A PDSZ PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PDSZ PROGRAMJA 2011-2015"

Átírás

1 A PDSZ PROGRAMJA A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének programja 1. Alapelvek A PDSZ-nek, mint nyitott szakmai szakszervezetnek legfontosabb célja a közszolgálat területén, ezen belül különösen az oktatásban, gyermekvédelemben, közgyűjteményekben, közművelődésben dolgozók és a fenti ágazatokból kikerült nyugdíjasoknak és munkanélkülieknek, a közszolgálati pályára készülőknek kollektív és egyéni munkavállalói érdekvédelmének, szociális érdekeinek védelme, és munkavállalói érdekképviselete, fenntartó-, illetve ágazat-semlegesen. Ennek érdekében minden olyan kérdéskörrel foglalkoznunk kell, amely közvetlenül vagy közvetve hatással van ezen ágazatok munkavállalóira. Kiemelt figyelmet fordítunk az oktatási és az ehhez kapcsolódó ágazati kormányzati, önkormányzati, munkajogi, foglakoztatási, irányítási, központi költségvetési kérdésekre. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete kizárólag a plurális szakszervezeti mozgalomban és plurális érdekegyeztetési rendszer működésében látja megvalósíthatónak a szakszervezeti politikát. Kiemelt feladatunk, hogy elérjük ennek stabilitását és folyamatos hatékonyabbá tételét minden érdekegyeztetési szinten. Kiemelt feladatunk továbbá az, hogy fellépjünk az Alkotmányban és egyéb jogszabályokban biztosított szakszervezeti és munkavállalói jogok bárminemű megsértése ellen. Céljaink elérése érdekében élünk minden törvényes jogunkkal, és erre bíztatjuk tagjainkat és a többi munkavállalót. Mindig az adott probléma megoldására alkalmas eszközt kell megtalálnunk az előzetes egyeztetéstől, a konfliktuskezelők bevonásán, a helyi és országos érdekegyeztető fórumokon át az aláírásgyűjtésig, demonstrációk szervezéséig, és végső esetben a sztrájkig. Tevékenységünkhöz nélkülözhetetlen állandó munkakapcsolat kialakítása és fenntartása a kormánnyal, az önkormányzati és más fenntartói szövetségekkel, munkaadói, szülői-, diák- és szakmai szervezetekkel, valamint az ágazatokban működő más szakszervezetekkel. 2. Érdekvédelmi program A jelenlegi helyzetben a gazdasági és politikai átalakulásnak abban az időszakában kell a közszférában, különösen az oktatásban dolgozók érdekeit védenünk, amelyben még az alapvető szakszervezeti jogokat is folyamatosan sérelem éri. A PDSZ fő feladatának tartja a munkavállalók önvédelmi képességének növelését. E képesség a valódi garancia arra, hogy a szakszervezetek képesek legyenek meggátolni minden olyan törekvést, amely a kirekesztésre, az erő alkalmazására és a nem korrekt partneri viszony, a korporatív jellegű érdekegyeztetés megteremtésére, vagy fenntartására irányul. Kiállunk a munkahelyek és a bérek együttes védelméért. Ezek ütközése esetén a munkahelyek védelmét tartjuk elsődlegesnek. Visszautasítjuk azokat a nézeteket, melyek a hivatástudatra hivatkozva akarják megfosztani a munkavállalókat a sztrájkjogtól. A sztrájk alkotmányos alapjog. Ám az érdekérvényesítés egyéb eszközeinek felhasználásával a sztrájkokat kiváltó okok megszüntetésére törekszünk Az érdekvédelmi program szervezeti feltételei A választott testületek kötelessége időről időre megvizsgálni azoknak a belső demokratikus intézményeknek a működőképességét, melyek a szakszervezeten belüli döntéshozatal demokratikus voltát hivatottak szolgálni. A PDSZ belső demokratizmusa nem köthető egyik vagy másik döntéshozatali technikához, mivel azok idővel formálissá válhatnak. Az országos tömbszavazás eszköze, a települési és regionális fórumok, az ülések nyitottsága, a választott tisztségviselők rendszeres beszámoltatása, és kérdőívek alkalmazása mellett a kisebbségi és többségi álláspontok 1

2 azonos nyilvánossága, valamint az Alapszabályunkban előírt, időszakonként megtartandó teljes körű tisztújítás biztosítja szervezetünk demokratikus működését. A szakszervezeti jogok gyakorlásának legfőbb biztosítékát az jelenti, ha az érdekvédelmi ügyekben eljáró tisztségviselők nem különülnek el a tagságtól, s nem fonódnak össze a munkáltatókkal, döntéshozókkal. Ezt az garantálja, hogy a PDSZ tisztségviselője nem lehet munkáltató azon a szinten, ahol ő PDSZ tisztségviselő, és nem lehet párt által delegált, illetve támogatott képviselő sem önkormányzati, sem fenntartói, sem parlamenti szinten. A PDSZ választott testületeinek kell kialakítania egy-egy konkrét kérdésben azt az álláspontot, mely érvényt szerez a napi érdekvédelmi munka követeléseinek, és hatékony érdekvédelmet biztosít a munkavállalóknak. Ez utóbbi működési garanciája, hogy a PDSZ kizárólag a munkavállalót képviseli a munkáltatóval szemben tanácsadásainál és jogi képviseleténél egyaránt. A munkáltatói jogokat gyakorló munkavállalót is képviseljük, de kizárólag munkavállalói szerepében, a saját munkáltatójával szemben. Feladatunk, hogy az elfogadott programok és határozatok végrehajtása érdekében folytassunk tárgyalásokat az intézményfenntartókkal, ezek szövetségeivel, a kormánnyal, a szakmai szervezetekkel, a diákok és szülők szervezeteivel, a politikai pártokkal, szakszervezeti konföderációkkal, és a nemzetközi szakszervezeti mozgalommal. 3. Az Országos, ágazati szintű érdekegyeztetés alapelvei Szakszervezeti tevékenységünkben egyre inkább növekszik azoknak az ügyeknek a száma, amelyekre makroszinten kell megoldást találni. Mivel az közszolgáltatás jelentős ágazatai, így különösen az oktatási, egészségügyi ágazat fenntartási, felelősségi, finanszírozási, irányítási és az ezekhez kapcsolódó érdekegyeztetési rendszereinek átalakítása folyamatban van, a fenti feladatok teljesítése érdekében az alábbi pontokban foglalhatóak össze az országos egyeztető rendszerrel kapcsolatos legfontosabb céljaink. a) Minden országos szintű tárgyalásnak a felek megállapodási igényén és akaratán kell alapulnia, szemben a tárgyalóasztal melletti diktátumokkal. b) Minden tárgyaló partnerünknek rendelkeznie kell a megállapodáshoz szükséges felhatalmazással. Erre azért van feltétlenül szükség, mivel a kormány és az önkormányzatok képviselői gyakran hárítják át a felelősséget a parlamentre, illetve az önkormányzati testületekre. c) Meg kell teremteni és működtetni kell az ágazati kollektív szerződés, és az ahhoz kapcsolódó fenntartói és intézményi szintű kollektív szerződések rendszerét, a PDSZ meghatározó szerepe mellett. d) Meg kell erősíteni az ágazati bérmegállapodás lehetőségét, amelynek alkalmasnak kell lennie arra is, hogy biztosítsa a folyamatos érdemi béremelést és a béren kívüli juttatások garanciáit. e) A köz alkalmazottainak, illetve munkaviszonyban levők helyzetéről szóló érdekegyeztetéseken (Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban (OKÉT) és a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsában (KOMT)), valamint más ágazati szintű egyeztetéseken messzemenően képviseljük az egyes ágazatokban dolgozók érdekeit, fenntartótól függetlenül. f) A participációs testületek közül a Közoktatás-politikai Tanács, illetve annak utódszervezete tevékenységében alapvető céljainkkal összhangban továbbra is a jó partneri viszony fenntartására törekszünk a testület oldalaival. Megítélésünk szerint ez a szervezet az, amelyben a közoktatás tényleges szereplői legitim módon képviseltetik magukat, ezért szerepét és hatásköreit tovább kívánjuk növelni. A Közoktatás-politikai Tanács keretei között a közoktatás területét érintő kormányzati, szülői, diák, szakmai, önkormányzati, nemzetiségi és egyéb intézményfenntartói és szakszervezeti kezdeményezések egyeztetése során érvényesítjük oktatáspolitikai céljainkat. Tevékenységében a PDSZ figyelmet fordít a szakképzésre és a felnőttképzésre is. Ennek érdekében kapcsolatot épít ki a szakképzést irányító kormányzati szervekkel, a gazdasági kamarákkal, szakképzést folytató intézmények fenntartóival, és ezeken a helyeken képviseli a szakképzésben dolgozók szakmai, ágazati érdekeit. 2

3 4. Az érdekvédelemhez szükséges szervezetpolitikai tevékenység Szakszervezetünk, mint munkavállalói és szakmai érdekvédelmi társadalmi szervezet alapvetően politizáló szervezet, a politika szó eredeti jelentése alapján, a polisz érdekében munkálkodó közösség. Leszögezzük azonban, hogy ez a tevékenység nem pártpolitikai, hanem kizárólag szakpolitikai és társadalompolitikai alapon és célokkal folyik. Szakpolitikai és érdekvédelmi koncepciónk alapján szakszervezetünk mind helyi, mind országos szinten együttműködik valamennyi olyan, a korrekt partneri kapcsolatnak és fent említett koncepcióinknak megfelelő nem pártpolitikai vagy választási célú, bejegyzett társadalmi illetve civil szervezettel. Az ágazati szakpolitikák területén szerveződő szakmai szervezetekkel, szülői és diákszervezetekkel kiépítendő munkakapcsolat elsőrendű célunk. Érdekvédelmi munkánk során figyelembe kell vennünk a civil társadalom, a munkánkkal kapcsolatba kerülő állampolgárok érdekeit is. A gyermeki jogok megsértése ellen a PDSZ szervezetei minden esetben fellépnek. A munkáltatói jogok egy része felett rendelkező fenntartókat tömörítő önkormányzati szövetségekkel és egyházakkal, valamint az alapítványi és magániskolákat, gyermekvédelmi, közművelődési, közgyűjteményi és a közszféra más ágazatainak intézményeit tömörítő egyesületekkel kialakítandó kapcsolatunkat két alapvető szempont határozza meg: Szakszervezetünknek a munkáltatóktól való függetlensége. Az ágazati érdekek közös képviseletének lehetősége. Célunk az, hogy korrekt együttműködés alakuljon ki a szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek között, s minden területen létrejöjjenek a folyamatos egyeztetés fórumai. Feladatunknak tartjuk azt, hogy a szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek együtt is, szervezett formában lépjenek fel a törvény által biztosított munkavállalói jogok megsértésének megakadályozása érdekében. Szorgalmazzuk, hogy a munkahelyi szintű kollektív szerződéskötés szabadságát tiszteletben tartva a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek minél több megállapodást kössenek. A politikai szervezetekkel és pártokkal, a parlamenti vagy önkormányzati frakciókkal való kapcsolat meghatározója a PDSZ pártsemlegessége és az adott szervezeteknek a közszféra egyes ágazataihoz, a munkavállalói érdekek képviseletéhez való viszonya. Az érdekképviseleti munka során következetesen érvényesítjük azt az alapelvet, hogy a PDSZ vezetői nem kötelezhetik el magukat pártpolitikai szervezetek irányába. Szakszervezetünk feladatának tekinti a politikai pártokkal való kiegyensúlyozott kapcsolatok kialakítását. Szakszervezetünk nem támogat egyetlen pártot sem, ám egy-egy konkrét, oktatáspolitikai, és más közszférát érintő szakpolitikai érdekvédelmi törvényhozási kérdésben támogat minden álláspontot, mely tagjainak érdekeivel és oktatáspolitikai célkitűzéseinkkel összhangban van. Feladatunk, hogy csökkentsük és meghatározott keretek közé szorítsuk a szakszervezetek közötti konfliktusokat. Tagjaink érdekeit és oktatáspolitikai célkitűzéseinket szem előtt tartva olyan kompromisszumos megoldások kialakítására törekszünk, amelyek nem gerjesztik a szakszervezeteket, illetve ágazatokat megosztó konfliktusokat. A szakszervezeti pluralizmust a rendszerváltás és a jogállamiság egyik alapértékének tartjuk ezért PDSZ fellép a szakszervezeti jogok egyoldalú, más munkavállalói érdekképviseleteket kirekesztő érvényesítése ellen. Ezt elvárjuk partnerszervezeteinktől is. A munkahelyi, önkormányzati, ágazati szinten a szakszervezetek közötti előzetes egyeztetés intézményesítésére törekszünk e jogok érvényesítése során. Szükségesnek ítéljük a közalkalmazotti és üzemi tanácsok intézményének felülvizsgálatát, a tapasztalatok alapján szerepüknek korrekcióját. Célunk, hogy a szakszervezeti tag szakszervezeti képzésen, valamint a választott tisztségviselők szakszervezeti testületi üléseken való részvételének törvényben garantált jogát fizetett távollét, pedagógus estén a tanítási időkeret csökkentése mellett gyakorolhassa. Célunk a szakszervezeti tisztségviselők tevékenysége jogi garanciáinak megerősítése, különösen a tisztségviselő védelme, és feladatainak ellátásához szükséges fizetett munkaidő-kedvezmény tekintetében 3

4 5. Finanszírozás, költségvetés Csak akkor várható a közszolgáltatások pénzügyi kondícióinak javulása, ha a társadalom valóban ellenőrizni tudja az ezekre fordított erőforrások hatékony és igazságos felhasználást. Szakszervezetünk továbbra is növelni kívánja a teherelosztásban az állami költségvetés kötelezettségvállalását és az intézményfenntartók pénzügyi felelősségét. Elutasítunk minden olyan finanszírozási rendszert és döntést, mely teret enged az országos és a helyi döntéshozók közötti felelősségáthárítás ártalmas gyakorlatának. A tényleges költségeket figyelembe vevő központi költségvetési elemek: normatívák további szakmai alapon történő differenciálását és folyamatos növelését tartjuk szükségesnek. A minőségi fejlesztés érdekében szükségesnek tartjuk az alapfeladatok körének bővítését, a csoportos és egyéni foglalkozások forrásainak további növelését. Elutasítunk minden olyan finanszírozási rendszert, mely a korábban térítésmentes közszolgáltatások alapfeladatainak finanszírozásában a szülők és a diákok, illetve egyéb kliensek közvetlen befizetését számításba veszi. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az intézmények finanszírozásában a fenntartók, saját pénzeszközeikkel továbbra is részt vegyenek. A helyi önálló, illetve átengedett jövedelmeknek azonban garantáltan arányban kell lenniük az ezekkel finanszírozandó feladatokkal. A finanszírozási rendszer felülvizsgálata során megoldást kell adni a szélsőséges demográfiai helyzetű intézmények gondjaira. Hiszen akár gyermeklétszám, akár osztály/csoport alapú finanszírozás esetén, egy egységes rendszerben megoldatlan az országos demográfiai átlagtól erősen eltérő településeken az intézmények finanszírozása. Védeni és segíteni kell a kistelepüléseket az oktatási intézmények fenntartásában. A finanszírozási rendszernek tekintet nélkül annak módjára, garantálnia kell az intézmény alapfeladatát végző, az őket közvetlenül segítő alkalmazottak szükséges és elégséges munkakörét, létszámát, az illetményük és azok járulékainak fedezetét, valamint segíteniük kell az intézmény működtetéséhez szükséges többi munkatárs intézményi foglalkoztatását. A finanszírozási rendszernek garantálnia kell a meglevő intézményhálózat fenntartását és a szakpolitikai célok eléréséhez szükséges mennyiségi és minőségi bővítését. Annak érdekében, hogy a település-fejlesztési stratégiában az oktatás kellő súllyal szerepeljen, a PDSZ elvárja tájékoztatást és véleményezi jogának biztosítását. Véget kell vetni annak a káros gyakorlatnak, hogy azok az önkormányzatok, amelyek többletet biztosítottak a közoktatás számára, a központi intézkedések során hátrányba kerüljenek. Ezzel összefüggésben védeni kell az egyéni és a helyi alkuk eredményeit, azokat a központi költségvetési intézkedések nem rombolhatják le. El kell érnünk, hogy a fenntartók az intézmény saját bevételeit ne vonják el az intézményektől. Szakszervezetünk ragaszkodik ahhoz, hogy az államháztartás reformjának, szakértői és politikai vitában az oktatásügy munkavállalói érdemben részt vehessenek. Az ún. nagy elosztó rendszerek átalakítása, az egészségügy, a társadalombiztosítás és az oktatásügy finanszírozásának reformja nem jelentheti az állami kötelezettségvállalás feladását, nem lehet ürügy az elvonásra, részterületek piacosítására, a közszolgálati feladatok ellátásának színvonalcsökkenésére. 6. Bérek, munkakörülmények A PDSZ alapvető célkitűzése - a közszférában, különösen a közoktatásban dolgozók bérének reálértékben való folyamatos növelése - nem teljesült. Ellenkezőleg: folyamatosan csökkent. Bérkövetelésünk fennáll. Szakszervezetünk célja az, hogy az általunk képviseltek reálbére belátható időn belül elérje a piaci szférában foglalkoztatott azonos szintű végzettséggel rendelkezők átlagbérét. Előzetes hatástanulmány nélkül ne lehessen törvényi módosítást alkotni a munkaidő megnövelésére, illetőleg a többletmunka ellenérték nélküli elrendelésére. Ma is aktuális a szakszervezetünk alakulásakor megfogalmazott alapelvünk, mely szerint a bérek színvonalának emelése mellett a bérek szerkezetének, a bérkonstrukciónak is meg kell változnia a bérrendszer parlamenti elfogadásával. A reálbérnövelő, a végzettségnek és korcsoportnak megfelelő, a tevékenység értékével arányos, a szellemi fejlődést biztosító garantált bér elérését tekintjük alapnak. Ezt kell kiegészítenie az egyes munkakörökben a pótlékok olyan rendszerének és mértékének, amely egyrészt motivál a pótlékolt tevékenység elvégzésére, másrészt ezen keresztül garantálja az intézményrendszer működését. 4

5 Olyan új bérrendszerre, modellre van szükség, amely a közalkalmazottak egészére vonatkozó szabályok mellett figyelembe veszi az egyes szakmák sajátosságait, egy jogilag garantált kiegészítő rendszeren keresztül. Ebben három elemnek mindenféleképpen szerepet kell kapnia. a) A táblának érvényesíteni kell a közszférában eltöltött időből és a végzettségekből adódó bérarányok szakmailag megalapozott különbségét, a minőségi munka elismerésének normatív alapokon nyugvó reális lehetőségét, a kvalifikáció olyan elismerését, amely továbbtanulás esetén olyan mértékű előrelépést tesz lehetőé, amely a befektetéssel arányos bérnövekedést eredményez. b) A PDSZ szorgalmazza a béren kívüli juttatások rendszerének kiépítését, bővítését országos, fenntartói és intézményi megállapodások megkötését e tárgyban. El kívánjuk érni a pedagógus igazolványhoz kötött juttatások bővítését és azoknak garantálását. Szükségesnek tartjuk a közalkalmazottak általános utazási kedvezményének visszaállítását. Ezek az elemek szükséges részei a munkavállalók valódi megbecsülésének. c) Az illetményrendszer működéséhez szükséges összegekre a központi állami költségvetés keretében kell garanciát biztosítani. Az önállóan gazdálkodó intézmények esetében intézményi szinten, az egyéb intézmények esetében önkormányzati vagy fenntartói szinten a bérmaradványok és díjbevételek felhasználásánál a jutalmazási rendszer helyett vagy mellett intézményi szinten a pályázati úton elnyerhető célfeladatokat és a hozzárendelt összegek rendszerét tartjuk célravezetőnek. Mind az egyházi, mind az alapítványi és magán fenntartású intézményekben dolgozó munkavállalók bérének növelése és munkakörülményeinek javítása érdekében a PDSZ hatékony érdekvédelmi technikákat dolgoz ki. A technikai és az adminisztratív dolgozók érdekeinek védelmére a PDSZ valamennyi szervezeti szintjén külön figyelmet kell fordítani, mert a rájuk vonatkozó törvény-elemek az e területen dolgozókat hozták a legméltatlanabb helyzetbe. A PDSZ elutasítja a közmegegyezést nélkülöző, ellenőrizhető normatív elemek nélküli teljesítménybérezést, ezen belül különösen az egyes közszolgálati szektorokban jelen levő a negatív béreltérítés intézményét. Az Országos Választmány feladata kezdeményezni a közszféra intézményeire vonatkozó új építésügyi és egészségügyi normák jogi szabályozásának megalapozása oly módon, hogy azok valóban alapjául szolgáljanak az európai szintű normák infrastrukturális elvárásainak. Szakszervezetünk önkormányzati szervezeteinek és csoportjainak lehetősége, hogy az adott önkormányzat területén e normák betartását ellenőrizze, azok megsértése esetén a nyilvánossághoz, a PDSZ által felkért szakértőkhöz, a civil közösségeihez forduljon. Szakszervezetünk intézményi csoportjainak lehetősége, hogy a munkavédelmi törvény előírásainak betartását az adott intézményben ellenőrizze, s azok megsértése esetén fellépjen. Szorgalmazzuk a munkaügyi felügyelőségek munkája hatékonyságának fejlesztését, az ez irányú költségvetési kiadások növelését. Szakszervezetünk feladatának tekinti, hogy a munkavédelemről szóló törvény rendelkezésének minden intézményben érvényt szerezzen. A munkavédelmi kérdések rendezése során a munkáltatók érdekképviseleti szervezeteivel kötendő megállapodásokban kell megjelenítenünk az egyes ágazatok e tekintetben speciális vonásait, például a túlnyomó többségben női munkavállalók fizikai/családi adottságainak figyelembevételét. Törvényi szintű szankcionálást tartunk szükségesnek a jogszerűtlen fenntartói intézkedésekkel szemben, és ennek érdekében szorgalmazzuk a közigazgatási jogorvoslat rendjének újragondolását és felgyorsítását. 7. Munkanélküliség A PDSZ nem csak az állásban lévő tagjai érdekvédelmét látja el, hanem lehetőségeihez mérten feladatának tekinti az állástalanná vált tagok érdekeinek képviseletét. Elutasítjuk azt a fiskális szemléletet, amely a költségvetés hiányát létszámcsökkentéssel kívánja megoldani. A munkanélküliség elleni küzdelem hosszú távon is eredményes eszköze a pedagógusképzés megújítása. A PDSZ az elbocsátások, illetve azok következményei ellen kiemelten fontosnak tartja a továbbképzési rendszerek kidolgozását, valamint olyan támogatási alap létrehozását, amely biztosítja a munkavállalók mobilitását. Ki kell kényszerítenünk a hosszú távú tervezést annak érdekében is, hogy 5

6 mindazok, akik munkanélkülivé válhatnak, időben értesüljenek erről, s még munkavállalóként hozzáférhessenek olyan képzési rendszerekhez, amely lehetővé teszi számukra a munkanélküliség elkerülését. További lehetőségnek tartjuk a pedagógusok bevonását a felnőtt-, ezen belül a munkanélküli képzésbe. A PDSZ regionális szervezetei tevékenységének is szerves részét képezi a munkanélküliség megelőzése és enyhítése és a munkaügyi átképzés. A megyei munkaügyi tanácsok rendelkeznek azzal az adatbázissal, amelyre a szakszervezeti munkaerő közvetítéshez szükség van. A PDSZ megyei szervezeteinek el kell érniük, hogy a regionális munkaügyi központoktól havonta szerezzék be a munkanélküli, ill. álláskereső pedagógusok jegyzékét, és a náluk jelentkező munkavállalók és munkáltatók igényei alapján állásközvetítő szolgálatot tartsanak fenn a PDSZ regionális-megyei irodák által ellátandó ügyeleti feladat részeként. Az adatok megfelelő karbantartásával, pontosításával a közeli településeken, megyékben működő PDSZ-szervezetek hasonló tevékenységét is segítik. E szolgáltatásokról az adott terület munkáltatóit, intézményvezetőit értesítsék. Helyi igények alapján bővíthetik az álláskeresők névsorát azokkal az egyes intézményekben dolgozó tagtársainkkal, akik munkahelyet kívánnak változtatni. A PDSZ fenntartói szintű választott testületei folyamatosan figyelemmel kísérik a fenntartóknak a fenntartott intézményekre vonatkozó elképzeléseit, koncepcióit. Az intézmények megszüntetésére, csoportok összevonására vonatkozó javaslatokra felhívják az adott területen dolgozó munkavállalók figyelmét. Minden esetben érvényt szereznek a foglalkoztatási törvény előírásainak. Amennyiben szükségesnek látják, segítségül hívják a helyi nyilvánosságot, a helyi civil szervezeteket és a közszférában, különösen az oktatásban dolgozókat. 8. Az önkormányzatok és más fenntartók és a PDSZ helyi szervezetei Az a tény, hogy az intézmények túlnyomó többségében a tulajdonosi funkciókat az ágazati alapellátásért felelős önkormányzatok jelenítik meg, az elmúlt évek során sok új típusú helyzetet teremtett az önkormányzatok és a szakszervezetek közötti kapcsolatokban. Mindenképpen központi kérdésnek kell tartanunk az önkormányzatokhoz és más fenntartókhoz fűződő kapcsolataink megújítását. Elengedhetetlennek tartjuk az önkormányzati, illetve az intézményfenntartást és finanszírozást szabályozó törvények olyan irányú módosítását, amely a helyi és fenntartói költségvetések meghatározásakor elsőbbséget biztosít az alapfeladatok ellátásának. Ezzel összefüggésben elkerülhetetlennek tartjuk a szakmai-ágazati és különösen a munkajogi törvények módosítását, amely megoldja a fenntartói és munkáltatói jogok gyakorlása közötti nap mint nap felmerülő problémákat. Törvényi szintű szankcionálást tartunk szükségesnek a jogszerűtlen önkormányzati és más fenntartói intézkedésekkel szemben, és ennek érdekében szorgalmazzuk a közigazgatási jogorvoslat rendjének újragondolását és felgyorsítását. Az a politikai felismerés, hogy az oktatásban szülőként vagy pedagógusként a helyi lakosság nagy többsége érdekelt, nem tette magától értetődővé az önkormányzati politikusok számára is, nem érdemes a véletlenre bízniuk, hogy megőrzik-e a pedagógusok és az oktatásban érintettek rokonszenvét és szavazatait. A PDSZ önkormányzati politikáját az a cél vezérli, hogy e felismerés megszülessen valamennyi fenntartói testületben, és érvényt szerezzünk a közalkalmazotti és más vonatkozó törvények egyeztetési kötelezettséget tartalmazó paragrafusainak, létrejöjjenek az fenntartói szintű érdekegyeztető szervezetek. Ezekben a testületekben el kívánjuk érni, hogy az önkormányzatok és más fenntartók szakmailag is megalapozottabban hosszú távú tervezést folytassanak, így biztosítva az intézmények kiegyensúlyozott működését. Továbbra is kezdeményezzük valamennyi településen a többi szakszervezet és az önkormányzat bevonásával a közalkalmazotti és az alágazati érdekegyeztető tanácsok létrejöttét, és támogatjuk a meglévők működését, és határozottan elutasítjuk az olyan fenntartói magatartást, amely nem teszi lehetővé e fórumok létrejöttét. Mindemellett ragaszkodunk ahhoz, hogy e tanácsokban minden résztvevő azonos jogokkal rendelkezzen. A PDSZ képviselőinek el kell érniük, hogy az fenntartói oldal egyértelműen határozza meg fenntartót képviselő személyek kompetenciáját, helyzetét az fenntartói döntéshozatalban. Az érdemi tárgyalások érdekében s a lehetséges kompromisszumok kialakításának feltételeként ragaszkodnunk kell a megállapodásra felhatalmazott tárgyalópartnerek kijelöléséhez. Az fenntartói szintű érdekegyeztetés speciális kérdése az intézményvezetők részvétele az 6

7 érdekegyeztetés folyamatában. Célunk az, hogy egyértelmű és világosan elkülönült szerepek alapján kialakított érdekegyeztető testületek jöjjenek létre, melyek adott kérdésekben lehetőséget biztosítanak az intézményvezetőkkel való együttműködésre, ám nem jelenítik meg a fenntartó alkalmazásában álló, s intézményi szinten munkáltatói oldalként szereplő intézményvezetőket az érdekvédelmi oldal tagjaként. A tapasztalatok alapján a szakszervezetek függetlensége és az eredményes érdekegyeztetés két módon képzelhető el: Az igazgatókat a fenntartói oldal részének tekintjük, és az ő érdekeikben mutatkozó különbségeket az oldal belső problémáinak tekintjük. Az igazgatók képviselőit harmadik, munkáltatói oldalnak tekintjük. Ebben az esetben megállapodásról csak a három oldal egyetértése esetén beszélhetünk. Az érdekegyeztetésben való szakszerű részvétel és a folyamatos kapcsolattartás érdekében növelnünk kell azok számát, akik az érdekvédelem e területén dolgoznak. Az adott területen működő PDSZ-csoportok megállapodása alapján biztosítani kell az önkormányzati/fenntartói tárgyalásokra, érdekegyeztetésre megválasztott szakszervezeti képviselő munkaidő kedvezményének fedezetét oly módon, hogy az intézményekben biztosított kedvezményt önkormányzati szintű összevonás lehetőségét kihasználjuk. A PDSZ önkormányzati/fenntartói szervezeteinek feladata tisztázni, hogy az adott fenntartó miként tervezi az egyes alágazati kiadások fedezetének biztosítását. Ennek során hogyan teszi azt átláthatóvá az érintettek számára. A PDSZ szervezetei folytatják azokat a tárgyalásokat, amelyek a közalkalmazotti és szakmai törvények, a fenntartói szintű megállapodások és a kollektív szerződések alapján alakítják ki az intézmények költségvetési szerkezetét. A kistelepülések problémáinak megoldása érdekében a PDSZ Országos Választmánya erre szakosodó eseti konfliktuskezelő csoportot hoz létre. Az intézményvezetők megbízásának kérdése szakszervezetünk valamennyi csoportját érinti. Az iskolák és óvodák és más közszolgáltatást biztosító intézmények önfejlesztő képességének egyik legfontosabb feltétele a megfelelő vezető kiválasztása. Az intézményvezetők pozitív szelekciója csak megfelelő feltételrendszer kialakítását követően várható. El kell kerülni, hogy a politikai szféra úgy tekintsen az intézményvezetői álláshelyekre, mint parkolópályára", osztogatható, pártpolitikai funkcióra. Az intézményvezető kiválasztásában és megbízásában meghatározó szerepet kell kapnia az intézmény nevelőtestületének, illetve dolgozói testületeknek. Ennek érdekében a PDSZ helyi szervezetei olyan megállapodás megkötését kezdeményezik a fenntartókkal, mely szerint nem javasolnak kinevezésre, illetve megbízásra olyan pályázót, akinek pályázatát az adott dolgozói testület elutasította. A már kinevezett intézményvezetővel szemben kezdeményezett bizalmatlansági indítvány intézményét fenntartói szinten e megállapodás részeként pontosítani kell. El kívánjuk érni, hogy a fenntartók rendeletben rögzítsék a szakszervezeti jogok megsértésének egyértelmű és szigorú szankcionálását. Az önkormányzati szövetségeken keresztül is keressük a helyi önkormányzatokkal a megállapodási lehetőségeket. Mindezzel együtt elkerülhetetlennek tartjuk az önkormányzati törvény módosítását oly módon, hogy se az önkormányzatok szabad döntési kompetenciája, se az alapfeladatok ellátása ne sérüljön. Meggyőződésünk, hogy az alapfeladatok ellátásának a jogalkotás során prioritást kell biztosítani. A PDSZ önkormányzati szintű városi szervezetei -szakszervezetünk pártsemlegességének figyelembevétele mellett- meghatározott esetekben készek támogatni azokat az önkormányzati képviselő tevékenységeket, amelyek a helyi oktatási és közszolgáltatási problémák megoldását, a munkavállalói érdekek megjelenítését és támogatását. 9. Szervezetépítés Feladatunk kiépíteni az ország egészét behálózó területi, megyei központok rendszerét. A központok az Országos Választmány támogatásával, de a helyi csoportok döntése alapján jönnek létre, és kizárólag az őket létrehozó csoportoknak, szervezeteknek vannak alárendelve. A meglévő regionális irodák szerepét fokozatosan a megyei és városi irodáknak kell átvenniük. Egy-egy önálló iroda létesítésénél figyelembe kell venni az önálló gazdálkodás megkövetelte törvényi előírások mellett a működőképességet biztosító szervezett dolgozók számát, az Alapszabályban előírt minimális 7

8 szolgáltatási feladatok teljesítésének anyagi garanciáit. Támogatjuk szakmai tagozatok, szekciók létrejöttét, amelyek annyi joggal rendelkeznek, amennyivel tagcsoportjaik és a tagozathoz, szekciókhoz csatlakozó egyéni tagok felruházzák őket. A választott testületek feladata az érdekegyeztető tárgyalások, álláspontok kialakítását megelőzően kikérni a tagozatok, szekciók véleményét azokban a kérdésekben, melyekben a tagozatok, szekciók érintettek. Ahhoz, hogy érdekeinket sikeresen tudjuk képviselni, minél nagyobb taglétszámú, jól szervezett csoportra van szükségünk. Az intézmények keretein túllépő a helyi fenntartókhoz kapcsolódó működésünk alapfeltétele a fenntartói szintű helyi képviseletek létrehozása minden olyan közigazgatási egységben, melyben legalább egy intézményben működik PDSZ-csoport és minden eszközt fel kell használni annak érdekében, hogy az önkormányzat területén több csoport működjön. Továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük a "tagtoborzást". A szakszervezeti gondolattól való elfordulás, (melyet a régi, nehezen mozduló szakszervezetek tagságának folyamatos csökkenése mellett az új, független szakszervezetek létszámának igen lassú növekedése jelez) a munkavállalók kiszolgáltatottságát növeli. Ezért a PDSZ számára alapvető feladat a "tagtoborzás" különböző módszereinek kidolgozása, s e módszerek folyamatos megújítása, továbbadása. Speciális problémáik miatt külön programot kell kidolgozni a vidéki pedagógusok, egyéb közszférában dolgozók, a főiskolai, egyetemi hallgatók és a nem önkormányzati fenntartású intézményekben dolgozók megnyerésére. Mind az Elnökségben, mind az Országos Választmányban szükség van e témával kiemelten foglalkozó személyek megbízására. Ezeken túlmenően figyelmet kell fordítani a már létező csoportokra, és segíteni kell a működési problémákkal küzdő csoportoknak. 10. Képzés A PDSZ képviselők felkészítésének, a hatékony szakszervezeti oktatásnak meghatározó szerepe van mind a helyi, mind az országos érdekvédelmi tevékenységben. A felkészítésben a hazai szakértők, kutatók mellett továbbra is támaszkodunk a nagy tapasztalatokkal rendelkező külföldi szakszervezetek szakértőinek munkájára, ezért a képzéseinkbe bevonunk szociológusokat, politológusokat, oktatásügyi szakértőket, EU-s szakértőket, jogászokat. Célunk, hogy akkreditált képzési rendszert alakítsunk ki és működtessünk. Ezeken a képzéseken biztosítani kell, hogy a tagok és képviselők megszerezzék a munkájukhoz szükséges információkat, jogi és szervezeti ismereteket. A szakszervezeti képzés területén bővítjük az oktatók körét, folytatjuk a szakszervezeti oktatók intenzív képzését is. Ebben a tevékenységben támaszkodunk konföderációnk segítségére is. Képzéseinknél különös hangsúlyt fektetünk a szakszervezeti tevékenységre, ezért mind országos, mind területi szinten erősítjük képzéseink ezen elemeit. 11. Jogvédelem Tagjaink egyéni és csoportos jogvédelmének és képviseletének ellátására, a szakszervezeti jogok érvényesítése érdekében jogi tanácsadó és képviseleti szolgálatot hoztunk létre. Valamennyi regionális PDSZ irodának feladata részt venni e szolgálatban, az irodában rendszeres jogsegélyszolgálatot üzemeltetni. Szakszervezetünk tagjai számára az Alapszabály rendelkezései szerint e szolgáltatás ingyenes. Az Országos Választmány által felkért jogi, gazdasági, munkavédelmi, munkaügyi és egyéb szakértők segítik a helyi szervezeteket a konfliktusok eredményes feloldásában. A jogvédelem alapvető eszköze a szakszerű és gyors tájékoztatás. A munkajogi és érdekvédelmi konfliktusok kialakulásának megelőzését kell elérnünk. Ezt szolgálja többek között a PDSZ belső információs rendszere, kiadványai, valamint szakszervezetünk képzési programja is. A PDSZ kiemelt figyelmet fordít a munkahelyi szakszervezeti tagok és szakszervezeti tisztségviselők védelmére. Ennek érdekében törvénymódosítást kezdeményez, és általános szolidaritási akcióra hívja fel a szakszervezeteket. A választott testületek tagjai, akik a munkáltatói szervezetekkel, önkormányzatokkal, a Kormány képviselőivel tárgyalnak, azok álláspontjáról valamint a partnerek által tervezett lépésekről rendszeresen tájékoztatják a szakszervezet tagjait. 8

9 12. Európai Unió A PDSZ elvárja a kormányzattól, hogy Uniós tagországként tevékenységében kiemelten vegye figyelembe a civil szervezetek, köztük a szakszervezetek álláspontját és véleményét. Ennek elemi feltétele, hogy intézményes garanciát teremt arra, hogy a szakszervezetek részt vehessenek ezeken a tárgyalásokon, és információkat szolgáltassanak a kormányközi EU-szintű tárgyalásaikról. A Kormánynak vállalnia kell, hogy megteremti az Uniós bérátlaghoz szükséges folyamat költségvetési kondícióinak biztosítását. Ezeknek a lépéseknek célja a közszféra, különösen az oktatási uniós átlagbér elérése. A belépéssel teljes jogú tagjai lettünk az Európai Szakszervezeti Szövetség Oktatási Szövetségének (ETUCE). Mielőbb el kell érnünk, hogy e szervezet is kellő hangsúlyt fektessen az újonnan csatlakozó országokban az oktatási, gyermekvédelmi ágazatokban dolgozók bérfejlesztésére és a minőség javítását garantáló munkakörülményekre, tekintettel az ágazatban dolgozó nők magas arányára, kapcsolódjunk be az ilyen irányú szervezetek munkájába. A megyei választmányoknak és irodáknak fel kell készülniük a tagsággal együtt járó feladatok ellátására is. 13. Oktatáspolitikai irányelvek A PDSZ különös figyelmet fordít arra, hogy az elkövetkezendő kongresszusi időszakra vonatkozóan a legfontosabb kérdésekben irányelveket fogadjon el. a) Az iskolaszerkezet kérdéseinek tárgyában továbbra is fontosnak tartjuk mind a fenntartói, mind a szerkezeti sokszínűség fennmaradását. b) A tankötelezettség szabályozásának olyannak kell lennie, amely garanciát nyújt az iskolarendszerből történő végleges kihullás ellen, mind az alapfokú, mind pedig a középfokú oktatásban résztvevők számára. c) Az igazgatás rendszerében a hatósági és szolgáltatói feladatok garantált szétválasztását követeljük, mivel a tanügyigazgatás kérdéseiben a mai napig nem jött létre sem szakpolitikai konszenzus, sem stabil intézményi háttér. d) Különös hangsúlyt kell kapnia a szakmai ellenőrzés és mérés rendjében annak, hogy semmilyen formában nem támogatjuk szakfelügyeleti rendszer megjelenését. e) A mérési, értékelési rendszer legfontosabb és egyben elengedhetetlen feltétele az intézmények ellenőrzési rendszerének kiépítése, az ehhez szükséges szakmai szolgáltatásokhoz való hozzáférés kormányzati szinten történő megszervezése. Az intézmények értékelésénél nélkülözhetetlennek tartjuk a hozzáadott pedagógiai érték meghatározását is. f) Fejleszteni kell a pedagógusok továbbképzésének nyílt, az előző pontban leírtakkal összhangban lévő, akkreditált rendszerét. A jogszabályban előírt, kötelező továbbképzést ingyenessé kell tenni, és meg kell teremteni annak feltételét, hogy a továbbképzésben részt vevők garantáltan fizetett tanulmányi szabadságra mehessenek. g) A jövőben szükségesnek tartjuk az iskolafenntartók szakmai és törvényességi ellenőrző eszközeinek fejlesztését. h) A szabad tankönyvválasztás elvének megtartása mellett a kormánynak határozott lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a vásárlási támogatás továbbra is az arra rászoruló fogyasztóhoz jusson el, és egyúttal a kiadók súlyos szakmai hibái, a terjesztésben tapasztalható anomáliák kiküszöbölésre kerüljenek. i) A tartalmi szabályozás kérdésében alapvető célunk, hogy a központilag és a helyben szabályozandó részek aránya megfelelő mértékűvé váljon, és az e körül folyó vita végre nyugvópontra jusson annak érdekében, hogy végre hosszútávon tervezhető és végrehajtható magas színvonalú munka folyhasson az intézményekben. j) Véget kell vetni annak a gyakorlatnak, amely a tartalmi, illetve finanszírozási és szakmai szabályozáson keresztül kényszerít ki létszámleépítést. k) Meg kell védeni és erősíteni a pedagógusok, és az oktatási intézmények szakmai 9

10 autonómiáját. l) A csökkenő gyermeklétszámmal kialakult helyzetet a közoktatás minőségének javítására, az esélyegyenlőség fejlesztésére kell fordítani, ami a pedagógusok oktatási rendszerben tartásával valósítható meg. Elfogadhatatlan, hogy a gyereklétszám csökkenése, mint hamis indok szerepeljen a közoktatás dolgozóinak létszámcsökkentése melletti érvként. m) Az integrált oktatás tekintetében elfogadhatatlannak tartjuk a direkt és indirekt erőszakos integráció kényszerét. Meg kell állapítani az egy közösségben csoportban, osztályban foglalkoztatható integrált gyermekek arányát olyan módon, hogy az a közösség minden tagjára nézve előnyös legyen és hátrányt ne okozzon. n) Az osztály és csoportlétszámok jogszabályi és szervezési kialakításánál tekintettel kell lenni a szociokulturális környezetre és mindenképpen csökkenteni kell a jelenlegi mértéket. o) A finanszírozási rendszernek, tekintet nélkül annak módjára, garantálnia kell az intézmény alapfeladatát végző, az őket közvetlenül segítő alkalmazottak szükséges és elégséges munkakörét, létszámát, az illetményük és azok járulékainak fedezetét, valamint segítenie kell az intézmény működtetéséhez szükséges többi munkatárs intézményi foglalkoztatását. p) A finanszírozási rendszernek garantálnia kell a meglevő intézményhálózat fenntartását és a szakpolitikai célok eléréséhez szükséges mennyiségi és minőségi bővítését. r) A pedagógusok kötelező óraszámát, egyéb tevékenységre vonatkozó munkaidejét munkafeladatait és munkaszervezését úgy kell meghatározni, hogy a feladatellátás minősége javuljon, és az ahhoz szükséges idő ne terjeszkedjen túl a heti 40 órán. s) A közszolgálatban dolgozók azon minősítési rendszerei és minősítési követelményei, amelyek a munkaviszony automatikus megszűnését eredményezhetik, kizárólag a követelményrendszer előzetes érdemi egyeztetése, garanciákat nyújtó jogorvoslat, valamint elegendő hosszúságú átmeneti időszak, felkészülési idő, illetve ez ehhez szükséges szabadidő megléte mellett vezethető be. 14. A közszolgálatokról Az állam (költségvetés) általános ellátási felelősséggel tartozik a színvonalas közszolgáltatások biztosításáért. A közszolgáltatásoknak színvonalban, mennyiségi, minőségi, gyakorisági, egyéb specifikus feltételekben meg kell felelni az EU-ban alkalmazott általános követelményeknek, meg kell felelni a legszigorúbb biztonsági, megbízhatósági követelményeknek. Ennek garanciája a közszolgálatban dolgozók munkahelyének biztonsága, a javuló élet- és munkakörülmények garantálása. A PDSZ elfogadhatatlannak tartja a kizárólag gazdasági-pénzügyi hatékonyság alapú kormányzati érvrendszer által motivált szemléletet, amely sem a méret, sem a szakmai hatékonyságot nem veszi figyelembe és ennek következtében az intézkedései rontják a mindenki számára igénybe vehető közszolgáltatások minőségét. Közszolgálati bérek A közszféra és a versenyszféra béreinek harmonikus viszonyát meg kell teremteni, és fenn kell tartani. A PDSZ nyomatékosan követeli a közszférában dolgozók bérhelyzetének javítását. A közszféra bérei nem szakadhatnak el a versenyszféra béreitől, annak a gazdasági növekedéshez és a közszolgálat társadalmi fontosságához kell igazodnia. A foglalkoztatási biztonságot, a béren kívüli juttatások rendszerét meg kell őrizni, és tovább kell fejleszteni. A PDSZ törvényi garanciákat követel a közszolgálat béreinek érezhető, folyamatos növelésére. 10

11 15. A PDSZ nemzetközi tevékenysége A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete értékeiben és törekvéseiben a világ szabad szakszervezeti mozgalmához tartozónak tekinti magát. A PDSZ X. Kongresszusa a programjában szereplő tevékenység nemzetközi területre vonatkozó tevékenységeit négy fő részre osztja: a) Gyarapítani kell a kétoldalú kapcsolatok számát és emelni minőségét. b) Fejleszteni kell részvételünket a nemzetközi oktatási szövetségek munkájában. c) Kiemelt figyelemmel kell folytatni az együttműködést a régió országaival. d) Részt kell venni a nagy nemzetközi szervezetek (TUAC, OECD, ILO, UNESCO stb.) az oktatás területére és térségünkre vonatkozó tevékenységében. Az Oktatási Világszervezet Európai Szervezete (Pan-European Structure), valamint Európai Szakszervezeti Szövetség Oktatási Szervezetének (ETUCE) aktív tagjaként támogatjuk a nagy európai tanárszakszervezetek együttműködését, tevékenységük összehangolását, közös bizottságok alakítását, közös képzések szervezését abból a célból, hogy az Európai Unió tagországainak és a csatlakozni kívánó országok munkavállalói érdekképviselete megszerveződjön és képes legyen hatékony érdekvédelemre. A Tanárok Világnapjára (október 5.) az Educational International az alábbi - a PDSZ programjával is egybeeső - alapelveket fogalmazta meg: A szakszervezeteknek és a szövetségeknek el kell érni, hogy: az oktatásban dolgozók bérei ne térjenek el az azonos képzettségűektől olyan mértékű legyen a bér, amely biztosítja azt, hogy a tanárok megélhessenek belőle, ne kelljen másodállást vállalniuk olyan tanár-továbbképzési rendszer jöjjön létre, amely biztosítja a tanárok tudásának naprakészségét az oktatási ágazat minden szintjén jöjjön létre és működjön az érdekegyeztető mechanizmus. Tevékenységünkben alapvetőnek tekintjük az Oktatási Világszervezet Kongresszusán megfogalmazott ajánlásokat, amelyek kiemelik a pedagógusok társadalmi megbecsülésének, az oktatás minőségének, a toleranciára nevelés fontosságát és fejlesztését. A PDSZ tevékenységi körének kibővítés után megfelelő létszámú tagság elérésével részt kíván venni aktívan, tagszervezetként az egyéb EU-szintű ágazati szervezetek munkájában is. A Programot a PDSZ X. Kongresszusa 2011.december 10-én elfogadta. 11

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG BEVEZETÉS PROGRAM A LIGA Szakszervezetek 2009-től érvényes programja az elmúlt évtized tapasztalatainak és az elkövetkező

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 702/A/2006 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény rendelkezése alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára

Részletesebben

SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT

SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT SZABAD SAJTÓT ÉS SOKSZÍNŰ NYILVÁNOSSÁGOT AZ EGYÜTT MÉDIAPOLITIKAI JAVASLATAI E javaslatcsomag az Együtt szakpolitikai sorozatának a részét képezi. Részben a Váradi András Alapítványban, részben az Együtt

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418-804 E-mail: pszegrijaras@upcmail.hu SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418-804 E-mail: pszegrijaras@upcmail.hu SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. számú melléklet A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA a PSZ XX. Kongresszusának 2013. június 30. napján elfogadott szövegmódosítás egybeszerkesztve a 2012. december 8. napi módosított 2011. március

Részletesebben

A felelős vállalkozások Tudatosság növelő kérdőív

A felelős vállalkozások Tudatosság növelő kérdőív A felelős vállalkozások Tudatosság növelő kérdőív 1. Bevezetés Ez a kérdőív segít Önnek abban, hogy a kérdésekre válaszolva elgondolkodjon, milyen erőfeszítéseket tesz cége a felelős vállalkozói magatartás

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZABÓ LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálybalépés dátuma: 2010. szeptember 1. Felülvizsgálat időpontja: 2014.június 15. Példány

Részletesebben

ői Tagozata Szervezeti és Működési Szabályzata A Vasutasok Szakszervezete nőszervezete Női Választmány (NV) néven 1990. december 17-én alakult meg.

ői Tagozata Szervezeti és Működési Szabályzata A Vasutasok Szakszervezete nőszervezete Női Választmány (NV) néven 1990. december 17-én alakult meg. ői Tagozata Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Vasutasok Szakszervezete nőszervezete Női Választmány (NV) néven 1990. december 17-én alakult meg. A Vasutasok Szakszervezetéhez (VSZ) tartozó női munkavállalók

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (2007/C 303/01) 2007.12.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

A Progress eredményeinek biztosítása

A Progress eredményeinek biztosítása A Progress eredményeinek biztosítása A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) végrehajtására vonatkozó keretstratégia Európai Bizottság A Progress eredményeinek

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalom 1 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény... 3 2 Az Intézmény adatai... 4 3 A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei...

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA Politikai keretprogram Erdélyi Magyar Néppárt AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KERETPROGRAMJA A MEGTALÁLT ÚT ESÉLYT ÉS SZABADSÁGOT ERDÉLYNEK I. ALAPVETÉS az erdélyi rendszerváltás megújított terve Az erdélyi

Részletesebben

A Lehet Más a Politika párt alapszabálya

A Lehet Más a Politika párt alapszabálya Alapszabály (2012. május) 1 A Lehet Más a Politika párt alapszabálya A Lehet Más a Politika párt alapszabálya...1 I. Általános rendelkezések...2 1. A párt neve...2 II. Célok és alapelvek...2 2. A párt

Részletesebben

8/2004. (III. 25.) AB határozat

8/2004. (III. 25.) AB határozat 8/2004. (III. 25.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő határozatot:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.26. COM(2009)577 végleges Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/81 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1290/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram (2014 2020) részvételi

Részletesebben

A Magyar Koalíció Pártja választási programnyilatkozata 2012 2012. jan. 24

A Magyar Koalíció Pártja választási programnyilatkozata 2012 2012. jan. 24 A Magyar Koalíció Pártja választási programnyilatkozata 2012 2012. jan. 24 A Magyar Koalíció Pártja elvszerűen vallja a partneri viszonyrendszer fontosságát, a folyamatos párbeszéd szükségességét a gazdasági

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA a PSZ XXII. Kongresszusának 2013. december 14. napján elfogadott szövegmódosítással egybeszerkesztve I. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK 1. A szakszervezet neve: PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel

Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel ETYEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: titkarsagetyek@fibermail.hu Ügyiratszám: 860-32/2009 Ügyintéző: Palotai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE L 180/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.6.29. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l 2001. december 10. Szerkeszt : Szathmári Gábor Kiadja a Szakszervezetek Együttm ködési Fóruma (SZEF) Felel s kiadó: Dr.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT OM AZONOSÍTÓ: 034374 AZ ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

VS/2014/0588. Országjelentés Magyarország - 2015. Készült a szerzők (Képesné Szabó Ildikó és Rossu Balázs) eredeti, angol nyelvű anyaga alapján

VS/2014/0588. Országjelentés Magyarország - 2015. Készült a szerzők (Képesné Szabó Ildikó és Rossu Balázs) eredeti, angol nyelvű anyaga alapján Kísérlet egyes közép-kelet európai országokban a társadalmi párbeszéd és a nemzeti munkaügyi kapcsolatok revitalizációjára - tanulságok és bevált gyakorlatok a válságból való kivezető úton VS/2014/0588

Részletesebben

A Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma Ifjúsági Tagozatának Programja

A Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma Ifjúsági Tagozatának Programja A Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma Ifjúsági Tagozatának Programja I. A SZEFIT létrehozásának indoka A SZEF Ifjúsági Tagozatának létrehozásakor abból indultunk ki, hogy e szervezet: az eddigieknél

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 MELLÉKLET ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 I. cím: Általános elvek 1. szakasz A román állam (1) Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a köztársaság.

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA Elfogadta: a Vasutasok Szakszervezete Kongresszusa 2015. május 15-én A Vasutasok Szakszervezete jogfolytonosságát az önálló vasutas szakszervezeti mozgalom kezdetétől

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA Előterjesztés a 2014. január 21-én tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Huszárné Lukács Rozália polgármester E L Ő T E R

Részletesebben

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja.

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja. Bevezető A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében, a segítés céljaiban és formáiban. Az alkalmazkodás helyett egyre inkább a megmaradt képességek

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008.

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető:

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető: Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére Igazságügyi Minisztérium Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Az igazságügyi szakértőkről szóló törvény tervezetével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció

Monostorpályi Község Önkormányzata. Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció Monostorpályi Község Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepció 2012 2015 I. Bevezetés I.1. A koncepció célja: a Monostorpályi Község közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása,

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM. sz. példány ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV a 2005. január 1-jétől 2006. december 31-ig terjedő időszakra (TERVEZET) Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény koncepciója

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény koncepciója NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény koncepciója A Kormány 2011. szeptember 11-én megtárgyalta és elfogadta 2 Budapest, 2011. szeptember 3 TARTALOMJEGYZÉK The table of

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése támogatására Kódszám: TAMOP 2.5.1/07/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its MUNKACÍM: ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) DOKUMENTÁCIÓ CÍM: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi. XCIII. törvény 8. (3) bekezdése értelmében

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi. XCIII. törvény 8. (3) bekezdése értelmében Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Dr. Navracsics Tibor miniszter JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 8. (3) bekezdése értelmében 2012. március 31.

Részletesebben

TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása...

TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása... 2 3 TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása...14 A dokumentumelemzés módszertana...16 AZ ÖNKORMÁNYZATOK VISZONYULÁSA

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal. nemzeti stratégiai program

Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal. nemzeti stratégiai program Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal nemzeti stratégiai program 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés - a program indokoltsága... 2 2. Együttműködési célkitűzések...

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindulása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mivel sérelmezte, hogy a közfoglalkoztatás

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről

Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban Szerződő Felek), abban

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 28. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:

Részletesebben

Otthon Európában A nemzeti lakásprogram pillérei

Otthon Európában A nemzeti lakásprogram pillérei Miniszterelnöki Hivatal Kormánymegbízott Otthon Európában A nemzeti lakásprogram pillérei Ingatlan 1. Pillér és szabályozás építési 2. Pillér ösztönzés Építési és befektetési és Mûszaki Államigazgatási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A GYORS EGÉSZSÉGHATÁS-VIZSGÁLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Egészséghatás-vizsgálat: eszköz döntéshozók részére

ÚTMUTATÓ A GYORS EGÉSZSÉGHATÁS-VIZSGÁLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Egészséghatás-vizsgálat: eszköz döntéshozók részére ÚTMUTATÓ A GYORS EGÉSZSÉGHATÁS-VIZSGÁLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Egészséghatás-vizsgálat: eszköz döntéshozók részére Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. A 2008. évi, esélyegyenlőséget javító elmozdulások bemutatása 11. 3. Átfogó, távlati koncepció

Részletesebben

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek az eddiginél különbbé nevelhetők, hogy az eddiginél többre taníthatók.

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.5. SWD(2012) 408 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK,

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2016. június. Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata

MKTB (MA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2016. június. Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata 1. A kollektív tárgyalásra, a kollektív alku szereplőire vonatkozó nemzetközi normák 2. A kollektív tárgyalás alapelvei, alapvető feltételei

Részletesebben

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen

Részletesebben

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK A pedagógus az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési,

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami

Társadalmi-önkorm. a területi politikában KOR KÉP. Az alkotmányos jogállami Társadalmi-önkorm a területi politikában KOR KÉP Az alkotmányos jogállami demokrácia nélkülözhetetlen eleme a participáció, annak vizsgálata, hogy a közvetlen és a képviseleti demokrácia miként érvényesülhet

Részletesebben

Szubszidiaritás az EU és tagállamai regionális politikájában

Szubszidiaritás az EU és tagállamai regionális politikájában KENGYEL ÁKOS 1 Szubszidiaritás az EU és tagállamai regionális politikájában A tanulmány az Európai Unió kohéziós (regionális fejlesztési) politikája vonatkozásában vizsgálja meg a szubszidiaritás elvének

Részletesebben

Pedagógiai Program Budapest, 2013.

Pedagógiai Program Budapest, 2013. S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Pedagógiai Program Budapest, 2013. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 NEVELÉSI PROGRAM... 5 A nevelő oktató munka pedagógia alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

II. A KULCSKÉRDÉSEKRE KAPOTT VÁLASZOK...4

II. A KULCSKÉRDÉSEKRE KAPOTT VÁLASZOK...4 ÉVES JELENTÉS ÉS CSELEKVÉSI JAVASLATOK A 2009/2010-ES GAZDASÁGI VÁLSÁGRA VONATKOZÓ EZA PROJEKT KERETÉBEN ÉRINTETT DOLGOZÓK SZERVEZETEI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI TANÁCS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁVAL TARTALOM I. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

Ajánlás a törvényalkotóknak

Ajánlás a törvényalkotóknak Bevezetõ Ajánlás a törvényalkotóknak E mberpróbáló időket élünk! Egyéni életeket, családokat, társas kapcsolatokat, szűkebb és tágabb közösségeket, az egész magyar társadalmat megviseli az a tartós, világméretű

Részletesebben

JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: dr. Juhász Gábor Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

ÖSSZEFOGÁST MOST!* Alapvetések. I. A KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT párt alapprogramja

ÖSSZEFOGÁST MOST!* Alapvetések. I. A KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT párt alapprogramja ÖSSZEFOGÁST MOST!* Alapvetések Tegyük élhetővé Magyarországot! I. A KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT párt alapprogramja II. A KÖZÖSSÉG rendszerkorrekciós tézisei Kiindulópontok Körülöttünk a világ

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 7100. Szekszárd, Szent István tér 10. Telefon: 74/511-950, Fax: 74/511-950 E-mail: dolgozz@udte.

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 7100. Szekszárd, Szent István tér 10. Telefon: 74/511-950, Fax: 74/511-950 E-mail: dolgozz@udte. Beszámoló 2015 évről A dolgozó ember különös mértékben hasonlóvá lesz Istenhez! Amikor az élő és élettelentermészetet, a szerves és szervetlen anyagot óvja, irányítja, alakítja, amikor gondolatokat szül

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára 2009. március TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK... 3 2. AZ ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 2.1. CSALÁDBARÁT MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEK

Részletesebben

Stadionok helyett tornatermeket!

Stadionok helyett tornatermeket! Stadionok helyett tornatermeket! Javaslatok a magyar baloldal új sportpolitikájára 1. Bevezetés Fidesz-KDNP kormány kirakatpolitikája, sportnagyhatalmi ábrándkergetése (olimpia, labdarúgás, kiemelt juttatások,

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 1. melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben