AZ EGYETEMI KAROK PRESZTÍZSE A HALLGATÓK VÉLEMÉNYE SZERINT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGYETEMI KAROK PRESZTÍZSE A HALLGATÓK VÉLEMÉNYE SZERINT"

Átírás

1 Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É T É K E L É S E K AZ EGYETEMI KAOK PESZTÍZSE A HALLGATÓK VÉLEMÉNYE SZEINT Az árnyalt felosztású szempontrendszert alkalmazó, az egyetemi életről, szakmai munkáról és életpálya-perspektívákról kialakult hallgatói véleményeket feltáró részletes összehasonlítások, intézményértékelések mellett arra kértük a hallgatókat, hogy saját szakterületükön belül jelöljék meg az általuk legjobbnak, legszínvonalasabbnak ítélt egyetemi kart. Ennek a kérdésfelvetésnek több funkciója is van a hallgatói véleménykutatásban és az elemzésben. A továbbtanulási motivációk vizsgálata alapján már jeleztük, hogy Magyarországon az intézményválasztáskor a képzési irányról és a konkrét képzőhelyről szóló döntésben elsődlegesen a családi-társadalmi háttér, egyéni érdeklődés, lakóhely, karrierperspektívák jelentik a meghatározó tényezőket. Az viszonylag kisebb súllyal esik latba, hogy milyen megítélésekkel találkoznak a fiatalok egy-egy intézményről, azonban összességében az egyetemekről kialakított képüket valamelyest orientálja, hogy milyen általános (és a több tényezős, alapos mérlegeléshez képest akár sommás) vélemények ismertek a képzésekről, intézményekről. Azért is tartjuk fontosnak külön kiemelni ezt az egyszerű és tömör megközelítést, mert egyfajta összegzése a sok szempontnak, amivel az egyetemisták intézményükről kialakított véleményét körültekintően feltérképezhetjük. Hiszen ezek voltaképpen egy kérdésbe is összesűríthetők: milyennek tartják egyetemüket, karukat a szakterület többi intézményéhez képest? Éppen ezért az erre a kérdésre adott válaszok bemutatása egyben kontrollját is jelenti a korábbi, részletes elemzéseink eredményeinek. Magának a presztízsnek a fogalma összetett és amint arra összeállításunk elméleti bevezetőjében utaltunk, bizonyára nem független a mögötte álló teljesítmény értékétől sem. Mi azonban ezen vonatkozásban azért tartottuk fontosnak középpontba állítani, mert az egyetemek társadalmi tekintélye, jóhíre fejezi ki szakmai színvonalukat, a náluk szerezhető diploma munkaerőpiaci értékét azok számára, akik csak távolabbról ismerhetik az egyes intézményeket. Ennél árnyaltabb értékeléshez nem hogy a továbbtanulóknak nem lehet elegendő információja, hanem gyakran még az egyetemisták is első közelítésben csak ilyen elnagyolt formában szereznek ismeretet más intézményről. Azt, hogy maga a kérdésfeltevés releváns, mi sem mutatja jobban, minthogy a hallgatók szinte minden esetben egyértelműen meg tudtak nevezni olyan intézményt, amelyet a szakterületen a legjobbnak tartanak. áadásul ezek a vélemények az esetek döntő többségükben azonos egyetemi karok körül kristályosodtak ki, tehát nem csak hogy gondoltak erről valamit a hallgatók, hanem nagyon hasonlót is gondoltak. Ugyanakkor az is érdekes jelenség, hogy minden intézmény kapott néhány legjobb szavazatot más intézmények hallgatóitól még ha többségük meglehetősen keveset is. 8 4 E g y e t e m e k m é r l e g e n

2 A z e g y e t e m i k a r o k p r e s z t í z s e : a h a l l g a t ó k v é l e m é n y e s z e r i n t Ha általában vetjük össze a különböző szempontú megközelítésekkel az eredményeket, azt látjuk, hogy az erre a kérdésre adott válaszok a legerősebben a diplomák munkaerő-piaci értékének megítélésével korrelálnak. Vagyis, az a korábban említett megfigyelés, miszerint a közfelfogásban egyre inkább a végzettség életpálya-szempontú értékelése vált dominánssá, itt is visszaköszönt. A presztízsekről szólva a hallgatók megerősítették azt a más megközelítésekből már körvonalazódott képet, hogy a magyar egyetemisták is nagymértékben azonosulnak saját intézményeikkel. Nagyon nagy ugyanis valamennyi kar hallgatói között azok aránya, akik a saját intézményüket magas presztízsűnek tekintik. Ebben két motívum is szerepet játszhat: egyfelől az elemi szakmai önbecsülés indokolja az ilyen értékelést, másfelől a korábbi döntéseknek és adott hallgatói léthelyzetnek az igazoltsági igényét is tükrözhetik valamilyen mértékben. Még egy általános tanulsága feltűnő az eredmények összevetésének: a legtöbben valamennyi szakterületen fővárosi kart neveztek meg mint legjobb intézményt ráadásul minden esetben nagy vagy nagyon nagy fölényben vannak ezek a vélemények. Igen tanulságos eredményt hozott azon módszertani döntésünk, hogy kétféle módon állítottuk össze az intézményi áttekintéseket. Az első esetben egy adott szakterületen minden intézmény minden megkérdezett hallgatójának véleményét figyelembe vettük, természetesen intézményenként olyan arányban, amilyen arányban az adott kar hallgatói a szakterületen ténylegesen is jelen vannak, hiszen csak ily módon beszélhetünk a szakterület egészét reprezentáló vizsgálati mintáról ( súlyozott minta). Ezek az eredmények jelennek meg a közölt táblázatok első oszlopaiban, amely oszlopban szereplő részértékek összege értelemszerűen kiadja a 100%-ot. A második esetben azonban úgy számítottuk ki az egy-egy intézményre jutó százalékos értéket, hogy az érintett intézmény hallgatóinak véleményét nem vettük figyelembe, vagyis csak azt néztük, hogy a többi intézmény hallgatói milyen arányban említették a szóban forgó egyetemi kart a szakterület legjobb felsőoktatási intézményeként (de itt is a reprezentativitást biztosító súlyozott minta alapján). Így tehát arról kaptunk képet, milyen az intézmény presztízse a szakterület többi intézményébe járó hallgatók körében. Ezek az eredmények jelennek meg a közölt táblázatok második oszlopaiban, ahol a részértékek összege természetesen nem 100%, hiszen hiányoznak belőle azok a hallgatók, akik saját karukat rangsorolták előbbre. Annak érdekében, hogy az adatfelvétel minél egzaktabb eredményt hozzon, igyekeztünk kiküszöbölni a kérdésfeltevések esetleges félreérthetőségeit is. Ezért először azt kértük a megkérdezettet adatközlőktől, hogy nevezzék meg az általuk legjobbnak, legszínvonalasabbnak tartott felsőoktatási intézményt. Ezután a második és a harmadik legjobbnak tartott egyetemi kart kellett megjelölniük, végül azt, amelyik szerintük a legrosszabb, a legkevésbé színvonalas. A hallgatóknak a kérdezők által megmutatott listából kellett kiválasztaniuk az intézményeket. Ezáltal egyrészt elkerültük az intézménynevekből (névváltozások, intézményi integrációk, kiválások, karrá alakulások stb.) adódó esetleges kétértelműségeket, másrészt ily módon tudtuk biztosítani, hogy egységes szakterületi intézmény besoroláson alapuljanak a hallgatói válaszok. Módszertani szempontból fontos volt, hogy mindegyik helyre ( a legjobb, a második legjobb, a harmadik legjobb és a legrosszabb ) csak egy intézményt jelölhettek, E g y e t e m e k m é r l e g e n 85

3 Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É T É K E L É S E K aminek következtében a kapott eredményekből egyértelműbb besorolást tudtunk kialakítani. Természetesen még így is többféle lehetőség nyílott arra, hogy szakterületenként értékeljük az egyetemeket. Megkönnyítette azonban az eredmények feldolgozását, hogy a legjobb a második legjobb, a harmadik legjobb és a legrosszabb kérdésre adott válaszok figyelembevétele során is szinte teljesen ugyanaz a sorrend alakult ki az egyes szakterületeken, így elégségesnek tűnt, hogyha csak a legjobb kérdés alapján öszszeállított szakterületi listákat közöljük. (Sorrendazonosság miatt mindössze két esetben kellett figyelembe vennünk a második legjobb kérdésre adott hallgatói válaszokat.) 8 6 E g y e t e m e k m é r l e g e n

4 A z e g y e t e m i k a r o k p r e s z t í z s e : a h a l l g a t ó k v é l e m é n y e s z e r i n t BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAOK A magyar bölcsészhallgatók véleménye alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara kiemelkedően a legszínvonalasabb intézménynek számít a szakterületen, függetlenül attól, hogy figyelembe vesszük-e magának az ELTE-BTK hallgatóinak ebben a kérdésben megfogalmazott álláspontját vagy sem. A többi bölcsészkaron is hozzávetőlegesen minden harmadik diák az első helyre sorolta az intézményt, míg az egyéb karok említése lényegesen elmarad ettől. A budapesti bölcsészkar után kettesével követik egymást az intézmények. Számottevő szavazatot a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (13,7%, csak a többi intézmény hallgatói között: 7,7%) és a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara (13,2%, 6,4%) kapott. A két vidéki egyetem említési aránya között kicsi a különbség. Ugyancsak elenyésző a különbség a 4. és 5. helyen található Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara között. Csak ennél a két intézménynél fordul elő viszont, hogy a két típusú rangsorállítás alapján máshol helyezkednek el a listán: ha minden hallgató véleményét figyelembe vesszük, akkor a PTE-BTK a 4. és a PPKE- BTK az 5. helyen található (8,2%, illetve 7,4%), ha viszont az érintett kar hallgatóit nem vesszük tekintetbe, akkor a PPKE-BTK lesz a 4. és a PTE-BTK az 5. (3,8%, illetve 3,4%). A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karát és a Károli Gáspár eformátus Egyetem Bölcsészettudományi Karát mindkét esetben igen kevesen említették a szakterület legszínvonalasabb intézményeként (2,7%, 1,4%, illetve 2,4%, 1,3%). HÁNYAN TATJÁK AZ ADOTT SZAKTEÜLET LEGJOBB INTÉZMÉNYÉNEK? ELTE-BTK 1 52,4% 1 37,0% SZTE-BTK 2 13,7% 2 7,7% DE-BTK 3 13,2% 3 6,4% PTE-BTK 4 8,2% 5 3,4% PPKE-BTK 5 7,4% 4 3,8% ME-BTK 6 2,7% 6 1,4% KE-BTK 7 2,4% 7 1,3% E g y e t e m e k m é r l e g e n 87

5 Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É T É K E L É S E K TEMÉSZETTUDOMÁNYI KAOK A bölcsészettudományi szakterülethez hasonlóan a természettudományi karok között is az Eötvös Loránd Tudományegyetemet tartják a legszínvonalasabb intézménynek a hallgatók. A megkérdezettek abszolút többsége, 52,9%-a az ELTE-TTK-t jelölte meg a legjobb magyarországi képzőhelynek, de ha figyelmen kívül hagyjuk a kar hallgatóinak véleményét, akkor is a megkérdezettek közel egyharmada ezt az intézményt tartja az elsőszámú természettudományi karnak (31,2%). További hasonlóság a bölcsész szakterülettel, hogy az ELTE után itt is a szegedi és a debreceni intézmény kapta a legtöbb szavazatot, bár a sorrend közöttük most fordított. Az érintett két kar hallgatói nagyon jó véleménnyel vannak saját karukról, hiszen ha az ő értékelésüket is beleszámítjuk az eredményekbe, lényegesen magasabb a kart előre sorolók aránya (23,2%, illetve 17,4%). A többi intézményben tanuló diáktól azonban már egyikük sem kapott ilyen jó osztályzatot, bár itt is akad szép számmal olyan hallgató, aki vagy a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karát vagy a Debreceni Egyetem Természettudományi Karát tartja a szakterület legszínvonalasabb intézményének (4,7%, illetve 7,7%). A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának megítélése viszont azért érdekes, mivel eltérően az általános gyakorlattól az intézmény hallgatói egyáltalán nem elfogultak saját egyetemükkel szemben. Ezt mutatja, hogy a többi intézményben tanuló diákok megközelítőleg ugyanakkora arányban (6,5%) tartották az intézményt a legjobb természettudományi karnak, mint maguk a PTE-TTK hallgatói (5,3%). HÁNYAN TATJÁK AZ ADOTT SZAKTEÜLET LEGJOBB INTÉZMÉNYÉNEK? ELTE-TTK 1 52,9% 1 31,2% DE-TTK 2 23,2% 2 7,7% SZTE-TTK 3 17,4% 4 4,7% PTE-TTK 4 6,5% 3 5,3% 8 8 E g y e t e m e k m é r l e g e n

6 A z e g y e t e m i k a r o k p r e s z t í z s e : a h a l l g a t ó k v é l e m é n y e s z e r i n t MŰSZAKI KAOK Kevés szakterületen annyira egyértelmű a helyzet a legjobbnak tartott intézményt illetően, mint a műszaki mérnökképzés esetében: ötből négy megkérdezett mérnökhallgató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet nevezte meg a legszínvonalasabb intézménynek (79,6%). Ha a Műegyetemen tanulók véleményét nem vesszük figyelembe, a szakterületen akkor is minden harmadik diák a BME-t említi. Ez utóbbi különösen annak fényében tűnik magas aránynak, hogy a másik két intézmény gyakorlatilag egyáltalán nem kapott szavazatot a többi egyetem hallgatóitól. Összességében nagyon hasonló a megítélése a vizsgálatba bevont két vidéki egyetemnek. A Miskolci Egyetem műszaki karait a szakterület hallgatóinak több mint egytizede (11,9%), míg a Veszprémi Egyetemet valamivel kevesebb mint egytizede (8,5%) említi mint a legszínvonalasabb műszaki képzést folytató intézményeket a másik számsor ismeretében ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy saját hallgatóik közül minősítették ennyien a legjobbnak a karokat. A VE műszaki képzéseit azonban, bár igen kevesen, de más karok diákjai is a legjobbak között emlegetik (0,4%). HÁNYAN TATJÁK AZ ADOTT SZAKTEÜLET LEGJOBB INTÉZMÉNYÉNEK? BME (műszaki karok) 1 79,6% 1 36,6% ME (műszaki karok) 2 11,9% 3 0,0% VE (műszaki kar) 3 8,5% 2 0,4% E g y e t e m e k m é r l e g e n 89

7 Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É T É K E L É S E K ÁLTALÁNOS OVOSTUDOMÁNYI KAOK A későbbiekben látni fogjuk, hogy a különböző szempontú elemzések során az orvos egyetemisták nagymértékben azonosulnak saját intézményükkel. Ez e szempontból abban nyilvánul meg, hogy a megkérdezett hallgatók nagy többsége azt a kart tartja a szakterülete legszínvonalasabb képző helyének, ahol tanul. Még a legtöbb szavazatot kapó Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karát is csak a többi intézménybe járó hallgató 14,6%-a jelölte meg első helyen. Ebben az összehasonlításban a Szegedi Egyetem Általános Orvostudományi Kara érdemel még említést, amelyet a megkérdezettek közel egytizede (8,6%) tart a legjobb általános orvostudományi karnak. Ha minden orvosképző intézmény hallgatójának véleményét együttesen vesszük figyelembe, akkor a megkérdezettek majdnem fele (44,6%) a SE-ÁOK-ra voksol. Emellett azonban sokan említik még a többi három orvosi egyetemet (SZTE-ÁOK: 21,3%, DE-ÁOK: 18,7%, PTE-ÁOK: 15,4%) is. HÁNYAN TATJÁK AZ ADOTT SZAKTEÜLET LEGJOBB INTÉZMÉNYÉNEK? SE-ÁOK 1 44,6% 1 14,6% SZTE-ÁOK 2 21,3% 2 8,6% DE-ÁOK 3 18,7% 4 0,9% PTE-ÁOK 4 15,4% 3 4,5% 9 0 E g y e t e m e k m é r l e g e n

8 A z e g y e t e m i k a r o k p r e s z t í z s e : a h a l l g a t ó k v é l e m é n y e s z e r i n t AGÁTUDOMÁNYI KAOK A vizsgált agrárképző intézmények igen különböző képzési profillal rendelkeznek, ami valószínűleg szerepet játszik abban, hogy egy-két kartól eltekintve a többi megítélésében nincs igazán jelentős eltérés: mindegyik intézményt említik a legjobbnak tartott agrárkarok között. A Szent István Egyetem Állatorvostudományi Karát az összes megkérdezett agrárhallgató több mint egynegyede (26,0%) ítéli a legjobb agrárképző intézménynek, de ha csak a többi kar hallgatóinak a véleményét vesszük figyelembe, akkor is igen nagy arányban (18,3%) voksolnak a SZIE-ÁOTK-ra. Hozzá hasonlóan sokan tartják a legszínvonalasabb intézménynek a Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karát (23,2%), de ha a kar saját hallgatóinak a véleményét nem vesszük figyelembe, akkor már nem annyira kiugróan magas a presztízse (5,1%). A több agrárkarral rendelkező intézmények megítélése eléggé vegyes képet mutat, ami megerősíti, hogy a megkérdezettek véleményük megfogalmazásakor valóban erősen differenciáltak a különböző agrárkarok között. A Szent István Egyetem másik kara, a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar a harmadik legjobbnak tartott intézménynek bizonyult, a többi intézmény hallgatójának a véleménye alapján viszont csak a középmezőnyben helyezkedik el (8,5%, 2,3%). A BCE-hez (korábban BKÁE) tartozó mindhárom agrár-kar szerepelt a legszínvonalasabbnak tartott intézmények listáján. HÁNYAN TATJÁK AZ ADOTT SZAKTEÜLET LEGJOBB INTÉZMÉNYÉNEK? SZIE-ÁOTK 1 26,0% 1 18,3% DE-MTK 2 23,2% 3 5,1% SZIE-MKK 3 8,5% 6 2,3% BCE-TÁJK 4 7,1% 2 5,8% NYME-EMK 5 6,9% 4 3,8% BCE-KETK 6 6,2% 5 3,2% VE-GMK 7 5,5% 9 1,4%* NYME-FMK 8 4,9% 8 1,4%* BCE-ÉTK 9 4,5% 7 1,7% NYME-MÉK 10 4,2% 11 0,4% KE-ÁTK 11 2,8% 10 0,9% * A NYME-FMK-t többen említették a második legszínvonalasabb agráregyetemi karként. E g y e t e m e k m é r l e g e n 91

9 Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É T É K E L É S E K JOGTUDOMÁNYI KAOK A bölcsészettudományi és a természettudományi kar mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek a vizsgálatban érintett harmadik kara, az Állam-és Jogtudományi Kar is egyértelműen a szakterület legmagasabb presztízsű intézményének számít a diákok körében. A joghallgatók több mint fele az ELTE-ÁJK-t tartja a legszínvonalasabb intézménynek (57,5%), és ha csak a többi jogi kar hallgatóinak véleménye alapján felállított rangsort vesszük figyelembe, akkor is ugyanezt tapasztaljuk (41,5%). Sőt, ez utóbbi összevetésben a többi intézmény egyenként mindössze néhány százalékos említési aránnyal rendelkezik. Az összes megkérdezett joghallgató körülbelül egytizede tartja a legjobbnak a Pécsi Egyetem Állam- és Jogtudományi Karát (11,5%) és a Szegedi Egyetem Állam- és Jogtudományi Karát (9,0%). Mindkét intézmény érezhetőbben kisebb arányban kapott szavazatot viszont a többi jogi kar hallgatójától (3,9%, 3,9%). A pécsi és a szegedi kar után nem sokkal kisebb arányban említették a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karát (7,8%, 1,9%), illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karát (7,6%, 1,3%). A Károli Gáspár eformátus Egyetem Állam- és Jogtudományi Képzését és a Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Karát viszont már csak nagyon kevesen beleértve saját hallgatóikat is tartják a legszínvonalasabb jogi képzést (is) folytató intézménynek (1,6%, 0,6%, illetve 0,6%, 0,5%). HÁNYAN TATJÁK AZ ADOTT SZAKTEÜLET LEGJOBB INTÉZMÉNYÉNEK? ELTE-ÁJK 1 57,5% 1 41,5% PTE-ÁJK 2 11,5% 2 3,9%* SZTE-ÁJK 3 9,0% 3 3,9%* ME-ÁJK 4 7,8% 4 1,9% PPKE-JÁK 5 7,6% 6 1,3% DE-ÁJK 6 4,4% 5 1,7% KE-ÁJK 7 1,6% 7 0,6% SZE-JGK 8 0,6% 8 0,5% * A PTE-ÁJK-t többen említették a második legszínvonalasabb jogi karként. 9 2 E g y e t e m e k m é r l e g e n

10 A z e g y e t e m i k a r o k p r e s z t í z s e : a h a l l g a t ó k v é l e m é n y e s z e r i n t KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAOK A közgazdász képző intézmények közül magasan kiemelkedik a Budapesti Corvinus Egyetem (korábban BKÁE): a közgazdász hallgatók több mint háromnegyede (76,5%) a legszínvonalasabb intézménynek tartja a szakterületen, de ha csak a többi intézményben tanuló diák véleményét vesszük figyelembe, akkor is rá voksol a közgazdászhallgatók abszolút többsége (59,3%). Figyelemreméltó a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pozitív megítélése. Az összes többi szakterületet figyelembe véve is csak nagyon kevés intézménynél tapasztalható, hogy a többi kar diákjai között ugyanakkora presztízzsel rendelkezzen egy kar, mint amikor a saját hallgatók véleményét is tekintetbe vesszük. A többi közgazdász képzést folytató kart döntően csak saját hallgatói tartják a szakterület legjobb intézményének, bár meg kell említeni, hogy mindegyik intézmény kapott egy-két kiemelkedően jó minősítést a többi intézmény hallgatóitól is. HÁNYAN TATJÁK AZ ADOTT SZAKTEÜLET LEGJOBB INTÉZMÉNYÉNEK? BCE 1 76,5% 1 59,3% BME-GTK 2 7,9% 2 7,3% PTE-KTK 3 6,4% 3 1,7% SZTE-GTK 4 3,4% 6 1,0% ME-GTK 5 2,1% 7 0,2% DE-KTK 6 2,0% 4 1,5% NYME-KTK 7 1,7% 5 1,1% E g y e t e m e k m é r l e g e n 93

AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA

AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA Felkészült és elhivatott oktató, tudásvágyó és szorgalmas hallgató ők a felsőfokú képzés sikerességének évszázadok

Részletesebben

A KUTATÁS MÓDSZERTANI BEMUTATÁSA

A KUTATÁS MÓDSZERTANI BEMUTATÁSA A KUTATÁS MÓDSZERTANI BEMUTATÁSA A k u t a t á s m ó d s z e r t a n i b e m u t a t á s a Az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda, az Universitas Press Képzési és Tudományos Információs Ügynökség, a

Részletesebben

A HALLGATÓI ÉLET SZÍNTEREI: AZ EGYETEMI ÉPÜLETEK

A HALLGATÓI ÉLET SZÍNTEREI: AZ EGYETEMI ÉPÜLETEK Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K A HALLGATÓI ÉLET SZÍNTEREI: AZ EGYETEMI ÉPÜLETEK A magyar felsőoktatás alulfinanszírozottságának leglátványosabb következménye, hogy az elmúlt másfél-két

Részletesebben

A hazai felsőoktatási felvétel néhány tendenciája

A hazai felsőoktatási felvétel néhány tendenciája 299 Polónyi István A hazai felsőoktatási felvétel néhány tendenciája Ebben az írásban a hazai felsőoktatási intézményekbe történő felvétel néhány jellemzőjét és tendenciáját igyekszünk felvillantani. Az

Részletesebben

A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE

A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE A magyar egyetemi hallgatók általánosan elégedettek azzal, miként segíti őket az intézmény. Elsősorban a legközvetlenebbül

Részletesebben

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS jog.qxd 2005.12.12. 18:02 Page 90 JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? A jogi és igazgatási szakterületen kilenc intézményben, hét egyetemi jogtudományi karon és további

Részletesebben

Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása

Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása Jelentkezői létszám-mutatók és első helyes jelentkezők képzési területek szerinti megoszlása A rangsorok értelmezését megkönnyítendő, a Felvi rangsorok mutatóit két csoportba soroltuk: a leíró mutatók

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i k a r o k DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK A debreceni bölcsészek leginkább az oktatókkal elégedettek. Kiemelkedően jó színvonalúnak ítélik az infrastruktúra

Részletesebben

Csató László: Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján című, a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkéhez

Csató László: Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján című, a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkéhez Függelék Csató László: Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján című, a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkéhez 1. táblázat: ok értékelései és helyezései Értékelés Helyezés ANNYE 32 61,59%

Részletesebben

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 Intézmény kód Szerződés intézmény név Intézmény DK kód ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 81 ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola 1 AVKF Apor Vilmos

Részletesebben

Diplomás pályakövetés hallgatói motivációs kutatás, 2009

Diplomás pályakövetés hallgatói motivációs kutatás, 2009 Diplomás pályakövetés hallgatói motivációs kutatás, 2009 DPR Hallgatói motivációs kutatás 2009. Módszertan A kutatás tematikája A kutatás célja a jelenlegi hallgatók munkaerő-piaci várakozásainak, karrierstratégiáinak,

Részletesebben

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE E G Y E T E M I K A R O K H A L L G A T Ó I É R T É K E L É S E AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE A korábbi fejezetekben témakörönként elemeztük a hallgatók elégedettségét egyetemük

Részletesebben

Honnan hová? A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSEK TERÜLETI JELLEGZETESSÉGEI KILENC ALAPSZAK ESETÉBEN (2006, 2007)

Honnan hová? A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSEK TERÜLETI JELLEGZETESSÉGEI KILENC ALAPSZAK ESETÉBEN (2006, 2007) KASZA GEORGINA KOVÁCS BENEDEK FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Honnan hová? A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSEK TERÜLETI JELLEGZETESSÉGEI KILENC ALAPSZAK ESETÉBEN (2006, 2007) Egy évvel ezelőtt az Országos Felsőoktatási

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs Központ

Részletesebben

Alapszakonként eltérő költségtérítés: mennyit fizetünk? II.

Alapszakonként eltérő költségtérítés: mennyit fizetünk? II. Alapszakonként eltérő : mennyit fizetünk? II. Költségtérítéses képzések hét népszerű esetében Az itt olvasható elemzés egy cikksorozat második része. A www.felvi.hu internetes oldalon már letölthető első

Részletesebben

AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK?

AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? agrar3.qxd 2005.12.12. 15:36 Page 24 AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? 24 Tizenegy egyetemi és nyolc fõiskolai kar várja az agrárfelsõoktatás iránt érdeklõdõ továbbtanulókat. Az összesen 19 462

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? gazd.qxd 2005.12.12. 18:16 Page 64 GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? 64 A gazdaságtudományi képzésben igen gazdag a magyarországi kínálat: összesen 34 gazdasági karból választhatnak a

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY orvos.qxd 2005.12.12. 18:18 Page 120 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Harmincezer diák, patinás egyetemek a legnagyobb regionális tudásközpontokban, legendásan magas

Részletesebben

AJÁNLÓ. Kedves leendõ és jelenlegi Fõiskolások, Egyetemisták! Tisztelt Olvasók!

AJÁNLÓ. Kedves leendõ és jelenlegi Fõiskolások, Egyetemisták! Tisztelt Olvasók! strat.qxd 2005.12.12. 18:04 Page 7 AJÁNLÓ Kedves leendõ és jelenlegi Fõiskolások, Egyetemisták! Tisztelt Olvasók! A választás szabadsága egyszerre lehetõség és felelõsség. Nem csupán azt jelzi, hogy az

Részletesebben

ÚJ FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK

ÚJ FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK ÚJ FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK Az 2006. évi felvételi eljárás kiegészítéseként egyes felsőoktatási intézmények új felvételi lehetőségeket hirdetnek. Erre két formában kerülhet sor. I. A felsőoktatási

Részletesebben

Intézmény Intézmény Intézmény teljes neve Számkódja betűkódja

Intézmény Intézmény Intézmény teljes neve Számkódja betűkódja Intézmény teljes neve Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Állatorvostudományi Egyetem Adventista Teológiai Főiskola Apor Vilmos Katolikus Főiskola Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi

Részletesebben

TOVÁBBI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK 2014. ÉVBEN AVAGY A PÓTFELVÉTELI

TOVÁBBI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK 2014. ÉVBEN AVAGY A PÓTFELVÉTELI TOVÁBBI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK 2014. ÉVBEN AVAGY A PÓTFELVÉTELI A 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás kiegészítéseként egyes felsőoktatási intézmények pótfelvételi lehetőséget

Részletesebben

MOTIVÁCIÓK A TOVÁBBTANULÁSBAN

MOTIVÁCIÓK A TOVÁBBTANULÁSBAN MOTIVÁCIÓK A TOVÁBBTANULÁSBAN M o t i v á c i ó k a t o v á b b t a n u l á s b a n A hallgatók jóval első beiratkozásuk előtt elkezdik mérlegelni mindazt, amit az egyetemekről tudnak hiszen a felsőfokú

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

Ebben az írásban1 a felvételi adatbázis2 valamint az oktatási statisztikák

Ebben az írásban1 a felvételi adatbázis2 valamint az oktatási statisztikák Honnan jönnek a hallgatók? Ebben az írásban1 a felvételi adatbázis2 valamint az oktatási statisztikák elemzése alapján igyekszünk képet alkotni a hazai foktatás néhány tendenciájáról. Először a rendszerváltástól

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY TERMÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

TERMÉSZETTUDOMÁNY TERMÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? termtud.qxd 2005.12.12. 19:58 Page 152 TERMÉSZETTUDOMÁNY TERMÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Magyarországon természettudományokat több mint harminckétezren tanulnak. A TTK-sok akik fele annyian vannak,

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? bolcsesz.qxd 2005.12.12. 15:38 Page 44 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Bölcsészeket Magyarországon összesen tíz egyetemi és négy fõiskolai karon képeznek több, mint hatvanezren

Részletesebben

A műszaki és a természettudományi képzési terület a felsőoktatási rangsorok tükrében

A műszaki és a természettudományi képzési terület a felsőoktatási rangsorok tükrében FODOR SZABOLCS KISS LÁSZLÓ A műszaki és a természettudományi képzési terület a felsőoktatási rangsorok tükrében FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik jelentkeznek a műszaki és a természettudományi képzésekre, milyen

Részletesebben

Intézmény teljes neve Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem ANNYE 81 Állatorvostudományi Egyetem ATE 1475 Adventista Teológiai Főiskola ATF

Intézmény teljes neve Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem ANNYE 81 Állatorvostudományi Egyetem ATE 1475 Adventista Teológiai Főiskola ATF Intézmény teljes neve Intézmény Intézmény Számkódja betűkódja Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem ANNYE 81 Állatorvostudományi Egyetem ATE 1475 Adventista Teológiai Főiskola ATF 51 Apor Vilmos

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2008. szeptemberben induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2008. szeptemberben induló képzések Alapképzés nappali munkarend (A N) műszaki földtudományi (210 kredit) ME-MFK műszaki menedzser (210 kredit) BME-GTK, BMF-KGK, DE-MFK, DF, GDF, KF-GAMFK, ME-GÉK, NYME-TTMK, PE-GTK, SZE-MTK, SZF-MMF, SZIE-GÉK,

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A következő táblázatokban (képzési szint és munkarend szerinti bontásban) a meghirdetett szakok mellett azok az intézmények, karok

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS

MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS muszaki.qxd 2005.12.12. 18:07 Page 100 MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? 100 A mûszaki és az informatikai szakterületen (valamennyi képzési formát és tagozatot

Részletesebben

NYÍLT NAPOK LISTÁJA (kivonat- további információ: https://www.felvi.hu/felveteli/nyiltnap)

NYÍLT NAPOK LISTÁJA (kivonat- további információ: https://www.felvi.hu/felveteli/nyiltnap) NYÍLT NAPOK LISTÁJA (kivonat- további https://www.felvi.hu/felveteli/nyiltnap) Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) 1. Dátum: 2016. december 7. 9:30 Helyszín: 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. www.avkf.hu/nyilt-napok

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

Ebben az írásban a pedagógusképzés finanszírozásának egy-két sajátosságát

Ebben az írásban a pedagógusképzés finanszírozásának egy-két sajátosságát polónyi istván: pedagógusképzés... 343 PEDAGÓGUSKÉPZÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉS OKTATÁSGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBEN Ebben az írásban a pedagógusképzés finanszírozásának egy-két sajátosságát tekintjük át, s ehhez

Részletesebben

mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen,osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen AVKF BCE-ÉTK BGF-GKZ szakképzésre jelentkeznek a Főiskola 2015. évi általános

Részletesebben

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A következő táblázatokban (képzési szint és munkarend szerinti bontásban) a meghirdetett szakok mellett azok az intézmények, karok

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

A rugalmas hallgató mobilitás a felsőoktatásban

A rugalmas hallgató mobilitás a felsőoktatásban A rugalmas hallgató mobilitás a felsőoktatásban A hazai felsőoktatási intézmények nappali tagozatain tanulók közül minden tizedik már tapasztalt hallgató, hiszen a mostani tanulmányai előtt már más egyetemek,

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÁS 2006 ÚJ KIADVÁNYOK SZOLGÁLTATÁSOK» Az én rangsorom November 15. Felvi rangsor az interneten» a felvi-hu új interaktív szolgáltatása Felvi rangsor 2006 December 2. Felvi rangsor 2006

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari értékelés és intézkedési terv a Diplomás Pályakövető Rendszer PTE-n végzett: - 2010-es hallgatói motivációs vizsgálata, - 2007, 2009-ben végzettek vizsgálata kapcsán.

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési eredmények a Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszéken. Dombi József

Kutatás-fejlesztési eredmények a Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszéken. Dombi József Kutatás-fejlesztési eredmények a Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszéken Dombi József Mesterséges intelligencia Klasszikus megközelítés (A*, kétszemélyes játékok, automatikus tételbizonyítás,

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK?

PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? pedagogus.qxd 2005.12.12. 18:20 Page 138 PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? Az országban tizenhét intézményben folyik tanító- és óvóképzés. A többi szakterületen jellemzõ települési koncentrálódással

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5.

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5. Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre Vezetői összefoglaló és módszertan 2013. február 5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (Nftv.) négy minősítési kategóriát

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Debreceni Egyetem 400 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt Diplomás Pályakövető Rendszer Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Diplomás Pályakövető

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

2010. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében)

2010. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében) 2010. évi ok (februárban induló képzések esetében) Képzés megnevezése ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola vállalkozásfejlesztés M N 74 n.i. vállalkozásfejlesztés M L 58 n.i. ANNYE Andrássy Gyula Budapesti

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖE ÉS INFASTUKTÚÁJA 2005 2006 Jelen összefoglaló a Felsőoktatási (ANKING) kutatás keretében az elmúlt két évben vizsgált eket hasonlítja össze öt változó alapján. Az eket

Részletesebben

A Felvi-rangsorok módszertana

A Felvi-rangsorok módszertana A Felvi-rangsorok módszertana A rangsorolás általános alapelvei Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Országos Felsőoktatási Információs Központ kiemelt feladatai közé tartozik az egyetemekre,

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = 15

NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = 15 NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Bal pólus Átl. elt. Átlag Medián Jobb pólus

Részletesebben

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A következő táblázatokban (képzési szint és munkarend szerinti bontásban) a meghirdetett szakok mellett azok az intézmények, karok

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK

VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK A következő táblázat meghirdetésenként tartalmazza a felsőoktatási intézmények által megadott alkalmassági, gyakorlati vizsgák, illetve mesterképzésben tartandó egyéb vizsgák

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban

Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban Közép-európai közvélemény: Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésrôl a közép-kelet-európai országokban A Central European Opinion Research Group (CEORG) havi rendszeres közvéleménykutatása

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

A bizottsági tagok tanári alkalmassági vizsgával kapcsolatos tapasztalatai és javaslatai

A bizottsági tagok tanári alkalmassági vizsgával kapcsolatos tapasztalatai és javaslatai A bizottsági tagok tanári alkalmassági vizsgával kapcsolatos tapasztalatai és javaslatai Sági Matild Alkalmassági vizsga a tanárképzésben műhelykonferencia Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest,

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben

Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben SELMECZY IVÁN TÓTH ISTVÁN JÁNOS Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben A Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet 2007-ben végzett kutatásában a diplomás pályakezdők foglalkoztatásának

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Előadó: Dr. Péter Zsolt Nagyvárad, 2016. szeptember 16. Az előadás főbb témakörei Témaválasztás indoklása

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar 817

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar 817 Intézmény kód Szerződés intézmény név Intézmény DK kód ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 81 ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola 1 AVKF Apor Vilmos

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

Diplomás kutatás 2010. Módszertani leírás

Diplomás kutatás 2010. Módszertani leírás Diplomás kutatás 2010 Módszertani leírás A kutatás alapsokasága Vizsgálati populáció: államilag elismert felsőoktatási intézmények alapképzésben, kiegészítő alapképzésben és diplomás képzésben (minden

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban

Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban Marsi Mónika, 2004, KöNKomP, 2005. 1 Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

Alapképzés - Nappali munkarend (AN) SZAK - Intézmény, kar

Alapképzés - Nappali munkarend (AN) SZAK - Intézmény, kar A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A következő táblázatokban (képzési szint és munkarend szerinti bontásban) a meghirdetett szakok mellett azok az intézmények, karok

Részletesebben

M N A/K felvételi vizsga

M N A/K felvételi vizsga VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK A következő táblázat meghirdetésenként tartalmazza a felsőoktatási intézmények által megadott alkalmassági, gyakorlati vizsgák, illetve mesterképzésben tartandó egyéb vizsgák

Részletesebben

Adatok és vélemények mérlegen

Adatok és vélemények mérlegen Fábri István Veroszta Zsuzsanna: MŰHELY f e l s Ô o k t a t á s i Adatok és vélemények mérlegen A hazai rangsorkészítés döntései és dilemmái tíz év távlatában A tízedik évébe érkezett magyarországi felsôoktatási

Részletesebben

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A következő táblázatokban (képzési szint és munkarend szerinti bontásban) a meghirdetett szakok mellett azok az intézmények, karok

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben