Nevelőtestületi pedagógiai nap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nevelőtestületi pedagógiai nap"

Átírás

1 Nevelőtestületi pedagógiai nap CELLDÖMÖLK Április 1.

2 A pedagógusok előmeneteli rendszere támogatás és ellenőrzés Oktatási Hivatal MESTERPEDAGÓGUS KUTATÓTANÁR Megyei Kormányhivatalok Minősítés PEDAGÓGUS II. GYAKORNOK Minősítő vizsga Minősítés PEDAGÓGUS I. Felsőoktatási intézmény OFI Pedagógiai intézetek

3 Eszközök, módszerek, produktumok Eszközök kérdőívek, szempontsorok: pl.: dokumentumelemzési-, megfigyelési-, összegzési szempontsor, segédanyagok: pl: kézikönyvek, kiadványok Módszerek dokumentumelemzés, interjúk, óra- / foglalkozás látogatása, óra- / foglalkozás elemzése, megbeszélése, értékelése e-portfólió, a mesterségbeli tudás fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása. Produktumok Összegző dokumentum elkészítése.

4 SZAKTANÁCSADÁS

5 Szaktanácsadás/tantárgygondozás Célok a pedagógusok fejlesztő célú támogatása, az új NAT-ban és kerettantervekben meghatározott nevelési célok, fejlesztési területek, ismeretek elsajátításának és alkalmazásának támogatása.

6 Miben segíthet a szaktanácsadó? Intézménytípushoz és szaktárgyhoz kapcsolódó szakmódszertani és általános módszertani segítséget nyújt. A portfólió összeállításában. A reflexiókban. A szakmai fejlesztési terv kidolgozásában. A folyamatos szakmai fejlődés lépéseinek meghatározásában. Bizalmi kapcsolat: amiben segítséget kér a pedagógus az nem nyilvános, nem képezheti a minősítési eljárás tárgyát.

7 TOVÁBBKÉPZÉS

8 Egyéni és az intézményi érdekek, oktatáspolitikai célok Intézményi továbbképzési program Ötévenként az intézményvezető készíti el, a nevelőtestület véleményezi, és a fenntartó hagyja jóvá. A március 15-éig elkészítendő program az elkövetkező öt tanévre szól, felülvizsgálatára évente egyszer kerülhet sor. A továbbképzési program alapján készül a beiskolázási terv. Mindkettőnek összhangban kell lennie az intézmény pedagógiai programjával. A fenntartó dönt arról, hogy milyen képzéseket támogat, ezzel az eszközzel érvényesítheti az oktatáspolitikai prioritásokat. A továbbképzési programnak az intézmény érdekeit és a pedagógusok szakmai fejlődési szükségleteit kell tükröznie. Az egyéni szükségletek meghatározásában segít az életpályához kapcsolódó szakmai fejlődési terv, amelynek összeállítása a pedagógus és a szaktanácsadó, tantárgygondozó közös feladata.

9 Az új továbbképzések jellegzetességei Folyamatba ágyazott képzés: Legalább 2-4 hétig a gyakorlatban próbálják ki a tanult módszereket, eljárásokat, lehetőség van egymással és a képzővel is konzultálni (online formában). általában valamilyen feladatot kell a képzés résztvevőinek párban, kiscsoportban kooperálva megoldaniuk, a kipróbálási szakaszt optimális esetben megelőzi és követi is egy-egy jelenléti képzési szakasz. Blended képzés: Kevert, azaz jelenléti (kontaktórás), illetve távoktatásos környezetben megvalósuló képzés, aktív részvételre, együttműködésre és kommunikációra épül, a számonkérés is történhet a távoktatási környezetben. Moduláris képzés: Olyan képzési szerkezet, amelyben egyes képzési részek (modulok, tematikai egységek) választhatók, illetve kiválthatók. Követő támogatás: A felkészítőknek, képzőknek kell ezt biztosítaniuk legalább egy hónapon keresztül a felkészítésen tanultak mélyebb megértéséhez és alkalmazásához.

10 Új témák a képzésekben Vezetőképzés 3-3 modul óvoda- és iskolavezetőknek (Új elvárások; A horizontális tanulás segítése, Intézményi innováció) Pedagógus életpálya Pedagógia/módszertan A reflektív pedagógus szerep és az aktív tanulás a NAT fejlesztési területei, nevelési céljai A testi-lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

11 TANFELÜGYELET

12 Tanfelügyelet Célok Pedagógusok-, intézményvezetők-, intézmények általános pedagógiai szempontok szerint történő, fejlesztő értékelése.

13 A tanfelügyelet területei Az ellenőrzés egységes kritériumok szerint, egységes és nyilvános módszerrel történik intézménytípusonként. (megjelent) Területi standardok: óvoda; általános iskola; gimnázium; szakközépiskola és szakiskola; kollégium; alapfokú művészetoktatási intézmény; gyógypedagógiai intézmények; pedagógiai szakszolgálatok; pedagógiai szakmai szolgáltatók.

14 A tanfelügyeleti rendszer szereplői és a rendszer működése Felelős: Oktatási Hivatal Operatív tervezés: megyei kormányhivatalok Az ellenőrzések tervezésekor figyelembe kell venni: az intézményi létszámadatokat, az előmeneteli rendszerben minősítésre kerülő pedagógusoknak minősítésüket megelőzően mindenképp át kell esniük a tanfelügyeleti ellenőrzésen. Az első években, a minősítő vizsgák és minősítési eljárások nagyban fogják befolyásolni a tanfelügyeleti rendszer működését. Hosszú távon évente pedagógus, 1000 vezető és 1000 intézmény ellenőrzése 5000 szakértő bevonásával.

15 A tanfelügyeleti rendszer szereplői és a rendszer működése Éves ellenőrzési terv, intézményi adatok alapján. A kormányhivatal minden tanév végéig összeállítja a következő tanévre vonatkozó tervezést és ütemezést. Az intézmények, még a tanév kezdete előtt, ezeket a terveket megkapják, szeptemberben véglegesítés (ki mikor kerül sorra, ötévenként mindenki sorra kerül). Pontosítás 15 nappal a tényleges ellenőrzés előtt, órarend alapján. Kötelező létszámok: pedagógus, intézményvezető ellenőrzése 2-2 szakértő, intézmény ellenőrzése 3 5 szakértő. Tanfelügyelő ki lehet? Mesterpedagógus (Átmenetileg van engedmény, de a feltételeknek meg kell felelni.) A tanfelügyeleti ellenőrzésekre, valamint pedagógusminősítésekre felkészítő 2x30 órás akkreditált képzést elvégezése és sikeres vizsga.

16 A tanfelügyeleti ellenőrzés szakaszai 1. Előzetes felkészülés a szakértők az előzetesen rendelkezésükre álló információk alapján átfogó képet alkotnak a pedagógus/vezető/intézmény munkájáról, azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit. 2. Helyszíni ellenőrzés óralátogatás az interjúk elkészítése, a pedagógiai munka infrastrukturális hátterének megismerése. 3. Összegzés értékelés a szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait, elkészítik az értékelést: ellenőrzési területenként megállapítják az erősségeket és fejleszthető területeket, az értékeltek értékelő lapot töltenek ki a szakértők munkájáról 4. Az intézményfejlesztési terv elkészítése a nevelőtestület az intézményvezető irányításával, az értékelő jelentés szempontjai alapján, elkészíti az intézmény öt évre szóló fejlesztési tervét, a nevelőtestület elfogadja, az intézményértékelés és a fejlesztési terv nyilvános

17 A pedagógusok előmeneteli rendszere támogatás és ellenőrzés Oktatási Hivatal MESTERPEDAGÓGUS KUTATÓTANÁR Megyei Kormányhivatalok Minősítés PEDAGÓGUS II. GYAKORNOK Minősítő vizsga Minősítés PEDAGÓGUS I. Felsőoktatási intézmény OFI Pedagógiai intézetek

18 PEDAGÓGUS MINŐSÍTÉS

19 Pedagógus minősítés Célok A köznevelés eredményesebbé tétele, az értékelésben a minőségi munka előtérbe kerülése, a szakmai fejlődés elősegítése, a pedagógiai kultúra fejlesztése, a pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására, egységes minősítési szempontrendszer kialakítása, a pedagógusok munkájának komplex értékelése annak érdekében, hogy a pedagógusok az előmeneteli rendszer megfelelő fokozataiba kerüljenek.

20 2015. Január 1-től Szakvizsga és 14 éves szakmai gyakorlat: április 30-ig egyedi eljárásban a portfólió feltöltésével lehet ideiglenes Pedagógus II. fokozatot kérelmezni, melyet december 31-ig meg kell ismételni, jan. 1-jén közel fő kerül Pedagógus II. fokozatba, a fokozat eléréséhez április 30-ig portfóliót kell feltölteni, aki nem felelt meg a végleges minősítési eljáráson január 1-től újra Pedagógus I-be kerül.

21 2015. Január 1-től Mesterfokozat 1., 2013-ban az OH által meghirdetett tanfelügyelő és pedagógusminősítő szakértői képzést záró próbaminősítési eljáráson való részvétellel lehet elérni, a 2014-ben lefolytatandó próbaminősítési eljáráson megfelelt pedagógusok január 1-jén lépnek magasabb fokozatba, feltétel: 14 év szakmai gyakorlat, szakvizsga, 2x30 órás képzés sikeres elvégzése, portfólió feltöltése, tanóráról készült felvétel szakértői listára jelentkezés a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés területen 2. A miniszter a pedagógus-előmeneteli rendszer országos bevezetése érdekében pályázati felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. (A Mesterpedagógus fokozatba történő besorolást megcélzó pályázati felhívás még nem került kiírásra.) feltétel: 15 év gyakorlat és szakvizsga szakértői, szaktanácsadói, vizsgáztatói listára kerülés

22 A mesterpedagógus feladatai Külön díjazás nélkül, költségtérítéssel: szakmai ellenőrzésben, minősítésben szakértőként vehet részt, heti 18 óránál nem lehet több a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje, egy tanítási napra mentesíteni kell az iskolai elfoglaltság alól, ezt a napot szeptember 1-ig az intézményvezető rögzíti az OH támogató rendszerében évente 25-ször lehet szakértői feladattal megbízni, gyakornok mentorálása, oktatás- és iskolafejlesztés (Ez csak a 2. esetben a miniszter által kiírt pályázat esetén releváns)

23 Jelentkezés a minősítési eljárásra Pedagógus II február 28-ig a miniszter teszi közzé a évre vonatkozó minősítési keretszámot és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit, a minősítés szervezés központi szabályait. Keretszám: A évi minősítési tervbe történő felvétel szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt, aki a kormányrendelet 36. (3) alapján január 1-jével Pedagógus II. fokozatba kerül. 8 év szakmai gyakorlat és szakvizsga 30 év szakmai gyakorlat április 30-ig a pedagógus figyelembe véve a különös feltételeket kezdeményezi a minősítési eljárásra való jelentkezését az intézményvezetőnél megjelölve a minősítés során az elérni kívánt fokozatot, valamint tanár esetében a jelentkezés tanévében legmagasabb óraszámban tanított tantárgyat május 10-ig az intézményvezető rögzíti az OH rendszerében a pedagógus jelentkezését nem tagadhatja meg

24 Jelentkezés a minősítési eljárásra Pedagógus II május 31-ig a kormányhivatal ellenőrzi és jóváhagyja a jelentkezéseket az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben június 20-ig a miniszter az Oktatási Hivatal javaslata alapján elkészített minősítési tervben dönt a 2015-ben minősítővizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról június 30-ig a miniszter a döntésről értesíti a pedagógust, a munkáltatóját és a kormányhivatalt, az informatikai támogató rendszeren keresztül szeptember 30-ig a kormányhivatal meghatározza a minősítő vizsgák, eljárás esetén a portfólió védés időpontját, a bizottság elnökét és tagjait, majd az OH rendszeren keresztül értesíti a pedagógust, az elnököt, a tagokat, valamint a szakértőt foglalkoztató intézmény vezetőjét november 30-ig kell a portfóliót feltölteni, ha a minősítés a következő tanévre esik, akkor az aktuális tanév végéig módosítható

25 Jelentkezés a minősítési eljárásra Egyéb szabályok A minősítővizsgára jelentkezett gyakornokot a minősítési tervbe fel kell venni. Átmeneti szabály szerint nem vonatkozik a szeptember 1-én legalább 8 év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusra a 6 év Pedagógus I-ben eltöltött kötelező idő. A nem kötelező minősítési eljárás díja a kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) hetven százaléka (2014-ben: x 0,7 = ) Az értesítést követő 15 napon belül kell befizetni. "Tekintettel arra, hogy szeptember 1-jén minden érintett a Gyakornok vagy a Pedagógus I. fokozatba lett besorolva, továbbá arra, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésekor (2013. szeptember 1-jén) pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak első minősítésére vagy minősítő vizsgájára szeptember 1. és június 30. között kell sor kerüljön, az idei évben minden minősítésre történő jelentkezés, kötelező minősítési eljárásnak és minősítő vizsgának minősül, ezért azokért nem kell eljárási díjat fizetni"

26 Jelentkezés a minősítési eljárásra A rendes minősítési eljárás a minősítési rendszer bevezetési ideje 5 év, évente közel minősítést kell lebonyolítani, a Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógus 6 év után kérheti minősítését, (ingyenes) 9 év után a minősítést le kell folytatni, (munkáltató írja elő) a Pedagógus II. fokozatból 6 év gyakorlat után kérhető a mesterpedagógusi minősítésben történő részvétel.

27 A PORTFÓLIÓ

28 A portfólió elemei A pedagógus gyakorlatának célirányosan összeválogatott dokumentumait tartalmazza, készítőjének reflexióival kiegészítve. Az e-portfólió célja annak alátámasztása, hogy készítője mind a nyolc kompetenciaterületen elérte a minősítés megszerzéséhez szükséges fejlettségi szintet. A portfólió tartalmazza: Eredetiségnyilatkozat 1. Szakmai önéletrajz. 2. A nevelő-oktató munka dokumentumai, legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve. 3. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai. 4. Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai. 5. Az intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása. 6. A szakmai életút értékelése.

29 A pedagógusértékelés elemei: a pedagóguskompetenciák 1. szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. a tanulás támogatása 4. a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

30 A pedagógusértékelés elemei: a pedagóguskompetenciák 1. szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással Fogalomhasználata pontos, következetes Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt) A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket a digitális anyagokat és eszközöket is ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.

31 Anyaggyűjtés Kutató sarok csak papír alapon van meg, vagy nem publikus dokumentumok E-könyvtár: iskola publikus dokumentumai, segédanyagok

32 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez kiadvány 1. Eredetiségnyilatkozat 1. sz. melléklet Szakmai önéletrajz Formanyomtatvány kitöltése. Nem kerül értékelésre, csak háttérinformációkat szolgáltat. A nevelő-oktató munka dokumentumai, legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve/foglalkozásterve. Minták a mellékletekben. A magasabb óraszámban tanított tantárgyból kell elkészíteni. Nyelvszakosoknál készülhet idegen nyelven is. A tematikus terv részletesebb, mint a tanmenet, tartalmazhatja az osztály megnevezésén, a tanórák számán és felosztásán, a tanórákhoz rendelt didaktikai feladatokon, a fejlesztendő készségeken és képességeken, valamint a kapcsolódó ismereteken túl az alkalmazott főbb módszerek, szervezési módok és tanítási eszközök megnevezését is.

33 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez kiadvány 2. Reflexió: az olvasó számára megvilágítja az e-portfólió készítőjének gondolkodásmódját, a készítő számára lehetővé teszi saját pedagógiai gyakorlatának kritikus vizsgálatát, Alapvetően három részre tagolódik: 1. Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. 2. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A cselekvés előtti reflexió.) 3. Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre, leginkább a tanulókra és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió.) Nyelvszakosoknál is magyar nyelven készül.

34 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez kiadvány 3. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai szakmai szervezeti tagság, bizottsági tagság stb. amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell, ezek a dokumentumok csak a Mesterpedagógus és a Kutatótanár szintjén várhatók el. Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai min. 1, max. 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló alkotói, művészeti tevékenységéről, munkáiról, (esetleg mellékletekben, albumokban bemutatva), amennyiben a pedagógus nem kíván ilyen tevékenységet bemutatni, a feltöltött dokumentumban ezt jeleznie kell. A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása max. 1. oldal, nem kerül értékelésre, csak háttérinformációkat szolgáltat A szakmai életút értékelése 3-5 oldalnyi önértékelés

35 Az e-portfolió felület felépítése Itt jelenik meg a tartalom

36 Az e-portfolió felület felépítése profil és szakmai önéletrajz KIR adatok Pedagógus által megadott adatok

37 Az e-portfolió felület felépítése tartalmi elemek

38 Az e-portfolió felület felépítése tartalmi elemek Teljesen kitöltött Nem kötelező Elkezdett Kötelező Kötelező, de még nem tölthető

39 Az e-portfolió felület felépítése dokumentumok feltöltése

40 Az e-portfolió felület felépítése - véglegesítés

41 A MINŐSÍTŐ VIZSGA A MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS

42 Minősítő vizsga, minősítési eljárás Három fős minősítő bizottság Elnök: a kormányhivatal által delegált, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az Országos szakértői névjegyzékben pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) vagy pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt Tagok gyakornoki minősítővizsga esetén: pedagógusképző felsőoktatási intézmény képviselője a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott, pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező alkalmazott. Tagok minősítési eljárás esetén: a kormányhivatal által delegált, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiaiszakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott, pedagógus-szakvizsgával rendelkező alkalmazott. Az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője.

43 Minősítő vizsga, minősítési eljárás Egyéb szabályok Csak magasabb fokozatba tartozó, azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában. A minősítővizsga és a minősítési eljárás esetén a minősítőbizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos az értékelt pedagógusnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgyának megfelelő szakképzettségével. A pedagógus hozzájárulásával a szakértő dönti el, hogy ki vehet részt az óralátogatásán. A pedagógus jóváhagyásával az Intézetvezető nyilvánosságra hozhatja a minősítési eljárás eredményét a tantestület számára. A pedagógus saját e-portfóliójának minősítési eljáráson túli nyilvánosságáról maga hozhat döntést. A Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás esetében a minősítőbizottság további tagja a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja.

44 Minősítő vizsga, minősítési eljárás A minősítési eljárás (gyakornok esetében vizsga) módszerei: a portfólió előzetes vizsgálata, a pedagógus által tartott foglalkozás látogatása, értékelése, megbeszélése, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak és az összegző értékelésnek a megismerése, az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése, az információk értékelése, felkészülés a védés lebonyolítására a portfólióvédés lebonyolítása

45 Minősítő vizsga, minősítési eljárás A folyamat lezárása: a pedagógus 15 napon belül értékelő lapot tölthet ki az elnökről és a szakértőkről, ami elérhető a szakértő, az elnök, a pedagógust foglalkoztató intézmény vezetője és a kormányhivatal számára, a bizottság 15 napon belül hozza meg a döntését, a döntést követő 5 napon belül az elnök az értékelés részletes eredményét és a döntést az elnök rögzíti az Oktatási Hivatal informatikai támogató rendszerébe. a rögzítést követő 7 napon belül a kormányhivatal az eredményről tanúsítványt állít ki. A sikeres minősítési eljárást (gyakornok esetén vizsgát) követő év január 1-jétől a pedagógus átlép a következő/magasabb életpályafokozatba.

46 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Összeállította: Lingl Zoltán Felhasznált források: Oktatási Hivatal tájékoztató anyagai, valamint Dr. Pompor Zoltán, Bánkúti Zsuzsa, Jakab György, Bessenyeiné Tóth Tünde, Maus Pál, Dr. Szabó Mária, Szabó Győző, Dr. Hunya Márta, Krajcsovicz Ágnes, Krnács András, Petróczi Gábor, Imre Mária, Kákonyi Ágnes prezentációi

A pedagógusok minősítési rendszere

A pedagógusok minősítési rendszere TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusok minősítési rendszere Újbudai Pedagógiai Napok 2014. március 7. a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy

Részletesebben

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező,

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező, 1 KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kötelező, 6-9 év után 75%-os eredmény GYAKORNOK Kötelező, 2 év után 60%-os eredmény 2 A kötelező

Részletesebben

A pedagógus életpályamodell és a portfólió

A pedagógus életpályamodell és a portfólió A pedagógus életpályamodell és a portfólió Debrecen, 2014. január 8. Kelemen Gabriella RPI pedagógiai szakértő kelemen.gabriella@reformatus.hu 2 Tárgyalt tematika Életpályamodell Minősítési rendszer fokozatai

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Műhelymunka iskolai területen Zuglói Pedagógiai Napok Helyszín: Zuglói Benedek Elek EGYMI Budapest, 2014. Március 19. Bitskey Klára továbbképzésért

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől A pedagógusok előmeneteli rendszere 2013. szeptember 1-jétől Budapest, 2013.12.02 dr. Gera Tibor Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére

Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LUKÁCS LÁSZLÓNÉ ÉS VASS KATALIN KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK, ÓVODAIGAZGATÓK 2014. MÁRCIUS A pedagógus-életpályamodell (PEM) életre hívása A jogszabályok

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám:190-1/2013. 1101. Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen figyelmet. Az út az, amely mindig megmutatja a célba érés legjobb módját s útközben gazdagodunk. /Paulo Coelho/ A PÉTER

Részletesebben

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása Hambalkó Szilvia Csodavár Óvoda GYAKORNOKI RENDSZER MEGJELENÉSE 2011/Köznevelési törvény (64

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A gyakornoki szabályzatot

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata Az Úri Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2014. október 22-én véleményezte. Úri, 2014. október 22. Demeterné Ecseri

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata Ikt.sz.: 677-3/2014. A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2014.

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2015. július. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Madarász Hedvig mb. főov. Dr. Halász Zsolt főov-h. Oktatási Jogi Osztály

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2015. július. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Madarász Hedvig mb. főov. Dr. Halász Zsolt főov-h. Oktatási Jogi Osztály EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 39084/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. július 16-án. ELŐTERJESZTÉS a pedagógusok előmeneteli

Részletesebben