Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS"

Átírás

1 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A tantárgy célja, hogy a hallgatók szerezzenek ismereteket az iskolai szocializáció társadalmi törvényszerűségeiről. Tudják értelmezni az iskolai élettel kapcsolatba hozható szociológiai elméleteket, azok különböző megközelítéseit. Ismerjék meg a nevelés és oktatás társadalomtudományi alapjait. A hallgatók legyenek képesek a szociológia vonatkozó szakirodalmának értő tanulmányozására, elemzésére. Ismereteiket szakszerűen kommunikálva tudjanak számot adni tudásukról, ill. részt venni a szakmai beszélgetésekben. 2. A tantárgyi program: Az előadások tartalma érinti az iskolai szocializáció tágabb társadalmi összefüggéseit, azok elméleti hátterét. A társas kapcsolatok főbb szociológiai értelmezéseit, alapkérdéseit, alaptörvényeit. Az iskola szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében, újratermelésében. A tanári szerep társadalmi meghatározottsága, a hatalom és a tekintély társadalomtudományi problémái. Az iskola és a család kapcsolata, egymásra hatása. Az iskola és a helyi társadalom összefüggései. A média szocializációs hatása. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli, írásbeli. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Andorka R.: Bevezetés a nevelésszociológiába. Osiris, Bp., pp , 48-84, , Forray R. Katalin-Kozma Tamás: Társadalmi tér és oktatási rendszer. Bp. Akadémiai, Andorka R.: A társadalmi mobilitás változásai ig. In.: Stat. Szemle 1995/2. Felkai-Némedi-Somlai (szerk.): Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. Új Mandátum,

2 Gyermekvédelem az iskolában CSM1002 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja SP A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának megismertetése. A gyermekvédelmi törvény és annak gyakorlati végrehajtására vonatkozó ismeretek elemzése. A hallgató ismerje meg a gyermekvédelmi szakellátás rendszerét, és kapcsolatát a közoktatási intézményekkel Prevenciós lehetőségek, módszerek, eljárások alkalmazása a gyermekvédelem területén. Európai kitekintés. 2. Tantárgyi program: Hazai és nemzetközi gyermekvédelem: A XX. század második felére jellemző tendenciák. A család- és gyermekvédelem jogi háttere, alapvető jogi ismeretek, a gyermekvédelem jogi szabályozása A évi IX. törvény. A gyermekvédelem fogalmi rendszere. Gyermeki és szülői jogok. A gyermekvédelmi szakellátás rendszere, és kapcsolata a közoktatási intézményekkel Gyermekjóléti alapellátások. Gyámügyi tevékenység. Családsegítő szolgálat. Gyermekek átmeneti gondozása. Gyermekek napközbeni ellátása. A gyermekvédelmi szakellátás tevékenységrendszerének bemutatása. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat tevékenysége. Gyermekotthonok. Lakásotthonok. Nevelőszülői hálózat. Az iskola szerepe a gyermekvédelem rendszerében Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységek az iskolában. Az iskola, mint problémamegelőző és megoldó intézmény: Néhány szempont a pedagógiai munka hatékonyabbá tételéhez 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 5. Az értékelés módszere: Szóbeli vizsga 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Jegyzet, szöveggyűjtemény, folyóiratok, Internetes anyagok 7. Kötelező, ajánlott irodalom 1. Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái Gyermekvédelmi kiskönyvtár, Pont Kiadó, Budapest, Veczkó József: gyermek-és ifjúságvédelem (Család- és gyermekérdekek APC-Stúdió, Gyula, Veressné Gönczi Ibolya: A gyermekvédelem pedagógiája, Debrecen, 2002 kollokvium 2

3 A jólléti ellátások rendszere CSM1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Tantárgyfelelős Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja SP A hallgatók átfogó ismereteket kapnak a szociológiai és szociálpolitikai alapismeretekről: az egyenlőtlenségek, a mobilitás problémáiról, társadalmi-, oktatási- és szociálpolitikai megoldásokról a jóléti társadalmakban, valamint a hazai gyakorlatban szociális biztonsággal összefüggő alapelvekről, a munkavégzés jogi feltételrendszeréről, a családtámogatás, a társadalombiztosítás és a munkanélküliek ellátásának rendszeréről. A hallgatók átfogó ismereteket kapnak a szociális ellátásra szoruló felnőtt- és kiskorúak számára biztosított állami és önkormányzati ellátórendszer működéséről, a gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás feladatairól, a szülői felügyelet és gyámság kapcsolatáról 2. Tantárgyi program: Szociológiai és szociálpolitikai alapismeretek. A jóléti állam fogalma, céljai, típusai, beavatkozási formái. A jóléti államok kialakulása, társadalmi összefüggései. Támogatási és segélyezési rendszerek. Társadalmi-, oktatási- és szociálpolitikai megoldásokról a jóléti társadalmakban Az önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások rendszere. A szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei és formái: Társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítási ellátások. Az ellátásra jogosultak, illetve a rászorulók körének meghatározása. Családtámogatási rendszer. Társadalombiztosítási ellátások. Munkajog, munkanélküliek támogatása, foglalkoztatás elősegítése. Felnőtt korúak szociális ellátása az évi III. tv. alapján. A szülői felügyelet rendszere. A gyermekvédelem rendszere az évi XXXI. tv. alapján. A gyermekvédelem helye, szerepe a szociális ellátás rendszerén belül. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. jelentősége, alapelvei, a gyermeki jogok ismertetése. A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek felépítése, a gyámhatóságok helye és feladatai. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 5. Az értékelés módszere: Szóbeli vizsga 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Jegyzet, szöveggyűjtemény, folyóiratok, Internetes anyagok 7. Kötelező, ajánlott irodalom Andorka R.: Bevezetés a nevelésszociológiába. Osiris, Bp., 1997 A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. tv. 3

4 4 Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái Laki László: Szegénység és következményei egy szociológiai kutatás tükrében. Belügyi Szemle 1999/2. Magyar Köztársaság Alkotmánya XII. fejezet

5 Társadalmi és szociális beilleszkedési zavarok CSM1004 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja SP A hallgatók szerezzenek ismereteket a társadalmi és szociális beilleszkedési zavarok törvényszerűségeiről. Ismerjék meg a gyermek- és serdülőkori beilleszkedési zavarok hátterét, a károsodás tüneteit, okait. Tudják értelmezni az iskolai élettel kapcsolatba hozható deviancia elméleteket, azok különböző megközelítéseit. A szociális beilleszkedési zavarokra vonatkozó alapvető fejlődéslélektani, szociálpszichológiai elméleti ismeretek révén a tanulók beilleszkedési nehézségének, a deviáns életút és magatartásforma felismerésére való érzékenység kialakítása, valamint a csoportba illesztés olyan technikáinak megismerése, amellyel a beilleszkedési problémával küzdő tanulók számára hatékony segítség adható. Otthont nyújtó bentlakásos gyermekvédelmi intézményekben folyó pedagógiai munka sajátosságainak megismerése 2. Tantárgyi program: A deviáns viselkedés szociológiai és pszichológiai megközelítése, az öngyilkosság szociológiai megközelítése, az öngyilkosság magyarországi sajátosságai, a bűnözés, a bűnözés hosszú távú tendenciája Magyarországon, az alkoholizmus, az alkoholizmus Magyarországon, gyógyszerekkel, drogokkal való visszaélés és függőség általános problémái, kábítószerek és a bűnözés szociológiája és pszichológiája, az AIDS, munkanélküliség Magyarországon. A személyiségfejlődés külső és belső tényezői, a fejlődést befolyásoló társas hatások jelentősége. A polarizálódás: a marginális helyzet. Normalitás és deviancia. Otthont nyújtó bentlakásos gyermekvédelmi intézményekben folyó pedagógiai munka sajátosságainak megismerése Beillesztést segítő, közvetett és közvetlen technikák. A pedagógus kompetenciáinak határai, együttműködési lehetőségek, más szakemberekkel 3. Évközi tanulmányi követelmények: adott téma elemző-kifejtő előadása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: jegyzet, Kötelező és ajánlott irodalom, folyóiratok, internetes weboldalak 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Buda Béla: A drogmegelőzés elméleti alapjai. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, Budapest, Demetrivics Zsolt, Urbán Róbert, Kökönyei Gyöngyi: Iskolai Egészségpszichológia. L Harmatta, Budapest, Pikó Bettina: Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalmakban. L Harmatta, Budapest, Rácz József: Devianciák: bevezetés a devianciák szociológiájába. Új Mandátum Kiadó Budapest, 2001 Szabóné Kármán Judit: Családgondozás-krízisprevenció, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest,

6 Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok CSM1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A hallgató rendelkezzen megfelelő ismeretekkel a személyiségfejlődésről és annak zavarairól A tantárgy alapismereteket nyújt a gyermekkori személyiségzavarok, magatartászavarok köréből. Sajátítsa el a személyiségfejlődési zavarokkal küszködőkkel való bánásmód elemeit. A hangsúly a korai felismerésen, és az érintett gyerekek megfelelő intézményhez való irányításán van. 2. Tantárgyi program: A mentális egészség fogalma. A pszichés rendellenességek genezise: biológiai diszpozíciók és szociális környezeti tényezők kölcsönhatása. A pszichés zavarok osztályozási rendszerei. A gyermekkori neurózisok fogalma, fajtái, tünetei; kezelési lehetőségek. Pszichés zavarok serdülőkorban. A szakszerű segítségnyújtás intézményei, szakemberei. Az érzelmi élet zavarai a korai gyermekkorban; pszichoszomatikus zavarok. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: Írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, jegyzet 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Bagdy Emőke(2002): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest C. Carver-M.Scheier(2006): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó,Budapest F. Földi Rita(2004): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Comenius Kiadó, Pécs Ranschburg Jenő(2006): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Vajda Zsuzsanna (szerk.2002): Pszichológia és nevelés. Akadémiai Kiadó, Budapest 6

7 Családszociológia CSM1011 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja SP A család működési sajátosságainak feltárásán keresztül a hallgató legyen képes családi szubkultúrák és életstílusok vizsgálatára. 2. Tantárgyi program: A család fogalma és értelmezési keretei. Családtípusok társadalmi meghatározottsága, rokonsági rendszerek, családi kapcsolati hálók. A család társadalmi funkciói, azok változásai. A család működési zavarai, támogató rendszerek és intézmények. Házastársi konfliktusok, próbaválás, válás. A párválasztás egyedi és társadalmi vonásai, homogámia, heterogámia. Családok életmódja, családi szubkultúra vizsgálatok. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Aktuális szakirodalmak, döntően folyóiratok cikkei. 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek Gondolat Kiadó H. Sas Judit: Nőies nők és férfias férfiak Akadémia Kiadó Somlai Péter: Szocializáció, a kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata Gondolat Kiadó Budapest, A család Válogatta és szer. Neményi Mária Gondolat Kiadó Bp Hadas Miklós: Hímnem, többes szám- A férfikutatások első hulláma Replika /

8 Családjog CSM1012 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) CSM1011 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja SP A XXI. sz. elején arra kell rávilágítani, hogy a társadalom stabil magját elsősorban az érvényes házasságon alapuló család alkotja. A házasság, a család, és a gyámság jogintézményének bemutatása. A jogszabály megismerése során azt a jogalkotói szándékot megvilágítva, miszerint e jogintézmények. Célja elsősorban a gyermek helyének, családban való nevelésének a megteremtése, és biztosítása. 2. Tantárgyi program: Családjog fogalma, tárgyköre, forrásai, alapelvei. A házasság létrejöttének alaki kellékei. Házasságkötési relatív és abszolút akadályok a Családjogi törvény szerint. Házasság érvénytelenítése és jogkövetkezményei. A házasság fogalma, fogalmi elemei. Az eljegyzés fogalma, fogalmi elemei. A fennálló házasság jogkövetkezményei. A névviselés. A házastársak jogai és kötelezettségei. Érdemtelenség. Házassági vagyonjogi rendszerek. Közös vagyon, különvagyon tárgyai. Házassági vagyonjogi szerződés. Házassági vagyonközösség megszűnésének esetei. Házasság felbontása. Házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Egyenes ági rokon, oldalági rokon. Gyermek névviselése. Anyasági vélelem, apasági vélelem. Családi jogállás, annak megállapítása. Az örökbefogadás célja, feltételei, joghatásai, hatálytalanná válása, megszűnése. Rokonok tartása. A kiskorú gyermek tartása, tartásának mértéke, a tartás megállapításának módja, a gyermektartásdíj végrehajtása, a gyermektartásdíj előlegezése A szülői felügyelet tartama. A gyermek elhelyezése. A külön élő szülők jogai és a gyermekkel való kapcsolat tartása. A szülői felügyelet megszüntetése és szünetelése. A kiskorúakról való állami gondoskodás. Védő és óvó intézkedések, intézeti elhelyezés, intézeti nevelésbe vétel, intézetbe utalás. A gyámrendelés feltételei, a gyám jogai, és kötelezettségei. A gyámság megszüntetése. A számadás. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Kollokvium 5. Az értékelés módszere Írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Aktuális szakirodalmak 7. Kötelező, ajánlott irodalom: A családjogi törvény magyarázata, Complex Kiadó, Budapest, 2002 Ami a múltból elkísér-a családjogi törvény ötven éve. Osiris Kiadó, Budapest, Wopera Zsuzsa: Európai családjog. HVG Orac Lap és Könyvkiadó, Budapest,

9 Iskolai szociális munka elmélete és gyakorlata CSM1013 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja SP Megismertetni a hallgatókat az iskolai szociális munka mibenlétével, funkcióival és alapelveivel 2. Tantárgyi program: Az iskolai szociális munka kialakulásának nehézségei Magyarországon. Szociális munkás az iskola rendszerében. Beavatkozási szerepek. A gyermek fogalma. Az emberi szükségletek hierarchiája. Gyermekjóléti szolgáltatások. A szociális munka kettős funkciója. Az egyén és környezete közötti tranzakciók. A problémamegoldó folyamat. Az iskolai szociális munka gyakorlati modelljei. Az iskolakerülés megelőzése. Az iskolaváltás folyamatának megkönnyítése. Nehezen nevelhető fiatalok. Iskolai szociális szolgáltatás tervezése. Vétkeseket nem kereső iskola magyar és külföldi példákkal. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A tankönyv feladatainak megoldása, illetve a feladott szemelvények megbeszélése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Zárthelyi dolgozat 5. Az értékelés módszere 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Aktuális szakirodalmak. 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Budai István (szerk.) (1996) Szociális munka az iskolában: válogatás iskolai szociális munkások, gyermekjóléti szakemberek, szociális és pedagógusképzésben résztvevők számára. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó (196 p.) Kozma Judit Hegyesi Gábor (szerk.) (1998) Kézikönyv szociális munkásoknak. Budapest, Szociális Szakmai Szövetség (335 p.) Lévai Katalin (szerk.) (1993) Szöveggyűjtemény a szociális munka elmélete és gyakorlata tantárgy tanításához. Budapest, Medicina K. Stang Tünde (2002) Szociális munka családokkal. In: Kozma Judit (szerk.) (2002) Kézikönyv szociális munkásoknak. Budapest: Szociális Szakmai Szövetség, old. 9

10 A család rendszerszemlélete CSM1014 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tudja értelmezni a család rendszerszemléletű működését, tekintse át a családi életciklusok, családi krízisek jellemzőit, valamint ismerje a családi működés rendszerszemléletű megközelítéseit. Legyen tájékozott a családi szocializáció funkciózavarainak felismerésében. Ismerje meg a család struktúráját, a családon belüli hatalom alakulásának a tényezőit. Ismerje a család szükségleti fejlődési szintjeit és a különböző családtípusok jellemzőit. Tudja értelmezni a családi konfliktusok és a házassági szerepzavar kedvezőtlen hatását a gyermeki személyiség kibontakozására. Ismerje meg a családi konfliktusok törvényszerűségeit, a családi játszmák jellemzőit. Ismerje a családi zavarok tipológiáját és a jól működő ( éltető ) család jellemzőit. Legyen képes a család működőképességének a feltárására. 2. Tantárgyi program: A család fogalma, típusai, rendszerszerű működése. A család mint sajátos kiscsoport. A családi életciklusok, családi krízisek (normatív és paranormatív krízisek). A család szocializációs funkciói. A család szükségleti fejlődési szintjei. Szabályalkotás a családban. A család struktúrája. Kommunikációs minták és játszmák a családban. Családi konfliktusok, értéktorzulások és hatásaik a gyermeki személyiség kibontakozására. Családi szerepek. A házastársi szerepzavar és hatása a gyermek személyiségfejlődésére. A családi zavarok tipológiája. A család működőképességének a feltárása. Az éltető család 3. Évközi tanulmányi követelmények: kötelező és aktív részvétel a szemináriumokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: a hallgatók szemináriumi teljesítményének folyamatos visszajelzése, egy problémás család működőképességének a feltárása (esettanulmány) 5. Az értékelés módszere: Zárthelyi dolgozat és az esettanulmány értékeléséből képzett gyakorlati jegy. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, a családi szocializáció témakörébe tartozó videofilmek. 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Csizmadia Ferencné (szerk.) (1993): Családpedagógiai ismeretek. BTF, Budapest. Komlósy P (Szerk): Családterápiás Olvasókönyv I-II. Animula, Budapest, Naményi Mária (szerk.) (1998): A család. Gondolat Kiadó, Budapest. Virginia, S. (1999): A család együttélésének művészete. Coincidencia Kiadó, Budapest. Veczkó József (2002): Gyermek és ifjúságvédelem. Család és gyermekérdekek. APC Stúdió, Gyula. 10

11 Mentálhigiéné CSM1015 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Edit főiskolai docens AK A hallgató legyen tisztában a mentálhigiéné alapfogalmaival, történeti alakulásával, fontosabb alkalmazási területeivel. Legyen tisztában a mentálhigiéné módszereivel, a prevenció és a promóció jelentőségével. Ismerje a mentálhigiéné különböző laikus és professzionális intézményeit. Ismerkedjen meg a pedagógiai mentálhigiénével és a prevenció lehetőségeivel, az iskola mentálhigiénés feladataival és módszereivel. Ismerje meg az iskola és ezen belül pedagógus szerepét, lehetőségeit a mentálhigiéné és a lelki egészségvédelem területein. Legyen tisztában a segítőfoglalkozásúak lehetséges mentálhigiénés problémáival. 2. A tantárgyi program: A mentálhigiéné fogalma, helye a tudományok rendszerében, szükségessége, története. Mentálhigiéné módszerei. A prevenció és a promóció fogalma, a két fogalom szemléletbeli különbsége. A mentálhigiéné laikus intézményei (támogató hálók, a család, és az önsegítő csoportok).mentálhigiéné professzionális intézményei az egészségügyi, szociálpolitikai és az oktatási intézménye. Iskolai mentálhigiéné feladatai és módszerei. Prevenciós lehetőségek az iskolai mentálhigiéné területén. A pedagógus szerepe és lehetőségei a mentálhigiéné és a lelki egészségvédelem területein. A segítők mentálhigiénés szükségletei a burn out szindróma. Mentálhigiénés problémák: Stressz és következményei. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Buda Béla (1994): Mentálhigiéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetülete. Animula, Budapest. Buda Béla (2003): Az iskolai nevelés a lélek védelmében. Az iskolai mentálhigiéné alapelvei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest , o. Buda Béla (2003): A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, o. Gerevich József (1997): Iskolai mentálhigiéné (szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest. Kézdi Balázs (1998): Iskolai mentálhigiéné. Pannónia, Pécs. 11

12 Személyes hatékonyság fejlesztése CSM2010 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Célja, a hallgatók kommunikációs készségének, empátiás készségének, konfliktustűrő és konfliktus megoldó készségének a fejlesztése, hogy a reálisabb önismeret birtokában, hatékonyabban tudják kezelni az oktató-nevelő munka során fellépő problémákat. A tantárgy legfontosabb feladatának egy olyan szemlélet kialakítását tartjuk, amely a pszichológiai tényezők szerepét figyelembe veszi a tanári munkában. 2. A tantárgyi program: A tanár tanárság szavak szubjektív jelentései a csoportban. Saját iskolai évek felidézése. (Milyen értékek, normák, problémák stb. voltak érezhetőek, ezeket ki, hogyan kezelte, milyen eredménnyel.) A mai iskolarendszer felépítésének elemzése. A szükséges kommunikációs kapcsolatok (gyerek, szülő, tantestület tagjai, segítő személyzet) végiggondolása, a várható nehézségek feltárása. Kommunikációfejlesztés. Értékfeltárás. Az ideális pedagógus főbb jellemzői, saját személyiség viszonyítása ehhez. A tanári munkához szükséges személyiségjellemzők fejlesztése. Tanári pályára való alkalmasság megbeszélése. További célok megfogalmazása, fejlesztési terv kidolgozása. A csoport munkájának értékelése. A csoport visszajelzése a program illetve a csoportvezetőre vonatkozóan. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Aktív részvétel a tréningen 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: a minősítés megadása a részvétel alapján történik. A megjelölt tartalmat meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: - kérdőívek - pszichológiai tesztek - strukturált játékok jegyzéke 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Bagdy Emőke- Telkes József (2000): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Gary Kroehnert (2005): 102 extra tréninggyakorlat. Z-Press Kiadó, Budapest Rudas János (2006): Delphi örökösei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Rudas János (2009): Javne örökösei. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest. Thomas Schmidt: (2009): Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok. Z-Press Kiadó KFT 12

13 Kommunikáció - konfliktuskezelés CSM2011 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) CSM2010 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A hallgatóknak meg kell ismerniük azokat a kommunikációs helyzeteket, mely leendő szakmájukban kiemelkedő helyet foglal el. A tréning lehetőséget nyújt a bőséges élmény és tapasztalatszerzésre, kihasználva a csoportos forma előnyeit. A saját konfliktusmegoldó stratégia feltárása, megismerése, és ezáltal előnyeinek és hátrányainak megfogalmazása a problémamegoldó folyamatban. A hallgatók technikákat kapnak a hatékony konfliktusmegoldáshoz. 2. A tantárgyi program: Kommunikáció fogalmának értelmezése, fontossága a csoporttagok életében A saját verbális kommunikáció jellemzőinek feltárása, fejlesztés irányainak meghatározása. Verbális kommunikáció fejlesztése (ismerkedés, kapcsolatépítés terén). Verbális kommunikáció fejlesztése (figyelmes hallgatás, értő figyelem, én-üzenet megfogalmazása, igazi üzenet kihallása, konfrontáló én-üzenet, közléssorompók). Verbális kommunikáció fejlesztése (hatékony kommunikáció konfliktushelyzetben, a konfliktus fogalmának definiálása, saját konfliktusok feltérképezése, reakciók konfliktushelyzetben, konfliktusmegoldó stratégiák ismertetése). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (arc- mimika, tekintet). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (testtartás, térközszabályozás). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (gesztusok). Konfliktusmegoldásban kívánatos kommunikációs készségek gyakorlása. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Aktív részvétel a tréningen 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: a minősítés megadása a részvétel alapján történik. A megjelölt tartalmat meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Kérdőívek, pszichológiai tesztek, strukturált játékok jegyzéke 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Bagdy Emőke Telkes József (2000): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest. Hanák Zsuzsanna (2001): Kommunikációs ismeretek és készségfejlesztés (hallgatói munkafüzet, multimédiás CD-ROM, tanári segédlet) EKF. Siklaki István (1994): A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana, Budapest. Hajas Zsuzsa (1999): Kommunikációs gyakorlatok. Pedellus, Debrecen. 13

14 Segítő kapcsolat CSM2100 Meghirdetés féléve 3, 4. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A hallgatók szakmai kompetenciájának fejlesztése a támaszt nyújtó és önfeltáró kommunikáció révén. A segítség célja, hogy segítségre nem szoruló, társas kapcsolataiban az erőforrásokat hasznosítani tudó, és másoknak erőforrásul szolgáló ember kerüljön ki a professzionális segítség köréből. 2. A tantárgyi program: A tantárgy a segítésről, mint professzióról, és rendszerről igyekszik összefoglalást adni, szemléletet formálni.a személyiségfejlődés kapcsolati oldalának feldolgozásával, a problémák kialakulásának lehetséges gyökereivel, illetve a kivezető utak lehetőségeivel is megismerkedünk. A kurzus témái: A segítő kapcsolat fogalma, formái, jelenségei, eszközei; Segítő beszélgetés, tanácsadás, konzultáció, interjú; A változás és változtatás lehetőségének felismerése és előidézése a segítő kapcsolatban; A problémamegoldás lehetőségei egyénileg és a teamben; esetmegbeszélés, szupervízió; Krízishelyzetek és kezelésük (a válság, mint kiindulási helyzet, a krízis); Emocionális átélés, érzelmi érettség, az érett személyiség 3. Évközi tanulmányi követelmények: a TVSz által meghatározott kötelező részvétel a foglalkozásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): az önálló szemináriumi teljesítmény folyamatos visszajelzése. 5. Az értékelés módszere: a folyamatos értékelésekből képzett gyakorlati jegy. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: irodalom, esetelemzések, videofilm 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Argelander, Hermann:Az első pszichoterápiás interjú, SpringMed Kiadó, Budapest, Bang, Ruth : A segítő kapcsolat, Gondolat, Budapest, Berne, Eric: Emberi játszmák, Háttér Kiadó, Budapest, Hajduska Mariann: Krízislélektan, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, Tringer László: A gyógyító beszélgetés, Medicina Kiadó, Budapest,

15 Cigány gyerekek szocializációja CSM2101 Meghirdetés féléve 3,4. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jenei Terézia főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TI A hallgatók cigánysággal kapcsolatos ismereteinek bővítése; olyan pedagógiai módszerek elsajátítása, amelyek birtokában a hallgatók képessé válnak az előítéletmentes, toleráns interkulturális iskolai nevelésre. 2. A tantárgyi program: Cigánykutatások és nevelésszociológia. A szocializációs folyamat; szocializációs színterek. A cigány gyerekek családi szocializációja. (A cigány gyerek státusa a családban, a gyermekekkel kapcsolatos szülői attitűdök.) A cigány gyerekek iskolai szocializációja. A cigány tanulók helyzetét meghatározó strukturális tényezők. Együtt vagy külön? A kompenzatorikus és emancipatorikus látásmód. Az interkulturális nevelés fogalma, jellemzői. A komprehenzív iskolaszerkezet, konstruktivista pedagógiai módszerek. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozatok, kiselőadások 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli, írásbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: könyvtári folyóiratok, könyvek, elektronikus adathordozók 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Forray R. Katalin Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. Aula Kiadó, Budapest. Forray R. Katalin: Cigánykutatás és nevelésszociológia. Iskolakultúra, 1998./ Nahalka István: A roma gyermekek iskolai nevelésének helyzete. ELTE B Neveléstudományi Intézet Cigánypedagógiai szakcsoport evelese.doc Nagy Mária (2002): A cigány tanulókkal kapcsolatos pedagógiai problémák a pedagógusképzésben és a fiatal pedagógusok munkájában. Új Pedagógiai Szemle, 2002/11. 15

16 Az erőszak pszichológiai kérdései CSM2102 Meghirdetés féléve 3, 4. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A tanárjelölt ismerje meg az erőszak jelenségvilágát, megjelenési formáit, pszichológiai hátterét és következményeit. 2. Tantárgyi program: Az agresszió fogalma jelenségtana, elméletei. A bántalmazás típusai, okai, pszichés következményei. Magatartásbeli jelek, tünetek. Az önpusztító agresszió. Erőszak a családban és a családvédelem. Erőszak az iskolában. Áldozatok, agresszorok és kívülállók jellemzői. Az agresszió megnyilvánulásai. A tanár lehetőségei az iskolai keretek között. Gyermekbántalmazás. A bűnözés megelőzése, különös tekintettel az erőszakos bűnözésre. A médiaerőszak jelensége, hatása. Preventív lehetőségek. 3. Évközi tanulmányi követelmények: részvétel az órákon, zárthelyi dolgozat. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere: írásbeli feladat (dolgozat, teszt). 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: jegyzetek, könyvek, video, DVD filmek. 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Figula Erika (2004): Iskolai zaklatás iskolai erőszak pszichológus szemmel. Nyíregyháza. Figula Erika-Margitics Ferenc-Pauwlik Zsuzsa ( 2010): Családi szocializáció és iskolai erőszak.élmény 94 Bt Hárdi (2000): Az agresszió világa. Medicina Könyvkiadó RT., Budapest. Karl E. Dambach (2001): Pszichoterror (mobbing) az iskolában, Akkord Kiadó. Tóth Tamás (2005): Médiaerőszak. Kossuth Kiadó. 16

17 Pedagógiai etika CSM2103 Meghirdetés féléve 3, 4. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András, főiskolai tanár TR A tantárgy célja, hogy segítséget nyújtson ehhez a tájékozódáshoz, kibontva a nevelésetika néhány kiemelt elméleti témakörét (például: természet és erkölcsösség, ész és haszon, továbbá a pluralizmus mint pedagógiai paradoxon, a nevelés mint egyezkedés stb.). Szólni kíván továbbá a pedagógus etika néhány fontos gyakorlati kérdéséről is (a pedagógus mint erkölcsnevelő, a pedagógus személyisége, a szabadság és a beavatkozás kérdései). A humán tudományok etikai kódexének és a pedagógusok etikai kódexének a kérdései zárják a feldolgozandó témák körét. 1. Tantárgyi program: A pedagógiai etika kérdésfeltevésének természete: problémák és perspektívák. A pedagógus etika: a hivatásos nevelőtevékenység etikája és elhatárolása a kapcsolódó diszciplínáktól (az erkölcstörténet, az erkölcsszociológia, az erkölcspszichológia, nevelésfilozófia). A modernitás etikai kérdésfeltevései: az újkor etikai, pedagógiai elméletei és a pedagógus-etika. Természet és erkölcsösség. A legfőbb jó és a gyakorlati eszmék: két paradigma. A modern pluralizmus nevelésetikai következményei: a nevelés és etika klasszikus viszonyának felbomlása. Oelkers irritáció -fogalma. A pluralizmus mint pedagógiai paradoxon. A posztmorális szubjektivitás. A nevelés mint egyezkedés. A nevelésetikai probléma újrafogalmazása. A gyermeki személyiség önépítésének paradoxona: autonómia és függés. Az erkölcsi tapasztalat és tanulás. Etikai igény és érvényesség. Nyitás és beavatás. Igazságosság, kritikus gondolkodás és a nevelés megmaradó igénye. A nevelés nem okozhat károkat -elv. Szakmaiság és moralitás. A pedagógus-etika gyakorlati kérdései (1.). Pedagógus-etika és professzionalizáció. A pedagógus morális felelőssége. A pedagógus-etika gyakorlati kérdései (2.). Etikai kódexek a humán szférában. A pedagógusok szakmai-etikai kódexe (Független Pedagógus Fórum-dokumentum). Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel az órákon, szakirodalom-feldolgozás 2. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 3. Az értékelés módszere: írásbeli (feladatlap). 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: összefoglaló vázlatok, tesztlapok, filmrészletek, esetgyűjtemény. 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Oelkers, Jürgen: Nevelésetika. Problémák, paradoxonok és perspektívák. Vince Kiadó, Budapest, Zrinszky László: A pedagógus etika elméleti és gyakorlati kérdései. Jászberény, (Agrárszakokt. Int. Jászberényi Tanítóképző Int.) Hügli, Anton: Pädagogische Ethik. In: Pieper, Annemarie/Thurnerr, Urs: Angewandte Ethik. Beck Verlag, München, Schleiermacher, Friedrich Daniel: Ausgewählte Pädagogische Vorlesungen und Schriften. Volk und Wissen Verlag, Berlin

18 Gyakorlat gyermekvédelmi intézményekben CSM9000 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 25 óra Előfeltétel (tantárgyi kód) CSM1002, CSM1011, CSM1012 Tantárgyfelelős neve és beosztása Harsányiné Petneházi Ágnes, főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja A gyakorlat arra kívánja ösztönözni a hallgatót, hogy a megszerzett ismereteket képes legyen alkalmazni a gyakorlatban - egyelőre szakmai kontroll mellett. Ismerje meg a család és a gyermekvédelmi munka módszertani alapjait. Ismerje meg azokat az intézményeket, amelyekkel kapcsolatba kerülhet család és gyermekvédő tanári munkája során (iskolai gyermekvédelmi tevékenysége, pedagógiai szakszolgálat, családsegítő központ, gyemekjóléti szolgálat, területi gyermekvédelmi központ, lakásotthon) 2. Tantárgyi program: Gyakorlati tapasztalatok szerzése a gyermekvédelmi intézmények tevékenységeinek területein. A hallgató megismerkedik a gyermekvédelmi munka különböző színtereivel (iskola gyermekvédelmi tevékenysége, pedagógiai szakszolgálat, családsegítő központ, gyemekjóléti szolgálat, területi gyermekvédelmi központ, lakásotthon), az ott dolgozók feladatköreivel, bevezetést nyer az adott intézmény mindennapi életébe, adminisztrációjába, megismeri a klienskört, tudomást szerez az alkalmazott nevelési módszerekről és lehetőségekről, azaz megismerkedik magával a segítő tevékenységgel. 3. Évközi tanulmányi követelmények: 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere: Írásbeli és szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok:-.szakirodalom 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Ágoston Kozma Pelle Somorjai (szerk.): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 1996 Budai I. (szerk.): Szociális munka az iskolában: válogatás iskolai szociális munkások, gyermekjóléti szakemberek, szociális és pedagógusképzésben résztvevők számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 Budai I.: Gyermekvédelem az iskolában és/vagy iskolai szociális munka. Család, gyermek, ifjúság 1994/5. Oross J.: Napvirágok: Válogatás díjnyertes esettanulmányokból. Népjóléti Minisztérium Szociális Válságkezelő Irodája, Peremhelyzetű Csop. Módsz. Osztály, Budapest, Somorjai I. (szerk.): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest,

19 Szakképzettségi zárószigorlat CSM4000 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont Kredit nélküli záróvizsgára bocsátás kritérium feltétele Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) - Szigorlat Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Zárószigorlat témakörei 1. A társas kapcsolatok főbb szociológiai értelmezései, alapkérdései, alaptörvénye 2. Az iskola szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében és újratermelésében 3. Az iskola és a család kapcsolata, egymásra hatása. Az iskola és a helyi társadalom összefüggései 4. A gyermekvédelem fogalmi rendszere. Gyermeki és szülői jogok. Gyermekjóléti alapellátások 5. A gyermekvédelmi szakellátás tevékenységrendszerének bemutatása 6. Az iskola, mint problémamegelőző és megoldó intézmény 7. Családtámogatási rendszer. Társadalombiztosítási ellátások. 8. A gyermekvédelem helye, szerepe a szociális ellátás rendszerén belül 9. A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek felépítése, a gyámhatóságok helye és feladatai. 10. A deviáns viselkedés fogalma, fajtái, szociológiai és pszichológiai megközelítése 11. A szociális beilleszkedési zavarok fajtái,a beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulókkal való bánásmód 12. A pszichés rendellenességek genezise 13. Személyiségfejlődési zavarok gyermekkorban 14. Személyiségfejlődési zavarok ifjúkorban 15. A családtípusok társadalmi meghatározottsága 16. A család működési zavarai, támogató rendszerek és intézmények. 17. A házasság, a család, és a gyámság jogintézményének bemutatása. 18. A szülői felügyelet megszüntetése és szünetelése. A kiskorúakról való állami gondoskodás. Védő és óvó intézkedések, intézeti elhelyezés, intézeti nevelésbe vétel, intézetbe utalás. 19. A szociális munka helye és szerepe az iskolában 20. Az iskolai szociális munka gyakorlati modelljei 21. A prevenciós munka lehetőségei az iskolában 22. A család, mint rendszer, családi életciklusok és krízisek 23. A családi együttélés tipikus funkciózavarai 24. Mentálhigiéné professzionális intézményei 25. Iskolai mentálhigiéné 19

20 Az emberi fejlődés M1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus 1. A tantárgy elsajátításának a célja: Sajátítsa el a hallgató a fejlődéslélektan alapfogalmi rendszerét és szakmai szókészletét. Ismerje meg a pszichikus fejlődés természetét, szabályszerűségeit és determinánsait. Ismerje meg a személyiség fejlődésével, az értelmi és érzelmi fejlődéssel kapcsolatos elméleteket és kutatási eredményeket, a pszichés fejlődés életkori és egyéni sajátosságait. Értse az értelmi és érzelmi működés egységét, az érzelmi intelligencia szerepét a pedagógus tevékenységében. 2. Kompetenciaterületek: 3, 4, 7, 8, Tantárgyi program: A személyiség alakulása: a személyiségfejlődés alapjai, a személyiség fejlődéselméletei, a temperamentum alakulása, az életkorok pszichológiája (újszülött, csecsemő-, kisgyermek-, óvodás-, kisiskolás-, serdülő, ifjúkor, az egész életen át tartó fejlődés). Testi és mozgásfejlődés. A nyelvi fejlődés, a beszéd kialakulásának elméletei. Az én, énkép, énidentitás kialakulása és fejlődése. A kognitív fejlődés elméletei, a kognitív részképességek fejlődése. Az érzelmi fejlődés, az érzelmi intelligencia. A kötődés, a társas kapcsolatok fejlődése. A tanulói személyiség megismerésének módszerei és eszközei. 4. Évközi tanulmányi kötelezettségek: zárthelyi dolgozatok 5. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 6. Az értékelés módszere: szóbeli 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: főiskolai jegyzetek, kötelező irodalom, audiovizuális eszközök 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Atkinson R. L, Atkinson C. R, Smith E. E, Bem D. J. (1995). Pszichológia. Osiris, Budapest, 16-37, Cole M., Cole S. R. (1997): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, 22-64, Margitics Ferenc (2007): A személyiség és fejlődése. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza. Vajda Zsuzsa. (1999): A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon, Budapest. 20

21 A tanítás mestersége M1002 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a napjainkban érvényesülő és az iskolai tanítást és tanulást befolyásoló oktatáspolitikai és pedagógiai elveket, nézetrendszereket. 2. Kompetenciaterületek: 1, Tantárgyi program: A tanításhoz kötődő filozófiák (történeti áttekintés). A tanítás mint kognitív folyamatok előidézése, fejlesztése, a tanítás, mint megértés (hermeneutika), a tanítás, mint konstruktív folyamatok motiválása és fejlesztése. A tanár tervező tevékenysége. A tudás kialakításának, változtatásának folyamata, oktatási folyamat, oktatási stratégiák. A tanár értékelő szerepe. A pedagógus saját tanterve, a tanári önreflexió szerepe. A pedagógusok módszertani kultúrája (kutatások tükrében). Általános tanítási képességek (kutatások tükrében). Jellegzetes tanári filozófiák. A reflektív tanár, az innovatív tanár. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Rövidebb lélegzetű beszámolóban és tanulmányban bemutatnak egy-egy olyan törekvést, mely a tanítás mesterségének korszerűsítése irányul. 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 6. Az értékelés módszere: vizsga 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Törvény a közoktatásról, tantervek, iskolai dokumentumok stb. 8. Kötelező, ajánlott irodalom: A tanárok számítanak. OECD-OKM, Budapest, A tanítás-tanulás hatékony szervezése. Adalékok a jó gyakorlat pedagógiai alapjaihoz. Réthy Endréné alkotószerkesztő. Educatio Kht, Budapest, 2008 Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Golnhofer Erzsébet-Nahalka István (szerk): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Knausz Imre: A tanítás mestersége. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, 2003 Szabó László Tamás: Bevezetés a tanári mesterségbe. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen,

22 Iskola és társadalom M1003 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Márton Sára Katalin, főiskolai tanár Ismerje meg a hallgató a mindenkori társadalmak és iskolák működésének bonyolult összefüggésrendszerét, az ezredforduló európai és magyar iskoláinak hagyományőrző és innovatív elemeit. 2. Kompetenciaterületek: 1, 8, Tantárgyi program: Pedagógiai céltételezés és determinánsai, értékek a nevelésben. Az iskolai életben résztvevő személyek és csoportok kapcsolatrendszere, konfliktusaik, konfliktuskezelésük és megoldásaik az önreflexió jelentősége a különböző pályaszakaszokon. A tanári szerep dimenziói, erkölcsi és jogi meghatározottsága, szerepek és szerepkonfliktusok. 4. Évközi tanulmányi követelmények: Hallgatói portfólió készítése. 5. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 6. Az értékelés módszere: szóbeli vizsga 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Meleg Csilla szerk.: (2003) Iskola és társadalom. Dialóg Campus Kiadó Hankiss Elemér: (2005) Iskola és minőség http//www. Konyv.tuja.hu Friedrich W. Kron: (2000) Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest Horváth László-Palotay Ferencné: (2004) Neveléstan. Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó. 22

23 Pedagógiai- szociálpszichológia M1010 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) M1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Edina, főiskolai docens A tanárjelölt szerezze meg azokat a pedagógiai pszichológiai és szociálpszichológiai ismereteket, melyeket az iskolai nevelőmunkában hatékonyan alkalmazhat. Sajátítson el olyan pedagógiai pszichológiai ismeretköröket, melyek a napi oktatómunkájában eligazítják. A tanárjelölt legyen képes a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására. 2. Kompetenciaterületek: 1, 2, 3, 6, 7, Tantárgyi program: A pedagógiai pszichológia és a szociálpszichológia tárgya, a tudomány rendszere. Az iskolai szocializáció. A tanári szerep dimenziói, társadalmi szerepelvárások. A pedagógus személyi hatásának elemzése: a pedagógus, mint magatartási modell, nevelési stílus, nevelői attitűd. Az iskolai osztály pedagógiai, pszichológiai jellemzői, működéssajátossága, megismerésének módszere, szociometria. Tanulás, tanuláselméletek. Az iskolai tanulás pszichológiai megközelítése, eredményességét meghatározó mentális tényezők. A tanulói teljesítmény értékelésének pszichológiai kérdései. Az átlagtól eltérő tanulói személyiségfejlődés. 4. Évközi tanulmányi követelmények: A szakirodalom folyamatos feldolgozása, 2 évközi ZH írása. 5. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium. 6. Az értékelés módszere: szóbeli. 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: főiskolai jegyzet, szakirodalom. 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Buda Béla (1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 44-65, 82-92, o. Csepeli György (1999): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, , , , , o. Kelemen László (1968): A pedagógiai pszichológia alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest. Schmercz István (szerk.) (2000): Pedagógiai szociálpszichológia. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza. Szabó István (1994): Bevezetés a szociálpszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 23

24 A tanulói személyiség megismerése M1011 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) M1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Edina, főiskolai docens A tantárgy elsajátításának célja: A hallgató ismerje meg azokat a pszichológiai mechanizmusokat, melyek a hétköznapi személyészlelésben jelen vannak. Legyen képes ezeket a gyakorlatban felismerni, és ezek negatív hatásai ellen tenni. Ismerje meg a tudományos megismerésnek a pedagógiai gyakorlatban alkalmazható eljárásait, tegyen szert azok megfelelő szintű alkalmazására. Ismerkedjen meg olyan vizsgálati eljárásokkal, melyek lehetővé teszik a tanulók megismerését, egy összetett tanulói személyiségkép kialakításával differenciált fejlesztésüket. 2. Kompetenciaterületek: 1, 2, 5, Tantárgyi program: A tanulói személyiség megismerése hétköznapi és tudományos szinten. A személyiségvizsgáló módszerek általános megfontolásai, az analitikus és fenomenológiai vizsgálati módszerek, a konzisztenciaparadoxon. A vizsgálati eljárásokkal kapott adatok matematikai statisztikai feldolgozása: átlag, relatív gyakoriság, szórás, statisztikai próbák. A kísérleti és korrelációs módszer. A mentális képességek mérése. A tesztek jellemzői: megbízhatóság, érvényesség, az eljárások egységessége. Az intellektuális képességeket mérő tesztek. A tesztek előrejelző szerepe. Az introspekció, a közvetlen megfigyelés és a laboratóriumi megfigyelés. A kérdőíves eljárások, az esettanulmányok. 4. Évközi tanulmányi követelmények: két ZH írása az elméleti anyagrészekből, tanulói vizsgálatok és azok szabad előadásban történő bemutatása 5. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 6. Az értékelés módszere: írásbeli (teszt-jellegű feladatlapok, házi dolgozat) 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Főiskolai jegyzet, szakirodalom. 8. Kötelező, ajánlott irodalom: Aronson, Elliot:A társas lény Akadémiai Kiadó, Budapest, Atkinson és mtsai: Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, , , o. Bíró Ibolya - Csillag Ferenc: Osztályfőnöki műhelytitkok, Flaccus Kiadó, 2005 Forgács József:A társas érintkezés pszichológiája, Kairosz Kiadó, Budapest, Tóth László: Pszichológia a tanításban, Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen,

25 Személyiség- és egészségpszichológia M1012 Meghirdetés féléve 4. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) M1001 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Szerezzenek a hallgatók alapvető tájékozottságot a személyiséglélektan és egészségpszichológia kutatási eredményeiben, s azok felhasználhatóságáról társas tapasztalataik értelmezésében és a gyermeki személyiség differenciált formálásában. Az egészség, betegség és különböző működési zavarok etiológiai korrelátumainak megismerése járuljon hozzá a tanárjelöltek szemléletének formálásához, alapozza meg az egészséges életmódra neveléshez szükséges tanári kompetenciák kialakulását. 2. Kompetenciaterületek: 1, 2, 4, Tantárgyi program: A személyiség fogalma a pszichológiában. Személyiségelméletek: a személyiség alkotóelemei, szerkezete és működése. A személyiség egysége és az egység megbomlása (működési zavarok). Az egészséges személyiség rokonfogalmai a személyiség-lélektanban (jól integrált, harmonikus, teljességgel működő személyiség stb.). Az egészségpszichológia szemléletmódja, helye a nevelési folyamatban. Az egészségpszichológia alapfogalmai. Egészségmagatartás betegségmagatartás. Az egészséglélektani ember- környezet modell. A pszichológiai és fizikai igénybevétel hatása: a stressz és a stresszválaszok változatai. Személyiségtípus és a sérülékenység típusa. Személyiségvonások és megküzdési módok. Fáradtság, fájdalom, depresszió. Az iskolai szituációk és a pszichés rendellenességek összefüggései. A pedagógus mint segítő feladatkör egészségpszichológiai vonatkozásai: empátia, altruizmus, kiégési szindróma és megelőzésének lehetőségei. 4. Az évközi tanulmányi követelmények: szakirodalom-feldolgozás, zárthelyi dolgozat 5. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 6. Az értékelés módszere: szóbeli 7. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek 8. Kötelező és ajánlott irodalom: Atkinson és mtsai (1998): Pszichológia. Osiris, Budapest Comer R. J. (2000): A lélek betegségei. Osiris, Budapest Kulcsár Zsuzsanna (1998): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Kulcsár Zsuzsanna (szerk.) (1999): Morális fejlődés, empátia és altruizmus. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Schmerz István (szerk.) (2003): A tanulói személyiség megismerése. Élmény 94 Bt., Nyíregyháza 25

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Mentálhigiéné CSM 1015L Meghirdetés féléve 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján. Elégtelen

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Nevelés és oktatáslélektan Tantárgy kódja PDM 1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0

KÖVETELMÉNYEK. Nevelés és oktatáslélektan Tantárgy kódja PDM 1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0 Nevelés és oktatáslélektan PDM 1004 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az előadáson való részvétel ajánlott.

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Drogprevenció SPB1904 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) SPB1108 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Györgyiné Dr. Harsányi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6 A tanulói személyiség megismerése TKM1011L Meghirdetés féléve 3 Konzultációs óraszám: 6 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001L Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens A konzultáción való

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2016/17. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2016/17. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2016/17. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Bevezetés a pszichológiába TAB 1201

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár A hallgatók megismertetése az

Részletesebben

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA Nemzeti Erőforrás Minisztérium Budapest Engedélyezési szám:52998-1/2010-0016szfö SK Engedélyezte: Nyitrai Imre Helyettes államtitkár Intézményi akkreditációs

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Az iskola mentálhigiénéje PSX 1211L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 10 Gyakorlati jegy TK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak első

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014/2015.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014/2015.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2014/2015.II.félév Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak. A minősített aláírás teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás

Családvédelem, családgondozás I. Általános követelmény: Családvédelem, családgondozás A jelölt adjon számot a családvédelem és a családgondozás során alkalmazható társadalompolitikai, jogi, szakmai, módszertani ismeretekről. Ismerje

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 20. századi reformok és hagyományok. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Vincze Tamás főiskolai adjunktus

KÖVETELMÉNYEK. 20. századi reformok és hagyományok. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Vincze Tamás főiskolai adjunktus KÖVETELMÉNYEK 20. századi reformok és hagyományok Tantárgy kódja PDB 1102 L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + 2+0 gyak.) Előfeltétel (tantárgyi kód) PDB 1103 L Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin, Ph.D.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin, Ph.D. Társadalomtudományi kutatások SPB1109 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása A kurzus vizsgával zárul. Babbie, Earl: A társadalomtudományi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPISMERETEK 50 KREDITPONTOS DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 G - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Helyi tanterv a Szakmai kommunikáció tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Szakmai kommunikáció tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Szakmai kommunikáció tantárgy oktatásához SZAKKÖZÉPISKOLA 11. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Gergye Ferencné 2. Óraszámok: 72 óra 3. Általános célok: Segíteni a tanulók gyakorlati és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet, nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet, nevelésfilozófia Neveléselmélet, nevelésfilozófia B1621 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 8. 1 pontja

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

A TÍPUSÚ TÁRGYAK 1. A tantárgy elsajátításának célja: 2. Tantárgyi program: Descartes Bacon 3. Évközi tanulmányi követelmények:

A TÍPUSÚ TÁRGYAK 1. A tantárgy elsajátításának célja: 2. Tantárgyi program: Descartes Bacon 3. Évközi tanulmányi követelmények: A TÍPUSÚ TÁRGYAK Tantárgy neve Filozófiatörténet I. Tantárgy kódja TAB 1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Általános- és fejlődéslélktan Tantárgy kódja SPB 2101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Általános- és fejlődéslélktan Tantárgy kódja SPB 2101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Általános- és fejlődéslélktan SPB 2101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Almássy Zsuzsanna, főiskolai adjunktus A kollokviummal

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakterületi gyakorlat. Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám (elm.+gyak.) 2

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakterületi gyakorlat. Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám (elm.+gyak.) 2 Szakterületi gyakorlat INM1000L Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám (elm.+gyak.) 2 - Tantárgyfelelős neve és beosztása A megadott szempontok szerinti dolgozat elkészítése és benyújtása. Nincs. Kommunikáció-konfliktuskezelés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/2013.II félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK 2012/2013.II félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja 2012/2013.II félév Segítő kapcsolat CG1031 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium - Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A félév során 2 zárthelyi dolgozat írásával a kollokviumi

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Inkluzív nevelés - attitűdformálás. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Inkluzív nevelés - attitűdformálás. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011L Meghirdetés féléve 2. Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás INM 2010L A minősített aláírás teljesítésének feltétele a foglalkozáson való aktív részvétel.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Csoportos gyakorlat I. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Csoportos gyakorlat I. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy neve Csoportos gyakorlat I. CG1006 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+4 A gyakorlatokról csak orvosi igazolással lehet hiányozni. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele, az órákon való aktív

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Neveléstudományi modellek és paradigmák Tantárgy kódja PDM 1002 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 - koll. A félév kollokviummal zárul, a kollokviumra való jelentkezés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 Család- és gyermekvédő tanár szakképzettség Tanár szak tételei 1. A tanulói személyiség megismerésének és fejlesztésének pedagógiaipszichológiai lehetőségei és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója Tehetség és szocioemocionális fejlődés PSG1219L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 10 kollokvium Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK II. félév

KÖVETELMÉNYEK II. félév KÖVETELMÉNYEK 2016-2017. II. félév Tantárgy neve Multikulturális nevelés Tantárgy kódja SPB2102 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A jólléti ellátások rendszere. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.)

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A jólléti ellátások rendszere. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) A jólléti ellátások rendszere CSM1003L Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) kollokvium - 1. A hallgatók átfogó ismereteket kapnak a szociológiai és szociálpolitikai alapismeretekről:

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ. Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés egységesen kötelező képzési szakasza

Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ. Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés egységesen kötelező képzési szakasza Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés egységesen kötelező képzési szakasza I. évfolyam 2014/2015. tanév ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A képzés helyszíne:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 2

A TANTÁRGY ADATLAPJA 2 A TANTÁRGY ADATLAPJA 2 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia- és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 Család- és gyermekvédő tanár szakképzettség Tanár szak tételei 1. A tanulói személyiség megismerésének és fejlesztésének pedagógiaipszichológiai lehetőségei és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Fekete László Oktatók neve: Fekete László Tantárgyfelelős beosztása: óraadó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel:

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel: A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiája I. TAB 2304 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1304 A hallgató a TVSZ. figyelembevételével

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1 TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Matematika Tantárgy kódja ÜS1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1 Félévi követelmény kollokvium

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA Korszerű gyorsírási és jegyzőkönyvvezetési gyakorlatok az ügyviteli szakképzésben UV8101 Összóraszám (elm+gyak) 0+5 Gyj Tantárgyfelelős neve Veress Gabriella Tantárgyfelelős beosztása docens 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár NAPPALI KÖVETELMÉNYEK Inkluzív nevelés - attitűdformálás CGB 2003 Meghirdetés féléve 4,5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában

Részletesebben

Követelmények. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős tanszék kódja

Követelmények. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős tanszék kódja A tanítás mestersége M1002 Konzultáció óraszáma 2+0 Kollokvium - Dr. Venter György főiskolai tanár - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

KÉPESÍTETT NEVELŐSZÜLŐ KÉPZÉS KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAMJA

KÉPESÍTETT NEVELŐSZÜLŐ KÉPZÉS KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAMJA Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Fóti Gyermekközpont Növendékeiért Alapítvány közreműködésével KÉPESÍTETT NEVELŐSZÜLŐ KÉPZÉS KÖZPONTI OKTATÁSI PROGRAMJA 2015. Szerkesztette:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Jánvári Miriam Ivett főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Jánvári Miriam Ivett főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiség és fejlődése II. CG 1036L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) CG 1035 Dr Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Segítő rendszerek INM1014,INM1014L Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 gyj. A tereptanárok tekintsék át azokat a segítő rendszereket, melyekkel a szociálpedagógus képzésben résztvevő hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Kisebbségek szociálpszichológiája Tantárgy kódja SPB 2101 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Kisebbségek szociálpszichológiája Tantárgy kódja SPB 2101 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Kisebbségek szociálpszichológiája SPB 2101 Meghirdetés féléve 6 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) SPB 1501 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kollokviummal

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója: Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok TAB1204 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) 2+1 kollokvium Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége TKM1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral

Részletesebben

Idősek szociális ellátása

Idősek szociális ellátása Idősek szociális ellátása I. Általános követelmény: A jelölt ismerje az idős kor sajátosságait, az idősek társadalmi helyzetét, az idősek ellátására szerveződött rendszert, az ellátórendszer szakmai feladatait,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK II. félév

KÖVETELMÉNYEK II. félév Multikulturális nevelés SPB2102 Meghirdetés féléve 6 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Kollokvium SPB1621 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr Kis Katalin Bodnárné D r Kis Katalin A Hallgató ismerje

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév, 2. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév, 2. félév Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév, 2. félév Tantárgy megnevezése Szervezeti magatartás Tantárgy jellege/típusa: Tantárgy kódja: Készségfejlesztő SZMA0KAMMEV Kontaktórák száma: Elmélet: 2 Gyakorlat: 1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd hallgatók részére mveldésszervez szak, levelez tagozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképz Fiskolai Kar TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) Félévi követelmény

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) Félévi követelmény Tantárgy neve A humán tőke gazdaságtana Tantárgy kódja ADM1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /II.

KÖVETELMÉNYEK /II. EU intézményrendszere és a jólléti ellátások kapcsolata SPF1206 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 3+0 kollokvium SPF1105 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói

Részletesebben

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja I. Általános követelmény: A jelölt adjon számot arról, hogy a kor követelményeinek, tudományos eredményeinek megfelelő, fogyatékossággal kapcsolatos társadalompolitikai,

Részletesebben

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11 Vállalatgazdasági Tanszék AGRÁRMARKETING MM1606 Meghirdetés féléve: 6. félév Kreditpont: 3 Össz óraszám (elm+gyak): Hetek Félév száma heti óraszám 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11 MM2501, MM1502 Palotainé

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K NEM AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK... 38 MÉRÉS ÉRTÉKELÉS, MINŐSÉGFEJLESZTÉS... 38 A TUDÁS TÍPUSAI ÉS ÉRTÉKELÉSE. AZ ISMERETJELLEGŰ TUDÁS KRITÉRIUMAI, MÉRŐESZKÖZEI FORMAI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16/1. félév. Társadalomismeret alapjai CGB1110 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16/1. félév. Társadalomismeret alapjai CGB1110 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. KÖVETELMÉNYEK 2015/16/1. félév Tantárgy neve Társadalomismeret alapjai CGB1110 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában

TANTÁRGYLEÍRÁS. Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában PSU1117 Félévi kontakt óraszám 9 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens A kurzus célja, felkészíteni

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben