A típusú tárgyak tantárgyleírásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A típusú tárgyak tantárgyleírásai"

Átírás

1 A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1

2 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 G - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai tanár TI A digitális kommunikációhoz szükséges információtechnológiai alapismeretek elsajátítása. Jártasság szerzése a nevelés- és oktatásügyi információk világában, tanulják meg a számottevő elektronikus és nyomtatott források elérhetőségét, szerkesztésük alapelveit, felhasználhatóságuk területeit. Ismerkedjenek meg a távoktatás fogalomrendszerével, szemléletével, és a felnőttképzésben való alkalmazási lehetőségeivel. A hagyományos információhordozók. Könyvtári informatika. Szakmai folyóiratok, statisztikák, jelentések. Elektronikus információforrások. A szakirodalmi tájékozódás legkorszerűbb formái. A pedagógia és az andragógia területére koncentráló, interneten elérhető hazai és külföldi számítógépes adatbázisok, felépítésük és a releváns információ visszakeresésének technikái. Oktatásügyi informatika. Információ előállító háttérintézmények internetes elérhetőségei. Fáj kezelés, internet használat, elektronikus levelezés, szövegszerkesztés és táblázatkezelés alapjai. A szakirodalmi tanulmányok, beszámolók és dokumentumok készítésének menete, a hivatkozások bibliográfiai jegyzékének összeállítása és az ezek elkészítéséhez segítséget nyújtó szoftverek használata. A távoktatás fogalma, a távoktatás története, legfontosabb jellemzői, eszközei és módszerei, a távoktatás személyi feltételei, a távoktatásban részt vevő andragógus szerepei és tevékenységei, a távoktatás előnyei és problémái, konkrét távoktatási intézmények működése. Feladatbeadások. Önálló dolgozatok készítése. Dolgozat jegy. Félévközi jegy. Gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere Számszerű értékelés

3 3 Karlovitz János - Karlovitz János Tibor: Korszerű oktatástechnológia. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2003 Kozma Tamás - Sike Emese (szerk.): Pedagógiai informatika. A neveléstudomány szakirodalmi alapjai. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Elektronikus adatbázisok. DEENK. Debrecen, 2003 Lengyel Veronika: Az internet világa. Computer Books, Budapest, 1995 Kárpáti Andrea: Informatikai módszerek az oktatásban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002 Mankó Mária: A távoktatás elmélete és gyakorlata. Szombathely, Maróti Andor: Mi a távoktatás? Nemzeti Távoktatási Tanács, 1992.

4 4 TANTÁRGYLEÍRÁS Filozófia AIB1002 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K - Dr. Trembeczki István főiskolai adjunktus FT A tantárgy elsajátításának célja, hogy a hallgatókkal megismertesse az európai gondolkodástörténet legfontosabb csomópontjait, a különböző filozófiai irányzatok alapkérdéseit, és hozza közel a hallgatókhoz azokat a megoldási javaslatokat, amelyeket az európai eszmetörténet felkínált az általános életproblémák helyes értelmezése és esetleges megoldása számára. Továbbá legyenek képesek elsajátítani a legfontosabb filozófiai alapfogalmakat, kategóriákat, és legyen általános képük az Európa-eszme metafizikai értelméről. A hallgatók a program teljesítése során megismerkednek az antik görög és a középkori filozófiai gondolkodás legfontosabb irányzataival, az európai filozófia alapkategóriáival. Elsajátítják az újkori filozófia néhány fontos tézisét, amelyek a modernitás világnézetét kialakították. A kurzus Descartes és Bacon művéből vett részletekkel azt kívánja érzékelhetővé tenni, hogy a korai újkor két alapvető filozófiai irányzata (az empirizmus és a racionalizmus) a belső szakmai viták ellenére ugyanazt a célt tűzték ki maguk elé, vagyis: Az ember legyen a természet ura. E. Husserl ismert kifejezésével élve, modernitás célja: A környezeti világ feletti uralom kiterjesztése. E rész Kierkegaard, Nietzsche, Marx és a tág értelemben vett Frankfurti Iskola gondolkodóinak műveiből vett részleteket dolgozza fel, azt bizonyítandó, hogy a felvilágosodás és az ész fogalmának folyamatos eróziója nem lett végérvényessé, és az észkritika, alapvető intencióit tekintve, maga is kénytelen a bírált álláspont alapértékeit osztani, ha eredményesen kíván kritikai tételeket megfogalmazni. A foglalkozásokon való részvétel a TVSZ szerint. Előadás esetén 1 db zárthelyi dolgozat teljesítése. Félévközi jegy nincs, vizsgajegy. 5. Az értékelés módszere Szeminárium esetén: önálló kiselőadás, házi dolgozat készítése a megszerzett ismeretek, kompetenciák alkalmazáskészségének értékelés. Kollokvium esetén: szóbeli kifejezőkészség, a szaktárgy alapkérdéseiben való jártasság, érvelési készség, problémakezelő képesség értékelése.

5 5 A tárgy természetéből adódóan elsősorban az előadás esetleges multimédiás demonstrációs anyagai segíthetik az ismeretek, készségek, képességek fejlesztését. Szemináriumi munka során a forrásszövegek elemzése, az elemzési technikák gyakoroltatása, házi dolgozat készítése és szóbeli bemutatása, demonstrációja segíti a szakmai kompetenciák elmélyítését. Az adott témától függő multimédiás eszközök használata is lehetséges. Kötelező irodalom: H. J. Störig: A filozófia világtörténete. Helikon, Bp vagy D. W. Hamlyn: A nyugati filozófia története. Holnap, Bp Steiger Kornél: Bevezetés a filozófiába. (Tankönyv és Szöveggyűjtemény) Bp. Holnap, 1992 vagy Hársing László: Filozófia gondolkodás története Tahálésztól Gadamerig. Bíbor, Bp Ajánlott irodalom: Maria Fürst: Bevezetés a filozófiába. Bp. Ikon, 1993 SH atlasz: Filozófia Springer Hungarica, Bp. 1992

6 6 TANTÁRGYLEÍRÁS Bevezetés a kultúra és a tudomány világába PDB1004 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai tanár TI A hallgatók szerezzék meg azokat az ismereteket, melyek a kultúra és tudomány alapjainak fogalmi kereteihez kapcsolódva a neveléstudomány történetének főbb csomópontjait ragadják meg. A tantárgy tanulmányozása során a hallgatók megismerik a kultúra, a tudomány fogalmi kereteihez kapcsolódva a pedagógia tudomány-rendszertani helyét, emberképeit és a személyiségfejlesztés lehetőségeit, a kultúr- és tudománytörténet nagy fejezeteibe ágyazottan a pedagógia fejlődésének jeles csomópontjait, progresszív diskurzusait. Kialakítja a tudományos/pedagógiai terminológia helyes használatának alapjait, a hallgatók a félév végére képesek lesznek a feldolgozott irodalmakat a neveléstudományok rendszerében elhelyezni, felismerni a pedagógiai gondolkodás főbb irányzatait. A hallgatók lehetőleg minél nagyobb számban vegyenek részt az előadásokon, a félév során egy alkalommal szervezett zárthelyi dolgozaton adjanak számot folyamatos munkájuk eredményeiről. A kollokvium írásban történik, a dolgozatok értékelése a megírás napján befejeződik, a kollokviumi jegy a zárthelyi dolgozat érdemjegyének beszámításával a vizsga napján bekerül a Neptun rendszerbe. 5. Az értékelés módszere: Numerikus, a zárthelyi dolgozat jegyének beszámításával. Előadóterem, szemléltető eszközök. Báthory Zoltán-Perjés István: Neveléstudomány a tudományok családjában. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 2001 Kárpáti Andrea: Informatika az iskolában. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, Osiris Kiadó, Budapest, 2001 Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001 Zrinszky László: A századvég nevelésfilozófiája. Osiris Kiadó Budapest, 2001 Zsolnay József-Zsolnay László: Mi a baj a pedagógiával? Tankönyvkiadó, Budapest, 1987

7 7 Az oktatási intézmények világa PDB1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K - Dr. habil. Brezsnyánszky László egyetemi tanár TK A tantárgy célja meglapozni és elmélyíteni az intézményekben folyó pedagógiai tevékenységek iránti érdeklődést, a szakszerű gondolkodást. Megismertetni a hallgatókat az iskolával, az ún. formális nevelés meghatározó intézményével. Az iskola a formális nevelés színtere. Az iskola társadalma, légköre. Az iskola és a helyi/civil társadalom. Az iskola társadalmi funkciói. Az iskola nevelő funkciójának érvényesülése. A magyar alap- és középfokú intézmények sajátosságai. Iskolák és fenntartóik, állami, önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák. Az iskolai autonómia kérdése. Az iskola belső világa, légköre. Pedagógusok az iskolában. A magyar közoktatási és felsőoktatási rendszer. Iskola- és tanárkép a szépirodalomban, filmművészetben, sajtóban. Szakirodalmi beszámoló, évközi dolgozat. Évközi teljesítmények, zárthelyi dolgozat jegye, vizsgajegy. 5. Az értékelés módszere: kollokvium iskolai tárgyú tanulmányok, alkotások Buer, van Jürgen Venter György (szerk.): Az iskolai autonómia. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1999 Halász Gábor- Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról OKI, Budapest, Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Németh András: Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet. OKKER, Bp

8 8 Gyermekkép és neveléstörténeti változásai PDB1006 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G - Dr. habil. Brezsnyánszky László egyetemi tanár TK A hallgatók a félév során ismerkedjenek meg a gyermekfelfogás, a gyermekkor- és gyermekkép változásaival a különböző korokban és társadalmakban. A gyermek antropológiai értelmezése. Kié a gyermek a társadalomban? A család mint alapvető nevelő közösség a különböző történeti korszakokban, kultúrákban. A gyermeknevelés társadalmasodása, intézményesedése. Az európai kultúrák és korszakok gyermekeszménye, gyermekképe. A gyermekkor felfedezése, értelmezései. A 20. század a gyermek évszázada? Gyermekkor és gyermekszemlélet a posztmodern világban. Gyermektanulmányozás gyermeknevelés. A fekete pedagógia szemléleti irányzata. A szeminárium témáinak feldolgozása hallgatói beszámolók formájában történik. A félév során két alkalommal zárthelyi dolgozatot írnak, a félév végéig szemináriumi dolgozat készítenek. A zárthelyi dolgozatok és a szemináriumi dolgozat értékelése alapján gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere: gyakorlati jegy Szemelvények, műalkotások. Boreczky Ágnes: A gyermekkor változó színterei. Eötvös J. Könyvkiadó, Budapest, 1997 Golnhofer Erzsébet-Szabolcs Éva: Gyermekkor, nézőpontok, narratívák. Eötvös József Kiadó, Budapest, Kluge, Norbert: A gyermeklét antropológiája. Animula, Budapest, Németh András: Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997 Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Műszaki Könyvkiadó, Budapest,

9 9 Tantárgy leírása Társadalmi ismeretek PDB1007 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K - Dr. Aszalós Éva főiskolai docens TR A hallgatókat megismerteti a társadalom és a hatalom viszonyával. Alapvető ismereteket nyújt a legjelentősebb államelméletekről, a hatalmi ágak és a világi-egyházi intézmények egymáshoz való viszonyáról. Nyomon követi a társadalmi szerkezet változásait befolyásoló legfontosabb tényezőket a középkori kezdetektől a jelenkorig. A társadalmak általános jellemzői. Az európai társadalmak ismertetőjegyei. A középkor egyházi és világi politikaelméletei. A természetjogra és a szerződéselméletre alapozott angol és francia újkori államelméletek. A ruális társadalom ismertetőjegyei. Az ipari társadalom kora újkori kezdetei. A reformáció és a tudományos forradalom hatása a közgondolkodásra. A társadalmi és gazdasági struktúrák változásai a 18. század végéig: csoportok, társadalmi viszonyok és mentalitás. Az ipari társadalom és a gondoskodó állam viszonya. Rétegződés, mobilitás a 19-2o. században. A polgári demokrácia intézményrendszere, alkotmányozás és választójog. A civil társadalom jelenkori jellemzői A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium 5. Az értékelés módszere: Írásban 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésére álló Társadalomismeret (szerk.: Albert József) Möbius Kiadó, Nyíregyháza, Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris, Bp., 1998 Jean Bodin: Az államról. Gondolat Kiadó, Bp., 1987 Bayer József Jávor István Utasi József: Társadalomismeret. Budapest, 2000 H. A. Diederiks etc: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 1995 A Magyar Köztársaság Alkotmánya. Korona Kiadó. Budapest, 1998

10 10 TANTÁRGYLEÍRÁS A társadalompedagógia alapjai PDB1008 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G - Dr. habil. Brezsnyánszky László egyetemi tanár TK A tantárgy célja a jelenkori társadalmi folyamatok és a nevelés elméleti és gyakorlati összefüggésrendszerének bemutatása. Fenti kölcsönkapcsolatból adódó pedagógiai konzekvenciák, teendők körvonalazása. A nevelés társadalmi beágyazottságának megismertetése. Neveléselméletek társadalomképe, társadalomelméletek emberképe. Az egyén és a közösség a társadalomban és a nevelésben. A technikai civilizáció hatása a konformitás és a deviancia megítélésére és a közösségi élet kereteinek változásaira. Szervezetek, struktúrák a modern társadalmakban. A szocializáció formái és tényezői. Az informális, formális és nonformális nevelés intézményei, formái. A társadalmi esélykülönbségek hatása a nevelőmunkára és a szociális segítő szakmákra. A gyermekvédelem intézményesülése a társadalmi segítés rendszerében. A szeminárium témáinak feldolgozása hallgatói beszámolók formájában történik. Szemináriumi dolgozatot készítenek, zárthelyi dolgozatot írnak. Szemináriumi dolgozat, zárthelyi dolgozat értékelése 5. Az értékelés módszere: Gyakorlati jegy Szemelvények, sajtóhírek, média tudósítások Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999 Kozma Tamás-Tomasz Gábor: Szociálpedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, 2000 Pataki Ferenc: Kollektív, társas, társadalmi, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999

11 11 Család- és nevelésszociológiai alapismeretek PDB1009 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K - Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens SP A hallgatók ismerjék meg a társadalmi integráció kereteit, az integrációs folyamatot meghatározó családi szocializáció szubkulturális vonásait, valamint a formális és informális nevelés változásait. A nevelés és a társadalom kapcsolatának bemutatása neveléselméleti és társadalomelméleti elemzéseken keresztül. Az emberi egzisztencia, a kultúra és a közösség összefüggései, az individualizáció és a szocializáció folyamatának sajátosságai. A család mint társadalmi kiscsoport, a családi szocializáció szubkulturális vonásai. A szocializációs zavarok funkcionális leírása, hátrányos helyzetű, deprivált csoportok újratermelődése. A társadalmi integráció keretei, a formális és az informális nevelés változásai. Az intézményes nevelés társadalmi viszonyai, a társadalmi elvárások változásai és azok hatása a nevelés gyakorlatára Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga Andor Mihály - Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Iskolakultúra könyvek, Budapest, 2000 Durkheim, E.: Nevelés és szociológia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980 Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001 Pataki Ferenc: Nevelés és társadalom. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982 Somlai Péter: Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beillesztés folyamata. Corvina Kiadó, Budapest, 1987

12 12 TANTÁRGYLEÍRÁS Kommunikáció elmélete és gyakorlata PDB 1010 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G - Imre Rubenné dr. főiskolai tanár TI A hallgató ismerje meg a közvetlen emberi kommunikáció folyamatait, a kommunikáció elméleteit, jelentőségét és szerepét. A társas interakció, a szociális befolyásolás. A közvetlen emberi kommunikáció folyamatai, dinamikája, csatornái. A metakommunikáció jelentősége és szerepe. A verbális és nonverbális kommunikáció viszonya. A kommunikáció hatékonyságát fokozó és gátló tényezők. A kommunikáció zavarai. A tömegkommunikáció. Jellemző kommunikációs mintázatok a társadalmi kiscsoportokban. Csoportfolyamatok és kommunikáció. A meggyőzés, mint közvetett kommunikáció. ZH dolgozat. gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli számonkérés tankönyvek, jegyzetek 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Aronson és mtsai: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987 Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Aula Kiadó, Budapest, 1994 Csermely Péter Gergely Pál: A megismerés csapdái. Budapest, 1994 Hunyady György (szerk.): Szociálpszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984 Siklaki István: A meggyőzés pszichológiája. Scientia H. Budapest, 1994

13 13 TANTÁRGYLEÍRÁS Bevezetés a pszichológiába PDB1011 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K - Dr. Györgyiné dr. Harsányi Judit, főiskolai docens TK Tudja értelmezni a pszichológia főbb területeit. Ismerje az általános-, fejlődés-, személyiség- és az alkalmazott lélektanok legalapvetőbb tartalmi összefüggéseit. A pszichológia tárgya, rövid története. Önálló tudománnyá válásának előzményei. A pszichológia tudomány főbb területei és irányzatai. Személyiségelméleti alapok. A pszichikus folyamatok jellemzői és fejlődési vonaluk. Az emberi pszichikum működésének és a társas kapcsolatok szerveződésének alapösszefüggései. Ajánlott részvétel az előadásokon. félévvégi kollokvium 5. Az értékelés módszere: Az összefüggések megértésének számonkérése. Laboratóriumi demonstrációs eszközök, videó anyagok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Atkinson és mtsi: Pszichológia. Osiris - Századvég Kiadó, Bp M. S. Cole Fejlődéslélektan. Osiris - Századvég Kiadó, Bp Bernáth László - Révész György: A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, 1994 Lénárd Ferenc: Alkalmazott pszichológia, Gondolat Kiadó, Bp A lélektan története. Osiris Kiadó, Bp. 2000

14 14 A nevelés történeti alapjai PDB1101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K PDB1006 Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A félév során a hallgatók ismerkedjenek meg a nevelés- és iskolaügy kezdeteivel, az európai iskolák kialakulásának és fejlődésének folyamatával, A tantárgy kiemelten kezeli a nevelés- és iskolaügy kezdeteit és európai klasszikusait. Mélyrehatóan foglalkozik a neveléssel, iskolarendszerrel kapcsolatos gyakorlattal és elképzelésekkel az őstársadalomban és az ókorban, az iskolaüggyel a középkori Európában, Herbart és a herbartizmus a nevelésre, iskolai életre gyakorolt hatásával, a magyar nevelés- és iskolaüggyel a században, annak nemzetközi helyzetével. Lehetőleg minél rendszeresebben járjanak a hallgatók az előadásokra. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A zárthelyi dolgozat eredménye beleszámít a kollokviumi jegy kialakításába. A vizsga írásban történik, a vizsgadolgozatok értékelése a vizsga napján megtörténik és a végső jegy bekerül a Neptun tanulmányi rendszerbe. 5. Az értékelés módszere: Számszerű értékelés (1-5 között). Előadóterem, szemléltető eszközök. Horváth László Pornói Imre: Neveléstörténet Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2002 Horváth László Pornói Imre: Szemelvények a nevelés történetéből. Élmény 94. BT. Kiadó Nyíregyháza, 2003 Mann Miklós: Kultúrpolitikusok a dualizmus korában. Akadémia Kiadó Budapest, 1993 Mészáros István: Népoktatásunk szervezeti-tartalmi alakulása között. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984

15 15 A nevelés történeti alapjai 2. (20. századi reformok és hagyományok) PDB1102 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K PDB1103 Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP Nyújtson értő betekintést a 20. század pedagógiai folyamataiba. A tantárgy érinti a nevelés- és iskolaügy 20. századi elméleti és gyakorlati reformjait és a hagyományos elméletek gyakorlati működését. A pedagógia a megújulás útján a 20. század elején Amerikában és Európában. A konzervatív pedagógia különböző európai változatai. Reformelméletek és mozgalmak Európában és a tengerentúlon. A reformpedagógia magyarországi térhódítása. Adott téma elemző-kifejtő előadása; Zárthelyi dolgozat. Kollokvium 5. Az értékelés módszere: Szóbeli Jegyzet, Szöveggyűjtemény Horváth László Pornói Imre: Neveléstörténet. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2002 Horváth László Pornói Imre: Szemelvények a nevelés történetéből. Élmény 94 BT. Nyíregyháza, 2003 Németh András Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 Németh András: A reformpedagógia múltja és jelene. Bp. 1996

16 16 A nevelés történeti alapjai 3. (A magyar nevelés történetének forrásai) PDB1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G - Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A kurzust felvett hallgatók szerezzenek alapvető jártasságot a történeti kutatásban, ismerjék meg a használható módszereket és azok alkalmazásának részleteit is. A tantárgy megfelelő elsajátítása során a hallgatók megismerkednek a történeti kutatás metodikai alapjaival, alapvető képességeket szereznek a magyar neveléstörténeti kutatásban. Feldolgozandó tantárgyi tartalmak: - a neveléstörténeti kutatás menete; - a feltáró és feldolgozó módszerek (levéltári dokumentumok vizsgálata, elemzése, korabeli szak-, és társasági folyóiratok tanulmányozása, szépirodalmi művek információinak vizsgálata, analógia, összehasonlító elemzések) elsajátítása. A szemináriumi órák látogatása kötelező. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele egy kisebb félévközi kutatómunka elvégzése és szemináriumi csoport előtti ismertetése, továbbá nagyobb témát átfogó, saját gyűjtőmunkára épített szemináriumi dolgozat elkészítése. gyakorlati jegy (1-5) 5. Az értékelés módszere: Két megszerzett jegy átlagának alapján. Szemináriumi terem, könyvtárak, levéltárak. Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Könyvkiadó, Budapest, 2000 Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001 Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon között. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981 MTA Történettudományi Intézet forráskiadványai ( ) Budapest.

17 17 Tantárgyelem neve A neveléstudomány értelmezései PDB1201 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G PDB1008 Dr. habil. Brezsnyánszky László egyetemi tanár TK 1. A tantárgyelem elsajátításának célja: A kollégium a tudományelmélet és a tudományfejlődés általános keretei közé helyezve tárgyalja a neveléstudomány kialakulásának és változásának folyamatát, a tudományok rendszerében elfoglalt helyét, sajátosságait. Vizsgálja a neveléstudományi szakterületek belső tagozódását, és az iskolai folyamatok értelmezésében kiemelt szerepet játszó diszciplínák érvényességi körét, alapfogalmi rendszerét, sajátos terminológiáját. Vázolja a nevelés fogalmának változásait, a nevelésről gondolkodás és a pedagógiai cselekvés találkozásainak és ütközőpontjainak problematikáját. A hallgatók betekintést nyernek a neveléstudomány különböző aspektusú értelmezéseibe, felfogásaiba és ez alapján képessé válnak a pedagógia elméleti paradigmái, különböző szempontú megközelítései közötti tájékozódásra. A hallgatók megismerkednek a neveléstudomány-elmélet évszázadának kiemelkedő hazai és nemzetközi teoretikusai (Weszely Ödön, Imre Sándor, Fináczy Ernő és mások) munkásságával. A fenti szerzők forrásanyagainak áttanulmányozása révén áttekinthetővé válik a neveléstudomány 20. századi fejlődéstörténete, kiteljesedése, megtorpanása, a század fordulójának új fejlődési tendenciái. A tárgy teljesítéséhez a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy a feldolgozott szemelvények alapján ismerik a neveléstudomány "alapkérdéseire" megfogalmazható válaszalternatívákat, a pedagógiai terminológia törzsállományát. Tájékozottak a szakterületen művelt diszciplínák tudományelméleti, tudomány rendszertani vonatkozásaiban. félévközi dolgozati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli 6. Az ismeretek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló Brezsnyánszky László- Holik Ildikó: A neveléstudomány értelmezései és alapkérdései., Bessenyei György Kiadó, Nyíregyháza, p. ISBN Bábosik István: Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest p. részletek, Kozma Tamás: Paradigmáink. Iskolakultúra sz p. Zrinszky László: Neveléselmélet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest,

18 18 Neveléselmélet, nevelésfilozófia PDB1202 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K PDB1008 Dr. habil. Brezsnyánszky László egyetemi tanár TK 1. A tantárgy elsajátításának célja A tantárgy ismerteti a neveléselmélet és nevelésfilozófia fontosabb alapfogalmait, aktuális problémáit. Felvázolja azokat a neveléselméleti irányzatokat, modelleket, amelyek meghatározták az előző korok pedagógiai gondolkodását, és amelyek napjainkban is hatást gyakorolnak a nevelésre, oktatásra. Foglalkozik a nevelési cél- és értékelmélet alapvető kérdéseivel, az értékközvetítő tanári tevékenység fontos elméleti problémával, a kulturális értékek kínálatával, a nevelés társadalmi tényezőivel, a nevelés folyamatával. 2. Tantárgyi program A neveléselmélet, nevelésfilozófia fogalma, területei, irányzatai. A klasszikus és modern nevelésfelfogásra épülő gondolati rendszerek jellemzői. Nevelési cél- és értékelmélet. Huszadik századi iskolamodellek és iskolafilozófiák. Tanárok pedagógiai hitvallása, gyakorlati iskolafilozófiák. Nyomtatott és elektronikus források felhasználásával készített témabibliográfia vagy egy tetszőlegesen választott korszak bemutatása esszében. kollokvium 5. Az értékelés módszere: 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Bábosik István: Alkalmazott neveléselmélet. OKKER, Budapest, Brezsnyánszky László (szerk.): Iskolaelméletek, iskolafilozófiák. KLTE, Debrecen, Kron, Fridrich W.: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, Mihály Ottó: Bevezetés a nevelésfilozófiába. OKKER, Budapest, Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet. OKKER, Budapest, Tenorth, Dietrich: A modern iskola kialakulása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004

19 19 Neveléselmélet, nevelésfilozófia 2. (Alternatív pedagógiák) PDB1203 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G PDB1201, PDB1202 Dr. habil. Brezsnyánszky László egyetemi tanár TK Megismertetni a hallgatókat az alternativitás pedagógiai értelmével, az alternatív iskolák kialakulását indukáló legfontosabb társadalmi, pedagógiai tényezőkkel. Felmutatni a sokféleségben a rokon elveket, módszereket. Feltárni az alternatív pedagógiák szerepét a pedagógiai innovációkban. A pedagógiai alternativitás létrejöttének indítékai, előfeltételei. Jelentős innovációs korszakok az iskolázás fejlődéstörténetében. Markáns európai és amerikai iskolák, irányzatok. A reformpedagógia klasszikussá vált rendszerei és teoretikusai: Dewey, Reddi, Lietz, Montessori, Freinet, Steiner, Petersen. A szabad- és tekintélymentes nevelés kísérletei. Az ezredforduló törekvései, újításai. Egy Magyarországon meghonosodott külföldi modell bemutatása, szakszöveg fordítása idegen nyelvről Gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: 6. Az ismeretekek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló szemelvénygyűjtemény, iskolai programok Frinet, C.: A modern iskola technikája. Tankönyvkiadó, Budapest, 1982 A.S.Neill: A pedagógia csendes forradalma. Kétezeregy Kiadó, Budapest, 2004 Pukánszky Béla-Zsolnai A.: Pedagógiák az ezredfordulón. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1998.

20 20 Tantárgyelem neve Neveléselmélet, nevelésfilozófia 3. (Modern nevelésfilozófiák) PDB1204 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K PDB1201, PDB1202 Dr. habil. Brezsnyánszky László egyetemi tanár TK 1. A tantárgyelem elsajátításának célja: A hallgatók a 20. század legjelentősebb nevelésfilozófiai irányzatainak megismerése, értelmezése nyomán képesek lesznek nevelésfilozófiai viták értékelésére, alkotó kritikájára. A tantárgy áttekinti a 20. század legmarkánsabb és a modern ember gondolkodására legnagyobb hatást gyakorló filozófiai irányzatokat (pl. a mai konzervativizmus és liberalizmus, a marxizmus, az egzisztencializmust, anarchizmust, a pragmatizmust). Erre építve veszi sorra a neveléstudományra is hatást gyakorló elképzeléseket, elsősorban azokat, amelyek a modern nevelésfilozófiai gondolkodás sokféle irányzatát létrehozták. A nevelésfilozófia szerves részeként kezeli azokat a diskurzusokat, amelyek a különböző módon gondolkodó teoretikusok és gyakorlati szakemberek egymással folytattak és napjainkban is folytatnak. Két zárthelyi dolgozat. A félév kollokviumi vizsgajeggyel zárul. 5. Az értékelés módszere Írásbeli 6. Az ismeretek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló szemelvények, vitacikkek Gáspár László: A marxi életmű pedagógiai tartalma. Budapest, 1987 Mihály Ottó: Bevezetés a nevelésfilozófiába. Okker Kiadó, Budapest 1998 Mikonya György: Rend a rendetlenségben avagy A szabadság útvesztői anarchisták és nevelés. ELTE Eötvös Kiadó, Nagy József: A 21. század és a nevelés. Osiris Kiadó, Budapest 2000 Zrinszky László: Pedagógia a Nagy Elbeszélések után. A posztmodern bizonytalanság. In: Új Pedagógiai Szemle, 1993/6.

21 21 Oktatáselmélet PDB1301 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K PDB1005 Dr. Szabó Antal főiskolai tanár TK A hallgatók ismerjenek meg néhány kiemelkedő szerepű kognitív elméletet a tanítás lényegéről. A kronológiai megközelítés segítse elő a tanítás modern irányzatainak megértését. A hallgatók legyenek képesek alapismereteik segítségével, gyakorlati helyzetekben kialakítani az oktatásra vonatkozó saját elméletüket. Ismeretelmélet az ókorban és a középkorban. Az oktatáselmélet alapfogalmai, elméletei. Megismerés és tapasztalat: az empíria felé. Egyes és általános: a fogalomalkotás, mint didaktikai alapprobléma. A konstruktivizmus lényege, hatása a tanítás, tanulás értelmezésére. A didaktikai helyzetek elmélete. Az emberi tudás, tudástípusok. A megismerés, tanítás folyamata, modelljei. A jó tanítás természetrajza. Érzelem és megismerés élmény és tudás. Megismerés/tanítás és mediatizált környezet. A hallgatók elméleti ismereteiket a szakirodalom célirányos, önálló feldolgozásával mélyítik el, referátumot készítenek a kurzus egyes tárgyköreihez. Tanórán, meghatározott időkeretben hospitálnak, tapasztalataikat naplóban rögzítik, mindezekről zárthelyi dolgozat formájában adnak számot. A hallgatói portfóliók (szakirodalom feldolgozása, referátum, hospitálási napló, zárthelyi) értékelése és a vizsga eredménye 5. Az értékelés módszere Kollokvium Didaktika (Szerk.: Falus Iván) Elméleti alapok a tanítás tanulásához. (2004) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Marton Ferenc: Szócikk-válogatás a Pedagógiai Lexikonból. Szabó László Tamás: Didaktika szöveggyűjtemény. (2004) Pallas Debrecina 2. Debrecen.

22 22 TANTÁRGYLEÍRÁS Oktatáselmélet 2. (Iskolai hermeneutika) PDB1302 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K PDB1005 Dr. Szabó Antal főiskolai tanár TK Alakítsa ki a hallgatókban a tágabb értelemben vett neveléssel kapcsolatos fogalmak, vélekedések, összefüggések értelmezésének, megértésének igényét és képességét. A képzés rendszerszintű összefüggései: társadalom és képzés (embereszmény(ek)); a pedagógiai célelmélet alapjai (szintek, mechanizmusok, transzformáció); az iskola metafora jelölte jelenségvilág szintjei, működési sajátosságai. Az iskola mint szervezet (a nevelőtestület és alrendszerei; tanárszerepek; diákszerep(ek); hierarchiák-statusok). Tanítás-nevelés(nevelődés)-képzés. Alapfogalmak viszonyrendszere. A tanulás szociális (elő)feltételei (társadalmi háttér és tanulási hajlandóság; társas közeg és szereptanulás; csoportdinamika-versengés-együttműködés; a tanulói szerepelsajátítás és szerepviselkedés változatai). Egy referátum készítése a tananyag valamely részéhez kapcsolódóan. Kollokvium 5. Az értékelés módszere Szóbeli Prezentációs eszközök (laptop, projektor, vetítővászon), Internet és nyomtatott forrásanyagok. Buda Mariann: Minőség és szelekció. In: Educatio, 1999/3. Szabó László Tamás: Értékek az iskolában. In: Educatio, 2001/3. Szabó László Tamás: Didaktika szöveggyűjtemény. Pallas Debrecine 2. Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001

23 23 Oktatáselmélet 3. (Szabályozási háttér és intézményi működés) PDB1303 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G PDB1301 Dr. Szabó Antal főiskolai tanár TK A hallgatók ismerjék meg az oktatás törvényi szabályozásának elveit. Ismerjék és értsék meg az intézmények pedagógiai tevékenységének szabályozási mechanizmusait, nyerjenek betekintést a működést befolyásoló legfontosabb pedagógiai dokumentumokba. Ismerjék meg az intézményi pedagógiai munkát segítő szolgáltató intézmények tevékenységét. Szakmai törvények (közoktatási, szakképzési, közalkalmazotti, felsőoktatási). Intézményi pedagógiai programok (pl. általános iskola, középfokú iskolák, speciális képzési célú intézmények, szakmai munkaközösségek munkaterve). Tartalmi szabályozás és dokumentumai, az oktatás intézményi tervezése. Differenciált tanulásszervezés. Kimeneti szabályozás, az értékelés helyi rendszere. Regionális szolgáltató intézmények tevékenységi területei (Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága, Megyei Pedagógiai Intézet). Tanügyi szolgáltatás és piac, alternatív pedagógiai szolgáltató intézmények oktatást befolyásoló tevékenysége. Folyamatos információ-feldolgozás történik a szemináriumokon. A hallgatók részben beszámoló formájában adnak számot ismereteikről, részben gyakorlati munkát készítve bizonyítják tájékozottságukat. Gyakorlati jeggyel történik az értékelés. 5. Az értékelés módszere Részteljesítményekre adott érdemjegyek. Oktatási törvény, tanterv, iskolai dokumentumok stb. Halász Gábor- Lannert Judit (szerk.):jelentés a magyar közoktatásról. OKI, Budapest,2004 Falus Iván(szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998 Kozma Tamás-Sike Emese (szerk.): Pedagógiai Informatika. Pallas Debrecine 15. Debrecen, 2004

24 24 TANTÁRGYLEÍRÁS Az emberi fejlődés PDB1401 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K PDB1011 Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai adjunktus TK A hallgató megismerje a pszichikus fejlődés általános kérdéseit, az emberi személyiség alakulását, fejlődését, az átlagtól eltérő személyiségfejlődést. Képet kapjon a kognitív, pszichés fejlődésről. Személyiséglélektani alapismeretek: személyiségelméletek, a személyiség alakulása. A pszichikus fejlődés általános kérdései, a fejlődés szakaszelméletei: Erikson, pszichoszociális fejlődéselmélete és Piaget kognitív fejlődéselmélete. Az életkorok pszichológiája: értelmi, érzelmi és akarati fejlődés. Az értelmi fejlődés folyamata és annak oktatáslélektani vonatkozásai. A nyelvi fejlődés és a tanulási képesség összefüggései. Az átlagtól eltérő személyiségfejlődés. - Kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli és/vagy írásbeli szakirodalom, jegyzetek 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Bernáth László Solymosi Katalin (szerk.): Fejlődéslélektani olvasókönyv. Tertia, Budapest, 1997 Cole, M. Cole, S.R: Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest, 2002 Schmercz István (szerk.): A tanulói személyiség megismerése. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza, (7-45.o.) Szakács Ferenc Kulcsár Zsuzsanna (szerk.): Személyiségelméletek. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest, 2001 Vajda Zsuzsa: A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó, Budapest, 2001

25 25 Nevelés- és oktatáslélektan PDB1402 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K PDB1011 Dr. Rozgonyi Tiborné főiskolai tanár TK A tantárgy célja a pedagógia és a pszichológia interdiszciplináris jellegének bemutatása. A csoportközi folyamatok terén a pedagógiai attitűd javítása. A pedagógiai pszichológia, mint alkalmazott lélektani tudomány. A pszichológia módszereinek pedagógiai pszichológiai alkalmazása. A pedagógiai hatás, mint szociális befolyásolás. A pedagógusszemélyiség (nevelési stílus, nevelési attitűdök). Az iskolai osztály, mint társas közeg. Csoportfolyamatok. A társas kapcsolatok megismerésének módszerei. Az iskolai tanulás. Tanulás és mentális képességek: intelligencia és kreativitás. Az oktatási módszerek lélektani vonatkozásai. A jutalmazás és büntetés pszichológiai kérdései. Sajátos nevelési igényű gyerekek az iskolában: a kiemelkedő képességű és tehetséges tanulók, tanulási zavarral küzdő és szociálisan inadaptált gyerekek Az értékelés módszere: Szóbeli és/vagy írásbeli kollokvium. Tankönyvek, jegyzetek 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Balogh László Tóth László (szerk.): Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből. I. II. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997 Kelemen László: Pedagógiai pszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1981 Kun Miklós Szegedi Márton: Az intelligencia mérése. Akadémia, Budapest, 1983 Mérei Ferenc: A közösségek rejtett hálózata. Gondolat, Budapest, 1972 Schmercz István (szerk.): Pedagógiai szociálpszichológia. Élmény 94 Bt. Nyíregyháza, 2003

26 26 Az iskolai tanítás és tanulás pszichológiája PDB1403 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G PDB1401, PDB1402 Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai adjunktus TK Tudja értelmezni a tanulás fogalmát, ismerje a legfontosabb tanuláselméleteket. Legyen képes értelmezni a tanítási-tanulási folyamat pszichológiai vonatkozásait és annak motivációs mechanizmusait. Tudja megértetni az iskolás gyermekekkel az eredményes tanulás feltételeit. A tanulás fogalma. Tanuláselméletek. Elemi és komplex tanulási módok. A szociális és az iskolai tanulás jellemzői. Az iskolai tanulás motivációja. Az eredményes ismeretelsajátítást befolyásoló pszichés állapotok: a figyelem, fáradtság és a szorongás. A szorongástípusok teljesítménybefolyásoló hatásai. Eredményes tanulási stratégiák és hatékony módszerek. A pedagógus személyének teljesítménybefolyásoló hatásai. Az átlagtól eltérő gyermekek teljesítményének alakulása. Tanulást befolyásoló pedagógiai stratégiák: a tehetséggondozás és a tanulási zavarok kezelése. Kötelező és aktív részvétel a szemináriumokon. Az ismeretekről folyamatos szemináriumi szóbeli visszacsatolás. 5. Az értékelés módszere: A folyamatos szemináriumi visszacsatolásból és az aktuális hallgatói teljesítménymegítélésből képződik a gyakorlati jegy. A tanulás egyéni jellemzőit mérő, és a tanulási folyamat jellemzőit bemutató pszichológiai eszközök. 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Kelemen László: Pedagógiai pszichológia. Tankönyvkiadó, Bp Oroszlán Péter: A tanulás tanítása. Tanári kézikönyv. AKG Kiadó, Bp Ranschburg Jenő: Tehetséggondozás az iskolában. Tankönyvkiadó, Bp Ranschburg Jenő: Pszichés rendellenességek gyermekkorban. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998 Tóth László: Pszichológia a tanításban, Pedellus Kiadó, Debrecen, 2000

27 27 TANTÁRGYLEÍRÁS Nevelés- és oktatásszociológia PDB1501 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K PDB1008 Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens SP A hallgatók számára megvilágítani a társadalom és a nevelés-oktatás közötti összefüggéseket, a nevelés és az intézményes oktatás társadalmi alapjait Az emberi egzisztencia, a kultúra és a társadalom összefüggésein keresztül elemzésre kerül a szocializáció folyamata. Történeti példákon keresztül bemutatjuk a nevelés és oktatás tartalmi változásait, valamint az intézményes nevelés és oktatás változásán keresztül napjaink tudásalapú társadalom megteremtésére tett törekvéseit. Foglalkozunk az esélyteremtés és a méltányosság társadalompolitikai és pedagógiai alternatíváival. A tudáselosztás strukturális problémái, tudásbeli különbségek társadalmivá transzformálódása. Kollokvium 5. Az értékelés módszere : Szóbeli vizsga Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001 Forray R. Katalin - Kozma Tamás: Társadalmi tér és oktatási rendszer Akadémia Kiadó, Budapest, 1992 Somlai Péter: Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beillesztés folyamata Corvina Kiadó, Budapest, 1987 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás Iskolakultúra Könyvek, Budapest, 2000 Csapó Benő: Az iskolai műveltség Osiris Kiadó, Budapest, 2002

28 28 Multikulturális nevelés PDB1502 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G PDB1501 Dr. Jenei Teréz főiskolai tanár TI Megismertetni a hallgatókat a társadalmi kirekesztődés ellen irányuló pedagógiai lehetőségekkel, ezek közül részletesebb betekintést nyújtani a multikulturalizmus eszmei és gyakorlati formájáról. A multikulturalizmus fogalma és értelmezési keretei. A multikulturalizmus iskolai gyakorlata, az interkulturális nevelés. Az interkulturális nevelés tananyag tervezési, értékelési és módszertani sajátosságai. A cigány tanulók nevelésének multikulturális tartalma, hátránykezelés és az esélyteremtés lehetőségei a kulturális identitás erősítésén keresztül. A kultúrák közötti hídépítő technikák az esélyteremtő iskolák gyakorlatában. Gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli dolgozat készítése előre választott témából, Erős Ferenc: Azonosság és különbözőség. Sciencia Humana, Budapest 1996 Feischmidt Margit: Multikulturalizmus. Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1999 Forray R Katalin Czachesz Erzsébet Lesznyák Márta: Multikulturális társadalom, interkulturális nevelés. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó Budapest, 2001 Kovács András: A különbség köztünk van. Az antiszemitizmus és a fiatal elit. Cserépfalvi Kiadó Budapest, 1997 Steinberg, Stephen: Az etnikum mítosza. Cserépfalvi Kiadó Budapest, 1994 Forray R. Katalin Hegedűs T. András: Iskola, cigányok, oktatáspolitika. Új Mandátum - Oktatáskutató Intézet, 2003.

29 29 TANTÁRGYLEÍRÁS Oktatáspolitika és oktatásgazdaságtan PDB1503 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K PDB1007 Dr. Egri Imre főiskolai tanár KO A hallgatók megismerik a gazdaság és oktatás összefüggéseit, az oktatást érintő politikai, gazdasági elvárásokat. Képesekké válnak oktatási, gazdasági összefüggések felismerésére, döntések meghozatalára, önálló oktatási vállalkozások kezdeményezésére. A hallgatók e tantárgyelem keretén belül megismerkednek a társadalmi, demográfiai változások hatására az oktatáspolitikában bekövetkezett átalakulásokkal, az oktatás irányításának és szabályozásának változásaival, a köz- és felsőoktatás reformvitáival, az oktatás-tervezés és az oktatás-finanszírozás elméletével és gyakorlatával, az oktatásgazdaságban betöltött szerepével. Az elsajátított ismeretek birtokában képessé válnak az oktatás tágabb kontextusban történő értelmezésére. 2 db zárthelyi dolgozat és 1 db oktatás-gazdaságtani házi dolgozat. Kollokvium. 5. Az értékelés módszere A kollokválás előfeltétele az évközi követelmények 60%-os teljesítése. Folyóiratok, tanszéki honlapon előadási anyagok és esettanulmányok. Egri - Hegedűs: Oktatásgazdaságtan. Stúdium 2002 Halász Gábor: Az oktatási rendszer. Műszaki Kiadó, Budapest, 2001 Kozma Tamás: Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2004 Kozma Tamás: Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2006 Polónyi István: Az oktatás gazdaságtana. Osiris Kiadó, Budapest, 2002.

30 30 Tantárgyelem neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K PDB1005 Dr. habil. Venter György egyetemi tanár TK 1. A tantárgyelem elsajátításának célja: A hallgatók legyenek képesek önálló összehasonlító elemzések végzésére a hazai és nemzetközi oktatásügy terén. E tantárgyelem kapcsán megtárgyalásra kerül az oktatási rendszer fogalma, funkciói, különös tekintettel a gazdasági funkcióra, továbbá az oktatási rendszer és a gazdaság, valamint a (nemzetközi) munkaerő-piac alapvető összefüggéseire. Az oktatási rendszerek eltérő fejlődési modelljei gazdasági beágyazottságukban vizsgált. Elemzés tárgyát képezik azok a gazdasági világtrendek, melyek hatása az oktatási rendszerek változásait generálják, valamint a különböző nemzetközi szervezetek (pl. OECD, Európai Unió) által készített ország-tanulmányok, elsősorban a vizsgált országok oktatásra fordított költségeinek tekintetében. Egyéni választás alapján egy OECD vagy egy Európai Unió tagállama oktatási rendszerének oldalas értékelő bemutatása különös tekintettel az oktatás finanszírozására. A hallgatók megszerzett ismereteinek az értékelése félév végén kollokviumi vizsgajeggyel történik. 5. Az értékelés módszere írásbeli Halász Gábor: Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2001 Imre Anna (szerk.): Jelzések az oktatásról. Országos Közoktatási Intézet, Budapest 2003 Lukács Péter: Európai iskolarendszerek. In: Kozma Tamás (szerk.): Euroharmonizáció. OKI, Budapest p. Munkaerő a nemzetközi piacon. In: Kozma Tamás (szerk.): Euroharmonizáció. OKI, Budapest p. Polónyi István: Az oktatás gazdaságtana. Osiris Kiadó, Budapest 2002

31 31 Tantárgyelem neve Oktatási rendszerek és társadalom PDB1602 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 G PDB1303, PDB1501 Dr. Márton Sára főiskolai tanár TK 1. A tantárgyelem elsajátításának célja: A hallgatók ismerjék meg az oktatási rendszer és a társadalmi környezet, valamint a többi társadalmi alrendszer közötti összefüggéseket, és ezen ismeret birtokában legyenek képesek az oktatási rendszer tágabb kontextusban történő értelmezésére. E tantárgyelem kapcsán feltárásra kerülnek az oktatási rendszer és a társadalom alapvető összefüggései, az oktatás társadalmi problémáinak alakulása, az oktatási rendszer és társadalmi közötti kapcsolat. Az oktatási rendszerek eltérő fejlődési modelljei társadalmi beágyazottságukban vizsgált. Megismerésre kerülnek a globalizációs világtrendek, melyek az oktatási rendszerek változásait generálják, valamint a globalizáció különböző okai, modelljei, szakaszai, annak oktatásfejlesztésre gyakorolt hatása. Hallgatói portfólió készítése. A hallgatói ismeretek értékelése félévközi gyakorlati jeggyel történik. 5. Az értékelés módszere Írásbeli Halász Gábor: Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2001 Imre Anna (szerk.): Jelzések az oktatásról. Országos Közoktatási Intézet, Budapest 2003 Kozma tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001 Kozma Tamás: Az oktatásügy globalizálódása. In: Kozma Tamás (szerk.): Euroharmonizáció. OKI, Budapest p.

32 32 Tantárgyelem neve Euroharmonizáció PDB1603 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K PDB1303, PDB1501 Dr. habil. Venter György egyetemi tanár TK 1. A tantárgyelem elsajátításának célja: A hallgatók kompetenciát szereznek a különböző európai és Európán kívüli iskolarendszerek összehasonlító elemzésében. E tantárgyelem azokra a kihívásokra fókuszál, melyek az euroharmonizáció, az Európai Unióhoz való csatlakozás oktatásügyi, illetve oktatáspolitikai vonzatai, változásai lehetnek. Így nemcsak az eltérő iskolarendszerek összehasonlító elemzésére kerül sor, hanem az európai tanárképzésre, az ifjúságügyre, a munkaerő-piaci lehetőségekre. Tárgya a globalizálódás, az európai integráció és oktatás összefüggése, az Európai Unió és az OECD tevékenysége az oktatás területén, továbbá ezen nemzetközi szervezetek által készített országtanulmányok, Magyarország helyzete a többi európai, illetve Európán kívüli térség országai között. A nemzetközi szervezetek által készített ország-tanulmányok elemző, kritikai értékelése. A hallgatói ismeretek értékelése kollokviumi vizsgajeggyel történik. 5. Az értékelés módszere Írásbeli Imre Anna (szerk.): Jelzések az oktatásról. Országos Közoktatási Intézet, Budapest 2003 Kozma Tamás (szerk.): Euroharmonizáció. OKI, Budapest 1998 Oktatás rejtett kincs. UNESCO könyvek. Osiris Kiadó, Budapest 1997

33 33 TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomtudományi kutatások PDB1701 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K PDB1008 Dr. Schmercz István főiskolai tanár TI Betekintést nyújtani a pszichológiával, pedagógiával interdiszciplináris kapcsolatokat mutató kutatási eljárásokba. A pedagógiai kutatás múltja és jelene. Pszichológiai, neveléselméleti, didaktikai, neveléstörténeti, összehasonlító pedagógiai kutatások közül egy-egy nagyhatású kutatás elemző, értékelő bemutatása. A társadalomtudományi megismerés koncepcionális háttere, a pedagógiai jelenségek sajátosságai. A kutatás jellegzetes stratégiái, kutatómunka menete. A kutatómunkához szükséges adatbázisok készítése, használata. Empirikus kutatás metodológiai kérdései. A kutatási eredmények publikálásának szabályai. 5. Az értékelés módszere: Szóbeli kollokvium a téma elméleti aspektusaiból. Tankönyvek, jegyzetek 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 1995 Falus Iván: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000 Golnhofer Erzsébet: Az esettanulmány. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001 Seidman, Irwing: Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001 Szabolcsi Éva: Kvalitatív kutatás metodológiája a pedagógiában. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001 Rozgonyi Tiborné Váradi Éva - Schmercz István: Társadalomtudományi kutatások. Nyíregyháza, 2010.

34 34 Társadalomtudományi kutatások 2. (Az oktatáskutatás módszerei) PDB1702 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G PDB1005 Dr. Schmercz István főiskolai tanár TI 1. A tantárgy elsajátításának célja A hallgatók gyakorlatorientált és probléma-centrikus módon ismerjék meg a pedagógiai kutatás feltáró és feldolgozó módszereit. 2. Tantárgyi program Kutatáshoz kötődő, komplex módon feldolgozott stratégiák, feltáró és feldolgozó módszerek: IEA, rejtett tanterv, a pedagógusok pedagógiája, kompetenciamérés, szegedi kutatócsoport munkái, Szabó Ildikó, Murányi István kutatásai, PISA nemzetközi összehasonlító kutatások. A mintavétel technikái, a kvalitatív és a kvantitatív elemzés leggyakoribb módjai. A leíró és az elemi statisztikai módszerek alkalmazása. A kutatási eredmények bemutatása, különböző műfajú kutatási beszámolók elkészítésének technikái. 3. Évközi tanulmányi követelmények Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása. Gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: Dolgozat alapján. Tankönyvek. A NYF által hallgatói használatra is megvásárolt SPSS programcsomag. 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest, 2002 Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000 Golnhofer Erzsébet, Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001 Szabó László Tamás: A rejtett tanterv. OKI, Budapest, 1985 Vidákovics Tibor: Diagnosztikus pedagógiai értékelés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 20. századi reformok és hagyományok. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Vincze Tamás főiskolai adjunktus

KÖVETELMÉNYEK. 20. századi reformok és hagyományok. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Vincze Tamás főiskolai adjunktus KÖVETELMÉNYEK 20. századi reformok és hagyományok Tantárgy kódja PDB 1102 L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + 2+0 gyak.) Előfeltétel (tantárgyi kód) PDB 1103 L Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények 2 db zárthelyi dolgozat és 1 db beadandó feladat határidőre történő leadása.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények 2 db zárthelyi dolgozat és 1 db beadandó feladat határidőre történő leadása. Filozófia ADB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 kollokvium Dr. habil Kiss Lajos András főiskolai tanár FT A hallgatók filozófiai szemléletének alakítása,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Neveléstudományi modellek és paradigmák Tantárgy kódja PDM 1002 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 - koll. A félév kollokviummal zárul, a kollokviumra való jelentkezés

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

Követelmények. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős tanszék kódja

Követelmények. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős tanszék kódja A tanítás mestersége M1002 Konzultáció óraszáma 2+0 Kollokvium - Dr. Venter György főiskolai tanár - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Mentálhigiéné CSM 1015L Meghirdetés féléve 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján. Elégtelen

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége TKM1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral

Részletesebben

A TÍPUSÚ TÁRGYAK 1. A tantárgy elsajátításának célja: 2. Tantárgyi program: Descartes Bacon 3. Évközi tanulmányi követelmények:

A TÍPUSÚ TÁRGYAK 1. A tantárgy elsajátításának célja: 2. Tantárgyi program: Descartes Bacon 3. Évközi tanulmányi követelmények: A TÍPUSÚ TÁRGYAK Tantárgy neve Filozófiatörténet I. Tantárgy kódja TAB 1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+1 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet, nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet, nevelésfilozófia Neveléselmélet, nevelésfilozófia B1621 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 8. 1 pontja

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Nevelés és oktatáslélektan Tantárgy kódja PDM 1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0

KÖVETELMÉNYEK. Nevelés és oktatáslélektan Tantárgy kódja PDM 1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0 Nevelés és oktatáslélektan PDM 1004 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az előadáson való részvétel ajánlott.

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár A hallgatók megismertetése az

Részletesebben

A bolognai képzés tanári záróvizsgája tételes számonkérésének integrált tételsora a tantárgypedagógiai példák nélkül 2012.01.16.

A bolognai képzés tanári záróvizsgája tételes számonkérésének integrált tételsora a tantárgypedagógiai példák nélkül 2012.01.16. 1 A TANÁRI MESTERSZAK ZÁRÓVIZSGÁJÁNAK PEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA ÉS TANTÁRGYPEDAGÓGIAI INTEGRÁLT TÉTELSORA A jelen tételsor a Pedagógusképzési Bizottság 2009. 09. 15-i, 2009. 12.03-i ülésén megerősített határozata

Részletesebben

BMPPL 1211 A nevelés-oktatás elméleti és gyakorlati alapjai Féléves óraszám: Kredit: N:

BMPPL 1211 A nevelés-oktatás elméleti és gyakorlati alapjai Féléves óraszám: Kredit: N: BMPPL 111 A nevelésoktatás elméleti és gyakorlati alapjai L:0+10 /tavasz Ajánlott félév:. Évközi jegy Munkaportfólió A kurzus célja a tanárképzés előkészítése azon hallgatók számára, akik tanárszakot szeretnének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin, Ph.D.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin, Ph.D. Társadalomtudományi kutatások SPB1109 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása A kurzus vizsgával zárul. Babbie, Earl: A társadalomtudományi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Drogprevenció SPB1904 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) SPB1108 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Györgyiné Dr. Harsányi

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Fekete László Oktatók neve: Fekete László Tantárgyfelelős beosztása: óraadó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel:

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel: A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiája I. TAB 2304 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1304 A hallgató a TVSZ. figyelembevételével

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6 A tanulói személyiség megismerése TKM1011L Meghirdetés féléve 3 Konzultációs óraszám: 6 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001L Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens A konzultáción való

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2016/17. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2016/17. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2016/17. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Bevezetés a pszichológiába TAB 1201

Részletesebben

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA Korszerű gyorsírási és jegyzőkönyvvezetési gyakorlatok az ügyviteli szakképzésben UV8101 Összóraszám (elm+gyak) 0+5 Gyj Tantárgyfelelős neve Veress Gabriella Tantárgyfelelős beosztása docens 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Módszertani ismeretek (történelemtanár)

Módszertani ismeretek (történelemtanár) 9. Módszertani ismeretek (történelemtanár) A tantárgy neve: A történelemtanítás elmélete (történelemdidaktika) A tantárgyért felelős szervezeti egység: Pedagógiai Intézet A tantárgy kódja: (nem kell kitölteni)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Általános- és fejlődéslélktan Tantárgy kódja SPB 2101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Általános- és fejlődéslélktan Tantárgy kódja SPB 2101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Általános- és fejlődéslélktan SPB 2101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Almássy Zsuzsanna, főiskolai adjunktus A kollokviummal

Részletesebben

Andragógia alapképzési szak

Andragógia alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Andragógia alapképzési szak TÁMOP 4.1.2 D projekthez kapcsolódó tanterv. július 30. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv... 9 tantárgyainak rövid ismertetése... 13 Filozófiatörténet

Részletesebben

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Dunaújváros T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 2 II. Képzési

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 - NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék Tantárgy neve: AGRÁRTÖRTÉNET MM1102 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 1 Össz óraszám (elm+gyak): Félév Száma heti óraszám 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 Család- és gyermekvédő tanár szakképzettség Tanár szak tételei 1. A tanulói személyiség megismerésének és fejlesztésének pedagógiaipszichológiai lehetőségei és

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPISMERETEK 50 KREDITPONTOS DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés TKM1014 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium TKM1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában.

Részletesebben

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is).

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is). Tantárgy neve Antropogén tájformálás Tantárgy kódja FDM 1821 L Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Ellenőrzés módja Kollokvium: beszámoló szóban (1) és az antropogén formaképzés tipizálása írásban

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyi programok, tantárgy-leírások Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismeretanyag rövid, leírása, valamint minden tantárgyhoz a tantárgyfelelős, az előtanulmányi feltételek, a kredit feltüntetése,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1 TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Matematika Tantárgy kódja ÜS1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Konzultációs óraszám 2 Ráfordított óra (előadás) / Ráfordított óra (gyakorlat) 4/1 Félévi követelmény kollokvium

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK TKB1202. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK TKB1202. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja A nevelés társadalmi alapjai TKB1202 Meghirdetés féléve 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Márton Sára főiskolai tanár Tantárgyi követelmények Az előadáson

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés TKM1014 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium TKM1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában

TANTÁRGYLEÍRÁS. Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában Új utak, irányok a szövegbevitel tanításának módszertanában PSU1117 Félévi kontakt óraszám 9 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai docens A kurzus célja, felkészíteni

Részletesebben

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11 Vállalatgazdasági Tanszék AGRÁRMARKETING MM1606 Meghirdetés féléve: 6. félév Kreditpont: 3 Össz óraszám (elm+gyak): Hetek Félév száma heti óraszám 6. 11 2 1 22 11 Összesen: 22 11 MM2501, MM1502 Palotainé

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd hallgatók részére mveldésszervez szak, levelez tagozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképz Fiskolai Kar TÁJÉKOZTATÓ a kreditrendszer alapképzési tanulmányaikat 2005 szeptemberében megkezd" hallgatók részére mvel"désszervez" szak, levelez" tagozat

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. KÖVETELMÉNYEK Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) -- Tantárgyfelelős

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége TKM1002 Konzultáció óraszáma 2+0 - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett leírása (Választható

Részletesebben

Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév

Tantárgyi program. I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév Tantárgyi program I. évfolyam, Sportszervező szak (levelező) Mikroökonómia c. tantárgy 2011/2012. tanév, 2. félév A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan (Mikroökonómia) (AV_SSZLB004) A neve, beosztása:

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK Filozófia, Esztétika, Etika, Vallástudomány,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 2

A TANTÁRGY ADATLAPJA 2 A TANTÁRGY ADATLAPJA 2 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia- és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

Pedagógia alapszak mintatanterve

Pedagógia alapszak mintatanterve Pedagógia alapszak mintatanterve "A" típusú tantárgyak Tantágy neve Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 0 4 G 4 TK Dr. Dráviczki Sándor Filozófia AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István Bevezetés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Személyügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Dunaújvárosi Főiskola. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Képzési és kimeneti követelmény... 3 II. Képzési program... 6 II.1. Képzési és kimeneti követelmény...

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens TKI Cél, az

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak tantárgyainak rövid

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekcsoportok kohéziójának mérése és fejlesztése. Bicsák Zsanett Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekcsoportok kohéziójának mérése és fejlesztése. Bicsák Zsanett Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Tantárgy neve Gyermekcsoportok kohéziójának mérése és fejlesztése PDB2301 Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 G Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja A kurzus

Részletesebben

A tárgy neve: Biológia tanítása II. (Teaching of Biology II:) TBME3011

A tárgy neve: Biológia tanítása II. (Teaching of Biology II:) TBME3011 A tárgy neve: Biológia tanítása II. (Teaching of Biology II:) TBME3011 A tantárgyfelelős neve: Revákné Dr. Markóczi Ibolya A tárgy oktatójának neve/tanszéke: Revákné Dr. Markóczi Ibolya/TTK Ökológia tanszék

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 2014 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, NAPPALI TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ 2010 a Sanoma company Perfekt Universitas TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ...3 Könyvértékesítés...4 A Perfekt Kiadó kiadványai A Budapesti Gazdasági Fõiskola alaptankönyvei...7

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Könyvtárpedagógiai-program

Könyvtárpedagógiai-program Könyvtárpedagógiai program Általános könyvtárpedagógiai rész. Az iskolai könyvtár rövid bemutatása, helye az iskola pedagógiai programjában Az iskolai könyvtár a Vajda János Gimnázium szerves része, az

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapképzési szak

Műszaki szakoktató alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki szakoktató alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Matematika I.... 13 Közgazdaságtan I....

Részletesebben

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) Félévi követelmény

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) Félévi követelmény Tantárgy neve A humán tőke gazdaságtana Tantárgy kódja ADM1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/17. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc Főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2016/17. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc Főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2016/17. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc Főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

FELADATGYŰJTEMÉNY ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATOT TELJESÍTŐ TANÁRJELÖLTEK SZÁMÁRA

FELADATGYŰJTEMÉNY ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATOT TELJESÍTŐ TANÁRJELÖLTEK SZÁMÁRA FELADATGYŰJTEMÉNY ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATOT TELJESÍTŐ TANÁRJELÖLTEK SZÁMÁRA Cserpák Ferencné Denichné Hajdú Tímea Kovács Árpádné Molnár Judit Dr. Margitics Ferenc Dr. Márton Sára V. Gönczi Ibolya

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 A HEVES MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. évi TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Az

Részletesebben

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma

NYF-MMFK Növénytermesztési Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak II. évfolyam. Ó r á k s z á m a Félév száma Tantárgy neve: GAZDASÁGI GYAKORLAT IV. (Állattenyésztési szakirány) Tantárgy kódja: MM1401L Meghirdetés féléve: 6 Kreditpont: 2 Óraszám: Hetek Ó r á k s z á m a Félév száma heti óraszám összes óraszám

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Jánvári Miriam Ivett főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Jánvári Miriam Ivett főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiség és fejlődése II. CG 1036L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) CG 1035 Dr Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy

Részletesebben

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 Család- és gyermekvédő tanár szakképzettség Tanár szak tételei 1. A tanulói személyiség megismerésének és fejlesztésének pedagógiaipszichológiai lehetőségei és

Részletesebben

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ 2009 a Sanoma company Perfekt Universitas TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ...3 Könyvértékesítés...4 A Perfekt Kiadó kiadványai A Budapesti Gazdasági Fõiskola alaptankönyvei...7

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév, 2. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév, 2. félév Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév, 2. félév Tantárgy megnevezése Szervezeti magatartás Tantárgy jellege/típusa: Tantárgy kódja: Készségfejlesztő SZMA0KAMMEV Kontaktórák száma: Elmélet: 2 Gyakorlat: 1

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Az iskola mentálhigiénéje PSX 1211L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 10 Gyakorlati jegy TK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak első

Részletesebben

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK I. Óraszámok: Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 2 74 6. 2 74 II. Célok és feladatok Az 5 6. évfolyamon történő társadalomismeret-oktatás céljai sokrétűek.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Pedagógiai tapasztalatok és nézetek * Gyermekkép és egyéni sajátosságok. 2015/2016. tavasz HÉTFŐ. Töprengő lehetőség. 14 Ünnep 11

Pedagógiai tapasztalatok és nézetek * Gyermekkép és egyéni sajátosságok. 2015/2016. tavasz HÉTFŐ. Töprengő lehetőség. 14 Ünnep 11 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek * Gyermekkép és egyéni sajátosságok Kurzusnaptár: 2015/2016. tavasz HÉTFŐ FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS 8 Követelmények, a féléves munka és a csoport megismerése 7 Forráselemzés

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi számvitel 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi számvitel 2. tanulmányokhoz III. évfolyam PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi számvitel 2. Tanszék: Számvitel Intézeti

Részletesebben

Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár

Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős beosztása főiskolai tanár Fejezetek a geometriából MT2401 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kovács Zoltán, a mat. tud. kandidátusa Tantárgyfelelős

Részletesebben

Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ. Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés egységesen kötelező képzési szakasza

Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ. Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés egységesen kötelező képzési szakasza Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés egységesen kötelező képzési szakasza I. évfolyam 2014/2015. tanév ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A képzés helyszíne:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Tantárgy neve Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I. Tantárgy kódja FDB1601 és L Kreditpont 3 Összóraszám VIZSGAKURZUS

Tantárgy neve Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I. Tantárgy kódja FDB1601 és L Kreditpont 3 Összóraszám VIZSGAKURZUS Tantárgy neve Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I. Tantárgy kódja FDB1601 és L Kreditpont 3 Összóraszám VIZSGAKURZUS (elm.+gyak.) Ellenőrzés módja Kollokvium: 3 szintű (topográfia,

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. melyből: 3.5. előadás

A TANTÁRGY ADATLAPJA. melyből: 3.5. előadás A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben