KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon"

Átírás

1 KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja NyI 1. Követelményrendszer: A foglalkozásokon való részvétel: a TVSZ. előírásai szerint Számonkérés: kollokvium A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon A vizsga témakörei: A nyelv, kultúra és társadalom összefüggései. A nyelvészeti antropológia, a beszélés néprajza. Nyelvhasználat és identitás. A nyelv rétegződése, rétegződésmodellek. Presztízs, stigma, nyelvi értékítélet és attitűd. Az egy- és többnyelvűség kognitív és kulturális aspektusai. Multi- és interkulturális hatás a szókészletben. A nyelvi tervezés és nyelvi jogok aktuális kérdései az EU-ban és a Kárpátmedencében. Nyelvi szocializációs stratégiák. Nyelvi szocializáció és hátrányos helyzet. Nyelvi hátrányos helyzet Magyarországon és a magyar nyelvű beszélőközösségekben. 2. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése: Banczerowski Janusz: A világ nyelvi képe. Tinta K. Bp., Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Kontra Miklós: Nyelvi emberi jogi polémiák. In: Minya Károly vál. és szerk.: Szöveggyűjtemény I. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2009: Réger Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció nyelvi hátrány. Akadémiai Kiadó. Budapest, MEK P. Lakatos Ilona szerk. Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához. 143.Tinta Könyvkiadó. Budapest, Tolcsvai Nagy Gábor A magyar nyelvi rétegződést bemutató modellekről. In: Minya Károly vál. és szerk.: Szöveggyűjtemény I. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza., : Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Osiris Századvég, Bp., AJÁNLOTT IRODALOM Balázs Géza Takács Szilvia: Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe. Paul Westermann-Phare. Celldömölk Budapest, Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1999.

2 Csernusné Ortutay Katalin, Forintos Éva szerk.: Nyelvi jogok. Nyelv, Politika, Oktatás 3. kötet. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, Gereben Ferenc: Identitás, kultúra, kisebbség. Osiris K. MTA Kisebbségkutató Intézet. Bp., ; Hymes, Del: A nyelv és a társadalmi élet kölcsönhatásának vizsgálata. In: Pléh Csaba Siklai István, Terestyéni Tamás vál. és szerk.: Nyelv, kommunikáció cselekvés. Tankönyvkiadó, Bp., 1988: Kontra Miklós szerk.: Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Osiris Kiadó, Bp., Nagy Sándor István szerk.: Interkulturális kommunikáció: nyelvi és kulturális sokszínűség Európában. ELTE BTK, MTA. Bp., A Régó, Kisebbségkutatás és az EB Eu language policy oldala: 3. A tantárgyi tematika: A hallgatók a félév elején megismerhették a tematikát, ill. az egység titkárságán megtalálható.

3 KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Norma és közlésmód MAM1002L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (gyakorlat) Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Minya Károly Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. Követelményrendszer: a) A foglalkozásokon való részvétel: a TVSZ. előírásai az irányadóak b) A gyakorlati jegy, vagy minősített aláírás megszerzésének feltételei: kiselőadások tartása, zárthelyi dolgozatok írása c) Kollokvium esetén a vizsgára bocsátás feltételei: - d) A vizsga témakörei: - 2. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése: MINYA KÁROLY szerk Szöveggyűjtemény I. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza. TOLCSVAI NAGY GÁBOR A nyelvi norma. (NytudÉrt. 144). Akadémiai Kiadó, Bp. Ajánlott olvasmányok: KEMÉNY GÁBOR szerk Normatudat nyelvi norma. MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest. KURTÁN ZSUZSA Szakmai nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. MINYA KÁROLY Rendszerváltás normaváltás. A magyar nyelvművelés története 1989-től napjainkig. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat. Tinta Kiadó, Bp. H. VARGA GYULA Kommunikációs ismeretek. Hungarovox Kiadó, Bp. KISS Jenő SZŰTS LÁSZLÓ szerk A magyar nyelv rétegződése I II. Akadémiai Kiadó, Budapest. TOLCSVAI NAGY GÁBOR A stílusfogalom értelmezése a nyelvi norma viszonyában. In. Hol tart ma a stilisztika. Szerk.: Szathmári István. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest A tantárgyi tematika a Neptun rendszerben elérhető, azt a félév elején az oktató ismertette, az egység titkárságán is megtekinthető.

4 KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A magyar nyelv és irodalom tanítása MAM1107L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+2 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Dr. Antal Attila főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja NyI 4. Követelményrendszer: e) A foglalkozásokon való részvétel: a TVSZ. előírásai az irányadóak f) A gyakorlati jegy, vagy minősített aláírás megszerzésének feltételei: g) Kollokvium esetén a vizsgára bocsátás feltételei: h) A vizsga témakörei: A standard módszertani ismeretek, az anyanyelvi és irodalmi nevelés cél és feladatrendszere, alapelvei, a tanulói nyelvfejlődés fontosabb mozzanatai; az anyanyelvpedagógia hagyományos és megújuló módszerei; munkaformái, gyakorlattípusai és taneszközei; az anyanyelvi nevelés tervezésének elméleti háttérismeretei; az irodalomtanítás tartalma, művelődési anyaga, módszerei, eszközrendszere. A program része továbbá: a modern nyelvészeti irányzatok módszertani vonatkozásai; a modern kommunikációs eszközök és a metodika relációi; az anyanyelvi nevelés és más műveltségi területek kapcsolata; a műértelmező óra felépítése; lírai, epikai, drámai művek értelmezése az irodalomórán; a nemzeti alaptanterv, helyi tanterv, pedagógiai program, tanmenet, óraterv. 5. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése: Kötelező irodalom: ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. BÁRDOS JENŐ A nyelvtanítás története és a módszerfogalom tartalma. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém. FÜLÖP LAJOS szerk Bevezetés a középiskolai anyanyelvi tantárgy-pedagógiába. Tankönyvkiadó, Budapest. HANKISS ELEMÉR Az irodalmi mű mint komplex modell. Magvető Kiadó, Budapest. SIPOS LAJOS szerk Irodalomtanítás I II. A Pauz Kiadó és az Universitas Kulturális Alapítvány kiadása. VÖRÖS JÓZSEF Irodalomtanítás az általános és középiskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Nemzeti Alaptanterv ( közoktatás, tantervek, Nemzeti Alaptanterv)

5 Az Anyanyelv-pedagógia ( és a Magyartanítás ( elektronikus folyóiratok aktuális tanulmányai, cikkei. Ajánlott olvasmányok: BOZSIK GABRIELLA DOBÓNÉ BERENCSI MARGIT ZIMÁNYI ÁRPÁD Anyanyelvi tantárgypedagógiánk vázlata. EKF Líceium Kiadó, Eger. KELEMEN PÉTER A képességfejlesztő irodalomtanítás (szerk. Sipos Lajos). ELTE BTK. XX. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék és a Fővárosi Pedagógiai Intézet kiadása. Bp. MAGASSY LÁSZLÓ A fogalmazás tanításának elvei és módszerei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. SIPOS LAJOS Irodalomtanítás tegnap, ma holnap. Irodalomismeret, 1991/2. Az irodalomtanítás gyakorlata I II. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Bp. SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY Minta a szőnyegen. A műértelmezés esélyei. Balassi Kiadó, Budapest. 6. A tantárgyi tematika a Neptun rendszerben elérhető, azt a félév elején az oktató ismertette, az egység titkárságán is megtekinthető.

6 KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A magyar nyelv és irodalom tanítása MAM1107L Meghirdetés féléve 1 (kf.2) Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 4+4/félév (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó G. Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Szabó G. Ferenc főiskolai tanár, Dr. Antal Attila főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja NYI 1. Követelményrendszer: a) A foglalkozásokon való részvétel: a TVSZ. előírásai az irányadóak b) A gyakorlati jegy, vagy minősített aláírás megszerzésének feltételei: a kurzus előadás c) Kollokvium esetén a vizsgára bocsátás feltételei: a TVSZ előírásai szerinti részvétel az előadásokon d) A vizsga témakörei: irodalomtanítás az általános és középiskolában; a kétszintű érettségi vizsgarendszer; kompetenciaalapú irodalomtanítás; a középiskolában használatos tankönyvekről, módszerekről; a tananyagkiválasztás és -elrendezés néhány lehetséges modellje; lírai, epikai és drámai művek értelmezése; ellenőrzés és értékelés az irodalomórán; interaktív és reflektív tanulási technikák. 2. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése: A vizsgán az előadáson elhangzottakból kell beszámolni, kötelező továbbá a következő jegyzet ismerete: Vörös József: Irodalomtanítás az általános és középiskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Ismerni kell a vizsgára a következő tanulmányt is: Arató László: A tananyagkiválasztás és elrendezés néhány lehetséges modellje. In: Irodalomtanítás a harmadik évezredben. Krónika Nova Kiadó, Ajánlott olvasmány: Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv. Befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás a gimnáziumok és szakközépiskolák évfolyamában. Bp., Korona Kiadó, A tantárgyi tematika a Neptun rendszerben elérhető, azt a félév elején az oktató ismertette, az egység titkárságán is megtekinthető.

7 Tantárgy neve Anyanyelv-pedagógia MAM1108 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja NyI 1. Követelményrendszer: A foglalkozásokon való részvétel: a TVSZ. előírásai az irányadóak A gyakorlati jegy, vagy minősített aláírás megszerzésének feltételei: zárthelyi dolgozat, feladatsor és tervezet készítése, beadása Kollokvium esetén a vizsgára bocsátás feltételei: A vizsga témakörei: Az anyanyelvi műveltség hordozóinak rendszerszerű ismerete (programok, tankönyvek, segédanyagok); a funkcionális szemléletű anyanyelvtanítás készségeinek és kompetenciáinak alkalmazása mikrotanítások formájában; tervezet készítése, irányított iskolai óralátogatás (hospitálás: előkészítés, óralátogatás, irányított jegyzetelés, elemzés, rekonstruálás, alternatív megoldások). Témakörök: grammatikai, kommunikációs, szociolingvisztikai, jelentéstani, szövegtani, stilisztikai, retorikai, nyelvtörténeti, általános nyelvészeti ismeretek tanításának speciális eljárásai, valamint a mindezekhez párhuzamosan kapcsolódó, a tanulót érintő készségfejlesztési területek, illetve hallgatói kompetenciák. 2. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése: ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA HANGAY ZOLTÁN Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Kiadó, Szeged. (első kiadás: 1995) ANTALNÉ SZABÓ ÁGNES KUGLER NÓRA RAÁTZ JUDIT 2004.: Anyanyelvi tantárgypedagógiai témavázlatok. BÁRDOSSY ILDIKÓ DUDÁS MARGIT PETHŐNÉ NAGY CSILLA PRISKINNÉ RIZNER ERIKA A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécs Budapest. BOZSIK DOBÓNÉ ZIMÁNYI Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata. Líceum Kiadó, Eger. Nemzeti Alaptanterv ( közoktatás, tantervek, Nemzeti Alaptanterv) Az Anyanyelv-pedagógia ( és a Magyartanítás ( elektronikus folyóiratok aktuális tanulmányai, cikkei. Ajánlott olvasmányok: ANTALNÉ SZABÓ ÁGNES A grammatikatanítás pedagógiája = Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XIX. század elején. MNyTK

8 HOFFMANN OTTÓ Anyanyelvi nevelés az általános iskola felső tagozatában. Tankönyvkiadó, Budapest. MAGASSY LÁSZLÓ A fogalmazás tanításának elvei és módszerei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. SZATHMÁRI ISTVÁN A magyar helyesírás alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ZIMÁNYI ÁRPÁD szerk Szöveggyűjtemény az anyanyelvi tantárgy-pedagógia tanításához. EKF Líceum Kiadó, Eger. 3. A tantárgyi tematika a Neptun rendszerben elérhető, azt a félév elején az oktató ismertette, az egység titkárságán is megtekinthető.

9 KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Magyar módszertani szeminárium MAM1200 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Antal Attila főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Dr. Antal Attila főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja NyI 1. Követelményrendszer: A foglalkozásokon való részvétel: a TVSZ. előírásai az irányadóak A gyakorlati jegy, vagy minősített aláírás megszerzésének feltételei: zárthelyi dolgozat, tervezet és feladatsor készítése és beadása Kollokvium esetén a vizsgára bocsátás feltételei: A vizsga témakörei: A megszerzett szaktudományi és szakmódszertani ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása. A csoportos iskolai gyakorlatra heti 1 alkalommal 3 órában 5 fős csoportokban kerül sor. Ez a hármas egység a tanítást, az óraelemzést és a következő órára való felkészülést foglalja magában. A kurzus két szakvezetői bemutató órával kezdődik, amelyet a hallgatókkal közösen elemeznek, majd előkészítik a következő órát. A félév során a szakvezető által meghatározott sorrendben folyamatosan tanítanak a hallgatók. Az óra elemzésében és a következő órára való felkészülésben minden hallgató részt vesz. A tanítás, az elemzés, és az óravázlat a félévi értékelés alapja. Minden csoportnapra minden hallgatónak óravázlatot kell készíteni, amit a szakvezető értékel. A csoportnapokon a tantárgy módszertanosa képviseli a felsőoktatási intézményt. Az önállóan megtartandó 15 órát a csoport tagjai a csoport szakvezetőjénél teljesítik az év elején megállapított sorrendben. Naponta legfeljebb két órát tarthat a hallgató. Minden órára tanítási tervezettel kell a hallgatónak készülnie, és minden megtartott órát elemzés követ, amit a szakvezető irányít. A szakvezetőnek ügyelni kell arra is, hogy lehetőleg sokféle órát tartson a hallgató. (Új ismeret szerzése, gyakorlás, ellenőrzés, ismétlés stb.) Az osztályzás alapja az óratervezet minősége és a tanítási tevékenység. (Szakmai ismeretek, módszerek, munkaformák, tanári attitűdök stb.) 4. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése: Kötelező irodalom: ADAMIKNÉ JÁSZÓ ANNA HANGAY ZOLTÁN Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Kiadó, Szeged. (első kiadás: 1995) ANTALNÉ SZABÓ ÁGNES KUGLER NÓRA RAÁTZ JUDIT 2004.: Anyanyelvi tantárgypedagógiai témavázlatok.

10 BÁRDOSSY ILDIKÓ DUDÁS MARGIT PETHŐNÉ NAGY CSILLA PRISKINNÉ RIZNER ERIKA A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécs Budapest. BOZSIK DOBÓNÉ ZIMÁNYI Anyanyelvi tantárgy-pedagógiánk vázlata. Líceum Kiadó, Eger. Nemzeti Alaptanterv ( közoktatás, tantervek, Nemzeti Alaptanterv) Az Anyanyelv-pedagógia ( és a Magyartanítás ( elektronikus folyóiratok aktuális tanulmányai, cikkei. CSERJÉS Katalin, Gondolatok az irodalom tanításáról és a műelemzés lehetőségeiről a középiskolában (jegyzet), Szeged, JATE Kiadó, GODA Imre, Az irodalomtanár műhelyében, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, KELEMEN Péter, Képességfejlesztő irodalomtanítás a éves korosztály számára, In: Tantervek, programok a magyar nyelv és irodalom tanításához, szerk. SIPOS Lajos, MKE kiadás, Tantervek, programok a magyar nyelv és irodalom tanításához, szerk., SIPOS Lajos, MKE kiadás, ZSOLNAI József, A tanulás tervezése és irányítása, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, ZSOLNAI József, Alaptanterv, kerettanterv, helyi tanterv, In: Irodalomtanítás I., szerk. SIPOS Lajos, A Pauz Kiadó és az Universitas Kulturális Alapítvány kiadása, Tantervek, programok a magyar nyelv és irodalom tanításához, szerk. SIPOS Lajos, MKE kiadás, Irodalomtanítás a harmadik évezredben. szerk. Sipos Lajos. Krónika Nova Kiadó, Ajánlott olvasmányok: ANTALNÉ SZABÓ ÁGNES A grammatikatanítás pedagógiája = Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XIX. század elején. MNyTK ARATÓ László, PÁLA Károly, A szöveg vonzásában I. Bejáratok. Irodalom, Calibra könyvek, Budapest, Műszaki Kiadó, BÁTHORY Zoltán, Tanulók, iskolák különbségek, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, HANKISS Elemér, Az irodalmi mű mint komplex modell, Budapest, Magvető Kiadó, HOFFMANN OTTÓ Anyanyelvi nevelés az általános iskola felső tagozatában. Tankönyvkiadó, Budapest. MAGASSY LÁSZLÓ A fogalmazás tanításának elvei és módszerei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. SZATHMÁRI ISTVÁN A magyar helyesírás alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. VÖRÖS József, Irodalomtanítás az általános és középiskolában, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó ZIMÁNYI ÁRPÁD szerk Szöveggyűjtemény az anyanyelvi tantárgy-pedagógia tanításához. EKF Líceum Kiadó, Eger. Irodalomtanítás I-II., szerk. SIPOS Lajos, A Pauz Kiadó és az Universitas Kulturális Alapítvány kiadása 3. A tantárgyi tematika a Neptun rendszerben elérhető, azt a félév elején az oktató ismertette, az egység titkárságán is megtekinthető.

11 KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Magyar módszertani szeminárium MAM1200L Meghirdetés féléve 1 (kf. 2) Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 4+4/félév (gyakorlat) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Antal Attila főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Antal Attila főiskolai tanár, Dr. Szabó G. Ferenc főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja NYI 1. Követelményrendszer: a) A foglalkozásokon való részvétel: a TVSZ. előírásai az irányadóak b) A gyakorlati jegy, vagy minősített aláírás megszerzésének feltételei: a hallgató nyelvi és irodalmi témájú házi dolgozatot ad be. Irodalomból a dolgozat műfaja esszé. (Választható témák: Sánta Ferenc: Mécsek; Tömörkény István: Öreg embör napáldozatja; A keleti kapunál.. kezdetű kínai népdal.) Terjedelem: minimum három gépelt oldal. Beadási határidő: december 13. Az érdemjegy meghatározására vonatkozó értékelési rend: végső jegyként a hallgató a nyelvi és irodalmi dolgozat érdemjegyének átlagát kapja. Ha bármelyik részjegy elégtelen, a gyakorlati jegy is elégtelen. Az elégtelen részjegyek javításának módját és idejét az oktató határozza meg, a hallgatóval egyeztetve. Gyakorlati jeggyel (félévközi jeggyel) záruló számonkérés esetén tantárgyfelvételenként kétszer kísérelhető meg az eredményes teljesítés. c) Kollokvium esetén a vizsgára bocsátás feltételei: a kurzus szeminárium d) A vizsga témakörei: a kurzus szeminárium 2. Ajánlott irodalom feltüntetése: Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv. Korona Kiadó, Bp., Sipos Lajos (szerk.): Irodalomtanítás I-II., Pauz Universitas Kulturális Alapítvány, Bp., Emelt szintű magyar írásbeli érettségi. Feladatsorok javítási-értékelési útmutatóval. Krónika Nova Kiadó, Pethőné Nagy Csilla: Irodalomtankönyv Nemzeti Tankönyvkiadó, A tantárgyi tematika a Neptun rendszerben elérhető, azt a félév elején az oktató ismertette, az egység titkárságán is megtekinthető.

12 KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Beszédelmélet és szövegkutatás MAM2102L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pethő József főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Pethő József főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja NyI a) A foglalkozásokon való részvétel hiányzás. A TVSZ. előírásai szerint: A félévi hiányzás megengedhető mértéke a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa, esti és levelező tagozaton tantárgyanként a konzultációs óraszám egyharmada, 8., 1. pont. b) a gyakorlati jegy, vagy minősített aláírás megszerzésének feltételei (zárthelyi dolgozat, beszámoló stb. időpontokkal megjelölve) c) kollokvium esetén a vizsgára bocsátás feltételei Elfogadható szövegtani-szövegstilisztikai portfólió (tételvázlatok, elemzés, részletesen l. alább) d) a vizsga témakörei Az I. témacsoport témakörei 1. A szövegtan fogalma, kialakulása, vizsgálati módszerei 2. Szövegelméletek 3. A szövegösszetartó erő. A szöveg szintaktikai, szemantikai, pragmatikai szintje (általános jellemzés) 4. A szöveg szintaktikai szintje 5. A szöveg szemantikai szintje 6. A szöveg pragmatikai szintje 7. A szöveg szerkezete 8. A szövegalkotás és a szövegbefogadás tényezői. A szövegmeghangosítás akusztikus tényezői 9. Szövegtipológia A II. témacsoport témakörei 10. Szövegkutatás és stilisztika: a szövegtan és a stilisztika viszonya, a szövegstilisztika 11. A stilisztika mint határtudomány 12. A szöveg és a stílus viszonyának leírása, a stílus fogalmának értelmezése a funkcionális és a strukturalista stilisztikában, a neoretorikában és Fónagy Iván kommunikációelméleti modelljében 13. A cselekvéselméleti, szövegrelációs és kognitív interakciós elméletek (a funkcionális-kognitív grammatika és a kognitív stilisztika) 14. A trópusok rendszere, a nyelvi képek szerepe a szövegben I. (A metafora nélkül) 15. A trópusok rendszere, a nyelvi képek szerepe a szövegben II. (A metafora) 16. A nyelv általános varianciája a hangzás, a jelentés és a szintaktikai szerkezetek tartományában 17. Stílusérték és stílushatás 18. A szöveg mint jelszerkezet; a nyelv mint jelrendszer; a szemiotika mint a nyelvtudomány része 2. Kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése Szikszainé Nagy Irma Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest. Tolcsvai Nagy Gábor A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Tolcsvai Nagy Gábor A magyar nyelv stilisztikája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

13 3. Tételes tematika heti lebontásban 1. A szövegtan fogalma, kialakulása, vizsgálati módszerei. Szövegelméletek 2. A szövegösszetartó erő. A szöveg szintaktikai, szemantikai, pragmatikai szintje (általános jellemzés) 3. A szöveg szintaktikai szintje 4. A szöveg szemantikai szintje 5. A szöveg pragmatikai szintje 6. A szöveg szerkezete 7. A szövegalkotás és a szövegbefogadás tényezői. A szövegmeghangosítás akusztikus tényezői 8. Szövegtipológia 9. Szövegkutatás és stilisztika: a szövegtan és a stilisztika viszonya, a szövegstilisztika. A stilisztika mint határtudomány 10. A szöveg és a stílus viszonyának leírása, a stílus fogalmának értelmezése a funkcionális és a strukturalista stilisztikában, a neoretorikában és Fónagy Iván kommunikációelméleti modelljében 11. A cselekvéselméleti, szövegrelációs és kognitív interakciós elméletek (a funkcionális-kognitív grammatika és a kognitív stilisztika) 12. A trópusok rendszere, a nyelvi képek szerepe a szövegben 13. A nyelv általános varianciája a hangzás, a jelentés és a szintaktikai szerkezetek tartományában. Stílusérték és stílushatás 14. A szöveg mint jelszerkezet; a nyelv mint jelrendszer; a szemiotika mint a nyelvtudomány része I. Tételvázlatok Az I. témacsoport tételeihez: Leadandó írásbeli feladat: szövegtani-szövegstilisztikai portfólió 1. A szövegtan fogalma, kialakulása, vizsgálati módszerei Szikszainé 2004: Szövegelméletek Szikszainé 2004: 50 52, Tolcsvai Nagy Gábor A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest , A szövegösszetartó erő. A szöveg szintaktikai, szemantikai, pragmatikai szintje Szikszainé 2004: 56 75, A szöveg szintaktikai szintje. Szikszainé 2004: A szöveg szemantikai szintje. Szikszainé 2004: A szöveg pragmatikai szintje. Szikszainé 2004: A szöveg szerkezete. Szikszainé 2004: A szövegalkotás és a szövegbefogadás tényezői. A szövegmeghangosítás akusztikus tényezői. Szikszainé 2004: és Szövegtipológia. Szikszainé 2004: Irodalom: Szikszainé Nagy Irma Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest. (jó az 1999-es kiadás is, de mások az oldalszámok!) Tolcsvai Nagy Gábor A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. A fájl neve: Dolgozatírócsaládneve2011MAM2102L, pl. Nagy2011MAM2102L Formátum: szabadon választható Határidő: folyamatos, legkésőbb a vizsga előtt 10 nappal. A megfelelő szintű tételvázlatok a sikeres vizsga kritériumfeltételei. (Azaz a megfelelő szintű tételvázlatok leadása és elfogadása nélkül a vizsga eleve elégtelen.)

14 II. Szövegelemzés Nem szépirodalmi szöveg elemzése 1. A szövegtípus szempontjából Irodalom: Szikszainé 2004: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2. A stílus szempontjából Irodalom: Tolcsvai Nagy Gábor A magyar nyelv stilisztikája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Különösen: Kinyomtatva, TNR, 12-es betűméret, 1.5-ös sorköz, 2.5-ös margó, 5 10 oldal + a szöveg (1 4 oldal) Határidő: folyamatos, legkésőbb a vizsga előtt 10 nappal. A szövegelemzést az oktató jeggyel értékeli. Ez részjegyként, egy harmad arányban számít a végső jegybe. (Tehát ha a például a szövegelemzés elégséges, a szóbeli vizsgarész jeles, a végső jegy így alakul ki: = : 3 = 4. A végső jegy tehát: 4. Ha azonban valamelyik részjegy (a szövegelemzés részjegye vagy a szóbeli vizsgarész) elégtelen, a végső jegy is elégtelen.

15 Tantárgy neve Az irodalom nyelvisége MAM2204L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) G Előfeltétel (tantárgyi kód) MAM Követelményrendszer: a) A foglalkozásokon való részvétel hiányzás: a TVSZ. előírásai az irányadóak b) a gyakorlati jegy, vagy minősített aláírás megszerzésének feltételei (zárthelyi dolgozat, beszámoló stb. időpontokkal megjelölve) FELADATOK 1. SZÓBELI Szépirodalmi szöveg(ek) elemzése a nyelviség, a stílus szempontjából (a megadott külön szempontok szerint). Ideje: 2. konzultáció 2. ÍRÁSBELI 2.1. A szóbeli elemzés vázlata (4 8 oldal) 2.2. Kifejtett elemzés, 4 10 oldal + a szöveg (a szokásos formátum: 12-es TNR, másfeles sorköz, 2,5-ös margó) 2.3. Szakirodalmi összefoglaló (Tételenként 4 10 oldal, vázlatosan! A 4-ből szabadon választva csak kettőt kell elkészíteni!) 1. Kemény Gábor A prózaelemzés módszeréről. In: Szindbád nyomában. Krúdy Gyula a kortársak között. Linguistica. Series A. Studia et Dissertationes, 7. MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest Szathmári István Stílusról, stilisztikáról napjainkban. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest Tolcsvai Nagy Gábor A magyar nyelv stilisztikája. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest , , , Szikszainé Nagy Irma Magyar stilisztika. Osiris Kiadó. Budapest. A stíluskritika c. fejezet Leadási határidő: folyamatos, legkésőbb a vizsgaidőszak vége előtt két héttel. c) kollokvium esetén a vizsgára bocsátás feltételei d) a vizsga témakörei 2. A kötelező és ajánlott irodalom feltüntetése Ajánlott: Gáspári László A funkcionális alakzatelmélet vázlata. Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Iser, Wolfgang A fiktív és az imaginárius. Budapest: Osiris Kiadó Jauß, Hans Robert Recepcióelmélet esztétikai tapasztalat irodalmi hermeneutika. Budapest: Osiris Kiadó. Szegedy-Maszák Mihály Minta a szőnyegen. A műértelmezés esélyei. Budapest: Balassi Kiadó.

16 Tolcsvai Nagy Gábor Nem találunk szavakat. Nyelvértelmezések a mai magyar prózában. Pozsony: Kalligram. Tolcsvai Nagy Gábor A metafora alakulástörténete a magyar lírai modernségben. Történeti tipológiai vázlat. In: Bednanics G., Bengi L., Kulcsár Szabó E., Szegedy- Maszák M. (szerk.): Hang és szöveg. Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben. Budapest: Osiris Tolcsvai Nagy Gábor A nyelvi variancia kognitív leírása és a stílus. (Egy kognitív stíluselmélet vázlata) In: Büky L. (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI., SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged Tolcsvai Nagy Gábor Nyelv, érték, közösség. Budapest: Gondolat. Az érdemjegy meghatározására vonatkozó értékelési rend: Minden feladatot (külön-külön is) elfogadható szinten kell teljesíteni a minimumhoz (a legalább elégséges jegyhez). A gyakorlati jegy kiszámítása, végső meghatározása alapvetően a házi dolgozat alapján történik: a referátum, a szóbeli elemzés vázlata és a szakirodalmi összefoglaló színvonala alapján a gyakorlati jegy egy jeggyel jobb, vagy rosszabb lehet. Ha a házi dolgozat elégtelen, akkor a gyakorlati jegy is elégtelen (a referátummal, a szóbeli elemzés vázlatával és a szakirodalmi összefoglalóval ezt nem lehet elégségesre javítani). A sikertelen gyakorlati jegy javítható a vizsgaidőszakban.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel:

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel: A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiája I. TAB 2304 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1304 A hallgató a TVSZ. figyelembevételével

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény K Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek!

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek! A magyar nyelv tanítása Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához 2007-tıl új tételek! 1. A magyar nyelv tanításának céljai és feladatai. A funkcionális szemlélető anyanyelvi nevelés fogalma és alapelvei.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. KÖVETELMÉNYEK Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) -- Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Nyelv, kultúra, társadalom

KÖVETELMÉNYEK. Nyelv, kultúra, társadalom Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 előadás Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

Szakterületi iskolai gyakorlat

Szakterületi iskolai gyakorlat Szakterületi iskolai gyakorlat Szakterület: Vizuális és környezetkultúra tanár Neptun-kód: SMANVK3319 Tárgy neve: Iskolai tanítási gyakorlat Tagozat: nappali Hallgató előképzettsége: alapszak, nemtanári

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

Módszertani ismeretek (történelemtanár)

Módszertani ismeretek (történelemtanár) 9. Módszertani ismeretek (történelemtanár) A tantárgy neve: A történelemtanítás elmélete (történelemdidaktika) A tantárgyért felelős szervezeti egység: Pedagógiai Intézet A tantárgy kódja: (nem kell kitölteni)

Részletesebben

ÚJ UTAK AZ ANYANYELVI NEVELÉSBEN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN

ÚJ UTAK AZ ANYANYELVI NEVELÉSBEN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN ÚJ UTAK AZ ANYANYELVI NEVELÉSBEN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN 1 2 ÚJ UTAK AZ ANYANYELVI NEVELÉSBEN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Közreadja az ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KARÁNAK MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉKE

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája Tantárgy kódja:

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája Tantárgy kódja: KÖVETELMÉNYEK A tantárgy neve: A nyelvi szintek grammatikája Tantárgy kódja: MAM1003 Meghirdetés féléve: 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak): 2 + 0 Félévi követelmény: K Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Magyar nyelv II. (Szótan) Tantárgy kódja TAB 1302 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+1 Az előadások látogatása ajánlott. A szemináriumokon való részvétel kötelező. A

Részletesebben

A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, mely a fenti témákban kidolgozott szemináriumi dolgozatból és az utolsó órák egyikén megírt beszámolóból áll össze.

A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, mely a fenti témákban kidolgozott szemináriumi dolgozatból és az utolsó órák egyikén megírt beszámolóból áll össze. MAM 2204 Az irodalom nyelvisége Tematika: 1. Hatásmechanizmusok Ady nyelvében 2. A realista elbeszélés nyelve Móricz Zsigmond prózájában 3. A szegénység nyelve József Attila költészetében 4. Pilinszky

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Általános- és fejlődéslélktan Tantárgy kódja SPB 2101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Általános- és fejlődéslélktan Tantárgy kódja SPB 2101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Általános- és fejlődéslélktan SPB 2101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Almássy Zsuzsanna, főiskolai adjunktus A kollokviummal

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Általános nyelvészet A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgyleírások - Kiegészítő műveltségi területi képzés Magyar nyelv és irodalom

Tantárgyi programok, tantárgyleírások - Kiegészítő műveltségi területi képzés Magyar nyelv és irodalom Tantárgy neve: A nyelvtantanítás módszertana Kreditszáma: 2 A tantárgy tantervi helye: I. félév Előtanulmányi feltételek: Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

Részletesebben

Követelmények. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős tanszék kódja

Követelmények. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős tanszék kódja A tanítás mestersége M1002 Konzultáció óraszáma 2+0 Kollokvium - Dr. Venter György főiskolai tanár - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet, nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet, nevelésfilozófia Neveléselmélet, nevelésfilozófia B1621 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 8. 1 pontja

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Nevelés és oktatáslélektan Tantárgy kódja PDM 1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0

KÖVETELMÉNYEK. Nevelés és oktatáslélektan Tantárgy kódja PDM 1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0 Nevelés és oktatáslélektan PDM 1004 Kreditpont: 4 Heti óraszám 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az előadáson való részvétel ajánlott.

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 20. századi reformok és hagyományok. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Vincze Tamás főiskolai adjunktus

KÖVETELMÉNYEK. 20. századi reformok és hagyományok. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Vincze Tamás főiskolai adjunktus KÖVETELMÉNYEK 20. századi reformok és hagyományok Tantárgy kódja PDB 1102 L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + 2+0 gyak.) Előfeltétel (tantárgyi kód) PDB 1103 L Tantárgyfelelős

Részletesebben

Nyelvtudomány / Irodalomtudomány

Nyelvtudomány / Irodalomtudomány Magyartanári komplex záróvizsga-kérdések KRE-BTK Érvényes: a 2014/2015 tanévben vagy azt követıen felvételt nyert nappali tagozatos hallgatók számára, illetve a 2015/2016 tanévben vagy azt követıen felvételt

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája A nyelvi szintek grammatikája MAM1003 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet Magyar és Általános Nyelvészeti Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Mentálhigiéné CSM 1015L Meghirdetés féléve 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján. Elégtelen

Részletesebben

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is).

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is). Tantárgy neve Antropogén tájformálás Tantárgy kódja FDM 1821 L Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Ellenőrzés módja Kollokvium: beszámoló szóban (1) és az antropogén formaképzés tipizálása írásban

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Neveléstudományi modellek és paradigmák Tantárgy kódja PDM 1002 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 - koll. A félév kollokviummal zárul, a kollokviumra való jelentkezés

Részletesebben

3. Az értékelés módszere: A gyakorlati jegy a részjegyek alapján születik. Beszámításra kerül a félévi szorgalom, aktivitás.

3. Az értékelés módszere: A gyakorlati jegy a részjegyek alapján születik. Beszámításra kerül a félévi szorgalom, aktivitás. KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Az anyanyelvi és irodalmi nevelés módszertana I. BOV1206 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) BOV 1100; BOV 1101

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3

SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3 SZAKMAI GYAKORLAT A TANÁRI MESTERKÉPZÉSBEN 1 2 3 I. A SZAKMAI GYAKORLAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE, CÉLJA, ELŐÍRT FORMÁI, KREDITÉRTÉKEI ÉS LEÍRÁSA A 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet szerint a tanári szak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Korunk irodalma II. Tantárgy kódja TAB 2312 Meghirdetés féléve 8. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Korunk irodalma II. Tantárgy kódja TAB 2312 Meghirdetés féléve 8. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Korunk irodalma II. TAB 2312 Meghirdetés féléve 8. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+2 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1308 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

Tantárgy neve Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I. Tantárgy kódja FDB1601 és L Kreditpont 3 Összóraszám VIZSGAKURZUS

Tantárgy neve Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I. Tantárgy kódja FDB1601 és L Kreditpont 3 Összóraszám VIZSGAKURZUS Tantárgy neve Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I. Tantárgy kódja FDB1601 és L Kreditpont 3 Összóraszám VIZSGAKURZUS (elm.+gyak.) Ellenőrzés módja Kollokvium: 3 szintű (topográfia,

Részletesebben

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány mester nappali

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6 A tanulói személyiség megismerése TKM1011L Meghirdetés féléve 3 Konzultációs óraszám: 6 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001L Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens A konzultáción való

Részletesebben

2013-tól felvett hallgatóknak. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2013-tól felvett hallgatóknak. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Csoportos gyakorlat I. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Csoportos gyakorlat I. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy neve Csoportos gyakorlat I. CG1006 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+4 A gyakorlatokról csak orvosi igazolással lehet hiányozni. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele, az órákon való aktív

Részletesebben

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA

GYORSGÉP. SZAKVIZSGA Korszerű gyorsírási és jegyzőkönyvvezetési gyakorlatok az ügyviteli szakképzésben UV8101 Összóraszám (elm+gyak) 0+5 Gyj Tantárgyfelelős neve Veress Gabriella Tantárgyfelelős beosztása docens 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Szemináriumi témák

TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Szemináriumi témák TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER Beszédművelés Tantárgy kódja BTA1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + 0+2 gyak.) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nemzetközi gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nemzetközi gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszéki

Részletesebben

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is).

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is). Tantárgy neve Antropogén tájformálás Tantárgy kódja FDM 1821 és L Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Ellenőrzés módja Kollokvium: ppt beszámoló szóban és az antropogén formaképzés tipizálása írásban

Részletesebben

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány

Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány Romanisztika alapszak (BA) olasz szakirány 2015-től felvett hallgatóknak Jelek, rövidítések: D = szakdolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium V = vizsga Z = záróvizsga k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Magyar Szemiotikai Társaság. 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése

Magyar Szemiotikai Társaság. 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése 2015. évi kiegészítő melléklete és közhasznúsági jelentése KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. Általános adatok A Magyar Szemiotikai Társaság (továbbiakban Társaság) a F6városi Bíróság 9. Pk. 65-345/1991/19. számú

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ I. ÉVF. ÓRARENDJE 7 8. 13.15 14.45 Az órák helye: általában a B/2. ép. III. em. 306-os terem. Február 12. p. 1 5. Régi magyarországi irodalomtörténet szem.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia II.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia II. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia II. BTA1113 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+1 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310 Az előadáson és a szemináriumokon a részvétel

Részletesebben

Tantárgyi követelmények a 2012/2013-as tanév 2. félévében oktató: Dr. Szabó Ferenc Géza

Tantárgyi követelmények a 2012/2013-as tanév 2. félévében oktató: Dr. Szabó Ferenc Géza Tantárgy neve: A magyar nyelv és irodalom tanítása Tantárgy kódja: MAM1107 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak): 2 + 0 Félévi követelmény: K Előfeltétel (tantárgyi kód):

Részletesebben

Az irodalomtanári mesterség gyakorlata és módszertana

Az irodalomtanári mesterség gyakorlata és módszertana Kucserka Zsófia Az irodalomtanári mesterség gyakorlata és módszertana Magyar nyelv és irodalom / Szövegértés-szövegalkotás Képzési programcsomag Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010 Kiadja

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Térkép és vetülettan I-II.

Térkép és vetülettan I-II. Tantárgy neve Térkép és vetülettan I-II. Tantárgy kódja FDB1303; FDB1304 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2+1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0, 0+1 Számonkérés módja kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 G - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA

SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA SZERVETLEN KÉMIAI TECHNOLÓGIA ANYAGMÉRNÖK BSC ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI MODUL (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK. Bevezetés az orosz nyelvészeti tanulmányokba Tantárgy kódja OR 1202 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 + 0

TANTÁRGYLEÍRÁSOK. Bevezetés az orosz nyelvészeti tanulmányokba Tantárgy kódja OR 1202 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2 + 0 TANTÁRGYLEÍRÁSOK Szak neve: Orosz nyelv és irodalom A) Kötelező tárgyak Tantárgy neve Bevezetés az orosz nyelvészeti tanulmányokba Tantárgy kódja OR 1202 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm+gyak) 2

Részletesebben

Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány?

Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? 68 Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? Hajdúné Csakajda Ildikó Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? Nyelvi fejlesztés az Arany János Kollégiumi Program 9. előkészítő évfolyamán a hódmezővásárhelyi Németh

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. melyből: 3.5. előadás

A TANTÁRGY ADATLAPJA. melyből: 3.5. előadás A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl 1. Az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága évente általában kétszer tavasszal és ısszel ülésezik. Tagsága a felsıoktatási

Részletesebben

A STILISZTIKAI ALAKZATOK RENDSZEREZÉSE 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 55. A STILISZTIKAI ALAKZATOK RENDSZEREZÉSE Szerkesztette SZATHMÁRI ISTVÁN TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2006 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára

A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára Gyermeknevelés 4. évf. 1. szám 55 64. (2016) A korai kéttannyelvű oktatás hatása a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára Szaszkó Rita Jezsik Kata Szent István Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin, Ph.D.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin, Ph.D. Társadalomtudományi kutatások SPB1109 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása A kurzus vizsgával zárul. Babbie, Earl: A társadalomtudományi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

I.1.2 A helyi tantervek adaptálásáról: Érvényes 2015. szeptember 1-től tantárgy osztály kerettanterv tanmenet könyv kiadó

I.1.2 A helyi tantervek adaptálásáról: Érvényes 2015. szeptember 1-től tantárgy osztály kerettanterv tanmenet könyv kiadó I.1.2 A helyi tantervek adaptálásáról: Érvényes 2015. szeptember 1-től tantárgy osztály kerettanterv tanmenet könyv kiadó nyelv 1 EMMI rendelet: 1-4. o. AP - nyelv 2 Fülöp Mária-Szilágyi Ferencné Nyelvtan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságtörténet

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságtörténet III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdaságtörténet TÁVOKTATÁS Tanév: 2015/2016. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdaságtörténet Tanszék:

Részletesebben

Tantárgyi program 2009/2010. II. félév Prezentációs- és íráskészség-fejlesztés

Tantárgyi program 2009/2010. II. félév Prezentációs- és íráskészség-fejlesztés Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2009/2010. II. félév Prezentációs- és íráskészség-fejlesztés

Részletesebben

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 Család- és gyermekvédő tanár szakképzettség Tanár szak tételei 1. A tanulói személyiség megismerésének és fejlesztésének pedagógiaipszichológiai lehetőségei és

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy.

Kódszám egyenlőségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehető fel a tárgy. TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve A képi gondolkodás és esztétikai ítéletalkotás a vizuális nevelésben Tantárgy kódja M 1000 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyi programok, tantárgy-leírások Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismeretanyag rövid, leírása, valamint minden tantárgyhoz a tantárgyfelelős, az előtanulmányi feltételek, a kredit feltüntetése,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Wesley János Lelkészképző Főiskola Szociális munka szak 2010 október TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE... 4 II. 1. Témaválasztás, leadás, felmentés...

Részletesebben

2012/2013. tanév I. (őszi) félév

2012/2013. tanév I. (őszi) félév TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE: MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG III. Neptun kódja: 30703 Előfeltétele: 30702, 30712 Helye a mintatantervben: VII. szemeszter Meghirdetés:

Részletesebben

1. téma Egy kortárs regény nyelvi rétegeinek bemutatása: Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz

1. téma Egy kortárs regény nyelvi rétegeinek bemutatása: Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz Kedves Versenyzők! Felhívjuk a figyelmet mindegyik témával kapcsolatban a következőkre: - Az ajánlások valóban ajánlások, azaz segítséget igyekszünk adni a választásban és tájékozódásban, de ez nem jelenti

Részletesebben

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Összeállította: Fejes József Balázs SZTE BTK Neveléstudományi Intézet 2011 Tartalom A pályázat célkitűzései és háttere...

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16

A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 A tanári záróvizsga tételsorai 2015/2o16 Család- és gyermekvédő tanár szakképzettség Tanár szak tételei 1. A tanulói személyiség megismerésének és fejlesztésének pedagógiaipszichológiai lehetőségei és

Részletesebben

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer 2015. Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer... 1 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer alapelvei és céljai... 3 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési

Részletesebben

Új köznevelés új tartalom Szaktanácsadás pedagógustovábbképzések.

Új köznevelés új tartalom Szaktanácsadás pedagógustovábbképzések. Új köznevelés új tartalom Szaktanácsadás pedagógustovábbképzések. Kaposi József Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest 2012. augusztus 30. A hazai tantervi szabályozás szintjei és műfajai Kormányrendelet

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Nyelvészet. I. Témakör: Leíró nyelvtan

Nyelvészet. I. Témakör: Leíró nyelvtan Nyelvészet I. Témakör: Leíró nyelvtan 1. A magyar magánhangzó-harmónia és a hangtani hasonulások jellegzetességei KASSAI ILONA (1998): A beszédlánc fonetikai jelenségei. In: Kassai Ilona: Fonetika. Budapest:

Részletesebben

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA

A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATI KÉPZÉSEK OKTATÁSI PROGRAMJA Nemzeti Erőforrás Minisztérium Budapest Engedélyezési szám:52998-1/2010-0016szfö SK Engedélyezte: Nyitrai Imre Helyettes államtitkár Intézményi akkreditációs

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 - NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék Tantárgy neve: AGRÁRTÖRTÉNET MM1102 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 1 Össz óraszám (elm+gyak): Félév Száma heti óraszám 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

Részletesebben

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KÉPZÉSI- ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK HR SZAKJOGÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1. A szakirányú továbbképzési szakok megnevezése: HR szakjogász 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: HR szakjogász

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben