Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek"

Átírás

1 Az óvodapedagógus és tanító ideát szolgáló gyakorlati képzés fő jellemzőinek meghatározása, alapelvek Sontráné dr. Bartus Franciska VÁZLAT: 1. Bevezetés 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó dokumentumok 2.1. Oktatás és képzés 2020 Eu 2.2. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény, Nemzeti stratégia 2.3. KKK / Képzési és Kimeneti Követelmények/ 3. A tanítás minősége: 3.1. A pedagóguskompetenciák 3.2. Oktatási rendszer 3.3. Milyen legyen a pedagógus idea? 3.4. Színvonalas tanítás 3.5. Oktatási stratégiák, tanulásszervezések 4. Alapelvek és feladatok a hallgatók gyakorlati képzésében 4.1. A gyakorlati képzés folyamata 4.2. Az óvodapedagógus gyakorlati képzésének alapelvei és feladatai 4.3. A tanítóképzésben megvalósítandó elvek és feladatok 5. ÖSSZEFOGLALÓ 1

2 1. Bevezető A gyakorlati képzés szemléleti hátterének és kereteinek kívánok néhány pedagógiai elvet meghatározni mind az óvodapedagógus, mind a tanító szakos hallgatók számára. A pedagógus-idea / Jaskóné Dr. Gácsi Mária 2014./ c. írásában részletesen foglakozik a pedagógus idea fogalmával, annak széles körű értelmezésével. Kitér a pedagógusok minősítési rendszerére, az életpályamodellre. Leírja azokat a kompetenciákat, melyet ezen írás mellékleteiben is megfogalmazódnak. Ezen tanulmány folytatásaként célom az, hogy a pedagógus idea megismerése után meghatározzuk azokat az elveket, mely a gyakorlati képzés megvalósításához elengedhetetlenek. Miért van arra szükség, hogy a pedagógusképzésben újra kell gondolni a pedagógus ideál fogalmát, valamint a gyakorlati képzés folyamatát és meghatározni azokat az elveket, feladatokat, mellyel eleget teszünk a XXI. századi nevelési- oktatási kihívásoknak? Marx György A gyorsuló idő című könyvében, arról beszélt, hogy a jövőben elsősorban nem ismeretekkel kell felvértezni a tanulókat, hanem gyakorlati tudásra van szükség. Amit az iskolában megtanul a gyermek, nagyon hamar elévül, használhatatlanná válik, és a 21. században ez még fokozottabban igaz. Sokkal inkább arra kell megtanítani a diákokat, hogyan tegyenek szert a tudásra, ismeretekre, hogy mit hol kell keresni. Ez összecseng az egész életen át tartó tanulás európai felfogásával, sőt Szentgyörgyi Albert szavaival: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog Más szavakkal; a pedagógusnak már nem szereplőnek, nem színésznek, hanem rendezőnek, facilitátornak kell lennie. Tudnia kell azt is, hogy a hétköznapi gyakorlatban mire lehet használni ezeket az ismereteket. Képesnek kell lennie önállóan és folyamatosan megújítani a tudását, és képessé kell tenni erre, a rá bízott gyerekeket is. Az óvodapedagógus és a tanító, általában a pedagógus szakmai professzióinak kialakulása az alábbi összetevőkből áll 1 - IDEA: nézetek, eszmék, hitek, elképzelések, tanult vélt vagy valós kognitív elméletek, melyekkel ítéleteket alkotunk, megfogalmazásokat teszünk. Ezek származhatnak előzetes iskolai élményekből, olvasott vagy hallott elbeszélésekből, személyes élettapasztalatokból. 1 Lenkovics Ildikó A tanítás tanulása Segédanyag a tanítás tanulásához

3 Az intézményben szerzett szakmai elméleti tudásból, valamint gyakorlati képzés során szerzett tapasztalatokból, és saját tanításaiból, ill. mentoroktól és hallgatótársaktól kapott reflexiókból, és önreflexiókból. A reflektálások nagyban befolyásolják a hallgatók nézetrendszerének megváltoztatását. Arra kell figyelni, hogy milyen nézetei vannak a hallgatónak tanulásról, tanítóról, pedagógusról, tanításról, tananyagról, tanítás tanulásáról, önmagáról, a pedagógus szerepről? Tapasztalataim azt igazolják, hogy bizony ez nem könnyű feladat, de nagyon lényeges kérdés. Az a fontos tehát, hogy miben, milyen irányban akarjuk megváltoztatni a hallgatók magukkal hozott tudásrendszerét, pedagógiai világlátását, ez mindenképpen egy fontos elem, mely elsődleges feladatként kell, hogy szerepeljen a hallgatókkal való találkozáskor. Alapvető fontosságú, hogy a leendő pedagógusoknak még a képzés megkezdése előtt rendelkeznie kell bizonyos képességekkel; fejlett írás-olvasási, számolási képességekkel, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képességekkel, valamint nem utolsó sorban a tanítás vágyával, azaz motivációval, elhivatottsággal a pálya iránt. Ha sikeres iskolarendszert akarunk, akkor akárkiből nem lehet pedagógus. Mindezek ellenőrzése nagyon fontos feladat lenne, ide egy nagyon komoly szűrőt kell beépíteni, a mai gyakorlati felvételi rendszert át kell alakítani, hiszen a mai, kevés kompetenciát mér. - ÉRTÉKELŐ RENDSZER A pedagógiai felkészültség értékelése a gyakorlati képzés folyamatában, ennek kidolgozása igényes munkát kíván, de komoly ösztönző ereje van. - GYAKORLATI TUDÁS A gyakorlati tudás a gyakorlatban végzett tanulás, a hallgató saját vagy hallgatótársa tanításának megfigyelése. Csak az épül be a saját nézetrendszerébe, amit saját maga megtapasztal. Konkrét esetek megélése, azok folyamatának átgondolása, majd eredményes megoldásának lehetőségei és elemzése. Mindezzel mélyebben az élménypedagógia foglalkozik, melynek fő módszere a tapasztalati tanulás. - REFLEXIÓ Alapja a reflektív gondolkodás kialakítása, a reflektív tanár, a pedagógus személyiségének kialakítása. A szakmai professzió fejlődése elsősorban személyes tanítási tapasztalat, ill. közvetett mentor vagy csoporttársak - általi tapasztalat során erősödik. A gyakorlati tudás reflexiók, értékrend alakítás, az intézményi szervezeti kultúra által fejlődik. A szervezeti kultúra magja, a mindennapok tanítási-tanulási folyamatában jelentkező tervezési, szervezési, 3

4 irányítási, értékelési folyamatok rendszere. Ennek tanulása az alábbiak megismerése során fejleszthető: nemzeti alaptanterv, óvodai nevelés alapprogramja, pedagógiai program- helyi tanterv, szervezeti és munkaformák megismerése, tanítás-tanulás eszközrendszere, egyéb szervezeti kultúra elemei, különböző rituálék megismerése, tanári kommunikáció, jutalmazásbüntetés elemei. Természetesen elsősorban a tantárgy tanításával kapcsolatos szaktudományi, tantervi tudás az elsődleges, és majdan ezen ismeretek átadásának képessége, ill. az óvodapedagógus esetén hasonlóan az előzőekhez, a foglalkozások vezetéséről, a nevelésről van szó. 2. A gyakorlati képzés törvényi háttere, meghatározó dokumentumok: 2.1. Az Oktatás és képzés az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés új stratégiai keretrendszere, melynek célja, a tudásalapú Európa létrehozása illetve az egész életen át tartó tanulás megvalósítása. Fő célja a tagállamok támogatása oktatási és képzési rendszereik továbbfejlesztésében. A keretrendszer négy stratégiai célkitűzést fogalmaz meg, melyből kiemelendő a következő: az oktatás és a képzés minőségének és hatékonyságának javítása. Ezért is kiemelten kell foglalkoznunk az óvodapedagógus és tanító szakos hallgatók gyakorlati képzéseivel A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 7. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 3 (1) A képzésben a szakmai gyakorlat követelményeit a felsőoktatási szakképzés, az alapképzési, mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, melyet az alábbiakban olvashatunk KKK / Képzési és Kimeneti Követelmények/ Óvodapedagógus Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak 2 Oktatás és képzés 2020 EU Tanács következtetései ( május 12. ) az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről. 4

5 ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 3 Szakmai gyakorlat: A gyakorlati képzés az eredményes óvodapedagógusi tevékenységhez szükséges készségek, képességek kialakítását segíti; olyan szervezeti és tevékenységformákat biztosít, amelyek a tartalmilag és módszertanilag komplex, fokozatosan bővülő önállóságú, egymásra épülő óvodai feladatrendszer megvalósítására tesznek alkalmassá. A gyakorlati képzés fogalmába beleértendők a hallgatók hospitálásai, csoportos és egyéni óvodai gyakorlatai, önismereti, kommunikációs és játszóképesség-fejlesztő tréningek, a speciális programok gyakorlatai, valamint a pedagógiai és módszertani stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is. 4 Tanító Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 5 Szakmai gyakorlat: A gyakorlati képzés a 6-12 éves gyermekek tanulásának irányításához, személyiségük fejlesztéséhez szükséges korszerű eljárások, módszerek gyakorlását iskolai környezetben, fejleszti a speciális tanítói képességeket, technikai jártasságokat biztosítja. A gyakorlati képzés fogalmába beleértendők a hallgatók hospitálásai, csoportos és egyéni iskolai gyakorlatai, valamint a pedagógiai és tantárgy-pedagógiai stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 4 u.o. 5 u.o. 6 u.o. 5

6 3. A tanítás minősége: 3.1. A pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint meghatározott. A pedagógusoknak válaszolniuk kell a tudástársadalom kihívásaira, és fel kell készíteniük tanulóikat az egész életen át tartó tanulásra. A pedagógusképzést felsőoktatásban kell megvalósítani, de szoros együttműködésben azokkal az intézményekkel, amelyekben a jövő pedagógusai elhelyezkednek, óvodákkal, iskolákkal. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés 7. A gyakorlatra bocsátás feltétele: a pedagógiai kompetenciák fejlettségi szintje: Ezen a szinten a hallgatónak rendelkeznie kell mindazzal az elméleti tudással, amely a nyolc tanári kompetencia kialakulásának alapját képezi, különösen azoknak, amelyek az oktatónevelő munkához szorosan kapcsolódnak./ lásd 1. sz. melléklet/ 3.2. Oktatási rendszer - McKinsey jelentés A tanulmány alapvető kérdése: mi a közös a legjobban teljesítő oktatási rendszerekben? A válasz három fontos és közös tényezőt emel ki, melyek valamennyi sikeres iskolarendszerben megtalálhatóak: Megfelelő emberek váljanak pedagógussá. Minőségi tanárképzés során képezzék eredményesen teljesítő oktatóvá őket. Minden gyerek megkapja a lehető legjobb oktatást. Megfelelő ember: a tanár Milyen legyen a pedagógus idea? 8 A tanárprofilban új követelményeket kell megfogalmazni a szaktárgyi tudásra és a pedagógiai készségekre vonatkozóan és azokat meghaladóan, beleértve az új technológia alkalmazásának képességét, a nyitottságot a külvilág iránt, az elkötelezettséget az elszámoltathatóság és a minőségfejlesztés, valamint a továbbképzés mellett. A tanároknak 7 Kotschy Beáta A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Eger TÁMOP /1/B

7 ismerniük kell a tanulási készségeket, és tudniuk kell együttműködni a kollégákkal és a külső érdekérvényesítőkkel. 9 Olyan tanári készségek, kompetenciák kerültek előtérbe az utóbbi időben, mint az autonómia, a kreativitás, a nyitottság, az informatikai és technológiai intelligencia, a partnerség kialakítására való képesség, a hálózatokban való gondolkodás, az önértékelés és önreflexió, a kulcskompetenciák előtérbe helyezése a tartalmakkal szemben. 10 A mentor példaként áll a hallgató előtt, hordozza mind azt a tulajdonságot, amely a pedagógus ideál személyiségjegyeiben megtalálható. A pedagógus jelölthöz képest kiforrott értékrenddel rendelkezik, mindez kontrollként áll a hallgatók előtt. A tanári professzió elemeit akkor fogja elérni a hallgató, ha ő maga beépíti értékelési rendszerébe azokat a reflexiókat, mely az ő munkáját vagy hallgató társai önreflexióit képezi. A pedagógiai hatás vizsgálatára is meg kell tanítani a hallgatókat. Fejleszteni kell a hallgató reális ítélőképességét a folyamatos építő jellegű megbeszélésekkel Színvonalas tanítás: A McKinsey jelentés szerint a színvonalas osztálytermi tanítás elérésének érdekében a legsikeresebb iskolarendszerek négyféleképpen segíthetnek a tanároknak, ebből alapvető: Már az alapképzés során nagyon nagy hangsúlyt kap a gyakorlati képzés, a gyakorlati képességek fejlesztése. Itt kell megjegyezni, mennyire fontos, hogy a hallgató minél előbb kapcsolatba kerüljön azzal az intézménnyel, amelyben a későbbiekben fogja a gyakorlatait végezni, ill. választott hivatásának helyszíne lesz- akár az első félévben is, de legkésőbb a második félévben. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a tanítást, a foglalkozások vezetését, az alapképzést szakértő/mentor tanítók, óvodapedagógusok segítsék, hiszen eredményes pedagógusokat csak eredményes pedagógusok tudnak képezni, akik tanítás, foglalkozás vezetés közben adnak folyamatos és hatékony visszajelzéseket a hallgatóknak és mintául szolgálnak Oktatási stratégiák, tanulásszervezések: Lehetőséget kell teremteni, stratégiák, módszerek, eljárások gazdag választékainak megismerésére. Mindezt tapasztalati tanulás folyamatában szükséges megtanulni, felfedezés, 9 Nyírő Zsuzsanna A tanári szakma helyzetbe hozása és az iskolavezetés modernizálása Új Pedagógiai Szemle 2003 december 10 Konferencia az oktatás megújításáról Szárny és Teher ajánlásai május 20. MTA Díszterme 7

8 elsajátítás, megvalósítás során. Melynek korszerű módszere pl. a kooperatív tanulás, projekt módszer, stb. Ezek a hatékony tanulásszervezési eljárások, módszerek, mind élet közeli helyzeteket teremtenek, így az ismeret elsajátítása, tudássá alakítása, majd kompetenciákká fejlődése sokkal eredményesebb. Hagyományos oktatás helyett! Konstruktív pedagógia. A konstruktivista pedagógia nem módszer, hanem szemlélet. Arra épül, hogy a tudást mindenki maga építi fel, és ebben a gondolkodási folyamatban aktívan kell részt venni, ehhez másokkal együtt kell működni. Ezt csak a tapasztalatok és az életszerű helyzetek során tanulható meg. A komplex tanulási környezet megteremtése alapfeltétel: többé már nem egy tankönyv és egy tanár az információ forrása, hanem maga a valóság, tehát tapasztalati tanulás. A konstruktivista pedagógia sajátos tanulási környezetet igényel, amelyben a tanulók együtt dolgozhatnak és segíthetik egymást, változatos eszközöket és információs forrásokat használva, a tanulási célok eléréséhez és a problémamegoldó tevékenységhez. Talán nem véletlenül, de éppen nyolc elv vezérli a konstruktív pedagógiát, mint a kompetenciák számát. A tanári kompetenciák és a konstruktív pedagógia 11 kapcsolata A konstruktív pedagógia elveiből valamint a reflektív tanár tulajdonságaiból következtethetünk az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez c. 12 tanulmányban meghatározott tanári kompetenciák jellemző tulajdonságaira, melyek ellenőrzésére kerül sor a pedagógusok portfóliójának elkészítésénél, lásd az 1. sz. mellékletben. 4. Alapelvek és feladatok a hallgatók gyakorlati képzésében: 13 - A hallgatók előzetes tudásának, nézeteinek felmérése. - Megfelelő feltételek megteremtése a hallgatók szakmai tudásának fejlesztésére - A hallgatók tudásának fejlesztése olyan módon, ahogyan majdan ők is tanítani fogják tanítványaikat- jó minta! - A hallgatók tanítási gyakorlatainak osztályteremben, ill. óvodai foglalkoztatóban való megvalósítása és az ezekre adott reflexiók megteremtésének feltételei Falus Iván: Mit várunk a tanártól? új készségek, kompetenciák?- interjú Falus Iván: Mit várunk a tanártól? új készségek, kompetenciák?- interjú 8

9 - A reflektálásra és együttműködésre elegendő idő és támogatás biztosítása, pl. mikro tanítások, tréningek. - Tapasztalati tanulásra elegendő idő fordítása, stratégiák, módszerek, és készségek fejlesztésének felismertetése és a kipróbálás lehetőségeinek megteremtése, tréningek, projektek során. - A tanítás és tanulás összefüggéseinek tanulás által megismert módjának elhelyezése az elméleti képzésben és a gyakorlatban. - Az elméleti képzéssel összefüggésben és azzal párhuzamosan, reflektált tanítási ill. óvodai gyakorlat bevezetése. Ezen alapelvek mind az óvodapedagógus, mind a tanító szakos hallgatók gyakorlati képzésében megvalósítandók A gyakorlati képzés folyamatának menete, mind az óvodapedagógus, mind a tanító részére: 1. blokk Megismerési megfigyelési folyamat: - tájékozódás - gyermekmegfigyelés - a pedagógus megfigyelése - a tanóra megfigyelése - élő bemutatók, teljes órák megtekintése (videofelvételről), elemzése (főiskolai oktató által) elsősorban tantárgy pedagógiai szempontból - tréningek pedagógus ideál kompetenciáinak alakítására, ill. szervezeti struktúra megértésére, valamint önismereti, kommunikációs és játszóképesség fejlesztése. tervezés - intézmény megismerése - tanév eleji megfigyelés külső gyakorlóhelyen - a tanév beindítása - az óvodai munka szervezése, foglalkozások és foglalkozásokon kívüli munka szervezésének megfigyelése, elemzése - az iskolai munka szervezése, az iskolai tanórai és tanórán kívüli munka szervezésének megfigyelése, elemzése 9

10 hospitálás tanórán, foglalkozáson - egyéni komplex pedagógiai gyakorlat, melynek célja a közvetlen tapasztalatszerzés a gyermek személyiségét fejlesztő óvodai és iskolai tevékenységekről tanórán és napközi otthonban - bemutató foglalkozások megtekintése (óvodában), elemzése mentor segítségével, a kijelölt megfigyelési szempontok alapján - élő bemutatók, teljes órák megtekintése (általános iskolában), elemzése mentor segítségével, elsősorban tantárgy pedagógiai szempontból Természetesen megismerve a hazai felsőoktatásban alkalmazott gyakorlati képzési elemeket, mindezeket célszerű összevetni és beépíteni a saját rendszerünkbe. A képzési elemek megfelelő megfigyelési, elemzési szempontok segítségével kerüljenek megbeszélésre. A naplók vezetéséhez vázlatok, szempontsorok, didaktikai feladatok kerüljenek megadásra. 2. blokk Felkészülés a tanításra/ foglalkozás vezetésére. - Csoport előtti és egyéni tanítási gyakorlatok közismereti és készségtárgyakból, melynek célja a tanítás gyakorlása, ez három részből áll előkészítés, tanítás és elemzés a tanító szakos hallgató esetén. Hasonlóan az óvodapedagógus esetén, a sajátosságok figyelembevételével. A célok tervezése, követelmények elemzése, a tartalom kiválasztása, itt már a hallgató átveszi a mentor szerepét, most ő tanít/foglalkozást vezet, a mentor hospitál. Élesben folyik a tanítói/óvoda pedagógusi professzió kialakulásának folyamata. Természetesen itt jelenik meg a reflexió, önreflexió jelentősége és haszna. 3. blokk - egyéni komplex pedagógiai gyakorlat külső gyakorló helyen - Záró tanítás, külső szakmai helyszínen történik. A záró tanítás célja, a jelölt szakmai felkészültségének, tanítói képességeinek, pedagógiai attitűdjének bizonyítása, a kompetenciák tükrében. 10

11 Valamennyi gyakorlatot természetesen komoly felkészítő munka előzi meg, pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani szempontból. Szükséges, hogy a záró tanításokról kommunikációs gyakorlatok során beszámoljanak a hallgatók, megosszák tapasztalataikat a hallgatótársakkal és oktatóikkal. Teremtsük meg annak lehetőségét, hogy a hallgatókat akár külső helyszínen is meglátogathassuk záró tanításuk alkalmával. Konklúzió: Ha egy oktatási rendszer képes kiváló képességű és a pedagógus pálya mellett mélyen elkötelezett hallgatókat a pedagógus pályára csábítani, és őket magas színvonalú elméleti, de kiváló gyakorlati képzésben részesíteni, elvárásaink teljesülnek Az óvodapedagógus gyakorlati képzésének alapelvei és feladatai Az alapelveket az Országos óvodai nevelés alapprogramjához igazítva, valamint a pedagógus kompetenciák figyelembevételével szükséges összevetni. Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ha figyelembe vesszük az elérendő kompetencia szinteket, mely az óvodapedagógusra is kötelező, akkor a táblázatban megjelölt elérési szinteknek kell megfelelni a hallgatónak, mint kimeneti követelménynek. A szinteken meghatározott feladatok, természetesen bővíthetők, csupán néhány elemre tettem utalást. Az óvodai nevelés általános feladatai 14 az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. A pedagógus kompetenciákat figyelembe véve a szinteken megjelölt feladatokat kell teljesíteni a hallgatónak az elméleti és gyakorlati képzés folyamatában. A melléklet első oszlopában bemutatom az elérendő pedagógus kompetenciákat, melyet a pedagóguspályán kell elérni, de a második oszlopban utalok azokra a feladatokra, mely a minimum feladat, az un. O. szint a gyakornokká váláshoz. / 2. sz. melléklet./ 4.3. A tanítóképzésben megvalósítandó elvek és feladatok A mellékletben meghatározott feltételeknek szükséges megfelelni, hogy gyakorlatra lehessen bocsájtani a tanító szakos hallgatót, tehát a nyolc kompetencia alapszintjének /2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 11

12 elérése a cél, amelynek kialakítása a diploma megszerzésének alapfeltétele. 15 A melléklet első oszlopában bemutatom az elérendő pedagógus kompetenciákat, melyet a pedagóguspályán kell elérni, de a második oszlopban utalok azokra a feladatokra, mely a minimum feladat, az un. O. szint a gyakornokká váláshoz. /3. sz. melléklet./ 5. Összefoglaló Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik. (Gróf Széchenyi István) Az oktatás fejlesztése elmaradhatatlan, hiszen az oktatás minősége jelentősen emeli az ország szellemi, kulturális és gazdasági növekedését is. Korszerű ismeretekkel, erős értékrenddel rendelkező kiművelt emberek nélkül nincs remény a túlélésre globalizált világunkban. Az oktatás minőségének javítása tartós és fenntartható növekedést tud elérni egy gazdaságban. 16 A gyermekek egyre nagyobb hányada behozhatatlan lemaradással lép be az iskolába. Ahol a család nem képes ellátni a gyerekeket a szükséges ismeretekkel ott a helyi közösségeknek, a családsegítő szolgálatoknak, a védőnőnek, a bölcsődékben és óvodákban, iskolákban dolgozó pedagógusoknak kell segíteni és támogatni, megfelelő módon fejleszteni az érintetteket. Ehhez legfontosabb az elkötelezett, megfelelő tudással rendelkező pedagógus. Ez az a terület, ahol nem lehet késlekedni. A pedagógusok képzése, kiválasztása, az autonóm tanári közösségek munkájának külső értékelése és támogatása, a pedagógusok továbbképzése és ösztönzése, az iskolavezetés színvonalának emelése nem a távoli jövő, hanem egy gyors változtatás kell, hogy legyen. 17 Ezért fontos, hogy a pedagógus empatikus személyiség legyen, aki ezt a szerepváltást, hajlandó elviselni. Rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy a tudományának alapvető rendszerét, fejlődési irányát lássa. Tudja a bejövő információt saját ismeretrendszerébe elhelyezni. Folyamatosan fejlesztenie kell a szakmai tudását, és nyitottnak kell lennie, akár a diáktól érkező információkra is. Olyan alapképzettséget kell nyújtani a pedagógusoknak, amelynek birtokában ez lesz a követendő irány, élethosszig tartó tanulás. 15 Kotschy Beáta szerkesztette A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Eger, TÁMOP /1/B Hogyan lehet a felívelést segítő igazi szárny az oktatás? (Konferencia az oktatás megújításáról a Szárny és Teher ajánlásai kapcsán) május 20. csütörtök MTA Díszterme 17 Zöld könyv A magyar közoktatás megújításáért 2008 szerkesztette Fazekas Károly, Köllô János, Varga Júlia Budapest

13 Ha a pedagógusképzésben felkészítjük hallgatóinkat a különböző szerepeikre, akkor mindent megtettünk azért, hogy ugyanezt próbálják majd átadni a tanítványaiknak is. Ma ennek a szemléletnek kell uralkodni a tanuláselméletben és a társadalmi megismerésben is. Ez a mi munkánk és nem is kevés /József Attila/ 13

14 Felhasznált irodalom: 1. Oktatás és képzés 2020 [Hivatalos Lap C 119., ] évi CCIV. törvény - a nemzeti felsőoktatásról évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről /2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről /2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 6. Hogyan lehet a felívelést segítő igazi szárny az oktatás? (Konferencia az oktatás megújításáról a Szárny és Teher ajánlásai kapcsán) május 20. csütörtök MTA Díszterme 7. Knausz Imre 2001 A tanítás mestersége egyetemi jegyzet Miskolc-Budapest 8. Kotschy Beáta 2011 A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Eger TÁMOP /1/B McKinsey-jelentés 2010 (Mourshed Chijioke Barber) 10. Oktatás és képzés 2020 EU Tanács következtetései (2009. május 12. ) az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről. 11. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Az emberi erőforrások minisztere által november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag. 12. Zöld könyv 2008 A magyar közoktatás megújításáért szerkesztette Fazekas Károly, Köllô János, Varga Júlia Budapest. Internetes hivatkozás: 1. Lenkovics Ildikó A tanítás tanulása Segédanyag a tanítás tanulásához

15 1. sz. melléklet A konstruktív pedagógia és a tanári kompetenciák kapcsolata. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Az emberi erőforrások minisztere által november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag és Knausz Imre 2001 A tanítás mestersége egyetemi jegyzet Miskolc- Budapest alapján, saját összevetés. Sorszám: KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIA ELVEI TANÁRI KOMPETENCIÁK 1. A diagnózis elve: a tanulók tudásának és érdeklődésének a felmérése 2. A differenciálás elve: a megelőző tudás különbségeiből fakadó teljesítménykülönbségek kezelése. 3. A tanítás hídépítés: előbb a sémák aktiválása, a megelőző tudás felszínre hozása, majd az új tudás alkalmazása, gyakorlása. 4. A módszertani sokrétűség elve: nem egy tipikus módszer. 5. Az aktivitás elve: az új tudás alkalmazása valamely problémaszituációban. 6. Relevancia elve: a mindennapi élet és az iskolai tudás közötti kapcsolat. 7. Kreativitás elve: nagy önállóság, eredetiség, a képzelőerő mozgósítása, merész hipotézisek felállítása. 8. A szociális tanulás elve: kortárscsoport, tanulói teamek szerepe a tanulásban. A tanulók személyiségének fejlesztése A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése A szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás integrálása A pedagógiai folyamat tervezése A tanulás támogatása A pedagógia folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése A kommunikáció és a szakmai együttműködés Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 15

16 2. sz. melléklet /óvodapedagógus/ Kompetenciák Elérendő cél 1. gyermek személyiségfejlesztése - gyermek centrikus szemléletmód formálása 1. A gyermek közösségek alakulásának - pedagógiai készségek és segítése, fejlesztése képességek fejlesztése 2. A szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás az óvodai nevelés dokumentumainak megismerése ONOAP 3. A pedagógiai folyamat tervezése az óvodai élet szokásai: az óvodai szokások, a napirend, a heti rend, felépítésük módjainak megismerése 4. A tanulás támogatása a óvodai nevelés tevékenységének tervezése szervezése, irányítása, ellenőrzése 5. A pedagógiai folyamatok és a a gyermeki tevékenységek tanulók személyiségfejlődésének tervezése szervezése, ellenőrzése, folyamatos értékelése értékelése 6. A kommunikáció és a szakmai kapcsolat kialakítása az együttműködés óvodapedagógusokkal, a dajkákkal, szülőkkel, egyéb társintézményekkel 7. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért a hivatástudat megalapozása és kialakítása a szakmai műveltség és a gyakorlati ismeretek szintézise Természetesen a fent megjelölt feladatok csak jelzik az egyes területek fejlesztését, mindezek széleskörűen bővíthetők. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Az emberi erőforrások minisztere által november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag alapján saját összevetés. 16

17 3. sz. melléklet /tanító/ Kompetenciák 1. A tanuló személyiségfejlesztése 2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 3. A szaktudományi, a szaktárgyi és a tantervi tudás Elérendő kompetencia szint Elméleti tudás, a gyermekek személyiségfejlődésének segítéséhez, pedagógiai hivatás Alapvető tudás a csoportközi folyamatokról, multikulturalizmus a csoportfejlesztés folyamatáról, inklúzió-szemlélet Megalapozott szaktárgyi tudás. Ismeri szakterülete oktatásának, tartalmi szabályozásának módszertani lehetőségeit és eszközeit. 4. A pedagógiai folyamat tervezése Pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumok ismerete. A jelölt képes meghatározni a tanítandó tartalmakat, azok struktúráját. A szaktárgyi órák tervezésekor növekvő szerepbiztonsággal végzi a pedagógiai folyamat tervezésével kapcsolatos feladatokat. 5. A tanulás támogatása Fontosnak tartja a tanulási képességek fejlesztését, s nyitott az élethosszig tartó tanulásra. Osztálytermi környezetben képes bizalom teli légkör kialakítására. Alapvető tájékozottság jellemzi a differenciált pedagógia, az adaptív tanulásszervezés területén. 6. A pedagógiai folyamatok és a Pontos és szakszerű elméleti tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, tanulók személyiségfejlődésének formáiról és módszereiről. Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett. folyamatos értékelése Az iskolai gyakorlaton értékelési tevékenységét mentortanító támogatással végzi. 7. A kommunikáció és a szakmai együttműködés 8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Alapvető kommunikációelméleti tájékozottság jellemzi. Ismeri az osztálytermi kommunikáció sajátosságait, és törekszik azok alkalmazására. Tájékozott a szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő információs forrásokról, szervezetekről és azok elérhetőségéről, kezeléséről. Elfogadja a pedagógusszakma társadalmi és szakmai felelősségét. Ismerve a reflektív gondolkodás, az önismeret, a lelki egészség megőrzésének elméleteit és gyakorlati technikáit képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei értelmezésére, elemzésére, értékelésére az oktatók, hallgatótársak támogatásával. Jól tájékozódik a pedagógiai és a szaktárgyi szakirodalomban. Képes egyszerűbb kutatási módszerek használatára. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Az emberi erőforrások minisztere által november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag alapján saját összevetés. 17

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében

Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében Kovács K.: Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében 89 Kovács Krisztina Mentori kompetenciák, szerepek, tevékenységek egy vizsgálat tükrében A tanulmány a Magyarországon folyó

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 979

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 979 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 979 Az emberi erõforrások minisztere 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelete a tanári felkészítés közös követelményeirõl és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeirõl

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete Magyarország Kormányának összefoglaló tájékoztatója a Keretstratégia megvalósítását szolgáló

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kazinczy Körúti Óvoda 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 3. OM azonosító: 032 707 Adószám: 16792501-1-13 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdi Ildikó óvodavezető Jóváhagyta: fenntartó Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály

Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály Az MRE Hit- és erkölcstan kerettanterve és pedagógiai koncepciója az általános iskolás korosztály számára Bevezető a tantervhez Az általános iskolás korosztály számára készült hit- és erkölcstan tanterv

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010

SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Napsugár Óvoda és Bölcsőde Csanádpalotai Bölcsőde Tagintézménye SZAKMAI PROGRAMJA 2005-2010 Készítette: Kovács Jánosné Tagintézmény vezető 1 Szakmai program 2005-2010-ig

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE. Pedagógia Program OM: 030796 MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE Pedagógia Program OM: 030796 Derecske 2015. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÖRVÉNYI HIVATKOZÁS... 5 3. AZ ÓVODA ADATAI... 6 4. HELYZETELEMZÉS... 8 4.1. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÜNK,

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31.

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31. PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2014. 03.31. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosította: a Jászteleki Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete Tartalom Bevezető... 4 Óvodánk adatai... 6 Törvényi hivatkozások... 7 Helyzetelemzés... 8

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET

PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET PEDAGÓGUSOK ÉS AZ IKT KOMPETENCIATERÜLET Dr. Buda András Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete buda@delfin.unideb.hu A konferencia címében szereplő multimédia kifejezés fogalmának meghatározásakor

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja A fenntartó a pedagógiai programot jóváhagyta:. Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet fenntartó részéről Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest, 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos adatai... 5 2. A pedagógiai program célja... 6 3. Az iskola

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2601/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2601/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2601/2014. számú ügyben Előadók: dr. Bene Beáta dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes dr. Lux Ágnes Az eljárás megindítása A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban,

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2013. 08. 27. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2013. 08. 29. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2016/2017.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében

BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében BÓBITA ÓVODA Pedagógiai Programja Környezeti nevelés a fenntarthatóság jegyében 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: www.bobitaovoda.hu E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Biatorbágy, Szentháromság tér 6. OM AZONOSÍTÓ: 032441 1 BEVEZETŐ... 5 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 5 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Politika... 4 II. Nevelés-oktatás... 8 III.

Részletesebben

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó

Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánító: Véleménynyilvánító: fenntartó MUNKATERV 2015/2016 Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 3170. Szécsény, Magyar út 13. Intézmény OM azonosítója: 202343 Készítette:.. Mender Andrea Mária intézményvezető Legitimációs eljárás Az érvényességet

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja

Helyi Nevelési Programja Miskolci Diósgyőri Óvoda, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Bulgárföldi Tagóvodája, a Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája valamint a Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája Helyi

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ A nevelőszülői ellátás standard-leírása (szolgáltatási standardok) VITAANYAG Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: 2006. november 2007. február 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013.

A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. A DEÁK FERENC KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2013. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Székhely: 1118 Budapest, Rimaszombati út 2. Tel: 1/606-7250 Fax: 1/606-7249 e-mail: dfk@deak-koll.sulinet.hu

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben