Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)"

Átírás

1 A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

2 I. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet április 22. napjával hatályba lépő módosításának [22/2015. (IV. 9.) EMMI rendelet] ismertetése A legfontosabb változások kiemelése

3 A 145. A PSZE (Pedagógiai Szakmai Ellenőrzés) célrendszere kiegészül négy alponttal: A hivatal dolgozza ki az intézményi önértékelés területeit és eszközrendszerét és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá Az intézményi önértékelés keretén belül kétévente sor kerül a pedagógusok illetve az intézményvezető intézményen belüli értékelésére megbízásának második és a negyedik évében. Az intézmény rögzíti az intézményi önértékelés eredményeit a hivatal által támogatott informatikai rendszerben és elérhetővé teszi az értékelt pedagógus, az intézményvezető és a hivatal számára. A szakértők és szaktanácsadók számára a megbízást követően elérhetővé válik az önértékelés eredménye az informatikai támogató rendszerben (15 nappal a PSZE ellenőrzés kijelölt időpontja előtt)

4 146. kiegészül új tartalmakkal: A 3. és a 4. bekezdésben a pedagógus ellenőrzésének szabályai fogalmazódnak meg A rendelet kiemeli az ellenőrzés területeit: a)pedagógiai módszertani felkészültség b) pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók, c) a tanulás támogatása, d) a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség, e) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység, f) pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése, g) kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint h) elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

5 A (7) bekezdésben az intézményvezető ellenőrzésének részletes követelményei fogalmazódnak meg; Az ellenőrzés az alábbi területekre terjed ki: a) az intézményi pedagógiai folyamatok - nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai - stratégiai vezetése és irányítása, b) az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása, c) az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása, d) az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása, e) a vezetői kompetenciák fejlesztése.

6 A (8)bekezdés az intézményellenőrzés módszereinek módosulását részletezi: az alábbi területek kerülnek ellenőrzésre: a) pedagógiai folyamatok, b) személyiség- és közösségfejlesztés, c) az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények, d) belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció, e) az intézmény külső kapcsolatai, f) a pedagógiai működés feltételei, valamint g) az intézménytípusra vonatkozó nevelési, nevelési-oktatási irányelvet megállapító jogszabályban meghatározott országos szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés

7 147. a régi 146. (2) bekezdésének tartalmát szabályozza: A pedagógiai szakmai ellenőrzési terv elkészítése nem a Kormányhivatalok, hanem az OH (Oktatási Hivatal)feladata lett; megyei bontásban készítik el a terveket. A tervek naptári évre, nem pedig tanévre szólnak, így a határidők is módosultak. (2) Az intézményvezető köteles biztosítani az ellenőrzés feltételeit (4) A hivatal a szakértőket és az intézményvezetőiket július 31-ig értesíti a kiválasztásról (5) Az intézményvezető szeptember 1-ig rögzíti a szakértői napot az informatikai támogató rendszerben (6) A hivatal november 30-ig meghatározza az ellenőrzések időpontját

8 148. A pedagógus a ban rögzítetteknek megfelelően július 31-től november 30-ig feltölti a portfólióját az informatikai támogató rendszerbe 149. az intézményvezető ellenőrzését szabályozza: Részletezi, hogy mely dokumentumok kerüljenek feltöltésre: a) a vezetői pályázat, vagy annak hiányában vezetői program, b) az intézmény pedagógiai programja, c) az ellenőrzést megelőző két tanév munkaterve és éves beszámolója, valamint d) az intézmény szervezeti és működési szabályzata. Az intézményvezetőt egyidejűleg két szakértő látogatja meg.

9 A 150. foglalkozik az intézményellenőrzést érintő változásokkal Az intézmény ellenőrzési tervének elkészítésére és jóváhagyására a korábbi 30 nap helyett 60 nap áll rendelkezésre A nevelőtestület számára az informatikai támogató rendszerbe való feltöltéstől kezdődően számítódik a 60 nap A jogszabály meghatározza a látogató szakértők számát: 3-5 szakértőben (előzőleg a ban volt) A jelenlegi jogszabályban az intézményvezető számára van határidő az intézkedési terv elkészítésére: 45 nap a 60-ból, így 15 nap marad a nevelőtestületnek a jóváhagyásra Ami viszont kimaradt a rendeletből: az összegző dokumentumok részletes tartalma

10 A ban az előzőhöz képest 3 változást látunk: A kormányhivatal helyett az Oktatási Hivatal lett az adatkezelő szerv A dokumentumok formáját is meghatározza (előzőleg ez nem történt meg): elektronikus forma Az adatokat a korábbi 20 év helyett 5 évig kell megőrizni A 152. rögzíti a minden év június 30-ig elkészítendő beszámoló új készítőjét, azaz az OH-t (az előzőben a Kormányhivatal volt a feladat ellátója) A ban világosan megfogalmazódnak a szakértői megfelelés kritériumai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben olyan köznevelési szakértő vehet részt, aki a) pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterületen szerepel az Országos szakértői névjegyzékben, valamint b) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez szükséges szakmai ismereteket a hivatal által szervezett hatvanórás továbbképzés keretében elsajátította.

11 A ban nagy hangsúlyt kap az ellenőrzést végző szakértők szakmai gyakorlati követelménye (azonos munkakör, azonos intézménytípus, legalább 5 éves szakmai gyakorlat) (1) 154. (1) A pedagógus ellenőrzésében az érintett pedagógussal azonos munkakörben és intézménytípusban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus vehet részt. Az intézményvezető ellenőrzésében kiemelten fontos: (2) Az intézményvezető ellenőrzésében részt vevő szakértők közül legalább az egyiknek szintén intézményvezetőnek vagy korábban intézményvezetői feladatot ellátó személynek kell lennie. (3) Az intézményellenőrzést az adott intézménytípusban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakértő végzi A szakértőt kijelölő szerv a kormányhivatal helyett az OH lett A közeli hozzátartozó fogalma módosult ( a polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény 8:1 1. pont)

12 II. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet április 17.napjával hatályba lépő módosításának rövid ismertetése A legfontosabb változások kiemelése

13 Az (1) kiegészült a (3a) bekezdéssel: (3a) A rendelet II. fejezetének hatálya - a 6., 7., 8. alcím kivételével - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 15. (11) bekezdésében meghatározott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, javítóintézeti nevelést nyújtó intézményekben pedagógusmunkakörben foglalkoztatottakra is kiterjed. A 2. a gyakornoki minősítő vizsga változásait írja le A gyakornoki idő két év. Jelen jogszabályban a gyakornoki idő összevonható a különböző jogviszonyokban szerzett szakmai gyakorlat alapján (gyakornoki idő nem egyenlő a szakmai gyakorlattal) A mentor értékelése beleszámít a gyakornok minősítő vizsgájának értékelésébe A szöveg kiegészült a portfólióra való kérdések feltételével és a határidő megadásával (védés előtt legalább 7 nappal) 4. az intézményvezető feladataival foglalkozik Belekerült a rendeletbe, hogy az intézményvezető köteles a szakértő számára a szakértői napot biztosítani Az intézményvezető mesterpedagógusoknak is el kell látniuk szakértői feladatokat Változás: évi 5 alkalom beszámítható, amennyiben az intézményvezető szakértő delegáltként is részt vesz minősítésen

14 Az 5. a kutatótanár fokozatba kerülésének feltételeit szabályozza Az eddigiekhez képest a kutatótanár fokozatba besorolható pedagógusok száma 1%-ról 2%-ra nőtt (mivel a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményekre is kiterjedt a Rendelet) A 7. (2)a) bekezdés megnevezi a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmények beemelése miatt a Gyvt-s gyakornok minősítő vizsgáján a delegált lehetséges személyét (lásd: 7. (2)a) ) A 7. (2)b) bekezdés előírja, hogy a minősítési eljárás esetén ( Ped II-re, Mesterpedagógusra vagy Kutatótanár fokozatra) a delegáltnak nem elegendő szakvizsgával rendelkeznie, hanem vezetőnek is kell lennie A 7. (2)bc) alpontban az intézményvezető minősítésénél a fenntartó delegál, viszont a rendelet újabb módosításában változás lesz : oktatási azonosító hiányában a fenntartó delegáltja helyett egy másik intézményvezető lesz a bizottság tagja.

15 8. Az OH feladatköre bővül: Közzé kell tennie a pedagógus értékelési eszközöket is, nemcsak a portfólióval kapcsolatos információkat 9. A portfólióra való kérdések feltevése és a határidő megadása bekerült a mesterpedagógus és a kutatótanár fokozat eléréséhez szükséges eljáráshoz ( Lásd: 2. gyakornok) Kiegészült a rendelet a kutatótanár fokozat védésénél a pedagógus által végzett kutatás-fejlesztési tevékenység értékelésével is. 10. Kiegészült a rendelet azzal a mondattal, hogy a pedagógus az OH-tól elektronikus úton visszajelzést kap a minősítésre való jelentkezéséről. Nagyon fontos, hogy bekerült a Rendeletbe a pedagógus pótlólagos jelentkezésének lehetősége minősítésre. (határidő: május 31.) A ban részletesebben le van írva, hogy a minősítési eljárás meghiúsulása esetén fel nem róható okból lehetőség van az Oh felé kérelem benyújtására, szabályozza a Rendelet a felróható okot is (sikertelen lesz a vizsga), valamint kitér az egyéb körülményekre is: (lásd:11. (8))

16 A 12. a díjköteles minősítés díjáról rendelkezik. (eddig az a minimálbérhez igazodott) ( 2015-ben Ft ) 15. A tanfelügyeleti ellenőrzés során az intézményi önértékelés része lesz a minősítő vizsgának és a minősítési eljárásnak. Kivételek ez alól a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményekben zajló minősítések.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI

20/2012. (VIII. 31.) EMMI Segédanyag a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelettel történt módosításáról A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező,

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező, 1 KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kötelező, 6-9 év után 75%-os eredmény GYAKORNOK Kötelező, 2 év után 60%-os eredmény 2 A kötelező

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Műhelymunka iskolai területen Zuglói Pedagógiai Napok Helyszín: Zuglói Benedek Elek EGYMI Budapest, 2014. Március 19. Bitskey Klára továbbképzésért

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

A pedagógusok minősítési rendszere

A pedagógusok minősítési rendszere TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusok minősítési rendszere Újbudai Pedagógiai Napok 2014. március 7. a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában RPI Országjáró Debrecen - Budapest, 2014. augusztus 28-29. Óvodai szekció Jogszabályi háttér 2013. évi LV. törvény

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON 1 Gyakornoki szabályzat A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény közalkalmazottakról szóló

Részletesebben

Gyermekvédelem 2015.

Gyermekvédelem 2015. Gyermekvédelem 2015. Pedagógusok Szakszervezete Gyermekvédelmi Tagozata Országos Értekezlet Budapest, 2015. március 12. Baloghné Gábor Katalin EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály, főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Budapest, 2008. július 1. P l á n k Tibor igazgató GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992.

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53.

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Gyakornoki szabályzat 2007. december Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Hétpettyes Óvoda 1033 Budapest, Harrer Pál u.7. Szí-kör-Játék Tagóvoda 1032. Budapest, Solymár u.12-14 TH: 1032. Budapest,Törzs u.2 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT DARVAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2010 Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat

Részletesebben