A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának."

Átírás

1 Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát közvetít, lehetővé teszi az értékek megismerését és az azokhoz való viszonyulási lehetőségek széles tárházát kínálja fel. A nyelv birtokbavételével párhuzamos folyamat az értelmi képességek fejlődése és a társas kapcsolatok kialakulása. A gondolkodás és a személyiség fejlődésének, az önismeret kibontakozásának a közege, egyúttal az ismeretek és képességek hasznosulását és egyensúlyát megalapozó pozitív attitűd kialakulásának az előfeltétele. A társadalom alapvető közösségeiben (család, iskola, munkahelyi közösségek, a nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) való aktív részvétel is a nyelv biztos tudását feltételezi, méghozzá a szókészlet és a grammatika alapos és sokrétű ismeretén túl a szövegszerveződés magasabb szintjeinek, a kommunikációt keretbe foglaló szituációknak, a kommunikációt hordozó médiumoknak és azok funkciójának az ismeretét is. A nyelv az önkifejezésnek, az önálló vélemény kialakításának és artikulált kifejezésének az alapja, kulcsszerepe van nemcsak a kulturális tudatosság és kifejezőképesség, de a kritikai, az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék kialakításában is. A tanodában folyó magyar nyelvi fejlesztés alapvető céljai: - beszédkészség, szóbeli szövegalkotó, illetve szövegmegértő képesség fejlesztése, - olvasási és szövegmegértési képesség fejlesztése, - írásbeli szövegalkotási képesség, íráskép, helyesírás fejlesztése, - olvasási kedv felkeltése, - a tanulási képesség fejlesztése. A tanodában folyó magyar nyelvi és irodalmi fejlesztéshez a következő dokumentumok szolgálnak iránymutatóként: - Nemzeti alaptanterv: magyar nyelv és irodalom műveltségi terület, - az előző évek középiskolai felvételi feladatai, Élő idegen nyelv A tanodában folyó idegen nyelvi fejlesztés alapvető célja a használható nyelvtudás elsajátításának segítése. A tanodának a diákok szükségleteit figyelembe véve biztosítania kell az idegen nyelvi fejlesztést. Ez a következő módokon valósítható meg: - nyelvszakos tanár(ok) alkalmazásával, amennyiben nem érhető el:

2 - nem nyelvszakos, de legalább európai középszinten (B2) beszélő tanár(ok), mentor(ok) alkalmazásával, - nyelvszakos vagy legalább európai középszinten (B2) beszélő kortárs, egyetemista, illetve más önkéntes segítőkkel való folyamatos együttműködéssel, - külföldi kortárs vagy egyetemista diákokkal való folyamatos együttműködéssel. A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten a következő egységekből állnak: beszédértés, beszédkészség, olvasásértés, írás. A tanodában folyó idegen nyelvi fejlesztés céljai összhangban állnak az alaptantervi követelményekben meghatározottakkal: Idegen nyelv 6. évfolyam 8. évfolyam 12. évfolyam Első idegen nyelv (a) A1- A1 B1 Első idegen nyelv (b), (b1) A1 A2 B2 Második idegen nyelv (c) Második idegen nyelv (d) Másodig idegen nyelv (d1) A különböző szintek meghatározását, részletes leírását a Nemzeti alaptanterv vonatkozó része tartalmazza. További dokumentumok: Matematika A matematikai kompetenciák fejlesztése szintén alapvető feladata a tanodának. A hátrányos helyzetű fiatalok esetében kiemelkedő fontosságú a matematika szerepe, mivel sok esetben a szakmához jutás alapvető feltétele az önálló és logikus gondolkodás, probléma- és összefüggés felismerő képesség, figyelem koncentráció, illetve egyes matematikai műveletek alkalmazásszintű ismerete. A tanoda egyik elsődleges feladata a gyerekek matematikához való viszonyának a formálása. A matematikai fejlesztéssel kapcsolatos feladatok meghatározása során egyrészt figyelembe kell venni az adott gyereket érintő iskolai elvárásokat, másrészt különösen pályaorientációs szempontból a gyerek képességeit, illetve érdeklődését. A tanodában folyó matematikai fejlesztés alapvető céljai: - a gyerekek matematikához való viszonyának formálása, - a matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges képességek fejlesztése, - a matematikatanulás szokásainak, képességének alakítása, A1 A2 B1 B2

3 - a reproduktív, problémamegoldó, alkotó gondolkodásmód fejlesztése, - a pontos, kitartó, fegyelmezett munkavégzésre nevelés, - alapvető matematikai tevékenységek (pl. mérések, szerkesztések), illetve műveletek automatizált végzéséhez szükséges képességek fejlesztése. A műveltségi terület céljainak, feladatainak megvalósíthatóságát az 1-6. évfolyam fejlesztési tevékenysége meghatározó jelleggel alapozza meg. Ezért alapvető fontosságú, hogy a későbbi fokozatok tanárai ismerjék és mélyen értsék az ott folyó fejlesztés jellegét és részleteit. A tanodában folyó matematikai fejlesztéshez a következő dokumentumok szolgálnak iránymutatóként: - Nemzeti alaptanterv: matematika műveltségi terület, - az előző évek középiskolai felvételi feladatai, Ember és társadalom A tanoda igény esetén biztosítja a gyerekek számára a tantárgyi fejlesztést az ember és társadalom műveltségi területen (történelem, társadalomismeret, emberismeret és etika, illetve filozófia tantárgyakból). A tanodában zajló tevékenységek, foglalkozások során az ember és társadalom műveltségi területhez kapcsolódóan javasolt hangsúlyt fektetni az alábbi területekre: - kritikai gondolkodás fejlesztése, - a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelés, - a történelmi és állampolgári tudat erősítése, - a szociális érzékenység fejlesztése, - az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság fejlesztése, - a saját, és más kultúrák megismertetése és elfogadtatása, a demokratikus értékekkel, az egyenlő bánásmóddal és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztése. Az ember és társadalom műveltségi területen való fejlesztéshez a következő dokumentumok szolgálnak iránymutatóként: - Nemzeti alaptanterv: ember és társadalom műveltségi terület,

4 Ember a természetben A tanoda igény esetén biztosítja a gyerekek számára a tantárgyi fejlesztést az ember a természetben műveltségi területen (természetismeret, fizika, kémia, biológia, egészségtan tantárgyakból). A tanodában zajló tevékenységek, foglalkozások során az ember a természetben műveltségi területhez kapcsolódóan javasolt hangsúlyt fektetni az alábbi területekre: - a természettudománnyal, tudománnyal kapcsolatos szemlélet formálása, - tudatos, aktív környezetvédelemre nevelés, - egészséges életmóddal kapcsolatos praktikus ismeretek elsajátíttatása, - az energiaátalakulásokkal kapcsolatos társadalmi, technikai problémákhoz való viszony formálása, - az áltudományos, manipuláción alapuló megnyilvánulások felismerésére való képesség fejlesztése. Az ember a természetben műveltségi területen való fejlesztéshez a következő dokumentumok szolgálnak iránymutatóként: - Nemzeti alaptanterv: ember a természetben műveltségi terület, Földünk-környezetünk A tanoda igény esetén biztosítja a gyerekek számára a tantárgyi fejlesztést a földünk-környezetünk műveltségi területen (döntően földrajz tantárgyból). A tanodában zajló tevékenységek, foglalkozások során a földünkkörnyezetünk műveltségi területhez kapcsolódóan javasolt hangsúlyt fektetni az alábbi területekre: - a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetben való tájékozódás, eligazodás fejlesztése (az alapvető eszközök és módszerek gyakorlatban való megismertetése), - a felelős és tudatos környezeti magatartás kialakítása, - energiatakarékos magatartás kialakítása, - a környezetet károsító leggyakoribb szennyezőanyagok és forrásaik megismertetése, - környezetkárosítás csökkentési lehetőségeinek megismertetése, - más országok és kultúrák megismertetése, elfogadtatása, - önálló információszerző tevékenység fejlesztése.

5 A földünk-környezetünk műveltségi területen való fejlesztéshez a következő dokumentumok szolgálnak iránymutatóként: - Nemzeti alaptanterv: földünk-környezetünk műveltségi terület, Művészetek A művészetek műveltségterület fejleszti az alkotás, a létrehozás képességeit, valamint a megismerés, a befogadás és a művészettel való élés képességeit egyaránt. A művészeti tárgyak mindegyike a teljes emberré válást (az értelmi és érzelmi nevelés közötti összhangot), a közösségformálást, továbbá a szociális hátrányok leküzdését, a kulcskompetenciák fejlesztését, a világ komplex befogadását, az önkifejezést és örömet jelentő alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást próbálja a maga eszközével segíteni. Az aktív művészeti tevékenységek lehetőséget adnak a művészetek tartalmi befogadására, illetve általa az egyén fejlődésére. Javasolt tehát, hogy a tanodai fejlesztő munkában, illetve szabadidős tevékenységekben kapjon helyet a művészeti nevelés valamilyen formája (képzőművészet, zene, tánc, dráma, film stb.). A tanodában zajló művészeti tevékenységek, foglalkozások többek között az alábbi célokat szolgálják: - az alkotás, létrehozás képességének fejlesztése, - közösségformálás, - az esztétikai fogékonyság fejlesztése, - lehetőségteremtés az önkifejezésre, - tehetséggondozás. Informatika Az info-kommunikációs eszközök elterjedése és az internet rohamos térhódítása új társadalmi elvárásokat fogalmaz meg számunkra. Az informatika szerves részévé vált az életünknek, ezért az informatika világában való tájékozódáshoz szükséges kompetenciák fejlesztése egyik alapvető feladata kell, hogy legyen a tanodáknak is. Ez nem azt jelenti, hogy szükségszerűen minden tanodában kell tanítania informatika tanárnak (persze előnyös, ha ez megoldható), hanem azt, hogy a tanoda elvárásként kell, hogy megfogalmazza tanárai, mentorai felé, hogy rendelkezzenek legalább felhasználó szintű informatikai ismeretekkel, amit képesek munkába fogni pedagógiai tevékenységük során.

6 A földrajzi elhelyezkedésből és az anyagi lehetőségek különbözőségéből adódó esélyegyenlőtlenségek jelentősen csökkenthetők az informatikai eszközök használatával. Az információ nyilvánossá és mindenki számára hozzáférhetővé válásával nagyobb esély van a demokrácia erősítésére. 1 A tanodában folyó informatikai fejlesztés alapvető céljai: - digitális írástudás fejlesztése (a gyakorlati életben használt legfontosabb írásos formátumok elsajátítása, - a tanoda által hozzáférhető különböző informatikai eszközök használatának elsajátítása, - az informatika teremtette lehetőségek beépülése a gyerekek tanodai tevékenységeibe, - az internet világában való tájékozódás, - az új technológiákon alapuló kommunikációs formák használata, - az internetről (illetve a médiából) származó információk kritikus befogadása, felhasználása. A tanodában folyó informatikai fejlesztéshez a következő dokumentumok szolgálnak iránymutatóként: - Nemzeti alaptanterv: informatika műveltségi terület, Életvitel és gyakorlati ismeretek Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület alapvetően a világ tapasztalati megismerésére és gyakorlati tudás szerzésére nyújt lehetőséget, egyben hozzájárul a tanulás és a munka megszeretéséhez, a tudás megbecsüléséhez. A műveltségterület a gyakorlati problémamegoldás folyamatában szintetizálja a tanulók ismereteit. Konkrét problémahelyzetekből indul ki, életszerű megoldásokkal, eljárásokkal dolgozik, ezáltal kapcsolatot teremt az iskolai tanulás és az iskolán kívüli világ között. 2 A gyerekek életkora, szociokulturális helyzete, igényei és szükségletei alapján a tanoda egyik kiemelt feladata az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterülethez tartozó kompetenciák fejlesztése. Az ehhez tartozó tevékenységek többek között a következő célokat szolgálják: - a mesterséges környezetben való tájékozódásra való felkészítés, - a kritikus fogyasztói magatartás kialakítása, fejlesztése, - a problémakezelő képesség, kreativitás fejlesztése, 1 uo. 2 uo.

7 - a pálya kiválasztásának előkészítése, - a tudatosabb iskolaválasztásához való hozzájárulás, - az egészséges életvitelre, a betegségek megelőzésére, a testi és lelki betegségek elleni védekezésre való felkészítés, - toleranciára, demokráciára és tudatos joghasználatra való nevelés. A fenti célok érdekében a következő témakörökkel való foglalkozás ajánlott: - pályaorientáció (személyes igények meghatározása, a tanulás szerepe a sikerben, a folyamatos fejlődés lehetősége és szükségessége), - egészségkultúra (egészséges életmód, korszerű táplálkozás, napi testmozgás, öltözködés, baleset megelőzés, káros szenvedélyek), - fogyasztói kultúra (tudatos fogyasztás, pénzgazdálkodás, takarékosság, gazdaságosság), - közlekedéskultúra (a közlekedés rendszere, közlekedési eszközök, közlekedési szabályok), - szabadidő-kultúra (önfejlesztés, társas kapcsolatok, sport, művelődés, szórakozás, játék). - demokrácia-ismeretek

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 1 1 Tartalomjegyzék A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 A kulcskompetenciák: az ismeretek, a képességek és az attitűdök

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja (2013. Tartalom 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA 1 BIOLÓGIA (gimnázium 2+2+2) A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók az élő természettel kapcsolatos ismereteiket elmélyítve és gazdagítva

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV. Évi óraszám: 36 óra /32 óra. Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 20/2012.

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV. Évi óraszám: 36 óra /32 óra. Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 20/2012. OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV Évi óraszám: 36 óra /3 óra Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 0/01. évi EMMI rendelet Oktatási segédanyag: Bácskai Júlia: Magánélettan 1- Szabó Kálmán:

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben