SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)"

Átírás

1

2 SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

3 Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai ellenőrzési modell A tanfelügyeleti rendszer felépítése Az érintettek köre: pedagógus vezető intézmény A pedagógiai szakmai ellenőrzés területei, módszerei, eszközrendszere A PSZE-hez tartozó dokumentáció

4 Miért van szükség a tanfelügyeletre? 1985 óta nincs szakmai kontroll Cél: külső, ellenőrzési értékelési rendszer az intézmények egységes, nyilvános szempontokra épülő támogatása feltárja és megmutatja az erősségeket és fejlesztendő területeket MEGERŐSÍTÉS, FEJLESZTÉS pozitív visszacsatolás Távolabbi cél: pedagógiai értékek jó gyakorlatok magas színvonalú szakmai munka, jó minőségű köznevelés Nem cél (PSZE): a pedagógus minősítése

5 Rövid történeti áttekintés o1723 Kormányzószék, magyar királyi helytartótanács végzi az ellenőrzést o1777 Ratio Educationis - A népiskolák tanfelügyelőségei egyházmegyénként működnek, az állam szabályozza o1868 Eötvös József: állami iskolafelügyelet, mely jogi szakemberekből állt o1900-as évek eleje: az igazgatók iskolalátogatói megbízással munkájuk mellett végezték a felügyeletet oxx. sz. első évtizede: szaktárgyi felügyelet o 1935.évi VI. törvénycikk közoktatásügyi igazgatásról

6 Rövid történeti áttekintés o1945-től az iskolák államosítása megkezdődik o / kormányrendelet a 27 tankerület élén főigazgató közvetlenül a miniszternek van alárendelve. o1951. Centrális irányítás, ideológiai hatás érvényesül o1985.évi I. törvény- tovább erősítette az iskolák önállóságát. A felügyelő helyet a szakfelügyelő elnevezést vezették be. o évi közoktatási törvény belső és külső ellenőrzés

7 Törvényi háttér évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 20/2012. (VIII.31. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról 363/2012 (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

8 Szakmai tartalmak Általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának való megfelelés Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés

9 Az ellenőrzésben résztvevők feladatai I. Miniszter Időpont Február utolsó napja Június 20. Június 30. Feladat Keretszámok, és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeinek megállapítása Minősítési terv készítése, döntés a résztvevőkről (OH javaslat alapján) A kormányhivatal, intézményvezető, a pedagógus értesítése

10 Az ellenőrzésben résztvevők feladatai II. Kormányhivatal Időpont Május 31 Május 31. feladat A jelentkezések ellenőrzése, jóváhagyása Megyei ellenőrzési terv készítése az OH által megadott szempontok szerint (fenntartó előzetes véleményének figyelembevétele) Június 30. Július 31. Augusztus 31. Szeptember 30. Beszámoló az OH-nak az ellenőrzések tapasztalatairól A szakértők kijelölése, munkáltatójuk értesítése A megyei ellenőrzési terv felülvizsgálata, esetleges korrigálása A vizsga, portfólióvédés,időpontjának, az ellenőrzésben résztvevő szakértők meghatározása és az OH felületen az érintettek értesítése

11 Az ellenőrzésben résztvevők feladatai III. Oktatási Hivatal Időpont Június 20. Július 31. Feladat Az Oktatási Hivatal javaslata alapján készíti a miniszter a minősítési tervet. Jelentést készít a miniszter részére

12 Az ellenőrzésben résztvevők feladatai IV. Pedagógus Időpont Április 30. November 30. Feladat Kezdeményezi az intézményvezetőnél a nem kötelező minősítésre történő jelentkezést Feltölti a portfólióját

13 Az ellenőrzésben résztvevők feladatai V. Intézményvezető Időpont Május 10. Szeptember 1. Feladat Az OH informatikai rendszerében rögzíti a jelentkezést Rögzíti az OH informatikai felületén, hogy a szakértőt a hét melyik napján mentesíti a munkavégzés alól

14 A pedagógus pedagógiai szakmai ellenőrzésének területei 1. A pedagógiai módszertani felkészültség 2. A gyermek személyiségégének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sni igényű vagy btm nehézséggel küzdő gyermek, többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges megfelelő módszertani felkészültség 3. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység 4. A pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók

15 A pedagógus pedagógiai szakmai ellenőrzésének területei 5. A tanulás támogatása 6. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

16 A pedagógus pedagógiai-szakmai ellenőrzésének a módszerei 1. Dokumentumelemzés Szempontjai: Az előző pedagógus ellenőrzés és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai A pedagógiai program és az éves tervezés egyéb dokumentumai Tevékenységterv Egyéb foglalkozások tervezése Csoportnapló Gyermekek alkotásai

17 A pedagógus pedagógiai-szakmai ellenőrzésének a módszerei A nevelőmunka megfigyelése, tevékenység/foglalkozáslátogatás Cél, tartalom Az adott időszakban alkalmazott módszerek Felépítés, szervezettség, spontán események kezelése Gyermekek alkotásai Gyermekek viselkedése Pedagógus munkája, egyénisége, kommunikációja A tevékenység /foglalkozás tervezete, eredményessége

18 A pedagógus pedagógiai-szakmai ellenőrzésének a módszerei Interjúk Pedagógussal (a vezetőségből be kell vonni azt a személyt, aki közvetlenül is ismeri a pedagógust) Intézményvezetővel

19 Az ellenőrzés szakaszai 1. Előzetes felkészülés A legutóbbi ellenőrzés vizsgálata az önértékelés vizsgálata hogy ítéli meg saját magát, pedagógiai szakmai munkáját Portfólió csak információforrás végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése

20 2. Helyszíni ellenőrzés Bemutatkozás A pedagógiai munkával összefüggő tervezetek, dokumentációk helyszíni elemzése (PP, nevelési tervek, éves tervek, fejlesztési tervek, gyermekek fejlődésének nyomon követése, csoportnapló, tehetséggondozás, felzárkóztatás, gyermekek alkotásai )

21 Helyszíni ellenőrzés 3. Tevékenység/foglalkozáslátogatás Két órában, a tevékenység nevelőmunka közben (jelen lehet a pedagógus vezetője, vagy annak megbízottja) 4. Interjúk Pedagógussal Vezetővel

22 Az ellenőrzés lezárása A szakértő részéről Összegzés, egyeztetés Értékelő lap közös kitöltése erősségek, fejleszthető területek Értékelő lap a pedagógus munkájának ellenőrzéséről nyomtatvány = összegző vélemény, A pedagógus részéről Szakértők értékelése

23 A vezető munkájának ellenőrzése és értékelése Az intézményvezetői ellenőrzés célja: Az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményvezető általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményvezető és saját céljaihoz képest elért eredményei alapján 20/2012. (VIII.30.EMMI rendelet 149. (1) bek Az intézményvezetői ellenőrzés egyben pedagógus ellenőrzés is

24 A vezető pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei 1. A nevelési- tanulási-fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

25 A vezető pedagógiai szakmai ellenőrzésének módszerei 1. kérdőíves felmérés Nevelőtestület tagjai (jelenlét, elvárások, motiváció, légkör, egyenletes terhelés, szakmai együttműködés, ellenőrzés, értékelés, etikus pedagógusmagatartás, kapcsolatok) Szülők

26 A vezető pedagógiai szakmai ellenőrzésének módszerei 2. Dokumentumelemzés Vezetői pályázat Pedagógiai program Egymást követő két nevelési év munkaterve és az éves beszámolók SZMSZ Intézményi önértékelés Vezetői önértékelő kérdőív 3. Portfólió 4. Interjúk: Munkáltatóval Intézményvezetővel Vezetőtársakkal

27 Az ellenőrzés szakaszai 1. Előzetes felkészülés intézményi honlapról, vezetői portfólió, egyéb dokumentumok 2. Helyszíni ellenőrzés tervszerű, megszervezésében a vezető közreműködik 3. Az ellenőrzés lezárása A szakértők részéről egyeztetés értékelő lap Vezető részéről értékelőlap a szakértőkről

28 Az intézményellenőrzés területei 1. Pedagógiai folyamatok 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 3. Eredmények 4. Belső kapcsolatok, együttműködés 5. Az intézmény külső kapcsolatai 6. A pedagógiai munka feltételei 7. Az óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a PP-ben megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés

29 Az intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésének módszerei 1. Dokumentumelemzés Alapító okirat Pedagógiai program SZMSZ Egymást követő két nevelési év munkaterve és az éves beszámolók (munkaközösségek munkaterveivel és beszámolóival együtt) Továbbképzési program beiskolázási terv Házirend Intézményi önértékelés, annak eredménye Elégedettségmérés Előző 5 évben lefolytatott ellenőrzések eredményei, fejlesztési tervek

30 Az intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésének módszerei 2. Interjú A fenntartó képviselőjével Az intézmény vezetőjével A pedagógusokkal A szülők képviselőivel 3. A pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése folyamatos megfigyeléssel 4.A pedagógusellenőrzés eredményeinek összegzése

31 Az ellenőrzés szakaszai 1. Előzetes felkészülés Szakértői egyeztetés (3-5 fő) az eljárás menetéről, feladatelosztás A pedagógiai alapdokumentumok, mérési eredmények vizsgálatai

32 Az ellenőrzés szakaszai 2. Helyszíni ellenőrzés Cél: információk pontosítása, kiegészítése új információkkal Rövid találkozás a nevelőtestülettel Interjúk a dokumentációk és az önértékelés alapján Bejárás - eszközrendszer

33 Az ellenőrzés lezárása Az ellenőrzés lezárása a szakértők részéről Összegző jelentés: adatok, tények, megállapítások Az ellenőrzés lezárása az intézmény részéről intézkedési terv szakértők értékelése

34 Az a képesség, hogy valamit el tudunk végezni, értéket képvisel. Az, hogy a kapott eredmény jó dolog-e, vagy rossz, azon múlik, hogy azt hogyan használják fel, de maga a képesség értékes dolog. Richard Feynman

35 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET, MINDENKINEK JÓ FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNOK

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS RENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS RENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS RENDSZERE FELHASZNÁLT SZAKMAI ANYAGOK TÁMOP-3.1.8 A tanulói teljesítménymérés rendszerének fejlesztése Az intézményi külső és belső értékelési rendszerek fejlesztése A Magyar

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező,

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező, 1 KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kötelező, 6-9 év után 75%-os eredmény GYAKORNOK Kötelező, 2 év után 60%-os eredmény 2 A kötelező

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy amire törekszünk, nem

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÉSZÍTETTE: SZATHMÁRYNÉ PAPP MÁRIA Intézményvezető 2010. 1. BEVEZETÉS A Napsugár Óvoda működését helyi nevelési programja alapján végzi. A program mind a belső mind

Részletesebben

Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák

Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák Miértek, és hogyanok A rendszerváltás óta nem működik egységes, nyilvános szempontrendszer alapján

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben