Tel.: Tel/fax: P e d a g ó g i a i P r o g r a m május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tel.: Tel/fax: e-mail: P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2012. május"

Átírás

1 Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) ; Tel/fax: (54) Pedagógiai Program május

2 T a r t a l o m j e g y z é k Tartalom A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 9 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS MEGNEVEZÉSE, CÍME Az iskola története 15 Következtetések, lehetőségek és fejlesztések 29 Az esélyegyenlőség érvényesítése, alkalmazásra kerülő módszerek, eszközök 30 Az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása 31 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Iskolánkkal szemben megfogalmazott elvárások, igények: 33 Alapelvek Célok Feladatok az ismeretátadás, készségfejlesztés és attitűd fejlesztés területein A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok az egyes életkori szakaszokban Latencia kor (6-8) A személyiségfejlesztés lehetőségei A tanulói személyiségfejlesztés legfontosabb színterei Közösségfejlesztési feladataink A közösségfejlesztés megvalósításának színterei Foglalkoztatási formák A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 71 Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok 72 A tehetség és képesség kibontakozását segítő tevékenységek 74 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 74 A veszélyeztetettség legfőbb kategóriái és a szükséges intézkedések A veszélyeztetettség tünetei A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 77 Együttműködés a fenntartóval Együttműködés a tagintézményekkel Együttműködés a szülőkkel Szülői részvétel az iskola munkájában Szóbeli 82 A nevelőtestületek együttműködése Együttműködés a tanulókkal Együttműködés szakmai szervezetekkel Együttműködés intézményekkel AZ ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉS TÖRVÉNYI HÁTTERE HELYZETELEMZÉS, HELYZETKÉP Az iskola helye és épületei

3 Tárgyi dologi feltételek Épületek Az iskola működése környezeti nevelési szempontból 90 Környezeti nevelés színterei iskolánkban 90 ERŐFORRÁSOK JÖVŐKÉP ALAPELVEK ÉS CÉLOK TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK A KÖRNYEZETI NEVELÉSBEN HASZNÁLT MÓDSZEREK TANESZKÖZÖK AZ ISKOLA ÉPÜLETÉNEK HELYZETKÉPE, A JAVULÁST SZOLGÁLÓ CÉLOK ÉS A VÁLTOZÁST SEGÍTŐ FELADATOK KOMMUNIKÁCIÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉS TOVÁBBKÉPZÉS JOGI HÁTTÉR HELYZETELEMZÉS A társadalmi környezet 121 Családok 121 Tanulókkal kapcsolatos megállapítások 122 HUMÁN ERŐFORRÁSOK Intézményen belüli segítők 123 Intézményen kívüli segítők 123 ÁLLAPOTFELMÉRÉS Közétkeztetés 124 Iskola orvosi ellátás, védőnői szolgálat 125 Alsó tagozat 125 Balesetvédelem, baleseti ellátás, munkavédelem 126 Személyi gondozás, szokások kialakítása 127 Testi neveléssel kapcsolatos állapotmérés 127 Gyermek és ifjúságvédelem 127 ISKOLÁNK EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA Általános célok 128 3

4 Hosszútávú célok 128 Középtávú célok 128 Rövidtávú célok 128 AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK SZÍNTEREI Tanórai tevékenységek 129 Tanórán kívüli tevékenységek 133 A MINDENNAPI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ TESTMOZGÁS ISKOLÁNK DROGSTRATÉGIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM TELJESÜLÉSE ESETÉN VÁRHATÓ EREDMÉNYEK A képzés rendje 139 A tanulói jogviszony 139 Napközis és tanulószobai foglalkozásra való felvétel elvei és eljárásai 142 Az iskola élet-és munkarendje 144 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszere 146 Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő tanulók értékelése: 152 Értékelés az 1 (félévkor, év végén)-2. (félévkor) évfolyamon 154 Értékelés 2. évfolyam 2. félévétől 8. évfolyamokon 155 A szóbeli és írásbeli értékelés általános szempontjai tantárgyanként 157 ÍRÁSBELI SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI ÍRÁSBELI SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése 174 A tanuló magatartása és szorgalma értékelésének szempontjai A tanulók jutalmazásának elvei és formái A kiemelkedő tanulói teljesítmény elismerése Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 180 A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZINTEREI, CÉLJA, FELADATA A helyi tanterv kialakításának fő meghatározó elvei 182 AZ ISKOLAI ÉLET SAJÁTOSSÁGAI, JELLEMZŐI ÉNKÉP, ÖNISMERET KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KULTÚRA FEJLESZTÉSE TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA 192 Kiemelt fejlesztési feladatok 193 Hon- és népismeret

5 Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Környezeti nevelés Információs és kommunikációs kultúra Tanulás Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Az iskola egyes évfolyamokon tanított tantárgyai, kötelező és választható tanórai foglalkozások a műveltségterületek megjelenése a tantárgyi struktúrában 201 Az iskolában alkalmazott tantervek 204 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 208 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai 212 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 217 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 219 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 220 A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység 221 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 222 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 223 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 224 A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 225 GIMNÁZIUMI ÓRATERVEK SZAKKÖZÉPISKOLAI ÓRATERVEK SZAKISKOLAI ÓRATERVEK Az intézmény alaptevékenysége 234 Tankönyvek, segédletek kiválasztásának elvei, ingyenes tankönyv igénybevételének lehetőségei 235 Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 237 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének, a tanulói teljesítmény, magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei, formái 239 A tanulók teljesítményének értékelése Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli feladatok (házi feladat) elvei és korlátai A magatartás értékelése A szorgalom értékelése A tantárgyi modulok értékelése és minősítése, beszámításuk az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe 242 A középszintű érettségi vizsga témakörei 243 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 268 AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA Szakiskolai óratervek 270 Szakközépiskolai óratervek 281 Helyzetelemzés 294 A kollégium belső adottságai A kollégium alapszolgáltatásai Vállalt feladatok

6 Kapcsolataink A kollégium nevelési alapelvei, célkitűzései 295 Feladatmeghatározás 297 A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának segítése Kulturált életmódra nevelés, szuverén világkép kialakulásának segítése Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység A pedagógiai tevékenység ellenőrzése, értékelése 306 A kollégiumi tevékenység szerkezete 307 Kötelező foglalkozások Speciális ismereteket adó foglalkozások Kötelezően választott foglalkozások Szabadon választható foglalkozások A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások A nevelőtanárok szakmai továbbképzése 328 Szerkezeti, szervezeti változások 328 A) HELYZETELEMZÉS ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Az egészségnevelési program megvalósításának színterei: Tanórai Tanórán kívüli A célok megvalósításához alkalmazott módszereink: 338 A célok eléréséhez felhasználható eszközök: 338 ISKOLÁNK DROGSTRATÉGIÁJA A KÖRNYEZETI NEVELÉS ALAPELVEI ISKOLÁNKBAN: A környezeti nevelés színterei iskolánkban: A környezeti nevelés programjai : Iskolán kívüli környezeti nevelés: A környezeti nevelés célkitűzései iskolánkban: A környezeti nevelés lehetőségei az oktatás során HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

7 7

8 I g a z g a t ó i k ö s z ö n t ő Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. Tisztelt Érdeklődő! (Szent-Györgyi Albert) Szent-Györgyi Albert szavaival köszöntöm Önt, mint intézményünk e fontos dokumentumával ismerkedőt. Az alábbiakban megismerkedhet a Bocskai István Oktatási Központ intézményegységeivel, tagintézményeivel, tantárgyi felépítésével, tanórai és tanórán kívüli kínálatával. Megtalálja pedagógiai alapelveinket, céljainkat, mindazt, amit azért vállaltunk, hogy a hozzánk járó gyerekek mindent megkapjanak, amire ebben a gyorsan változó világban szükséges ahhoz, hogy jól boldoguló, az élet minden területén a helyét megálló, biztos alapokkal rendelkező diákok, később felnőttek lehessenek. Napjainkban, a hihetetlen mértékben felgyorsult társadalmi, gazdasági, tudományos és technikai fejlődés következtében az ember számára létszükséglet, hogy egész életében új és új információkat szerezzen és elméleti tudását alkalmazni tudja. Az egész életen át tartó tanulás elősegíti az egyén hivatásának, feladatainak és elképzeléseinek megvalósítását. E sajátos körülményekből és élethelyzetből természetesen következik, hogy gyermek- és ifjúkorban a legfontosabb feladat az ember felkészítése az újszerű, kihívásokkal teli felnőtt életre. Ez az élet többek között a művelődés igényének kialakításával, az önálló tanulás képességeinek kibontakoztatásával válhat teljessé. Köszönöm, hogy időt szán Pedagógiai Programunk tanulmányozására. Dani Béla Péter igazgató 8

9 I. B e v e z e t ő A pedagógiai program jogszabályi háttere 1. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban MKM rendelet) 3. A kerettantervi rendelet oktatási miniszter által elfogadott szövege (a továbbiakban kerettantervi rendelet). 4. A megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja ( ) évi LXXVI. törvény a szakképzésről évi LXXX. törvény a felsőoktatásról évi CI. törvény a felnőttképzésről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 9. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 10. A 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 11. A 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 12. A 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 13. A 5/1998. (II. 18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 14. A 34/2001. (IX. 14.) OM-ISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről 15. A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet a szakmai követelmények kiadásáról 16. A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 17. A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 9

10 18. A 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 19. Az oktatási miniszter 10/2003. (IV.28.) OM rendelete a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról 20. A 24/2004. (IX.16.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 21. A 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről /2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról /2005. (V. 31.) Korm. határozat a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről 24. 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 25. 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről /2007. (VII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 27. Az évi LXXIX. Tv bek. A nem szakrendszerű oktatás bevezetéséről évi LXXI. Tv. 10

11 Az intézmény hivatalos megnevezése, címe Név: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Cím (székhely): Biharkeresztes, Hősök tere 15. Fenntartója: Biharkeresztes Város Önkormányzata (fenntartói társulás) Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.sz. Feladat ellátási helyek: Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Biharkeresztes, Hősök tere 15. Alapfeladat: általános iskola 4-8. évfolyam cigány kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Biharkeresztes, Széchenyi 61. Alapfeladat: általános iskola 1-3. évfolyam emelt szintű angol és német nyelvoktatás cigány kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven pedagógiai szakszolgálat Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Biharkeresztes, Kossuth u. 52. Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 11

12 Szakszolgálat Bocskai István Tagiskola Nagykereki, Rákóczi u. 2. Alapfeladat: általános iskolai nevelés, oktatás 1-8. évfolyam, cigány kisebbségi oktatás /kizárólag magyar nyelven/ Tornaszoba Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Tagiskola Bojt, Ady Endre u. 4. Tornaszoba Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Tagiskola Bojt, Ady Endre u.1. Alapfeladat: általános iskola 1-4. évfolyam Cigánynyelv oktató kisebbségi oktatás Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Biharkeresztes, Hősök tere 12. Tornaterem Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Középiskolai Intézményegysége Biharkeresztes, Ady Endre u. 2. Alapfeladat: szakiskola, évfolyam, Szakmai, elméleti és gyakorlati oktatás: 12

13 Számítógép szerelő-karbantartó és dísznövény kertészet. gimnázium, 9-12/13. évfolyam, szakközépiskola, 9-12/13. évfolyam, kollégium, diákotthon. Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Középiskolai Intézményegysége Biharkeresztes, Táncsics u. 34. Üvegház és gyakorlókert Intézmény típusa: többcélú intézmény közös igazgatású közoktatási intézmény Létrehozását megengedő jogszabály: évi LXXIX.tv. Az intézmény alapító okirat száma: 157/2011. (V. 30.) számú BV határozat Kelte: Az intézmény működési területe: Hajdú-Bihar megye: a gimnáziumi, a szakközépiskolai, a szakiskolai és a kollégiumi ellátás esetében Biharkeresztes közigazgatási területe az általános iskolai ellátás tekintetében: és külön megállapodás alapján Ártánd, Told, Bojt és Nagykereki közigazgatási területe, a pedagógiai szakszolgálat tekintetében pedig Biharkeresztes, Ártánd, Bojt, Told, Berekböszörmény és Nagykereki közigazgatási területe. Felügyeleti szerve: Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 13

14 Az intézmény érvényes alapító okirata: 157/2011. május 30. sz. határozatával kiadott. I I. H e l y z e t e l e m z é s Történeti visszatekintés Biharkeresztes Az intézmény Hajdú-Bihar megye egyik legkisebb városában található. A lakosság fő foglalkozási ága a mezőgazdaság. Kevés a munkahely, egyre nagyobb ütemben növekszik a munkanélküliek száma. Az utóbbi időben nagyarányú elvándorlás tapasztalható, ami nem áll arányban a Romániából áttelepülő lakosság számával. A tanulmányaikat befejező fiataloknak csak töredéke tér vissza a településre. Iskolánk társadalmi környezete a változó statisztikai adatokkal jellemezhető. A demográfiai helyzetre tekintettel az általános iskolai tanulók száma csökkenő tendenciát mutat. Nagykereki A nagykereki tagiskola Bihar halmozottan hátrányos településén működik, a román határ közelében. A lakosságra alacsony iskolázottsági szint és az átlagon felüli munkanélküliség a jellemző. A gazdasági folyamatok megváltozása következtében megindult a településről való elvándorlás, mivel a településen a szűkülő munkalehetőségek egyre kevesebb család számára tudnak megélhetést biztosítani. Ennek következtében csökkent a gyermek létszám Jelenleg a község lakóinak száma stagnál. Bojt A Bihari térség egyik legrégibb lakott helye. A falu lakosságának jelenlegi összetételét tekintve többségében nyugdíjas szakképesítésüket hasznosítani nem tudó és az etnikumhoz tartozó munkanélküliek, valamint földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkozó kis réteg, s néhány értelmiségi család alkotja. Az egyre növekvő társadalmi egyenlőtlenség e térségben is jelentős feszültségeket okoz, ilyen környezetben az intézmény az átlagoshoz képest több feladatvállalással kell, hogy működjön, hisz a kicsiny falvak életben maradásához az iskolázottságra fokozott szükség van. Az intézmény racionálisabb működése érdekében összevonásokra került sor. 14

15 K özépiskola Az iskola története A középfokú oktatás 1964-ben kezdődött az akkori általános iskolában, egy első osztállyal, 51 tanulóval. A gyerekek nagy része helybeli volt, de az idők folyamán egyre többen jöttek a környező falvakból: Ártándról, Bojtról, Bedőből, Toldról, Mezőpeterdről, Körösszegapátiból, Komádiból, Mezősasról, Bárándról, Kismarjából, Létavértesről, Berettyóújfaluból, később még távolabbról is. Így lassan kialakult az iskola vonzáskörzete. Az 1964/65-ös tanévben indult a levelező tagozatos gimnáziumi oktatás is. Néhány osztály leérettségizett, az utána jelentkezőket Berettyóújfaluba irányították ban újra megindult itt az oktatás, 2006-ig folyamatosan működött. Bár sokan kimaradtak időközben, mégis a levelező tagozaton igen sok környékbeli dolgozó szerezte meg az érettségi bizonyítványt tól a kevés jelentkező miatt megkezdődött a levelező tagozat leépülése. Az utolsó osztály 2008-ban érettségizett a levelező tagozaton ben épült fel a gimnázium új épülete. Akkor a nagyközség legnagyobb épülete volt, a falu közepén. A beiskolázás a kezdetekben változó eredményű volt: 1975-re már évfolyamonként két párhuzamos osztályt tudtunk indítani, de egy adminisztratív intézkedés hatására csökkent a létszám. A stabilizálás csak a 80-as évek közepére sikerült újra. Azóta a gimnázium ismét két párhuzamos osztállyal rendelkezik től az egyik gimnáziumi osztály helyett szakközépiskolai osztályt indítunk. Az első időkben nem rendelkeztünk kollégiummal, később korlátozott számban az általános iskolai kollégiumba helyeztünk el tanulókat ben kollégiumot kapott intézményünk. A vasútállomás melletti épületben 72 fő elhelyezésére nyílt lehetőség. Ez lehetővé tette a bejárás csökkentését, és azt, hogy távolabbi településekről is érkezzenek hozzánk tanulók től szakiskolai képzéssel bővült oktatási kínálatunk. Mezőgazdasági szakmacsoportra való orientálást követően 2009-ig dísznövény- és zöldségtermesztő szakképzést folytattunk. A 2007/2008. tanévtől a szakiskolai kínálatunkat informatikai szakképzéssel bővítettük. A 2009/2010. tanévtől az informatika és a mezőgazdaság mellett az építészet szakmacsoporttal bővítettük a szakiskolai képzési kínálatot. Ugyanettől az időponttól 15

16 szakközépiskolai osztályt is indítunk. A hozzánk jelentkező tanulók az egyéb szolgáltatások (rendvédelmi pályákra való előkészítés), a kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció és a mezőgazdaság szakmacsoportok közül választhatnak, illetve 1998 és 2007 között szakközépiskolai osztállyal bővült az iskola: számítástechnikai szoftverüzemeltető képzést folytattunk érettségizett tanulók számára. A rendszerváltást követően az iskola fenntartásának terhei meghaladták Biharkeresztes anyagi lehetőségeit, ezért 1992-től az intézmény fenntartója a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat lett ben a megyei önkormányzat az intézmény további működtetését felkínálta Biharkeresztes városnak, a képviselő-testület döntése alapján július 1-jétől újra Biharkeresztes Város Önkormányzata az intézmény fenntartója augusztus 1-jétől a helyi általános iskola és középiskola közös igazgatású közoktatási intézményként működik. Az intézmény folyamatosan törekszünk a nevelési, oktatási és képzési struktúra megújítására. Célunk a tanulói létszám stabilitásának fenntartása és a partneri igények minél szélesebb körű kielégítése. Biharkeresztes egyetlen oktatási intézményeként a jövőben is megfelelő körülményeket szeretnénk biztosítani a jó képességű és szorgalmú tanulók, valamint a kevésbé tehetséges vagy szorgalmas tanulók számára is. Tárgyi feltételek Biharkeresztes Az oktatás két teljesen felújított és részlegesen akadálymentesített épületben folyik. A Széchenyi úti épületben az 1-3. évfolyam tanulói tanulnak, a többi évfolyam a Hősök téri épületben található. A Művelődési Házzal közösen használt Sportcsarnok, ami szintén felújításra került, biztosítja a helyet a testnevelés órák és a délutáni sportfoglalkozások, versenyek megtartásához. Az udvaron két bitumenes és egy füves pálya nyújt lehetőséget a szabadban való aktív mozgáshoz, játékhoz. Játékudvar kialakítása van folyamatban a Széchenyi úti telephelyen. Az informatika oktatásához jól felszerelt számítástechnika terem áll rendelkezésre. A felső tagozatos technikaoktatás egy a legszükségesebb eszközökkel felszerelt tanműhelyben folyik. A háztartástan oktatását modern felszerelések biztosítják. 16

17 Az intézményben 12 interaktív tábla segíti a korszerű nevelő-oktató munkát, hasonlóan az IPR-ből beszerzésre került oktatási segédanyagoknak és eszközöknek, fejlesztő játékoknak, sport- és szemléltetőeszközöknek. Iskolánk tárgyi feltételei nagyon jók, minden igényt kielégítenek. Nagykereki Épület A település középpontjában 2002 óta egy új, modern iskolaépületben működik az alsó és a felső tagozat. A 60-as években épült 3 tanteremhez építettek egy 5 tantermes új épületszárnyat, amelyben hely jutott egy informatika szaktanteremnek és egy is. A tantermek világosak, tágasak, a mai kor követelményeinek megfelelőek. A tornaszoba távolabb van az iskolaépülettől. A nagyobb iskolai rendezvényeket a Bocskai Várkastély nagytermében rendezzük meg. Az udvaron bitumenes sportpálya és játékra alkalmas füves terület van. Helyhiány miatt szertárakkal, irattárral nem rendelkezünk. Taneszközök Az oktatási eszközök az IPR-nek köszönhetően jelentősen javult, sokat fejlődött. Minden felső tagozatos tanteremben interaktív tábla segíti az oktatást. Az informatika, technika, testnevelés tantárgyak kivételével nem szaktantermi oktatást valósítunk meg. Bojt Az intézmény szemléltető eszközökkel való ellátása megfelelő. Középiskola Tárgyi feltételek Az iskolaépület nagyobb része 1969-ben épült. Az idők folyamán jelentős mértékben elhasználódott, felújításra szorul. Egyre sürgetőbb a fűtési rendszer és a szennyvízhálózat teljes rekonstrukciója. A felújítási költségek meghaladják az intézmény és a fenntartó önkormányzat anyagi lehetőségeit, keressük a megoldás pályázati lehetőségeit. Az 1997-ben épült kollégium jelentős fejlődést eredményezett. A modern 90 személyes kollégium egyrészt korszerűbb, másrészt mivel egy egységet képez a meglévő iskolaépülettel, könnyebbé, átfoghatóbbá és ellenőrizhetőbbé teszi a kollégiumi munkát. A létrehozott öt tanterem jól szolgálja a szakképzést. 17

18 A szakképzés tárgyi feltételeit fokozatosan emeltük az optimális szintre. Előbb üvegházat és bemutató kertet létesítettünk, majd 4 hektár földet vásároltunk. Folyamatosan fejlesztettük a gépparkot. Ma a két traktor mellett több kisgépünk van, szinte az összes elvégzendő munka feltételeit biztosítottuk. Az informatikai képzésben résztvevőknek három korszerűen felszerelt informatikai szaktanterem áll rendelkezésre ben a Leonardo Program keretében külföldi iskolai kapcsolatra is szert tettünk. Ez jelentős segítség a szakmai fejlődés terén. Szakoktatóink és tanulóink éves rendszerességgel járnak szakmai tapasztalatcserére és szakmai gyakorlatra Hollandiába, Németországba, Angliába és Dániába. A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy az oktatás tárgyi feltételei, ha nem is a legkorszerűbbek, de biztosítottak. Humán erőforrás helyzete A személyi feltételek A szaktanári, kollégiumi nevelőtanári ellátottság négy évtized elteltével mára jónak mondható. Az iskolában oktató tanárok rendelkeznek a megfelelő végzettséggel és képesítéssel, jelentős mértékben csökkent a túlmunka. Néhány kis óraszámú tantárgy (ének, rajz) oktatását óraadó tanárok látják el. A szakképzés személyi feltételei is biztosítottak. Az egyéb dolgozók (iskolatitkár, gépkocsivezető, szakmunkás) jó szakmai ismerettel, lelkiismeretesen végzik munkájukat. Nevelőtestület jellemzői tagintézményenként Székhelyintézmény: Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Biharkeresztes, Hősök tere 15. A tantestület létszáma 18.fő. A tantestület szakképzettsége: Tanító 4 fő Ált. isk. tanár 14 fő 18

19 Szakos ellátottság: 100 % Hiány szakok: -- Szakvizsgával rendelkezők száma: 3 fő Tanulók jellemzői Tanulói létszám: 279 fő Általános iskolai: 279 fő Tanulói összetétel: Hátrányos helyzetűek száma /HH/ 168 fő Halmozottan hátrányos helyzetűek /HHH/ 96 fő Erősségeink tolerancia, empátia a gyerekekkel, szülőkkel szemben hagyományok, rendezvények a tantestület tudatossága, jól felkészült tanári kar jó szakmai felkészültség sok szabadidős program kitartás, lelkiismeretesség tapasztalat munkabírás, önfegyelem sokoldalúság elhivatottság fejlesztőpedagógus jelenléte a pedagógusok helyi ismeretsége (családok személyes ismerete) jó helyi kapcsolatrendszer (pl. polgármesteri hivatal, rendőrség, BESZI, közművelődési intézmények, óvodák, civil szervezetek) Gyengeségeink a tudás presztízsének csökkenése 19

20 szülői igénytelenség nevelési hiányosságok nincs egységes követelményrendszer következetlenség, türelmetlenség a fegyelem gyengülése, eszköznélküliség a lelkesedés, vállalkozó szellem hiánya kevés a pozitív visszajelzés nem egyenlő a teherviselés Telephelyek: Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Széchenyi u. 61. A tantestület létszáma 7.fő. A tantestület szakképzettsége: Tanító 7 fő Szakos ellátottság: 100 % Hiány szakok: --- Szakvizsgával rendelkezők száma: --- Tanulók jellemzői Tanulói létszám: 60 fő Általános iskolai: 60 fő Tanulói összetétel: Hátrányos helyzetűek száma /HH/: 53 fő Halmozottan hátrányos helyzetűek /HHH/: 34 fő Pedagógiai szakszolgálat: 20

21 munkakörök 3,5..fő gondozottak száma tanévenként: 823 fő alapfeladatok: logopédiai ellátás, fejlesztő pedagógia, pszichológiai ellátás, gyógytestnevelés és gyógypedagógiai szolgálat. Erősségeink tolerancia, empátia a gyerekekkel, szülőkkel szemben hagyományok, rendezvények a tantestület tudatossága, jól felkészült tanári kar jó szakmai felkészültség sok szabadidős program kitartás, lelkiismeretesség tapasztalat munkabírás, önfegyelem sokoldalúság elhivatottság fejlesztőpedagógus jelenléte a pedagógusok helyi ismeretsége (családok személyes ismerete) jó helyi kapcsolatrendszer (pl. polgármesteri hivatal, rendőrség, BESZI, közművelődési intézmények, óvodák, civil szervezetek) Gyengeségeink a tudás presztízsének csökkenése szülői igénytelenség nevelési hiányosságok nincs egységes követelményrendszer következetlenség, türelmetlenség a fegyelem gyengülése, eszköznélküliség 21

22 a lelkesedés, vállalkozó szellem hiánya kevés a pozitív visszajelzés nem egyenlő a teherviselés Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Kossuth u. 52. Jelenleg használaton kívül van. Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Bocskai István Tagiskolája Nagykereki, Rákóczi u. 2. A tantestület létszáma 9.fő. A tantestület szakképzettsége: Tanító 5 fő Ált. isk. tanár 4 fő Szakos ellátottság: 100 % Hiány szakok: -- Szakvizsgával rendelkezők száma: 3 fő Tanulók jellemzői Tanulói létszám: 116 fő Általános iskolai: 116 fő Tanulói összetétel: Hátrányos helyzetűek száma /HH/: 110 fő Halmozottan hátrányos helyzetűek /HHH/: 61 fő Erősségeink 22

23 tolerancia, empátia a gyerekekkel, szülőkkel szemben hagyományok, rendezvények a tantestület tudatossága, jól felkészült tanári kar jó szakmai felkészültség sok szabadidős program kitartás, lelkiismeretesség tapasztalat munkabírás, önfegyelem sokoldalúság elhivatottság fejlesztőpedagógus jelenléte a pedagógusok helyi ismeretsége (családok személyes ismerete) jó helyi kapcsolatrendszer (pl. polgármesteri hivatal, rendőrség, BESZI, közművelődési intézmények, óvodák, civil szervezetek) Gyengeségeink a tudás presztízsének csökkenése szülői igénytelenség nevelési hiányosságok nincs egységes követelményrendszer következetlenség, türelmetlenség a fegyelem gyengülése, eszköznélküliség a lelkesedés, vállalkozó szellem hiánya kevés a pozitív visszajelzés nem egyenlő a teherviselés Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Tagiskola Bojt, Ady Endre u. 4. Tornaszoba. Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 23

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A program benyújtója: Rónáné Helle Mária intézményvezető Az iskola székhelye: Budapest Postacíme: 1158 Budapest, Neptun u. 57. Telefon/Fax: (06 1) 417-4687 Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek.

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek. Tisztelt Képviselők! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 80. -a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4.

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

17. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /666-4/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

17. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /666-4/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 17. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /666-4/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolcai Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadása Előterjesztő: Előkészítette:

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA I. BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2011. I. kötet T A R T A L O M I. Kötet B E V E Z E T Ő... 7 A Z Ö S S Z E T E T

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési Program A) ÁMK. 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere

Pedagógiai-művelődési Program A) ÁMK. 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere A) ÁMK 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere Általános művelődési központunk egy integrált oktatási, nevelési, közművelődési intézmény. Arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben