A PORTFÓLIÓ KÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PORTFÓLIÓ KÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 SEGÉDLET A PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI RENDSZERÉRŐL ÉS A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN TÖRTÉNŐ VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 326/2013. (VIII. 30.) KORMÁNYRENDELET NOVEMBER-DECEMBERI VÁLTOZÁSAINAK ÁTTEKINTÉSÉHEZ Kedves Szakértő Kolléga! Mindenekelőtt gratulálunk mesterpedagógusi besorolásához, szakértői munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk! Mivel sikeres vizsgája óta több helyen változtak a pedagógusminősítéssel kapcsolatos jogszabályok, az alábbiakban igyekszünk egy rövid összefoglalóval segíteni a változások nyomonkövetését. Az új ismeretek elsajátítását az OHPI szakmai munkacsoportja önellenőrző tesztek kidolgozásával is segíti. A 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendeletet a Kormány a 268/2014. (XI. 3.) Kormányrendelettel és a 365/2014. (XII. 30.) Kormányrendelettel módosította. A főbb változásokat az alábbiakban tematikai egységenként foglaljuk össze. I. A PORTFÓLIÓ KÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK Kikerült a rendeletből a portfólió pontos tartalma. Ezt a továbbiakban a miniszter által kiadott Útmutató szabályozza, esetleges változtatása nem igényel jogszabály-módosítást. (A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt a pedagógus reflexiói, értelmezése alapján. A portfólió tartalmazza:) 8 (1) b) a nevelő -oktató munka alap- és szabadon választható dokumentumait, 8. (6) A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez tartozó alap- és szabadon választható dokumentumok listáját az OH dolgozza ki, és teszi közzé az OH honlapján. A pedagógusértékelési eszközöket az OH dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá. A módosítás lehetőséget ad a pedagógusnak a minősítési eljárásban a munkakör és tanított tantárgy megválasztására az alábbi feltételek figyelembe vételével: 10 (4) A pedagógus figyelembe véve az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket a minő sítő vizsgára, a minő sítési eljárásra történő jelentkezését a jelentkezési lap beadásával az adott év április 30-áig kezdeményezi az intézményvezető nél, megjelölve a minő sítés során elérni kívánt fokozatot, több munkakörben foglalkoztatott pedagógus esetében azt a munkakört, amely tekintetében minő sítő vizsgán, minő sítési eljáráson részt kíván venni, tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógus esetén beleértve a Gyakornok fokozatba besorolt tanárt is az általa tanított tantárgyak közül a minő sítő vizsgára, illetve a minő sítési eljárásra kiválasztott tantárgyat.

2 A tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógus a minő sítő vizsgára, minő sítési eljárásra csak olyan tantárgyat választhat, amelyet a jelentkezéskor legalább heti két órában tanít. Ha a pedagógus számára a minő sítő vizsgára, minő sítési eljárásra való jelentkezés kötelező, a jelentkezését az intézményvezető (5) bekezdés szerinti adatrögzítése helyettesíti azzal, hogy ez esetben is meg kell jelölni a tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógus által a minő sítő vizsgára, minő sítési eljárásra e bekezdésben foglalt feltételek szerint választott tantárgyat. II. A MESTERPEDAGÓGUSOK BESOROLÁSÁVAL ÉS MUNKÁLTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK A rendelet egyértelműsítette a munkaidő-kedvezmény mértékét. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a munkaidő-kedvezmény helyett szerencsésebb az intézményi munkavégzés alóli mentesítés kifejezés, hiszen a mesterpedagógus munkaideje nem változott, csak annak egy részét nem a munkahelyén teljesíti. 4 (5) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az országos pedagógiaiszakmai ellenő rzésben, a pedagógusok minő sítő vizsgáján vagy minő sítési eljárásában szakértő ként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidő -kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több a) heti tizennyolc óránál, b) óvodapedagógus esetén huszonöt óránál, c) vezetőpedagógus esetében tíz óránál, vezető óvodapedagógus esetében huszonkettő óránál, továbbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében. A mesterpedagógus fokozatba sorolt vezetőkre eltérő rendelkezéseket fogalmaz meg a jogszabály. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy ez a mentesítés a TÁMOP pályázatok keretében szakértői, szaktanácsadói képesítést szerzett vezető beosztású mesterpedagógusokra nem vonatkozik! 4 (6a) Aki köznevelési intézményben vezető i vagy magasabb vezető i megbízást kapott vagy ilyen munkakört tölt be, a megbízás vagy a munkakör betöltésének ideje alatt akkor is besorolható Mesterpedagógus fokozatba, ha az (5) és (6) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában nem vesz részt. A TÁMOP pályázatokban mesterpedagógusi fokozatot szerzett vezetőkre azonban a 37 vonatkozik, amely szerint 37. (1) Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.1.5/12 és TÁMOP kiemelt projekt keretében próbaminősítő vizsgán, próbaminősítési eljárásban sikeresen részt vett pedagógus a minősítő vizsga, a minősítési eljárás eredményének a 11. (11) bekezdése szerinti rögzítését követő harminc napon belül az OH által kiadott tanúsítványt kap, amely alapján a pedagógus a) gyakornok esetén két év gyakornoki idő leteltével az azt követő év január 1-jén, b) próbaminősítési eljárásban részt vevő pedagógus esetén az eljárást követő év január 1- jén

3 a tanúsítványnak megfelelő fokozatba kerül besorolásra. (1a) Ha az (1) bekezdés alapján Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus a 4. (5) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására egy évben kevesebb, mint huszonöt alkalommal kap megbízást, akkor azokon a napokon, amikor a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesítve van, köteles az OH felkérésére a) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet), valamint a minősítő vizsga, minősítési eljárás jogszerű és szakszerű lebonyolításának ellenőrzésével kapcsolatos, továbbá b) azon a szakterületen, amelynek megfelelő pedagógus-továbbképzésben részt vett, szakértői, szaktanácsadói feladatokra felkészítő továbbképzésen előadói feladatokat ellátni. Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.1.5/12 és TÁMOP kiemelt projekt keretében mesterpedagógus fokozatot szerzett szakértők és szaktanácsadók munkavégzését illetve a fokozat elvesztésének szabályai is pontosításra kerültek. Egyértelművé vált, hogy az így fokozatot szerzett mesterpedagógus nem a minősítő eljárást megelőző fokozatba (vagyis Pedagógus I. fokozatba), hanem pedagógus II. fokozatba kerül. 37 (1b) Ha az (1) bekezdés alapján Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus neki felróható okból egy éven belül két alkalommal nem tesz eleget a 4. (5) bekezdésében és az (1a) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására vonatkozó felkérésnek, a megbízója a felróható ok megjelölésével értesíti errő l a pedagógus munkáltatóját. A munkáltató a pedagógus Mesterpedagógus besorolását azonnali hatállyal visszavonja, ha az értesítésben foglaltakat megalapozottnak találja. (1c) Az (1b) bekezdés alkalmazásában a pedagógusnak felróható ok minden olyan esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése a pedagógus szándékos vagy gondatlan magatartásával áll közvetlen okozati összefüggésben. A besorolás visszavonásakor a pedagógust Pedagógus II. fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető jogviszonyának megfelelő kategóriába kell besorolni. III. ELJÁRÁSRENDDEL, HATÁRIDŐKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK Az eljárásrendben változtak az eljárás belső határidejeire vonatkozó rendelkezések. A kormányhivatalok szerepét az Oktatási Hivatal vette át. 9 (6) Az OH minden év július 31-éig jelentést készít a miniszter részére, amelyben javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására. 10 (1) A miniszter minden év február utolsó napjáig közzéteszi a következő naptári évre vonatkozóan a lebonyolításra kerülő minősítő vizsgák és a minősítési eljárások számát (a továbbiakban: minősítési keretszám), a minősítő vizsgák és minősítési eljárások szervezésének központi szabályait és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. 10. (4)29 A pedagógus figyelembe véve az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket a minősítő vizsgára, a minősítési eljárásra történő jelentkezését a jelentkezési lap beadásával az adott év április 30-áig kezdeményezi az intézményvezetőnél.

4 10. (5) (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 10 (5) Az intézményvezető a pedagógus jelentkezését május 10-éig rögzíti az OH által mű ködtetett informatikai támogató rendszerben. Az intézményvezető a pedagógus minő sítő vizsgára, minő sítési eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg. 10 (6) A beérkezett jelentkezéseket az OH ellenő rzi, és az adott év május 31-éig jóváhagyja az általa mű ködtetett informatikai támogató rendszerben. 10 (7) A miniszter az OH javaslata alapján elkészített minő sítési tervben minden év június 20-áig dönt a tárgyévet követő évben minő sítő vizsgán, minő sítési eljárásban részt vevő pedagógusokról. A miniszter a döntésrő l legkéső bb minden év június 30-áig az OH által mű ködtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti a pedagógust és az intézményvezető t. 11 (1) Az OH az általa mű ködtetett informatikai támogató rendszer segítségével kijelöli a minő sítő bizottság elnökét és 7. (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti köznevelési szakértő (a továbbiakban: szakértő ) tagját. Az OH megkeresi a minő sítő bizottság 7. a) pont aa) alpontja, b) pont ba) alpontja és c) pontja szerinti tagjainak delegálása érdekében a 7. (4) bekezdés szerint kijelölt felső oktatási intézményt és a Magyar Tudományos Akadémia elnökét. 11 (2) Az OH minden év július 31-éig az általa mű ködtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti az (1) bekezdés szerint kijelölt szakértő ket és az ő ket foglalkoztató intézmények vezető it. 11. (3) Az intézményvezető a kijelölt szakértő k tekintetében, a 10. (1) bekezdése szerinti központi szervezési szabályok figyelembevételével, az adott év szeptember 1-jéig az OH által mű ködtetett informatikai támogató rendszerben rögzíti a munkahét azon napját, amikor a szakértő t a 4. (5) bekezdése szerint a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíti. 11 (4) Az OH az adott év november 30-áig meghatározza a minő sítési tervben szereplő pedagógusok minő sítő vizsgájának, minő sítési eljárás esetében a portfólióvédésének idő pontját, a minő sítő bizottság elnökét és tagjait, majd errő l az általa mű ködtetett informatikai támogató rendszer útján értesíti az érintett pedagógust, a minő sítő bizottság elnökét és tagjait, valamint a szakértő t foglalkoztató intézmény vezető jét. 11 (5) Az érintett pedagógus, a szakértő, valamint a pedagógust, a szakértőt foglalkoztató intézmény vezetője a körülmény felmerülésétől vagy annak tudomására jutásától számított öt munkanapon belül köteles értesíteni az OH-t minden olyan körülményről, amely a minősítő vizsga, minősítési eljárás lebonyolítását akadályozza vagy veszélyezteti. A minősítő vizsga, a minősítési eljárás esetében a portfólióvédés időpontját, valamint a minősítő bizottság elnökének, tagjainak kijelölését az OH indokolt esetben, az érintettekkel történő egyeztetést követően módosíthatja, erről haladéktalanul értesíti az érintetteket. 11 (10) A minő sítő vizsgán, minő sítési eljárásban részt vett pedagógus az értékelést követő tizenöt napon belül értékelő lapot tölthet ki a minő sítő bizottság elnökérő l és a szakértő krő l az OH által mű ködtetett informatikai támogató rendszerben. Az OH által mű ködtetett informatikai támogató rendszer az értékelő lapot elérhető vé teszi a pedagógus, a szakértő, a minő sítő bizottság elnöke és a pedagógust foglalkoztató intézmény vezető je számára. 11 (11) A minő sítő bizottság a minő sítő vizsga, minő sítési eljárás esetében a portfólióvédés idő pontjától számított tizenöt napon belül döntést hoz. Az értékelés részletes eredményét, valamint a minő sítő bizottság döntését a döntést követő öt napon belül, decemberi vizsga

5 vagy portfólióvédés esetében legkéső bb a minő sítő vizsga, a minősítési eljárás évének utolsó munkanapjáig a minő sítő bizottság elnöke rögzíti az OH által mű ködtetett informatikai támogató rendszerben. Az OH által mű ködtetett informatikai támogató rendszer az értékelés részletes eredményét, valamint a minő sítő bizottság döntését elérhető vé teszi a pedagógus, a pedagógust foglalkoztató intézmény vezető je számára. 11 (12) Az OH a minő sítés eredményérő l a (11) bekezdésben meghatározott adatrögzítést követő hét napon belül tanúsítványt állít ki. A határidők pontosítása kapcsán belekerült a rendeletbe a pedagógus pótlólagos jelentkezése a minősítési eljárásra. Bár a határidők a jövőben nyilván változnak, a pótlólagos jelentkezés lehetősége feltehetően megmarad. 39/A. Ha a pedagógus április 30-áig kezdeményezte az intézményvezető nél a évi minő sítési eljárásra történő jelentkezését, de az intézményvezető nem vagy hibásan rögzítette azt az OH által mű ködtetett informatikai támogató rendszerben, akkor a pedagógus az OH részére benyújtott kérelemmel november 5-éig kérheti a minisztertő l a évi minő sítési tervbe való felvételét. Részletesen szabályozza a rendelet a munkakör vagy tanított tantárgy megváltozásával kapcsolatos eljárásrendet: 11 (8a) Ha a pedagógus munkaköre vagy tanár esetében az általa tanított tantárgy a jelentkezést vagy a portfólió feltöltését követő en megváltozik, és ennek következtében a minő sítő vizsga, a minő sítési eljárás a jelentkezéskor betöltött munkakör vagy megjelölt tantárgy vonatkozásában a pedagógus véleménye szerint nem valósítható meg, a pedagógus a munkakör vagy a tanított tantárgy megváltozásától számított öt munkanapon belül, de - minő sítési eljárás esetében - legkéső bb a portfólióvédés idő pontja elő tti harmincötödik napig köteles értesíteni az OH-t. Az OH értesítését követő en a pedagógus jogosulttá válik a megváltozott munkakör vagy tantárgy szerint a portfólióját módosítani. A módosításra legfeljebb egy hónap áll rendelkezésre, de legkéső bb a portfólióvédést megelő ző huszadik napig le kell zárni a portfólió módosítását. A minő sítő vizsgát, a minő sítési eljárást a megváltozott munkakör vagy a tanított tantárgy tekintetében kell lefolytatni. Ha a munkakör, tanár esetében a tantárgy-változás az e bekezdésben meghatározott határidő után következik be, vagy arról a pedagógus határidő ben nem értesítette az OH-t, a minő sítési eljárás az adott évben nem kerül megszervezésre. Gyakornok fokozatba besorolt pedagógus esetében az OH akkor is megszervezi a minő sítő vizsgát, ha a munkakör-változás, a tanított tantárgy változása késő bbi idő pontban következik be. A minő sítő vizsgát ebben az esetben a megváltozott munkakörrő l vagy tanított tantárgyról történt értesítést követő harminc napon belül megszervezi az OH. IV. A RENDELETBEN ÁTVEZETETT PONTOSÍTÁSOK Egyértelművé vált a közvetlen pszichológiai foglalkozás látogatásának tilalma.

6 (A minősítő vizsga részei:) 2 (7) a) a pedagógus legalább két foglalkozásának, tanórájának látogatása és elemzése, ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása ide nem értve az óvodapszichológus, iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását 3 (7) Ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása ide nem értve az óvodapszichológus, iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását, a minő sítő bizottság a pedagógus legalább kettő foglalkozását meglátogatja, amelyet szakmai megbeszélés követ. A portfólióvédés alkalmával a pedagógus bemutatja saját önértékelését, és válaszol a minő sítő bizottság tagjainak kérdéseire. 9. (1) A Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozat elérésére vonatkozó eljárásban a pedagógus a portfólióvédés alkalmával bemutatja önértékelését, és válaszol a bizottság tagjainak kérdéseire. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása ide nem értve az óvodapszichológus, iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását, a minő sítő bizottság a pedagógus legalább egy foglalkozását meglátogatja, amelyet szakmai megbeszélés követ. Pontosította a rendelet a Kutatótanár fokozatba kerülés feltételrendszerét 5 (1) Az a Pedagógus II. vagy az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki a munkaköre ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozattal, vagy szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozattal (dr.univ.) rendelkezik, rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytat, továbbá rendelkezik tizennégy év szakmai gyakorlattal, a Kutatótanár fokozatba lépéshez szükséges minő sítési eljárásban vehet részt. A minő sítési eljárást sikeresen teljesítő pedagógust Kutatótanár fokozatba kell besorolni. 35. (4) A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, vagy szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr.univ.). A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű továbbá a klinikai, a pedagógiai és tanácsadó szakpszichológusi, a fogyatékosság típusának megfelelő szakorvosi, a gyermekgyógyász, a gyermek neurológus, a pszichiáter szakorvos és a szociális szakvizsga. Pontosította a rendelet a minősítő bizottság tagjaival kapcsolatos rendelkezéseket és hozzátartozó fogalmát: 7 (5) Az intézményvezető vagy az általa megbízott pedagógus kivételével a minő sítő bizottság tagja, valamint a minő sítő bizottság elnöke csak az értékelt pedagógussal azonos vagy magasabb fokozatba besorolt pedagógus lehet. 7 (7) A szakértő, intézményvezető nem mű ködhet közre a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójának minő sítő vizsgáján, minő sítési eljárásában. A rendelet az OH által szervezett képzéseken szerzett tanúsítványoknak megfelelően módosította a szakértők megnevezését.

7 7. (1) A minő sítő vizsga és a minő sítési eljárás minő sítő bizottság elő tt folyik. A minő sítő bizottság elnöke az OH által delegált, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az Országos szakértő i névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenő rzés (tanfelügyelet) és pedagógusminő sítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. A költségtérítés számításánál a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményekben alkalmazott szakértőkre és szaktanácsadókra eltérő rendelkezések vonatkoznak: 4. (8) A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményben szakértői, szaktanácsadói feladatot ellátó pedagógus kivételével a szakértő i, szaktanácsadói feladatokat ellátó pedagógus költségtérítésben részesül, melynek mértéke alkalmanként tízezer forint. A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményben szakértői, szaktanácsadói feladatot ellátó pedagógus a szakértői, szaktanácsadói feladatokat ellátó pedagógus számlával igazolt, jogos költségeinek megtérítésére tarthat igényt.

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező,

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező, 1 KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kötelező, 6-9 év után 75%-os eredmény GYAKORNOK Kötelező, 2 év után 60%-os eredmény 2 A kötelező

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

20/2012. (VIII. 31.) EMMI

20/2012. (VIII. 31.) EMMI Segédanyag a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelettel történt módosításáról A

Részletesebben

Minősítő bizottság. gyakörlö kölle giuma nak legala bb Pedagö gus II. föközatba sörölt, felke szített alkalmazöttja. A minősítési eljárás menete

Minősítő bizottság. gyakörlö kölle giuma nak legala bb Pedagö gus II. föközatba sörölt, felke szített alkalmazöttja. A minősítési eljárás menete Jogszabályi háttér Nemzeti kö znevele srö l szö lö 2011. e vi CXC. tö rve ny 64-65.. A tö rve ny kerettö rve ny, a re szletszaba lyökat a 326/2013. (VIII. 30.) körma nyrendelet tartalmazza tö rve ny 94.

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy amire törekszünk, nem

Részletesebben

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában RPI Országjáró Debrecen - Budapest, 2014. augusztus 28-29. Óvodai szekció Jogszabályi háttér 2013. évi LV. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban 1. Érvényben van-e még az a megállapodás, miszerint most minden munkáltatói döntésen alapuló illetményrész törlődik? A következő hónapban pedig

Részletesebben

A pedagógusok minősítési rendszere

A pedagógusok minősítési rendszere TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusok minősítési rendszere Újbudai Pedagógiai Napok 2014. március 7. a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Gyermekvédelem 2015.

Gyermekvédelem 2015. Gyermekvédelem 2015. Pedagógusok Szakszervezete Gyermekvédelmi Tagozata Országos Értekezlet Budapest, 2015. március 12. Baloghné Gábor Katalin EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály, főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Munkajogi kérdések és válaszok A következő kérdésemre szeretnék választ kapni. 2011.09.12.-én oklevél nélkül (nyelvvizsga hiányában- igazolással) óvónőként kezdték

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Műhelymunka iskolai területen Zuglói Pedagógiai Napok Helyszín: Zuglói Benedek Elek EGYMI Budapest, 2014. Március 19. Bitskey Klára továbbképzésért

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1 1. oldal 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 1 Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi

Részletesebben

A Kjt. értelmében: (2) A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető megbízásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg.

A Kjt. értelmében: (2) A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető megbízásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg. I. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2014. július 24. napján hatályba

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi megújulásának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben