A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE"

Átírás

1 Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE A magyar egyetemi hallgatók általánosan elégedettek azzal, miként segíti őket az intézmény. Elsősorban a legközvetlenebbül érzékelhető támogatásról, az oktatói segítőkészségről nyilatkoznak pozitívan a diákok. Szignifikánsan gyengébb értékelést kapnak azonban az egyetemek, ha az intézmények szerepét konkrétan az egyetem alatti munkához jutás, illetve végzés utáni elhelyezkedés elősegítésében ítélik meg. Kollegialitás és karriermenedzselés eltérő történelmi korok, különböző felsőoktatási funkciók kulcsszavai. Mégis, olyan alapértékeket fejeznek ki, amelyek érvényesülését joggal várjuk el a mai egyetemtől, hiszen a hagyomány és a korszerűség egymás mellett, egymást erősítve van jelen megvalósulásukban. A kollegialitás eszméje és gyakorlata egyidős az európai egyetem létrejöttével s ma is elmondható, hogy az egyetemen az oktató-diák együttműködés lényegesen különbözik az alá-fölé rendeltségen alapuló tanár-tanuló viszonytól. Az egyetemi oktató és egyben maga az intézmény is a diploma megszerzése felé haladó hallgatót szakmai partnernek tekinti, az átlagnál tehetségesebb, szorgalmasabb diákban pedig leendő kollégáját látja. A hallgatói évek alatt új, magasabb szintű, tudományos ismeretek, illetve szakmai jártasság megszerzését kínálják az egyetemek, és az ezeken alapuló követelmények teljesítését várják el. A szakmai elmélyedés nem csupán a vizsgákra történő felkészülést jelenti: önképzéssel még több ismeretet és gyakorlatot lehet megszerezni, sőt, az évek során egyre inkább saját (vagy a hallgatótársakkal, illetve az oktatókkal közös) kutatási eredmények elérésére, bemutatására is lehetőség nyílik. Ezekben az időkben alakulhatnak ki azok a szakmai kapcsolatok, amelyek a későbbi előrejutást, a karrierépítést szolgálják. Ezért sem mindegy tehát, hogy a hallgatók számára ebből a szempontból mennyire nyújt kedvező feltételeket, légkört az adott egyetem, mennyire menedzselik őket tanáraik. A kollegialitás tehát nem a karrierépítés ellentéte, hanem éppen az a forma, amely az ismeretszerzés folyamatában a leghatékonyabban biztosítja a diplomás pályákon való érvényesülés megalapozását. A hallgatói évek minőségét, hangulatát pedig alapvetően meghatározza, hogy az egyetemen tanulók és tanítók, kutatók kapcsolata otthonossá teszi-e az intézményt. Természetesen a tömegképzés korában fizikai korlátai vannak az elmélyült oktatóhallgató kapcsolatnak, legalábbis a képzés első időszakában. Ezért is fontos, hogy az egyetem intézményesítse a hallgatók karrierépítésének és -követésének segítését. Felmérésünkben ezért hangsúlyozottan szerepeltettük ezeknek a formáknak a hatékonyságát feltáró kérdéseket. A személyes és intézményes viszonyulások szétválasztása informatívnak bizonyult: kiderült, hogy szignifikáns különbség van a magyar egyetemi oktatók személyes habitu- 110 E g y e t e m e k m é r l e g e n

2 A h a l l g a t ó k i n t é z m é n y i m e n e d z s e l é s e sán, segítőkészségén alapuló kollegialitás és az intézményes megoldásokat igénylő karriermenedzselés megítélése között az előbbi javára. Ebből a szempontból a hallgatók szakterületenként és intézményenként is eltérően ítélték meg oktatási intézményüket. Elmondható, hogy általában viszonylag elégedetten nyilatkoznak az egyéni érdeklődésük kielégítését szolgáló lehetőségekről, illetve arról, hogy egyetemi éveik alatt mekkora segítséget kapnak oktatóiktól. A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy a különböző szempontú értékelésekkor legtöbbször 3,5 körüli átlagosztályzattal találkozunk. A legpozitívabban éppen az emberi tényezőről, vagyis az oktatók hozzáállásáról vélekednek a megkérdezett diákok: a hallgatók több mint fele (54,5%) elégedett vagy nagyon elégedett azzal, ahogy a tanárok segítik a szakmai előrejutást, a munkájukat. Viszonylag kevesen (15,6%) értékelik ebből a szempontból egyértelműen negatívan az oktató-hallgató viszonyt. Ehhez hasonló értékekkel találkozunk a szakmai érdeklődés kielégítése és a konferenciákon való részvételi lehetőségek megítélése esetében is. Ugyan még mindig viszonylag pozitív a kép, de az előbbiekhez képest már érezhetően kritikusabbak a hallgatók az önképzési lehetőségek és a kutatásokba való bekapcsolódási lehetőségek megítélésével kapcsolatban: előbbi esetben csak 43,3%, utóbbinál pedig 40,9% volt a nagyrészt vagy teljesen elégedettek aránya. Számottevő elégedetlenség tapasztalható viszont a karrierépítés, illetve az egzisztenciális szempontból bizonyos értelemben közvetlenebbül mérhető tényezők vonatkozásában. A hallgatók kevesebb, mint egyharmada (29,0%) vélekedik pozitívan arról, hogy intézményük milyen segítséget ad számukra a diplomaszerzés utáni elhelyezkedésben. Még ennél is kisebb azonban azoknak az aránya (22,2%), akik elégedettek a képzés alatti munkalehetőségeket illetően. (Az utóbbi két kérdésnél magas volt a nem válaszok aránya [22,1% és 16,4%]. Ennek nagyrészt az az oka, hogy többen főként az alsóbb évesek még nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal, információval ezen a téren.) Vagyis csak kevés diák érzi, tapasztalja azt, hogy az oktatók meglévő jó szándékán, segítőkészségén túl tanáraik vagy általában intézményük érdemben is tudná javítani elhelyezkedési esélyeiket. Milyen motívumai, előzményei lehetnek ezeknek a viszonylag negatív vélekedéseknek? Az okok vélhetően részben túlmutatnak az egyetem belső működésén: hiszen a munka világában sokkal korlátozottabbak az oktatási intézmények lehetőségei. A rosszabb értékelés visszatükrözheti azt is, hogy a hallgatók esetleg a pénzkereseti lehetőséget jelentő diákmunkák rendszerét nem tartják elégségesnek, valamint azt is, hogy az egyetemi szféra és a munkaerőpiac között nem működnek kellően hatékonyan (intézményesülten) olyan kapcsolatok, amelyek a diplomások számára közvetlenül hasznosuló, világos karrierutakat kínálnának. A vélekedések mögött azonban nem kifejezetten az egyetemisták rossz munkaerő-piaci kilátásai húzódnak meg, hiszen a hivatalos statisztikák, a szociológiai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy a diplomások elhelyezkedési lehetőségei a legjobbak. A felsőoktatási hallgatók elvárásai azonban magasabbak, így a munkaerőpiacon meglévő általános bizonytalanságot negatívabban értékelik és kivetítik képzőintézményeikre is. A tanulmányi idő alatti munkalehetőségek megítélését szintén befolyásolják az általános megélhetési problémák, illetve, hogy a fiatalok munkaerő-piaci menedzselésének általában sincsenek kiépült és elegendően széleskörű strukturális megoldásai talán éppen ezért is igényelnék a hozzájuk legközelebb eső intézménytől a segítséget. E g y e t e m e k m é r l e g e n 111

3 Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K A szakmai önképzés, az előrejutás segítése (elégedettség az egyes tényezőkkel 1-től 5-ig skálán) 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,35 önképzési lehetőségek szakmai érdeklődés kielégítése 3,47 3,43 konferencián részvételi lehetőség 3,52 oktatók segítőkészsége 3,01 végzés utáni elhelyezkedés segítése 3,33 kutatásokba bekapcsolódás lehetősége 2,71 képzés alatti munkalehetőségek Különbségek az egyes évfolyamok hallgatóinak véleménye között Az általános tanulságok megfogalmazása során is utaltunk arra, hogy a szakmai önképzés, a karrierépítés, a munkához jutás terén eltérő tapasztalatokkal, illetve elképzelésekkel-várakozásokkal rendelkeznek az egyetemi tanulmányaik kezdetén járók és a diplomamunkájuk megvédésére készülő végzősök. De legalább ennyire nyilvánvaló, hogy a különböző szakterületek eltérő képzési sajátosságai megmutatkoznak az intézmények hallgatói menedzselése terén is. Szembetűnő, hogy az első és másodéves hallgatók több szempontból is pozitívabban tekintenek egyetemükre a felsőbb évfolyamra járó társaiknál. A fiatalabb hallgatók körében mind az önképzési lehetőségek, mind az egyéni szakmai érdeklődés kielégítése terén nagyobb az elégedettek aránya (előbbi esetében majdnem minden második megkérdezett jó vagy jeles osztályzatot adott intézményének). Ez nem is meglepő, hiszen a középiskolai évekhez képest az egyetem általában összehasonlíthatatlanul nagyobb lehetőséget kínál az egyéni szakmai motivációk kielégítésére. Az ezzel kapcsolatos pozitív véleményekben így nyilvánvalóan tetten érhetőek a kezdeti hallgatói időszak újszerű benyomásai is. Nem ennyire egyértelmű azonban, hogy az alsóbb évfolyamok hallgatói miért ítélik meg sokkal pozitívabban intézményük szerepét saját elhelyezkedésük tekintetében. A diákok közel fele (49,5%) úgy véli, hogy az egyetem nagyon sokat segít az ott végzettek munkához jutásában, ezzel szemben viszont a végzős hallgatóknak csak alig több mint egynegyede (27,6%) elégedett az intézményi menedzseléssel. Hasonlóak a különbségek a képzés alatti munkalehetőségek biztosításának 112 E g y e t e m e k m é r l e g e n

4 A h a l l g a t ó k i n t é z m é n y i m e n e d z s e l é s e megítélésében is, ám itt már az első- és másodéves hallgatók között is egyértelműen kisebbségben (30,6%) vannak az elégedettek (a felsőbb éveseknél ez az arány mindössze 17,7%). Talán éppen ez utóbbi adat segít megérteni a jelenséget: valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, ha azt feltételezzük, hogy az alig fél-egy éve egyetemre járó diákok pozitív vélekedései nem elsősorban megalapozott információkon, tényleges munkaerőpiaci tapasztalatokon alapulnak, hanem inkább a képző intézménnyel szembeni pozitív várakozásokon. Hiszen amikor a képzési időszak alatti konkrét munkalehetőségekről, hosszabb-rövidebb ideig tartó pénzkereső tevékenységekről, diákmunkákról nyilatkoznak ugyanezek a hallgatók, lényegesen kritikusabbak. A magasabb évfolyamokon tanulók nemcsak tapasztaltabbak ezen a téren, hanem egyúttal valószínűleg számot is vetnek a korábban már jelzett realitásokkal. A hallgatók szakmai előrejutásának segítése a fővárosi és a vidéki intézményekben Sokan gondolhatják úgy, hogy a karrierépítés, a későbbi elhelyezkedés szempontjából előnyösebb Budapesten, tehát az ország gazdasági-társadalmi és tudományos központjában lévő egyetemekre járni (persze ha egyáltalán van ilyen választási lehetősége az adott szakterületen valakinek). A megkérdezett diákok véleménye alapján azonban azt mondhatjuk, hogy általában az intézmény székhelye szerinti bontásban nem találunk érdemi különbségeket a hallgatók véleményalkotásában. Csupán néhány esetben mutathatók ki kisebb eltérések a fővárosi egyetemek javára. Az egyéni szakmai érdeklődés kielégítése terén például a fővárosban valamivel magasabb a nagyrészt vagy teljesen pozitívan nyilatkozók aránya (55,8%), mint a vidéken tanulók között, legyen az akár megyeszékhely (49,6%), akár kisebb város (48,7%). Érdekesség, hogy sok mutató vonatkozásában a megyeszékhelyek nemcsak a fővárosiaknál szerepelnek némileg rosszabbul, hanem a kisebb városok felsőoktatási intézményeinél is. Amíg a kutatásokba való bekapcsolódás lehetőségét a fővárosi és a kisebb városi intézmények hallgatói szinte teljesen ugyanúgy értékelték (az elégedettek aránya a fővárosiaknál 51,5%, a kisebb városoknál 51,2%), addig a megyeszékhelyek esetében ez az arány csak 42,0%. A diplomaszerzést követő elhelyezkedés segítéséről és a képzés alatti munkalehetőségek biztosításáról is hasonló válaszokat kaptunk a megkérdezett diákoktól. Összességében azonban elmondható, hogy az intézményi menedzselésről való vélekedés nagyon hasonló képet mutat a fővárosi és a vidéki intézmények hallgatói körében. Különböző szakterületek a hallgatói karrierépítés eltérő formái A szakmai karrierépítéssel kapcsolatban megfogalmazódó igényeket, elvárásokat, illetve a karrierépítési technikákat és lehetőségeket nagymértékben meghatározhatják a szakterületek sajátosságai. Nem meglepő ezért, ha a hallgatói menedzselés kérdéskörét az egyes képzési szakterületekhez tartozó intézmények diákjai más-más módon látják. E g y e t e m e k m é r l e g e n 113

5 Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K A legpozitívabban a műszaki egyetemisták vélekednek intézményükről, például itt a legmagasabb a nagyrészt vagy teljes mértékben elégedettek aránya az önképzési lehetőségek (55,9%) és a konferencián való részvételi lehetőségek (56,2%) tekintetében. A mérnöknek készülők emellett az oktatók segítőkészségéről is alapvetően pozitívan nyilatkoznak (61,5%). Összességében elmondható, hogy az ő esetükben szinte minden vonatkozásban többségben vannak az intézményükről jó vagy kiváló értékelést adó hallgatók. Az pedig, hogy a végzés utáni elhelyezkedés segítésével a többi szakterülethez képest sokkal jobban meg vannak elégedve a diákok (55,6%), egyértelműen jelzi a képző intézmények és a munkaerő-piaci szereplők között kialakult hatékony együttműködési formák (ösztöndíjak, tanulmányi szerződések, ipari-fejlesztési kutatásokban való részvétel stb.) meglétét. Tulajdonképpen csak a képzés alatti munkalehetőségek értékelésekor tapasztaltunk elégedetlenséget, hiszen itt a válaszadó hallgatók alig több mint egyharmada (34,5%) adott jó vagy kiváló osztályzatot bár meg kell jegyezni, hogy a többi szakterülettel összehasonlítva ezen a téren még mindig itt a legkevésbé rossz a helyzet. A műszaki karokra járók után az orvos egyetemisták a legelégedettebbek. Az orvostudományi egyetemeken a válaszadók többsége megfelelőnek ítéli az önképzési lehetőségeket (55,3%), azon belül pedig különösen a kutatásokba való bekapcsolódási formákat (65,1%), de a konferencián való részvételi lehetőségekkel is viszonylag sokan elégedettek (55,2%). A közgazdaságtudományi, a természettudományi és az agrártudományi intézmények hallgatóinak véleménye az adott szakterületen belül igen vegyes képet mutat, vagyis az önképzés és a karrierépítés intézményi lehetőségeiről bizonyos szempontból viszonylag pozitívan, más esetben viszont egyértelműen negatívan vélekednek az adott szakterületek hallgatói. Ha viszont a jogászhallgatókat nézzük, már sokkal homogénebbek a vélemények: szinte minden vizsgált jellemző mentén igen kritikusak a válaszok. Náluk egyetlen egy esetben sincsenek többségben az elégedettségről számot adó válaszadók! Ezen belül különösen a végzés utáni elhelyezkedés segítésével (22,2%) és a képzés alatti munkalehetőségekkel (20,0%) nagyon elégedetlenek. A jogászokéhoz hasonlóan negatív képet festenek intézményükről a bölcsészhallgatók is. Például a végzés utáni elhelyezkedés segítéséről csak nagyon kis részük (22,2%) nyilatkozik pozitívan. Az ő esetük azonban nem annyira egyértelmű, mint a rendkívül kritikus hangot megütő jogászoké. A bölcsészettudományi karokon ugyanis kiemelkedően sokan, majdnem kétharmad arányban (64,1%) vannak azok, akik nagyrészt vagy teljes mértékben elégedettek az oktatók segítőkészségével. Nyilvánvaló, hogy a szakterület sajátosságaival (kiscsoportos, szemináriumi oktatási formák nagy aránya, műhely jellegű szakmai munka, ennek köszönhetően az oktatók és diákok között tapasztalható nagyfokú kollegiális viszony, ugyanakkor az egyértelmű szakmai életutak hiánya, a diploma felhasználói körének át- és végeláthatatlansága) van összefüggésben az az elsőre talán ellentmondásosnak tűnő jelenség, hogy a kérdezettek pozitívan vélekednek tanáraik hozzáállásáról, a szakmai előrejutást támogató együttműködésükről, ugyanakkor nagyon kritikusak a karrierépítés intézményi szintű segítéséről. 114 E g y e t e m e k m é r l e g e n

6 A h a l l g a t ó k i n t é z m é n y i m e n e d z s e l é s e Az oktatók segítőkészsége alapján a tíz legjobb értékelést kapott intézmény összesített listája Felsőoktatási intézmény neve Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (KRE-BTK) Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (SZTE-GTK) Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar (DE-BTK) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (műszaki karok) (BME) Az oktatók segítőkészsége (hallgatói osztályzatok átlagértéke) 4,14 3,98 3,88 3, Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar (SZTE-TTK) Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar (NYME-FMK) Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar (DE-ÁOK) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME-GTK) Budapesti Corvinus Egyetem (korábban BKÁE) Élelmiszertudományi Kar (BCE-ÉTK) 3,74 3,74 3,73 3,73 3,73 3,72 E g y e t e m e k m é r l e g e n 115

7 Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAROK Amint arra az előbbiekben utaltunk, a bölcsészhallgatók, összehasonlítva a többi szakterülettel, általánosan negatívabban ítélik meg helyzetüket az intézménytől kapott segítség tekintetében. Ha az összes szempontot figyelembe vesszük, akkor megállapíthatjuk, hogy a legjobb értékelést a Debreceni Egyetem Bölcsészkara kapta hallgatóitól. Érdekesség, hogy azokban az intézményi jellemzőkben vélekednek legjobban az egyetemükről, amikben a bölcsész szakterület egyébként általában rossz értékelést kapott országosan: az intézményen belüli önképzési lehetőségek (3,39), a végzés utáni elhelyezkedés segítése (2,95), a képzés alatti munkalehetőségek biztosítása (2,81). Ugyan a többi bölcsészkarral összehasonlítva a konferenciákon való részvételi lehetőségekkel elégedetlenek, ám ez az elégedetlenség relatív, hiszen a 3,31-es átlagérték még mindig viszonylag elfogadhatónak tűnik. Az oktatók segítőkészségét illetően viszont nem csak a szakterület más intézményeivel összehasonlítva tapasztalható elégedettség náluk (3,88), hiszen az összes egyetemet figyelembe véve alig találunk ilyen magas átlagértékkel rendelkező kart. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának pozitív megítélését az is erősítheti, hogy a viszonylag friss alapítású intézmények esetében az indulás időszakában méginkább érvényesül a közös ügy lendülete az oktatók, az intézmény és a hallgatók kapcsolatában. A kutatás során ehhez hasonló jelenséggel több más, fiatal egyetemnél is találkoztunk. Érdemes kiemelni az oktatók rendkívül nagy segítőkészségét: nem csak a bölcsészképzés, de minden más szakterület intézményével is összehasonlítva itt a legelégedettebbek a diákok (4,14)! Elégedettséget lehet tapasztalni továbbá a szakmai érdeklődés kielégítésének feltételei (3,49) és a konferenciákon való részvételei lehetőségek (3,50) tekintetében is. Érdemes még megemlíteni az ELTE-BTK ellentmondásos megítélését. Az intézmény viszonylag jó értékelést kapott a szakmai önképzési lehetőségek (3,25) és a konferenciákon való részvételi lehetőség (3,47) terén, ám nagyon elégedetlenek a hallgatók a diplomaszerzés utáni elhelyezkedés intézményi segítésével (2,33) és a képzés alatti munkalehetőségekkel (2,23). Tulajdonképpen a nagy hagyományokkal rendelkező ELTE-BTK megítélése nagyfokú hasonlóságot mutat az egész bölcsész szakterületre általánosan jellemző vélekedésekkel, melyeket a korábbiakban részleteztünk. Ugyanez az általános negatív kép köszön vissza a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának e szempontból igen rossz hallgatói megítélésében. 116 E g y e t e m e k m é r l e g e n

8 A h a l l g a t ó k i n t é z m é n y i m e n e d z s e l é s e AZ EGYES INTÉZMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KÜLÖNBÖZŐ JELLEMZŐK SZERINT Összesítés Oktatók segítőkészsége Szakmai önképzési lehetőségek Egyéni szakmai érdeklődés kielégítése Szakmai konferenciákon részvételi lehetőség Végzés utáni elhelyezkedés segítése Kutatásokba bekapcsolódás lehetősége Képzés alatti munkalehetőségek biztosítása Intézmények R R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték DE-BTK 1 2 3,88 1 3,39 2 3,47 6 3,31 1 2,95 2 3,28 1 2,81 KRE-BTK 2 1 4,14 5 3,15 1 3,49 1 3,50 2 2,93 4 3,14 3 2,55 PPKE-BTK 3 5 3,62 3 3,24 6 3,32 3 3,44 3 2,78 3 3,20 2 2,74 ELTE-BTK 4 4 3,69 2 3,25 3 3,37 2 3,47 7 2,33 5 3,12 6 2,23 PTE-BTK 5 6 3,61 4 3,19 5 3,34 4 3,42 5 2,63 1 3,29 5 2,30 ME-BTK 6 3 3,73 7 3,07 4 3,36 5 3,35 4 2,69 6 3,11 4 2,49 SZTE-BTK 7 7 3,50 6 3,10 7 3,09 7 3,04 6 2,37 7 2,98 7 2,19 E g y e t e m e k m é r l e g e n 117

9 Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAROK A természettudományi karok hallgatóinak véleménye alapján viszonylag egyértelmű képet kapunk a szakterület intézményeiről. A szegedi és budapesti TTK szinte minden szempontból jobb megítélés alá esik a többi karnál. A szegedi TTK esetében külön kiemelendő a kutatásokba való bekapcsolódási lehetőségekről alkotott hallgatói vélemény, hiszen itt is viszonylag magas átlagosztályzatot kapott az intézmény (3,88). Emellett magas értékelést kapott az oktatók segítőkészsége (3,74), ami alapvetően meghatározhatja a diákoknak a szakmai önképzéshez, az önálló kutatómunkához való viszonyát. Végül érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a legtöbb intézménnyel ellentétben a képzés alatti munkalehetőségekkel (3,31), illetve a végzés utáni elhelyezkedés segítésével (2,91) a többi intézményhez képest kevésbé elégedetlenek a szegedi diákok. Az ELTE-TTK hallgatói két vizsgált szempont szerint a legelégedettebbek közé tartoznak (bár közel sem teljesen elégedettek). Az intézményen belüli önképzési lehetőségekről ezen a karon nyilatkoztak a legpozitívabban a diákok (3,55), valamint a képzés alatti munkalehetőségekről találtuk a legkevésbé kritikus véleményt az utóbbi kérdésre kapott átlagérték (2,95) viszont még mindig elégedetlenséget fejez ki. A hallgatók többsége azonban úgy gondolja, hogy tanáraik megfelelő módon segítik őket a tanulmányi-szakmai munkában, illetve a szakmai előrejutásban (3,68). A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karával a diákok összességében viszonylag elégedettek, a hallgatók menedzseléséről nagyrészt pozitívabb képet kapunk az átlagnál. A diákok elégedettek a szakmai konferenciákon való részvételi lehetőségekkel (3,69), ugyanakkor a végzés utáni elhelyezkedés segítése (2,92) és a képzés alatti munkalehetőségek biztosítása (2,55) terén kritikusabbak. A Debreceni Egyetem Természettudományi Karának diákjai összességében a szakterület legkevésbé elégedett csoportját alkotják e kérdések alapján, ám az intézmény értékelése nem mondható feltűnően rossznak, hiszen például a szakmai önképzési lehetőségek (3,45) vagy az oktatók segítőkészsége (3,40) a válaszadók szerint megfelelőnek mondható. 118 E g y e t e m e k m é r l e g e n

10 A h a l l g a t ó k i n t é z m é n y i m e n e d z s e l é s e AZ EGYES INTÉZMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KÜLÖNBÖZŐ JELLEMZŐK SZERINT Összesítés Oktatók segítőkészsége Szakmai önképzési lehetőségek Egyéni szakmai érdeklődés kielégítése Szakmai konferenciákon részvételi lehetőség Végzés utáni elhelyezkedés segítése Kutatásokba bekapcsolódás lehetősége Képzés alatti munkalehetőségek biztosítása Intézmények R R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték SZTE-TTK 1 1 3,74 2 3,46 1 3,69 2 3,63 1 3,31 1 3,88 2 2,91 ELTE-TTK 2 2 3,68 1 3,55 2 3,68 3 3,40 2 3,18 2 3,76 1 2,95 PTE-TTK 3 3 3,54 3 3,36 3 3,54 1 3,69 4 2,92 3 3,45 4 2,55 DE-TTK 4 4 3,40 4 3,17 4 3,45 4 3,19 3 3,07 4 3,22 3 2,69 E g y e t e m e k m é r l e g e n 119

11 Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K MŰSZAKI KAROK Minden szakterületet figyelembe véve a műszaki egyetemisták vélekednek a legpozitívabban intézményükről abban a tekintetben, hogy a kar mennyire segíti őket szakmai érdeklődésük kielégítésében, általában karrierépítésükben. Közülük is kiemelkedik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ahol egy kérdés kivételével minden intézményi jellemzőben a legjobb értékelést kapták a karok. Különösen elégedettek a hallgatók az egyéni szakmai érdeklődés kielégítése terén (3,80), az oktatók segítőkészségét illetően szintén magas a nagyrészt vagy teljes mértékben elégedettek aránya. Ha minden szakterületet (bölcsész, orvosi stb.) bevonunk az elemzésbe, akkor összesen három olyan kart találunk, ahol az itt kapott átlagértéknél (3,76) magasabb osztályzattal találkozunk. Már a fentiekben is láthattuk, hogy a munkalehetőségek, az elhelyezkedés segítése tekintetében az intézmények általában igen komoly kritikát kapnak hallgatóiktól. Nos, ez a Műegyetem esetében nincs így, hiszen a végzés utáni elhelyezkedés segítésével (3,73), és a képzés alatti munkalehetőségekkel (3,30) is elégedettnek bizonyultak a megkérdezett hallgatók. Ez az elégedettségi mutató sokkal magasabb a más szakterületen mért értékeknél. A BME műszaki karai közül és minden vizsgált magyarországi intézmény közül is kiemelkedik a Vegyészmérnöki Kar: az intézmény hallgatói menedzselésével kiugróan elégedettek a diákok, de szinte minden tekintetben nagyon magasak az itt kapott értékek (4,2 4,5). (A Műegyetemen tapasztalt kimagasló elégedettségben valószínűleg szerepet játszik a Diákközpont évek óta tartó szisztematikus munkája az állásközvetítés és a karrierkövetés terén.) A Veszprémi Egyetem Mérnöki Karán is szinte egyöntetűen elégedettek a hallgatók, még akkor is, ha a BME értékelésénél valamivel alacsonyabbak a megyeszékhely diákjaitól kapott minősítések. A veszprémi mérnöki kar elégedettségi mutatói egyértelműen meghaladják a más szakterületeken tapasztaltakat, sőt, a szakmai konferenciákon való részvételi lehetőségekről a Veszprémi Egyetemen vélekednek a legpozitívabban (3,67). Jóllehet a Miskolci Egyetem műszaki karain már valamelyest kritikusabbak a diákok, de az itt tapasztalt elégedettség még mindig magasabb, mint más szakterületek intézményeinél. Például az ME műszakis hallgatói egészen kiválónak tartották az oktatók hozzáállását, amiről az oktatók segítőkészségét mérő, magas átlagérték (3,90) tanúskodik. A műszaki szakterület egyetemi karainak pozitív hallgatói értékelése azt jelzi, hogy a hazai felsőoktatási szféra többi intézményéhez képest ezek a képző helyek jól működő és rendszeres kapcsolatokat ápolnak a munkaerőpiac szereplőivel, ami egyben a hallgatók elhelyezkedési lehetőségeire is pozitív hatással van, karrierépítési perspektíváikat szélesíti E g y e t e m e k m é r l e g e n

12 A h a l l g a t ó k i n t é z m é n y i m e n e d z s e l é s e AZ EGYES INTÉZMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KÜLÖNBÖZŐ JELLEMZŐK SZERINT Összesítés Oktatók segítőkészsége Szakmai önképzési lehetőségek Egyéni szakmai érdeklődés kielégítése Szakmai konferenciákon részvételi lehetőség Végzés utáni elhelyezkedés segítése Kutatásokba bekapcsolódás lehetősége Képzés alatti munkalehetőségek biztosítása Intézmények R R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték BME (műszaki karok) 1 1 3,76 1 3,69 1 3,80 2 3,61 1 3,73 1 3,72 1 3,30 VE (műszaki kar) 2 2 3,60 2 3,53 3 3,41 1 3,67 2 3,46 2 3,59 2 2,88 ME (műszaki karok) 3 3 3,52 3 3,38 2 3,45 3 3,57 3 3,27 3 3,37 3 2,77 E g y e t e m e k m é r l e g e n 121

13 Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAROK Intézményi menedzselés tekintetében az általános orvostudományi karok diákjai valamivel elégedettebbnek mutatkoznak az átlagosnál. Ebben nyilvánvalóan szerepet játszanak a képzés sajátosságai, a klinikai munkavégzés, az intenzív szakmai együttműködések különböző formái, a hagyományos orvosi team-munka. A szakterületen belüli kép azonban nagyon vegyes. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara az intézményi összehasonlításban a legjobban szerepelt, bár nem itt találkozunk minden vonatkozásban a legnagyobb fokú elégedettséggel. Különösen jó véleménnyel vannak a hallgatók a kutatásokba történő bekapcsolódási lehetőségeket illetően (3,99), de az egyéni szakmai érdeklődés kielégítése (3,90) és a konferenciákon való részvételi lehetőségek (3,81) tekintetében is pozitívak a vélekedések. Ugyanakkor a szakterület legnagyobb hagyományokkal rendelkező intézményének hallgatói a diplomaszerzés utáni elhelyezkedés segítésével (3,07) és a képzés alatti munkalehetőségekkel kevésbé elégedettek (3,06). Hasonlóan vegyes kép rajzolódik ki a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karáról is, ugyanakkor az egyes kérdésekben éppen ellentétes véleményen vannak a diákok. Az egyéni szakmai ambíciók kereteinek, feltételeinek megteremtése a szakmai önképzési lehetőségek (3,27), az egyéni szakmai érdeklődés kielégítése (3,42), a kutatásokba való bekapcsolódási lehetőségek (3,45) megítélésében a debreceni orvostanhallgatók a legelégedetlenebbek. Ezzel szemben a többi karnál lényegesen elégedettebbek a konkrét munkához jutás intézményi segítésének megítélésekor, erre utalnak a végzés utáni elhelyezkedés segítése (3,29) és a képzés alatti munkalehetőségek biztosítása (3,33) kérdésekre adott válaszok. Továbbá az oktatók segítőkészségéről szintén pozitívan nyilatkoznak az idejárók (3,73). A hét vizsgált szempont közül tehát három esetben a legmagasabb, szintén három esetben pedig a legalacsonyabb elégedettségi értéket mértük a cívis város orvostanhallgatói között! A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának megítélése is hasonlóan ellentmondásos képet mutat, de talán nem annyira szélsőségesen, mint a debreceni intézmény esetében. A szakmai önképzési lehetőségekkel itt a legelégedettebbek a hallgatók (3,79), míg a végzés utáni elhelyezkedés segítését (3,03), és különösen a képzés alatti munkalehetőségek biztosítását (2,62) nagyon kritikusan ítélik meg. A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara elsősorban abban különbözik a többi orvosképző intézménytől, hogy ugyan alig van egy-két szempont, aminek alapján feltűnően negatívan nyilatkoznának róla hallgatóik, ám olyan sincs, aminek alapján különösebb elégedettséget lehetne tapasztalni. A megkérdezett diákok szerint az oktatók kevésbé segítik őket, és a hallgatók szakmai karrierépítését sem igazán támogatja az egyetem E g y e t e m e k m é r l e g e n

14 A h a l l g a t ó k i n t é z m é n y i m e n e d z s e l é s e AZ EGYES INTÉZMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KÜLÖNBÖZŐ JELLEMZŐK SZERINT Összesítés Oktatók segítőkészsége Szakmai önképzési lehetőségek Egyéni szakmai érdeklődés kielégítése Szakmai konferenciákon részvételi lehetőség Végzés utáni elhelyezkedés segítése Kutatásokba bekapcsolódás lehetősége Képzés alatti munkalehetőségek biztosítása Intézmények R R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték SE-ÁOK 1 2 3,61 2 3,69 1 3,90 1 3,81 3 3,07 1 3,99 2 3,06 DE-ÁOK 2 1 3,73 4 3,27 4 3,42 3 3,45 1 3,29 4 3,45 1 3,33 PTE-ÁOK 3 3 3,59 1 3,79 2 3,76 2 3,67 4 3,03 2 3,93 4 2,62 SZTE-ÁOK 4 4 3,43 3 3,38 3 3,58 4 3,43 2 3,11 3 3,73 3 2,89 E g y e t e m e k m é r l e g e n 12 3

15 Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K AGRÁRTUDOMÁNYI KAROK Az agrár szakterület összesen tizenegy intézményéről helytelen volna sommás összesítést készíteni ehelyett az elégedettség mértékét külön-külön, az egyes intézmények szintjén tekintjük át. Döntően elégedett hallgatókkal találkoztunk Sopronban, ahol a hallgatóktól legjobb értékelést kapott karok működnek. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karával minden vizsgálati szempont alapján elégedettnek bizonyultak a diákok. Két esetben egyértelműen ez a kar kapta a legjobb minősítést, ami az önálló szakmai munka megfelelő kereteinek a meglétét mutatja: a szakmai önképzési lehetőségekkel (3,55) és az egyéni szakmai érdeklődés kielégítésének lehetőségeivel (3,75) is nagyon elégedettek a diákok. Jónak értékelik a hallgatói menedzselés intézményi kereteit a Budapesti Corvinus Egyetem (korábban BKÁE) Tájépítészeti- védelmi és fejlesztési Karának hallgatói is. Az egyetemisták diplomaszerzés utáni elhelyezkedését (3,49), illetve a képzés alatti munkához jutást (3,46) a többi intézményhez képest a kar jóval hatékonyabban segíti. Ugyanakkor a hallgatók közel sem nyilatkoztak túlságosan pozitívan az oktatók és hallgatók közötti viszonyról (3,62). Ezzel szemben a tanár-diák kapcsolat megítélése a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karának hallgatói között a legjobb (3,74), a soproni diákok viszont az intézményi szintű szakmai önképzés feltételeivel elégedetlenek kissé (3,26). A Kaposvári Egyetem, Veszprémi Egyetem, Debreceni Egyetem agrártudományi karán a hallgatói értékelés nem a legjobb, de nem is a legrosszabb. Közülük a keszthelyi székhelyű Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karát érdemes külön megemlíteni. Keszthelyen az oktatók segítőkészségével, szakmai támogatásával elégedettek a diákok (3,68). Ezenkívül még a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karára kell felhívni a figyelmet, hiszen a szakmai konferenciákon való részvételi lehetőségekről ebben a fővárosi intézményben nyilatkoznak a legelismerőbben (3,79). Találunk olyan intézményeket is, amelyek a hallgatói menedzselés terén összességében meglehetősen rossz értékelést kaptak, ám van olyan szempont, amelyben viszonylag jó véleménnyel vannak róluk. Például az egyéni szakmai érdeklődés, illetve a szakmai önképzési lehetőségek kielégítésének intézményi keretei megfelelőnek mondhatóak a Budapesti Corvinus Egyetem (korábban BKÁE) Kertészettudományi Karán (3,53, illetve 3,25) és a Nyugat-Magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Karán (3,29, illetve 3,38). Mivel ezek az intézményi jellemzők a szakmai előrejutás igen fontos tényezői, ezért az összesített listán elért gyengébb szerepléstől függetlenül az itt tapasztalt viszonylag pozitív hallgatói vélekedések mindenképpen figyelemreméltóak. Egyedül a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának (Gödöllő) hallgatói elégedetlenek intézményükkel a hallgatói menedzselés szinte minden vonatkozásában. 124 E g y e t e m e k m é r l e g e n

16 A h a l l g a t ó k i n t é z m é n y i m e n e d z s e l é s e AZ EGYES INTÉZMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KÜLÖNBÖZŐ JELLEMZŐK SZERINT Összesítés Oktatók segítőkészsége Szakmai önképzési lehetőségek Egyéni szakmai érdeklődés kielégítése Szakmai konferenciákon részvételi lehetőség Végzés utáni elhelyezkedés segítése Kutatásokba bekapcsolódás lehetősége Képzés alatti munkalehetőségek biztosítása Intézmények R R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték NYME-EMK 1 3 3,70 1 3,55 1 3,75 2 3,58 3 3,43 2 3,70 2 3,12 BCE-TÁJK 2 5 3,60 2 3,53 3 3,55 3 3,45 1 3,69 1 3,92 1 3,46 NYME-FMK 3 1 3,74 8 3,26 2 3,57 6 3,39 2 3,48 4 3,65 4 2,97 BCE-ÉTK 4 2 3,72 6 3,35 5 3,44 8 3,33 4 3,19 3 3,69 5 2,72 KE-ÁTK 5 7 3,52 3 3,48 7 3,42 4 3,44 6 2,98 8 3,32 3 3,00 DE-MTK ,31 4 3,45 8 3,41 6 3,39 5 3,09 8 3,32 6 2,71 SZIE-ÁOTK 7 9 3,45 7 3,29 5 3,44 1 3, ,77 7 3, ,25 VE-GMK 8 4 3, ,12 9 3,40 5 3,41 9 2,83 6 3,34 7 2,65 BCE-KERTK 9 8 3,51 9 3,25 4 3,53 9 3,31 8 2,93 5 3,56 9 2,52 NYME-MÉK ,59 5 3, , ,23 7 2, ,30 8 2,64 SZIE-MKK , , , , , , ,23 E g y e t e m e k m é r l e g e n 12 5

17 Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K JOGTUDOMÁNYI KAROK A feltérképezett intézmények közül a jogászhallgatók bizonyultak az egyik legelégedetlenebb csoportnak, s nem volt ez másképp az önképzés, a szakmai előrejutás terén sem. Egykét jogi kart leszámítva mindenütt jóval az átlagos értékeknél alacsonyabb elégedettségi mutatókkal találkozunk, s ezek között van néhány kiemelkedően negatív vélekedés is. A hallgatói menedzselés különböző szempontjait magában foglaló összesítésben az egyik legkisebb hallgatói létszámmal rendelkező jogtudományi kar, a Károli Gáspár Református Egyetem átlagértéke a legmagasabb. Az önképzés intézményi feltételeivel (3,38) és az egyéni szakmai érdeklődés kielégítését szolgáló lehetőségekkel (3,51) ugyan nem itt a legelégedettebbek a hallgatók, összességében azonban erről az intézményről a legjobb a diákok véleménye. Különösen a végzés utáni elhelyezkedés segítésében jár élen a kar, hiszen nem csak a jogász, hanem minden szakterületet tekintetbe véve is magas az elégedettségi mutató (3,69). Ezek után talán már nem meglepő, hogy a képzés alatti munkalehetőségekről sincsenek annyira rossz véleménnyel az ott tanulók (3,18). Mindenesetre a KRE-ÁJK hallgatóinak (legalábbis a többi jogi karhoz viszonyított) elégedettségében valószínűleg az a tényező is szerepet játszhat, amire korábban már utaltunk a bölcsészkaroknál: a viszonylag újonnan alapított intézmények jövőképe a hallgatók és az oktatók oldaláról is feltűnően optimista. Ezt a magyarázatot még inkább erősítheti az a tény, hogy a Károli egyetemről eddig csak néhány végzős évfolyam került ki, tehát az átlagoshoz képest pozitívabb várakozások mögött nincs sok munkaerő-piaci tapasztalat. Azaz valójában ténylegesen csak az intézmény és az oktatók segítő szándékú hozzáállásáról számolhatnak be a diákok. Érdekesség, hogy egy másik, hasonlóan fiatal egyházi intézményben, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán éppen az önképzési lehetőségekkel (3,52) és az egyéni szakmai érdeklődés kielégítésének lehetőségeivel (3,60) a legelégedettebbek a hallgatók. Ugyanakkor sokkal rosszabbnak ítélik a képzés alatti munkalehetőségeket (2,39), illetve az intézmény közreműködését a végzés utáni elhelyezkedésben (2,61). A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán viszonylag elégedettek a diákok, és a hallgatói karrierépítés tekintetében sem találunk olyan tényezőt, aminek mentén komoly kritikát fogalmaznának meg intézményükkel szemben. A pozitív kép helyiértékét itt is befolyásolja, hogy a nemrégiben alakult önálló egyetemi kar esetében a képzés utáni karrieresélyekről korlátozott tapasztalataik lehetnek az itt tanulóknak. Ugyanakkor elgondolkodtató a két nagy hagyománnyal és komoly presztízzsel rendelkező intézmény, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem jogtudományi karainak rendkívül rossz hallgatói megítélése. A két egyetem diákjai sok intézményi jellemző esetében is igen nagyfokú elégedetlenségükről tettek tanúbizonyságot. Ezek közül talán a legfeltűnőbb az oktató-hallgató viszony nem túl ideális megítélése (2,71, illetve 2,49), az alacsony elégedettségi mutatók komoly kritikát jelentenek az intézményekre nézve. Hiába a jó intézményi hírnév, a szakmailag elismert oktatói kar, ha a hallgatók szakmai előrejutásukban nem érzékelik tanáraik segítségét (2,78, illetve 2,60). A hallgatói menedzseléssel való elégedetlenséget még nyilvánvalóbban mutatják a végzés utáni elhelyezkedés segítéséről (2,28; 2,13) és a képzés alatti munkalehetőségekről megfogalmazódó, minden korábbinál lehangolóbb megítélések (2,26, illetve 1,92) E g y e t e m e k m é r l e g e n

18 A h a l l g a t ó k i n t é z m é n y i m e n e d z s e l é s e AZ EGYES INTÉZMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KÜLÖNBÖZŐ JELLEMZŐK SZERINT Összesítés Oktatók segítőkészsége Szakmai önképzési lehetőségek Egyéni szakmai érdeklődés kielégítése Szakmai konferenciákon részvételi lehetőség Végzés utáni elhelyezkedés segítése Kutatásokba bekapcsolódás lehetősége Képzés alatti munkalehetőségek biztosítása Intézmények R R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték KRE-ÁJK 1 1 3,61 3 3,38 3 3,51 1 3,55 1 3,69 1 3,57 1 3,18 DE-ÁJK 2 2 3,53 2 3,48 3 3,51 2 3,54 2 3,31 4 3,04 3 2,76 PPKE-JÁK 3 5 3,24 1 3,52 1 3,60 2 3,54 4 2,61 2 3,32 4 2,39 ME-ÁJK 4 3 3,34 6 3,26 6 3,24 4 3,40 3 3,01 3 3,18 2 2,77 PTE-ÁJK 5 6 3,14 4 3,33 2 3,52 5 3,35 6 2,49 5 2,97 7 2,21 SZE-JGK 6 4 3,31 7 2,90 7 3,07 7 3,02 4 2,61 8 2,37 5 2,27 ELTE-ÁJK 7 7 2,78 5 3,29 5 3,30 6 3,30 7 2,28 6 2,80 6 2,26 SZTE-ÁJK 8 8 2,60 8 2,81 8 2,90 8 2,92 8 2,13 7 2,49 8 1,92 E g y e t e m e k m é r l e g e n 12 7

19 Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAROK Az utóbbi évek felvételi jelentkezései alapján az egyetemi közgazdászképzés a legnépszerűbb szaknak számított a fiatalok körében, sőt, a legutóbbi két év (2003, 2004) statisztikái szerint már ez a képzés szerepelt a népszerűségi lista élén. Ezért is érdekes azt megvizsgálni, hogy a közgazdaságtudományi karok diákjai hogyan értékelik saját intézményüket a hallgatók szakmai karrierépítésének segítése szempontjából. Az eredmények szerint egyetlen más szakterületen sem találkozunk annyira egységes intézményi képpel, mint itt. Érdekesség, hogy ha a szakterületeket nagy általánosságban hasonlítjuk össze, akkor nem találhatunk semmi rendkívülit a közgazdaságtudományi oktatási intézmények megítélésében, ugyanakkor az egyes közgazdasági egyetemek hallgatói elégedettsége között rendkívül nagy különbségek tapasztalhatóak. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán tanuló diákok menedzselésről való véleménye szinte példa nélküli: a szakmai előrejutás, az önképzés feltételei minden tekintetben ennek az intézménynek a hallgatói a legelégedettebbek. Sőt, az összes szakterület összehasonlításában is itt a legmagasabb a nagyrészt vagy teljesen elégedett diákok aránya. Ezenkívül az oktatók és hallgatók közötti szakmai kapcsolatnak is nagyon jó a megítélése (3,98), mindössze egy másik szakterülethez tartozó intézmény esetében találkozhatunk magasabb átlagértékkel (4,14), de gyakorlatilag az összes többi jellemzőt említhetnénk, hiszen mindennel elégedettek a megkérdezettek szegedi diákok. A képzés alatti munkalehetőségekről is jó a véleményük (3,58), pedig ezt a kérdést a legtöbb helyen nagyon kritikusan ítélték meg a hallgatók. A végzés utáni elhelyezkedés intézményi segítéséről (ami szintén sok kritikát kapott a többi intézménynél) a szegedi gazdaságtudományi karon jó értékelést adtak a megkérdezettek (3,78). A korábban többször említett összefüggésekre utalva ismét elmondhatjuk, hogy az intézmény jó szereplése nem meglepő, ugyanis a viszonylag friss alapítású képzőhelyek hallgatói konkrét munkaerő-piaci tapasztalatoktól függetlenül is pozitív intézményi-oktatói hozzáállást tapasztalnak a hallgatók menedzselése terén. A szakterület legnagyobb hagyományokkal rendelkező képzési helyén, a Budapesti Corvinus Egyetemen (korábban BKÁE) az elégedettségi mutató kiegyensúlyozott, ha nem is egyértelműen pozitív. Minthogy azonban a hallgatók menedzselése tekintetében igazán negatív vélekedések nem voltak, ezért összességében csak a szegedi gazdaságtudományi kar diákjai bizonyultak a fővárosi közgazdász hallgatóknál elégedettebbnek. Érdemes megemlíteni viszont, hogy az oktató-hallgató viszonyról nem vélekednek túlságosan pozitívan (3,25) a megkérdezettek. A fővárosi közgáznál csak egy hajszállal rosszabb a megítélése a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának. A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának hallgatói minden jellemző mentén elégedetlennek mutatkoznak, azon belül különösen az oktatók segítőkészségét hiányolják (2,85), illetve az önképzési lehetőségekről vélekednek meglehetősen negatívan (2,90) E g y e t e m e k m é r l e g e n

20 A h a l l g a t ó k i n t é z m é n y i m e n e d z s e l é s e AZ EGYES INTÉZMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KÜLÖNBÖZŐ JELLEMZŐK SZERINT Összesítés Oktatók segítőkészsége Szakmai önképzési lehetőségek Egyéni szakmai érdeklődés kielégítése Szakmai konferenciákon részvételi lehetőség Végzés utáni elhelyezkedés segítése Kutatásokba bekapcsolódás lehetősége Képzés alatti munkalehetőségek biztosítása Intézmények R R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték R átlagérték SZTE-GTK 1 1 3,98 1 4,04 1 4,02 1 3,97 1 3,78 1 3,63 1 3,58 BCE 2 6 3,25 4 3,37 2 3,58 2 3,44 3 2,97 2 3,24 3 2,80 DE-KTK 3 3 3,43 3 3,52 3 3,54 3 3,34 3 2,97 3 3,09 4 2,70 BME-GTK 4 2 3,73 2 3,65 4 3,48 5 3,29 2 3,52* 7 3,50* 2 3,34 PTE-KTK 5 5 3,27 5 3,25 5 3,41 4 3,33 6 2,69 5 2,72 5 2,27 NYME-KTK 6 4 3,32 6 3,05 7 3,08 6 3,18 5 2,82 4 2,87 7 2,23 ME-GTK 7 7 2,85 7 2,90 6 3,13 7 3,10 7 2,55 6 2,64 6 2,24 E g y e t e m e k m é r l e g e n 12 9

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS jog.qxd 2005.12.12. 18:02 Page 90 JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? A jogi és igazgatási szakterületen kilenc intézményben, hét egyetemi jogtudományi karon és további

Részletesebben

Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása

Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása A rangsorok értelmezését megkönnyítendő, a Felvi rangsorok mutatóit két csoportba soroltuk: a leíró mutatók

Részletesebben

AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK?

AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? agrar3.qxd 2005.12.12. 15:36 Page 24 AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? 24 Tizenegy egyetemi és nyolc fõiskolai kar várja az agrárfelsõoktatás iránt érdeklõdõ továbbtanulókat. Az összesen 19 462

Részletesebben

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 Intézmény kód Szerződés intézmény név Intézmény DK kód ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 81 ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola 1 AVKF Apor Vilmos

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY orvos.qxd 2005.12.12. 18:18 Page 120 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Harmincezer diák, patinás egyetemek a legnagyobb regionális tudásközpontokban, legendásan magas

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK?

PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? pedagogus.qxd 2005.12.12. 18:20 Page 138 PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? Az országban tizenhét intézményben folyik tanító- és óvóképzés. A többi szakterületen jellemzõ települési koncentrálódással

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

MOTIVÁCIÓK A TOVÁBBTANULÁSBAN

MOTIVÁCIÓK A TOVÁBBTANULÁSBAN MOTIVÁCIÓK A TOVÁBBTANULÁSBAN M o t i v á c i ó k a t o v á b b t a n u l á s b a n A hallgatók jóval első beiratkozásuk előtt elkezdik mérlegelni mindazt, amit az egyetemekről tudnak hiszen a felsőfokú

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

TOVÁBBI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK 2014. ÉVBEN AVAGY A PÓTFELVÉTELI

TOVÁBBI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK 2014. ÉVBEN AVAGY A PÓTFELVÉTELI TOVÁBBI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK 2014. ÉVBEN AVAGY A PÓTFELVÉTELI A 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás kiegészítéseként egyes felsőoktatási intézmények pótfelvételi lehetőséget

Részletesebben

Ebben az írásban1 a felvételi adatbázis2 valamint az oktatási statisztikák

Ebben az írásban1 a felvételi adatbázis2 valamint az oktatási statisztikák Honnan jönnek a hallgatók? Ebben az írásban1 a felvételi adatbázis2 valamint az oktatási statisztikák elemzése alapján igyekszünk képet alkotni a hazai foktatás néhány tendenciájáról. Először a rendszerváltástól

Részletesebben

A műszaki és a természettudományi képzési terület a felsőoktatási rangsorok tükrében

A műszaki és a természettudományi képzési terület a felsőoktatási rangsorok tükrében FODOR SZABOLCS KISS LÁSZLÓ A műszaki és a természettudományi képzési terület a felsőoktatási rangsorok tükrében FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik jelentkeznek a műszaki és a természettudományi képzésekre, milyen

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9

I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 3 II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 III. MUNKATÁRSAK... 8 IV. BEVEZETÉS... 9 V. MÓDSZERTAN... 9 V. 1. Kérdőív... 9 V. 2. Próbafelmérések... 9 V. 3. Mintavétel... 10 V.

Részletesebben

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A következő táblázatokban (képzési szint és munkarend szerinti bontásban) a meghirdetett szakok mellett azok az intézmények, karok

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai

Vélemények az oktatás színvonaláról. és az oktatási rendszer mobilitási. funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai Közép-európai közvélemény: Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer mobilitási funkciójának mûködésérôl a keletközép-európai államokban A Central European Opinion Research Group (CEORG)

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen,osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen AVKF BCE-ÉTK BGF-GKZ szakképzésre jelentkeznek a Főiskola 2015. évi általános

Részletesebben

Mire jó, mennyire jó a magyar PhD? SZEMELVÉNYEK A DOKTORÁLTAK VISSZAJELZÉSEIT FELMÉRŐ KUTATÁSI PROGRAMBÓL 1

Mire jó, mennyire jó a magyar PhD? SZEMELVÉNYEK A DOKTORÁLTAK VISSZAJELZÉSEIT FELMÉRŐ KUTATÁSI PROGRAMBÓL 1 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Mire jó, mennyire jó a magyar PhD? SZEMELVÉNYEK A DOKTORÁLTAK VISSZAJELZÉSEIT FELMÉRŐ KUTATÁSI PROGRAMBÓL 1 A magyar felsőoktatás átalakulásának egyik legfontosabb eredménye, hogy

Részletesebben

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A következő táblázatokban (képzési szint és munkarend szerinti bontásban) a meghirdetett szakok mellett azok az intézmények, karok

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

2010. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében)

2010. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében) 2010. évi ok (februárban induló képzések esetében) Képzés megnevezése ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola vállalkozásfejlesztés M N 74 n.i. vállalkozásfejlesztés M L 58 n.i. ANNYE Andrássy Gyula Budapesti

Részletesebben

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5.

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5. Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre Vezetői összefoglaló és módszertan 2013. február 5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (Nftv.) négy minősítési kategóriát

Részletesebben

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók)

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Készítette: Pappné Palovics Éva, Tamáska Máté N=249 Vác, 2012. november 30. A kérdőív elsősorban a végzett

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Felsőoktatásban tanuló fiatalok idő-felhasználási mintázatai

Felsőoktatásban tanuló fiatalok idő-felhasználási mintázatai Felsőoktatásban tanuló fiatalok idő-felhasználási mintázatai Írta: Bocsi Veronika, I. PhD Az egyetemisták életmódja, életritmusa komoly mértékben eltér a magyar társadalom átlagos jellemzőitől. Ennek oka

Részletesebben

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Diplomás Pályakövetési Rendszer

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Diplomás Pályakövetési Rendszer A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A MÜTF pályára állít : komplex hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztése valamint azok intézményi

Részletesebben

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A következő táblázatokban (képzési szint és munkarend szerinti bontásban) a meghirdetett szakok mellett azok az intézmények, karok

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A PM szakma tükre 2015. Török L. Gábor PhD

A PM szakma tükre 2015. Török L. Gábor PhD A PM szakma tükre 2015 Török L. Gábor PhD Az üzleti kilátások megítélése Üzleti kilátások/prognózisok 2015-re, és a korábbi prognózisok adatai Várakozások 2015-re vonatkozóan Induló projektek Pesszimista

Részletesebben

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI NYITOTT NAPOK IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008/2009-es tanév 2 MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 323 fő. Képzési Nappali Település Nyelv képzés Esti, levelező munkarend Képzési Távoktatás /Szakmacsoport gazdaságtudományok képzési Budapest

Részletesebben

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése -

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése - TÁMOP-1.4.-1/1.-1-000 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai - statisztikai adatok másodelemzése - 14. február 7. Készítette:

Részletesebben

Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben

Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben SELMECZY IVÁN TÓTH ISTVÁN JÁNOS Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben A Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet 2007-ben végzett kutatásában a diplomás pályakezdők foglalkoztatásának

Részletesebben

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008.

Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Munkatársi elégedettségvizsgálat eredményei 2008. Vizsgálat tárgya: munkatársi elégedettség Kutatás módszere: 1-5-ig megválaszolható zárt típusú kérdéseket tartalmazó önkitöltős kérdőív (papíralapú) Adatfelvétel

Részletesebben

Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága

Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága Budapest, 2010, február Tartalom A kutatási programról... 3 Felsıoktatási intézmények értékelése... 4 A presztízsrangsorokról... 4 A preferencia rangsorról...

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Debreceni Egyetem 400 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt Diplomás Pályakövető Rendszer Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Diplomás Pályakövető

Részletesebben

Diákok a harmadfokú képzésben

Diákok a harmadfokú képzésben Diákok a harmadfokú képzésben Kutatásunkkal azt a hipotézist szeretnénk ellenőrizni, mely szerint az érettségi vizsga megszerzésének általánossá válásával a harmadfokú képzés intézményrendszere különösen

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Lakóhely és intézményválasztás

Lakóhely és intézményválasztás FÓKUSZ Lakóhely és intézményválasztás A felsôoktatási jelentkezések területi jellemzôi kilenc szak esetében (2006 2011) Kasza Georgina A Felsôoktatási MÛHELY 2007/1. számában megjelent Honnan hová? A felsôoktatási

Részletesebben

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében

4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében 4. Bogárdi Tünde Szarvák Tibor: Munka és/vagy tudomány néhány gondolat a továbbtanulás, továbbképzés témakörében Abstract The era that we live in can be regarded as the era of the knowledge society. Out

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar 817

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar 817 Intézmény kód Szerződés intézmény név Intézmény DK kód ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 81 ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola 1 AVKF Apor Vilmos

Részletesebben

A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja

A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja 2010-2011-2012-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók telefonos mintavételes vizsgálata Mintafelvétel: 2013. november - 2014. február Lezárva: 2015. január

Részletesebben

A jelen tájékoztatóban meghirdetett szakok a hozzájuk tartozó kreditekkel

A jelen tájékoztatóban meghirdetett szakok a hozzájuk tartozó kreditekkel A jelen tájékoztatóban meghirdetett szakok a hozzájuk tartozó kreditekkel Alapképzés - Nappali munkarend (AN) andragógia (180) - DE-GYFK, PTE-FEEK, ZSKF design- és művészetelmélet (180) - BKF-KMK emberi

Részletesebben

I. Pártpreferenciák: Megroppant az LMP támogatottsága az egyetemisták körében is

I. Pártpreferenciák: Megroppant az LMP támogatottsága az egyetemisták körében is Akár a magyar egyetemisták és főiskolások egyharmadáról is le kell mondanunk? Sajtóközlemény Zuhanó LMP-s támogatottság, erős jobboldali elkötelezettség, kedvezőtlen magyarországi elhelyezkedési esélyek,

Részletesebben

A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei

A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei 2015. június Elemzésünk azt vizsgálja, hogy a hazai vállalkozók milyen szempontokat tartanak fontosnak egy-egy bank megítélésénél

Részletesebben

Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban

Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban Marsi Mónika, 2004, KöNKomP, 2005. 1 Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel

Részletesebben

Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények OTDK eredményessége. Dombi József, Szendrő Péter

Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények OTDK eredményessége. Dombi József, Szendrő Péter Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények OTDK eredményessége Dombi József, Szendrő Péter Országos Tudományos Diákköri Tanács Budapest, 2013 Az OTDT elnöke: Dr.

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER BESZÁMOLÓ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP 4.1.1.

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest német 90 0 0 BÖLCS. Budapest német 24 0 0 GAZD. Budapest német 37 0 0 KRK

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest német 90 0 0 BÖLCS. Budapest német 24 0 0 GAZD. Budapest német 37 0 0 KRK ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem ANNYE felvehető összlétszáma: 157 fő. Képzési bölcsészettudomány képzési gazdaságtudományok képzési közigazgatási, rendészeti és katonai képzési társadalomtudomány

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2009. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2009. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek érettségizetteknek Tajekoztato-2_2009_AOF.indd 1 2008.11.26. 20:57:53 Tajekoztato-2_2009_AOF.indd 2 2008.11.26. 20:58:00 FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009. szeptemberben induló képzések ÉRETTSÉGIZETTEKNEK

Részletesebben

Társadalmi kohéziós szerep elemzése

Társadalmi kohéziós szerep elemzése Társadalmi kohéziós szerep elemzése Vidéki felsőoktatási intézmények gazdasági és társadalmi hatásai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Tartalom A kutatás célja Társadalmi és

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006 ÚJ KIADVÁNYOK SZOLGÁLTATÁSOK» Az én rangsorom November 15. Felvi rangsor az interneten» a felvi-hu új interaktív szolgáltatása Felvi rangsor 2006 December 2. Felvi rangsor 2006

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

Útmutató az 54 343 03 0000 00 00 OKJ-azonosító számú. egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához

Útmutató az 54 343 03 0000 00 00 OKJ-azonosító számú. egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához Útmutató az 54 343 03 0000 00 00 OKJ-azonosító számú KÖZBESZERZÉSI REFERENS szakképesítés egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához Készítette: Freinwald Éva Marosi Katalin Dr. Száldobágyi

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított 2011. évi telefonos kutatás eredményei 2011. szeptember A Diplomás

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 2011 TAVASZÁN AKTÍV ELSŐ-, MÁSOD- ÉS HARMADIK FÉLÉVES SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSÉN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK KÖRÉBEN 2011. TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

A SOPRONI GAZDASÁGINFORMATIKUS BSC KÉPZÉS ELSŐ TAPASZTALATAI

A SOPRONI GAZDASÁGINFORMATIKUS BSC KÉPZÉS ELSŐ TAPASZTALATAI A SOPRONI GAZDASÁGINFORMATIKUS BSC KÉPZÉS ELSŐ TAPASZTALATAI 1/11 Jereb László NYME-FMK Informatikai és Gazdasági Intézet Szeged, 2009. október 16. Tartalom Néhány képzési alapinformáció. 2/11 Tartalom

Részletesebben

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében)

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében) 2009. évi ok (februárban induló képzések esetében) Képzés megnevezése BGF-KVIFK Budapesti Gazdasági Fıiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar tanár - közgazdásztanár (kereskedelem

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007

A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007 A 2010 - Pécs Európa Kulturális F!városa Program ismertségét és fogadtatását vizsgáló lakossági kutatás kiemelt megállapításai 2007 A kutatást végezték: Busa Csilla, kutató (Fact Intézet) Bognár Adrienn,

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola. A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011. évi felméréseinek eredményei összefoglalja 2011.

Kecskeméti Főiskola. A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011. évi felméréseinek eredményei összefoglalja 2011. Kecskeméti Főiskola A Diplomás Pályakövető Rendszer 2011. évi felméréseinek eredményei összefoglalja 2011. 1 Tartalom Bevezetés... 3 A 2010-es és 2011-es felmérések eredményei közötti kapcsolatok... 4

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

AVOP kérdőív és értékelése

AVOP kérdőív és értékelése AVOP kérdőív és értékelése A kérdőívre a két workshopon megjelentek közül 47-en válaszoltak. Bár a kérdőíves felmérés nem mondható reprezentatívnak, mégis alkalmas volt arra, hogy bizonyos problématerületeket

Részletesebben

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató, MTA Kísérleti Orvostudományi

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Piackutatás Módszertan Kérdőíves kutatás, elemzés. A célcsoport elérése kvantitatív és kvalitatív elérési úton valósulhat meg a leghatékonyabban.

Részletesebben

Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban

Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban Mátyus Kinga, Bokor Julianna IV. AlkalmazoD NyelvészeG Doktorandusz Konferencia Budapest, 2010. február

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

DPR hallgatói blokk (VFD) DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

DPR hallgatói blokk (VFD) DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul 2010. EvaSys DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási

Részletesebben