Fogyasztói egyensúly

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fogyasztói egyensúly"

Átírás

1 1) Jellemezze a gazdasági tevékenységet (tartalma, célja, részei), valamint a gazdasági szerepl ket és a gazdasági életben betöltött szerepüket: A társadalom szükségletei korlátlanok, az er források korlátozottak => Gazdasági racionalitás: mit, és mennyit termeljenek, hogyan, és kinek termeljenek fizet képes kereslet. Meghatározó tényez k: Termelési tényez k: munka (szellemi, fizikai), természeti tényez k, kejavak, vállalkozói szolgáltatások. Gazdasági tevékenységek elemzése: Mikroökonómia, Makroökonómia, Gazdasági racionalizmus: Jobb gazdasági eredmények elérése, vagy a rosszabbak elkerülése, mozgatója az emberi önérdek. Fogyasztói racionalitás: szükségleteink maximális kielégítésére törekszik a rendelkezésére álló jövedelmének legjobb felhasználásával. Vállalati racionalitás: profit maximalizálása minél kevesebb költséggel. Termelési tényez k tulajdonosainak racionalitása: a termelési tényez k felhasználásával a maximális jövedelem elérése. Kormányzati és irányítószervek gazd-i rac: társadalmi jólét növelésére kel törekednie adókkal, vámokkal, árakkal, fenntartani a honvédelmet, közbiztonság, egészségügy intézményeit, Non-profit szervezetek. Gazdasági tevékenység célja: a hatékonyság, ami gazdasági döntések sorozata. Adott ráfordításokkal a legnagyobb kibocsátás elérése. Részei: piac és piaci szerepl k, kereslet, kínálat, verseny, a piacon jelennek meg a gazdasági szerepl k. A piac saját szabályokkal rendelkezik, ez a piaci automatizmus. A piaci szerepl k ezreinek cselekedetei folyamatos meghatározói a kereslet és kínálat alakulásának. Piaci szerepl k: mindazon személyek, akik a piacon tevékenykedve befolyásolják azt, pl: fogyasztók, termel k, vállalkozók. Kereslet: fogyasztó hajlandó valamilyen terméket megvásárolni. Piaci kereslet: adott áru valamennyi fogyasztójának a kereslete. Kínálat: egy cég képes és hajlandó eladásra a terméket el állítani. Piaci kínálat: egyéni kínálatok összessége adott termékre. Piaci verseny: a szerepl k törekednek a saját céljaik elérésére, ez a piac mozgatórúgója. 2) Ismertesse a piac legfontosabb kategóriáit, a piac m ködésének mechanizmusát! Készítsen ábrát(keresleti függvény, kínálati függvény, Marshall kereszt: Piaci szerepl k: fogyasztók, vállalkozók, termel k, termelési tényez k tulajdonosai, kormányzati szervek, non-profit szervek. Piac: kereslet, kínálat, verseny. Kereslet: fogyasztó hajlandó valamilyen terméket megvásárolni. Keresleti függvény: D=f(P, I, E) A valóságban csak a görbe egy pontja érvényes, a függvény többi pontja a lehetséges keresletet mutatják az összes lehetséges ár esetében. Eltolódások: Balra: megunták a terméket, jobbra: megkedvelték azt. Okok: változott a vev k jövedelme, helyettesít áruk árváltozása, kiegészít áruk árának változása, ízlés, divatváltozás, hitelre vásárlás lehet sége, népességnövekedés. Inverz keresleti függvény: adott jószágot milyen áron lehet eladni P=f(Dp). Kereslet árrugalmassága: valamely áru árának százalékos változására mennyit változik annak kereslete Teljesen rugalmatlan kereslet: Ep=0, Rugalmatlan kereslet: 0<Ep<1 Egységnyi: Ep=1 Rugalmas: Ep>1 Végtelenül rugalmas: Ep=+. Kínálati görbe: az eladók milyen mennyiséget kínálnak fel megvásárlásra bármely ár esetén S=f(P, E) Eltolódás: id járás-változás, technikai haladás, termelési tényez k árváltozásai, adók, támogatások árváltozásai. Marshall-kereszt: 1 koordináta rendszerben felvett keresleti és kínálati görbe, metszéspontjuk az egyensúlyi ár. 3) Fogyasztói magatartás meghatározó tényez kei, ábrázolja az optimális fogyasztói döntést: fogyasztói döntés: hasznosság meghatározása, vagyis hasznos-e a fogyasztó számára az adott termék. Kardinális hasznosság: fogyasztó meg tudja mondani, hogy 1-1 jószág elfogyasztása milyen hasznot jelent a számára. Ordinális hasznosság: nem tudja az egyén megmondani a hasznosságot, de 1-1 jószág közti különbséget el tudja dönteni. Fogyasztói kosár lehet: preferált, diszpreferált, vagy közömbös. Fogyasztói kosár: lehetséges jószágkombináció. Hasznossági függvény: U=f( X, Y, Z ) Segítségével elemezhetjük a fogyasztó hasznosságát különböz jószágkombinációk elfogyasztása esetén. Optimális fogyasztói döntés: minden termék esetén, az adott ár és jövedelem mellett a maximális hasznossághoz jut. Közömbösségi görbe: a javak relatív határhaszna: igen kis változások esetén a fogyasztó hajlandó lenne cserélni a jószágkészletéb l annak fejében, hogy egy

2 másik áruból többet kap. Fogyasztói egyensúly: az adott lehet ségekhez tartozó kielégülési szint. Változás: jövedelem növekedése, vagy csökkenése, árváltozás, + illetve irányban 4) Hogyan csoportosíthatók a termékek jövedelemrugalmasság, árrugalmasság és kereszt árrugalmasság alapján: Kereslet árrugalmassága: kereslet változása [%]/ár változása [%]. Teljesen rugalmatlan kereslet: Ep=0, Rugalmatlan kereslet: 0<Ep<1 Egységnyi: Ep=1 Rugalmas: Ep>1 Végtelenül rugalmas: Ep=+. Kereslet jövedelemrugalmassága: e y = Qy/ Yq Kereslet kereszt árrugalmassága: egyik termék ára, hogyan befolyásolja a másik keresletét: e d = Qa/Qa// Pb/Pb Különböz kapcsolatokat lehet vele leírni, egyik termék mennyire helyettesíthet a másikkal. 5) Termelés technikai-gazdasági összefüggései, termelési függvény, és nevezetes pontjai: Termelési függvény: Q=F(K, L ) A Q a megtermelt mennyiség, a K a felhasznált t ke, az L a munkamennyiség. Skálahozadéki függvény: t ke és munka azonos változásával kapott termelési függvény. Parciális termelési függvény: hogy alakul a termelés, ha csak az egyik tényez változik. Technikailag hatékony termelési mennyiség: adott tényez kombinációval maximálisan el állítható. Határtermék: egyik termelési tényez változtatásával hogy változik a termelés MP L = Q/ L MP K = Q/ K Átlagtermék: AP L =Q/L AP K =Q/K Technikai optimum: ahol AP maximum 6) Értelmezze a vállalat (vállalkozás) gazdálkodását jellemz költség és profit fogalmakat, bb költségfüggvények ábrázolása: Költség: a termelésre fordított pénz. Alternatív költség: azon költségek, amiket a vállalat elveszít azzal, ha er forrásait egy meghatározott célra használja fel. Elsüllyedt költségek: már elköltött pénz. Számviteli költségek: adott termelésben kiadást jelentett és elszámolható. Áldozati ár: adott er forrást elvonták más felhasználási lehet ségt l pénzben. Befektetett eszköz: a termeléshez használt t kejavak egy része, gépek, épület, lassan használódnak el. Amortizáció: a t kejavak elhasználódása pénzben. Forgó eszköz: termelés során azonnal elhasználódik, de értékesítéskor egyb l megtérül. Folyó költség: adott id szakra a termelésre fordított pénz. Explicit költség: adott id szakra kifizetés. Állandó költség: fixed cost: FC Változó költség: variable cost VC Összköltség: total cost: TC= VC+FC Implicit költség: nem jár tényleges pénzmozgással Profit: vállalkozásból származó bevételek és a felmerült költségek különbsége. A vállalat átlagosan ködik, ha bevételei = a gazdasági költségekkel. Ha e fölött van a bevétel, akkor gazdasági profitról beszélünk. Veszteség: a vállalat bevétele kisebb, mint a gazdasági költségeinek nagysága. A vállalat emellett dönthet úgy is, hogy folytatja a termelést, ha az explicit költségeit ki tudja fizetni. Határköltség: a termelés egységnyi változására jutó összköltségváltozás. MC= TC/ Q= VC/ Q Átlagköltség: darabköltség AC Átlagos változó költség: termékegységre jutó változó költség AVC Átlagos fix költség: termelés növekedésével folyamatosan csökken AFC= FC/Q Hosszú távú átlagköltség függvény: LAC hogyan változik a termékre jutó költség, ha minden termelési tényez t azonosan változtatunk. Hosszú távú határköltség függvény: LMC hogyan változik a minimális összköltség, ha egységnyivel növeljük a termelést a termelési tényez kkel együtt. 7) Kompetitív vállalat kínálati magatartása különböz árak melett. Jelölje: gazdasági optimum, fedezeti pont, üzembezárási pont: A piacon sokan vannak, könny ki és belépni, a szerepl k árelfogadóak. A tökéletesen versenyz vállalat a profit maximalizására törekedik. Profit= Összprofit=T = TR-TC TR=Q*P, mivel árelfogadó, ezért Q változó, TC=VC+FC, Maximális profit: T max=mc=p Határköltség: MC= TC/ Q = VC/ Q a termelés egységnyi változására jutó összköltségváltozás, ennek elérésére törekszik a cég. Optimális termelés: ahol MC metszi P függvényt Üzembezárási pont: AVC minimumához tartozó ár lenne, mert így a vállalat sem az explicit, sem az implicit költségeit nem tudja kifizetni.

3 8) Monopólium kínálati magatartása: Monopólium: adott termék piacán csak egy termel kínálja a terméket. Egyedül van a piacon, belépni lehetetlen, ármeghatározó. A monopólium a piaci árakat, a termelt mennyiséget, ás a kínálatot is külön-külön tudja változtatni: max= MC=MR) reményében. 9) Piaci szerkezetek összehasonlítása (oligopólium, monopólium, versenypiac) Piac szerkezetének behatárolása: hányan vannak a piacon, könny -e belépni a piacra, tudnak-e árakat befolyásolni. Tökéletesen versenyz piac: nagyon sokan vannak, könny a belépés, árelfogadóak. Monopólium: egyedül van a piacon, nagyon nehéz belépni a piacra, ármeghatározó. Oligopólium: több meghatározott számú termel van a piacon, nehéz belépni a piacra, ármódosítóak. Összehasonlítás: monopólium kontra tökéletes piac: A monopólium ármeghatározó, a tökéletes lenyomja az árat, monopólium nem növeli a termelést. A monopólium kevesebbet és magasabb áron visz a piacra. Jóléti szempontból a monopólium káros hatású a gazdaságra. Oligopólium fajtái: összejátszásos, monopolisztikus verseny, kisszámú oligopolista együttélése. 10) T kejavak keresletét meghatározó tényez k, reál-t kejavak értékelésének módszerei: A kejavak kereslete %-os kereslet. A lényeg a profitmaximalizálás, ennek érdekében MC=MR. Tehát akkor kell munkaer t felvenni, vagy gépet vásárolni, ha a profit nem maximális, vagy megn tt a kereslet az adott termék iránt. A t kejavak értékét az általa el állított termék határértéke határozza meg. T kejavak: termelési tényez khöz tartozik, tehát a pénz kötvény, részvény. Kötvény: ha egy cég kötvényt bocsát ki, hogy gépet tudjon venni, akkor a gép lesz a t kéje. A részvényes pénze átvándorol a vállalathoz, aki gépet vesz bel le. Miért szükséges a reál-t kejavak értékelése? A jöv ben a t kejavak a piacra kerülhetnek: t zsde, gyárak, gépek. Az értékpapírnak van egy pontos értéke, amíg a gépeknek, gyáraknak nincs. Egy gép egy gyár t késített értéke, és azt vesszük figyelembe, hogy az a jöv ben mekkora hasznot tud hozni, függetlenül a vásárlási értékét l. Ezen kívül van: könyv szerinti érték, ami az egykori vételárból kivont infláció, eszközértékelés: mennyit adnak érte a piacon, jövedelemteremt : egy üzlet a városban mennyi pénzt tud kitermelni. Felkamatolás: pénz jöv beni értéke FV jelen értéke: P 0 kamattényez : r Diszkontálás: jöv beni összeg jelenértéke: PV0=FV t * (1/(1+r) t 11) Földpiac: Föld: megújuló er forrás, megfelel gondozás mellett nem veszít az értékéb l. Bérleti díj: a föld használati díja. Ami áll a földb l és a rajta található épület, út stb. A díjból levonva a kamatot a földjáradékot kapjuk. Bérleti díj függ a föld min ségét l, és a rajta termelhet áruk határhasznától. Abszolút földjáradék: legrosszabb min ség földért fizetett díj. Különbözeti földjáradék: jó min ség földért fizetett díj. Adásvételi piac: vételár meghatározása a végtelenül hosszú ideig használható er forrás esetén: Évi jövedelem: kamatláb = vételár. Ha van rajta kebefektetés, azt külön kel eladni. 12) értékpapírpiac legfontosabb kategóriái és összefüggései: Értékpapír forgalom helye: t zsde fölrajz, bankok értékpapír osztálya. Els dleges és másodlagos piac. A t zsdén csak az államilag ellen rzött értékpapírok szerepelhetnek. Feladata: értékpapírok bevezetése, adása, vétele, szabályok el írása, betartása, bíráskodás, kereskedelmi szokásjog. Értékpapírt csak a bróker vásárolhat a zsdén, akit a magánszemély a bankon keresztül bíz meg. Ezzel szemben a dealer saját részére is vásárolhat, a bróker pedig csak megbízásból. Üzletkötés fajtái: nyílt üzletkötés, kétoldalú megegyezés. Gondolkodási mód: az árfolyam növekedésre, vagy csökkenésre játszanak. Fizetési mód: készpénz ügylet: 2-5 napon belül, vagy határid s. 13) Gazdaság reál- és nominális folyamatai, nemzetgazdasági teljesítmény mérésére alkalmazott SNA: Gazdaság területei: háztartási szektor, vállalati szektor, állami szektor, külföld szektora. HSZ: végs fogyasztó, munkaer t ad, jövedelme a munkájából származik VSZ: valamely szolgáltatást vagy terméket termeli a maximális profit érdekében, foglalkoztatja a munkaer t, megtakarításait saját magára fordítja. Külföld: import, export, ezekhez kapcsolódó beruházások.

4 Nominális számítási módszer: adott évben a folyó árakon számolunk. De a GDP n het az árváltozástól és a termelésnövekedést l is. Reál: 2 adott év összehasonlítása: az adott évhez hasonlítanak egy fix év eredményeit. Az SNA a nemzetközi számlák rendszere, a gazdasági teljesítmény mérésére hozták létre. SNA mutatói: GDP: GO-termel fogyasztás, országban adott évben realizált gazdasági jövedelem, NDP nettó hazai termék, GNI bruttó nemzeti jövedelem, NNI nettó nemzeti jövedelem, GNDI bruttó rendelkezésre álló nemzeti jövedelem, NNDI nettó rendelkezésre álló nemzeti jövedelem, GNDI-amortizáció. 17) Pénz lényege, funkciói, és pénzhelyettesít k: A pénz lényege a praktikus, könnyen kezelhet sége, amit a múltjából lehet a legjobban lekövetni. Kezdetben termékcserével fizettek az emberek, majd ezt a rendszert váltotta fel az aranypénz. Pénzhelyettesít k jöttek létre: váltó, bankszámlapénz papír, bankjegy. Váltók: hitellevél, ami id pontról és pénzösszegr l szól. Ezzel akár egymást is kifizethették a hitelez k. Bankszámla pénz: pénzváltók által kibocsátott papírok, látra szóló fizetési ígéret, fizet eszköz is akár. Bankjegy: a bankok által kibocsátott, aranypénzben való fizetési kötelezettségre vonatkozó banki papír. Funkciók: Értékmér funkció: méri az értéket, ármeghatározó, mindeközben nincs jelen a pénz. Forgalmi eszköz funkció: amikor lebonyolítja az áruk forgalmát, jelen van a pénz, ellentétes irányú az áruval, van egy forgási sebessége. Kincsképz funkció: Ha több pénz van a forgalomban, mint amennyire szükség van, akkor az valahol felhalmozódik. Ellenkez esetben visszaáramlik a forgalomba. Fizetési eszköz: mikor a pénz közvetlenül nincs jelen a fizetéskor (hitel, munkabér, adó) Világpénz funkció: nemzetközi felhalmozás 18) Hitelpénz teremtésének folyamata, pénzpiac: A hitelpénz egy pénzt helyettesít, mely a hitel megadásakor jön létre egy könyvelési m velet eredményeként. Pl: egy cég kér hitelt egy kereskedelmi banktól, aki ad is, és így egy összeg jelenik meg a cég folyószámláján, ez egy könyvelési m velet. Ha készpénzt akar a cég, de a banknak nincs, akkor indul el a jegybanki hitel. A jegybank hitelez a kereskedelmi banknak, és így kapja meg a magánszemély a jegybank pénzét. Pénzpiac: Jegybank: állami bank -> Kereskedelmi magánbankok -> vállalatok, magánszemélyek. Tehát a hitelpénz egy könyvelési m velet eredménye. A pénzpiacot a pénzkínálat jellemzi: tranzakciós pénz, kvázi pénz. 19) Egyszint és a kétszint bankrendszer lényege, funkciói: Egyszint bankrendszerben a magánbankok a magánszférát szolgálják ki. A bankok létrehozzák a pénzhelyettesít ket, a hiteleket, a váltókat, bankjegyeket, melyek kifizetéskor értéküket vesztik, és gyakorlati pénzhez jutnak. Az egész bankrendszer az aranyra épül. Likviditási ráta: Minimális aranymennyisége a banknak, amib l fedezi a pénzbeli kifizetéseit. 2 szint bankrendszer: jegybank -> kereskedelmi bankok -> magánszféra A jegybank a bankok bankja, aki hiteleket nyújt a kereskedelmi bankok részére, kamat fejében. A jegybanknak is van likviditási rátája, politikai és gazdasági szabályozó szerepe van. Nem profitcélú pénzintézet a jegybank. bocsátja kia bankjegyeket. Tehát a forgalomban lév pénzt a jegybank pénze és a magánbankok pénzhelyettesít i teszik ki. 20) Infláció típusai, okai, megfékezése: Kúszó infláció: évi 10% alatti, Vágtató infláció: évi % közötti, Hiperinfláció: >1000%. Pénzinfláció: a jegybank további pénzmennyiséget ad ki, Kölcsöninfláció: a kereskedelmi bankok túl sok kölcsönt adnak, Költséginfláció: költségvetési hiányt pénzkibocsátással fedezik. Okok: pénztömeg kib vülése: jegybanki kibocsátás, kereskedelmi bankok túlzott hitelezései, pénzforgalom felgyorsulása. Áruforgalom okozta: magas igények, magasabb költségek, import cikkek magas árai. Kereskedelmi, politikai és pszichológiai okok. 21) Gazdasági növekedés, növekedésre ható tényez k: Gazd-i növekedés: Adott ország hosszú id n keresztül valamely mutatóval jól mérhet en nagyobb szolgáltatás és termékmennyiséget hoz létre. Pl: GDI Tényez k: természeti tényez k, amik gátolják vagy segítik a gazdasági fellendülést, de ezzel a lehet séggel nem minden ország él. Népszaporulat: mekkora az ehhez viszonyított

5 aktívan dolgozók száma, Foglalkoztatottság: milyen képességekkel bírnak az aktívan dolgozók, milyen állások betöltésére nyílik mód, Technikai találmányok elterjedése, azok optimális fel- és kihasználása, Rendszerhatások: munkafolyamatok szervezettségi foka, teljesítményösztönzés, jövedelemosztási arányok, politikai hatalom formája, gazdasági uralom rendszere. Ezek összessége határozza meg a gazdasági növekedés mértékét. 22) Ismertesse a konjunktúra ciklus f bb szakaszait, és sajátosságait: A gazdasági növekedés és csökkenés id ben ismétl változásait vizsgálták: fellendül, majd megáll és csökken. Felszálló ág a konjunktúra, leszálló ág a dekonjunktúra. Szakaszai: Hanyatlás: az output csökken, de nem éri el a trendnek megfelel szintet, Recesszió: az output a trend alatti szint alá csökken, az alsó fordulópontig, Megélénkülés: az output n, de nem éri el a trendnek megfelel szintet, Fellendülés: az output tovább n a trend felett. Fels fordulópont: a gazdasági fellendülés fels korlátja, melyet a kereslet már nem követ, így a kereslet határt szab. Alsó fordulópont: cégek elhalasztják a beruházásokat, nem vesznek új gépeket, így a pótló beruházások szállítói jövedelemhez jutnak. Megindul a megélénkülés. Beruházási multiplikátor: pl egy új ipari park létesítése. Jövedelemhez juttatja az embereket, mely a hullám felszálló ágát er síti. 23) Állam feladatai a vegyesgazdaságban: A mai piacgazdaságok vegyesgazdaságok, mert alapvet en a piac szabályozza, de jelent s az állam szerepe is. A beavatkozás mértéke alapján: jóléti gazdaságok, szociális piacgazdaságok, piaci típusú gazdaságok vannak. A vegyesgazdaság szerepl i: háztartások, vállalatok, non-profit szervek, állami szférák. Feladatai: közjavak el állítása, szabályozni a monopóliumokat, csökkenteni a túlzott jövedelemkülönbségeket. Közjavak: honvédelem, egészségügy, kultúra, oktatás megszervezése, Monopóliumok: tisztességes verseny, fogyasztók megtévesztése, gazdasági er vel való visszaélés, kartell alakítása, Externáliák: küls gazdasági egymásra hatások, jövedelem különbségek: adók elmozdításával keletkezett pénzt eljuttatni a szegényebb réteghez. 24) Hogyan avatkozik az állam a gazdaságba költségvetési és a monetáris politika segítségével: Költségvetési politikai: az állami szervek kiadásai és bevételeinek összessége, és az ezekkel való gazdálkodás. Kiadások: transzferek, állami beruházások. Bevételek: adó, TB, vám, állami monopóliumok, illetékek, bírságok, állami részvények, értékpapírokból való jövedelem. ködés: adókkal csökkenti a háztartások elkölthet jövedelmét, így csökken az összkereslet, a kibocsátás, és n a munkanélküliség. Transzferek ->n a háztartások elkölthet jövedelme, Transzfer: családi pótlék, munkanélküli segély, Állami beruházások: ipari park, útépítés, Adók: közvetlen adók: SZJA, nyereségadók, önkormányzati helyi adók, közvetett adók: ÁFA, fogyasztási adó. Monetáris politika: a forgalomban lév pénz mennyiségének a szabályozását jelenti. 25) Munkapiac, munkanélküliség: munkanélküliség: adott héten nem dolgozott, nincs olyan munkája, amib l átmenetileg hiányzott, négy hét folyamán aktívan keresett munkát, két héten belül munkába ált volna, ha talál megfelel állást. Sajátosság: a technikai fejl dés új szakmákat kíván, valamint több dologhoz ért embereket. Így a munkanélküliség csökkenti. Átmeneti munkanélküliség: szezonális munka miatt, munkavállaló megválik a cégt l, munkáltató megválik a munkavállalótól. Munkapiac sajátosságai: munkanélküliségi ráta. A fejlett országokban a termelés növekedése a munkanélküliség csökkenésével valósul meg. Foglalkoztatási válság -- robotok, automatizálás. Foglalkoztatási rugalmasság: átképzések, részmunkaid s alkalmazottak, kevesebbet dolgoznak, sok embert bocsátanak el. 26) nemzetközi kereskedelmet meghatározó tényez k, f bb kereskedelempolitikai irányzatok: Meghatározó tényez k: éghajlati el nyök, munkaer olcsósága, technikai fejlettség. Az importexport röket az állam felügyeli, esetleg szabályozza is. Kialakul egy világpiaci ár a terméknek, amihez igazodik a belföldi ár is. Léteznek cserekereskedelmek, és pénzbeli kereskedelmek --

6 árucsere. Az el nyök sorbavétele alapján specializálódnak egyes termékekre nemzetközi munkamegosztás. F bb kereskedelempolitikai irányzatok: szabadkereskedelmi politika, protekcionizmus. Szabad kereskedelem: a piac a kormány szabályozása nélkül alakítja a kereskedelmet, kialakítva a nemzetközi munkamegosztást. Protekcionizmus: amikor az állam támogatja a belföldi termelést, gátolja az importot, és támogatja az exportját egy termékcsoportnak. Okai: saját, fejletlen gazdaság felzárkóztatása, politikai okok. Indítékok: termelési adottságok, hatékony termelés, választékb vítés, termelési egyensúly zavara, fejlett technológia behozatala. Kitermelési mutató: termék költsége hazai valutában/termék ára dollárban. Szabad-e kitermelni? Nagy külkereskedelem-politika: liberalizmus, protekcionizmus. Import, export, import tilalom meghatározott nagyságú, vámok: fiskális, véd vám, diszkriminációs vám. Következménye: a haza termelés elkényelmesedik. Export fokozó eszközök: export támogatása, kedvezményes hitelek, adókedvezmény, kiviteli tilalom. GATT: szabályozási rendszer: megkülönböztetés nélküli kereskedelem. 27) nemzetközi pénzügyi rendszer f bb kategóriái, fejl dése, f bb problémái: 1944-ben az USA-ban nemzetközi konferenciát tartottak, ahol elfogadták a nemzetközi monetáris rend elveit, és megteremtették a m ködéhez szükséges pénzügyi rendszert: Vámtarifa és kereskedelmi egyezmény, nemzetközi valuta alap, világbankok, aranydeviza rendszer re az aranydeviza rendszer elbukott: rögzítették a dollár árát aranyhoz, a rendszert a dollár értékvesztése omlasztotta össze. Nemzetközi valutaalap: valutaárfolyamok stabilitásának fenntartása, felügyelni a monetáris rendszert, átmeneti hitelnyújtás. Világbank: Nemzetközi újjáépítési és fejlesztési bank, Nemzetközi fejlesztési társulás, nemzetközi pénzügyi társaság, nemzetközi beruházás-védelmi ügynökség. Valuta vásárlóer paritás: 2 valuta vásárlóerejének egymáshoz mért viszonya. Valuta árfolyam: a mindenkori árának egy másik valutában kifejezett ára. 28) Nemzetközi T keáramlás formái, irányai, motiválói, hatásai: A nemzetközi t keáramlást a nemzetközi vállalatok hajtják végre, amikor átteszik termelésüket egy másik országba. Motivációi: energiahordozók megszerzése, olcsó termelési tényez k, hazai adórendszer, környezetvédelem kikerülése, kevésbé fejlett országban újdonság a termék, több lábon állás, kereskedelmi korlátok megkerülése, protekcionizmus hatása. Hatásai t kebevitel esetén: + és oldala csak a kevésbé fejlett országokban mutatkozik meg, új termelési technikák meghonosítása, beszállítói hálózat kiépülése, adóalapot hoz létre, (amit ki is játszanak), munkahelyek és munkabérek jönnek létre, profit egészben visszakerül az anyaországba, infrastruktúra er s fejlesztése egy bizonyos régióban, felszívják a jó munkaer t. T kekivitel esetén: hazai képzetlen munkanélküliek növekedése, képzett munkaer munkába állítása, így a konkurencia nem alakulhat ki. 29) Integrációs szervek kialakulásának okai, f bb szakaszai az EU-ban: Oka: gazdasági és kereskedelmi buktatók megsz ntetése, béke szerz dések szavatolása ben Robert Schuman frencia belügyminiszter felveti az egységes Európa ötletét. 1951: 1. lépésben létrejöttek a hatok: Hollandia, Belgium, Luxemburg, Franciaország, Németország, Olaszország. Jellemz je a szén és acélipari együttm ködés. 1957: Euratom: a hatok atomenergetikai szerz dése. 1958: Gazdasági ködést szabályozó szerz dés a hatok között. 1967: 2-odik lépés: európai közösség: ipari vámunió, mez gazdasági vámhivatal ban csatlakozik Nagy-Britannia, Dánia, és Írország ben megindul az Európai Parlament ben Görögország, 1986-ban Portugália, Spanyolország is csatlakozik, így már 12 tagja van az EU-nak ben schengeni egyezmény a hatok között NDK csatlakozik ben létrejön az Európai Unió, ahol megegyeznek az Euro 1999-es bevezetésér l, és létrejön az egységes bels piac: áru és t ke szabadon mozoghat. Így versenyképes lett Amerikával és Japánnal szemben. 1995: Ausztria, Finnország, Svédország csatlakozik az EU-hoz. 1997: Ausztria csatlakozik a schengeni egyezményhez ban tárgyalni kezdik Magyarország felvételét. 1999: Euro bevezetése.

Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel

Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel Adó: kényszer útján beszedett pénzösszeg, amellyel szemben közvetlen ellenszolgáltatás nem követelhető Adósságcsapda: kezelése hitelfelvétellel történik Alacsony (inferior) javak: azok melynek jöv.rugja.

Részletesebben

Makroökonómia példatár (minta)

Makroökonómia példatár (minta) 1 /45 Makroökonómia példatár (minta) I. Alapfogalmak, alapvetı összefüggések 1. Egy nyitott gazdaságban az árupiaci kereslet a) C + I + G + X, b) C + I + G T + X, c) C + I + G + X IM, d) C + I + G T +

Részletesebben

III. rész: A VÁLLALATI MAGATARTÁS

III. rész: A VÁLLALATI MAGATARTÁS III. rész: A VÁAATI MAGATARTÁS Az árupiacon a kínálati oldalon a termelőegységek, a vállalatok állnak. A vállalatok különböznek tevékenységük, méretük, tulajdonformájuk szerint. Különböző vállalatok közös

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1.

Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1. Közgazdaságtan I. Gyakorlat 1. Az alábbi adatokat ismerjük: T o idıpontban 5 gép, 10 munkás 1200 db-ot 120.000 Ft. értékben, T 1 idıpontban 7 gép 14 munkás 1400 db-ot 150.000 Ft. értékben gyárt. A bevétel

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

IV. Alkalmazott regionális gazdaságtan

IV. Alkalmazott regionális gazdaságtan IV. Alkalmazott regionális gazdaságtan gtan FÖLD- ÉS TERÜLETHASZNÁLAT Földfelszín hasznosítása: mezőgazdaság, ill. egyéb (ipar, közlekedés, üdülés, sport) a földfelszín, mint szűkös erőforrás Az erőforrások

Részletesebben

MAKROJÖVEDELEM (Y)= FOGYASZTÁS (C) + MEGTAKARÍTÁS (S)

MAKROJÖVEDELEM (Y)= FOGYASZTÁS (C) + MEGTAKARÍTÁS (S) 1. Mutassa be a makroökonómia alapösszefüggéseit, a mikro- és makroökonómia közötti különbségeket, a makroökonómia alapfogalmait, szerepl it, céljait, eszközeit! A mikroökonómia és a makroökonómia a gazdaság

Részletesebben

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan?

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan? II. rész Miért, mit és hogyan I. fejezet Család A család az ember életre-teremtője, vagy munkaerő-előállító műhely? Közösségi életet élő Teremtmény vagy piacra szánt áru az ember? Miért? Mit? Hogyan? Az

Részletesebben

Közgazdaságtan II. Külső egyensúly, árfolyam és nemzetközi tőkeáramlás. Budapest, 2015.11.30.

Közgazdaságtan II. Külső egyensúly, árfolyam és nemzetközi tőkeáramlás. Budapest, 2015.11.30. Közgazdaságtan II. Külső egyensúly, árfolyam és nemzetközi tőkeáramlás Budapest, 2015.11.30. Tartalom I. Bevezetés II. Definíciók III. FDI módjai IV. FDI indítékai V. FDI hatásai VI. FDI Magyarországon

Részletesebben

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan)

Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Pénzügyi alapvetések (pénzügytan) Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető BGF, PSZK Pénzügy Intézeti Tanszék http://dr.farkasszilveszter.hu farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu 2 1

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016.

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. » Infláció vs. Defláció» Típusai: Keresleti Kínálati Bér + Ár bér spirál (reálbér béralku) » Típusai: Kúszó Vágtató Hiperinfláció általánosan

Részletesebben

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés -

Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - Magyar gazdaság 2002-2006 - helyzetértékelés és előrejelzés - A 2002-2005 közötti makrogazdasági folyamatok főbb jellemzői A magyar gazdaság teljesítményét befolyásoló világgazdasági háttér 2002-2005 között

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus. Kiss Judit MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 131. szám, 2000. augusztus Kiss Judit AGRÁRKERESKEDELMÜNK A CEFTA-VAL Habár az agrárgazdaság súlya csökkenő tendenciát mutat a magyar kivitelben, az elkövetkezendő

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi rendszer A gazdasági nyitottság és a pénzügyi rendszer

A nemzetközi pénzügyi rendszer A gazdasági nyitottság és a pénzügyi rendszer A nemzetközi pénzügyi rendszer A gazdasági nyitottság és a pénzügyi rendszer 1 Fő témakörök A nemzetközi fizetési mérleg A devizagazdálkodás A konvertibilitás A devizaárfolyam Devizaárfolyam-rendszerek

Részletesebben

NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Nemzetközi kereskedelempolitika: Protekcionizmus vs. szabadkereskedelem NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 10-1

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS

GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS MILEI OLGA GAZDASÁGELEMZÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FA- ÉS BÚTORIPAR HELYZETÉRE 2012. JANUÁR-SZEPTEMBER FAIPARI BÚTORIPARI ERDÉSZETI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BUDAPEST, 2012. DECEMBER GAZDASÁGELEMZÉS

Részletesebben

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat 2016. április 5. Piaci szerkezetek, piaci koncentráció: tökéletes verseny monopólium

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat 2016. április 5. Piaci szerkezetek, piaci koncentráció: tökéletes verseny monopólium Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése Előadásvázlat 206. április 5. Piaci szerkezetek, piaci koncentráció: tökéletes verseny monopólium. Optimális (maximális profitot biztosító) termelési mennyiség

Részletesebben

2. Piaci modellek. 2.1. Oligopóliumok

2. Piaci modellek. 2.1. Oligopóliumok 2. Piaci modellek 5 2. Piaci modellek A piac tanulmányozásának legalább két fontos megközelítése létezik, melyek a szerkezet-magatartás-teljesítmény paradigma és az árelmélet. Az első szerint egy iparág

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA A KUMULÁCIÓ JELENTŐSÉGE NEMZETKÖZI

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Szolnoki F iskola, Üzleti Fakultás Közgazdasági - Pénzügyi Tanszék. Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok Levelez tagozat számára

Szolnoki F iskola, Üzleti Fakultás Közgazdasági - Pénzügyi Tanszék. Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok Levelez tagozat számára Szolnoki F iskola, Üzleti Fakultás Közgazdasági - Pénzügyi Tanszék Fazekas Tamás - Nagy Rózsa: Makroökonómia feladatok Levelez tagozat számára 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI

KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI KÖZGAZDASÁGTAN ALAPJAI Tartalom 1. A makroökonómia alapkérdései, a makroszintű jövedelem mérése 2. Gazdasági körforgás 3. Az árupiac és az IS görbe 4. A pénzpiac és az LM görbe 5. Az IS-LM rendszer 6.

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Mezőgazdasági Iskola Topolya Lőrik Lajos Készült a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával Vállalkozási ismeretek jegyzetfüzet a Mezőgazdasági Iskola diákjainak Topolya, 2011 1. rész Közgazdasági alapfogalmak

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

Makroökonómia feladatok. e-learning konzultáció 2012. febr. 17.

Makroökonómia feladatok. e-learning konzultáció 2012. febr. 17. Makroökonómia feladatok e-learning konzultáció 2012. febr. 17. Az SNA (System of National Termelés Accounts) mutatók #1 Jövedelem Hazai Hazai Nemzeti GDP = GO - termelőfogyasztás NDP = GDP amortizáció

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 138/2004/EK RENDELETE (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről. (HL L 33., 2004.2.5., 1. o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 138/2004/EK RENDELETE (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről. (HL L 33., 2004.2.5., 1. o. 2004R0138 HU 11.12.2008 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 138/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

c) A controlling fogalma és a szervezetek vezetésével való kapcsolata. Fizetési eszközök a nemzetközi elszámolásokban.

c) A controlling fogalma és a szervezetek vezetésével való kapcsolata. Fizetési eszközök a nemzetközi elszámolásokban. 1. a) A jogforrás fogalma. A Magyar Köztársaság jogalkotó szervei. A jogszabályok kihirdetése. A jogviszony, jogképesség és cselekvőképesség. A jogi személy. A makroökonómia kialakulása, fontosabb irányzatai.

Részletesebben

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2012. május 24. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2012. május 24. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Termékdifferenciálás. Modellek. Helyettesíthetıség és verseny. 13.elıadás: Monopolisztikus verseny és monopolista viselkedés

Termékdifferenciálás. Modellek. Helyettesíthetıség és verseny. 13.elıadás: Monopolisztikus verseny és monopolista viselkedés 1 /8 13.elıadás: Monopolisztikus verseny és monopolista viselkedés Termékdifferenciálás A termékek azért differenciáltak, mert a fogyasztók úgy gondolják, hogy különböznek egymástól A fogyasztónak mindig

Részletesebben

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás Hajdu Emese Megjelent: Agrártámogatások és -pályázatok c. szakkönyvben 2008-ban. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft, Budapest. 1. A krízis kiváltó okai és a jelenlegi

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása

A Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei közép- és emelt szinten. Témák Középszint Emelt szint 1. Szaknyelv alkalmazása Gazdasági ismeretek A Gazdasági ismeretek tantárgy általános céljai A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

Komplex bányászati tervezés

Komplex bányászati tervezés 1 Komplex bányászati tervezés Összefoglaló beszámoló Az irodalmi hivatkozások között római számmal jelöltek nem szerepelnek a kutatási közleményjegyzékben, mivel vagy a kutatást közvetlenül megelőzően

Részletesebben

Fiskális transzparencia jelzőszámok nélkül?

Fiskális transzparencia jelzőszámok nélkül? Botos K. (szerk.) 2003: Pénzügypolitika az ezredfordulón. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2003. JATEPress, Szeged, 96-109. o. Fiskális transzparencia jelzőszámok nélkül? P. Kiss Gábor 1 A tanulmány

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA

A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 MUNKAERŐ KERESLET, MUNKAERŐPIACI IGÉNYEK... 7 Munkaerő-piaci kereslet - prognózis 2013...

Részletesebben

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai

Részletesebben

Mikroökonómia I. feladatok

Mikroökonómia I. feladatok Mikroökonómia I. feladatok 2014 december Írta: Rózemberczki Benedek András Alkalmazott közgazdaságtan szak Got It! konzultáció 2014 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. Preferenciák 3 2.

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: PILLÉR Takarékszövetkezet Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. honlapja: www.pillertksz.hu 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok

Részletesebben

Makroökonómiai fogalmak, meghatározások

Makroökonómiai fogalmak, meghatározások Makroökonóma fogalmak, meghatározások Tartalom 1. A MAKROÖKONÓMIA ALAPÖSSZEFÜGGÉSEI 2 2. A MAKROGAZDASÁG ÁRUPIACA 5 3. A MAKROGAZDAÁG PÉNZPIACA 6 4. A MAKROGAZDASÁGI EGYENSÚLY 8 Makrogazdaág kereslet 8

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

MELLÉKLET. amely a következő dokumentumot kíséri. A Tanács határozata

MELLÉKLET. amely a következő dokumentumot kíséri. A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.7. COM(2016) 118 final ANNEX 1 MELLÉKLET.../ HATÁROZAT az Albán Köztársaságnak a 168/2007/EK tanácsi rendeletben rögzített keretek közötti, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Dr. György László egyetemi adjunktus BME GTK, Pénzügyek Tanszék, Gazdaságpolitika és Gazdaságtörténet Szakcsoport gyorgy@finance.bme.hu http://mono.eik.bme.hu/~gyorgy Nemzetközi pénzügyi

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2016. január 04-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek által 2016.

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI VIDÉKI TÉRSÉGEINKBEN AKI

Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI VIDÉKI TÉRSÉGEINKBEN AKI Agrárgazdasági Kutató Intézet A MEZŐGAZDASÁGI FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI VIDÉKI TÉRSÉGEINKBEN AKI Budapest 2012 AKI Agrárgazdasági Könyvek 2012.. szám Kiadja: az Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA JEGYZET

BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA JEGYZET BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA JEGYZET 2008/2009. 2. FÉLÉV GTGKG600BS GTGKG600BP GTGKG600BL GTGKG600BPL 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ALAPFOGALMAK... 3 1.1. A közgazdaságtan tárgya és helye a tudományok

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Kedves Kollégák!

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK Érvényes: 2015. október 31ig. Fizetési számlák Kölyök csomag: 714 éveseknek. Kamasz csomag: 1418 éveseknek. Kölyök csomag (116) Kamasz csomag (120)

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

Közgazdaságtan - 9. Makroökonómiai alapfogalmak. Bacsi-Weisz, Közgazd.9

Közgazdaságtan - 9. Makroökonómiai alapfogalmak. Bacsi-Weisz, Közgazd.9 Közgazdaságtan - 9. Makroökonómiai alapfogalmak 1 Mivel foglalkozik a makroökonómia? Nem egy gazdasági szereplı, termék, hanem: AGGREGÁTUMOK kettıs aggregálás Gazdasági szereplık ÁGAZATOK, SZEKTOROK Termékek

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: Raiffeisen

Részletesebben

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 5. hét A VÁLLALAT ÉS A VERSENYZŽ PIAC EGYENSÚLYA

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 5. hét A VÁLLALAT ÉS A VERSENYZŽ PIAC EGYENSÚLYA KÖZGAZDASÁGTAN I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Közgazdaságtan 1. A VÁLLALAT ÉS A VERSENYZŽ PIAC EGYENSÚLYA Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010. június

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra*

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* A hitelkínálat elmúlt évekbeli alakulását, szerepének jelentőségét vizsgáljuk különböző megközelítésekben,

Részletesebben

Kereskedelempolitika. 1. A vámok: A kereskedelempolitika eszközei: (protekcionizmus esetében)

Kereskedelempolitika. 1. A vámok: A kereskedelempolitika eszközei: (protekcionizmus esetében) Kereskedelempolitika Kereskedelempolitika: az államnak a belföldi és külföldi áru és szolgáltatás - forgalommal kapcsolatos magatartása, valamint az ezt megvalósító eszköz és intézményrendszer. Csoportosítását

Részletesebben

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek

Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Vártnál erősebb külső konjunktúra, gyorsuló magyar növekedés, további egyensúlyi feszültségek A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése a 2010. évi folyamatokról,

Részletesebben

Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu

Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu nő csökken (L) cs. nő L gyorsulva nő lassulva nő csökken AP L MP L A kibocsátás, a határtermék, az átlagtermék és a költségfüggvények kapcsolata

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2008. február 1. 1. Bevezetés A végrehajtási politika az ügyfelek pénzügyi eszközökre vonatkozó vételi vagy eladási megbízásainak, az ügyfél

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében

A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel intézeti tanszék A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében

Részletesebben

A pénztartozás szabályai. A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei

A pénztartozás szabályai. A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei A pénztartozás szabályai A pénztartozás fogalma, jogi természete A kamat A pénztartozás késedelmes teljesítésének következményei A pénztartozás fogalmáról a pénztartozás tana igen nagy részben a pénzfélék

Részletesebben

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése

A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése A 2017. évi költségvetés tervezetének elemzése 2016. április 20. MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott alapvető feladatai,

Részletesebben

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak

erőforrás Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak Atermőföld mint erőforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak At termőföld fogalma termőföld: az a földrészlet, l amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

Sótlan vidék. 1. oldal

Sótlan vidék. 1. oldal Sótlan vidék http://wififalu.blog.hu/2009/06/30/sótlan_vidék.pdf Jelentős problémahegyet sikerült húsz év alatt kitermelni vidéken. Nem csoda, ha a kormányzó pártok kerülték a válaszadást, illetve csak

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tác-Csősz Gorsium Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Tác-Csősz GSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 208100 A kérelmező

Részletesebben

Hévíz-Balaton Airport Kft.

Hévíz-Balaton Airport Kft. Hévíz turizmusának hatásai a desztinációs hatásmodell alapján VÉGSŐ JELENTÉS A tanulmány a NYDOP-2.3.1/B-12-2012-0001 számú, A Hévíz-Balaton Thermal Airport Fejlesztési Klaszter egészségturizmus ösztönző

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek)

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek) B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE (lezárt, nem forgalmazott termékek) A hirdetmény módosítására okot

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. A regionális fejlıdés elméletei. Dr. Bernek Ágnes 2008.

Regionális gazdaságtan 10. A regionális fejlıdés elméletei. Dr. Bernek Ágnes 2008. Regionális gazdaságtan 10. A regionális fejlıdés elméletei Dr. Bernek Ágnes 2008. Regionális fejlıdési elméletek A neoklasszikuson kívül számos elmélet tett kísérletet a regionális gazdaságok növekedésének

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM 4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM A Kormány 100 lépés programja keretében már 2006-ban megkezdődik az emberek, a vállalkozások adóterheinek csökkentése, intézkedések sora szolgálja

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

A termőföld mint erőforrás

A termőföld mint erőforrás A termőföld mint erőforrás Birtokviszonyok Birtokpolitika Földárak, haszonbérleti díjak A termőföld fogalma termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ügyletek a pénzügyi piacon példatár. Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz SZOLNOKI FŐISKOLA Ügyletek a pénzügyi piacon példatár a Pénz és tőkepiaci ismeretek és az Értékpapír ügyletek tárgyakhoz Összeállította: Dr. Barta Árpád Szolnok,2013.szeptember 1.Írja be a táblázatba az

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA I. A gazdasági törvények lényege:

Részletesebben

VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN. A vállalat

VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN. A vállalat VÁLLALAT- GAZDASÁGTAN A vállalat Vállalakozás - vállalat Az üzleti vállalkozás a bukás kockázatával végzett gazdasági tevékenység. A vállalat a jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás szervezeti kerete.

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról

A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról A magyar kormányzat főbb megállapításai a gazdaság állapotáról Az elmúlt időszakban beérkező információk a makrogazdasági környezet javulásáról tanúskodnak Magyarországon. Elsősorban a gazdaság finanszírozási

Részletesebben

Pénzügyek BARTA ÁRPÁD: Kiegészítő tananyag a Pénzügyek tárgyhoz. 2013/2014. tanév

Pénzügyek BARTA ÁRPÁD: Kiegészítő tananyag a Pénzügyek tárgyhoz. 2013/2014. tanév Pénzügyek BARTA ÁRPÁD: Kiegészítő tananyag a Pénzügyek tárgyhoz 2013/2014. tanév 5 Barta Árpád 1. FEJEZET A PÉNZ FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE ÉS A PÉNZELMÉLET ALAPJAI 1.1. A pénz kialakulása és a pénz lényege A pénz

Részletesebben