MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/464-1/2012/I. Üi.: Vékonyné Bakó Alíz Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft évi beszámolójának elfogadása Melléklet: Beszámoló, eredménykimutatás, mérleg, könyvvizsgálói záradék, FEB jegyzőkönyv Tisztelt Képviselő-testület! A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. elkészítette évi mérlegbeszámolóját, melyet a társaság ezúton Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elé terjeszt tájékoztatás, illetve jóváhagyás céljából. A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. egyszemélyi tulajdonosa Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A év gazdálkodása során a cég a közhasznú szerződésében rögzített tevékenységét maradéktalanul ellátta, így biztosított minden ún. nagy rendezvényt, amelyet a tulajdonos is támogatott például: Újévi koncert, Városnapi rendezvénysorozat, Makói Operettfesztivál, Makói Muzsika, stb. Ezen felül - egyéb közhasznú és vállalkozási tevékenység keretében - 24 rendezvény sorozatban működött közre, amely a szöveges beszámolójában tételesen felsorolásra került. A év során a cég feladatkörébe tartozott az önkormányzat PR feladatainak ellátása, így a nemzeti ünnepek, rendezvények megszervezése és megrendezése. Továbbá a TÁMOP pályázat keretében nyert forrásból 287 alkalommal tartottak különböző foglalkozásokat, rendezvényeket gyermekek részére. Az Önkormányzat által megnyert pályázatok közül a Tánc és zene határok nélkül, A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló településközpont kialakítása Makón és az IPA Health Responsibility pályázatoknál működött közre a Kft. szerződéses keretek között. A társaság beszámolójából kiderül, hogy a Kft évi gazdálkodása sokkal feszítettebb és nehezebb volt, mint a korábbi években. A Kft. összes bevétele az előző évhez képest 6,2 %-kal csökkent ( ezer Ft). A bevételek realizálásánál a lakossági fogyasztások visszaesése észlelhető volt a jegybevételek és a bérleti díjbevételek közel 20%-os elmaradásánál. A beszámolóval érintett időszakban a cég ezer Ft önkormányzati támogatással valósította meg működését, amely ezer Ft-tal alacsonyabb összeg volt, mint az előző évi működési célú támogatása. A ráfordítások évben 5,58%-kal csökkentek ( ezer Ft) az előző évhez képest. A ráfordítások közül a legmagasabb arányt továbbra is az anyagjellegű ráfordítások teszik ki, amely HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

2 annak köszönhető, hogy a Kft.-nek több nagy légterű, különleges építészeti adottságú épületet kell üzemeltetnie, karbantartania. A beszámolóból kiderül, hogy a cég év során megkezdte a TÁMOP pályázat megvalósítását, amely mind kiadási mind pedig bevételi oldalon ezer Ft összegben realizálódott. A cég eredménykategóriái évben az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Adat (ezer Ft-ban) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi eredmény 7 Adófizetési kötelezettség 0 Mérleg szerinti eredmény A társaság mérlegfőösszege ezer Ft-ról ezer Ft-ra növekedett, amely növekmény a TÁMOP és LEADER pályázatokra nyújtott támogatási előlegek miatt keletkezett. A saját tőke értéke 661 ezer forintról -971 ezer forintra csökkent, amely a ezer forintos mérleg szerinti eredménynek köszönhető. Ezen adatok alapján megállapítható, hogy a törzstőkét vissza kell pótolnia a tulajdonosnak a jegyzett tőke mértékéig, amely évben ezer forint visszapótlást jelent. A társaság a Hagymaház, a Városi Sportcsarnok működését és a szakmai feladatok ellátását 11 főfoglalkozású dolgozóval biztosította a év során. A társaság a tulajdonos részére megküldte a évi tevékenységéről szóló egyszerűsített éves beszámolóját, szöveges beszámolóját a Kft évi tevékenységéről, kiegészítő mellékletét (Mérleg 2011.), a független könyvvizsgálói jelentését, ezen dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. egyszemélyi alapítója a évi beszámolóját megtárgyalta és az alábbi főösszegekkel jóváhagyja: Megnevezés Adat (ezer forintban) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye 7 Szokásos vállalkozási eredmény Adófizetési kötelezettség 0 Mérleg szerinti eredmény Mérleg főösszeg A képviselő-testület úgy határoz, mint a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. egyszemélyi alapítója, hogy a cég részére ezer forint összegben törzstőke visszapótlást hajt végre pótbefizetés jogcímén július 30. napjáig. A pótbefizetési kötelezettségét a tulajdonos a társaság bankszámlájára átutalással teljesíti. A képviselő-testület úgy határoz, hogy a pótbefizetéshez szükséges fedezetet a évi költségvetési rendelet 3. számú mellékletében szereplő előző évi működési célú pénzmaradványa terhére biztosítja, a pótbefizetés összegét pedig beépíti a évi költségvetési rendeletének 8. számú mellékletébe az Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek évi támogatásai közé Működési célú pénzeszköz átadásként a Makói Kulturális-Közművűvelődési Nonprofit Kft. pótbefizetés soron. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

3 Határidő: június 30. Felelős: polgármester Erről értesítést kap: - Makó Város polgármester -Makó Város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. (6900 Makó, Posta u. 2.) Makó, május 9. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Makó Városi Kulturális - Közművelődési Nonprofit Kft. Mérleg 2011 Kiegészítő melléklet A társaságot Makó Város Önkormányzati Képviselő Testülete alapította december 2-án tól Nonprofit Kft. Képviseli: Dr. Búzás Péter polgármester A társaság tevékenységét január 1 napjával kezdte meg. A társaság székhelye: 6900 Makó, Posta u. 4. Tevékenységi köre: közhasznú Fő tevékenység: - vállalkozási - közösségi művelődési tevékenység. A társaság törzstőkéje: melyből: Ft készpénz Ft készpénz Ft apport. A társaság ügyvezetője: Bálint Márta A társaság felügyeletét három tagú Felügyelő Bizottság látja el. Választott könyvvizsgáló: Kis Pál László (6724 Szeged, Jakab L. u.3/c. ) Kamarai száma: Éves nettó díjazása: Ft A mérleg összeállításáért felelős személy: Kissné Fekete Brigitta (6772 Deszk, Petőfi u. 32/b) Kamarai száma: A számviteli nyilvántartás a kettős könyvvitel keretén belül történik, az eredmény megállapítása pedig összköltség eljárás módszerrel. Az értékcsökkenés elszámolásánál a társasági adóról szóló törvényben meghatározott leírási kulcsokat alkalmazzuk. A tárgyidőszaki bevételek és ráfordítások a következő képen alakultak: Bevételek eft - közhasznú tevékenység bevétele vállalkozói tevékenység bevétele alapítótól kapott támogatás közhasznú fogl. után járó támogatás TÁMOP-Unios fejl.támogatás Leader Új Mo.Vidékfejl.támogatás egyéb támogatás egyéb bevétel 205 -pénzügyi műveletek bevétele 7 -pályázati úton nyert támogatás 0 - összes bevétel Ráfordítások - közhasznú tevékenység ráfordítási aránya 89,97 % - vállalkozási tevékenység ráfordítási aránya 10,03 % - anyag jellegű ráfordítások

23 - személyi jellegű ráfordítások ÉCS. leírás egyéb ráfordítások összes ráfordítás Kiemelt költségek eft - anyagköltség igénybe vett szolgáltatások költsége bérköltség bérjárulékok személyi jellegű egyéb költség arányosítás miatt vissza nem ig. ÁFA Tárgyi eszközök bruttó értéke mérlegforduló napon: Tárgyi eszközök nettó értéke mérlegforduló napon: Egy összegben elszámolt ÉCS Tárgy évben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke: ebből pályázat útján megvalósult beruházás : Aktív időbeli elhatárolás: 792 Passzív időbeli elhatárolás: Adózás előtti eredmény: Mérleg szerinti eredmény: Mérleg főösszeg: Tárgyévben foglalkoztatott átlagos állományi létszám 12,53 fő M a k ó, 2012.április 30. Bálint Márta Ügyvezető

24 Makó Városi Kulturális-Közmővelıdési Nonprofit Kft 6900 Makó Posta u. 4 Független Könyvvizsgálói Jelentés Makói Közmővelıdési KFT tulajdonosainak Elvégeztük a Makói Közmővelıdési KFT (Cégjegyzékszám: ) mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerősített éves beszámoló a i fordulónapjára elkészített mérlegbıl - melyben az eszközök és források egyezı végösszege eft, a mérleg szerinti eredmény eft (veszteség) -, az ezen idıpontra végzıdı évre vonatkozó eredmény-kimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítı mellékletbıl áll. Az egyszerősített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történı elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelıssége. Ez a felelısség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerősített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı ellenırzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelı számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerő számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelıssége az egyszerősített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A Társaság évi egyszerősített éves beszámolóját felülvizsgálva a n kelt könyvvizsgálói jelentésünkben minısítés nélküli záradékot (véleményt) bocsátottunk ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerősített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

25 2 Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerősített éves beszámolóban szereplı összegekrıl és közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerősített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésbıl eredı, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. Az egyszerősített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belsı ellenırzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becslésének, valamint az egyszerősített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyızıdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. A könyvvizsgálat során a vállalkozó Makói Közmővelıdési KFT egyszerősített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerősített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerősített éves beszámoló a Makói Közmővelıdési KFT n fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. Véleményünk korlátozása nélkül fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a társaság saját tıkéje a jegyzett tıke összege alá csökkent (negatív értékő), a tulajdonosnak döntenie kell a tıke visszapótlásáró vagy a cég megszüntetésérıl. Szeged, ECONO-RÁCIÓ Kft 6724 Szeged, Jakab L. u.3. MKVK sz.: Kis Pál László okleveles könyvvizsgáló MKVK sz.:000537

26 3

27 KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: CÉGADATOK (A) 1. Cég neve: 2. Cégjegyzékszáma: 3. Székhelye: 4. Adószáma: 5. KSH jelzőszáma: Makó Városi Kult.-Közműv. Nonprofit Kft Makó település Posta utca közterület közterület jellege hsz. 4 em. ajtó Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Bálint Márta 2. Lakóhelye: Magyar Makó ország település Csanád vezér tér közterület közterület jellege 13 hsz. II em. 13 ajtó (B) 3. Beszámolót megküldő személy neve: 4. Lakóhelye: Kissné Fekete Brigitta Deszk település Petőfi utca közterület közterület jellege 32/b hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: 6. Beküldő személy képviseleti minősége: KÖNYVELŐ Beszámoló típusa: NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ ADATOK (C) 2. Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ 3. Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: Beszámolási időszak kezdete és vége: tól Pénzegység és pénznem: EZER H U F 6. Beszámoló elfogadásának időpontja: Legfőbb szerv határozatának száma: 8. Mérleg választott típusa: A típus 9. Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással 10. Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás -ig (D) 1. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: IGEN 2. Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: Kis Pál László 3. Lakóhelye: Szeged település Vedres utca közterület közterület jellege 12 hsz. em ajtó (E) 1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: A közzétételi költségtérítés megfizetésre került NYILATKOZAT Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek. Kelt:, MAKÓ Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva:

28 KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-02/A 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a további aláírók adatainak megadására Hatályosság kezdete: Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Bálint Márta 1.2. Lakóhelye: Magyar Makó ország település Csanád Vezér tér közterület közterület jellege 13 hsz. II em. 13 ajtó 2.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 2.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó 3.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 3.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó 4.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 4.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó 5.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 5.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó 6.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 6.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó 7.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 7.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó 8.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 8.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó 9.1. Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: 9.2. Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve: Lakóhelye: ország település közterület közterület jellege hsz. em. ajtó Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva:

29 NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: KSH szám: Makó Városi Kult.-Közműv. Nonprofit Kft Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök ( sor) I. Készletek II. Követelések 11. sorból: Követelések értékelési különbözete 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen ( sor) Előző év Módosítás Tárgyév Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva:

30 NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus Cégnév: KSH szám: Makó Városi Kult.-Közműv. Nonprofit Kft Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés D. Saját tőke ( sor) I. Jegyzett tőke 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen ( sor) Előző év Módosítás Tárgyév Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva:

31 NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: KSH szám: Makó Városi Kult.-Közműv. Nonprofit Kft Cégjegyzékszám: Pénzegység: EZER H U F Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. sorból értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. sorból értékelési különbözet B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X.-XI.) E. Adózás előtti eredmény (+-C.+-D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+-E.-XII.) G. Mérleg szerinti eredmény Előző év Módosítás Tárgyév Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva:

32 Beszámoló a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft évi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. szakmai tevékenysége igen szerteágazó, s évről évre bővül. A kiemelt városi nagy rendezvények éppúgy tevékenységünk körébe tartoznak, mint egy-egy szakköri foglalkozás technikai körülményeinek megteremtése. Igyekszünk a közönség részéről közvetlenül, vagy bármely más fórumon elhangzó igényre minél gyorsabban reagálni, és megvalósítani az új elképzeléseket. Célunk minden olyan rendezvény nívós megrendezése, amelyek hosszú évek óta nagy létszámú érdeklődőt vonzanak. Ez a makói közönségnek éppoly fontos, mint az idelátogató turistáknak és a fürdővendégeknek. Az elmúlt év szakmai munkájának keresztmetszete csupán a felsorolás szintjén: ALAPÍTÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT RENDEZVÉNYEK: Újévi koncert (tűzijáték nélkül) Páger Antal Emléknap és Színészdíj Majális Városnapi rendezvénysorozat Gyermeknapi programsorozat Makói Operettfesztivál Makói Muzsika Hollósy Kornélia bérlet, felnőtt színházi ea. Óperencia bérlet, gyermekszínházi ea. Nemzeti ünnepek: Március 15., Augusztus 20., Október 23. EGYÉB KÖZHASZNÚ ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK: Csongrád Megyei Diákszínjátszó Találkozó megrendezése (január 15.) Makovecz turné Lajkó Félix koncert (április 12.) Nyíregyházi Cantemus Kórus koncertje (május 28.) Moon Flowers - Nagy Árpád és barátai koncert (október 8.) Wikmann Vonósnégyes koncertje (szeptember 30.) Pulitzer Emléknap, Pulitzer Szülővárosának Díja (október 29.) Forgatós Táncegyüttes Trianon c. előadása (augusztus 30.) Flashmob a Magyar Dal napján (szeptember 11.) Meseszép délelőtt Andersen születésnapján (április 2.) Játszóházak szervezése (4 alkalom) Városi farsang gyermekeknek Lovas gyermeknap (május 28.) Gyermek agykontroll tanfolyam (július )

33 EGYÉB KÖZHASZNÚ ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK: Húsvéti Térségi Kézműves Találkozó (április 23.) Tavaszi Civil Börze (május 6.) Kiállítások rendezése (5 kiállítás) Műsoros estek szépkorúaknak (2 alkalom) Hagymabál megrendezése (február 26.) ContiTech bál (december 10.) Kreatív Hobby Nap (március 30., április 14., május 20.) WBPF EB kvalifikáció, magyar bajnokság (május 28.) Aerobik roadshow (május 28.) A KIHÍVÁS napja egész napos program a szökőkútnál Városi Erőnap (szeptember 28.) 2 PR FELADATOK évben feladatunk volt az önkormányzati nemzeti ünnepek, rendezvények megszervezése és megrendezése: es forradalom és szabadságharc évfordulója Szent István-napi ünnepségsorozat Aradi Vértanúk megemlékezés 1956-os forradalom és a köztársaság kikiáltása Városnap Városrészek Napja (4 városrész) XIV. Honvéd Emléknap és Találkozó Babapark babafák (8 képviselői körzetben) Hild konferencia (május ) Versünnep: Makói Medáliák, Gyémánthíd-díj (április 11.) Levéltári Nap (október 4.) Virágos Makóért Díjkiosztó (november 30.) TÁMOP PÁLYÁZAT az alábbi események, rendezvények anyag és eszközbeszerzése, szerződéskötése, kifizetések, közreműködés az események megtervezésében és megrendezésében: évben az alábbi események valósultak meg: 160 alkalommal szakköri foglalkozás (heti szakkör) 16 alkalommal szakköri foglalkozás (havi szakkör) 8 alkalommal napközis foglalkozás (havi napközi) 24 alkalommal napközis foglalkozás (heti napközi) 32 alkalommal tehetséggondozás 2 alkalommal verseny 45 alkalommal témanap, témahét KÖZREMŰKÖDTÜNK AZ ALÁBBI RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK MEGVALÓSULÁSÁBAN: MOK, Galamb Tagint. - szalagavató bál (február 4.) Juhász Gyula Ref. Szk. - szalagavató bál (február 5.) MOK, Keri Tagint. - szalagavató bál (február 12.) József Attila Gimnázium - szalagavató bál (február 18.) József Attila Gimnázium - ballagási ünnepség (április 30.) Bokrétaavató Ünnepség (május 5.) Makó Expo XXI. Hagymafesztivál kísérő rendezvények (szeptember )

34 3 KÖZREMŰKÖDTÜNK AZ ALÁBBI RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK MEGVALÓSULÁSÁBAN: Városi Pedagógusnap Pedagógiai konferencia (augusztus 25.) Városi tanévnyitó (augusztus 31.) Angyalsóhaj előadás - technikai feltételeinek megteremtése (augusztus 27.) Utolsó kamion Autópálya átadás (április 21.) Bűnmegelőzési nap (szeptember 19.) Biztonságos Makó Nap (szeptember 22.) Makói Autómentes Nap (szeptember 22.) Erdei János Ökölvívó Emléktorna (november 4.) Ritmikus Sportgimnasztika Országos Verseny (november 26.) II. Real Team Teremlabdarúgó Torna (december ) Nyugdíjas Batyus bál (február 11.) Szent István-napi nyugdíjas bál (augusztus 18.) Idősek Világnapja (szeptember 30.) Jó tanulók, jó sportolók karácsonya (december 19.) Idősek karácsonya (december 20.) Mikulásgyár működtetése (december 6-19.) TOVÁBBI FELADATAINK: A József Attila Gimnázium részére a testnevelési óráinak megtartásához valamennyi technikai körülmény biztosítása. Öt szakosztály: Makó KC, MNKSE, Makói Utánpótlás KC, MUFC, Onion City KE folyamatos hétközbeni edzéséhez, valamint a hétvégi mérkőzésekhez valamennyi technikai körülmény biztosítása. Hét Baráti Társaság folyamatos hétközbeni edzéséhez, valamint a hétvégi mérkőzésekhez valamennyi technikai körülmény biztosítása. Napi munkánk része jó néhány civil szervezet 5 nyugdíjas klub, Kertbarát kör, Városi Vegyes kar, Nefelejcs Népdalkör működésének, tevékenységének segítése. FELADATUNK VOLT AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK RÉSZFELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSA: IPA Health Responsibility - ismertető kiadvány grafikai tervezése, nyomdai előkészítése, gyártása 16 ezer pl.-ban, terjesztése; lakossági fórum megszervezése és megrendezése. 3 DAOP 5.1.2/A A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón - soft programok. HURO 09.01/ Tánc és zene határok nélkül pályázat keretében néptáncfesztivál és Bartók Béla Kamara koncert megszervezése és megrendezése. Fontosnak tartjuk a hozzánk forduló civil szervezetek segítését, bekapcsolódtunk az alapfokú művészeti oktatás napi tevékenységébe is. Célunk, hogy közösségi tereink minél inkább az óvodások és az iskolások mindennapi életének színterei legyenek.

35 4 Személyi hátterünkről: Megalakulása óta a Kft. a szakmai munka elvégzéséhez szükséges legminimálisabb létszámmal látta el feladatait ben a megnövekedett feladatokhoz nem állt módunkban létszámot bővíteni, ezért állandó létszámhiánnyal küzdöttünk. A Hagymaház, az Erdei János Városi Sportcsarnok, a szabadtéri színpad működtetését, valamint a szakmai feladatokat 11 főfoglalkozású munkatárssal, 1 fő négy órában foglalkoztatott munkatárssal, valamint alkalmi munkavállalók alkalmazásával láttuk el. Feladatainkat az alábbi létszámmal láttuk el évben: 1 fő műszakvezető 1 fő fénytechnikus június 14.- december 11. között betegállományban volt. 1 fő szervezési főmunkatárs 1 fő szervezési munkatárs - nov. 30-ig. Kiközvetítve 1 fő szervezési munkatárs - április 14.-december 4. között betegállományban, azóta GYED-en van 1 fő sportszervezési munkatárs (szept. 1-től négy órában) 1 fő információs, jegypénztáros 1 fő pénztáros 1 fő gazdasági ügyintéző, TÁMOP munkatárs 3 fő takarító, technikai munkatárs 1 fő ügyvezető Az elmúlt év valamennyi munkatárs számára nagyon megterhelő volt, hiszen a munka törvénykönyv által megengedett maximális túlórát felhasználva dolgoztunk s mivel a túlmunkát csak szabad idővel tudtuk megváltani folyamatos nehézséget okozott, hogy az adott feladat ellátásához szükséges létszámot biztosítani tudjuk. Hosszú távon ennyi feladatot nem tudunk ellátni, feltétlenül szükség lenne a betöltetlen álláshelyek (2 fő műszak, 1 fő szervezési munkatárs, 1 fő technikai munkatárs) betöltésére, azonban az alkalmazás bér és járulék költségének csak egy részét tudjuk kigazdálkodni. Gazdálkodásunkról: Tisztelt Képviselő-testület! A Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft évi támogatása, gazdálkodása jelentősen eltér az előző évektől: - Az alapítói támogatás az előző évhez képest 30 %-kal, 20 M Ft-tal csökkent s tekintettel a közüzemi díjak folyamatos, igen jelentős emelkedésére, reálértékben ez a csökkentés még többet jelent. A támogatás ilyen mértékű csökkentése már a szakmai létszámot is érintette. - A évi Üzleti Tervben is jeleztem, hogy társaságunk Üzleti Terve rendkívül feszített: A Kft. Üzleti Terve olyan szinten feszített, hogy a legkisebb probléma pl.: egy esőnap, vagy nem tervezett nagyobb javítás, karbantartás, tervezett bevétel minimális elmaradása is azonnal veszteséget eredményez évben a lakossági fogyasztás - különféle okokból jelentős mértékben visszaesett, s mint, ahogyan a vállalkozások, úgy mi is, mind a jegybevételnél, mind a bérleti díjaknál közel 20 %-os visszaesést tapasztaltunk. - Városunkban jó néhány esemény díjtalanul látogatható. Társaságunk is jó néhány ilyen tevékenységet kínál az itt élőknek (játszóházak, mesedélelőttök, gyermekelőadások stb.). Ez egyfelől nagyon pozitív, másfelől nem sarkallja a belépőjegyek vásárlására a nézőket.

36 év a számok tükrében: évi gazdálkodásunk legfontosabb szempontja az ésszerű takarékosság, a költséghatékonyság volt. Alapfeltétele volt az év gazdálkodásának, hogy sem a bérköltséget, sem a működési költségeket, sem a rendezvényekre fordítható szakmai költségeket az eddigi megszokott szakmai színvonal megtartása mellett egyetlen forinttal sem léphettük túl: Működési költség: Terv: Ne: e Ft Tény: Ne: e Ft Alapító által tám. rendezvények: Terv: Ne: e Ft Tény: Ne: e Ft Vállalkozási tevékenység: Terv: Ne: e Ft Tény: Ne: e Ft Bér + járulék: Terv: e Ft Tény: e Ft (Különösen nagy odafigyelést igényelt ez a bérköltség tekintetében, hiszen évben az ellátandó feladatok száma nagyságrendekkel megnövekedett, ugyanakkor a bér + járulékra fordítható költség évhez képest e Ft-tal csökkent.). Költségek: Működési költségek (Hagymaház, Sportcsarnok) Ne.: e Ft Közművelődési közhasznú tev. költségei Ne.: e Ft Vállalkozási tevékenység költsége: Ne.: e Ft PR feladatok költsége: Ne.: e Ft TÁMOP pályázat évi költsége: e Ft Összesen.: e Ft Bevételek: Saját bevétel: Ne.: e Ft Közművelődési és PR tev. bevétele: Ne.: e Ft Sporttevékenység bevétele: Ne.: e Ft Vállalkozási tevékenység bevétele: Ne.: e Ft Egyéb bevétel: Ne.: 398 e Ft TÁMOP pályázat évi bevétele: Átadott pénzeszköz: e Ft e Ft Összesen: e Ft Eredmény: e Ft Sajnos, bármennyire is igyekeztünk a költségeket olyan mértékig csökkenteni, amely a közönség és a látogató komfortérzetét nem zavarja olyan mértékben nem tudtuk csökkenteni, mint amennyivel kevesebb bevételünk realizálódott a tervezettnél. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelettel kérem a Közművelődési Nonprofit Kft évi beszámoló fenti tartalommal való elfogadását. Makó, április 28. Tisztelettel: Bálint Márta ügyvezető igazgató

SOLARCELL HUNGARY KFT 0 1 0 9 9 5 9 8 3 3. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

SOLARCELL HUNGARY KFT 0 1 0 9 9 5 9 8 3 3. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. 1 3 0 9 1 0 5 3 8 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

H.D.Napfény Kft. 1 3 0 9 1 0 5 3 8 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 3EB-02 /2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

Részletesebben

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM

ország Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet NEM IM IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 15EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének

Részletesebben

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet

ország 29. 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közhasznúsági melléklet KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosainak Elvégeztem a Határidıs Tızsdeipar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: a Társaság )

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT... http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-balanceform.aspx?b=rbghep... 1 / 3 2013.09.12. 11:01 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ

Részletesebben

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához

J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához J A V A S L A T a Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 2013. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásához Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére. Előterjesztők:

Részletesebben

2010. évi végi zárás dokumentumai

2010. évi végi zárás dokumentumai 2010. évi végi zárás dokumentumai Statisztikai számjel:14598643-8130-113-03 03-09-117366 Cégjegyzék száma Bátmonostori Körny.véd.és Sport Nonprofit KFt 6528 Bátmonostor, Hunyadi u.3. Egyszerűsített éves

Részletesebben

23045741-5819-572-10 1/3. oldal Statisztikai számjel. Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

23045741-5819-572-10 1/3. oldal Statisztikai számjel. Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma. A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 23045741-5819-572-10 1/3. oldal Statisztikai számjel Cg.10-09-031348 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Előző év év(ek)

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 16:07:06 Szervezet neve: Magyar

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének Elvégeztem a BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár (1146 Budapest Borostyán u. 1/b., Törzsszám: 18061457 ) mellékelt

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Vissza az előző oldalra KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Vissza az előző oldalra KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT Vissza az előző oldalra KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-02 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/E-O/A Cégadatok (A)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

Lebek Aranka, Béres Katalin, Bakai Henriett, Kovács Zoltán

Lebek Aranka, Béres Katalin, Bakai Henriett, Kovács Zoltán QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Tevékenységi engedély jogerőre emelkedés napja: 2004. december 17. Az Igazgatótanács tagjai: Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Dr.Ferencz Beatrix elnök Dr. Ferencz

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1 12EB/M/A2 12EB/M/A3 12EB/M/A4 12EB/E-O/A1 12EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT.

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló ELEKTRONIKUS ŰRLAP Cég neve: Cégjegyzékszáma: Székhelye: 6721 Szeged Sóhordó utca 18 Adószáma: 18464410-2-06 KSH jelzőszáma: 18464410691013106 Beszámoló aláírására

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁMA: 4/ELŐT./2009. - T Á R G Y: A PBKIK Oktatási Központ Kft. 2008. évi beszámolója és 2009. évi üzleti terve E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2014. május 28. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető

Részletesebben

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 6/2012. (V. 25.) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a Társaság 2011. évi beszámolóját az alábbi főbb

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2012. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2012. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Audit Network Hungary Kft. 1036 Budapest, Galagonya u. 5. Könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002158 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2.-52/08 Üi.: Antal János Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tanösvények és ügyességi pályák építése

Részletesebben

l_[jej. számú előterjesztés

l_[jej. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l_[jej. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2015. évi szakmai és számviteli

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Könyv szerinti érték. Átértékelési különbözet

Könyv szerinti érték. Átértékelési különbözet A 2008.06.30-ai nappal átalakuló átvev AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2008. évközi gazdálkodásáról közzétett adatok az egyesített végleges vagyonmérlege alapján Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I/910-1/2013/I. Tárgy: Galamb József díj alapítása Üi.: Sarnyai Tibor Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet Makó Város

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

A PBKIK elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé

A PBKIK elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé SZÁMA: KGY./ELŐT-./2009. - T Á R G Y: A PBKIK elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé KÜLDÖTTGYŰ LÉSI ELŐ TERJESZTÉS A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK 2009. május hó 20.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

Vagyonértékelés szerinti érték D) Saját t ke 689 040 0 689 040 I. Indulót ke 0 0 0 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0

Vagyonértékelés szerinti érték D) Saját t ke 689 040 0 689 040 I. Indulót ke 0 0 0 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2008. évközi egyesített végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30 Nagyságrend: ezer

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft Cégjegyzék száma: 16-09-009776 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014.01.01. 2014.12.31. időszakról egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 15-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Közgyűlés időpontja: Közgyűlés helyszíne: 2014. április 15.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-073868 Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22..... Gaszperné

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány 2053 Herceghalom Zsámbéki út 10. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Herceghalom, 2010.05.20. kuratóriumi titkár Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2008. év. Kisgyermekes Anyák Nevelési, Gondoskodó-gondolkodó Alkotóműhely Közhasznú Egyesület. 7627 Pécs, Zsigmond u. 32.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2008. év. Kisgyermekes Anyák Nevelési, Gondoskodó-gondolkodó Alkotóműhely Közhasznú Egyesület. 7627 Pécs, Zsigmond u. 32. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Kisgyermekes Anyák Nevelési, Gondoskodó-gondolkodó Alkotóműhely Közhasznú Egyesület 7627 Pécs, Zsigmond u. 32. Adószám: 18325054-1-02 Maróy Ditta Elnök TARTALOM: 1. Közhasznú

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843 liudsipost Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KATOLIKUS IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZÖVETSÉG Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése MNÁMK Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése 1.) Számviteli beszámoló

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2010. évi szakmai és gazdasági beszámolója Elıkészítette: Polgár Zoltán ügyvezetı Békési Férfi Kézilabda Kft. Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Oktatási, Kulturális

Részletesebben

K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése

K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja. 2013. évi. éves jelentése K&H vagyonvédett portfólió - augusztus nyíltvégű alapok alapja 213. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 2. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben