A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013."

Átírás

1 A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját a Fenntartó jóváhagyta. Vác, Borbáth Gábor igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK A pedagógiai Program szabályozási kerete... 5 Bevezet 6 1. Intézményi adatok Az iskola bemutatása Intézményi jöv kép... 8 I. NEVELÉSI PROGRAM Intézményi célok, feladatok, együttm ködések Az intézmény nevel testületének küldetésnyilatkozata A katolikus intézmény küldetése A katolikus intézmény küldetése a társadalom felé A katolikus intézmény küldetése a pedagógus felé A katolikus intézmény elvárásai a tanulók számára Az intézményben folyó nevel -oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek Pedagógiai célok és feladatok korosztályra meghatározva Az intézményi nevel -oktató munka célja Az intézményben folyó oktatás célja Az intézményben folyó oktatás-nevelés feladatai Az intézmény feladata A nevelés-oktatás eszköz- és eljárásrendszere A kulcskompetenciák kiemelt fejlesztése a tantárgyi struktúrában (NAT) A kulcskompetenciákra épül kiemelt fejlesztési feladatok a tantárgyi struktúrában...32 Valamennyi helyi tantervben tantárgyra lebontva megtalálhatók a fejlesztési feladatok A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A hitre nevelés területén elvégzend feladatok: Az értelem kim velése Az erkölcsi nevelés Az erkölcsi normák körének tapasztalati úton történ b vítésének hangsúlyos területei: Az esztétikai nevelés Az állampolgári nevelés Az egészséges és kulturált életmódra nevelés Az intézmény tanórán és iskolán kívüli tevékenységi formái: Az iskola együttm ködése a szül vel a tanuló személyiségének fejlesztésében A pedagógus személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai a tanuló nevelése, tanítása során A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az iskolai diákközösség alaptípusai: A közösségfejlesztés feladatai Közösség és személyiség viszonya A közösségfejlesztés egyéb területei Az iskola együttm ködése a szül k közösségével Az intézmény nevel testületének nézetei az átlagtól eltér tanulókról, a velük való tör désr l az iskolai gyakorlat sajátosságai Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel összefügg pedagógiai tevékenység A tehetség, a képességek kibontakoztatását segít tevékenységek A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segít program Általános iskola Gimnázium A szociális hátrányok enyhítését segít tevékenységek Az egységes alapokra épül differenciális A tanulási esélyegyenl ség segítésének elvei A nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás elvei...48 Pedagógiai Program 2

3 1.6. A szül, a tanuló, az iskolai és kollégiumi pedagógus együttm ködésének formái, továbbfejlesztésének lehet ségei A szül k részvétele az intézmény pedagógiai programjának megvalósításában A kollégium részvétele, az együttm ködés formái A tanulók és a pedagógusok együttm ködésének elvei Egészségnevelési Program Az egészségnevelési program hosszú távú céljai Az egészségnevelés rövidtávú céljai, feladatai Az egészségnevelés általános céljai Iskola egészségügyi tevékenységek, sz rések Az egészségnevelés kötelez témakörei minden évfolyamon, minden tanévben Az egészségnevelés egyéb, kötelez témakörei évfolyamonként minden tanévben A program megvalósítása során alkalmazható módszerek Az els segélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok Alsó tagozat: évfolyam: évfolyam: évfolyam: évfolyam: Az egészségmeg rz program értékelése Az iskola drogstratégiája Iskolai drogstratégia kialakítása és a segít intézmények szerepe A drogügyi koordinátor felkészülése Szövetség az iskolavezetéssel Segít kapcsolatok partneri csatornáinak feltérképezése A segít kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok Szül k (család) Szül i szervezet Háziorvos Iskolaorvos Iskolavéd Iskolapszichológus Helyi, illetve regionális iskolák drog koordinátorai Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók Rendészeti szervek Más történelmi egyházak, alapítványok, karitatív szervezetek, civil szervezetek Állapotfelmérés szakaszai, területei A diagnózis színterei Konkrét feladataink Értékelés, újabb célkit zés Értékelés Újabb célkit zés A végrehajtás színterei, módszerei Sikerkritériumok Környezeti Nevelési Program Jöv kép - alapelvek és célok Alapelvek Általános célok Konkrét célok, feladatok Tanulásszervezési és tartalmi keretek Tanórai keretek, hagyományos tanórai foglalkozások Az osztályf nöki munka és a környezeti nevelés Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehet ségei: A nem hagyományos tanórai keretben szervezett tanítás Tanórán kívüli programok, tevékenységek Megvalósult környezeti nevelési tevékenységeink Tervezett környezeti nevelési tevékenység:...70 II. HELYI TANTERV...71 Pedagógiai Program 3

4 1. A helyi tantervek Az iskolai nevel -oktató munkához rendelkezésre álló órakeretek a 2011/2012-es tanévt l beiskolázásra került tanulócsoportoknál Programokhoz tartozó tantárgyak és óratervek Az alkalmazandó tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A tanulói jogviszony: belépés; a magasabb évfolyamba lépés feltételei; a tanulói jogviszony megsz nése A tanulói jogviszony létesítésének feltételei Általános iskola Gimnázium A magasabb évfolyamba lépés feltételei A tanulói jogviszony megsz nése Az érettségi vizsgára való felkészítés A középszint érettségi vizsga témakörei A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek...96 Szolnok városi egységes felmér rendszer (TFR) Célja A mérési feladatok m ködtetésének szempontjai Mérési próbák m-es síkfutás állórajttal m-es síkfutás (általános iskola 2-4. évfolyamán 1000 m-es síkfutás) Súlypontemelkedés: Két kezes medicinlabda dobás el re: Labdapasszolás Hanyatt fekvésb l törzshajlítás el re (felülés) Törzshajlítás el re állásban Antropometriai mérések Testmagasság Testtömeg A tanulók értékelése, feladatainak és beszámoltatásának meghatározása Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Gimnázium A tanulók teljesítményének értékelése Általános iskola Gimnázium Az iskolai írásbeli beszámoltatások Az iskolai írásbeli beszámoltatások szerepe és súlya a tanulók tudásának értékelésében Az iskolai beszámoltatás korlátai Az otthoni felkészüléshez el írt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A tanulók jutalmazásának formái és rendje Fegyelmez intézkedések formái és rendje A tanulóra vonatkozó fegyelmi eljárás és anyagi kártérítési felel sség A tanuló magatartás, szorgalom értékelésének és min sítésének követelményei és formái A pedagógiai program érvényességi ideje A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala számú eszközjegyzék Pedagógiai Program 4

5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM SZABÁLYOZÁSI KERETE: Jogszabályi háttér: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésr l. Az emberi er források minisztere 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjér l. A NAT kiadásáról, bevezetésér l és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet. A kormány 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelete a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetésé- l és alkalmazásáról. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l és a köznevelési intézmények névhasználatáról. A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga szabályzatának kiadásáról. A 40/2002. (V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeir l. A 2/2005 (III.1.) OM rendelet a sajátos nevelési igény tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról évi CCIV. törvény a nemzeti fels oktatásról. Egyházi törvénykönyv (Codex Iuris Canonici) évi XXXI. törvény a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról. Iskolai dokumentumok: Alapító Okirat Szervezeti és M ködési Szabályzat Házirend Pedagógiai Program 5

6 BEVEZET "Megértés, jó szándék, emberség minden nyelvi akadálytól független. Ez a legbiztosabb híd nemzet meg nemzet, ember meg ember között." /Péchy Blanka/ 1. Intézményi adatok Az intézmény hivatalos elnevezése: Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Az intézmény címe: 5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 4/a. Fenntartója: Váci Egyházmegye Ordináriusa Az intézmény telefonszáma: 56/ telefax száma: 56/ Az intézmény emblémája: címe: tpgh@tiszaparti-szolnok.sulinet.hu

7 2. Az iskola bemutatása Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a 2009-ben alapított Szent József Római Katolikus Általános Iskola tevékenységi körének b vítésével alakult. Az 50 éves múltra visszatekint Tiszaparti Gimnázium programjait tovább folytatva és a Katolikus Általános Iskola szellemiségét összekapcsolva kezdte meg m ködését az új iskola. Iskolánk négy alsó tagozatos osztállyal és egy nyolc évfolyamos gimnázium ötödik osztályával, valamint két négy évfolyamos gimnázium és egy öt évfolyamos gimnáziumi profillal m ködik. A folyamatos beiskolázás és a felmen rendszer biztosítása révén 2016-ra lesz teljes az iskola szerkezeti felépítése. A nevel -oktató munka feltételrendszere A Tiszaparti nevéhez híven városunk egyik legszebb részén, fest i környezetben, a Tiszaparti sétányon található. Humán er forrás Az intézmény dolgozóinak összlétszáma 70. A nevel testületet 50 f pedagógus alkotja. Ez a létszám folyamatosan változik a feljöv osztályok óraigényének ellátása függvényében. Valamennyi tanár rendelkezik a szaktárgya tanításához el írt végzettséggel. A tanárok közül sokan rendelkeznek speciális képzettséggel, melyek a következ k: hitoktató, fejleszt pedagógus, közoktatás-vezet, karvezet, mentálhigiénés végzettség, második, illetve harmadik szak, szakvizsga szaktárgyi területen, min ségfejlesztés, mérés-értékelés, drog-prevenció, kétszint érettségihez kapcsolódó képzettségek. Tantestületünk tagjai közül többen szerepelnek a szakért i, vizsgáztatói jegyzékben, mint közoktatási szakért, szaktárgyi szakért, érettségi elnök, szaktárgyi vizsgáztató, nyelvvizsgán vizsgáztató, ECDL vizsgáztató, kamarai szakmai vizsgáztató, valamint vezet tanár. A 20 f s adminisztratív és technikai személyzet tevékenységével az intézmény zavartalan ködését segíti. A római katolikus plébánia közelsége és Máthé György plébános, címzetes prépost, kerületi esperes nagyban segíti és támogatja a tanulók hitéletét. Iskolánk tanulóinak és dolgozóinak hit- és erkölcsi fejl dését a Boldogasszony Tanító N vérei szerzetesrendhez tartozó három apáca segíti. Tárgyi feltételek Az intézménybe belép t esztétikus környezet fogadja. Az intézmény felszereltsége megfelel a képzési irányoknak, az el írásoknak és a közvetlen partnerek elvárásainak, illetve a korszer követelményeknek. Természet- és társadalomtudományi el adók el készít szertárakkal, informatikai szaktantermek, énekkari próbaterem, kötetes iskolai könyv- és médiatár, tornaterem, kondicionáló terem, megfelel kiszolgáló helyiségekkel, parkosított udvar, illetve sportudvar áll a diákok és a tanárok rendelkezésére. Kiscsoportos foglalkozásra alkalmas termek mellett 2 tanterem alkalmas kb. 50 f s hallgatóság befogadására is. Pedagógiai Program 7

8 Az intézmény aulája rangos hangversenyek, kiállítások és egyéb a nevel -oktató munkát segít a kulturált szórakozást is szolgáló rendezvények színhelye. A szül k számára e célra kialakított - szül i fogadó áll rendelkezésre. A diákönkormányzati és egyéb kiscsoportos megbeszélések a kerekasztalos tárgyalóban zajlanak. Az iskola büfével és önkiszolgáló étteremmel rendelkezik. Az intézmény befogadóképessége szükségessé teszi további létesítmények igénybevételét. Erre jelenleg a Szolnok Városi Kollégium épületében három terem igénybevételére van lehe- ség. A szakmai munka jellemz i A tanulók erkölcsi nevelésének középpontjában a katolikus keresztény értékrend áll. Munkánk során arra törekszünk, hogy a tanulók személyiségfejlesztését szolgáló, emberi esélyegyenl ségen alapuló képzési rendszert dolgozzunk ki, és folyamatosan fejlesszük azt. Ebben a tevékenységünkben egyaránt helyet kap a tehetséggondozás és a felzárkóztatás is. Értékközvetít pedagógiai munkánk a tanulás, a tudás, valamint az ezzel párosuló egyetemes emberi, nemzeti értékek közvetítésére épül Legf bb célkit zésünk keresztény szellemben a tudás megalapozása, a képességek egyéni kibontakoztatása és fejlesztése, majd a gimnáziumban a diákok felkészítése fels fokú oktatási intézményekben való továbbtanulásra, valamint az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása. 3. Intézményi jöv kép A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium célja, hogy keresztény szellemiségével hozzájáruljon Szolnok iskolaváros jellegének er sítéséhez, valamint tanulói körében a lokálpatriotizmus elmélyítéséhez. A városból jelentkez tanulók mellett az iskola fogadja a megyéb l és az egyházmegyéb l érkez jó képesség diákokat is. Célunk az iskolahasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül a hitéletbeli fejl dés, a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés. A nevel munka során kiemelt hangsúlyt kap a m vészetek iránti fogékonyság fejlesztése (ének-zenei képzés, hangversenyek, kiállítások az intézmény aulájában, együttm ködés kulturális intézményekkel), az egészséges életmód iránti bels igény felkeltése (egészségnevelési program, drog-prevenciós program), valamint az esélyegyenl ség biztosítása. Szükséges olyan épületb vítés lehet ségének megtalálása, mely biztosítja az iskola teljes évfolyami struktúrájának megfelel zavartalan m ködését. Pedagógiai Program 8

9 I. NEVELÉSI PROGRAM 1. Intézményi célok, feladatok, együttm ködések 1.1. Az intézmény nevel testületének küldetésnyilatkozata A katolikus intézmény küldetése A katolikus intézmény küldetése a társadalom felé A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az emberi teljesség kifejlesztésén munkálkodjék. Ez adja a katolikus iskolák legsajátosabb jellegét, és ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az emberi értékeket, érvényre juttatva azt az autonómiát, amely megilleti ket, s eközben betöltve saját küldetését. Napjainkban hiányzik a stabil értékrend, ezért az egyházi intézmény az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre kívánja megvetni. A családokkal való kapcsolattartás folyamán egyre több embert segíthet az igazi értékek megtalálásában. A katolikus iskola nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják a katolikus iskola szellemiségét. Más felekezetekb l érkez családoknál tiszteletben tartja saját vallási szokásaikat. A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium olyan nevelési - oktatási intézmény, ahol humánus iskolai környezetben és pedagógiai légkörben teljesítményelv, ugyanakkor diákközpontú, keresztény szellemiség nevelés, oktatás folyik. Az iskola szakmai kiválóságra, komplex személyiségfejlesztésre és az esélyegyenl ség biztosítására törekszik ahhoz, hogy minden diák képességei szerint a legjobb eredményt tudja felmutatni A katolikus intézmény küldetése a pedagógus felé A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás hit elveinek. A pedagógusok példát adnak helyes életfelfogásukkal és becsületes életükkel. A katolikus iskola pedagógusfügg, tehát csak akkor érheti el célját, ha a pedagógusokat és technikai dolgozókat is áthatja a katolikus küldetéstudat. Nevel testületünk önálló gondolkodású, önálló véleményalkotásra képes, együttm köd, kreatív személyiségek nevelését állítja középpontba, akik azonosulnak az iskola által közvetített egyetemes erkölcsi értékekkel. Megújulásra, önm velésre képes tanulók nevelésére törekszünk, akik képesek lesznek az élethosszig tartó tanulásra és az alkalmazkodásra a folyton változó világ körülményeihez. Fontos feladatunk tehát a tudás értékének helyreállítása és megbecsültetése. Alapelveink közé tartozik az iskolai és nemzeti hagyományaink, egyházi értékeink megóvása, ápolása és továbbvitele. Céljainkat közvetlen partnereinkkel együttm ködve kívánjuk megvalósítani A katolikus intézmény elvárásai a tanulók számára A Teremt szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre segíteni azoknak, akik a gyermekért felel sek. A gyermeket sem a szül, sem a Pedagógiai Program 9

10 pedagógus nem formálhatja saját képére és hasonlatosságára, hanem a mennyei Atya vele kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie, és megvalósításában segíteni Az intézményben folyó nevel -oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek A katolikus-keresztény nevelés eszménye maga Krisztus. Az egyháznak is feladata a nevelés,. mert el kell ismertetnie, hogy nevelésre képes közösség. Legf képpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az üdvösség útját minden embernek. A katolikus iskola feladata a hitre való nevelés. A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság fele- s megélésére, érzékük legyen az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és az ket körülvev világot. Felülemelkedjenek a középszer ségen, ne fáradjanak bele a folyamatos önképzésbe. Katolikus intézményünk egész pedagógiai m ködésében különösen nagy hangsúlyt fektet az alábbi alapelvekre: - A pedagógus személyisége és magatartása példa a diák számára, ezért nagy a pedagógusok szakmai és morális felel ssége. - A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a szokásrendszereknek. Ezért a szokások kialakítására kitüntetett figyelmet kell szentelni, az erre fordított energia sokszorosan megtérül. - A dicséret nagy nevel er. - Nagy jelent sége van a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az emberi morált magasabb rend követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség harmóniáját, bels békéjét az érvényesülésnél. - Dönt a követelmények, a bels igényen, a belátáson alapuló betartása, és a pontosság, a fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban részt vev diákokra és pedagógusokra egyaránt érvényes. - Az igényes követelmény meghatározása és végrehajtása következetességet feltételez. A NAT ajánlása alapján kijelölt irányelveink Állampolgárságra, demokráciára nevelés A demokratikus jogállam, a jog uralmára épül közélet m ködésének alapja az állampolgári részvétel, amely er síti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekv állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az er szakmentesség, a méltányosság jellemzi. Célunk, megteremteni annak lehet ségét, hogy a tanulók megismerjék a f bb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítani a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemz képesség és a vitakultúra fejlesztését. A felel sség, az önálló cselekvés, a megbízható- Pedagógiai Program 10

11 ság, a kölcsönös elfogadás elsajátítására neveljük a diákokat, ezt a munkát hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére épít tanítás- és tanulásszervezési eljárások. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése Az önismeret mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejl és fejleszthet képesség a társas kapcsolati kultúra alapja. El segítjük a tanuló kedvez szellemi fejl dést, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelel kim velését. Hozzásegítjük, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történ beleélés képességének, az empátiának a fejlesztésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Célunk, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvev tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak. A tanítás-tanulás egész folyamatában támogatjuk ket, hogy tudatosuljon bennük az, hogy a saját/egyéni fejl désüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. A családi életre nevelés A család kiemelked jelent ség a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének kialakításában. A sz kebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkez átrendez dések, a családok egy részének m ködésében bekövetkez zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. Ezért kitüntetett feladatunk a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és a fiataloknak a felel s párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerül konfliktusok kezelésér l. Foglalkoznunk kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. A testi és a lelki egészségre nevelés Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. Pedagógusaink ösztönzik a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Célunk, hogy a tanulók képesek legyenek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Feladatunk, hogy a családdal együttm ködve készítsük fel a tanulókat az önállóságra, a betegség-megel zésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. Pedagógusaink motiválják és segítik a tanulókat a káros függ ségekhez vezet szokások kialakulásának megel zésében. Felel sségvállalás másokért, önkéntesség A személyiség fejlesztését, kibontakozását segít nevelést-oktatást ösztönözzük. Célunk a hátrányos helyzet vagy fogyatékkal él emberek iránti szociális érzékenység, segít magatartás kialakítása a tanulókban úgy, hogy saját élmény tanuláson keresztül ismerjék meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segít magatartás számos olyan képes- Pedagógiai Program 11

12 séget igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttm ködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felel s állampolgári léthez. Fenntarthatóság, környezettudatosság Célunk, hogy a felnövekv nemzedék ismerje és becsülje az életformák gazdag változatosságát a természetben és a kultúrában. Tanulják meg, hogy az er forrásokat tudatosan, takarékosan és felel sségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használják. Azt szeretnénk elérni, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímél, értékvé-, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Felkészítjük diákjainkat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Arra törekszünk, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek el, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszín ségének meg rzésébe, gyarapításába. Pályaorientáció A tanulók életkorához igazodva és a lehet ségekhez képest szeretnénk átfogó képet nyújtani a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket biztosítunk, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdekl désüknek megfelel területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelel foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges er feszítéseket. Mindezért fejlesztjük bennük a segítéssel, az együttm ködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. Gazdasági és pénzügyi nevelés A felnövekv nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekr l és folyamatokról. Célunk, hogy a tanulók ismerjék fel saját felel sségüket az értékteremt munka, a javakkal való ésszer gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Mérlegelni tudják döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatait. Világosan lássák rövid és hosszú távú céljaik, valamint az er sforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében biztosítjuk a pénzügyi rendszer alapismeretire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. Médiatudatosságra nevelés Célunk, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felel s résztvev ivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés, az értelme-, kritikai beállítódás kialakítása és a tevékenység-központúság révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelv megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulókat megismertetjük a média m ködésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóság Pedagógiai Program 12

13 és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemz k jogi és etikai jelent ségével. Pedagógiai Program 13

14 A tanulás tanítása Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium A tanulás tanítása iskolánk alapvet feladata. A pedagógusok célja, hogy felkeltse az érdekl dést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítanunk, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az el zetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként m ködhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthet k és hívhatók el pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változások sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehet ség szerinti növelése és a tudás min ségének értékelése. Iskolánkat meghatározó hagyományos elvek A különböz közösségekhez tartozás elve Az intézmény nevel munkája során a kialakult közösségek osztályközösség, érdekl dési körök, stb. életének, céljainak, érdekeinek figyelembe vételére törekszik. Mindezek alapján az iskolaközösséghez való köt dés kialakítása a nevel -oktatómunka sikerkritériuma. Az iskolában m köd mikro- és makro-közösségek tervszer pedagógiai irányítás mellett a tanulói önállóság, öntevékenység, önkormányzó képesség kibontakozásának színterei. Az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve Az iskola a tanulók fejl dését, teljesítményét az egyéni adottságok, képességek figyelembevételével segíti és befolyásolja. Az iskola olyan, a tanulók fejl dés-lélektani sajátosságainak megfelel tevékenységi formákat alkalmaz, amelyek lehet séget biztosítanak a vélemények ütköztetésére, az autonómiatörekvések tényleges kipróbálására, az emberi kapcsolatok sokoldalú megélésére, mindezt összhangban a tanulással, a továbbtanulással. Az egyenrangúság elve A Tiszapartiban a pedagógus és a diák mester és tanítvány - egyenrangú félként, együttm ködve vesz részt az oktatás-nevelés folyamatában jogainak és kötelességeinek érvényesítése mellett. A bizalom elve Az iskolai életet a személyesség, az együttm ködési készség, a tanulók személyiségének tisztelete és megértése hatja át. A bizalom az alapja a tanár diák és a kortárs kapcsolatoknak. A következetesség elve Minden szül és diák számára világosak, a helyi tanterv által pontosan megfogalmazottak az iskolai követelmények, elvárások. A nevel testület a tananyag és értékek közvetítésében, valamint a követelmények érvényesítésében igényes és következetes. Pedagógiai Program 14

15 A pedagógus vezet szerepének elve Az egyenrangúság elvével összhangban a pedagógusnak vezet szerepe van a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységeik megszervezésében, személyiségfejl désük támogatásában. A nyitottság elve Az intézmény nyitott az iskolahasználók, a közvetlen és a közvetett partnerek, a szomszédos országok határ menti magyar településein él tanulók és tanárok, valamint az európai és más országok irányában. Tevékenységünkben fontos szerepet kap a tanulók számára közvetített tananyagtartalmak és egyéb nevelési tényez k által a nemzeti és európai identitástudat kialakítása, az eltér kultúrák megismertetése, a másság tiszteletben tartása, valamint az európai polgári szerepre való felkészülés. Az egészséges életmódra nevelés elve Az intézményben kiemelt szerepet kap a szaktárgyi, valamint az osztályf nöki órákon túl az egészséges életvitel életkornak megfelel - bemutatása, a veszélyforrások megismertetése, a preventív tevékenység. Nyilatkozat az intézmény felel sségér l A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium felel sséget vállal az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók hitéletre neveléséért, értelmi, érzelmi, erkölcsi és testi fejl désének segítségéért, a tanulóközösségek kialakulásáért, fejl déséért, továbbtanulásra való felkészítéséért. Az intézmény e felel sségének érvényesítése érdekében személyiségfejleszt nevel munkájában együttm ködik az egyházzal, és a szül kkel. A tantestület a család fontosságának tudatosítását, a keresztény családi életre való felkészítést a nevel munka szerves részének tekinti. Az oktatás nyelve A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban az oktatás magyar nyelven folyik. Az etnikai kisebbséghez tartozó tanuló(k) elfogadván az oktatás nyelvét magyar nyelven részesül(nek) az iskolai oktatás-nevelésben Pedagógiai célok és feladatok korosztályra meghatározva Az intézményi nevel -oktató munka célja Pedagógiai munkánk célja, hogy a gyermekeket, diákokat segítsük abban, hogy a keresztény értékekre építve m velt emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szeret, felel s polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. - A nevel -oktató munka során az iskola a gyerekek, a szül k, a partnerek és a környezet elégedettségére törekszik, ezen belül a hitéletbeli fejl dés, a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontosságát hangsúlyozza. Pedagógiai Program 15

16 - A gyermekek, diákok morális és esztétikai szemléletét kívánja alakítani, kognitív és kommunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényét fejleszteni. - A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetít az iskolánk, alapvet képességeket és alapkészségeket fejleszt. - A kudarc- és sikert rés készségeit törekszünk fejleszteni. - Az önálló, felel s állásfoglalás és cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, saját személyiségjegyeknek megfelel ) készségeit igyekszünk kimunkálni. - Magas színvonalú és sokrét ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlesztjük a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást. - A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözzük tanítványainkat. - Nagy m vészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonyát, a gondolkodásra, a szellem fejl désére gyakorolt hatását példaként állítjuk. - Magyarságunk gyökereit megismertetjük. - Igyekszünk kialakítani diákjainkban a kulturált szórakozás igényét Az intézményben folyó oktatás célja Az általános iskola célja - A katolikus hit megalapozása. - Korszer általános m veltség biztosítása, alapkészségek fejlesztése, továbbtanulásra felkészítés. - Kulturált, fegyelmezett magatartás kialakítása. - A család, feln ttek tiszteletére nevelés. - A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása. - Szeretetteljes emberi kapcsolatok, légkör kialakítása. - A szül föld és Magyarország megismerésére, szeretetére, megóvására nevelés. A gimnázium célja - velt, hitükben elkötelezett fiatalok nevelése. - A középszint és emelt szint érettségi vizsgára való felkészítés. - A fels fokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés. - A tanuló képességeinek, érdekl dési körének megfelel pályaválasztásra való felkészítés. Az általános iskola bemeneti céljai Az iskolánk a konzervatív keresztény értékeket valló, vagy azok iránt nyitott, azokat elfogadó családok gyermekeit várja. Akik elfogadják a tízparancsolat alapjain nyugvó erkölcsi rendet és fontos számukra a hit, a család, a hazaszeretet. Legyen fontos számukra a hit, a család, a hazaszeretet. Nem áll módunkban felvenni szakért i vélemény alapján kis létszámú osztályba javasolt gyermekeket. Pedagógiai Program 16

17 A gimnázium bemeneti céljai Az intézmény a keresztény hitre nyitott jó képesség, valamint az általános iskolai követelményeket jó színvonalon teljesít tanulókat fogad, akik a központi írásbeli felvételi vizsgán és az ének-zene meghallgatáson jól megfelelnek. Az általános iskola kimeneti céljai A tanuló rendelkezzék a katolikus hit alapjainak ismeretével. Az iskolának átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. A megszerzett ismeretek alapján segíteni kell, hogy a tanulók tudatos szemléletévé és a gyakorlatban el hívható magatartási mintájává váljon a környezet és a természet védelme, az egyéni életük biztonságát is szem el tt tartva. A legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, s a hozzájuk vezet utak megmutatása mellett, be kell mutatni az emberi alkotásokban megtestesül használati, esztétikai, formai és etikai értékeket. Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret hozzájárul, hogy a tanulók érdekl désüknek megfelel területen ismerkedjenek adott pályákkal. A pályaorientáció tanórai és tanórán kívüli tevékenységek összehangolásával, tudatos szervezésével valósulhat meg eredményesen. A gimnázium kimeneti céljai A tanulók a négy, valamint öt éves tanulmányi id szak végén érettségi vizsgát tesznek. A képzési irányok, valamint az oktatás pedagógiai színvonala és feltételrendszere lehet vé teszi, hogy a végz s diákok emelt szint érettségi vizsgát tegyenek. A fels fokú intézményekben történ továbbtanulás, valamint a legalább %-os felvételi arány megtartása hosszú távon is kimeneti célkit zése az intézménynek. A számszer célok megvalósulása mellett az iskola akkor tekinti sikeresnek nevel -oktató munkáját, ha az érettségizett diákok: - ismerik és elfogadják a keresztény értékrendet és hitigazságokat - megállják helyüket a választott fels oktatási intézményben - képessé válnak a magasabb m veltség megszerzésére és kell motivációval az egész életen át tartó tanulásra - képessé válnak a változó világ jelenségeinek, folyamatainak felismerésére, a változásokkal való lépéstartásra - a morális értékválasztásban képessé válnak az egyetemes emberi értékeket alapul véve saját személyiségük tudatos alakítására - cselekv hazaszeretettel, felel sen végzett munkával, egészséges lokálpatriotizmussal járulnak hozzá sz kebb környezetük, sz kebb pátriájuk - és ezáltal Magyarország - felemelkedéséhez és az európai integrációhoz A 8 évfolyamos gimnáziumi képzés céljai A képzés keretében egyedülálló lehet ség nyílik a különböz m veltségi területek összekapcsolására, az ismeretek ily módon mélyebb és hatékonyabb átadására. A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés célja a sokoldalúan képzett, sokféle ismeret iránt nyitott és m velt fiatalok formálása, akik kell önismerettel rendelkeznek, tájékozottak hazájuk és a világ történelmé- Pedagógiai Program 17

18 ben és aktuális történéseiben. Iskolánk egyházi jellegéb l adódóan mindezeket szilárd erkölcsi alapokon nyugvó értékrend, a keresztény erkölcsi normák közvetítése mentén kívánjuk megvalósítani. A képzésben kiemelt szerepet kap a tanulók személyiségének, képességeinek sokoldalú ki-bontakoztatása, saját életük teljesebbé tétele érdekében. A nyelvismeret egyre növekv fontosságát figyelembe véve célunk, hogy a mindennapi kommunikáció szintjén ismerjenek és tudjanak használni két idegen nyelvet. A nyolc évfolyamos gimnázium nevelési-oktatási programja els sorban a tehetséggondozást szolgálja. Az ötödik-hatodik évfolyamon a tanulók alapfokú tanulmányainak meger sítésére, az önálló tanulási stratégiák elsajátíttatására törekszünk valamennyi tantárgy keretében. Ebben a szakaszban kell képessé tenni ket a hetedik évfolyamon belép új ismeretkörök, tantárgyak tanulására. Általános célként fogalmazzuk meg az olvasás megszerettetését, az önm velés igényének kialakítását, a kreativitás és a kommunikációs készség fejlesztését, az absztrakt gondolkodás kialakítását. Valamennyi tantárgy keretében törekedni kell az absztrakt logikai gondolkodásra, az elvont fogalmakkal, feltevésekkel, lehetséges ítéletekkel végzett m veletekre, megoldási hipotézisek kezelésére, az egyéni adottságokra és képességekre épül érdekl dési körök kialakítására, az általános m veltség leglényegesebb elemeinek elsajátítására. A tizenegyedik-tizenkettedik évfolyam programját az érettségi vizsga követelményei, a fels fokú iskolai továbbtanulásra felkészülés, a továbbtanulási szándéknak megfelel egyéni érdekl dés kielégítése határozza meg Az intézményben folyó oktatás-nevelés feladatai A középiskolába járó korosztály fejl dés-lélektani sajátosságainak figyelembevételével megfelel tevékenységi rendszer m ködtetése a feladatunk az alábbiak középpontba állításával: - A morális értékismeret, értékválasztás és normakövetés megalapozása a tanórai, a tanórán és iskolán kívüli tevékenységek, nevel hatások integrálásával, az alábbi területek hangsúlyozásával: - az ember és világ teremtett voltának felismerése - a kulturált viselkedés, a közösségi, társadalmi együttélés szabályainak, erkölcsi normáinak elfogadása és követése - erkölcsi felel sség önmagunkért, társas környezetünkért, a sz kebb és tágabb természeti és társadalmi környezetért - a másik ember megbecsülése, a másság elfogadása - cselekv hazaszeretet, egészséges lokálpatriotizmus kialakítása - a nemzeti és európai identitástudat megszilárdítása - nyitottság más népek, kultúrák iránt - A tanulási igények és képességek együttes fejlesztésével felkészítés: - az élethosszig tartó tanulásra - a változó, b vül tudástartalmak, értékek befogadására - az eltér adottságú és motivációjú tanulók tanulási szokásainak, tanulási technikájának, a tantárgy-specifikus tanulási módszerek alkalmazásképes ismeretének kialakítására - felzárkóztató és tehetséggondozó programok révén az egyéni képességek maximumán történ teljesítményekre - az órakeretek függvényében Pedagógiai Program 18

19 - összefüggésekben, rendszerben való gondolkodásra, önálló információszerzésre, az információs források és az információk közötti eligazodásra, az információk sz résére, feldolgozására, felel s véleményalkotásra - az egyes tantárgyak, m veltségi területek metszéspontjában lév m veltségtartalmak felismerésére, alkalmazására - A tanulók intellektuális, érzelmi és testi érése egyensúlyának biztosítása, az egészséges életmód értékeinek cselekv befogadása Az intézmény feladata - A tanulók személyiségének formálása. - Mutasson fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó példát. - Felel s keresztény életre ösztönzés. - Olyan iskolai légkör kialakítása, amely segíti a növendékeket abban, hogy mind érettebben éljék a hitüket. - Segítse el a személyes meggy dés, keresztény világszemlélet és világkép kialakítását és érzelmi-szellemi meger sítését, személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján. - Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelel formájú döntési helyzeteket. - Alapkészségek, képességek megalapozása, megszilárdítása, fejlesztése. - Felkészítés a pályaválasztása. - Hatékony tanulási stratégiák megtanítása. - Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek kibontakoztatását. - Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. - Törekedjen a hátrányok csökkentésére. - Udvariasságra, figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartására szoktatás. - Fegyelem és önfegyelem képességének fejlesztése. - Együttm ködési képesség, és az empátia képességének fejlesztése, közösségépítés, a másság elfogadása és elfogadtatása. - Szellemi, anyagi javak megbecsülésére szoktatás. - A környezet rendjének megóvására törekvés. - Szép, kulturált beszédre ösztönzés. A gimnázium feladata az általános iskolai feladatokon túl - Négy, öt valamint nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés keretében az érettségi vizsgára és a fels sfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés. - A tankötelezettség teljesítését szolgáló, az általános m veltséget megalapozó tananyagtartalmakat közvetít és szervezett keretek között folyó oktatás-nevelés. - A és 13. évfolyamon a közép- és emelt szint érettségi vizsgára való felkészülés dominál. Ezt a célt szolgálja a szabadon tervezhet id keretek rugalmas kezelése az óratervben, Pedagógiai Program 19

20 - nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés során a tehetség minél korábban való felismerése és kibontakoztatása. Képzési irányok 9. évfolyamtól Gimnázium Emelt óraszámú matematika, informatika Nyelvi el készít évfolyam és az erre épül emelt szint angol nyelvi képzés Emelt óraszámú ének-zene képzés Emelt óraszámú társadalomtudományi képzés A nevelés-oktatás eszköz- és eljárásrendszere A nevelés-oktatás eszköz- és eljárásrendszerét, amely alkalmazkodik a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a nevel testületi pedagógiai egység, valamint a tanári szabadság együttes elvének szellemében határozta meg és alkalmazza az intézmény tantestülete. Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevel oktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött szerepük alapján csoportosítsuk. Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhet el: - A meggy zés módszerei (oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatosítás). - A tevékenység megszervezésének módszerei (következetes ellen rzés, értékelés, játékos módszerek, gyakorlás). - A magatartásra ható, ösztönz módszerek (ígéret, biztatás, elismerés, dicséret). - A jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, jutalomkönyv, tárgyi jutalom, kirándulás, táborozás). - A büntetés formái (szóbeli figyelmeztetés, észrevétel, dorgálás, feddés, határozott rendreutasítás, osztályf nöki figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás, nevel testület elé idézés, szigorú megrovás, átirányítás más iskolába). - A nevelés sikerét veszélyeztet körülmények kizárását célzó módszerek (elbeszélgetés, felügyelet, ellen rzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom). A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium az oktatás-nevelés eszköz- és eljárásrendszerét az alábbi tényez k befolyásolják: - az iskola hagyományai - a nevel testület szellemisége - a tanárok és a diákok közötti verbális és nonverbális kommunikáció jellege - a nevel testület tagjainak pedagógiai módszerei/eszközrendszere - a tanár tudása, tájékozottsága, m veltsége - a megtanítás és a megkövetelés viszonya, a következetesség elve - a kortárskapcsolatok közösségformáló ereje - a nevel közösség, a diákság, valamint a szül k közössége érdekérvényesít tevékenységének harmonizálása az iskolai célkit zések megvalósulása érdekében Pedagógiai Program 20

21 Ezeknek a tényez knek a hatása folyamatosan érvényesül és keretet ad az alkalmazott eszközöknek, eljárásoknak A kulcskompetenciák kiemelt fejlesztése a tantárgyi struktúrában (NAT) Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó képességeket és attit döket értjük, amelyek birtokában az Unió polgárai egyrészt gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekv en befolyásolhatják. A tudásalapú társadalomban felértéke- dik az egyén tanulási képessége, mert az emberi cselekv képesség az élethosszig tartó tanulás folyamatában formálódik. A különböz kompetenciaterületekben megjelen ismeretek, készségek, és ezek hátterében a meghatározó képességek és attit dök számos tanulási helyzetben és összefüggésben alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböz problémák és feladatok megoldására, ezért több m veltségterülethez is köthet k. Több kompetencia egymásba fonódik, így részben fedik egymást, továbbá az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik területhez elengedhetetlen készségek formálódását, fejl dését. Hasonló egymásra építettség jellemzi a képességek kibontakoztatására és a tanulás fejlesztésére irányuló célok és az egyes m veltségterületek viszonyát. Számos olyan fejlesztési területet említhetünk, amely valamennyi m veltségterületen a kialakítandó kompetencia részét képezi: ilyen például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményez képesség, a problémamegoldás, az együtt- ködés, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia. Pedagógiai Program 21

22 Kulcskompetenciák 1. Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a hagyományos és az infokommunikációs társadalom m fajainak megfelel információszerzésben és információátadásban is), valamint a helyes, öntudatos és alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek során, a családi és társas életben, a munkában, és a szabadid s tevékenységekben, a társas valóság formálásában. Általános iskola alsó tagozatban: A tanuló törekszik a mások számára érthet és kifejez beszédre. Figyelemmel tud követni szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi élményeit, olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud fogalmazni saját véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelel en képes szövegek ért olvasására, illetve fokozatosan kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az anyaggy jtés és elrendezés szabályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvet helyesírási szabályt. Képes a korosztályának szóló irodalmi és ismeretterjeszt m vek megértésére és értelmezésére. Általános iskola fels tagozatban és a nyolcosztályos gimnázium els 4 évfolyamán: A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont szerint újrafogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. Képes ismert tartalmú szövegeket biztonságosan elolvasni, értelmez hangos olvasással. Képes hallott és olvasott szöveg lényegének felidézésére, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjeszt, publicisztikai szövegeket. Képes a szövegelemzés alapvet eljárásainak önálló alkalmazására, különböz m fajú és rendeltetés szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására, értelmezésére és értékelésére. Korosztályának megfelel módon részt vesz az infokommunikációs társadalom m fajainak megfelel információszerzésben és információátadásban. Törekszik az olvasható és pontosan értelmezhet írásbeli kommunikációra. Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. Képes rövidebb szövegek alkotására különböz szövegtípusokban és m fajokban. Képes rövidebb szövegek öszszegy jtésére, rendezésére. Gyakorlott a helyesírási kézikönyvek használatában, törekszik a normakövet helyesírásra. Képes m vek önálló befogadására és ennek szöveges interpretálására. Képes egyes nem verbális természet információk adekvát verbális leírására. Négy- illetve öt évfolyamos gimnáziumi osztályokban, valamint a nyolcosztályos gimnázium fels 4 évfolyamán: A tanuló gimnáziumi tanulmányainak végére hétköznapi kommunikációs helyzetekben alkalmazza a különféle beszédm fajok kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes Pedagógiai Program 22

23 mások álláspontjának értelmezésére, saját véleménye megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjeszt, publicisztikai szövegeket. Képes különböz m fajú és rendeltetés szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására, értelmezésére és értékelésére. Kritikus és kreatív módon vesz részt az infokommunikációs társadalom m fajainak megfelel információszerzésben és információátadásban. Felismeri és tudja értelmezni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített üzenetrétegeket. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet minden fontos területén a papíralapú és az elektronikus m fajokban. Törekszik a nagyobb anyaggy jtést, önálló munkát igényl szövegek alkotására. Képes a normakövet helyesírásra, képes az önálló kézikönyv-használatra. Képes az anyanyelvhez és az idegen nyelvhez kö- sajátosságok összevetésére az általános nyelvészeti ismereteinek felhasználásával. Képes nem verbális természet információk adekvát verbális leírására, értelmezésére. 2. Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvet nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböz tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböz területein oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadid s tevékenységek az egyén szükségleteinek megfelel en folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböz nyelvek, nyelvi tevékenységek (halott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetít készség), valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdekl dése szerint. Általános iskola alsó tagozatban: A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdekl dés. Felfedezi, hogy más országokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az emberek, ez a felfedezés nyitottabbá teszi más kultúrák befogadására. Egyszer idegen nyelvi szóbeli kommunikációval próbálkozik. Idegen nyelvi tevékenységei a korosztályának megfelel dalokhoz, versekhez, mondókákhoz és jelenetekhez köt dnek. Általános iskola fels tagozatban és a nyolcosztályos gimnázium els 4 évfolyamán: A tanuló felfedezi, megérti és alkalmazza a nyelvet vezérl különböz szint szabályokat, ami tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a hallott szöveg értése mellett törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. Felfedezi a nyelvtanulás és a célnyelvi kultúra fontosságát. Próbálkozik önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, és elindul a tudatos nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvet fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szük- Pedagógiai Program 23

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROS, FEHÉRHEGY 2. (OM: 032423) PEDAGÓGIAI PROGRAM és Helyi Tanterv 2013. Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program Miskolc, 2015. szeptember 09. Készítette: dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra igazgató 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest, 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos adatai... 5 2. A pedagógiai program célja... 6 3. Az iskola

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31.

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31. PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2014. 03.31. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Biatorbágy, Szentháromság tér 6. OM AZONOSÍTÓ: 032441 1 BEVEZETŐ... 5 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 5 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kaszaper. `öàçöá ^ ÜöÄç ^tàéä ~âá ÄàtÄöÇÉá \á~éät á łäéwt. cewtz z t cüézütå

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kaszaper. `öàçöá ^ ÜöÄç ^tàéä ~âá ÄàtÄöÇÉá \á~éät á łäéwt. cewtz z t cüézütå `öàçöá ^ ÜöÄç ^tàéä ~âá ÄàtÄöÇÉá \á~éät á łäéwt cewtz z t cüézütå "A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény."

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Pedagógiai programja

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Pedagógiai programja Ég nélkül nem lehet földet művelni. Csillagok nélkül nem lehet a világ tengerein eligazodni. Örök haza nélkül hontalanná válik az ember ( Schütz Antal) A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Szolnok, 203. március 27. Töreki András igazgató Tartalomjegyzék A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések... 3. A pedagógiai

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota

Pedagógiai Program. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota Pedagógiai Program Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola Várpalota 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető I.1 Az iskola küldetésnyilatkozata 4 I.2 A pedagógiai program törvényi háttere 6 I.3

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Szélfútta levél a világ. De hol az ág? de Ki az ág?" /Zelk Zoltán/ A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai programja Sehol a világon nincs még egy olyan hely, mint az iskolád, ahol nemcsak a tudományokat ismered meg, hanem a barátság édes érzését

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült 2012. november 27-én A tantestület módosította

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Készítette: Papolczi Emőke Mb. igazgató Álmosné Fehér Marianna Nevelési és társadalomtudományi

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Albertirsa. Pedagógiai Program

Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Albertirsa. Pedagógiai Program Szent kincs a gyermek teste-lelke, szeretni kell és fölnevelni féltő gonddal, hogy tiszta, jó legyen Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola 2730, Köztársaság u. 29. Készítette: Sipőczné

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Nevelési és Pedagógiai Program

Nevelési és Pedagógiai Program 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Nevelési és Pedagógiai Program 2 NEVELÉSI

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola 1043 Budapest, IV. ker.; Tanoda tér 6. Tel.- fax: (06-1) 369 2148 Bank: 12025000-00217997-00100000 Adó: 18096181-2-41 E-mail: a.apostol1@chello.hu Web: www.szentjanos.hu

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60 1 Tartalom Preambulum... 12 Előszó... 13 I. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 15 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 15 1.2. Az iskola története, eredményei...

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012.

Pedagógiai program. Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola. Pécs 2012. Pedagógiai program Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Pécs 2012. ŀ TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM... 5 AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI... 5 A NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2

2.3.2.1.1. Az osztályfőnök helyi feladatai... 32. SZRSZKI szakmai program általános rész. 2 Tartalom Preambulum... 9 Előszó... 10 I. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 11 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 11 1.2. A képzés struktúrája, alap- és speciális

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Zichy Mihály kezében az ecset beszél, dalol, világít (Jókai Mór) A Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Részei: NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV

Részletesebben

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes Pedagógiai program 2009 Székesfehérvár OM 030058 A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus Frank Józsefné igazgatóhelyettes 1 ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA Iskola

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja A fenntartó a pedagógiai programot jóváhagyta:. Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet fenntartó részéről Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben