2010. február-március HÍRLÁNC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. február-március HÍRLÁNC"

Átírás

1 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és alacsony óraszámú (5 óra) pedagógus továbbképzések A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 1 4. évfolyamon Az alapítási engedély száma: OM 298/45/2006. Az indítási engedély száma: OKM-4/75/2006. A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A továbbképzés tervezett időpontja: 2010 tavasza Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,- Ft/fő A továbbképzés célja A továbbképzés a pedagógusokat felkészíti arra, hogy képesek legyenek a közoktatási intézményekben a kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazására. A szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag elméleti, pedagógiai, pszichológiai, szakmai, módszertani hátterének, dokumentumainak, fejlesztési feladatainak, a modulok használatának elvi és gyakorlati megismertetése. A képzés arra irányul, hogy a hallgatók alkalmassá váljanak az oktatási programcsomag helyi viszonyokra történő adaptálására, a különböző műveltségterületeken a kompetenciafejlesztésre. A továbbképzés lehetőséget ad a szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag jellemzőinek megismerésére, miszerint a kisiskolások nevelésének legkiválóbb hagyományait megőrizve és továbbfejlesztve, az alternatív pedagógiák jól bevált gyakorlati tapasztalatait felhasználva, egyúttal a neveléstudomány legújabb eredményeire is építve új utakat keres a kisiskolások kommunikációs kultúrájának, a szövegértés, szövegalkotás kompetenciaterületének a mainál eredményesebb fejlesztéséhez. A továbbképzés tartalmi követelményei Ismerje a kompetenciafejlesztés fogalmát és lehetőségeit. Ismerje a szövegértés-szövegalkotás kezdőszakaszának kompetenciaterületén elkészült oktatási programcsomagok elméleti hátterét, fogalmát, szerkezetét, tartalmi jegyeit, felhasználásának módszertani lehetőségeit. 1

2 HÍRLÁNC február-március Ismerje a szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatási programcsomag adaptálás módját, és legyen képes az iskola helyi adottságainak és céljainak megfelelő oktatási programcsomag alkalmazására. Ismerje az értékelő elemző fejlesztő tevékenység módszereit, értékelési szempontjait a program minőségének fenntartása érdekében. A továbbképzés rövid tematikája A továbbképzés időtartamának 20 %-ában a kompetencia alapú oktatási programcsomagok pedagógiai, szakmai, módszertani és pszichológiai hátterét bemutató előadásokra kerül sor, 80 %-a pedig gyakorlat orientált műhelymunka. A programcsomag a gyermek egyéni fejlődési jellemzőihez igazoldó pedagógiai szemléletmód ösztönzésével növeli a sajátos nevelési igényű diákok együttnevelésének, eredményes fejlesztésének esélyeit. A program tartalmának felfelé nyitott, többféle elágazási lehetőségnek utat engedő szabályozottságával kedvez a gyakorlati felhasználásban szükség szerint alkalmazható többféle módszertani eljárásrendszer alkalmazásának, a sokszínűség eredményességet szolgáló érvényesülésének. Kompetencia alapú tanulási stratégiát részesít előnyben, ezért tekintettel a korosztály jellemzőire a kezdő olvasás-és írástanításban kiemelt szerepet szán a cselekvéses tanulásnak. Legmarkánsabb új vonása, hogy a kompetencia terület fejlesztési feladatait, illetve azok megvalósulását a program nem tanévekben, hanem folyamatban jelöli meg. Ezzel reális esélyt teremt a tanulók kulturális, képességbeli, és tanulási szükségletekben megmutatkozó különbözőségeinek kezeléséhez, minőségi elmozdulást hozhat a lényegesen hatékonyabb alapozás tekintetében, alkalmazásával megelőzhető a lemorzsolódás, feleslegessé válik a szegregáció. A tanúsítvány kiadásának feltételei Részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 100 %-a. A műhelymunkában való részvétel. Záródolgozat terjedelme legalább 10 oldal. A leadási határidő: a továbbképzés befejezése után 30 napon belül. A hallgatók részvételének feltételei: főiskolai végzettség, pedagógus szakképzettség A hallgató saját eszközei: saját íróeszközök A képzés sikeres teljesítésének igazolása: tanúsítvány A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u

3 2010. február-március HÍRLÁNC A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: Az indítási engedély száma: OKM-2/19/2006. Az egyéni tanulási stratégiák fejlesztése A továbbképzés időpontja: március 5 6., 13 órától (a további két időpontról a résztvevők a helyszínen kapnak tájékoztatást) Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A különböző közoktatási és tanácsadó intézményekben dolgozó pedagógusok, pszichológusok, felkészítése a tanulók egyéni tanulása során megfigyelt (és/vagy a tanuló és/ vagy a szülők, és/vagy a pedagógusok által jelzett) tanulásmódszertani problémák feltárására és korrigálására. Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek az egyéni tanulásmódszertani problémákat önállóan diagnosztizálni, a diagnosztizálás alapján az egyéni tanulást segítő fejlesztési tervet összeállítani, s megvalósítani, továbbá az ehhez szükséges terminológia- és eszközrendszert adekvátan kiválasztani és használni. Az előírt tartalmi követelmények Tanulásdiagnosztikai kompetencia: konkrét ismeretekkel és gyakorlati jártassággal rendelkezzenek a hazai gyakorlatban alkalmazott tanulásdiagnosztikai eszközöket illetően (pl. milyen változókat mérnek, hány évesek körében használhatók, milyen tanulás módszertani problémák feltárásár és milyen fejlesztési célok megfogalmazására alkalmasak, hogyan kell használni azokat stb.). Tanulásmódszertani kompetencia: a konkrét ismeret szintjén és a jártasság szintjén is sajátítsanak el az egyéni tanulásfejlesztésben alkalmazható tanulási módszereket. Tanulásfejlesztési kompetencia: képesek legyenek a diákok körében a tanulásdiagnosztika és a tanulás módszertani fejlesztés átfogó megtervezésére, megvalósítására; a diagnosztika során feltárt tanulási problémák korrigálására alkalmas tanulási módszerek kiválasztására, nevelésére és oktatására. A képzésben való részvétel feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus-képesítés. A program tematikája A képzés indokoltsága: a pedagógiai, pedagógia-pszichológiai szakirodalomban több évtizede visszatérő motívum, hogy a tanulók többsége inadekvát, felszínes, javarészt reproduktív tanulási módszereket alkalmaz. E tanulási problémák jelentős része azonban feltárható, s megfelelő fejlesztőeljárások révén korrigálható! 3

4 HÍRLÁNC február-március Az első tematikai egység a tanulásdiagnosztika és-fejlesztés alapfogalmait és elméleti hátterét járja körül. Megismerkedünk a tanuláselméletek,- modellek fogalmával, valamint a tanulási taktika, stratégia, stílus fogalmával. Külön figyelmet fordítunk a tanulás IPOO-modelljére. A következőkben tanulásdiagnosztikával kapcsolatosan az alábbi kérdések kerülnek megvitatásra. Mi a tanulásdiagnosztika célja? Milyen módszerei vannak a tanulásdiagnosztikának? Milyen előnyei és hátrányai vannak az egyes módszereknek? Hogyan kell használni a tanulásdiagnosztikai megfigyelési szempontsorokat, kérdőíveket, teszteket, interjú és tartalomelemzés módszereket? Hogyan mérhető a tanulók teljesítménye az IPOO-modell egyes fázisaiban? Az utolsó tematikai egység a tanulásfejlesztésre koncentrál. Olyan kérdések merülnek itt fel, mint: Milyen módon fejleszthető a tanulás? Hogyan fejleszthető a tanulás input (információbemenet) fázisa? Hogyan fejleszthető a tanulás output (feleléssel, dolgozatírással stb., tehát információprezentációval jellemezhető) fázisa? Melyek a tanulásszervezés fejlesztésének lehetőségei? A hallgatók saját eszközei: papír, íróeszköz. A tanúsítvány kiadásának feltételei az összóraszám 90 %-án való részvétel az ellenőrző feladatok elvégzése a záródolgozat követelményeinek teljesítése A képzés sikeres teljesítésének igazolása: tanúsítvány A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. Korszakalkotó tudás 18. Tankönyv, taneszköz kiállítás és vásár Miskolc, január

5 2010. február-március HÍRLÁNC A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: Indítási engedélyszám: OM 298/57/2006. A kooperatív tanulás A továbbképzés időpontja: február és március 4 5., 13 órától Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja Az általános iskolában dolgozó pedagógusok felkészítése a kooperatív tanulás gyakorlati alkalmazására. A kooperatív tanulás elméletét adó társadalomfilozófiai és szociálpszichológiai alapoknak, a korszerű stratégiai oktatási módszerek alapelveivel, az együttműködő tanulás módszereinek, szervezésének, tervezésének, az oktatás folyamatában való alkalmazás lehetőségeinek, valamint a pedagógus-szerep új dimenzióinak megismertetése. A kooperatív tanulásirányításhoz szükséges alapvető készségek, jártasságok és képességek kialakítása. Az elméleti ismereteknek részben kooperatív saját élményű feldolgozásán keresztül gyakorlati tapasztalat nyújtása. Az előírt tartalmai követelmények az alábbiak megismerése, értelmezése, alkalmazása: A kooperatív tanulás társadalmi és szociálpszichológiai hátteréül szolgáló korszerű elméletek. A korszerű stratégiai tanítási tanulási módszerek főbb jellemzői A kooperatív tanulás fejlesztő hatásának mechanizmusa A csoportalakítás, a csoportfejlesztés, a kommunikáció- és gondolkodás-fejlesztés, a tanulóknak szóló visszajelzés korszerű módszerei, valamint az oktatási folyamatban alkalmazható kooperatív tanulási módszerek A tanúsítvány kiadásának feltételei az összóraszám 90 %-án való részvétel az ellenőrző feladatok elvégzése a záródolgozat követelményeinek teljesítése 5

6 HÍRLÁNC február-március Kötelező szakirodalom Balogh László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis Könyvkiadó, Bp. I-V. rész, o. (össz.: 66. oldal) N. Kollár Katalin Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Bp fejezet, o. (össz.: 171. oldal) Ajánlott szakirodalom: Balogh László (2000): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. Kossuth Egyetem Kiadó, Debrecen. Horvát Attila (1994): Kooperatív technikák. OKI, Bp. Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Önkonet Kft., Bp. Roeders, Paul (1997): A hatékony tanulás titka. Calibra Kiadó, Bp. Vastagh Zoltán (1999): Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs. A hallgatók saját eszközei Papír, íróeszköz, színes ceruza, vagy toll, vagy filctoll (4 szín), kötelező irodalom. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. Korszakalkotó tudás 18. Tankönyv, taneszköz kiállítás és vásár Miskolc, január

7 2010. február-március HÍRLÁNC Beilleszkedési problémák és magatartási zavarok óvodás és kisiskolás korban A továbbképzés indítási engedély száma: OKM 4/201/2006. A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A továbbképzés tervezett időpontja: március , 9 órától Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja Ismeretek közvetítése az öröklött, valamint a környezeti hatásra kialakult fejlődési zavarok elemzéséhez, megkülönbözetéséhez. Segítség nyújtása az óvodás és kisiskolás korú gyermekeknél jelentkező magatartási és beilleszkedési nehézségek okainak feltárásához. Gyakorlati útmutatás az óvodapedagógusok, tanítók számára a gyermekek, tanulók problémáinak kezeléséhez, a szülők megsegítéséhez. Hozzájárulni a más szakemberekkel történő együttműködés eredményességéhez, segíteni a gyermekre figyelő pedagógusi beállítódás erősödését. A továbbképzés tartalmi követelményei A résztvevők ismerjék a gyermekek/tanulók magatartási és beilleszkedési nehézségeinek születési és környezeti okait. Tudják elemezni ok-okozati összefüggés szintjén az öröklött és környezeti okok hatását a gyermekek/tanulók viselkedési formáiban. Tudják alkalmazni a megismert pedagógiai eljárásokat, amelyekkel a problémákkal küzdő gyermekek/tanulók esetében pozitív változásokat érhetnek el. Legyenek képesek a problémák okainak ismeretében a változás előidézéséhez segítséget nyújtani a gyermeknek és szülőknek. Legyenek tájékozottak, hogy egy azonosított probléma kezelésében, milyen szakirányú segítség bevonása lehetséges. A továbbképzés rövid tematikája Napjainkban általános a közoktatási intézmények azon tapasztalata, hogy a nevelő-oktató munka gyakorlatában egyre több az olyan gyermek, aki beilleszkedési, magatartási problémákkal küzd. Ez a képzési program hangsúlyozottan azon pedagógusoknak készült, akik a gyermekek/tanulók egyéni bánásmóddal támogatott fejlődését, fejlesztését értő szeretettel kívánják támogatni, segíteni. A képzés céljaként megjelölt ismeretek közvetítése, a segítségnyújtás és gyakorlati útmutatás, a más szakemberekkel való együttműködés gyakorlatának kialakítása együttesen járul hozzá a gyermekre figyelő pedagógusi beállítódás erősödéséhez. 7

8 HÍRLÁNC február-március A tematikai egységek egymásra épülésének logikája szerint: a beilleszkedési, magatartási problémák napi megnyilvánulásai, látható jelei adnak alapot a problémák ok-okozati szinten történő mélyebb feltárására, elemzésére, mutatnak jó gyakorlatot a problémák differenciált és többoldalú megközelítésére, előrevetítik a viselkedés változására irányuló tudatos befolyásolást és hitet. A tanúsítvány kiadásának feltételei Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 90 százaléka. A zárótanulmány elkészítése folyamatos munkával történik a képzés ideje alatt, a végleges összeállítás, az indítónak történő leadása, a képzés befejezése után két héten belül kötelező. A képzés specialitása, hogy az egyes tematikai egységekhez rendelten keresi a kapcsolatot a képzésben résztvevők saját gyakorlatával, ráirányítva a figyelmet a csoportban/osztályban jelentkező problémák saját élmények feldolgozására. A bemutató foglalkozás/ bemutató óra megfigyelése, elemzése konkrét gyakorlati segítséget kíván adni a problémák kezeléséhez. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. Korszakalkotó tudás 18. Tankönyv, taneszköz kiállítás és vásár Miskolc, január

9 2010. február-március HÍRLÁNC A évfolyamon tanító pedagógusok felkészítése a diákok önismereti játékokkal, csoportmunkában történő személyiség- és készségfejlesztésére Az alapítási engedély száma: OKM-3/125/2008. Az indítási engedély száma: OKM-3/125/2008. A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A továbbképzés tervezett időpontja: 2010 tavasza Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. A képzés költsége: ,- Ft/fő A továbbképzés célja A különféle közoktatási intézményekben dolgozó tanárok, nevelők felkészítése általános és középiskolás diákok számára tartandó önismereti/személyiség- és készségfejlesztő foglalkozások vezetésére. Saját élménnyel és módszertani képzéssel a résztvevők pszichológiai szemléletének alakítása, a csoportmunka értő/szakszerű vezetésére való felkészítés. Ezen belül különös hangsúlyt fektetünk: - a csoportmunka megszervezésével kapcsolatos tárgyi-személyi-szakmai követelmények megismertetésére és elsajátíttatására; - az önismeret fejlesztését és annak tudatosítását elősegítő eszköztár, módszertani eljárások megismertetésére, a különféle készségek önismereti játékok segítségével történő fejlesztésére; - a csoport vezetésének, az életkori sajátosságokkal összefüggő specifikumainak bemutatására; - a gyakorlatban sikerrel alkalmazható játékok, gyakorlatok, feladatok bemutatására, megtanítására. Tartalmi követelmények, konkrét ismeretek - Ismerjék meg a pszichológia gyakorlatában régóta használatos önismereti kiscsoportos fejlesztő munka megszervezésének és működtetésének szakmai-emberi kritérium rendszerét. - Tudják csoportvezető szerepére vonatkozó szakmai kívánalmakat, előírásokat. - Ismerjék meg, és képesek legyenek felismerni a legalapvetőbb csoportdinamikai szabályokat, történéseket. - Képesek legyenek a mindenkori csoporttörténésekhez igazodó, pszichológiailagpedagógiailag-módszertanilag indokolt és szakszerű játék- és feladatsor összeállítására és alkalmazására. 9

10 HÍRLÁNC február-március - Képesek legyenek számba venni azokat az egyéni és társadalmi tényezőket, amelyek aktuálisan módosíthatják a diákok személyiségének alakulását, önértékelésük, készségeik fejlődését. A képzés indokoltsága Az általános és középiskolai évek egyik legfontosabb sajátossága, hogy a testi-pszichés változások következtében gyökeresen megváltozik a diákok énképe, önismerete, átalakul társasszociális kapcsolatrendszerük. A reális önismeret rendkívül lényeges, hiszen ez képezi alapját a pszichés komfortnak, a sikeres iskolai karriernek, az eredményes továbbtanulásnak és pályaválasztásnak. Képzésünket azoknak a pedagógusoknak ajánljuk, akik szükségét érzik annak, hogy szakmailag felkészültebben segítsék diákjaik a reális önismeret kialakításában, saját képességeik, készségeik megismerésében és fejlesztésében. Alkalmazott módszerek, munkaformák A képzés tréning formájában történik, amely során a résztvevők a strukturált gyakorlatoktól kezdve az egyéni referátumokon, csoportvitán, szituációs játékokon, stb. keresztül a pszichológiai tesztek, kérdőívek megismeréséig változatos munkaformák és módszerek révén ismerhetik meg azokat az eszközöket és sajátítanak el olyan szemléletet, amely(ek) birtokában segíthetik a tanulók személyiségének (önismeretének, különféle készségeinek- pl. kommunikációs, együttműködési stb-.) fejlesztését. A képzés sajátosságai Minden egyes modul gyakorlatközpontú, saját élményre építve dolgozza fel az ismertetett tartalmi elemeket. Ezek a témakörök szolgáltatják az alapot a képzés során az egyes tantervi egységekhez kapcsolódóan a csoporttagok referátumaihoz (lásd ellenőrzés, értékelés) is. A csoportmunka megszervezésével kapcsolatos tárgyi-személyi-szakmai követelmények megismertetése és elsajátíttatása, az önismeret fejlesztését és annak tudatosítását elősegítő eszköztár, módszertani eljárások megismertetése kiemelten jut érvényre a képzés folyamtaában. A tanúsítvány kiadásának feltételei A résztvevők kiselőadást tartanak választható témák közül, valamint a gyakorlatban is megvalósítható tréning tervezet elkészítésével adnak számot a témával, az önismereti tréning megszervezésével és vezetésével kapcsolatos pszichológiai tájékozottságukról, módszertani jártasságukról. Így a képzés során az indító által megjelölt témák közül választanak egyet, és záródolgozat formájában részletesen kidolgozzák annak tréning keretei közt történő feldolgozási módját. Megfogalmazzák a tréninghez kapcsolódó legfontosabb elméleti alapvetéseket, összeállítják az adott témakör feldolgozásához szükséges játéksort/feladatsort. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u

11 2010. február-március HÍRLÁNC Indítási engedélyszám: OKM-3/179/2008. A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: Iskolai tehetséggondozás A továbbképzés időpontja: február és március 4-5., 13 órától Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A különböző közoktatási intézményekben, nevelési tanácsadókban dolgozó pedagógusok, pedagógus munkakörben foglalkoztatott pszichológusok felkészítése az iskolai tehetség-gondozás elméletének és gyakorlatának témakörében. Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek az iskolai tehetséggondozás megtervezésére, megvalósítására a saját szakterületükön; alkalmasakká váljanak gyorsító és gazdagító programok tervezésére, megvalósítására, fejlesztésére. Tartalmi követelmények 1. Ismerniük kell a tehetséggel, tehetségfejlesztéssel kapcsolatos fogalmakat, s adekvát módon kell használniuk azokat. 2. Ismerniük kell az iskolai tehetséggondozás főbb módszereit, s e módszerek tervezésével kapcsolatos kompetenciát kell szerezniük 3. Jártasságot kell szerezniük a komplex tehetséggondozó programok tervezésében. A képzés indokoltsága A hazai nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjaiban rendre feltűnik a tehetséges tanulókkal történő kiemelt foglalkozás, törődés motívuma. Ugyanakkor iskoláinkban csak elvétve akadnak, akik megalapozott szakismeretekkel rendelkeznek a tehetséges tanulók gondozásával kapcsolatban. E továbbképzés keretében ezt a szakmai űrt igyekszünk pótolni. Jelen képzést azoknak a pedagógusoknak, nevelőtestületeknek ajánljuk, akik tehetséggondozással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteik révén is szeretnének hozzájárulni a diákok, az iskola és saját hatékonyságuk növeléséhez. Tematikai egységek és a hozzájuk tartozó módszerek, munkaformák A javarészt konkrét, gyakorlati munkára építő képzés során a hallgatók megismerkednek a tehetséggondozás elméleti alapjaival, s a gyakorlatban (egyéni és kiscsoportos formában) szereznek jártasságot a tárgykörben. 11

12 HÍRLÁNC február-március Részletesen szó lesz az alábbi témakörökről: 1. Alapfogalmak a tehetség meghatározásához: lényeges megismerni, hogyan is definiálható a tehetség fogalma, hiszen a szakemberek csak akkor tudják tudatosan fejleszteni a tehetséget, ha megismerik annak természetét. 2. Az iskolai tehetséggondozás főbb módszerei: a tananyag minőségével és mennyiségével, a tanulásra szánt idő mértékével, a tehetségesek személyiségfejlesztésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el a résztvevők. 3. Komplex tehetséggondozó programok: hazai és külföldi programok megismerésén túl magába a programkészítés folyamatába kalauzolja el a résztvevőket. 4. A komplex fejlesztő programok használata: a tehetségfejlesztő programok hatásvizsgálata az a szabályozó tényező, amely e programok minőségbiztosításához és továbbfejlesztéséhez egyaránt szükséges. Ennek elméleti és gyakorlati lehetőségeiről is szó lesz. A képzés sajátosságai A résztvevők a képzés során megtörtént esetek szóbeli ismertetésén alapuló életszerű feladatokat oldanak meg (többnyire kiscsoportos formában), amelyek révén az egyes témakörökben szerzett elméleti ismereteiket a gyakorlatban is tesztelhetik. Ezáltal rövid idő alatt juthatnak olyan szakmai rutinhoz, amely lehetővé teszi, hogy a tehetséggondozás tervezése terén magas színvonalon fejthessék ki tevékenységüket. A továbbképzést tartják: a Debreceni Egyetem oktatói A képzés sikeres teljesítésének igazolása: tanúsítvány A tanúsítvány kiadásának feltételei Az összóraszám 90 %-án való részvétel. Az elméleti ismereteket felmérő teszt és a záródolgozat követelményeinek teljesítése. A teszt az elméleti ismereteket, a záródolgozat a gyakorlati jellegű kompetenciát méri. A tesztet a tanfolyam végén töltik ki a hallgatók. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. Korszakalkotó tudás 18. Tankönyv, taneszköz kiállítás és vásár Miskolc, január

13 2010. február-március HÍRLÁNC A tehetség azonosítása, tehetség tanácsadás közismereti tantárgyakban (IPR-t működtető intézmények figyelmébe!) Az alapítási engedély száma: OKM-2/1/2006. Az indítási engedély száma: OKM-2/1/2006. A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A továbbképzés időpontja: február és március 4-5. Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A továbbképzés célja A különböző közoktatási intézményekben dolgozó, közismereti tárgyakat oktató pedagógusok felkészítése a tehetségazonosítás és a tehetség tanácsadás elméletének és gyakorlatának témakörében. Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek tehetségazonosítás és tehetség tanácsadás megtervezésére, megvalósítására a saját szakterületükön. Tartalmi követelmények A tehetségazonosító folyamat önálló megtervezésében való jártasság: konkrét ismeretekkel és gyakorlati jártassággal rendelkezzenek a tehetségazonosítás tervezésének és megvalósításának területén. Képesek legyenek a tehetségazonosításhoz szükséges elméleti modell, vizsgálati módszerek és eszközök, válogatási modellek kiválasztására és/vagy kidolgozására, illetve a tehetségazonosítás folyamatának megszervezésére. Tehetség tanácsadói kompetencia: konkrét ismeretekkel és gyakorlati jártassággal rendelkezzenek a tehetség tanácsadás szervezése, megvalósítása terén. Képesek legyenek iskolai és/vagy iskolán kívüli szervezeti formában tehetség tanácsadó szolgáltatást megszervezni, és nyújtani a diákok, szülők, pedagógusok, intézményvezetők és oktatáspolitikai döntéshozók számára. A program tematikája A képzés indokoltsága: a hazai nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjaiban rendre feltűnik a tehetséges tanulókkal történő kiemelt foglalkozás, törődés motívuma. Az iskoláinkban azonban csak elvétve akadnak, akik megalapozott szakismeretekkel rendelkeznek a tehetséges tanulók azonosításával, s általában véve a tehetség tanácsadással kapcsolatban. E továbbképzés keretében ezt a szakmai űrt igyekszünk pótolni. Jelen képzést azoknak a pedagógusoknak, nevelőtestületeknek ajánljuk, akik tehetségazonosítással, tehetség tanácsadással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteik révén is szeretnének hozzájárulni a diákok, az iskola és saját hatékonyságuk növeléséhez. 13

14 HÍRLÁNC február-március A tematikai egységek és a hozzájuk tartozó módszerek, munkaformák rövid összefoglalása A javarészt konkrét, gyakorlati munkára építő képzés során megismerkednek a tehetségazonosítás és a tehetség tanácsadás elméleti alapjaival, s a gyakorlatban (egyéni és kiscsoportos formában) szereznek jártasságot a tárgykörben. A tehetségazonosítás esetében olyan kérdésekre kapnak választ, mint: Hogyan épül fel a tehetségazonosítás célrendszere? Mikor, milyen tehetségkoncepcióhoz kell viszonyítanunk a tanulók teljesítményét? Milyen kritériumok alapján állapíthatjuk meg a tehetséget? Hogyan kell kidolgozni egy tehetségazonosító vizsgálat(sorozat) tervét? Hogyan összesíthetjük a vizsgálati eredményeket? Milyen algoritmus szerint járhatunk el a tehetségazonosító vizsgálat tervezése, illetve megvalósítása során? A tehetség tanácsadás tárgyalásakor a részt vevők megtanulják, hogy: Mit jelent a tehetség tanácsadás? Milyen szervezeti formák között valósulhat meg a tehetség tanácsadás, illetve hogyan lehet e szervezeti formákat létrehozni, működtetni? Milyen algoritmus szerint épül fel egy tanácsadási folyamat? A képzés sajátosságai: a részt vevők a képzés során olyan, életszerű feladatokat, feladatsorokat oldanak meg (többnyire kiscsoportos formában), amelyek révén az egyes témakörökben szerzett elméleti ismereteiket a gyakorlatban is tesztelhetik. Ezáltal rövid idő alatt juthatnak olyan szakmai rutinhoz, amely lehetővé teszi, hogy a tehetségazonosítás és a tehetség tanácsadás terén, magas színvonalon fejthessék ki tevékenységüket. A tanúsítvány kiadásának feltételei Az összóraszám 90 %-án való részvétel. Az elméleti ismereteket felmérő feleletválasztós teszt (min. teljesítmény: 60 %) és a záródolgozat követelményeinek teljesítése. A teszt az elméleti ismereteket, a záródolgozat a gyakorlati jellegű kompetenciát méri. A tesztet a tanfolyam végén töltik ki a hallgatók. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u

15 2010. február-március HÍRLÁNC Látható hangok A kommunikációs kompetencia fejlesztése zenei-esztétikai aktivitásokkal Az indítási engedély száma: OKM-4 /257/2009 A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A továbbképzés időpontja: március és vagy április és Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. A képzés költsége: ,-Ft/fő A képzés tematikája Az esélyegyenlőség megteremtésének legfontosabb feltétele a kommunikációs-, tanulási- és kapcsolatteremtő képességek megfelelő szintje, amelyeknek alapozása különösen fontos a nevelés korai szakaszaiban, az óvodás kortól az iskolai bemenetig. A program és anyagának alkalmazása ehhez ad hatékony segítséget. A képzés célja Megismertesse a résztvevőket a legújabb kutatások eredményeire épülő Látható hangok című pedagógiai programcsomaggal, annak elméleti, gyakorlati elemeivel, és azok használatával. Különös hangsúlyt helyez arra, hogy a gyermekek sokoldalú kommunikációs fejlesztéséhez új, élményszerű tartalmakat és esztétikai aktivitást biztosítson, gazdagítsa a résztvevők zenei eszköztárát, zenehallgatási gyűjteményét és európai játékdal ismeretét. A képzés 4 fő részből áll 1. A gyermekek kommunikációs képességeinek fejlesztése esztétikai-zenei aktivitásokkal 2. A hang-jel kapcsolat- az írás-olvasás, a nyelvi kommunikáció alapjainak alakítása 3. A gyermekek sokoldalú kifejezési formáinak fejlesztése játékdalok dramatizálásával, mozgással 4. A program didaktikai következetességének szerepe az érzelmi, közösségi fejlesztésben A képzés különlegessége Nagyobb részben gyakorlat, és minden résztvevő megkapja a Látható hangok című pedagógiai programcsomagot.(vidám zenészek daloskönyv 2 Cd-vel, 2 db tanári segédkönyv a fejlesztés programjával, a Kalandozások a hangok birodalmában hangképei 2 Cd-vel és munkalapok a hang jellé alakításához). A képzést a résztvevők munkacsoportokban (4-5 fő) és egyénileg értékelik. Az ismeretek elsajátítása a csoportmunkában készülő fejlesztési tervek értékelésével kerül ellenőrzésre, aminek elkészítését a program szempontjai és kiadott instrukciók alapján a képzésen csoportmunkában gyakorolják és mutatják be a résztvevők. A tanúsítvány kiadásának feltételei: a 30 óra minimum (4 teljes nap) 80%-án való részvétel, a gyakorlatokban és a didaktikai elemzésekben való részvétel. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 15

16 HÍRLÁNC február-március Tanulom magamat, tanulom a diákot - hatékony módszerek a nehezen kezelhető pedagógiai helyzetekre Az alapítási engedély száma: OKM-3/131/2008. Az indítási engedély száma: OKM-3/131/2008. A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A továbbképzés időpontja: március 5-én, 14 órától, 6-án, 9 órától és március 12-én, 14 órától, illetve 20-án, 9 órától A továbbképzés óraszáma: 30 óra A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet (3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.) A képzés költsége: ,- Ft/fő A továbbképzés célja A mindennapi iskolai élet folyamatában a pedagógusok képesek legyenek az oktatási tevékenységen túl - a tanulót, mint személyiséget komplexen szemlélve - a nevelésre is hangsúlyt fektetni. Saját élmény keretében jártasságot szerezzenek személyiség-megismerő technikák alkalmazásában. Probléma megoldási -, konfliktus kezelő módszerek elsajátítása (személyiség-és szociálpszichológiai megközelítés). Értékközvetítő modellnyújtás feltételeinek kialakítása az ön-identifikáló képesség elsajátításával és a tapasztalatok továbbadásával. Hatékony kommunikációs módszerek elsajátítása. A továbbképzés rövid tematikája A megváltozott akceleráció, az urbanizáció s általában a felgyorsult világ szemléletváltást igényel a pedagógus részéről az iskolai környezetben tapasztalható problémák kezelése érdekében. Fontos, hogy a pedagógus közeledjen az ifjúsághoz, s képes legyen megújult módszerekkel és eszközökkel átadni az ismeretanyagot, elsajátíttatni az új információkat. Képes legyen az oktatás folyamatában operátori szerepet betölteni, az oktatást-nevelést kompetencia alapokra helyezni. Az ellenőrzés és az értékelés a képzés folyamatában valójában nem a klasszikus értelemben értendő, hanem a játékok, dramatizálások, kérdőívek alapján önmagukról kapnak információt, visszajelzést a pedagógusok: pl. bizonyos helyzetekben - hogyan reagálnak, milyen a kommunikációs stílusuk, milyen személyiség-jegyekkel rendelkeznek, amelyek meghatározzák munkájának eredményességét, stb.. A kapott információk adaptálásának mértékét a záródolgozaton keresztül tudjuk mérni : valóban képes-e a pedagógus új aspektusban közelíteni egy adott problémára? Képes-e megújulni gondolkodásában, attitűdjében? A tanúsítvány kiadásának feltételét a hiányzott óraszámhoz és a leadott és megvédett dolgozathoz kötjük. Korábbi tapasztalataink alapján a dolgozatok csoport szintű referálását tervezzük annak érdekében, hogy a dolgozatokból is mindenki kamatoztatni tudjon. A képzésre történő jelentkezés módja A mellékelt jelentkezési lapon írásban, amelyet az alábbi címre, postán kell megküldeni: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u

17 2010. február-március HÍRLÁNC A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A tanulás tanítása Segítsd, hogy kinyíljon, de legalább engedd... A képzés célja, olyan integrált pedagógiai ismeretek, ötletek nyújtása, amelyek alkalmazásával hatékonyabbá válik az iskolai tanítás-tanulás. Tanároknak készült tananyag arról, ahogyan a tanuló megtanul tanulni. 1. Fénysugár A képzés időtartama: 5 óra A képzés díja: 5.000,-Ft/fő+ ÁFA Tartalmi elemei: - A tanári tevékenység hatása a tanulókra, tanulásra - Arról, hogy a tanuló kész legyen az együttműködésre - A személyes varázs - Lépésről - lépésre.. - Túlélési stratégiák kezelése - Kérdések megfogalmazása: ki az, aki érti? - A tanár, mint kereskedő! - Értékelés, kondicionálás A képzés időpontja: március A kaktusz is virágzik A képzés időtartama: 10 óra Képzés díja: ,-Ft/fő+ ÁFA Tartalmi elemei: - Az integráció segítéséhez, hogy egy közösség aktív részese legyen a gyermek - Saját élményű tapasztalatok - Pszichés ráhangolódás - A közösség ismérvei - Deviancia - /Durkheim- és Morton-elmélet/ - Személypercepció - A pontatlanság okai: sztereotípia, Pygmalion-effektus, attitűd, érzelem - Előítélet: okai, fokozatai - A reális percepció közelségének lehetőségei,feltételei - Értelmező attitűd - Siker biztosítása - Kondicionálás módszerei - Önismeret segítése - Meghallgatás A képzés időpontja: március 12. és március

18 HÍRLÁNC február-március 3. Nefelejcs A képzés időtartama: 10 óra Képzés díja: ,-Ft/fő+ ÁFA Tartalmi elemei: - Tanulói képességfejlesztés, hogy tanulása tartós legyen... - Egyéni tapasztalatok - Pszichés ráhangolódás - Tanulási stílusok felmérése - Jó szokások lehetőségei a tanulás feltételeiben - A tanulás külső feltételei, képességkialakítás - A gondolkodási képesség fejlesztésének lehetőségei - Emlékezési képesség fejlesztésének lehetőségei - Szókincsfejlesztés lehetőségei - Szövegértési képességfejlesztés - Matematikai képességfejlesztés - Komplex tanulástechnikák A képzés időpontja: március 26. és április Őrláng A képzés időtartama: 5 óra A képzés díja: 5.000,-Ft/fő+ ÁFA Tartalmi elemei: - Tanulási motiváció - Hogy legyen kedve tanulni... - Motivációs helyzetkép a tanulásban - Tanulási problémák feltárása, megfogalmazása - Individuális motivációk megfogalmazása - Motiváltság fenntarthatóságának lehetőségei - Adekvát tanulástechnikák - Individuális kompetencia kialakítása A képzés időpontja: április 23. Óvodapedagógusok, tanítók figyelmébe ajánljuk! A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A gyermeki személyiség és a zene A képzés időtartama: 5 óra Képzés díja: 5.000,-Ft/fő + ÁFA Tartalmi elemei: - Miért van szükségünk a zenére? - A zenei képességek fejlődésének pszichológiája. Öröklés vagy környezet? - A zenei nevelés hatása a személyiség és a képességfejlődésre. A képzés időpontja: február 26., 9 órától 18

19 2010. február-március HÍRLÁNC Óvodapedagógusok, tanítók, ének-zene tanárok zeneiskolai, zeneművészeti szakközépiskolai tanárok figyelmébe! A Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A zenei tehetség pszichológiája (5 óra) A képzés időtartama: 5 óra Képzés díja: 5.000,-Ft/fő + ÁFA Tartalmi elemei: - A zenei tehetség megnyilvánulása. Tehetség és képesség összefüggése - A zenei tehetség felismerése, a zenei adottságok, képességek mérése - A zenei tehetség fejlődésére ható tényezők. A zenei fejlődés neuropszichológiai háttere - A zenei képességek kapcsolata más személyiségjellemzőkkel. A zene transzferhatása Előadó: Turmezeyné dr. Heller Erika, ELTE Turmezeyné Heller Erika - Balogh László: Zenei tehetséggondozás és képességfejlesztés című könyv alkalmazásának módszertani lehetőségei a napi tanítási gyakorlatban (könyvbemutató) A képzés időpontja: március 5., 9 órától Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: A képzés tematikája: - A non-lineáris szerkesztés fogalmai - dőmérés a videózásban - Az analóg video digitalizálása - A Timeline ablak használata - Nyersvágás - Utóhang alkalmazása és effekt használata - Feliratok létrehozása - A kész film exportálása és DVD-re írása Mozgóképszerkesztés számítógéppel A képzés óraszáma: (10-10 órás alapfokú I. és II.) A képzés tervezett időpontja: 2010 tavasza Előadó: Zsámba László médiatanár, operatőr Részvételi díj: ,-Ft/fő/10 óra + ÁFA Saját lap-top szükséges! Minimális rendszerkövetelmény: Core 2 Duo T5850 2,16GHz, 2GB RAM, 160GB HDD A továbbképzést min. 20 fő jelentkező esetén indítjuk Jelentkezési határidő: postafordultával (az intézet címén, írásban) A továbbképzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. Valamennyi képzésről tájékoztatást ad: László Béláné, intézeti munkatárs Tel.: 46/ /48 19

20 HÍRLÁNC február-március TOVÁBBKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL MEGRENDELÉSE a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet által szervezett tanfolyamra Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: Cím: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. Fax: 46/ Az alábbi továbbképzésre jelentkezem Címe Ha az első helyen megjelölt tanfolyam nem indul, akkor az alábbi képzésre jelentkezek Kódszáma Címe Az alábbi témákban javasolok továbbképzést szervezni A megrendelő intézmény neve:.. címe:. A résztvevő neve:. leánykori neve:.... anyja neve*:... születési helye, ideje:..... lakcíme:.... telefon/ ... A képzés költéségének számlázási címe: Az indító a megrendeléstől való visszalépést kizárólag írásban a képzés megkezdése előtt 30. napig fogadja el. A kiszámlázott részvételi díjat stornó számla megküldésével tudja érvényteleníteni, az időközben kifizetett díjat 8 munkanapon belül visszautalja. Amennyiben a megrendeléstől való visszalépést a megadott határidőn belül nem jeleztem írásban, a kiszámlázott követeléstől nem áll módjukban eltekinteni. Kelt:. P.h.. résztvevő munkáltató * Az adat kitöltése nem kötelező (a tanúsítvány kiállítása teszi szükségessé) 20

21 2010. február-március HÍRLÁNC P Á L Y Á Z A T O K Rajzpályázat A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodája, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének szakmai támogatásával rajzpályázatot hirdet éves (5 8. osztályos) diákok számára Észak- Magyarország várai, kastélyai címmel. A pályázat témája, célja A megyében élő éves diákok dolgozzák fel, és a vizuális művészetek eszközeivel mutassák be Borsod-Abaúj-Zemplén megye várait, kastélyait, a hozzájuk kapcsolódó eseményeket, mondákat, legendákat. A művek készülhetnek egyedi és sokszorosított grafikai eljárásokkal, festéssel, vegyes technikai megoldásokkal, valamilyen plasztikai eljárással, mindezek mellett várnak fotókat és kisfilmeket is. Külön értékelik az 5 6 és 7 8. osztályosokat, a műfaji kategóriáknak szempontjainak figyelembe vételével. A legszínvonalasabb teljesítményt nyújtó iskolákat és felkészítő tanárokat külön díjazzák. A pályázat formai, technikai követelményei - Egy tanuló maximum 2 db - bármilyen technikával készített - pályaművet adhat be. - A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (a pályázó neve, életkora; a felkészítő tanár neve, a tanár címe, telefonszáma; az iskola neve, címe, címe, telefonszáma). Fenti adatokat kérik zárt, feliratmentes borítékban a pályázathoz csatoltan beküldeni. - A pályázó írja le a pályázata elkészítésének körülményeit (a témaválasztás okai, az anyaggyűjtés, felkészülés lépései, a felhasznált források, kik segítették, stb.) 2 5 gépelt oldalban megfogalmazva. (E részben nem kifejezetten művészettörténeti elemzést, hanem saját élményeket, munkatapasztalatokat várnak.) - A grafikák maximális mérete A/3. - A festmények maximális mérete A/2. - A plasztikáknál, fotóknál nincs méretbeli megkötés. - A fotók készülhetnek hagyományos technikával, de különféle digitális fotómanipulációval is. A fotókat kinyomtatva és nagyítva kérik beadni. - A filmeket CD-n, DVD-n kérik, időbeli terjedelmük 2-3 perc lehet. - A pályaműveket személyesen vagy postai úton is be lehet adni. Amennyiben egy boríték több pályamunkát vagy több pályázó anyagát tartalmazza, azt kérik külön feltűntetni. Beérkezési határidő: március 19. Postacím: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodája (3530 Miskolc, Rákóczi utca 11.) A borítékra/dobozra írják rá: Rajzpályázat Eredményhirdetés: április közepén várható. Az ünnepélyes díjátadásra a Műemléki Világnaphoz (április 18.) kötődő időpontban kerül majd sor. Helyszíne a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Irodája lesz. A pályázattal kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: 30/

22 HÍRLÁNC február-március Színház az egész világ A Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény városi gyermekrajzpályázatot hirdet 1 8. osztályos tanulók részére Színház az egész világ címmel. Ajánlott témák: a színházi élmények mellett az idei évad műsorából kiemelten ajánlják a Hotel Mentol és az Apácák című musicalt, valamint a Csodamalom bábszínház műsorából a Babszemjankó és a Háry János előadásokat. A fenti témákhoz kapcsolódó díszlet, jelmeztervek és plakátokat is várnak. A zsűri által díjazott és kiválasztott alkotásokból kiállítást rendeznek az iskola aulájában. A kiállítás időpontja: március 24-én, A rajzokat 50 x 70 cm-es kartonra kérik felragasztani! A kép címét kérik feltüntetni a hátoldalon. Beadási határidő: március 19. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Vágó Péterné tanárnőnél, a 46/ es telefonszámon. Korszakalkotó tudás 18. Tankönyv, taneszköz kiállítás és vásár Miskolc, január

23 2010. február-március HÍRLÁNC V E R S E N Y E K Tisztelt Intézményvezetők! Tisztelt Kollégák! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2009/2010. tanévben az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet által koordinált felmenő rendszerű, az 5 8., illetve a évfolyam számára meghirdetett tanulmányi versenyek iskolai, kistérségi, területi,, megyei és országos fordulóinak időpontjairól és helyszíneiről az intézet honlapján - /Versenyek - elérhető és letölthető versenynaptárakban olvashatnak. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány által támogatott versenyek Bede Lajos matematikaverseny A verseny megrendezésére - az elmúlt tanévez hasonlóan - a miskolci Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolában kerül sor. A verseny időpontja: április 14. (szerda) óra Ünnepélyes megnyitó időpontja: április 14., óra, az iskola konferenciatermében A verseny lebonyolításának rendje A versenyen a megye valamennyi szakközépiskolája részt vehet. A versenyre minden szakközépiskola három 10. osztályos és három 11. osztályos tanulót nevezhet be. A verseny értékelése - az egyéni helyezések mellett - kiterjed a csapatokra is. A nem teljes létszámú csapatok tagjainak eredményét csak az egyéni versenyben veszik figyelembe. A nyelvi előképzésben oktatott, szakközépiskolai tanulók is részt vehetnek a versenyen. A versenyen négyjegyű függvénytáblázat, zsebszámológép, körző, vonalzó és íróeszköz használható, melyeket a versenyzők hoznak magukkal. A versenydolgozatok javítására közvetlenül a verseny után kerül sor. Amennyiben a nevező iskolából a kísérő tanár / matematika szakos / részt venne a felügyeletben és a dolgozatok javításában, ezt is kérik a nevezéssel együtt név szerint feltüntetni. A név és évfolyam szerinti nevezéseket a következő címre várják: Postai cím: 3529 Miskolc, Szigethy Mihály út 8. Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola (Pál István munkaközösség-vezető részére) E mail: A nevezés határideje: március 19. Az iskolában ebéd is igényelhető. Az ebéd ára kb. 450 Ft/fő. A nevezéssel együtt az ebédigénylést is kérik elküldeni. Fizetni a helyszínen, a verseny előtt, készpénzben, a gazdasági irodában lehetséges. 23

24 HÍRLÁNC február-március A versenyfeladatokhoz kapcsolódó témakörök 10. évfolyam: - Algebrai azonosságok, átalakítások, műveletek racionális törtekkel, irracionális algebrai törtek - Első és másodfokú kifejezések, egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, függvények - Számelmélet, oszthatóság, számtani közép - Pitagorasz-tétel és megfordítása, Thalesz-tétele, mértani helyek, háromszögek, négyszögek, sokszögek, egybevágósági transzformációk - Logikai feladat 11. évfolyam: - Hasonlósági transzformáció, arányossági tételek derékszögű háromszögben - Mértani közép - Középponti szög, kör részeinek kerülete, területe - Logaritmus, exponenciális és logaritmikus átalakítások, egyenletek, egyenletrendszerek - Hegyesszög szögfüggvényei, szögfüggvények kiterjesztése, szinusztétel, koszinusztétel, trigonometrikus számítások, trigonometrikus egyenletek - Vektorok - Logikai feladat Az ünnepélyes eredményhirdetés időpontja: április 21., (szerda) óra Egyéb versenyek Tavaszköszöntő vers- és prózamondó verseny A miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ebben a tanévben 15. alkalommal hirdeti meg Tavaszköszöntő vers- és prózamondó versenyét miskolci, illetve Miskolc környéki, kistérségi általános iskolák alsó tagozatos gyermekei számára. Kategóriák: 1. osztály: vers 2. osztály: vers és mese 3. osztály: vers és próza 4. osztály: vers és próza Mindkét kategóriában 1-1 fő jelentkezését várják. A vers kategóriában indulók kettő verssel készüljenek: az egyik a tavaszhoz, természethez kötődjön; a második témája szabadon választott lehet. A próza témája kötetlen. A verseny időpontja: március 25., 14 óra A verseny helyszíne: Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3529 Miskolc, Gesztenyés u.25.) Nevezési díj: 300,-Ft/fő, melyet a verseny napján kérnek rendezni. Nevezni írásban/faxon március 16-ig lehet (kérik a tanulók nevét, osztályát, a kategória és az iskola pontos megnevezését jelezni). A versenyről bővebb felvilágosítást lehet kérni a 46/ es telefonon, Lugosi Péterné igazgatóhelyettestől. 24

25 2010. február-március HÍRLÁNC Városi aritmetikaverseny A Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 2009/2010-es tanévben is megrendezi hagyományos aritmetikaversenyét. A vetélkedőt 3. osztálytól 8. osztályig hirdetik meg. Évfolyamonként 2-2 tanuló jelentkezését várják. A verseny ideje: március 17., 14 óra Részvételi díj: 300 Ft/fő, melyet a helyszínen kell befizetni Nevezési határidő: március 2. Jelentkezési lehetőség postai úton: Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (3529 Miskolc, Szilvás u. 38.) ben: Kapcsolattartó tanár: Timkóné Wolf Zsuzsanna Telefon: 46/ Angol nyelvű versmondó verseny alsó tagozatosoknak A Szilágyi Dezső Általános és MAKTNY Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája angol nyelvű versmondó versenyt hirdet alsó tagozatosoknak. Téma: az évszakok Résztvevők: felkészítő tanáronként és évfolyamonként max. 4-5 fő Nevezni lehet: bármilyen, az évszakokkal kapcsolatos verssel (maximum 3-4 versszak terjedelemben) Az értékelést a zsűri évfolyamonként végzi el. A verseny helyszíne: Szilágyi Dezső Általános és MAKTNY Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája, Miskolc, Szeretet út 5. A verseny ideje: március 19. (péntek), Nevezési díj: 500.-Ft/ fő Nevezési határidő: március 1. Érdeklődni lehet: Gárdonyi Géza Tagiskola (46/ ) Laczkó Andrásné (70/ ) Jelentkezni lehet írásban az iskola címén vagy ben: Kérjik, hogy a versek három nyomtatott példányát a tanulók hozzák magukkal! Petőfi szavalóverseny A zádorfalvai Petőfi Sándor Általános iskola szavalóversenyt hirdet az iskola névadójának tiszteletére. A részvétel feltétele egy kötelező és egy szabadon választott vers előadása. Kötelező versek: 1 4. osztály Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra 5 6. osztály Petőfi Sándor: Egy estém otthon 7 8. osztály Petőfi Sándor: Magyar vagyok A verseny időpontja: március 12., 9 óra Helye: Petőfi Sándor Általános Iskola (3726 Zádorfalva, Nagy u. 42.) Jelentkezési határidő: március 1. 25

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető Kollega! Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!

Tisztelt Intézményvezető Kollega! Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga! Tisztelt Intézményvezető Kollega! Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga! Szíves figyelmedbe ajánlom a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó 2008/2009-es tanévi pedagógus-továbbképzési programját.

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az informatika tárgy oktatásának folyamata Dr. Nyéki Lajos 2015 Az oktatási folyamat fogalma Oktatási folyamat - az a folyamat, amelynek során az egyes tantárgyak éves vagy több éves tananyagának feldolgozására

Részletesebben

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv 1. Tantárgyi címoldal Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Célok és feladatok A Természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 1 4. évfolyam környezetismeret tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot.

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pedagógiai program Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Szociális

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLNOK TARTALOM I. Távoktatás alapfeladata, általános jellemzői... 3 1. A távoktatás alapfeladata... 3 2. A távoktatás általános jellemzői... 3 3. Helye a szervezetben...

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is).

Tantárgy kódja. A TVSz szerint maximum két alkalommal, egyszerre javítható a vizsga (a bemutató is). Tantárgy neve Antropogén tájformálás Tantárgy kódja FDM 1821 L Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Ellenőrzés módja Kollokvium: beszámoló szóban (1) és az antropogén formaképzés tipizálása írásban

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

ISZE tehetségpont Alulteljesítı tehetségesekért tanári mőhely küldetése

ISZE tehetségpont Alulteljesítı tehetségesekért tanári mőhely küldetése ISZE tehetségpont Alulteljesítı tehetségesekért tanári mőhely küldetése Az Alulteljesítı tehetségesekért tanári mőhely az alulteljesítı tehetséges tanulók problematikájával, azonosításával, tehetséggondozásával

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8.

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A változat (1,5+1,5) alapján A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

Könyvtárpedagógiai-program

Könyvtárpedagógiai-program Könyvtárpedagógiai program Általános könyvtárpedagógiai rész. Az iskolai könyvtár rövid bemutatása, helye az iskola pedagógiai programjában Az iskolai könyvtár a Vajda János Gimnázium szerves része, az

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 BIOLÓGIA 7-8. Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia

Részletesebben

KÖSZÖNTELEK KEDVES ÉRDEKLŐDŐ!

KÖSZÖNTELEK KEDVES ÉRDEKLŐDŐ! Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Városi Óvoda 5052 Újszász, Bajcsy út 16. Tel.: 56/366-636, Mobil: 30/823-7837 Intézményvezető: Szabóné Balogh Etelka KÖSZÖNTELEK KEDVES ÉRDEKLŐDŐ! A hely, ahol élünk, ahová

Részletesebben

1. Az iskolavezetés önértékelése [5]

1. Az iskolavezetés önértékelése [5] 1. Az iskolavezetés önértékelése [5] 5. Igen; (teljes mértékben) igaz. 4. Igen; általában igaz, de vannak még kisebb hiányosságok. 3. Igen; igaz, de vannak még nagyobb hiányosságok. 2. Részben igaz, de

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 módosítva 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. - Amit

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

Tanulómegismerési technikák - annotált bibliográfia -

Tanulómegismerési technikák - annotált bibliográfia - Tanulómegismerési technikák - annotált bibliográfia - Porkolábné dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában, Alex typo 1992. A szerző munkájában arra vállalkozott, hogy bemutatja azokat a pszichológiai

Részletesebben

HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET. TDK TÉMAJAVASLATOK Részletes bemutatása 2013. év

HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET. TDK TÉMAJAVASLATOK Részletes bemutatása 2013. év HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET TDK TÉMAJAVASLATOK Részletes bemutatása 2013. év Babos Zsuzsanna A pedagógusszerep változásai korunkban Babos Zsuzsanna Dokumentum-elemzés, összehasonlítás, feldolgozás A játék személyiség/képességfejlesztő

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

1. Gyerekesély Bizottság kistérségi. 2. Gyerekesély Iroda Kistérségi. 3. Szükségletfelmérés Kistérségi. 4. Kötelezı képzések Kistérségi

1. Gyerekesély Bizottság kistérségi. 2. Gyerekesély Iroda Kistérségi. 3. Szükségletfelmérés Kistérségi. 4. Kötelezı képzések Kistérségi 1. Gyerekesély Bizottság kistérségi Ülések száma: 12 Tervezett taglétszám: 11 fı gyerekesély stratégiát, cselekvési programot és forrástérképet dolgoz ki legkésıbb a projektidıszak 18 hónapjának végéig,

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14 16. OM: 100566 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t Hatálya: A nevelőtestület elfogadta: 1998.

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához. Biológia az általános iskolák 7-8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Biológia az általános iskolák 7-8. évfolyama számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév Tartalomjegyzék Fejezet Cím Oldalszám 1. A Kerek Világ Általános Iskola pedagógusainak száma, iskolai

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM Az igazságosság, amely annak a biztosítását jelenti, hogy a személyes és társadalmi körülmények, (nem, társadalmi-gazdasági helyzet,

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004.

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004. KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM Székesfehérvár, 2004. KÉSZÍTETTÉK: 2, 3, fejezet Virágné Sziládi Judit 1, 5, 7, fejezet Nagy Sándorné 6, 11, fejezet Árkiné Tóth Judit 7.7, fejezet

Részletesebben

Az óvodák méltón kiérdemelt helyükre kerültek, amikor törvényileg szabályozott keretek között a közoktatás részévé váltak.

Az óvodák méltón kiérdemelt helyükre kerültek, amikor törvényileg szabályozott keretek között a közoktatás részévé váltak. SZÜLŐI ÉTEKEZLET Az óvodai kompetencia A magyar közoktatásban bekövetkezett társadalmi változások maguk után hozták az óvodai nevelés tartalmának változásait. Az óvodai nevelés dokumentumai -1953 Módszertani

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

Emberi jogok és szociális munka modul

Emberi jogok és szociális munka modul Emberi jogok és szociális munka modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt Készítette: Dr. Egresi Katalin 2011. június 1 TARTALOM Tartalom A MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI... 3 1. Előzetes

Részletesebben