Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program j ú l i u s. F e n n t a r t ó a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a"

Átírás

1 Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola j ú l i u s F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány Szeged 1/196

2 Tartalomjegyzék Az intézmény fı jellemzıi... 3 Az iskola nevelési programja Az iskolában folyó nevelı- és oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı feladatok A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggı tevékenységünk A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenységek A szülı, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei Környezeti nevelési program Fogyasztóvédelmi program Egészségnevelési program Konstruktív konfliktuskezelés Társadalmi bőnmegelızés, áldozattá válás elkerülése A XXI. századnak megfelelı természettudományos ismeretek A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelı-oktató munkát segítı eszközök és felszerelések jegyzéke Helyi tanterv Képzési forma és általános követelmények Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelezı és választott tanórai foglalkozások és azok óraszámai, az elıírt tananyagok és követelmények Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A magasabb évfolyamra lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A középszintő szóbeli érettségi vizsga témakörei Szakmai Program Záró rendelkezések A pedagógiai program véleményezése, elfogadása és jóváhagyása /196

3 AZ INTÉZMÉNY Fİ JELLEMZİI Neve: Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola Székhelye: 6640 Csongrád, Kossuth tér 1. Fenntartója: DELFI KORONÁJA Oktatási és Kulturális Alapítvány (6723 Szeged, Római krt. 35. I/5.) Az iskola földrajzi mőködési területe: országos beiskolázású. Jelenlegi profilja: Az általános mőveltséget megalapozó nevelı- oktató tevékenység, iskolarendszerő felnıttoktatás esti munkarendje szerint. Szakképzés, az alapító okiratban feltüntetett szakmákban, iskolarendszerő felnıttoktatás esti munkarendje szerint. Az iskola pedagógiai tevékenységét bérelt helységekben folytatja. Az iskola képzési célja Élethosszig tartó tanulás Iskolánk az élethosszig tartó tanulás feltételét teremti meg azzal, hogy lehetıséget biztosít a tankötelezettségen túli korosztályok számára az érettségi vizsgára és a szakmai vizsgára való felkészülésre az esti oktatás munkarendje szerint folytatott felnıttoktatás megszervezésével. 3/196

4 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. Az iskolában folyó nevelı- és oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Intézményünk nem elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Nevelı-oktató munkánk során biztosítjuk az ismeretek, a vallási, illetve a világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését. Iskolánkban az iskolai nevelés-oktatás nyelve a magyar. Magas színvonalú, egyedi elemekkel bıvített elméleti képzés Feladatunk, hogy széles és elmélyült alapozó és szakmai képzést folytassunk. Arra kell felkészítenünk tanulóinkat, hogy képesek legyenek életük során akár többször is pályát módosítani, új szakmai információkat befogadni. Ez csak széles és elmélyült alapozó és szakmai képzéssel lehetséges, amelynek során a diákok megtanulják az önálló tanulás alapjait, megbízható és sokirányú mőveltséget szereznek. A nevelı-oktató munka céljai Egyre inkább megfogalmazódik az iskolákkal szemben az igény, hogy tevékenységük fókuszába a kompetencia fejlesztést helyezzék, ezért az ismeretek átadásán túlmenıen a képességek fejlesztésére is törekszünk. Célunk humánus értékekkel, általános mőveltséggel rendelkezı és ezek átadására is képes, testileg és lelkileg egészséges, emberi kapcsolatokban gazdag, demokratikus elveket valló, cselekvı állampolgárrá nevelni a tanulókat. A legfontosabb célkitőzésünk az általános és széles kitekintéső szakmai alapmőveltség biztosítása minden tanulónk számára, az egyetemes emberi és nemzeti értékeket fontosnak tartó személyiség alakítása. A nevelı-oktató munka feladatai Kitőzött céljaink eléréséhez szükséges, hogy: Harmonikus tanár-diák viszonyt alakítsunk ki - a házirendben is megerısített tanulói jogok tanári betartásával - empatikus, toleráns, de következetes és színvonalas tanári munkával és magatartással A nevelıtestület pedagógiai és szakmai kultúráját folyamatosan fejlesszük - belsı és külsı továbbképzésekkel - bemutató órákkal - önképzéssel 4/196

5 Nevelı-oktató munkánk során kiemelten fontosnak tartjuk Az általános emberi értékek közvetítését, elsısorban a humanizmust, a hazaszeretetet, a nyitottságot, a toleranciát (a környezet, más népek, etnikumok, kultúrák és szokások iránt). A személyiség minél teljesebb kibontakoztatását az önismeret, az önkritika kialakításával, fejlesztésével, az önállóság, önfejlesztés képességének kialakításával, az önmagukért és másokért való felelısség kialakításával, a szépség, az esztétikum iránti fogékonyság kialakításával. Nemzeti értékeink, hagyományaink megismertetését, iskolánk hagyományainak ápolását. A nevelı-oktató munka eszközei, eljárásai Az iskola oktatási-nevelési programjának céljai, megfogalmazott elvárásai csak a mindennapi munkában helyesen megválasztott, következetesen alkalmazott és a célok megvalósítására alkalmas eszközök és módszerek használatával valósíthatók meg. Fontosnak tartjuk az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatását. A tanulásmódszertan nem a hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy, hanem inkább intenzív képességfejlesztı tréning. Célkitőzései a tanulás tanítása, képességfejlesztés, a tanuláshoz való viszony formálása, személyiségépítés, hatékony tanulási szokások kialakítása. A tanulásmódszertan tanításából akkor származik igazi haszon, ha az egyes szaktárgyak tanulásánál a tanulók valóban hasznosítani tudják az elsajátítottakat. E célunk megvalósításának érdekében pedagógusaink folyamatos továbbképzéseken vesznek részt, melynek során tréningszerően sajátítják el a leghatékonyabb módszereket (projekt-módszer, kooperatív módszer), amelyeket alkalmazni tudnak majd szaktárgyuk oktatásában. Kiemelten kezeljük a komplex személyiségfejlesztés, amelyben fontos szerepet kap az önismeret, a reális önértékelés, az önbizalom erısítése, az erkölcsi és esztétikai érzékenység kialakítása. A személyiségfejlesztésben meghatározó az iskola arculata, hagyományai, belsı környezete és légköre. Ennek érdekében törekszünk olyan feltételek, tevékenységek biztosítására, amelyek elısegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklıdésüknek megfelelı területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismeretüket. A tanórán az érzelmekre és a kíváncsiságra hatva minél több tevékenység szépségére kell felhívnunk a tanulók figyelmét, hogy a munka iránti pozitív attitődjük kialakuljon, és megértsék, hogy a munka önmegvalósítás és örömforrás is lehet. 5/196

6 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Célunk, hogy tanulóink a különbözı szintő adottságaikkal, az eltérı mértékő fejlıdésükkel, az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb (érdeklıdési körüket érintı) tevékenységükkel összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy személyiségzavarokat és torzulásokat felismerve hozzásegítsük tanulóinkat a probléma kezeléséhez. Olyan iskolai életrendet, légkört teremtünk, amely az iskolai közösség mindennapi életében elısegíti, hogy a tanuló folyamatosan megtapasztalhassa az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítıkészségének elınyeit, hiányuk káros következményeit. Felismerı tevékenység, megelızés Az általános személyiségvédelem és fejlesztés; a személyiség mindenoldalú, egészséges fejlıdésének szolgálata, - a tanulók készségének, képességének, igényeinek felmérése, - zavarfelismerés, - preventív védelem, megelızés, Támogató tevékenység a) Az értelem kimővelése területén elvégzendı feladatok: - a megismerési vágy, az érdeklıdés, a különbségképzési és kapcsolási késztetés fejlesztése, - tapasztalati és értelmezı tanulás elsajátíttatása, - a tanulási teljesítményvágy optimalizálása: tanulási kötelességtudás, tanulási igényszint fejlesztése, - kognitív képességek fejlesztése (mőveletek, megismerés, kommunikáció, gondolkodás, tanulás). b) A segítı életmódra nevelés területén elvégzendı feladatok: - a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése, - a pedagógusok rendszeresen éljenek a segítı együttmőködés változatos formáival, - egyéni szociális értékrend fejlesztése: olyan iskolai életrend, légkör kialakítása, amely az iskolai közösség mindennapi életében elısegíti, hogy a tanuló folyamatosan megtapasztalhassa az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítıkészségének elınyeit. c) Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégzendı feladatok: - a mintaszerően egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal, d) Egyéni szociális értékrend fejlesztése: - A szociális hajlamok (kötıdés, rangsorképzés, csoportképzés, birtoklás, párképzés és szexualitás, családi lét és utódnevelés) öröklött motívumok - mőködésük és szerepük a tudattalan és szándéktalan döntésben, viselkedésben nyilvánul meg. 6/196

7 e) Személyes képességek fejlesztése: - Önkiszolgálási képességek fejlesztése: Kondicionálási és a koordinációs képességek fejlesztése, karbantartása, - Önellátási képesség: Az önellátó képesség, viselkedés tevékenységformáinak megismerése, gyakoroltatása, tudatosítása változatos formákban az életkori sajátosságoknak megfelelıen - Önkifejezési képességek: Az önkifejezés megfelelıen gazdag és igényes tárházának bemutatása, gyakorlása, tudatosítása (elıadói képesség, szövegalkotó, versíró és mőértelmezı képesség, befogadó képesség, improvizációs képesség, vizuális önkifejezı képesség stb.). - Önvédelmi képességek: Identitásvédı képesség: a lelki egészség fontos feltétele. Az iskola feladata a realitásoknak, a mélyebb, igazabb értékeknek, távlatibb érdekeknek megfelelı viselkedésformák erısítése. - Önfejlesztı képesség A tehetség kibontakoztatásának segítése a személyiség fejlesztése érdekében. Szituációk, helyzetek, elıadások, beszélgetések szervezése, amelynek során a tanulók felfedezhetik ígéretes öröklött adottságaikat, így meggyızıdhetnek arról mi iránt van hajlamuk, rátermettségük. - Az alkotóképesség fejlesztése: A tág értelemben vett alkotóképesség, a kreativitás, lehetıvé teszi, hogy tudatosabban tervezzük meg az alkotóképesség fejlesztésének feladatait, hogy feldúsítsuk az alkotóképességet fejlesztı tevékenységeket. Fel kell tárni az alkotó tevékenységre alkalmas tantárgyi tartalmakat, ki kell egészíteni azokat a nemzetközi és hazai tapasztalatok tartalmaival. A feladatok olyan jellegő megtervezése, hogy azok egyre komplexebbé váljanak az alkotóképesség fejlıdésének érdekében. 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Az iskolánkban a közösségfejlesztés fı területei a tanórai foglalkozások: szaktárgyi órák, osztályfınöki órák Törekedjünk arra, hogy minden tanuló: - ismerje meg a társas együttélés alapvetı szabályait, melyek a közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek, - ismerje fel, hogy a konfliktusok kialakulása természetes, a megoldás módszerén, megközelítésén van a hangsúly, 7/196

8 - ismerje meg nemzetünk kulturális örökségének jellemzı sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit, az Európai Unió egyes nemzeteinek sajátos kultúráját, - sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülıföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek, - legyen nyitott, megértı a különbözı szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság iránt, - váljon érzékennyé környezete állapota iránt, - kapcsolódjon be közvetlen környezete értékeinek megırzésébe, gyarapításába, - életmódjában a természet tisztelete, a felelısség, a környezeti károk megelızésére törekvés váljon meghatározóvá, - szerezzen személyes tapasztalatokat az együttmőködés, a konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. A tanórai foglalkozások közösségfejlesztési feladatai: - segítse a tanulók kezdeményezéseit, - ösztönözzön a szőkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására, késztessen az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre, - irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének megvédésének a képességei álljanak a kommunikációs kultúra középpontjában, - fejlessze ki a tanulóban az új információs rendszerben való eligazodás, valamint annak kritikai módon való használatának képességét, - fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítıkész magatartást, - a változatos munkaformák (projektmódszer, kiscsoportos munka) erısítsék az együvé tartozás és az egymásért való felelısség érzését. Tanórán kívüli tevékenységek Az iskolai hagyományok ırzése és ápolása: Iskolai hagyományaink felkutatása, ırzése, ápolása és továbbfejlesztése szervesen illeszkedik nevelési elgondolásainkba. A hagyományok ápolásának alapvetı célja, hogy diákjaink ne csak racionálisan, hanem érzelmileg is kötıdjenek iskolánkhoz. A kötıdést szeretnénk a jövıben kiterjeszteni a nálunk végzett diákjainkkal történı kapcsolattartásra. A hagyományok ırzése egy sajátos, speciális arculatot biztosít az iskolának, s segít megkülönböztetni intézményünket a többi, hasonló képzést nyújtó iskolától. 8/196

9 4. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenység A címben jelzett feladatok megvalósítása a lehetıségek, az alkalmak, a technikák és az eszközök széles tárházát ölelik fel. A nevelıtestület által közösen vállalt célok egyik meghatározó eleme a képességfejlesztés. A tanuló a belépés feltételét, a képességek és ismeretek meghatározott szintjét magával hozta a családból és az általános iskolából, ám a képességek tudatosabb kiaknázása a középiskolában történhet. A képességfejlesztés, tehetséggondozás meghatározó területe a kiscsoportos foglalkozás (osztálybontás). Az alsóbb évfolyamokon ez a felzárkóztatás feltétele is. A felsıbb évfolyamokban a továbbtanulni szándékozók csoportjának létrehozása tág lehetıséget biztosít a tanuló és szaktanár számára az elmélyültebb tananyag feldolgozására. Cél: az egyéni felelısség kialakítása a tanulásban; belsı lendület-megszerzés akadályainak és lehetıségeinek tudatosítása; a tanulás és élet perspektíváinak felismertetése; a szóbeli és az írásbeli kifejezıképesség árnyaltabbá válása; a szövegértés és a szövegfelfogás mértékének fokozódása; a tanulási módszerek, tanulási technikák, technológiák elsajátítása. Értékközvetítés A továbbtanulásra való felkészítés mellett a munkavégzéshez szükséges szakmai alapok biztosítására és korszerő általános mőveltség nyújtására törekszik az iskola. Különbözı lehetıségeket kínálunk az iskolán kívüli és az iskolai munkában az értékközvetítésre: - múzeum, színház- és mozilátogatás - tanulmányi versenyek - iskolai rendezvények Fontosnak tartjuk, hogy a felnıttoktatásban kiemelkedı tanulmányi eredményt elérı tanulók is elismerésben, dicséretben részesüljenek. 5. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program Tanév elején tantárgyi felmérésekkel térképezzük fel a helyzetet, a rászorulókat korrepetálással segítjük. Tanulási kudarcnak tekintjük, ha a tanulónak a tanulási folyamatban egyáltalán nincs sikerélménye. Célunk, hogy a tanulási kudarcot a minimumra csökkentsük, illetve megelızzük. Elsı lépésként a kudarc okát keressük, majd a következı lépésben ennek okát próbáljuk megszüntetni. Okok lehetnek: - magatartási zavarok, - túlzott elvárások. 9/196

10 A tanulási kudarcok gyakori oka, ha az értékelés negatívan motivál, csak a hibákat, hiányosságokat tárja fel. Célszerőbb a tanulók teljesítményének pozitív vonásait hangsúlyozni, olyan tanulási módszereket bemutatni, amelyekkel még jobban el lehet sajátítani a tananyagot. Külön kell szólni azokról a tanulókról, akik valamilyen rendellenesség miatt nem tudnak megfelelni a követelményeknek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia). Ha nem korrigálható rendellenességben szenved, élünk a jogszabály adta lehetıségekkel, és szakvélemény alapján egyes tantárgyakból, tantárgyrészekbıl mentesítjük az értékelés és minısítés alól, illetve a számonkérés módját a tanulóhoz igazítjuk. Egyik leghatékonyabb módszere a tanulási kudarc elkerülésének a differenciált tanulói munkáltatás. Eszközei: - differenciált feladatok, - egyéni haladási tempó, - egyéni motiválás, - sikerélmény biztosítása, - a meglévı képességekre való támaszkodás, - tanulás-módszertani segítség. A felzárkóztató program eredményességének értékelése több szinten valósul meg (diákok, szaktanárok és az iskolavezetés szintjén). 6. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı feladatok Feltételezésünk, hogy iskolánk tanulóinak jelentıs része hátrányos helyzető lesz. Ez szükségessé teszi, hogy az iskola és a tanuló mellett álló család együttmőködjék. Fontosnak tartjuk még a felnıttoktatás keretei között is a gyermek- és ifjúságvédelmet. Az iskola ifjúságvédelmi felelısi feladatait az intézmény igazgatóhelyettese látja el. Célunk mindenképpen az, hogy mire tanítványaink befejezik a nálunk megkezdett tanulmányaikat, a tárgyi tudáson kívül ismerjék meg a konstruktív életvezetés alapjait is. Beilleszkedésük a munka világába zökkenımentesen történhessen meg. Arra törekszünk, hogy iskolánk elsısorban nevelı iskola legyen, melyben minden tanárunk és dolgozónk aktívan közremőködik. A veszélyeztetettség lehetséges okai: - családi háttér (bőnözı, szenvedélybeteg, illetve beteg szülık), - környezeti okok (baráti kör), - egészségügyi okok (szenvedélybetegségek: alkohol, drog, illetve mentális betegségek. Fontos az osztályfınök és a szaktanárok kölcsönös folyamatos együttmőködése. Szükség esetén az iskola felveszi és tartja a kapcsolatot 10/196

11 - az illetékes önkormányzatokkal, - a rendırséggel. Célunk a pozitív gondolkodás kialakítása. A prevenciós tevékenység részben tanórai keretben, részben megelızı programok keretében folyik az alábbi kiemelt témákban: - egészséges életmód, - szenvedélybetegségek, - mentálhigiénés önnevelés, - bőnmegelızés, - környezetvédelem. A prevenciós tevékenység keretei: - osztályfınöki órák tantervi anyaga részben meghívott külsı elıadókkal. Fontos feladatunk a fentiek további bıvítése. Kiemelten kezelt témák a szenvedélybetegségek: - a dohányzás, - az alkoholfogyasztás, - és a drogfogyasztás. Ezek megelızésére nagy hangsúlyt fektetünk. A nevelıtestület tagjai rendszeresen részt vesznek a témába vágó különbözı továbbképzéseken. 7. A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggı tevékenységünk Az utóbbi években változáson ment keresztül a család beállítottsága a tanuló iskolai magatartásával, valamint az iskolával mint mőveltségközvetítı intézménnyel szemben. Meg kell határozni az iskola társadalmi kulturális paramétereit, hogy a hátrányokat enyhíteni tudjuk. Jelentıs azoknak a tanulóknak a száma, akik rosszul szocializálódtak, illetve az igényszintjük elmarad az elvárható átlagtól. Ezért a hátrányos helyzet nem torzulás, hanem adottság, amelynek kezelése oktató-nevelı munkánk sajátos, de egyre jelentısebb részét teszi ki. Személyre szabott stratégiát dolgoznak ki az osztályfınökök a problémás tanulók kezelésére, és az osztályközösség erejére is építenek ebben a munkájukban. 8. A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenységek Felnıttkorban a tanulás felzárkózás a társadalmi elvárásokhoz, a hátrányok enyhítésének eszköze. A tanulói teljesítmények, mint valamennyi oktatási rendszerben nálunk is erısen függenek a tanulók jövedelmi helyzetétıl, iskolázottságától. Minél nagyobb a tanuló családjában az alacsonyabb iskolázottsági arány és minél több a rossz anyagi helyzetben élı családok száma, annál nagyobb nehézségekkel kell a pedagógusoknak is megküzdeniük. A szociális hátrányok enyhítéséhez szükséges a hátrányokkal küzdı felnıttek feltérképezése, problémáik megismerése, azok enyhítése az egyéni bánásmód alkalmazásával. A tanulóval való kapcsolattartás segíthet megismerni az otthoni tanulás lehetıségeit, a tanuló családi, közösségi kapcsolatait, szociális helyzetét. kulturális színvonalát, 11/196

12 Feladatunk a társadalmi befogadás, elfogadás erısítése, a leszakadó és hátrányos helyzető társadalmi csoporthoz tartozók visszavezetése az oktatás világán keresztül a munka világába, a társadalmi egyenlıtlenségek további növekedésének megakadályozása. Pedagógusainknak tisztában kell lenniük a szociálisan hátrányos helyzet összetevıivel, fontosabb megnyilvánulási formáival, ismerniük kell azokat az eszközöket, amelyek alkalmasak a hátrányok enyhítésére, a végleges leszakadás megakadályozására. A tanulók hátrányos helyzetének megismerése csakis a nevelı-oktató munka etikai normáinak, továbbá a tanuló személyiségi jogainak figyelembevételével történhet. Ennek a koordinátorai: a tanulók osztályfınökei. A szociokulturális hátrányok enyhítése érdekében folyó pedagógiai tevékenységek pozitív, habituális motiváció, a kommunikációs képességek fejlesztése, szerepváltásra való képesség megerısítése, az általános cselekvéskompetencia, a változó világhoz való rugalmas alkalmazkodás képességének elsajátíttatása. További eszközeink a szociális hátrányok enyhítésére: az ifjúságvédelmi tevékenység hatékonyságának növelése (információ csere, feltárás, segítés), a szociokulturális hátrányok enyhítése: a szabadidı kulturált eltöltésének biztosításával, tanácsadással, felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezésével, felvilágosító és drogmegelızési programok szervezésével, felvilágosítás nyújtása a szociális juttatások lehetıségeirıl, kapcsolatfelvétel a szakszolgálati intézményekkel, pályázatok figyelése, ösztönzés a különféle tanulmányi ösztöndíjak elnyerésére, személyes beszélgetésekkel a problémamegoldó képességek fejlıdésének elısegítése, az érintett tanulók érdek- és esély érvényesülésének elısegítése. A pedagógia módszereivel igyekszünk tanulóinkat képessé tenni problémáik felismerésére és megoldására azok kikerülése és a pótcselekvések helyett. 9. A szülı, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttmőködésének formái, továbbfejlesztésének lehetıségei Kívánatosnak tartjuk, hogy a tanulók, mielıtt az iskolánkba történı jelentkezésrıl döntenek, tájékozódjanak oktató-nevelı munkánk koncepciójáról. Megalapozott, céljainkkal összhangban levı, tartós eredményeket csak akkor érhetünk el, ha a felnıtt tanulók és az iskola tanárainak együttmőködése és kapcsolata kölcsönös bizalomra épül. A tanulók személyiségének harmonikus fejlıdését szolgálja, ha lényeges kérdésekben hasonló hatások érik a családban és az iskolában. Az eredmények eléréséhez feltétlenül szükséges, hogy diákjaink elfogadják pedagógiai elveinket, a mindennapokban törekedjenek arra, hogy ennek szellemében éljenek, és betartsák azokat a követelményeket, amelyeket az iskola mindezek érdekében állít. 12/196

13 Az osztályfınök tájékoztatja a felnıtt tanulókat minden évben az elsı osztályfınöki órán a házirendrıl, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat ıket érintı részérıl, és az iskola azon elvárásairól, hogy fogadják el és tartsák tiszteletben ezeket a rendelkezéseket. A tanuló iskolával kapcsolatos hivatalos ügyeit a kijelölt idıpontokban az iskolatitkár intézi. Olyan ügyekben, melyek az iskola vezetıségének hatáskörébe tartoznak, elızetes telefonon, e- mailben vagy személyesen történı - bejelentkezésre van szükség. A tanuló ügyintézésének fórumai és sorrendje: 1. illetékes pedagógus 2. osztályfınök, 3. iskolatitkár, 4. tagintézményvezetı (telephelyvezetı), 5. igazgatóhelyettes, igazgató. Az együttmőködés újabb lehetıségei, fejlesztési irányai a minıségbiztosításból eredı közös munka kidolgozása, a piaci igényekhez alkalmazkodó szakemberképzés együttes kialakítása. 1. Alapelvek, célok 10. Környezeti nevelési program 1.1.Iskolánk környezeti hitvallása A környezeti nevelés célja a tanulók ösztönzése saját élı és élettelen környezetük megismerésére, alakítására, védelmére, a környezetet károsító jelenségek felismerésére, az azok elleni tudatos fellépésre. A szemléletformáló, alapozó környezeti ismereteket a középiskola minden területe tekintse feladatának. Az intézményünk helyi adottságait kihasználva környezetünk minél jobb megismerése, a környezet védelme szervesen épüljön be a helyi tantervbe. Az ismereti háttér átadása mellett a környezeti nevelésünk fıként személyiségfejlesztı feladat az értékrendszer és magatartás fejlesztésén keresztül Alapelvek, jövıkép, hosszú távú célok Az életminıség jobbítása csak a jövı tervezésével és az életút tudatos építésével valósulhat meg. A környezeti tudatosság fokozása, annak felismerése, hogy a gazdasági, társadalmi, politikai és az ökológiai jelenségek kölcsönhatásban vannak mind a globális, mind a regionális környezetben. A környezet védelméhez és megırzéséhez szükséges tudás, ismeretek, értékek, attitődök és készségek megszerzésének biztosítása. Az egyének, csoportok és a társadalom egészének az egészséggel, környezettel kapcsolatos új típusú magatartási és életviteli mintáinak bemutatása, elfogadtatása. A környezetvédelmi problémák felismerése, az ezzel kapcsolatos elemzı és értékelı képességek, a megfelelı cselekvési attitődök fejlesztése. Az európai magatartásmintákhoz és civilizációs értékekhez szorosan kötıdı képességek megteremtése, az egyén cselekvési lehetıségeinek megismerése Pedagógiai célok a környezeti problémák irányi érzékenység, tolerancia és segítı életmód, az állampolgári egyéb közösségi felelısség felébresztése, a környezettudatos magatartás és életvitel segítése, kialakítása, az életminıség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése, az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata, 13/196

14 helyzetfelismerés, ok okozati összefüggések, problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése, létminıség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása, környezetbarát fogyasztás, 1.4. Konkrét célok és feladatok Célok Az általános mőveltséget megalapozó nevelés-oktatás a szakképzés területén a tantárgyi struktúrába (hagyományos ill. nem hagyományos keretek között) minél szélesebb körben legyenek beépítve a környezeti nevelés alapelvei. Olyan környezeti szemlélet kialakítása, amely során a tanulókban kialakul az önmagukkal és környezetükkel szembeni érzékenység és felelısségérzet. A tanórán kívüli tevékenységek elıtérbe helyezése, melyek fontosak a közösségformálás, az értékrend, a hagyományok tisztelete, az azonosságtudat kialakítása. A környezettudatos szemlélet, magatartás és életvitel kialakítása. Feladatok A szelektív hulladékgyőjtés bevezetése. Az oktatás során kiemelni a hagyományok megismerését, tiszteletét. A szakmai elmélet és gyakorlat során a környezetbarát technológiák fontosságának hangsúlyozása. E program részeként az alábbi területeken végzünk tudatos fejlesztımunkát önismeret erısítése, az önelfogadás képességének kialakítása kudarctőrı képesség fejlesztése kapcsolatteremtési képesség fejlesztése akaraterı fokozása az igényes környezet kialakítására és fenntartására való törekvés erısítése, A tudatos fejlesztımunka színtere a tanóra és minden szervezett iskolai és iskolán kívüli esemény, rendezvény, program, ahol spontán lehetıség kínálkozik a fiataloknak egymással és a pedagógusokkal közös tevékenységére. 2. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 2.1. Tanórai keretek Osztályfınöki óra A tanulók ismerjék a környezeti ártalmak hatását az emberi szervezetre, legyenek képesek az egészségkárosodás megelızésére, ismerjék meg a táplálkozási szokásaink alakítását befolyásoló tényezıket, ismerjék fel az egészségkárosító élvezeti szerek hatásait (alkohol, nikotin kávé, serkentık nyugtatók, drogok), ismerjék a közlekedés (gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedési eszközök) szabályait, törekedjenek környezetük megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes gondos alakítására 14/196

15 szerezzenek, győjtsenek információt lakókörnyezetükben pl. a szelektív hulladékgyőjtésrıl, a parlagfő-mentesítési akciókról, a zaj- és légszennyezés és közlekedés kapcsolatáról, összefüggésérıl, legyenek képesek az eredmények értelmezésére, elemzésére. Magyar nyelv és kommunikáció, Irodalom és mővészeti ismeretek A tanulók ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv egymásra hatását, ismerjék meg az irodalmi mővekben megjelenı természeti és környezeti értékeket, az ember és a természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását, legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, véleményalkotásra, érvelésre a környezetvédelem témakörében is, erısödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük, növeljék a környezethez való pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- és természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával, tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a nyelvi környezetszennyezés elkerülésére. törekedjenek a szakmai nyelv igényes, színes, pontos használatára írásban és szóban egyaránt. Történelem, társadalmi ismeretek és etika A tanulók ismerjék fel az emberi tevékenység és a globális környezeti problémák közötti kapcsolatot,, értsék, tudják hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet, tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az életmódra, a közösségi normák alakulására, ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete, legyenek képesen a globális problémákra megoldásokat keresni a természeti népek példáján keresztül, ismerjék meg a szakma helyi történelmi értékeit, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete, a szakma történeti áttekintése révén szerezzenek ismereteket a történelem és a környezetvédelem kapcsolatáról. Idegen nyelv A tanulók váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozásának segítségével, ismerjék meg a nyelv segítségével más országok hasonló problémáit, ismerjék meg a nyelv segítségével az Európai Uniós országok környezetvédelmének területén elért sikereit, ismerjék a világ és Európa környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit, legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, projektmunkában választ keresni idegen nyelven, váljanak képessé az idegen nyelvő szakirodalom megismerésén keresztül a szakmájukhoz kapcsolódó környezeti problémák tanulmányozására és ismerjék meg a nyelv segítségével más országok hasonló problémáit. 15/196

16 Matematika A tanulók legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére statisztikai módszerek alkalmazásával, tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni, logikus gondolkodása, szintetizáló és a lényegkiemelı képességük fejlıdjön, ismerjenek konkrét, a valós életbıl vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak megfelelı következtetéseket levonni, alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket, ami a szakma elsajátításához elengedhetetlen. Biológia A tanulók ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet, ismerjék meg az élılények alapvetı szervezeti, mőködési jellemzıit, fedezzék fel azok között az ok-okozati összefüggéseket, legyenek tájékozottak a földi élıvilág sokféleségét, valamint az emberek és biológiai környezetük közötti kapcsolatrendszert illetıen, ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat, ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelızési, illetve mérséklési lehetıségeit, ami a szakterületük káros kibocsátásából is adódhat, ismerjék meg szakmájuk környezet-egészségügyi problémáit. Kémia A tanulók legyenek képesek a környezeti elemek egyszerő vizsgálatára, az eredmények értelmezésére, ismerjék a környezetüket legjobban szennyezı anyagokat, törekedjenek ezek használatának csökkentésére, ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt hatásait, tartózkodjanak ezek kipróbálásától, használatától, értsék meg a különbözı technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait, rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges szakmai ismeretekkel, ismerjék meg a szakmájukhoz kapcsolódó veszélyes anyagokat, azok tárolását, semlegesítését, környezetre gyakorolt hatását.. Fizika A tanulók váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára, ismerjék meg az élı szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) egészségkárosító hatását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetıségeit, ismerjék fel a fizikai törvényszerőségek és az élılények életjelenségei közötti analógiákat, valamint az élı és élettelen közötti kölcsönhatásokat tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerőségeit, és ennek tudatában legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra. 16/196

17 mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erıforrásokat felelısséggel szabad csak felhasználni ismereteik birtokában váljanak tetteik következményeit látó, elıregondolkodó állampolgárrá ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat Földünk és környezetünk A tanulók szerezzenek tapasztalatot, győjtsenek élményeket a közvetlen élı és élettelen környezetükrıl, érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és társadalmi folyamatok eredményeit, értsék meg, hogy a népek eltérı természeti és gazdasági körülményei, hagyományai meghatározzák gondolkodásmódjukat, világszemléletüket, értsék meg, hogy a társadalmi, földrajzi változások, a felgyorsult fogyasztás a Föld erıforrásainak kimerüléséhez vezet, ismerjék meg a globális problémákat és azok megelızési, illetve mérséklési lehetıségeit, ismerjék meg az alternatív energiahordozók adta lehetıségek kihasználásának módjait, ismerjék, szeressék, ırizzék és védjék a természetet, a természeti és az épített környezet szépségeit. Informatika A tanulók legyenek képesek az Interneten, illetve a szakirodalomban információkat keresni, konkrét, a valós életbıl vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak megfelelı következtetéseket levonni, legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhetı tudás szőrésére, váljanak képessé egy adott témához megfelelı adatok válogatására, győjtésére, feldolgozására, ismerjék az informatikában rejlı környezetvédelmi lehetıségeket, tanulják meg használni a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre, ismerjék a környezetvédelemmel foglalkozó honlapokat, futtassanak környezeti elemek változását figyelembevevı szimulációkat, ismerjék meg a távközlési, informatikai berendezések környezetkárosító hatásait. Mozgóképkultúra- és médiaismeret 1. A tanulók ismerjék fel a természeti illetve mővészeti szépség rokonságát, ismerjék meg a természet zenei, képzımővészeti és filmmővészeti ábrázolásának lehetıségeit, tudják, hogy az élı és élettelen természet hangjai a zenében, a hétköznapokban egyaránt akusztikus élményt jelentenek, ismerjék a természetes alapanyagok használatát, ismerjék a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevı formatervezést, történelmi idıszakok tanulmányozásán át ismerjék meg a különbözı korokban használt építészeti, használati tárgyak alapanyagait, ismerjék meg a gazdaságos, ésszerő újrafeldolgozás, újrafelhasználás lehetıségeit, ismerjék meg különbözı korok közlekedési eszközeit és ezek kapcsolatát a környezetszennyezéssel 17/196

18 lássák be az energiatakarékosság, bioerımővek fontosságát Szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek A tanulók legyenek képesek a tényeket szakma-specifikusan kiegészíteni, s ezen keresztül is erısödjön meg az ökológiai szemléletük, sajátítsák el a szakmaspecifikus munkát, és legyenek birtokában a környezetvédelmi ismereteknek, tudják kiemelni a szakma környezetterhelı hatásait, ismerjék a védekezés lehetıségeit, különös tekintettel a veszélyes anyagok kezelésére (hulladékkezelés stb.), ismerjék a környezetbarát technológiákat, a környezetbarát anyagokat, a termékek használatát, sajátítsák el az anyag- és energiatakarékos gazdálkodási módokat, látogassák meg a szakmához kapcsolódó (helyi) létesítményeket, figyeljék meg a helyes környezetvédelmi technológiákat a gyakorlatban, képesek legyenek felismerni, mérni a környezetet károsító elemek hatásait szakmaspecifikus eszközökkel Nem hagyományos tanórai foglalkozások Nem hagyományos tanórai foglalkozás lehet minden olyan új tanítási-tanulási módszer, amelynek a tantárgyak tananyagának elsajátíttatása a célja, de színtere nem a szokásos tanóra, s a helyszíne akár az iskolán kívül is lehet. A nem hagyományos tanórai foglalkozások közös és alapvetı jellemzıje, kritériuma a komplexitás: a tantárgyakon átívelı ismeretek összekapcsolása, egy adott tartalom sokoldalú megközelítése a sokféleség összekapcsolódása a különféle tevékenységek által, tantárgyköziség érvényesülése, tevékenységközpontúság, kulcskompetenciák kialakítása és fejlesztése, módszerek sokfélesége. Komplex tanulási lehetıségek kirándulás, szakmai napok, rendezvényeken való részvétel, projektmunkák készítése, múzeumlátogatás (mesterségek, ısi kultúra), pályázatok, kiállítás rendezése, kutatómunka, nemzetközi programok Tanórán kívüli foglalkozások Céljuk a nagyobb összefüggések megláttatása, a globális ismeretek, a globális személet formálása. Környezetünk tisztasága akció nap, (a környezetminıség összefüggései egészségünkkel, ökológiai láblenyomatunk). 18/196

19 Túrák (a szerves kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlıdésben a paraszti kultúra fenntartható fogyasztói és termelıi mintázatainak megismerése, a természet esztétikai értékének felismerése, immateriális értékeink. 3.Módszerek Célunk a környezeti nevelés szempontjából kiemelkedı jelentıségő élmény- és tevékenységalapú, érzékenyítı, interaktív módszerek minél sokoldalúbb alkalmazása. Ezek közül a legfontosabbak: személyes és más példák győjtése, kiértékelése, megbeszélése, önismereti tesztek, kérdıíves felmérések kitöltése, kiértékelése, megbeszélése, értékkategóriák felállítása, kísérletek végzése, problémaelemzés, vita, projektmunka. 4.Taneszközök Szakmai-módszertani kiadványok, folyóiratok, Multimédiás segédanyagok, videofilmek, Internethozzáférés ezek használatához szükséges hardverek (laptop, projektor, tv, videó). Távcsövek, mikroszkópok, fényképezıgép, videokamera. Transzparens- és diasorozatok, faliképek, plakátok. A következı években biztosítani kell a biológiai és kémiai vízvizsgálatokhoz, illetve a levegı- és talajvizsgálatokhoz szükséges eszközöket. 5.Kommunikáció 5.1. Iskolán belüli A tanulókat faliújságon, személyes kapcsolattartáson keresztül, ben, a internetes portálon keresztül tájékoztatjuk az aktualitásokról. A minıségbiztosítási, értékelési terven keresztül, pl. kérdıíves vagy személyes beszélgetésen keresztül az iskolán belüli kommunikáció jobban megvalósulhat Iskolán kívüli A kommunikációt használva elsısorban a helyi média lehet a partnerünk. Különösen a látványos, jelentıs programjaink esetében egy kapcsolattartó személy tájékoztatja a helyi televíziót és a napilapot az aktuális rendezvényekrıl, eseményekrıl. 6.Továbbképzések A tantestület tagjai értsék meg a környezetfilozófia lényegét, az új tanítási és tanulási tevékenységek mibenlétét, a célok és a program legfontosabb elemeit. A tanárok munkáját segíthetik a környezeti nevelés tartalmával és módszertanával foglalkozó szakkönyvek, továbbképzések (iskolán belül és akkreditált iskolán kívül). 19/196

20 1. Elvek, célok 11. Fogyasztóvédelmi program 1.1. Iskolánk fogyasztóvédelmi hitvallása A fogyasztóvédelmi nevelés célja, hogy a tanulók képesek legyenek a fogyasztás folyamatát és a fenntartható fejlıdést összekapcsolni a fenntartható fejlıdésért viselt kollektív és kisközösségi (egyéni) felelısség szintjén, valamint olyan tartós, új fogyasztói értékrend és jólét-felfogás kialakítására törekszik, amely a fenntarthatóságot figyelembe veszi. A fenntartható fogyasztás térhódításán belül azon termékek és szolgáltatások pozitív hirdetését válasszák, amelyek környezetkímélı technológiákat alkalmaznak, vagy a fenntartható termelési és fogyasztási modelleket ösztönzik. Egyéni fogyasztóként vásárlási döntéseikkel hatékonyan támogassák kisközösségi, regionális és állami szinten a fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi kezdeményezéseket Alapelvek, jövıkép, hosszú távú célok Olyan személyiségjegyek kialakítása, amelyek során a tanulókban tudatosulnak az ökológiaikörnyezeti, gazdasági és szociális egymást kölcsönösen feltételezı dimenziók összefüggései. Tudatos szemléletformálással a fenntartható fogyasztás stratégiáinak hatékonysági stratégiák és helyettesítési stratégiák kialakítása. Az egyének, csoportok és a társadalom egészének a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos új típusú, tudatos, kritikus fogyasztói magatartásának bemutatása, elfogadtatása. A fogyasztóvédelemhez szükséges tudás, ismeretek, értékek, attitődök és készségek megszerzésének biztosítása. Az Európai Uniós fogyasztóvédelmi magatartásminták megismerése Pedagógiai célok az életminıség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése, a szükséglet és vásárlási szándék összefüggéseinek felismerése, vizsgálata, a fogyasztói választáshoz szükséges információk szőrésének, győjtésének, feldolgozásának kialakítása, a tájékozódás képessége, a vásárlói szokásoknak, a vásárlás érzelmi motívumainak, emocionális tényezıinek ismerete, tudatos fogyasztóként a termékek és szolgáltatások hatásainak megismerése, a vásárlói magatartás során fellépı döntési helyzet felismerése, a döntésképesség fejlesztése, az uralkodó fogyasztási szintek és hajtóerık megkérdıjelezése, újak kialakítása. 2. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 2.1. Tanórai keretek Magyar nyelv és kommunikáció, Irodalom és mővészeti ismeretek, mozgóképkultúra és médiaismeret A tanulók legyenek képesek reklámszövegek alapján problémafelvetésre, vitára, véleményalkotásra, érvelésre, tudja elemezni a reklám képi nyelvét és hatásait, ismerjék fel a reklámokban fellelhetı kommunikációs csapdákat, 20/196

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA ÖKOLÓGIAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA ÖKOLÓGIAI NEVELÉSI PROGRAMJA A MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA ÖKOLÓGIAI NEVELÉSI PROGRAMJA 1. Helyzetkép (2016) Iskolánk Budapest XIII. kerületének kertvárosi részén helyezkedik el a Jász utca 155. szám alatt. Jól megközelíthető

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Gál Zsuzsanna projektkoordinátor LEONARDO projekt Szeged, 2009.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA. OSZTÁLYFİNÖKI (etika modullal) HELYI TANTERVE

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA. OSZTÁLYFİNÖKI (etika modullal) HELYI TANTERVE A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OSZTÁLYFİNÖKI (etika modullal) HELYI TANTERVE 5 8. évfolyam 2008. 1. A TANTÁRGY TANÍTÁSÁNAK CÉLJA, FELADATAI A pedagógiai program nevelıtestület által elfogadott nevelési

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben