A pedagógusok minősítési rendszere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pedagógusok minősítési rendszere"

Átírás

1 TÁMOP 3.1.5/ PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusok minősítési rendszere Újbudai Pedagógiai Napok március 7.

2 a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy amire törekszünk, nem lehetetlen. (Dr. Héjjas István)

3 A minősítés céljai, eszköze A köznevelés eredményesebbé tétele Az értékelésben a minőségi munka előtérbe kerülése A szakmai fejlődés elősegítése A pedagógiai kultúra fejlesztése A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására Egységes minősítési szempontrendszer kialakítása

4

5 Tájékozódási lehetőségek TÁMOP hírlevél Intézményi dokumentumok Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez dec. 12.

6 Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (64-65., 95., 97. ) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtását tartalmazó 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (1-15., , 1.sz. melléklet) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

7 Előmenetel Kötelező minősítések az első alkalommal a pedagógus számára díjmentesek, a költségeket az állam vállalja. A megismételt eljárások önköltségesek. Nem kötelező minősítések önköltségesek. Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus 2 év után 60 %-os eredmény Leghamarabb 6, legkésőbb 9 év után 75 %-os eredmény Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kutatótanár

8 Átmeneti rendelkezések Ideiglenes P2-be kerülés feltételei Pedagógus-szakvizsga 14 év szakmai gyakorlat április 30-ig feltölti egyszerűsített/teljes e-portfólióját Besorolás dátuma: január 1. Legkésőbb december 31-éig köteles minősítési eljárásban részt venni. Amennyiben nem vesz részt/nem felel meg a minősítési eljárásban, akkor Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és január 1-jétől Pedagógus I. fokozatba sorolják vissza.

9 Keretszám a évi minősítésre Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével. Kötelező Különös feltételek Határidők évi minősítésre jogosultak köre fő Gyakornoki jogviszony létesítésének ideje szept. 1. és dec. 31. között Pedagógus I. fokozat, 8 év szakmai gyakorlat és pedagógus szakvizsga Jelentkezés márc. 31-ig az igazgatónál E-portfólió feltöltése nov. 30-ig Pedagógus I. fokozat és legalább 30 év szakmai gyakorlat Eljárás/vizsga 2015-ben Átsorolás: jan. 1.

10 Mi alapján értékelik a pedagógusokat? Pedagóguskompetenciák alapján Speciális elvárások az értékelésben Pedagógus I. Mesterpedagógus Pedagógus II. Kutatótanár

11 Pedagóguskompetenciák 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

12 Példa indikátorokra 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással Fogalomhasználata pontos, következetes Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt) A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket a digitális anyagokat és eszközöket is ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.

13 A portfólió definíciója, típusai A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény Munkaportfólió Hosszabb időszak teljes dokumentációját tartalmazza, átfogó képet ad készítőjének fejlődéséről, erőfeszítéseiről Értékelési portfólió Dokumentumválogatás, amely a pedagógus kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettségét hivatott bizonyítani

14 Az e-portfólió funkciói a minősítésben A portfólió az információk forrása A portfólió dokumentumainak elemzése egy a minősítési folyamatban használt módszerek közül A portfólió tartalma egyéni és az egyes pályaszakaszokban különböző A minősítés során a dokumentumok tartalmának minőségi értékelése történik meg A minősítés során vizsgált területek és a dokumentumok között többoldalú kapcsolatrendszer van

15 Az e-portfólió értékelési célú használatának előnyei Komplex, átfogó képet ad a pedagógus munkájáról, kompetenciáiról. Reflexiók révén lehetőséget ad a pedagógus számára a benyújtott dokumentumok interpretálására, pedagógiai nézetrendszerének megvilágítására. Szakmai önarckép.

16 Az e-portfólió elemei szakmai önéletrajz nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása szakmai életút értékelése

17 A nevelő-oktató munka alapdokumentumai Csoportprofil Tematikus terv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv Reflexió készítése is szükséges Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Hospitálási napló Esetleírás IKT alkalmazása A megvalósítás dokumentumai és reflexiók A tanulói munka értékelése és reflexiók

18 Példák a nevelő-oktató munka szabadon választható dokumentumaira Projektterv és megvalósításának dokumentumai, reflexiók Osztályfőnöki munka bemutatása, reflexiók Tanórán kívüli közösségi program A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak tartott források felsorolása, értékeléssel, ajánlással Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépések

19 A reflexió szerepe az e-portfólióban A reflexió tapasztalataink, ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását, elemzését, értékelését jelenti. A reflexió világítja meg az olvasó/értékelő számára az e-portfólió készítőjének gondolat-menetét, pedagógiai nézetrendszerét, azt, hogy mit miért tesz.

20 Megválaszolandó kérdések a reflexióban Mit terveztem? Miért? Hogyan valósítottam meg? Mit csináltam jól? Miért? Honnan tudom, hogy így kell tennem? Mivel vannak gondjaim? Hol hibázok? Miért? Milyen fejlődési lehetőségeim vannak?

21 E-portfólió hozzáférés engedélyezése a KIR rendszerben

22 Belépés az e-portfólió feltöltőfelületére

23 Az e-portfólió felület felépítése fejléc kitöltöttség állapota fülek tartalom megjelenítése lábléc

24 Az e-portfólió működése profil és szakmai önéletrajz KIR-ből átvett adatok felhasználó által megadott adatok

25 Az e-portfólió működése tartalmi elemek

26 Az e-portfólió jellegének kiválasztása Rendelkezésre álló tárterület: összesen 100MB. Az e-portfólió véglegesítése csak egyetlen jelleg alapján valósítható meg, a minősítés a véglegesített jellegnek megfelelően történik.

27 Az e-portfólió működése tartalmi elemek teljesen kitöltött elkezdett kötelező kitölteni nem kötelező kötelező, de még nem tölthető

28 Az e-portfólió működése dokumentum feltöltése

29 Az e-portfólió véglegesítése a pedagógiai tevékenység dokumentumainak, az alap- és szabadon válaszható dokumentumoknak a kitöltöttségi állapota:

30 E-portfólió feltöltés státusza Portfólió kitöltésére jogosultak: fő Portfólió kitöltésére engedélyezettek: fő A regisztráció folyamata sikeresen lezajlott: fő Legalább egyszer mentett: 4669 fő Portfóliót véglegesített: 77 fő

31 Óra/foglalkozás megtartása Felkészülés az órára/ foglalkozásra Felkészülés Személyes találkozó Az óra/ foglalkozásmegfigyelés előtti személyes találkozó Az óra/ foglalkozás megtartása Óra-/foglalkozáslátogatás Értékelés Óra/foglalkozás megbeszélése, értékelése

32 Felkészülés az e-portfólió védésére A minősítőbizottságtól előzetesen megkapott kérdések áttekintése Válaszok megfogalmazása A feltöltött e-portfólió átnézése A pedagógiai munkásságról szóló 15 perces digitális bemutató elkészítése

33 A védés menete A pedagógiai munkásságról szóló 15 perces digitális bemutató Reflektálás az e-portfólió dokumentumai alapján kapott kérdésekre Szakmai beszélgetés a minősítőbizottság tagjaival A védés tapasztalatai alapján a kompetenciaterületek előzetes értékelésén a minősítőbizottság változtathat.

34 A minősítés rendszere Az adott év március 31. napjáig a pedagógus jelentkezik a minősítésre Jelentkezés Visszaigazolás A minősítési tervbe kerülésről május 31-ig a miniszter értesíti a pedagógust és a munkáltatót Az e-portfólió feltöltése november 30-ig E-portfólió feltöltés E-portfólió előzetes értékelése A felkért minősítőbizottsági tagok áttekintik, értékelik a feltöltött e-portfóliót Egyeztetik az óralátogatás, illetve az e-portfólióvédés időpontját Időpont egyeztetése

35 A minősítés rendszere A minősítést kérő pedagógussal azonos szakos szakértő az óralátogatás alapján értékeli a pedagóguskompetenciákat Óra-/foglalkozáslátogatás E-portfólió és védése A minősítőbizottság tagjai az e-portfólió és védése alapján értékelik a pedagóguskompetenciákat Kompetenciánként 1-5 érték, valamint szöveges értékelés a pedagógus erősségeiről és fejlesztendő területeiről Összegző értékelés Tanúsítvány A portfólióvédést követő 15 napon belül a pedagógus és az intézményvezető megkapja az értékelést

36 Szakértő I. (elnök): Szakértő II. (szakos): Intézményvezető: Egyházi intézmény * Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével. Minősítőbizottsági tagok Gyakornoki minősítővizsga Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő A pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója/gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt, felkészített alkalmazottja A köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezető; vezetői megbízással rendelkező alkalmazott A felsőoktatási intézmény által delegált szakértőt az egyházi fenntartó kéri fel. Amennyiben az egyházi fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményre vonatkozóan, akkor a köznevelési szakértőt a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki

37 Szakértő I. (elnök): Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével. Minősítőbizottsági tagok Minősítési eljárás* Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő Szakértő II. (szakos): Intézményvezető: Kutatótanár minősítése A kormányhivatal által delegált, névjegyzéken szereplő szakértő vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója A köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezető; vezetői megbízással rendelkező alkalmazott; az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője A három említett tagon kívül a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja is részt vesz a minősítésben.

38 Szakértők kirendelése A tanár minősítési eljárása esetén a minősítőbizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt tanár legnagyobb óraszámban tanított tantárgya tanítására jogosító szakképzettségével.

39 Szakértők alkalmazásának feltételei Munkaidő-kedvezményben részesül: neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti tizennyolc óránál (óvodapedagógus esetén huszonöt óránál), tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell. A munkaidő-kedvezményben részesülő pedagógus évente legfeljebb huszonöt alkalommal bízható meg szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásával. Költségtérítésben részesül, melynek mértéke alkalmanként tízezer forint.

40 Szakértői feladatok e-portfólió értékelése és védése óralátogatás intézményi önértékelés tanf. óralátogatás tanf. összegző értékelés Szakértő I. (elnök) értékel t á j é k o z ó d i k Szakértő II. (szakos) értékel t á j é k o z ó d i k Intézményvezető értékel véleményez f e l t ö l t e l l e n ő r i z

41 Kompetenciaalapú értékelőlap az e-portfólió és a védés, valamint az órá(k) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é N. é N. é N. é Fogalomhasználata pontos, következetes. N. é N. é Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a N. é N. é szaktárgyi koncentrációt) A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. N. é N. é A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket a digitális anyagokat és eszközöket is ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. N. é N. é A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. N. é N. é Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. N. é N. é Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. N. é N. é Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. N. é N. é kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az órá(k) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján Átlagpontszám (0 3 pont) A kompetencia értéke (1 5 érték)

42 A pedagógus értékelése 0-3 pont / indikátor 1-5 érték, erősségek, fejlesztendő területek kompetenciánként 0-3 pont / kompetencia

43 Súlyozás/összegző értékelés 30% A minősítőbizottság áttekinti és beszámítja az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatait az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését A minősítőbizottság értékeli a pedagógus által feltöltött, a védés alkalmával megvitatott e-portfóliót óra/foglalkozás, illetve órák és foglalkozások látogatását amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése 50% 20%

44 Minősítés eredménye Megfelelt Újabb minősítés szükséges Nem felelt meg A következő év január első napjával magasabb fokozatba kerül

45 Tájékozódási lehetőségek Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szak- és területspecifikus tartalmak

46 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Nemzetközi kitekintés A minősítési rendszer felépítése Az életpálya szakaszai Kompetenciák, indikátorok Minősítővizsga/minősítési eljárás Eljárásrend A minősítés lépései Az e-portfólió felépítése Az e-portfólió feltöltési segédlete Az óra/foglalkozáslátogatás menete Dokumentumminták, sablonok Fogalomtár Nyilvánosságra hozatal dátuma: december 12. Megtalálható:

47 Szakspecifikus tartalmak óvoda alsó tagozat napközi magyar nyelv és irodalom, kommunikáció, tánc és dráma matematika történelem, hon- és népismeret idegen nyelv (angol) informatika kémia biológia fizika földrajz, természetismeret technika, életvitel és gyakorlat rajz ének testnevelés könyvtáros tanár alapfokú művészeti nevelés gyógypedagógia nemzetiségi nyelv és irodalom (német) kollégium

48 Speciális területek Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények Pedagógiai szakszolgálati intézmények Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés

49 Segítségnyújtás Szakmai: Technikai:

50 Hasznos tanácsok Egyszerűsített vagy teljes portfólió Korábbi dokumentumok feltöltése Tanító, magyar szakos portfóliója Tankönyvkiadók óraterveinek, tanmeneteinek felhasználása Anonimitás biztosítása a dokumentumokban Videó, fénykép feltöltése, nyilatkozatok Ki láthatja a pedagógus e-portfólióját Formai és terjedelmi javaslatok a dokumentumokra

51 Valódi sikerélményt mindig csak egy új dolog adhat, egy új megmérettetés. Nagy megmérettetésből pedig nagy sikerélmény fakadhat, hiszen ezzel bizonyíthatom önmagamnak, hogy beletettem mindazt, amit csak tudok. És ez kisugárzást ad. És mégis félünk, félünk az újtól. (Dr. Csernus Imre)

52 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Tóth Mária szakmai vezető Fűrész Edit szakmai szakértő

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy amire törekszünk, nem

Részletesebben

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező,

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező, 1 KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kötelező, 6-9 év után 75%-os eredmény GYAKORNOK Kötelező, 2 év után 60%-os eredmény 2 A kötelező

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Készítsünk együtt portfóliót!

Készítsünk együtt portfóliót! Készítsünk együtt portfóliót! József Attila 2014. február 25. 1 Készítsünk együtt portfóliót! Ki készíthet portfóliót? A portfólió készítése, feltöltése, a minősítés: főbb határidők Az e-portfólió felület

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

Minősítő bizottság. gyakörlö kölle giuma nak legala bb Pedagö gus II. föközatba sörölt, felke szített alkalmazöttja. A minősítési eljárás menete

Minősítő bizottság. gyakörlö kölle giuma nak legala bb Pedagö gus II. föközatba sörölt, felke szített alkalmazöttja. A minősítési eljárás menete Jogszabályi háttér Nemzeti kö znevele srö l szö lö 2011. e vi CXC. tö rve ny 64-65.. A tö rve ny kerettö rve ny, a re szletszaba lyökat a 326/2013. (VIII. 30.) körma nyrendelet tartalmazza tö rve ny 94.

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat 19. sz. melléklet Gyakornoki szabályzat 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gyakornoki Szabályzata 2007. Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben