Miről lesz ma szó? Miről nem lesz szó?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miről lesz ma szó? Miről nem lesz szó?"

Átírás

1 2013. december

2 Miről lesz ma szó? Miről nem lesz szó?

3 A megújul juló köznevel znevelés ért rtékel kelési keretrendszere Pedagógus értékelése külső elvárások mentén. Pedagógus, vezető, intézmény értékelése saját célok mentén. Pedagógus, vezető, intézmény értékelése saját célok mentén.

4 A tanfelügyeleti és a minősítési si rendszer tartalmi kapcsolata 4

5 A minősítés s céljai

6 Jogszabályi hátt ttér 20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról ( )

7 Kit nem kell minősíteni? 7

8 Átmenet 8

9 2014. várhat rható eseményei portfólió tartalmi áttekintése után az érintett pedagógusok visszaigazolást kapnak 400 gyakornok és 1200 pedagógus próba minősítésen esik át 9

10 A szakmai gyakorlat értelmez rtelmezése A magasabb fokozatba történő előrelépéshez szükséges szakmai gyakorlat a) pedagógus-munkakörben, b) pedagógiai szakértő, pedagógiai előadómunkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban, c) óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében, (min. 25 %) d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, e) pedagógus-képzést folytatófelsőoktatási intézményben folytatott oktatói tevékenységgel, vagy f) a miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében köznevelés országos irányításával összefüggőmunkakörben eltöltött szakmai tevékenységgel szerezhető meg. (fizetés nélküli szabadság 30 napot meghaladó része nem) 10

11 Minősítési si rendszer vázlata Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II. Minősítő vizsga 60 %-os eredmény Minősítési eljárás 75 %-os eredmény 2 év után Leghamarabb 6, legkésőbb 9 év után Minősítési eljárás 85 %-os eredmény Leghamarabb 6 év után Mesterpedagógus Kutatótanár A kötelező minősítések a pedagógus számára az első alkalommal díjmentesek. A megismételt eljárások önköltségesek. A nem kötelező minősítések önköltségesek. 11

12 Ütemezés Határidő Felelős Minősítési keretszámok és különös feltételek közzététele február 28-ig Miniszter Jelentkezés a minősítési eljárásra, portfólió feltöltése március 31-ig Pedagógus A jelentkezések továbbítása az OH-ba április 10-ig Kormányhivatal Minősítési tervhez javaslat készítése Minősítési terv készítése, döntés a minősítésben résztvevő pedagógusokról, a kormányhivatalok értesítése a minősítési tervről döntést megelőzően április 30-ig Oktatási Hivatal Miniszter A pedagógus és a munkáltató értesítése május 31-ig Miniszter Beszámolókészítése az OH részére az előzőév minősítési eljárásairól és vizsgáiról, amely tartalmazza a pedagógusi elégedettségi június 30-ig Kormányhivatal kérdőívek értékelésének összesítését A minősítő bizottságok tagjainak felkérése a következő év eljárásaira július 31-ig Kormányhivatal Jelentés készítése a miniszter részére az előzőév minősítési eljárásairól és vizsgáiról, amely tartalmazza a minőségbiztosítási július 31-ig Oktatási Hivatal szakértők szakvéleményének összesítését A minősítési terv és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési terv birtokában minőségbiztosítási szakértők kijelölése folyamatos Oktatási Hivatal A gyakornoki minősítővizsga és minősítési eljárás lefolytatása, az összegző értékelés feltöltése folyamatos Minősítőbizottsá 12 g

13 Egy eljárási ciklus Minősítési keretszámok és különös feltételek közzététele. Miniszter A jelentkezések továbbítása az OH-ba KH Döntés a minősítési tervről Miniszter A bizottsági tagok felkérése KH Minőségbiztosítók OH Jelentés készítése a miniszter részére az előzőév minősítési eljárásairól és vizsgáiról OH Jelentkezés a minősítési eljárásra, portfólió feltöltése Pedagógus A pedagógus és a munkáltató értesítése Miniszter Javaslat készítése a minősítési tervhez OH A minősítő vizsgák, minősítési eljárások lefolytatása Pedagógusok, Bizottságok, KH Új besorolás Munkáltató Beszámolókészítése az OH részére az előzőév minősítési eljárásairól és vizsgáiról, amely tartalmazza a pedagógusi elégedettségi kérdőívek értékelésének összesítését KH 13

14 Mesterpedagógus gus fokozatba sorolás lehetősége A miniszter a pedagógus-előmeneteli rendszer országos bevezetése érdekében pályázati felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. A pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki: rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával, szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken, vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, valamint vállalja, hogy külön díjazás nélkül részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában. A Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus besorolását azonnali hatállyal vissza kell vonni, amennyiben nem tesz eleget a fenti feladatoknak. A besorolás visszavonását követően a pedagógust a Mesterpedagógus fokozatba való besorolást megelőző fokozatba és a fizetési kategória kell besorolni.

15 A minősítés s lépései

16 Mit vizsgál a bizottság? Áttekinti valamint értékeli a pedagógus által feltöltött, a védés alkalmával megvitatott portfóliót, az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra vonatkozó megállapításokat. Foglalkozást, illetve foglalkozásokat látogat és értékel. 16

17 Mi alapján ért rtékelik a pedagógusokat? gusokat? +

18 A portfóli lió SZAKMAI ÖNARCKÉP A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkáját bemutató CÉLIRÁNYOSAN ÖSSZEVÁLOGATOTT dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető: a kompetenciák fejlődése, a szakmai életút (nehézségek és sikerek) a tények tükrében, valamint ÖNREFLEXIÓK alapján

19 A portfóli lió típusai Munkaportfólió Értékelési portfólió

20 A portfóli lió funkciói i a minősítésben sben

21 E-portf portfóli lió tartalmi elemei:

22 Szakmai önéletrajz Formanyomtatvány Tanulmányok (iskolák, képzések) Szakmai tevékenység (oktatási-nevelési tevékenység, fejlesztő-kutató tevékenység stb.) Szakmai közéleti tevékenység Közéleti tevékenység Publikációk, fejlesztési dokumentumok

23 Nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve Tíz óra leírása, amely valamilyen szempontból kiemelkedő munkát takar Új módszer kipróbálása Egy pedagógiai probléma sikeres megoldása, Egy nagyon eredményes témazárás, Tanár-diák kapcsolat minőségére fényt vetítő pedagógiai szituáció + a pedagógus elemző- értékelő gondolatai

24 Pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai Tanórán kívüli programokról készült anyagok Az iskolai életben betöltött, az iskola és környezet közötti együttműködésben betöltött szerepről szóló dokumentumok, Egyéni fejlődést segítő önképzések, továbbképzések ismertetése, Mentorálás, bemutató órák tartása és az arról szóló dokumentumok, Szakmai szervezeti tagság + a pedagógus elemző- értékelő gondolatai

25 Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai Min, 1, max 3 oldalas összefoglaló a pedagógus önálló alkotói, művészeti tevékenységéről, munkáiról, esetleg mellékletekben, albumokban bemutatva. Ha van ilyen! (nem kötelező elem)

26 A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása Helyem az intézményben Intézményi szintű feladatokon keresztül saját tevékenység bemutatása. Pl: taneszköz fejlesztése ( iskolám közepesen ellátott IKT eszközökkel, de amikor lehetőségem nyílik olyan teremben órát tartani, ahol van digitális tábla, saját magam által fejlesztett digitális tananyagot használok )

27 Szakmai életút értékelése Tanárrá válás útja Pályakezdés Sikerek, kudarcok Hol tartok? Jövőbeli terveim, céljaim

28 Az e-portf portfóli lió (kötelez telező) alapdokumentumai Csoportprofil Tematikus terv Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás Óraterv Órater v Óraterv Óraterv Óraterv Óraterv A megvalósítás dokumentumai és reflexiók Óraterv Óraterv Órater v Óraterv A tanulói munka értékelése és reflexiók Hospitálási napló Esetleírás IKT alkalmazása

29 Péld ldák az e-portf portfóli lió szabadon választhat lasztható elemeire Projektterv és megvalósításának dokumentumai, reflexiók Osztályfőnök i munka bemutatása, reflexiók Tanórán kívüli közösségi program terve, megvalósulása Saját fejlesztésű tananyag, feladatlap, IKT eszköz Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépések Kompetenciaméré s eredményeinek elemzése, visszacsatolása Saját jó gyakorlatok, innovációk Intézményi pályázatokban való közreműködés Szakcikkek, linkek gyűjteménye értékeléssel Iskolai rendezvény, verseny forgatókönyve, reflexiókkal

30 Pedagóguskompetenciák 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók fogalomhasználat, tantárgyi koncentráció, előzetes tudásra alapuló tananyag feldolgozás, digitális tananyagok, korszerű módszerek, elmélet-gyakorlat megfelelő egyensúlya, önálló gondolkodásra nevelés tanterv, tanmenet, óravázlat összehangolása, komplex szemlélet (motiválás, tudás, képesség) logikus órafelépítés, fókuszban a tanulók, differenciálás, releváns módszerek, eszközök kiválasztása, tervek folyamatos felülvizsgálata,korrekciója

31 Pedagóguskompetenciák 3. A tanulás támogatása tanulói szükségletek figyelembevétele előzetes tudás, bizalommal teli légkör tanulást támogató környezet, tanulási problémák felismerése, kezelése, önálló ismeretszerzés igényének kialakítása, IKT eszközök használata 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a HH, SNI vagy BTM s tanuló többi, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség fejlődésében szemléli a gyermeket, fejlesztési tervet dolgoz ki, egyéni szükségleteket figyelembe veszi, hiba, tévesztés lehetősége elfogadott, a tanulói megismerésének eszköztára gazdag

32 Pedagóguskompetenciák 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése szociális kompetenciák, elfogadó légkör, konfliktusok megelőzése, kezelése, vitakultúra kialakítása, közösségfejlesztés tantervi követelmények, nevelési területek ismerete, különböző értékelési módok releváns alkalmazása, saját mérőeszközök, fejlesztő hatású, folyamatos visszajelzés, önértékelés fejlesztése, eredmények elemzéséből következtetés saját pedagógiai tevékenységre

33 Pedagóguskompetenciák 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Konstruktív kommunikáció a partnerekkel, kapcsolattartásban az IKT eszközök kínálta lehetőség kihasználása, visszajelzésekre nyitottság, meggyőző és meggyőzhető, feladatokban, határidőkben pontosság, megbízhatóság, munkaközösségben aktivitás, együttműködés, projektek saját gyakorlat elemzése (erősségek, fejlesztendő területek), önképzés, szakirodalomban való tájékozottság, lépéstartás digitális fejlődéssel, innováció, pályázatokban való részvétel

34 Példa indikátorokra

35 A reflexió szerepe az e-portf portfóli lióban

36 Megválaszoland laszolandó kérd rdések a reflexióban

37 Az e-portf portfóli lió előzetes ért rtékel kelése

38 Óra/foglalkoz ra/foglalkozás megtartása Felkészülés az órára/ foglalkozásra Az óra/ foglalkozásmegfigyelés előtti személyes találkozó Az óra/ foglalkozás megtartása Óra/foglalkozás megbeszélése, értékelése

39 Óra/foglalkoz ra/foglalkozás ért rtékel kelése

40 Felkész szülés az e-portf portfóli lióvédésre

41 A védés menete A védés tapasztalatai alapján a kompetenciaterületek előzetes értékelésén a minősítőbizottság változtathat

42 Kompetenciaalapú ért rtékel kelőlap lap az e-portf portfóli lió és a védés, valamint az órá(k) vagy a foglalkozás(ok) látogat togatása alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással. N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző, 1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző, 3 = jellemző Pontszám az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az órá(k)/foglalkozás(ok) látogatása alapján N. é N. é N. é N. é Fogalomhasználata pontos, következetes. N. é N. é Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a N. é N. é szaktárgyi koncentrációt) A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. N. é N. é A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket a digitális anyagokat és eszközöket is ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. N. é N. é A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. N. é N. é Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. N. é N. é Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. N. é N. é Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. N. é N. é kompetencia Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján Pontszám az órá(k) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján Átlagpontszám (0 3 pont) A kompetencia értéke (1 5 érték)

43 Pedagógus gus ért rtékel kelése 0-33 pont / indikátor 1-5 érték, erősségek, fejlesztendő területek kompetenciánként átlagolás átváltás 0-33 pont / kompetencia

44 Súlyoz lyozás/ s/összegz sszegző ért rtékel kelés (326/2013 Kr. 1. mell.) A minősítőbizottság áttekinti és beszámítja A minősítőbizottság értékeli az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részeit a pedagógus által feltöltött, a védés alkalmával megvitatott e-portfóliót 50% 30% az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatait óra/foglalkozás, illetve órák és foglalkozások látogatását 20% az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés összegző értékelését amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése

45 Minősítés eredménye Megfelelt Nem felelt meg Újabb minősítés szükséges A következő év január első napjával magasabb fokozatba kerül

46 Útmutat tmutató a pedagógusok gusok minősítési si rendszeréhez

47 A minősítési si rendszer informatikai támogat mogatása A pedagógusok előmeneteli rendszerének bevezetése szükségessé teszi, hogy a KIR központi nyilvántartásai támogassák az előmeneteli rendszer nyilvántartási feladatait, illetve a minősítési eljárások is a KIR-ben rögzített adatokra támaszkodva kerüljenek lebonyolításra. - Ennek megfelelően a KIR személyi nyilvántartásában a 2013/2014. tanévtől kezdve rögzíteni kell a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez szükséges alap- és besorolási adatokat. - Az Oktatási Hivatal megkezdte a minősítési eljárásokban kiemelt fontosságú elektronikus portfólió felület (e-portfólió) kialakítását, mely szoros szimbiózisban fog működni a KIR személyi nyilvántartásával. 34

48 A folyamatot támogat mogató informatikai rendszer A tanfelügyeletet végző szakértők Intézmények Oktatási Hivatal Köznevelési intézménytörzs (KIR-INT) A köznevelési intézmények és fenntartóik közérdekű, illetőleg közérdekből nyilvános adatait tartalmazó alrendszer. Kormányhivatalok Közhiteles nyilvántartás (KLIK INT) A Hivatal vezeti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények Nkt. 21. (2) bekezdése Portfólió szerinti felület közhiteles nyilvántartását. A tanfelügyelet és a pedagógus minősítés közös informatikai rendszere A minősítést végző szakértők Pedagóguso k Személyi nyilvántartás (KIR SZNY) A tanulók, alkalmazottak, óraadók, és az óvodás gyermekek adatait tartalmazó rendszer. Szakértői névjegyzék Köznevelési statisztika (KIR-STAT) Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében a köznevelési intézményekről begyűjtött statisztikai adatok. 48

49 Az e-portf portfóli lió felület let felépítése fejléc kitöltöttség állapota fülek tartalom megjelenítése lábléc

50 Az e-portf portfóli lió működése profil és szakmai önéletrajz KIR-ből átvett adatok felhasználó által megadott adatok

51 Az e-portf portfóli lió működése és javasolt tartalmi elemei a

52 Az e-portf portfóli lió működése és javasolt tartalmi elemei teljesen kitöltött nem kötelező elkezdett kötelező, de még nem tölthető kötelező kitölteni

53 Az e-portf portfóli lió működése dokumentum feltölt ltése

54 Az e-portf portfóli lió végleges glegesítése se a pedagógiai tevékenység dokumentumainak, az alap-és szabadon válaszható dokumentumoknak a kitöltöttségi állapota:

55 A kritika olyan, mint az eső; elég finomnak kell lennie, hogy táplálja az ember növekedését anélkül, hogy megsemmisítené a gyökereit. /Frank A. Clark/

56 MIT TEGYEK MOST??? RÁHANGOLÓDÁS? ELŐKÉSZÍTÉS Mi van rólam a KIR-ben?? Leltár - milyen szakmai anyagaim vannak? Rendszerezés (Hol vannak a dokumentumaim? Minőség?) Elektronizálás Az összetartozó elemek mindegyike egy helyen? Fájlnevek Hivatkozások - szerzői jog! (eredetiségnyilatkozat!) Minden témához csak 1-1 PDF dokumentum!

57 A bemutató az Oktatási Hivatal valamint a TÁMOP és projektigazgatóság prezentációnak felhasználásával készült Pongrácz László OH főosztályvezető Maus Pál TÁMOP szakmai vezető Tóth Mária - TÁMOP szakmai vezető Fűrész Edit - TÁMOP szakmai szakértő Összeállították a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet munkatársai: Bratinkáné Magyar Éva igazgató Dupákné Gecse Adél pedagógiai előadó Lerchné Forgács Marianna pedagógiai előadó Somogyiné Quallich Lenke szaktanácsadó

A pedagógusok minősítési rendszere

A pedagógusok minősítési rendszere TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusok minősítési rendszere Újbudai Pedagógiai Napok 2014. március 7. a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy

Részletesebben

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező,

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező, 1 KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kötelező, 6-9 év után 75%-os eredmény GYAKORNOK Kötelező, 2 év után 60%-os eredmény 2 A kötelező

Részletesebben

Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére

Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LUKÁCS LÁSZLÓNÉ ÉS VASS KATALIN KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK, ÓVODAIGAZGATÓK 2014. MÁRCIUS A pedagógus-életpályamodell (PEM) életre hívása A jogszabályok

Részletesebben

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Műhelymunka iskolai területen Zuglói Pedagógiai Napok Helyszín: Zuglói Benedek Elek EGYMI Budapest, 2014. Március 19. Bitskey Klára továbbképzésért

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A pedagógus életpályamodell és a portfólió

A pedagógus életpályamodell és a portfólió A pedagógus életpályamodell és a portfólió Debrecen, 2014. január 8. Kelemen Gabriella RPI pedagógiai szakértő kelemen.gabriella@reformatus.hu 2 Tárgyalt tematika Életpályamodell Minősítési rendszer fokozatai

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

PEDAGÓGUS PORTFÓLIÓ. Fülöp Mária

PEDAGÓGUS PORTFÓLIÓ. Fülöp Mária PEDAGÓGUS PORTFÓLIÓ Fülöp Mária JOGI HÁTTÉR A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet MINŐSÉGI

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A gyakornoki szabályzatot

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől A pedagógusok előmeneteli rendszere 2013. szeptember 1-jétől Budapest, 2013.12.02 dr. Gera Tibor Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata Az Úri Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2014. október 22-én véleményezte. Úri, 2014. október 22. Demeterné Ecseri

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata Ikt.sz.: 677-3/2014. A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2014.

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Dudásné Szécsény Erika, Wölfling Zsuzsa

Részletesebben

A PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen figyelmet. Az út az, amely mindig megmutatja a célba érés legjobb módját s útközben gazdagodunk. /Paulo Coelho/ A PÉTER

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi,

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása Hambalkó Szilvia Csodavár Óvoda GYAKORNOKI RENDSZER MEGJELENÉSE 2011/Köznevelési törvény (64

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben