MISKO KÖZHASZNÚ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKO KÖZHASZNÚ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13."

Átírás

1 ~ - MISKO KÖZHASZNÚ ~ ~ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A az Alapító Okiratot szerkesztette és ellenjegyezte Dr. Takács Melinda ügyvéd 1115Bp" Bartók B. út Bl.lph. VII. 73.

2 1 MISKO ALAPÍTV ÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT A amely abból a célból készült, hogy az 1.pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 741A-74/F. -ai alapján jogi személyként muködo alapítványt hozzon létre az alábbiak szerint: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az alapító: Vizi E. Szilveszter lszületett: Budapest, december 31-én, anyja neve: Gittinger Edit, H Budapest, Hunyad lejto 32.1 Az alapítvány neve: MISKO ALAPÍTV ÁNY il Az alapítvány székhelye: H Budapest, Tompa utca 9. V.3. Az alapítvány képviseloje: Ürögdi Barbara 1 született: Budapest, , anyja neve: Dömötör Magdolna, H Budapest, Tompa utca 9. V. 3, személyi igazolvány száma: AN II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA Az alapítvány céljai az alábbiak: Bujdosó Misko Simon Duchenne Izomdisztrófia 1 DMD/betegségének kezelése, gyógyíttatása, az ezekkel összefüggo kül- és belföldi utazások finanszírozása, Bujdosó Misko Simon szüleinek a kezelésekkel kapcsolatos járulékos utazási és szállás költségeinek biztosítása Bujdosó Misko Simon nevelésének támogatása DMD betegségben szenvedo gyermekek gyógyíttatásának, terápiájának a támogatása A DMD betegséggel kapcsolatos ismeretterjesztés illetve ennek finanszírozása, elsosorban a betegséggel érintett családok felvilágosítása tekintetében A DMD betegséggel kapcsolatos kutatások anyagi támogatása, hogy ennek eredményeként az ebben a betegségben szenvedok meggyógyulhassanak A DMD betegséggel kapcsolatosan munkálkodó tudományos kutatók és orvosok tanulmányainak, továbbképzésének, ösztöndíjainak támogatása nyílt pályázat segítségével

3 -2- Jótékonysági programok szervezése, kül- és belföldi adományok gyujtése Az izombetegségekkel kapcsolatos magyarországi ismeretterjesztés, tájékoztatás, információs szolgálat létrehozása, felnott és gyermek betegek és szüleik részére, Családok, pedagógusok, gyermekorvosok számára információ szolgáltatás a DMD betegséggel és egyéb izombetegségekkel kapcsolatban, az ezt lehetové tevo információs szolgálat kiépítése Hasonló célú nemzetközi, illetve együttmuködés, kapcsolattartás külföldi szervezetekkel történo A célok megvalósítását segíto eszközök, pályázatok felkutatása, kulturális rendezvények bevételébol származó támogatások igénybevétele és nyújtása Az alapítvány az évi CLVLtv.26..c).pontja alapján cj1.pontban jelölt egészségmegorzés, betegségmegelozés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, cj2.pontban szabályozott szociális tevékenység, ej 4.pontban jelölt nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és a ej 11. gyermek-és ifjúságvédelmi, gyermek -és ifjúsági érdekképviseleti közhasznú tevékenységet kíván végezni. Ill. CSATLAKOZÁS Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha a 4. pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium dönt. IV. ALAPÍTV ÁNY VAGYON A 3.1.Az alapító a 4.pontban meghatározott célok elérése érdekében a jelen alapító okirat aláírásától számított nyolc napon belül egyszeri befizetéssel elhelyez az ERSTE Bank Hungary Nyrt-nél nyitandó számlán összesen Ft-ot, az alábbi megosztás szerint: Az alapítói vagyon összesen Ft, azaz egymillió forint készpénz. Az alapítvány elobbiekben meghatározott indu ló vagyona növekedhet a jelen alapító okirat 5. pontjában meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, gyujtéssel, adományozásra való felhívás útján, hagyatékolás és egyéb törvényes eszköz igénybevételévei.

4 ~- -3- Az Alapítvány induló vagyona, annak kamatai, valamint a csatlakozás ok teljes összegben felhasználható ak az Alapítvány céljainak eléréséhez. V. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON MUKÖDTETÉSE 3.2. Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelo szervet (kuratórium) illeti meg, amely azt a jó gazda gondosságával használni. köteles gyarapítani és az alapítvány céljaira VI. AZ ALAPÍTV ÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA Az Alapítvány induló vagyona, annak kamatai, valamint a csatlakozások teljes összegben felhasználható ak az Alapítvány céljainak eléréséhez. Az Alapítvány céljainak az elérése érdekében, az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból kér elemre és/vagy pályázat ú~án: ösztöndíjat, támogatást nyújthat, Alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítélésérol, anyagi támogatást nyújthat, minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak az eléréséhez jelentos, széles körben hasznosítható eredményt ígéi. A kuratórium teljes joggal rendelkezik a vagyon mindennemu a kuratórium céljainak megfelelo befektetésérol és felhasználásáról, területi vagy idobeni korlátozás nélkül. A kuratóriumnak joga van a felhasználás vagy befektetés bármikori célszeru módosítására, az alapítvány céljának legjobb elérése érdekében. Az alapítvány bevételeit és kiadásait a jogszabályokban eloírt szerinti részletezésben, elkülönítetten, a számviteli eloírások szerint tar~a nyilván. Az alapítvány kettos könyvvitelt vezet és egyszerusített éves beszámolót készít a 224/2000. (XII. 19.) Korm. Rendeletben foglaltak szerint. Az alapítvány gazdálkodásának értékelése során külön kell választani az alapítványi célú tevékenység közvetlen költségeit és bevételeit, valamint az alapítvány muködési költségeit. Az alapítvány köteles befektetési szabályzatot készíteni, amennyiben már alapítástól befektetési tevékenységet végez céljai elérése érdekében. A szabályzat elfogadása a kuratórium hatáskörébe tartozik. A Ksztv. 10..és 11..-iban foglaltakra figyelemmel az alapító úgy nyilatkozik, hogy amennyiben az alapítvány éves bevétele az ötmillió forintot meghaladja, gondoskodik felügyelo szerv létrehozásáról.

5 -4- VII. FELÜGYELOBIZOTTSÁG A Kuratóriumtói elkülönült felügyelo szerve az alapítványnak a háromtagú felügyelo bizottság, melynek tagjait az alapító jelöli ki. A Felügyelo Bizottság tagjai az alábbiak: Felügyelo Bizottság elnöke: Koncz Péter 1039 Budapest, Toldi u. 24. Felügyelo Bizottság további tagjai: Adámy Gábor 1221 Budapest, Vadász forduló u. 37. Földvári Gergely 1142 Budapest, Rákospatak u. 92. A felügyelo szerv az ügyrendjét maga határozza meg. A felügyelo szerv ellenorzi a közhasznú szervezet muködését és gazdálkodását, ennek keretében a vezeto tisztségviseloktol jelentést, a szervezet munkavállalóitói pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelo szerv tagja a közhasznú szervezet vezeto szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A felügyelo szerv köteles az intézkedés re jogosult vezeto szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogya szervezet muködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyos an sérto esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezeto szerv döntését teszi szüks,égessé, továbbá ha a vezeto tisztségviselok felelosségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult vezeto szervet a felügyelo szerv indítványára, annak megtételétol számított 30 napon belül össze kell hívni, e határido eredménytelen eltelte esetén a vezeto szerv összehívására a felügyelo szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes muködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelo szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A felügyelo szerv elnökének és tagjának személyévei kapcsolatos törvényes kizáró és összeférhetetlenségi ok az évi CLVI tv. 8. -ban és egyéb jogszabályokban és a Ptk-ban szabályozottak alapján nem áll fenn. A felügyelo szerv tagjainak tagsági viszonya megszunésévei kapcsolatos általános szabályok irányadó ak jelen Felügyelo Bizottság tagjaira is.

6 ~ VIlI. KEZELO SZERV Az Alapítvány legfobb döntéshozó, kezelo, ügyintézo, képviseleti szerve az alapítók által létrehozott 3 tagú kuratórium. A kuratórium tagjait és elnökét határozatlan idore az alapító kéri fel. A Kuratórium tagjai természetes személyek. A Kuratórium A Kuratórium 3 tagból áll, tagjai: elnöke: Ürögdi Barbara Budapest, Tompa utca 9. V.3. A Kuratórium tagjai: Friedman Zsuzsanna Budapest, Nagyszalonta utca 46.II. emelet Cseresnyés Rita Budapest, Csaba utca 7/ A.II.3. A kuratóriumi tagság megszunik az alapítvány megszunésévei, a megbízatás lejártával, a tag halálával, lemondásával, illetve a tag visszahívásával. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelo felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben való döntés az éves beszámoló jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása a Szervezeti és Muködési Szabályzat elfogadása és módosítása döntés a szükséges szervezeti változtatásokról éves költségvetés elfogadása '" Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejuleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a.) a számviteli beszámolót, b.) a költségvetési támogatás felhasználását, c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

7 d.) a cél szerinti juttatások kimutatását, -6- e.) a központi költségvetési szervtol, az elkülönített állami pénzalaptói, a helyi önkormányzattói, az egészségbiztosítási önkormányzattói, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitol kapott támogatás mértékét, f.) a közhasznú szervezet vezeto tisztségviseloinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, g.) a közhasznú tevékenységrol szóló rövid tartalmi beszámoló A kuratórium szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal ülésezik. A kuratórium üléseit az elnök a napirendi pontokat is tartalmazó írásbeli meghívónak az ülést megelozo 15 nappal való megküldése útján hívja össze. Az ülést az elnök szükség esetén rövid úton is összehívhatja, ekkor azonban az ülés csak akkor tartható meg, ha az ülésen valamennyi kuratóriumi tag megjelent, az ülés megtartását nem kifogásolják, és a tárgyalandó valamennyi napirendi pontot a kuratóriumi tagok egyhangúlag elfogadják. Két kuratóriumi tag írásbeli indítványára az ülést 30 napon belül össze kell hívni. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium határozatképes, ha azon a tagok 2j3-a megjelent. A határozathozatal során minden kuratóriumi tagot 1 szavazat illet meg. A kuratórium határozatait nyílt szavazással, - s amennyiben jelen alapító okirat eltéroen nem rendelkezik - egyszeru szótöbbséggel hozza. Szavazategyenloség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium az éves beszámolót ugyanúgy hagyja jóvá, mint ahogyan a többi határozatát hozza. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a (Ptk b.j pond) élettársa, (továbbiakban együtt. hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelosség alól mentesül, vagy bármilyen más elonyben részesül, illetve a megkötendo jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minosül elonynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe veheto nem pénzbeli szolgáltatás. A kuratórium üléseirol jegyzokönyv készül, amelyet az elnök és egy kuratóriumi tag aláírásával hitelesít. A kuratórium határozatairól határozatok könyve megnevezésu könyvet vezet, melybol ki kell tunnie a kuratórium döntésének, a határozathozatal idopontjában és hatályának, a döntést támogatók és ellenzok számarányának, személ yének. A kuratórium döntéseit az érintettekkel a döntés meghozatalát követo 8 napon belül írásban köteles közölni. A kuratórium döntéseit, azok meghozatalát követo 8 napon belül az alapítvány honlapján közzéteszi.

8 -7- Abban az esetben, amennyiben jogszabály a nyilvánosságra hozatal módját szabályozza, a nyilvánosságra hozatal módja tekintetében a vonatkozó jogszabály az irányadó. Az alapítvány az 1997.évi.CLIV. Tv.7.. (3). bekezdésének megfeleloen a közhasznú muködésének módjával kapcsolatosan keletkezett iratokat, valamint szolgáltatásai igénybevételének módját tartalmazó, és az alapítvány beszámolóival kapcsolatos valamennyi iratot a honlapján közzéteszi. Ezek az iratok nyilvánosak, azokba az alapítvány székhelyén bárki betekinthet, saját költségén arról másolatot készíthet. IX. VEZETO TISZTSÉGVISELOK Az alapítvány megszuntét követo 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezeto tisztségviseloje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszuntét megelozo két évben legalább egy évig - vezeto tisztség, amely az adózás rendjérol szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezeto tisztségviselo, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elozetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejuleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A kuratórium tagjai és elnöke megbízatásukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el, a tagság ellátásával kapcsolatos igazolt költségeiket azonban az alapítvány megtéríti. X. BANKSZÁMLAFELETTIRENDELKEZÉS Az alapítvány bankszámiája felett való rendelkezéshez a kuratórium elnöke mint képviselo aláírása szükséges. XI. AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGE Az alapítvány nyitott. Az alapítványhoz csatlakozhat minden bel- és külföldi magánilletve jogi személy, az alapítvány bankszámiáira történo befizetéssel, valamint a Ill. pontban leírtak szerint. Az alapítvány közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti. XII. AZ ALAPÍTV ÁNY GAZDÁLKODÁSA Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt közhasznú céljainak megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységére fordítja. Az alapítvány kifejezetten közérdeku célú és karitativ jellegu.

9 -8- Az alapítvány kapcsolatot tart fenn hasonló célú bel- és külföldi alapítványokkal, egyházi, társadalmi és közigazgatási szervekkel - azoktól adományokat, hozzájárulást, támogatást (anyagi, erkölcsi, szellemi) stb. kérhet és fogadhat el. Az alapítvány tevékenysége során igényli és felhasználja a nyilvánosságot és ennek céljából az írott és elektronikus sajtót. XIII. MEGSZUNÉS Az alapítvány bármely okból történo megszunése vagy muködésképtelenné válása esetén az alapítók a teljes alapítványi vagyont DMD megbetegedésben szenvedo gyermekek gyógyítását, szülei oktatását, a betegség kutatását támogató jellegu cél megvalósítására fordí~ák vagy új, karitativ alapítványt hoznak létre a teljes alapítványi vagyon felhasználásával. XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, így nem folytat pártpolitikai tevékenységet, továbbá nem állít jelöltet az országgyulési képviseloi, a megyei, fovárosi, önkormányzati választásokon. Az alapítvány szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól anyagi támogatást nem fogad el. Az alapítvány gazdálkodásának törvényességét az Állami Számvevoszék ellenorzi. Az Alapító képviseletét az alapítvány tekintetében Ürögdi Barbara lá~a el. Jelen alapító okiratot alapító elolvasás és értelmezés után mind akaratával mindenben megegyezot helybenhagyóan írta alá. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvnek az alapítványról szóló rendelkezései (741A-74/G. -ok), az évi CLVI. tv. és egyéb kapcsolódó jogszabályok irányadóak. Budapest, január 13. (~~..~~..}~~~.. ~...tti~i E. Szilveszter Alapító aláírása Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Budapest, január 13. napján ~MElINDA; ~~~ ~. q

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Szervezet neve: Értelmes Életért Alapítvány Közhasznúság fokozata: Közhasznú Székhely: 1151. Budapest, Gubó u. 8. Számlaszám: 16200120-00261102, 16200120-00261133 Számlaszám:

Részletesebben

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY Alulírottak Tamási Gyula Lajos /an.n.koós Rozália, 3102. Salgótarján, Erkel u. 2/b szám alatti lakos/ Dr. Ferkó Attila György /an.n. Pribisán Zsuzsanna, 3100. Salgótarján, Pécskő

Részletesebben

A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA.

A Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elsősorban a Magyar Köztisztviselők,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A Párbeszéd Magyarországért Párt, mint Alapító, a pártok Alaptörvényben meghatározott társadalmi rendeltetésével és a vonatkozó törvényekkel így különösen

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény [az alapításkor

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben