TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok felelősei állították össze az oktatói kar elképzelései és munkája alapján. Ezek a szakirányok most indulnak először, ami azt jelenti, hogy bár világosan kirajzolódik az egyes szakirányok mögötti koncepció, kész a tantárgystruktúra, de az oktatók a későbbiekben is folyamatosan dolgoznak az új tárgyak tartalmának és módszereinek megújításán figyelve az újonnan felmerülő igényekre. Akárcsak az alapozó képzésben, itt is fontos lesz a hallgatók bekapcsolódása, visszajelzése az új képzés tökéletesítésében, alakításában. A három tájékoztató eltérő kidolgozottságú és műfajú, ami tükrözi egyrészt a tanszékek más-más munkamódszerét, másrészt hogy elindul-e a szakirány (az előzetes felméréseknek megfelelően) a következő félévben. Az eltérések ellenére a szakirányok bemutatása, úgy gondoljuk, elegendően informatív, és segítséget nyújt mind a választáshoz, mind a már kiválasztott szakirány jobb átlátásához. A képzési tapasztalatok felhasználásával folyamatos, évente megújított tájékoztató kiadását tervezzük, amely lépést tart a képzéssel szembeni változó, formálódó igényekkel. Természetesen minden hallgató fordulhat további tájékoztatást kérve a szakirányok felelőseihez is. Szakirányfelelősök: Nevelési asszisztens: Mészáros György, Oktatási asszisztens: Szivák Judit, Neveléskutatási asszisztens: Ollé János: (MSN is), skype: ollejanos

2 NEVELÉSI ASSZISZTENS SZAKIRÁNY Bevezető: A nevelési asszisztens szakirány a magyar neveléstudomány hagyományos diszciplináris felosztását követve, olyan pedagógiai asszisztensi feladatok ellátására készít föl, melyek különösen a neveléshez kapcsolódnak, miközben közvetíti a két terület (nevelés és oktatás) elválaszthatatlanságának szemléletét is. A nevelésre mint az oktatással összekapcsolódó átfogó értékközvetítésre és személyiségfejlesztésre tekint. A szakirányú képzésben a nevelés középpontba állítása az ismeretek, attitűdök és képességek fejlesztésének a terén jelenik meg. Ennek fényében a nevelési asszisztens alábbi profilja rajzolódik ki: A nevelési asszisztens: olyan nyitott, a különféle értékrenddel, kulturális-szociális háttérrel rendelkező embereket elfogadó, empátiával rendelkező, saját fejlődésére figyelő, felelősséget vállaló, reflektív-elemző, párbeszédre képes, egyénekre figyelő, de a szociális kontextust figyelembe vevő szakember, aki ismeri különösen a nevelés-tanulási környezet hatásrendszerét, a nevelésre és fejlődésre vonatkozó főbb elméleteket, a fejlesztés útjait, régi és új módszereit, a fiatalok szocio-kulturális világát, a különféle neveléshez kapcsolódó szervezeteket, és ezek működésének elveit, valamint képes nevelési-oktatási szituációk tudományos elemzésére, kutatási eredmények értelmezésére, módszerek fejlesztésére, a fejlődést segítő feltételek megteremtésére, együttműködésre a nevelés különböző szereplőivel, alapvető szervezési feladatok ellátására, pályázatírásra, valamint mások segítségével és irányításával egyszerűbb programfejlesztési és pedagógiai (pl. szabadidős, pályaorientációs, prevenciós) tevékenységek részben önálló szervezésére, és a mentorálásban való közreműködésre is; így (a munkaerőpiac még kiszámíthatatlan reakcióinak korlátaival) munkát vállalhat a képzett szakemberek, pedagógusok melletti tevékenységkörökben: iskolákban, neveléssel foglalkozó más intézményekben, civil szervezeteknél; illetve jó alapokkal léphet tovább a Neveléstudományi MA képzésre. A fentebb megrajzolt profilú szakember fejlesztésének segítése az egyes tantárgyakban: az ismeretek közvetítésén, értelmezésén, a gyakorlati feladatokon, tréningeken, vitákon, esetmegbeszéléseken stb. keresztül valósul meg. A tárgyak tartalmilag a nevelés kérdésköréhez hagyományosan kapcsolódó témaköröket is érintik, mint gyermekvédelem, prevenció, szabadidő-pedagógia. Amint a tantárgyi struktúrából látszik, különös hangsúlyt kap még a képzésben a szervezeti kultúra, szervezetfejlesztés témaköre, valamint a nevelési feladatokhoz szükséges reflektivitás és kommunikációs kompetenciák fejlesztése. 2

3 A tantárgyak hálóterve: Tantárgy neve Félév és óraszám Értékelés Kredit Oktató Kommunikációs tréning I. 45 M 3 Busi Etelka Kommunikációs tréning II. 30 M 2 Busi Etelka Pedagógiai esetmegbeszélés 30 Gyakorlati jegy 2 Vizely Ágnes, Lénárd Sándor Szabadidő-pedagógia 30 Kollokvium 4 Mészáros György Gyermek- és ifjúságvédelem 30 Kollokvium 4 Prevenciós munka az iskolában 30 Kollokvium 3 A nevelőmunka intézményi keretei I. 30 Kollokvium 4 Lénárd Sándor A nevelőmunka intézményi keretei II. 30 Gyakorlati jegy 3 Szervezet- és vezetéselmélet 30 Kollokvium 4 Borosán Lívia Non-profit menedzsment 30 Kollokvium 4 A nevelőmunka módszertana 30 Gyakorlati jegy 5 Szakmai gyakorlat 45 gyakorlati jegy 5 Kollokvium vagy Szabadon választható I. 30 gyakorlati jegy 3 Kollokvium vagy Szabadon választható II: 30 gyakorlati jegy 4 A tantárgyak rövid leírása 1. félév Kommunikációs tréning I. Tömbösített tréning, 3 kredit A résztvevők a tantárgy keretében saját csoportélményeiken keresztül megismerik a csoportalakulás és a támogató csoportok jellemző folyamatait. Tudatosítják a csoport alakulását, fejlődését, a csoportdinamikai alapfogalmakat, a csoport működésének szabályszerűségeit. A gyakorlatok során hangsúlyos szerepet kap a meghallgatási készségek és a pedagógiai területeken hatékony kommunikációs technikák gyakorlása. A tárgy lehetőséget teremt az empátiafejlesztés lehetőségeinek megismerésére, a stresszkezelés, a megküzdési mechanizmusok, a konfliktusmegoldási technikák fejlesztésére, a kommunikációs akadályok, gátak felismerésére és ezek leküzdésére. 1 Csak a következő félév oktatói szerepelnek, akik biztosan tanítani fogják a meghirdetett tárgyat, a második félév oktatói még változhatnak. 3

4 Kommunikációs tréning II. Tömbösített tréning, 2 kredit A tantárgy a hallgatók empátiás készségének fejlesztését, meghallgatási készségek, konfliktusmegoldás és a pedagógiai területeken hatékony kommunikációs technikák gyakorlását biztosítja strukturált gyakorlatok és a nevelésben általában és speciálisan a nevelési intézményekben felvetődő problémás helyzetek szimulációs technikával való megoldása alapján. A tréning során a résztvevők megismerkednek a saját munkájukban is hasznosítható - a csoport alakulását segítő, bevezető és a csoport fejlesztését szolgáló gyakorlatokkal, a közösség fejlesztés, közösségépítés alternatív lehetőségeivel; - hangulatoldó gyakorlatokkal; - tanulók önértékelését, pályaválasztási döntését segítő gyakorlatokkal. Pedagógiai esetmegbeszélés Heti 2 óra, 2 kredit, szeminárium A tárgy keretei között a hallgatók építve a már korábban feltárt előzetes pedagógiai nézeteikre, tovább haladnak a reflexió útján, hogy elmélyített elképzeléseik és tapasztalataik értelmezése során felkészüljenek a pedagógiai tevékenységet tudatosan elemző gondolkodásra és gyakorlatra. A megbeszélések során olyan módszereket is megismernek a hallgatók, amelyek segítik őket a pedagógiai problémák felismerésében, elemzésében és megoldási módok kiválasztásában, alkalmazásában. Szabadidő-pedagógia A tantárgy keretében a résztvevők megismerkednek a nevelési asszisztens egyik alapvető funkciójával a szabadidő-szervezéssel. Ezáltal a hallgatók jobban megértik a szabadidő funkcióját, szerepét a személyiségfejlesztésben, ismereteket szereznek a szabadidős tevékenységek alapvető formáiról, alkalmazási lehetőségeiről, a szabadidős tevékenységek iskolai és iskolán kívüli színtereiről. A nevelőmunka intézményi keretei I. A tantárgy a nevelőmunkához kötődő interdiszciplináris kapcsolatok megismerésére ad lehetőséget. A hallgatók elsődleges betekintést kapnak a kollégiumi nevelés, a nevelőotthoni nevelés, a múzeumpedagógia, drámapedagógia, sportpedagógia, zoopedagógia, stb. elméleti alapjaiba, s értelmezik a kapcsolódási pontjait a nevelési asszisztens feladatköreivel. Ez a tárgy nyújt lehetőséget arra, hogy a fenti terülteket megismerve a hallgató valamely témát, intézményt választva az azonos c. tantárgy második félévében specializálódhasson egy vagy több irányt elmélyítve. 4

5 Szervezet- és vezetéselmélet A tantárgy keretében lehetőség nyílik az iskolának mint szervezetnek a feltérképezésére, különösen a belső folyamatoknak, a működési mechanizmusoknak az áttekintésére, az intézmény strukturális kérdéseinek átgondolására. A hallgató ezek során konkrét ismereteket szerez a szervezet irányításának területéről, a szervezeten belüli kommunikáció jelentőségéről, a motiváció lehetőségeiről, megismeri a nevelői asszisztens helyzetét és lehetőségeit az intézmény szervezeti struktúrájában. 2. félév Gyermek- és ifjúságvédelem A tantárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a gyermekvédelem hazai rendszerével és működésének sajátosságaival. Hangsúlyos szerepet kap a gyermekek ellen elkövetett bántalmazás jellemzőinek, tüneteinek megismerése, a hátrányos helyzet és a veszélyezettség fogalmának árnyalt, gyakorlati vonatkozásait is feltáró bemutatása. Valamint foglalkozik a tárgy a gyermekvédelem lehetőségeinek feltárásával az oktatási intézményeken belül, különös tekintettel a nevelési asszisztens lehetőségeire. Prevenciós munka az iskolában Heti 2 óra, 3 kredit, előadás A tantárgy keretében lehetőség nyílik a prevenció szertágazó területeinek megismerésére és az iskolai prevenció feladatainak feltárására. A szemináriumi foglalkozás keretében a hallgatók megismerkednek konkrét, működő prevenciós programokkal, azok tervezésének, változatos tartalmi felhasználásának lehetőségeivel. A nevelőmunka intézményi keretei II. Heti 2 óra, 3 kredit, szeminárium A kapcsolódó elméleti tantárgy után a hallgatók megismerik a választott terület, ill. területek intézményi kereteit, felkészülnek az önálló programszervezésre, vezetésre, irányításra a fenti szakterületek (lásd: Nevelőmunka intézményi keretei I.) legalább egyikén. Továbbá saját tapasztalatokat gyűjtenek az adott intézményi keretek közt a szemináriumi oktató vezetésével. A kurzus tehát hozzásegít a specializálódáshoz, a nevelési asszisztens iskolán kívüli lehetőségeinek megismeréséhez. 5

6 Non-profit menedzsment A tantárgy megismerteti a non-profit szervezetek működési feltételeit, jogi környezetét, a közoktatási intézményekhez való kapcsolódási lehetőségeit, a hatékony pályázatírás legfontosabb jellemzőit. Ezáltal a hallgató megérti a tanórán kívüli szabadidő megszervezésének gyakorlati feladatait, a diákok bevonásának lehetőségeit (szakkörök, iskolai napok, kulturális rendezvények, iskolai ünnepségek, intézményi projektek stb.), a diákok önszerveződésének lehetőségeit (DÖK, önképzőkör, diáknap, stb.), ezek irányítását, motiválását, kivitelezését. Továbbá képet alkot az iskolán kívüli programok megszervezéséről, lebonyolításáról, értékeléséről, dokumentálásáról (iskolai kirándulások, erdei iskola, rendezvények, stb.). A nevelőmunka módszertana Heti 2 óra, 5 kredit, szeminárium A tárgy keretében a hallgatók megismerkedhetnek a neveléshez kapcsolódó különféle módszerekkel, és tapasztalatot szerezhetnek ezek működéséről a gyakorlatban. A tevékenységszervezés alternatív módjainak megismertetése hangsúlyos feladata a tárgynak, különös tekintettel a pedagógiai projekt alkalmazásának iskolai lehetőségeire. Egy projektterv készítése során a pedagógiai hatásrendszerről szóló elméleti ismeretek egyéni és csoportos alkalmazása mellett a hallgatók sajátélményű tapasztalatszerzése is része tárgynak. Szakmai gyakorlat Heti 3 óra, 5 kredit, gyakorlat A képzés második felében a hallgatók hosszabb, összefüggő gyakorlat során alkothatnak képet a nevelői asszisztens mindennapi feladatairól. E gyakorlat keretében mód nyílik arra, hogy alkalmazzák elméleti ismereteiket, tapasztalatot gyűjtsenek választott szakterületükön, amelyet a szakdolgozati munkájukban is hasznosíthatnak. A szakmai gyakorlat eredményes végzését a gyakorlati helyszínen működő mentor és egy egyetemi oktató koordinálja a hallgató rendelkezésére bocsátott szempontrendszer mentén. Az egyetemi oktató konzultációs lehetőséggel segíti a szakmai reflexiót. Szabadon választható I.-II. Az első félévben az Oktatási asszisztens szakirány tárgyaiból kínálunk fel választható tárgyakat: válaszolva a hallgatói igényekre, lehetőséget adva a szélesebb területet átfogó szakmai fejlődésre, és a két terület szoros összekapcsolódásának szemléletét elősegítendő. PEDB-503 Multimédia az oktatásban PEDB-505 Tantervelmélet és tantervfejlesztés PEDB-507 Pedagógiai értékelés A második félévben különféle, a nevelés témaköréhez kapcsolódó speciális, szűkebb (esetleg határ)területeket megcélzó témákban, egy-egy kérdés alaposabb elmélyítésének lehetőségét adva hirdetünk meg szabadon választható tárgyakat, melyekről a következő félévben adunk tájékoztatást. 6

7 OKTATÁSI ASSZISZTENS SZAKIRÁNY Bevezető: Az oktatási asszisztens szakképesítést szerző hallgatók képesek lesznek hatékony segítőként közreműködni az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli (képzés, továbbképzés, átképzés) oktatási feladatok szervezésében, lebonyolításában, a tevékenységekkel kapcsolatos operatív feladatok ellátásában az oktatási intézményekben, a főhatóságok, önkormányzatok, szakmai szolgáltatók, munkaügyi központok szakapparátusában, non-profit jellegű intézményekben, társadalmi és vallási szervezetekben, illetve oktatási vállalkozásokban. Megszerzett szakértelmük hasznosulhat pedagógiai kutatások szervezésében és ügyintézésében is. A hallgató a szakirány elvégzése után jelentkezhet a Neveléstudományi MA-ra, amelyhez a BA-képzés szintén jó alapokat nyújt. A szakirány azokra az igényekre épül, amelyek a korszerű oktatássegítés különböző területein fogalmazódtak meg. A képzés így a legújabb jelenségek, problémák értelmezését, illetve az ezekhez kapcsolódó feladatok kompetens megoldásának képességét fejleszti. Jelentős teret kapnak tehát a szakirányban a tervezés, a szervezés és az értékelés legkorszerűbb tartalmai és módszerei, melyek a tantestületekben egyelőre csak részben vannak jelen. A szakirány tartalmaiban központi szerepe van a fejlesztéssel kapcsolatos képességeknek, legyen az tananyag, multimédiás eszköz, vagy értékelő eszköz fejlesztése. A tantárgyak hálóterve: Tantárgy neve Tervezett oktató Félév és óraszám Értékelés Kredit Oktató 5 6 Bevezetés az oktatásszervezésbe 45 kollokvium 4 Árendás Péter Oktatásszervezés Árendás Péter, 30 gyakorlati jegy 4 Szivák Judit Multimédia az oktatásban 30 kollokvium 4 Danka Adrienn Multimédia-tervezés és fejlesztés 45 gyakorlati jegy 4 Danka Adrienn Tantervelmélet és tantervfejlesztés 30 kollokvium 4 Lukács István Tananyagkészítés 45 gyakorlati jegy 3 Lukács István Pedagógiai értékelés 30 kollokvium 3 Szivák Judit Mérőeszközök az iskolában 30 kollokvium 4 Ollé János Informatika az oktatásban I-II kollokvium 6 Ollé János Informatikai alapú oktatási környezetek 30 gyakorlati jegy 3 Lévai Dóra Iskolai gyakorlat 60 gyakorlati jegy 6 Szivák Judit Szabadon választható I.- II kollokvium 3/

8 A tantárgyak rövid leírása 1. félév Bevezetés az oktatásszervezésbe Heti 3 óra, 4 kredit, előadás A tantárgy célja, hogy a hallgató átfogó gyakorlati tudást szerezzen az oktatásszervezés iskolai és iskolarendszeren kívüli kérdéseiről. Ennek érdekében a következő témakörök tárgyalása ajánlott: Az oktatásszervező feladatai, munkájának jogi háttere különféle oktatási intézményekben és munkahelyeken. A szervezés stratégiai és operatív aspektusai. Szervezeti kultúra. Az oktatásszervező kapcsolatai, együttműködése az oktatásban érdekeltekkel. Az oktatásszervező értékelése, önértékelése. (A részletes tartalom további kidolgozás alatt áll.) Multimédia az oktatásban A multimédiás tananyagok didaktikája A multimédiás tananyagok minőségbiztosítási rendszere Multimédia-szerkesztő programok Az oktatófilm készítésének módszertana A Sulinet Digitális Tudásbázis kialakulása, szerkezete, funkciói Digitális fényképezési ismeretek Intézménylátogatások (közoktatás és piaci szféra) A félév során egy írásbeli feladatot kell teljesíteni, valamint szóbeli vizsga keretében számot kell adni az elméleti tudásról. 1. Esettanulmány készítése Az intézménylátogatások alkalmával szerzett tapasztalatok esettanulmányban való rögzítése az alábbi szempontok figyelembe vételével: - az intézmény rövid bemutatása - az intézmény által használt multimédiás szoftverek bemutatása - az intézmény által készített multimédiás anyagok jellemzői Az esettanulmány része a kollokviumi beszélgetésnek, és befolyásolja a kollokvium végső érdemjegyét. 2. Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga két részből áll: - A tételek: az előadás anyagából összeállított tételsor alapján - B tételek: szakirodalmi lista alapján A szóbeli vizsgán egy véletlenszerűen kiválasztott A tétel, valamint egy véletlenszerűen kiválasztott szakirodalmi B tétel alapján kell az adott témakört ismertetni. Az A és a B tétel kifejtése azonos súllyal számít bele a végső érdemjegybe. 8

9 Tantervelmélet és tantervfejlesztés A triviumtól a curriculumig tantervelmélet és tantervfejlesztés történeti áttekintésben. A tanterv értelmezésének változásai és ennek pedagógiai összefüggései. A tantervelmélet (és tantervfejlesztés) mint pedagógiai szaktudomány: a didaktika és a tantervelmélet, a tantervelmélet és a tantervfejlesztés területei. A központi és a helyi tervezés problémaköre. A curriculumelmélet (pl. Tyler-modell). A tantervelméleti és a tantervi kérdések curriculumszemléletű értelmezése. A folyamatszabályozás, a célok meghatározása, a tananyag kiválasztása és a tananyag elrendezése. A NAT 2003 sajátosságai, szerepe a közoktatás tartalmi szabályozásában, kompetenciák és követelmények. A helyi tanterv (tantárgyi rendszer kialakítása, tantárgyak elrendezése, óraszámok, tantárgyi tartalmak és követelmények, tankönyvek és más taneszközök megválasztása, az ellenőrzés és az értékelés tervezése). Bár a kurzus jellege előadás, a 30 kontakt órának legfeljebb a fele alkalmazza majd az előadás módszerét. Az időnek legalább a felében a foglalkozások szemináriumi jellegűek. Épp ezért része a követelményeknek az órákon való aktív részvétel, a csoportmunkába való bekapcsolódás és az egyéni feladatok sikeres elvégzése. Pedagógiai értékelés Heti 2 óra, 3 kredit, előadás - Intézményértékelési modellek - Az intézményértékelés funkciói, területei - Nyitott önértékelés - A partnerek igényeinek és elégedettségének mérése - Teljes körű intézményi önértékelés (EFQM modell, KMD modell) - Pedagógusok teljesítményértékelése - Vezetők teljesítményértékelése - Az oktatási programok értékelése - Minőségirányítás az intézményben, az iskola értékelési-mérési rendszere - Az értékelés és a fejlesztés kapcsolata Az előadás és a feldolgozott szakirodalom segítségével egy intézmény értékelési rendszerének elemzése (dokumentumelemzés, interjú, kérdőív), fejlesztési javaslatok kidolgozása / értékelő eszköz fejlesztése. Mérőeszközök az iskolában - A közoktatási törvényben szabályozott intézményértékelési feladatok, az iskolák mérési és értékelési feladatai és ezek helyi szintű tervezése - Minőségbiztosítás segítő értékelési feladatok az iskolában 9

10 - Hazai és nemzetközi teljesítményvizsgálatok Magyarországon: TIMSS, PIRLS, SITES, PISA, Monitor, OKM, DIFER. - Az Országos Kompetenciamérés (OKM): o a kialakulás előzményei, vizsgált célterületek, tudásértelmezések o a feladatsorok szerkezete, stílusa, tartalma o az országos mérés technikai lebonyolításának algoritmusa o a mérési eredmények iskolai és telephelyi szintű értelmezése o információs rendszerek használata a mérési dokumentáció összeállítása során - A DIFER mérés: o elemi alapkészségek diagnosztikus fejlődésének vizsgálati rendszere o az alapkészség, mint mérési célterület, a mérőcsomag tartalma, használata o tanulók személyre szabott értékelése, a fejlettségi szintek értelmezése o az osztály szintű elemzések alapja, viszonyítási pontok A kurzus tételsor alapján kollokviummal zárul. A vizsgára bocsátás feltétele egy szabadon választott közoktatási intézmény OKM eredményeinek rövid értelmező elemzése, egy tanuló DIFER eredményei alapján rövid jellemzés készítése. A két írásos elemzés tartalma orientálja a kollokvium menetét is. Informatika az oktatásban I. Heti 2 óra, 3 kredit, előadás - tanítás és tanulás az információs társadalomban, társadalmi hálózatok, hálózati társadalom, a tudásfogalom átalakulása - tanári és tanulói szerepváltozások, digitális kultúra, digitális szubkultúrák - interaktív hálózatok, egyéni és közösségi tartalomszolgáltatás: a web 2.0 alapelv érvényesítése a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységekben - tartalomszolgáltatás és tartalommegosztás iskolai és iskolán kívüli környezetben, az egyén és a közösség digitális portfóliója - az iskolai weblap szerepe az iskola életében, a fejlesztésének fontosabb lehetőségei: hírportálok és LCMS rendszerek - on-line tanulási környezetek szerepe a közösségek formálásában A kurzus tételsor alapján kollokviummal zárul. A vizsga feltétele egy adott közoktatási intézmény számára rövid és hosszú távú oktatás-informatikai fejlesztési terv készítése, ami a kollokviumi beszélgetés tartalmát is orientálja. 2. félév: Oktatásszervezés Heti 2 óra, 4 kredit, szeminárium A kurzus célja, hogy az oktatásszervezés operatív feladatainak megoldásához szükséges gyakorlati tudást megszerezzék az oktatásban résztvevők. Javasolt témakörök: Intézményi ügykezelés, ügyvitel. Különféle, hagyományos és korszerű dokumentációk kezelése. Ügyintézői feladatok az intézményben: kapcsolattartás, nyilvántartások vezetése, 10

11 programok előkészítése, az intézményi programok lebonyolításának segítése, egyéb adminisztrációs teendők. Oktatásszervezési feladatok: az intézmény hatékony munkarendjének kialakítása, a preventív tanulásszervezés segítése. (kidolgozás alatt) Multimédia tervezés és fejlesztés Heti 3 óra, 4 kredit, szeminárium Film- és hangvágás Digitális fényképezés Képszerkesztés A Sulinet Digitális Tudásbázis mint tananyagforrás használata Power Point a tananyagkészítésben Az interaktív tábla mint tananyagkészítő eszköz Multimédiás tananyagok készítése A félév végére az elméleti és a gyakorlati tudás együttes alkalmazásával egy komplett multimédiás CD elkészítése a hallgatók feladata, mely feladatot kiscsoportokban, projektmunkában kell elkészíteniük. Ehhez többek között szükség lesz arra is, hogy a csoportok videofelvételeket, hangfelvételeket, fényképeket készítsenek és szerkesszenek meg úgy, hogy a létrehozott multimédiás anyag didaktikai szempontból is megfelelő legyen. Tananyagkészítés Heti 3 óra, 3 kredit, szeminárium Oktatási programok, programcsomagok. Modulleírások, információhordozó és feladathordozó eszközök, az értékelés eszközei. Tananyagkiválasztás és elrendezés, céltaxonómiák, célok kiválasztása, meghatározása. A tananyag mint rendszer: a tananyag részegységei, alrendszerei, vertikális tananyagstruktúrák, tartalmi kapcsolatok feltárása, elemzése, modulok a tananyagban. Tananyagfejlesztés és oktatási folyamat. A tananyagfejlesztés szintjei (a tantervek, a programok, a tankönyvek és más eszközök szintje, és az erre épülő szintek: a ténylegesen feldolgozott tananyag és az elsajátított tananyag). Tananyag az iskolai oktatási folyamat követelményrendszerében. Tananyagfejlesztés és oktatási stratégiák. Tananyag és differenciálás. Tananyag és értékelés A foglalkozásokon való aktív részvétel, együttműködés a csoport tagjaival a feladatok megoldásában. A kurzus tartalmi egységei közül a hallgató által kiválasztott problémakör önálló feldolgozása, a feldolgozás dokumentumainak elkészítése, beillesztése a hallgató készülő portfoliójába. A feldolgozáshoz vegyen alapul a hallgató pl. valamilyen közoktatási tantárgyat és dolgozzon ki példákat legalább háromra a következő tananyagtervezési formák közül: - általános tantervi koncepció - általános tantárgytervezet - foglalkoztatási terv 11

12 - zárt és nyílt moduláris egységek - egy tematikus egység terve - tankönyv szinopszisa - tankönyvi fejezet - egy egység oktatócsomagjának terve - egy egység feladatlapja - egy egység teljesítménymérő eszköze Informatika az oktatásban II. Heti 2 óra, 3 kredit, előadás - A számítógép mint a tartalom bemutatásának, kialakításának és megosztásának eszköze a tanórai tevékenységekben - Multimédiás szemléltető eszközök és oktatócsomagok, oktatóprogramok használata a tanítási-tanulási folyamatban - Az interaktív tábla a frontális és nem frontális tanulásszervezésben - A tanári szerep és tevékenység on-line tanulási környezetben A kurzus kollokviummal zárul. A vizsga feltétele három iskolai esettanulmány elkészítése: (1) számítógéppel segített tanítási-tanulási folyamat osztálytermi megfigyelése és elemzése, (2) pedagógus interaktív tábla használata során - osztálytermi megfigyelés és elemzés, (3) on-line tanulási környezetben folytatott tanári tevékenység megfigyelése és elemzése. Mindhárom esettanulmány része a kollokviumi beszélgetésnek. Iskolai gyakorlat Heti 6 óra, 6 kredit, szeminárium Az iskolai gyakorlatok alkalmazó tantárgyként szolgálják a terepen végezhető feladatokkal való ismerkedést, azokban való jártasságok megszerzését. Az iskolai gyakorlat tárgy keretében a hallgatók pedagógiai intézményekben végeznek feladatokat, irányított megfigyelő tevékenységet különféle intézményi, csoport és egyéni szinten megvalósuló oktatásszervezési területeken. Bekapcsolódnak az intézmény oktatásszervezési feladatainak ellátásába, gyakorlati segítséget nyújtanak az intézmény igényei szerint, melyről reflektív naplót vezetnek. 12

13 NEVELÉSKUTATÁSI ASSZISZTENS SZAKIRÁNY Bevezető: A szakirány létrehozása, a szakirány kurzusaiban szereplő tartalom összeállítása és a szakirány oktatóinak szándéka két egymástól eltérő, de közös alapra építő célnak igyekszik megfelelni. A neveléskutatási asszisztens szakirány egy lehetőség arra, hogy a pedagógia szakos hallgató nagyobb kutatási projektekben is helytálló, képzett és gyakorlott asszisztenssé váljon, aki hatékonyan képes segíteni a kutatók munkáját. Egyrészt olyan kutatóvá, aki a pedagógia MA teljesítése után akár a PhD képzésben való részvételt is célként tűzheti ki maga elé, másrészt pedig olyan kutatatást segítő munkatárssá, aki a közoktatás, felsőoktatás és felnőttképzés és más oktatáshoz kötődő területek szolgáltatásában, azok piacán is képes eredményesen dolgozni, a kutatómunkát asszisztensként segíteni. A szakirány kurzusai jóllehet számos gyakorlati foglalkozás és tényleges kutatásba való bekapcsolódás segíti a hallgató tanulmányait alapvetően nem orientálódnak meghatározott tématerület felé: a témaválasztás a hallgató feladata. Az oktatók a hivatásos kutatóasszisztenssé válás segítését vállalják az alábbi tantárgyakkal és kutatási lehetőségek biztosításával: Tantárgy neve Félév és óraszám Értékelés Kredit félév félév A pedagógiai kutatások elmélete 15 K 2 Kvalitatív kutatási módszerek a pedagógiai kutatásokban 60 K 4 Kvantitatív feltáró módszerek a pedagógiai kutatásokban 45 K 3 Szakirodalmi adatbázisok készítése és fejlesztése 30 K 2 Új eredmények és problémák a társadalom-, humántudományi kutatásokban 45 K 6 Külső kutatási gyakorlat kutatóintézetekben I.-II Gy 4 Külső kutatási gyakorlat nevelési-oktatási intézményekben I- II Gy 4 Adatbáziskésztés és adatbázis-kezelés 30 Gy 2 Adatfeldolgozás: Elemi és többváltozós statisztikai eljárások 60 K 4 Pályázatírás I. 15 K 2 Pályázatírás II. 30 Gy 2 Ügyviteli és gazdasági alapismeretek 30 K 2 Önálló kutatási gyakorlat 15 Gy 2 Csoportos kutatási gyakorlat I. 15 Gy 2 Csoportos kutatási gyakorlat II. 15 Gy 2 Retorika 30 K 3 Írásgyakorlat 30 Gy 2 Csoportos kutatási gyakorlat III. 15 Gy 2 Összesen K/9Gy 50 K = kollokvium, Gy = gyakorlat 13

14 Ha a kutatómunka hatékony segítésére való felkészülés, vagy akár a szolgáltatásban piaci szereplőként való érvényesülés a cél, mindenképpen szükség van: (1) a korábbinál alaposabb és azokat kiegészítő kutatás-módszertani ismeretekre, (2) egy kutatási projekt teljes menedzseléséhez szükséges tudásra és képességekre: pályázatírás, pénzügyi ismeretek, projektmenedzsment, kutatócsoportban való egyéni, csoportos munka. Ezen kívül természetes, hogy a kutatómunka, (3) a tényleges kutatási tevékenység is jelen van a szakirány tematikájában. A saját kutatáson túl ki kell próbálni, hogy (4) milyen lehet az egyetemen kívüli kutatómunka, illetve (5) meg kell ismerkedni a neveléstudomány legújabb kutatási problématerületeivel és eredményeivel. A kutatójelölt eredményes kutatásával, kutatásban való részvételével a szakirány zárásaként (6) eredményeinek bemutatásához kapcsolódóan fejlesztheti írásbeli és szóbeli közlését, gyakorolhatja a szakírás és az előadás különböző műfajait. Gyakori kérdések és feltételes válaszok a szakiránnyal kapcsolatban: Ez a legnehezebb szakirány a három közül? Nem feltétlenül. Egy képzés, vagy szakirány nehézsége nem csak a kurzusleírások követelményein múlik, hanem azon is, hogy a hallgató mennyi munkát és energiát fektet a feladatainak a megoldására. Ha nem ment jól a kutatásmódszertan, attól még érdemes ezzel próbálkoznom? Természetesen igen. A neveléskutatási asszisztens képzés elején még nem kell mindent tudni a kutatás-módszertanról, bőven lesz idő és lehetőség tanulni és gyakorolni a két félév során. Ez egy elméleti jellegű szakirány praktikus ismeretek és a munkaerőpiacon hasznos ismeretek nélkül? Nem annak szánjuk. A képzésnek természetesen vannak elméleti elemei is, de a kutatási gyakorlatok, illetve nagyobb kutatásokba való bekapcsolódás során rengeteg praktikus dolgot lehet tanulni a kutatómunkával kapcsolatban. A külső gyakorlatok pedig lehetőséget adnak arra, hogy a megrendelésre történő kutatómunkával ismerkedjen a hallgató még azelőtt, hogy ténylegesen is munkát szeretne vállalni nagyobb kutatási projektek asszisztenseként. Kell majd matematikai statisztikát is tanulni? Alkalmazott matematikát mindenképpen, hiszen egy felkészült kutató számára ez manapság éppannyira szükséges, mint a kvalitatív kutatásra való alkalmasság. Akár mind a kettőben egyszerre lehet jártasnak lenni, de azzal sincs gond, ha az érdeklődés valamelyik irányba elviszi a hallgatót. Előnyt jelent az MA szintre való bekerüléshez, ha ezt a szakirányt választja valaki? Nem feltétlenül, mert a soron következő képzési szinteken való boldogulás mindig az előző szinten végzett munkával arányos. Ez a szakirány kell ahhoz, hogy kutatójelöltként PhD képzésekbe tudjak felvételizni? Nem, természetesen más szakirányok elvégzésével is be lehet kerülni az MA és a PhD képzési szintekre is. Ez a képzés a kutatómunka asszisztensként történő segítésére készül fel, jóllehet számos olyan ismeret és kompetencia is elsajátítható, ami hasznos lehet a tudományos kutatómunkára való felkészülésben is. Csak ezen a szakirányon lehet a tanulmányokhoz kapcsolódó kutatómunkát végezni? Nem, más szakirányoknál is lesz erre lehetőség. Ez a szakirány szinte tetszőleges témaválasztás mellett célzottan a kutatómunkára készít fel. Milyen témát lehet kutatni? Egyrészt a hallgató által választott tetszőleges, neveléstudományhoz kapcsolódó téma lehetséges, másrészt arra is fel kell készülni, hogy a téma nem saját érdeklődésből, hanem egy piaci megrendelőtől érkezik, konkrét elvárásokkal és elképzelésekkel. A szakirány teljesítésével hol lehet elhelyezkedni, milyen munkát lehet vállalni? Az elhelyezkedés nem csak a szakirány választásától és a teljesítésétől függ, hanem a hallgató által végzett tanulmányok eredményességétől is. Elsősorban a neveléstudományi kutatómunka, az oktatáshoz kapcsoló kutatásokra való felkészítés a cél. Ez lehet akár egy nagyobb kutatóintézetben való tevékenység, de egy piaci alapon működő vállalkozás képzési hatékonyságának kutató munkája is. A neveléskutatási asszisztens szakiránnyal kapcsolatban felmerült további kérdések ügyében bárkinek szívesen rendelkezésére áll a szakirány felelőse. 14

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre.

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre. Tantárgy neve: Stratégiai tervezés Kódja: NBG_GI832K4 Kreditszáma: 4 A tanóra típusa és száma: (2 óra előadás + 2 óra gyakorlat) / hét Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): kollokvium

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT IBRÁNYI TANKERÜLET 147004 I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2015. BEVEZETÉS Buji II.

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető Kollega! Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!

Tisztelt Intézményvezető Kollega! Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga! Tisztelt Intézményvezető Kollega! Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga! Szíves figyelmedbe ajánlom a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó 2008/2009-es tanévi pedagógus-továbbképzési programját.

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar. Kari Működési Szabályzat. 5. sz. melléklet Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kari Működési Szabályzat 5. sz. melléklet A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 1. A minőségbiztosítás szervezeti feltételei és eljárásai

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30)

PM közlemény. Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30) PM közlemény a pénzügyminiszter ágazatába tartozó felsőfokú szakképzés keretében oktatott szakképesítéseknek a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló

Részletesebben

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében Kovács K.: Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében 89 Kovács Krisztina Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében A tanulmány a Magyarországon folyó

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK TARTALOM I. Távoktatás alapfeladata, általános jellemzői... 3 1. A távoktatás alapfeladata... 3 2. A távoktatás általános jellemzői... 3 3. Helye a szervezetben...

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin Az Eötvös Loránd Tudományegyetem legfontosabb szakmai eredményei a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című projektben

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv 1. Tantárgyi címoldal Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190

Informatika stratégia. OM azonosító: 034190 Informatika stratégia Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa, Ady u. 8. OM azonosító: 034190... igazgató Ledniczki Tamás Miklós Csaba Diákönkormányzat

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Politika... 4 II. Nevelés-oktatás... 8 III.

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Informatika Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Célok és feladatok Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és megfelelően

Részletesebben

A középfokú oktatás sajátosságainak meghatározása

A középfokú oktatás sajátosságainak meghatározása A középfokú oktatás sajátosságainak meghatározása 1 KOVÁCSNÉ SZEPPELFELD ERZSÉBET TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0001. sz. projekt 1.3. A felsőoktatás szakember kibocsátásának munkaerőpiaci Miért nem kellően

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék

DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

ÉS MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA

ÉS MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI ÉS MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA KÉPZÉSI PROGRAM Készült: Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása () kiemelt program

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14 16. OM: 100566 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t Hatálya: A nevelőtestület elfogadta: 1998.

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat (magister,

Részletesebben

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.4. A. Nevelési program 7. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Útmutató. a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez gyógytornász szakirány számára 2010/11. tanév Tartalomjegyzék 1. Tájékoztató a szakdolgozat elkészítésének

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Végzős osztályok tanulóinak szakképzési lehetőségek a felnőttoktatási tagozaton!

Végzős osztályok tanulóinak szakképzési lehetőségek a felnőttoktatási tagozaton! Végzős osztályok tanulóinak szakképzési lehetőségek a felnőttoktatási tagozaton! Aki eldöntötte, az a WEB- lapon a fő oldalról elérhető OKJ-s szakképzések fül ön keresztül jelentkezzen mielőbb a következő

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet)

Gyakorlati oktató. FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) Gyakorlati oktató (Szakképzés pedagógiai asszisztens) FSZ SZAK (FSZ szint, KKK tervezet) -TERVEZET- KÉSZÍTETTE: Mészáros Attila egyetemi adjunktus Sopron, 2006-06-19 1. A képzési cél Gyakorlati oktató

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPKÉPZÉSI TANULMÁNYAIKAT 201 SZEPTEMBERÉBEN MEGKEZDŐ HALLGATÓK RÉSZÉRE: CSECSEMŐ ÉS KISGYERMEKNEVELŐ SZAK, LEVELEZŐ TAGOZAT Szerkesztette: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta Technikai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON GYOMAENDRİD CSÁRDASZÁLLÁS HUNYA A Minıségfejlesztéssel foglalkozó csoport 2011/2012. évi zárójelentése INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2007-2011 Farkas

Részletesebben

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel: (33)-414-866; Fax: (33)-401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu; web: www.eurokt-akademia.hu PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Projektmenedzserasszisztens. szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Projektmenedzserasszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Projektmenedzser-asszisztens szakügyintéző felsőfokú szakképzés Alapadatok:...

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN Iskolánkban az idegen nyelv emelt szintű oktatása mellett az informatika oktatása is emelt szinten történik. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló emelt

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben