Nebuló Általános Iskola Cím: Miskolc, Győri kapu 27.; Telefon/Fax: 46/ ; ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nebuló Általános Iskola Cím: Miskolc, Győri kapu 27.; Telefon/Fax: 46/508-965; 508-966; e-mail: info@nebuloiskola..hu; www.nebuloiskola."

Átírás

1 Helyzetelemzés Miskolc város oktatására jellemző, hogy hatalmas intézményhálózattal rendelkezik. Intézményeinek kihasználtsága változatos, ezt az intézmények elhelyezkedése, funkciója erőteljesen meghatározza. A Nebuló Általános Iskola, mint alapítványi fenntartású általános iskola színesíti a város oktatási palettáját. Mind működési, mind szakmai vonatkozásban alternatív iskolaként kívánunk működni. Nyolc évfolyammal, kis osztálylétszámokkal, az állami oktatási rendszertől függetlenül, de mind jogi, mind morális tekintetben a hatályos oktatáspolitikai elvek alapján működő oktatási intézmény vagyunk az alapítvány alapító okiratának megfelelően. Nyolc évfolyammal működünk, évfolyamonként egy osztállyal. Átlag osztálylétszámunk 9 fő. Tanulóink Miskolcról és vonzáskörzetébőí kerülnek ki. Elsősorban azok a szülők keresnek meg minket, akik igénylik az iskola és a szülő közötti személyes kapcsolatot. Gyermekközpontú, de a társadalom igényeihez kapcsolódó nevelőoktató munkát várnak el tőlünk. Iskolánk szeptember 1-től működik. Az elmúlt évek tapasztalata bizonyítja, hogy a szülőknek igénye van az óvoda és az iskola közötti zökkenőmentes átmenetre, ami nálunk a kis osztálylétszámok révén biztosított. Ennek segítségével alkalmunk nyílik az egyéni képességek fejlesztésére, és mód van arra is, hogy egy-egy beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermeket a megfelelő módon szocializáljunk. Európai értékrendünk fontos alappillére a nyelvismeret, melyet az általános iskolában kell elkezdeni, kialakítani. Az Európai Unió által kínált lehetőségekkel csak akkor tudunk élni, ha több nyelven beszélünk. Iskolánkban kezdettől fogva nagy hangsúlyt fektettünk a nyelvoktatásra. A kis létszámú osztályok adta lehetőséget kihasználva első osztálytól, biztosítjuk a nyelvtanulást angol illetve francia nyelvből, természetesen alkalmazkodva a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Az iskola jellegéből fakadóan a szülők igényeihez mérten szervezzük a napirendet, illetve a tanórán kívüli tevékenységet. A napi nyelvóra sikerein felbuzdulva, szeretnénk tovább fejleszteni a nyelvtanulás lehetőségét. Az elmúlt évben sikeres pályázat útján beindítottuk a francia nyelvoktatást is. A kedvező visszajelzés és érdeklődés a tanulók és a szülők felől is arra ösztönöztek minket, hogy a francia nyelvoktatás is jelenjen meg a pedagógiai programunkban is. Az iskola akkor lesz eredményes, ha folyamatos fejlesztésre rendezkedik be, figyelembe véve változó korunk igényeit. Ehhez alkalmazkodva, a os tanév szeptemberétől első osztályban beindítottuk a francia nyelvoktatást, lehetőséget biztosítva a szülőknek a választásra. Az elmúlt évek eredményének tekintjük, hogy a javítóvizsgára bocsájtott tanulók száma elenyésző. Ez bizonyítja, hogy iskolánk nemcsak tehetséggondozást, képességfejlesztést, hanem a felzárkóztatást is messzemenően biztosítani tudja. Eredményeink között kell megemlítenünk azt is, hogy a 8 ill. 6 osztályos gimnáziumba továbbtanulni szándékozó tanulóink nemcsak sikeresen felvételiznek, de a folyamatos

2 visszajelzések azt mutatják, hogy a későbbiekben is jó eredménnyel, megalapozott tudással állnak helyt a középiskolában. Kis létszámunk ellenére igyekszünk minél több tanulmányi versenyre benevezni tanulóinkat, (matematika, angol nyelv, anyanyelv, szavaló, népdaléneklési, környezetvédelmi, sport versenyek stb.) ahol nem kis büszkeségünkre eredményesen szerepelnek. Ha úgy vesszük az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, amiknek kellene lenniük, akkor segítjük őket azzá válni, amivé válni képesek. (Goethe)

3 Célok és feladatok ( Alapelveink ) A Nebuló Általános Iskola elsődleges céljai és feladatai: A korszerű, életkoruknak megfelelő mennyiségű és mélységű szaktárgyi ismeretanyag elsajátíttatása a tanulókkal. Egyéni különbségeket toleráló, kezelő, úgynevezett befogadó iskolának tekintjük magunkat. (irányadó dokumentumok: NAT, kerettanterv, helyi tantervek) Esélyegyenlőség megteremtésére törekszünk, mert minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy kiteljesíthesse lehetőségeinek maximumát. Olyan nevelést és oktatást igyekszünk biztosítani, mely növeli a gyermek általános műveltségét, és lehetővé teszi, hogy egyenlő eséllyel fejleszthesse képességeit, személyi ítélőképességét, erkölcsi és társadalmi felelősségérzetét, ahhoz hogy a társadalom hasznos tagjává válhasson. Személyre szabott vagy a csoportszinthez igazított tanórai és tanórán kívüli foglalkozás az egyes tanulók, tanulócsoportok képességei, érdeklődése alapján Magas szintű nevelő és oktató munkánkon keresztül olyan erőfeszítésekre késztetjük tanulóinkat, amely sikeres és boldog emberré alakítja őket. Iskolánk gyermekközpontú, ugyanakkor rendre törekvő, világos rendszert kínál, amelyben - reményeink szerint - minden gyerek a legmagasabb szinten bontakoztathatja ki képességeit, megtanulhatja a testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitelt. A korszerű pedagógia alapja az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, a kreativitás, európai szintű nyelvtudás megalapozása és fejlesztése, amely elsődlegesen meghatározza céljainkat. Az osztálylétszámok adta lehetőséget kihasználva első osztálytól napi nyelvórával tudjuk biztosítani a nyelvtanulást, természetesen alkalmazkodva a gyermekek életkori sajátosságaihoz. A már meglévő angol emelt óraszámú képzés mellett 2005-től bevezettük a francia nyelvoktatást is. Célunk az egyéni szükségletnek megfelelő fejlesztés minden tanulónál. Ez a gyakorlatban magába foglalja a több mélyítést, gyakorlást igénylő tanulók megerősítését, a speciális szükségletű gyerekek egyéni fejlesztését és a kiemelkedő, gyorsan haladó tanulók optimális terhelését is. A tehetséggondozást elsősorban tanórai és házi feladat differenciálással, fakultatív órák, szakkörök szervezésével és egyes órákon (pl. nyelv) csoportbontás segítségével valósítjuk meg. Kis létszámunk ellenére igyekszünk minél több tanulmányi versenyre benevezni tanulóinkat (matematika, angol nyelv, anyanyelv, környezetvédelem, zenei, sport, informatika). Célunk az egészséges életvitel megalapozása, a család életmódjának kedvező befolyásolása. A gyermekek mozgáslehetőségeit szélesítjük mozgásfejlesztő programunkkal, mely során rendszeresen látogatják testnevelés óra keretén belül

4 az uszodát és a korcsolyapályát. Törekszünk az megfelelő fokozatos terhelésre, figyelembe vesszük a gyermek egyéni képességeit és tempóját. A pedagógus és a tanuló között kialakuló pozitív érzelmi kapcsolatra építő jutalmazási, értékelési rendszer kialakításán fáradozunk. Kiemelt szempontunk, hogy a tervezett tevékenységek a gyermeki adottságok minél szélesebb körét fedjék le, mert hisszük: minden gyermek valamiben tehetséges, tehát van olyan adottsága, melyben képességei az átlag fölé emelhetők. Az iskola vezetősége és tantestülete sem világnézeti, sem faji alapon nem tagadja meg azok jelentkezésének elfogadását, akik kinyilvánítják szándékukat az itteni képzésben való részvételre. Ugyanakkor fenntartja magának azt a jogot, hogy meghatározott értékek, pedagógiai szempontok illetve a különbözeti vizsga eredménye alapján dönt az iskolába jelentkezők felvételéről bármely évfolyamra. A harmadik osztályba vagy attól magasabb évfolyamra jelentkező tanulók esetében a szaktanárnak kell segítenie a helyi tantervünknek megfelelő angol és a francia nyelvi követelmények elérését, amelyhez egy tanév felzárkózási időt biztosítunk. Sikertelen felzárkózás esetén csoportbontással segítjük a tanuló továbbhaladását. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai Eljárások, módszerek - A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: az oktatás valamennyi módszere meggyőzés minta példa példakép példakövetés eszménykép bírálat önbírálat beszélgetés felvilágosítás tudatosítás előadás vita beszámoló - A tevékenység megszervezésének módszerei: követelés megbízás ellenőrzés értékelés játékos módszerek gyakorlás

5 - A magatartásra ható módszerek: a) ösztönző módszerek ígéret helyeslés bíztatás elismerés dicséret - A dicséret iskolában használatos módjai: szóbeli dicséret nyilvános formái: - osztályfőnöki órán, osztályközösség előtt, - iskolai összejöveteleken (tanévzáró ünnepély, ballagás ) írásbeli dicséret formái: - osztályfőnöki dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba) - igazgatói dicséret (ellenőrzőbe, osztálynaplóba) - oklevél - kitüntetés - osztályozás - jutalmazás - Jutalmazzuk: - hosszabb ideig tanúsított jó (példamutató) magatartást, - szorgalmas, folyamatos, odaadó, közösségi munkát, - rendkívüli teljesítményeket (megyei, országos helyezések) A jutalmazás formái lehetnek: - szóbeli dicséret - írásbeli dicséret - oklevél, kitüntetés - jutalom (könyv, különféle tárgyi jutalmak, sportfelszerelések, számítástechnikai eszközök, kirándulás, táborozás, tanulmányút) b) kényszerítő módszerek felszólítás követelés parancs büntetés - szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, egyszerű kioktatás, dorgálás, feddés, határozott rendreutasítás, tiltakozás ) - osztályfőnöki figyelmeztetés, intés - igazgatói figyelmeztetés, intés - nevelőtestülete elé idézés - szigorú megrovás - áthelyezés másik iskolába (kivételes esetben!) - tanuló kizárása az iskolából (csak tankötelezettség korhatárán túl!)

6 c) gátlást kiváltó módszerek Ezek a módszerek a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célozzák, a negatív viselkedés kialakulását próbálják megakadályozni. felügyelet ellenőrzés figyelmeztetés intés tilalom elmarasztalás Célok A tanulói személyiség erejének, épségének növelése (kompetencianövelő stratégia); - általános: a minden emberben benne rejlő fejlődési lehetőségek minél teljesebb megvalósulásának, a tanulói személyiség teljes kibontakozásának segítése; - konkrét: az esélyegyenlőséget és az egyes tanulók fejlettségét, lehetőségeit, érdeklődését figyelembe vevő nevelés, olyan iskolai életmód megszervezése és működtetése, amelyben a tanuló a nevelési folyamatnak nemcsak tárgya, hanem alanya is, Iskolánk fő nevelő ereje elfogadó légkörében az osztályközösségének integráló hatásában rejlik. Hisszük, hogy a nevelés személyiségformálás, személyiségfejlesztés. A személyiségfejlesztésében a képességek kibontakozásának van központi szerepe. A személyiség harmonikus fejlődéséhez a tanulási siker fontosabb még a megszerzett tudásnál is. Az egyértelmű elvárások és feladatok oly módon történő meghatározása, amely a gyermeki, a serdülői személyiség méltóságának, önállóságának tiszteletben tartásával párosul. A konstruktív életvezetés képességének kialakítása, fejlesztése; Az eredményes életvezetéshez szükséges készségek, képességek kialakítása, fejlesztése; A környezetből származó megterhelések, ártalmak csökkentésére irányuló prevenciós feladatok, programok megvalósítására való törekvés; A közösségfejlesztő, önfejlesztő magatartás- és tevékenységrepertoár ösztönzése, ezzel párhuzamosan a destruktív megnyilvánulások leépítése; A tanulók testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi, gyakorlati képességeinek fejlesztése. A személyiségfejlesztés folyamatában meg kell valósulnia a következő értékek egyensúlyának:

7 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Célok A tanulói személyiség erejének, épségének növelése (kompetencianövelő stratégia); - általános: a minden emberben benne rejlő fejlődési lehetőségek minél teljesebb megvalósulásának, a tanulói személyiség teljes kibontakozásának segítése; - konkrét: az esélyegyenlőséget és az egyes tanulók fejlettségét, lehetőségeit, érdeklődését figyelembe vevő nevelés, olyan iskolai életmód megszervezése és működtetése, amelyben a tanuló a nevelési folyamatnak nemcsak tárgya, hanem alanya is, Iskolánk fő nevelő ereje elfogadó légkörében az osztályközösségének integráló hatásában rejlik. Hisszük, hogy a nevelés személyiségformálás, személyiségfejlesztés. A személyiségfejlesztésében a képességek kibontakozásának van központi szerepe. A személyiség harmonikus fejlődéséhez a tanulási siker fontosabb még a megszerzett tudásnál is. Az egyértelmű elvárások és feladatok oly módon történő meghatározása, amely a gyermeki, a serdülői személyiség méltóságának, önállóságának tiszteletben tartásával párosul. A konstruktív életvezetés képességének kialakítása, fejlesztése; Az eredményes életvezetéshez szükséges készségek, képességek kialakítása, fejlesztése; A környezetből származó megterhelések, ártalmak csökkentésére irányuló prevenciós feladatok, programok megvalósítására való törekvés; A közösségfejlesztő, önfejlesztő magatartás- és tevékenységrepertoár ösztönzése, ezzel párhuzamosan a destruktív megnyilvánulások leépítése; A tanulók testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi, gyakorlati képességeinek fejlesztése. A személyiségfejlesztés folyamatában meg kell valósulnia a következő értékek egyensúlyának: a biológiai lét értékei (az élet tisztelete, az egészség értéke), az én harmóniájára vonatkozó értékek (önismeret, önbizalom, önművelés, stb.), a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek (tisztelet, szolidaritás, szeretet, tolerancia), a társadalmi eredményességre vonatkozó értékek (folyamatos tanulás, problémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényesség), a humanizált társadalom- és világkép értékei (hazaszeretet, az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása, a hazai és egyetemes kultúra értékeinek megbecsülése, stb.).

8 Eszközök, módszerek Az iskola egyik legértékesebb hagyománya a csoportszinthez igazított, illetve szükség esetén személyre szabott módszerekkel végzett tehetséggondozás és felzárkóztatás. A kiemelkedő tehetségű és a tanulási nehézségekkel küzdő diákokkal való foglalkozás nemcsak magas szintű felkészültséget, hanem különleges pedagógiai érzéket, nagyfokú empátiát és differenciált módszerek ismeretét kívánja. A személyiség- és közösségfejlesztés kiemelt eszköze a műhelymunka, amely egyrészt sajátos tanár-diák kapcsolatot eredményez (a célazonosságon alapuló közös munka toleranciát, egymásra figyelést, vitakészséget, a meggyőzés és meggyőzetés képességét, tanulási módszergazdagságot, kultúrált magatartást, az elmélyült ismeretszerzés és a folyamatos önellenőrzés képességét fejleszti). A műhelymunka színterei a csoportbontásban tartott nyelvi órák, a szakkörök, és az iskolai rendezvények. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőink Az értelem kiművelése területén elvégzendő feladatok: a megismerési vágy fejlesztése, tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása. A segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok: a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése, a pedagógusok rendszeresen éljenek a segítő együttműködés változatos formáival. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok: a mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal, a tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelő munka során is.

9 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Az iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei a: tanórák - szaktárgyi órák, - osztályfőnöki órák, tanórán kívüli foglalkozások - napközi és iskolaotthon, - séta, kirándulás, - szakkörök - diákönkormányzati munka, - szabadidős tevékenységek. Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai, céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak: az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához, véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend), a másság elfogadásához, az együttérző magatartás kialakulásához, harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. Éppen azért, mert valamennyi terület feladata azonos és mivel az iskola nem differenciáltan, egymástól függetlenül, egymás mellett fejleszti a tanulók személyiségét, hanem közösen egymást erősítve a tanulók egyéni képességeit, beállítódását figyelembe véve kiemelten fontos, hogy megjelöljük azokat a legfontosabb a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, amelyeket az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi munkája során. Külön ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő szervezetek vezetőinek is, hiszen: megjelenésével, viselkedésével beszédstílusával, társas kapcsolatával az intézmény valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt. Ezért iskolánkban a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat a nevelőtestület a szülői munkaközösséggel és a diákönkormányzattal egyeztetve határozta meg és egyes pontjait kötelező feladatként jelölte meg az alkalmazotti közösség számára.

10 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink a következők: Törekedjünk arra, hogy minden tanuló: Ismerje meg a társas együttélés azon alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek, Megismerje népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit, Sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek, Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság iránt, becsülje meg ezeket, Valamilyen módon közvetlenül is vállaljon részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában, Tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvükön szabatosan kommunikálni, Tanuljon meg tanulni, Tudja, hogy életpályája során többször pályamódosításra kényszerülhet, Legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére, Tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést. A közösségfejlesztés egészségnevelési és környezetvédelmi vonatkozásait lásd az iskolai egészségnevelési, egészségfejlesztési programban, illetve az iskolai környezeti nevelési programban. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat az egyes tanárok az alábbi módon segítik. A tananyag elsajátítása során segítse a tanulók kezdeményezéseit, járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez, biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések kialakításának/fejlesztésének segítésére, alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet, ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására, késztessen az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre, irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, a vélemények,

11 érvek kifejtésének, értelmezésének kommunikációs kultúra középpontjában, megvédésének a képességei álljanak a fejlessze ki a tanulóban az új információs rendszerben való eligazodás, valamint annak kritikai módon való használatának képességét, kapjon átfogó képet a munka világáról, az alkalmazott változatos munkaformák erősítsék az együvé tartozás és az egymásért való felelősség érzését. A közösségfejlesztés egészségnevelési és környezetvédelmi vonatkozásait lásd az iskolai egészségnevelési, egészségfejlesztési programban, illetve az iskolai környezeti nevelési programban. A tanulási kudarcnak kitett, beilleszkedési, magatartászavarral küzdő tanulók felzárkóztatását segítő program A tanulási nehézségekkel, magatartászavarral küzdő gyerekeknél is az önmagukhoz viszonyított fejlődés a mérvadó, figyelembe véve lehetőségeik behatároltságát, fejlődésük speciális útját. A fentiek értelmében lehetővé válik, hogy a gyerek a tanulást, mint felfedező, örömteli tevékenységet élje meg. Nem nyomasztó számára a teljesíthetetlen követelmények súlya, nem menekül különböző betegségekbe és egyéb tünetekbe a feszültség elhárítása céljából. Ugyanakkor a számára túl alacsony szint sem teszi elbizakodott, unalmában rendetlenkedő gyermekké. A deviáns magatartás, beilleszkedési zavar (tüneti) kezelése a személyre szóló fejlesztés során történik. A teljesítménykényszer miatti magatartászavar elkerülése a meglévő értékek hangsúlyozása és a kibontakozás lehetőségének biztosítása (szereplés, szervezés, karitatív tevékenység) útján történik. Megelőző és segítő pedagógiai tevékenységünk során fokozott figyelmet fordítunk a tanulói személyiségi jogok tiszteletben tartására. A Közoktatásról szóló törvény legutóbbi módosításának titoktartási kötelezettségünket előíró rendelkezését pedagógus-lelkiismeretünk szerint betartjuk. Fontosnak tartjuk a családdal való szoros kapcsolattartást a nevelés eredményessége érdekében. Az osztályfőnök irányításával, az osztályban tanító tanárok részvételével végrehajtott személyre szóló feladat. Kimenetele: ha a feltárás személyiségbeli, genetikai, idegrendszeri problémára derít fényt, külső szakember segítségét kérjük: ha állandó, meg nem oldható, a tanulót képességének megfelelő iskolába irányítjuk. ha a probléma a tananyag megértésének átlagosnál lassúbb folyamata, egyéni korrepetálással segítünk.

12 ha az egyéni tanulási sebesség (a bevésés időtartama) kisebb a csoportra jellemző átlagosnál, a tanuló felkészülési időt kap, egyénileg ütemezzük tanulmányai számonkérését. ha az otthoni tanulási körülmények nem megfelelőek, a tanuló napközis elhelyezését kezdeményezzük. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tehetséggondozás alapja az esélynövelés. Fontosnak tartjuk, hogy tehetséges tanulóink rendelkezzenek korszerű műveltségtartalommal, legyenek képesek egyre gazdagodó ismeretek önálló feldolgozására. Ezáltal gazdagodjon, fejlődjön egész személyiségük. Számunkra lényeges, hogy a tehetséggondozást célzó tevékenységek úgy alakuljanak, hogy azok optimálisan biztosítsák az átlagtól eltérő, valamilyen területen tehetséges tanulók célirányos fejlesztését. Ezek a tevékenységek a kötelező tananyag elsajátítása mellett tágabb értelemben iskolánk profilját is meghatározzák. Ugyanakkor biztosítják egy-egy területen az elmélyülés lehetőségét, az alkotás sikerélményét, ami jelentősen hozzájárul a tanulók személyiségének pozitív irányú fejlődéséhez. A tehetség kibontakoztatását célzó tevékenységek: iskolai szakkörök, felkészítések tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre, pályázatok, pályamunkák írása, házi versenyek, iskolák közötti versenyek, diáknapok bemutatkozási lehetőségekkel (művészeti, tudományos és egyéb területen). A Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünk oktató- nevelő munkánk szerves részét képezi. Úgy gondoljuk, hogy a tanulóinkért érzett felelősségvállalás nem torpanhat meg az iskola kapuinál. Az iskola minden pedagógusának egyéni és közös felelőssége, kötelező részvétele az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokban, különös tekintettel a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek. A veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A veszélyeztetettség okai: Környezeti ok A gyermek személyiségében rejlő ok Anyagi ok Egészségügyi ok Egyéb ok

13 Munkánk fő részei: Gyermekjóléti tevékenységek: Kapcsolat a családdal - eljárások: a személyes beszélgetés, családlátogatás, a szülői támogatás megnyerése, a fogadóóra, a szülői értekezlet, szülőknek szóló tanácsadás, a család aktív bevonása az iskolai programokba különös tekintettel pl. a gyermeküket egyedül nevelő elvált szülőkre Anyagi támogatás: - étkezési és tankönyvtámogatás biztosítása, - segítjük az önkormányzati támogatásokhoz jutást Pedagógiai eljárások: - a megfelelő légkör, a tanár és a gyermek közötti érzelmi kapcsolat erősítése, a segítő kapcsolat feltételeinek megteremtése. - speciális közösségi, szabadidős és fejlesztő foglalkozások szervezése - az iskolai és az iskolán kívüli rendezvényeken való részvételhez segítésnél is a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek aktivizálása kapjon hangsúlyt (pl. szereplések, táborok) - felvilágosító munka, speciális témájú felkészítés (kiemelten a drogprevenció) kapjon hangsúlyt - a társadalmi beilleszkedési zavarok megelőzését szolgáló tudatos nevelés - elutasító magatartás kialakítása a következő tevékenységekben: alkoholizmus, bűnözés, kábítószer-fogyasztás, dohányzás, önmaga felé forduló agresszivitás - a fenti tevékenységekkel összefüggő negatív károsító hatások és következmények, valamint az elkerülés előnyeivel megismertető programok tartása - a gyermeki jogokkal kapcsolatos tájékoztatások, tanácsadások: a gyermekjogi információkhoz juttatás a diákönkormányzatok jogérvényesítő szerepének erősítése, a hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyermekek szerepének növelése a DÖK-ben Szervezeti lépések az iskolában - a veszélyeztetett gyermekek napközi otthoni elhelyezése - időnként speciális szakemberek igénybevétele (logopédus, gyógytornász drámapedagógus, Sindelár tanfolyamot végzett pedagógus, mentálhigiéniás tanfolyamot végzett pedagógus, iskolaorvos, védőnő,gyermekpszichológus) Gyermekvédelmi hálózat igénybevétele - Kapcsolatot tartunk fönn a Nevelési Tanácsadóval, Gyermekjóléti Szolgálatokkal, adott helyzetben a rendőrséggel. Nem közvetlen gyermekvédelmi eljárások - hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekekre is vonatkoznia kell a személyiségfejlesztés és képességkibontakoztatás korábbiakban megfogalmazott elveinek - integráltan nevelhető oktatható gyermekek felvételét csak abban az esetben vállalja fel iskolánk, ha ehhez megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk - értékelés és minősítés alól részlegesen felmentett tanulóink esetében kiemelten figyelünk arra, hogy a társaikhoz való felzárkóztatásuk megvalósuljon. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Iskolánk tanulóira családi hátteréből adódóan nem jellemző a hátrányos anyagi jellegű veszélyeztetettség. Felmerülő problémák esetén a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokban már említett módon járunk el.

14 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek A személyi és tárgyi feltételek biztosítása folyamatosan, az iskola fejlődésének megfelelően történik. Jelenleg (2009. évben) 11 fő főfoglalkozású pedagógus 6 fő óraadó pedagógus 1 fő óraadó logopédus 1 fő óraadó szurdopedagógus 2fő fejlesztő pedagógus 1 fő iskolatitkár 2 fő pedagógiai asszisztens segíti munkánkat. A szükséges tanítási eszközökön kívül rendelkezünk: 5 db magnós- CD-s rádió 2 db rádiósmagnó 2 db televízió 2 db videomagnó 1 db írásvetítő 1 db szintetizátor Erősítő, keverőpult, hangfal és 3 db mikrofon 13 db számítógép 2 db lézernyomtató 2 db laptop 1 db projector 2 db fénymásoló Audio- és videótárunk folyamatosan bővül. Folyóiratokat járatunk a tanórai munka kiegészítésére és tanulóink olvasási szokásainak fejlesztésére. Könyvtári állományunk fokozatosan bővül. Jelenleg mintegy 600 db könyvvel rendelkezünk.

15 Személyi feltételek végzettség szerint: 1 fő közoktatás vezető + tanítói végzettség népművelés, testnevelés műveltségi terület, 8 fő tanár - matematika szakos - biológia - földrajz szakos - történelem - orosz szakos - fizika - technika - számítástechnika szakos - 2 fő egyetemi végzettségű bölcsész - magyar nyelv és irodalom szakos - 2 fő tanító - angol műveltségi terület 3 fő tanító - 1 fő tanító - közművelődési szakkolégium - 1 fő tanító fő tanító - matematika műveltségi terület 6 fő óraadó tanár - ének - zene - szolfézs szakos - testnevelés szakos - 1 fő egyetemi végzettségű francia nyelvszakos - 1 fő rajz és vizuális kultúra szakos -1fő kémia szakos -1fő fizika-technika,számítástechnika szakos A kapcsolattartás formái A szülő a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei. Az iskola nyitottságából adódóan napi kapcsolatban állunk a szülőkkel, melyet a szülőértekezletek és fogadóórák egészítenek ki. A szülői háttér nélkül az iskola nem létezhet, ezért nagyon fontos számunkra az együttműködés a szülőkkel az oktatásban, a nevelésben és a tanórán kívüli tevékenységekben egyaránt. (karácsony. farsang, alapítványi bál, Föld napi rendezvény, kirándulások, egyéb közös összejövetelek). A családlátogatás minden osztályfőnök egyéni megítélése alapján, szükség szerint történik. A szülők az iskolába bármikor bejöhetnek, a tanórákon részt vehetnek, így is figyelemmel kísérhetik gyermekük tanulmányi előmenetelét. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős minden nap előzetes bejelentkezés után felkereshető. A családban vagy az iskolában felmerülő problémák közös megoldásának legmegfelelőbb módját keresi meg. Az együttműködés értéke abban rejlik, hogy milyen a találkozások tartalma és hatása.

16 Ezért a szülő és pedagógus együttműködése egyenrangú nevelőtársi viszonyban valósuljon meg. A szülő találjon a pedagógusban támaszt és segítséget gyermeke fejlesztéséhez, érezze, hogy számítanak a véleményére, tiszteletben tartják nevelési elveit. A családdal való együttműködés érdekében a pedagógus elfogadó, megértő, megbecsülést kifejező magatartást tanúsítson. A mindennapos személyes kapcsolat, a szinte kötelező tegeződés elmossa a szokásos tanárszülő közötti távolságtartást, így a szülői értekezleteket viszonylag ritkán, egy-egy jelentősebb esemény esetén tartunk. Az állandó kontaktus, jó viszony lehetővé teszi, hogy a szülő részt vegyen munkánkban, és szükség esetén segítséget nyújtson. A szülők nagyon erősen hatnak egymásra. Családok között barátságok szövődnek, segítik egy mást, közös programokat szerveznek, így a családok nincsenek egyedül. Kapcsolattartás az óvodákkal: Az iskola külső kapcsolatai: Az óvodákkal történő kapcsolattartásban fontos a kölcsönös nyitottság, ennek érdekében nem csak mi várjuk az óvodásokat, hanem ünnepi műsorokkal, koncertekkel mi is bekapcsolódunk az óvodai programokba. A hagyományos Föld napi vetélkedő sorozatunkba is mindig bevonjuk az óvodás korosztályt. Amelyik óvoda igényli, szülőértekezlet keretében bemutatjuk iskolánk arculatát, az itt folyó nevelő-oktató munkát. Mindezekkel az iskolába történő zökkenőmentes átmenetet kívánjuk biztosítani. Az óvodások számára nyílt napokat szervezünk, illetve lehetőséget biztosítunk arra, hogy az érdeklődő gyerekek egy-egy napot eltölthessenek iskolánkban. Ezzel próbáljuk megismertetni az óvodás gyermekekkel az iskolában folyó munkát, napirendet. Iskolánkat népszerűsítő kiadványunkat a beiskolázást megelőzően eljuttatjuk a környező óvodákba. Kapcsolattartás más iskolákkal: Továbbtanulni szándékozó diákjaink a középiskolák által szervezett előkészítő foglalkozásokon, konzultációkon rendszeresen részt vesznek. A felvételt elért tanulóink további előmenetelét is figyelemmel kísérjük. A város iskolái közül jó kapcsolatot tartunk fenn az Egressy Béni Zeneiskolával. Rendezvényeink rendszeres szereplői a zeneiskola növendékei és tanárai. Iskolánk minden tanév végén helyben biztosítja a tehetségkutatást, ezzel is elősegítve a tehetséges gyerekek zeneiskolai felvételét.

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK PEDAGÓGIAI PROGRAM ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK Fenntartó jóváhagyása:... Érvényes:..... napjától PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉKE NEVELÉSI PROGRAM I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL A NYITRA UTCAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Készült: 2004. Felülvizsgálat és módosítás: 2005. Felülvizsgálat és módosítás:

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 4 1.1 Rövid áttekintés intézményünkről iskolatörténet...

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium BéKSZI Pedagógiai Program 2008. Hatályos 2010. június 15 Ikt. szám: D-41/2010 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 Egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4.oldal 1.2. Az intézmény jelene 1.1 Az iskola

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 2013. Egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4.oldal 1.2. Az intézmény jelene 1.1

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - N e v e l é s i p r o g r a m 1 Tartalom LEGITIMÁCIÓ... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE...

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... 6 3 NEVELÉSI-OKTATÁSI ESZKÖZRENDSZER... 9 4 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben