Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes"

Átírás

1 Pedagógiai program 2009 Székesfehérvár OM A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: augusztus Frank Józsefné igazgatóhelyettes 1

2 ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA Iskola a Vízivárosban A város egyik legnépesebb lakóterületének iskolája 1978-ban kezdte meg működését. Az intézmény és környezetének története, fejlődése és mindenkori helyzete szorosan összefügg. A kezdeti tanulólétszám a lakótelep folyamatos épülésével 1 2 év alatt az iskola kapacitást meghaladó szintre emelkedett. A város több intézményében működött kihelyezett tagozat, míg re minden tanulócsoport helyet kaphatott az intézmény épületében. A hajdan patinás kertváros területén emelkedő panelházak lakói az egykori családi tulajdonuk lebontását kényszerűen elfogadó közép és idősebb korosztály, a vidékről munkalehetőség reményében idetelepült nagycsaládosok, és az önálló éltetet itt kezdő fiatalok három, különböző életmódhoz szokott, eltérő életszférájú és kötődésű réteget alkottak. E másság a gyerekek között kezdetben éppúgy feszültséget okozott, mint a felnőtték körében. Több éven át jelentős volt a lakók fluktuációja. A ma itt élő fiatalok egy része már iskolánk diákja volt. Az ő gyermekkori kapcsolataik is hozzájárultak, hogy mára konszolidált társasházi közösségek élnek a környéken. Az egykori tanítványaink közül sokan szülőként is kötődnek az iskolához, mely 25 éves történetében a második generációt fogadja falai között. Az iskola alapítása óta körzeti beiskolázású. A 80-as években ennek a feladatnak helyhiány miatt alig tudott megfelelni. Jelenleg a diákok mintegy ötöd része körzeten kívül lakik de élnek a szabad iskolaválasztás lehetőségével. Az 1-8. évfolyamon a 2-2 párhuzamos osztály, 25 fő/csoport átlaggal tervezhető. 3 6.évfolyamban egy osztályban emelt óraszámban angol nyelvi tehetséggondozást folytatunk és kiemelt tehetséggondozást informatikából szintén a 3 6. évfolyamban. 2

3 Minőségpolitikai nyilatkozat A mint alapfokú oktatási intézmény vezetője, tantestülete és minden technikai dolgozója elkötelezi magát amellett, hogy a vele kapcsolatban álló valamennyi partnere igényét minél szélesebb körben igyekszik kielégíteni. Ennek érdekében vállaljuk, hogy működtetjük és továbbfejlesztjük az önértékelésre épülő minőség irányítási rendszerünket. E rendszer segítségével biztosítjuk a minőségi nevelés és oktatás körülményeit. Értelmezésünk szerint minőségi a nevelés és oktatás akkor: Ha tanulóink képességeikhez mérten optimálisan fejlődnek. Ha színvonalas EU- konform oktatással szilárd alapműveltséget nyújtunk. Ha tanulóink jól érzik magukat iskolánkban. Ha pedagógusaink folyamatosan keresik és megtalálják az adott gyermek és tanulócsoport fejlesztéséhez az adekvát módszereket. Küldetésnyilatkozat Intézményi működésünk alapelve a nyitottság és az alkalmazkodás a megváltozott társadalmi igények és vevőink, partnereink érdekei kielégítése érdekében. Fontosnak tartjuk hagyományaink ápolását. Felelősek vagyunk tehetséges tanulóink eredményes továbbtanulásáért. Törekszünk rászoruló tanulóink felzárkóztatására az esélyegyenlőség biztosítására. Vevőink érdekében nagyobb hangsúlyt fektetünk az angol nyelv emelt szintű képzésére, az informatika irányultság támogatására. Felelősséget vállalva segítséget nyújtunk abban, hogy diákjaink harmonikus, a felnőttek világában boldogulni tudó emberekké váljanak. 3

4 Jövőkép A a lakótelepen továbbra is ellátja oktatási és nevelési feladatait, valamint vállalja szabadidős programok szervezését. Elsődleges élként fogalmazzuk meg, hogy javítsuk iskolánk megítélését az oktatás és a nevelés színvonalának emelésével és jobb PR-munkával. Az angol emelt szintű oktatással a jó képességű tanulóinknak az átlagnál magasabb szintű tudást nyújtunk, a tehetségeseket felkészítjük a nyelvvizsgára. Számítógépes felszereltségünk lehetővé teszi, hogy minden tanulónk számára biztosítsuk a modern élethez szükséges, nélkülözhetetlen informatikai ismereteket, az érdeklődőknek a többlettudást. Pályázatok segítségével kiegészítjük és bővítjük szűkös anyagi lehetőségeinket. Meglévő hagyományainkat megtartjuk, fokozottan figyelünk a városi rendezvényekre. Erősítjük a Kodolányi János Főiskolával meglévő jó kapcsolatunkat azzal, hogy fogadjuk végzős nyelvszakos hallgatóit tanítási gyakorlatra. NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai alapelveink A pedagógiai elvek az iskolai sajátosságoknak megfelelően tartalmazzák a NAT közös követelményeit, illeszkednek az iskolai célokhoz, alapját képezik az egyes tantárgyak cél- tartalom- és követelményrendszerének. A nevelés oktatás folyamata az iskolai tevékenység valamennyi területén és szintjén biztosítja, hogy a tanulók ismeretanyagába, értékrendjébe, életmódjába meghatározóan épüljenek be ezek az alapvető elemek. 4

5 A hazaszeretet, a nemzeti kultúránk értékeinek ismerete, megbecsülése, hagyományaink továbbvitele Az egyetemes emberi kultúra és az európai értékek befogadása A természet tisztelete, cselekvő felelősség a természet értékeinek megőrzéséért A gyermekek mindenek felett való érdeke hatja át munkánkat és így törekszünk az esélyegyenlőség megteremtésére A kommunikációs kultúra, az együttműködésre és a másság tolerálására épülő emberi kapcsolatok igénye, megteremtésének képessége Egészséges, harmonikus életvitel kialakítása Az aktív informálódás, az önművelés igénye, a gondolkodási kultúra igényének felkeltése A lehetőségek és valóság összehangolása, az önismeretre épülő választás, reális pályaorientáció Az egész életen át tartó tanulás, művelődés igényének megalapozása Használható és korszerű tudás átadása úgy, hogy a tanulók ne váljanak túlterheltté Demokratikus szemlélet hangsúlyozása, a tárgyi feltételek és a személyek közötti kölcsönös megbecsülés elfogadtatása Az esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése A tanuló személyiségének tiszteletben tartása A tanulók bevonása saját iskolai életük megszervezésébe A diákok előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük Minden gyermek számíthat a pedagógus jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémájában Az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk A hátrányos megkülönböztetés tilalmát mindenkor szem előtt tartjuk Az iskola pedagógus közössége a nevelés központjába a humanista értékek közvetítését állította, mert ez minden ember értékének alapja, ugyanakkor beleépíthetőek sajátos tartalmak, melyek a közvetlen kompetencia megteremtésével az egyén motívumai, képességei tudata fejlődését elősegítik. Ez az az értékrend mely befogadó teret enged a személyes érdekeltségnek mindaddig, amíg az nem irányul a másik ember ellen. A nevelés oktatás folyamatában a humanisztikus pszichológia nevelési gyakorlata, a személyiségfejlesztő eljárások alkalmazása kedvező légkört, jó feltételeket teremtenek az eredményes tanuláshoz is. 5

6 Pedagógiai célok és feladatok A pedagógiai program tartalmával a közoktatás keretein belül lehetővé teszi egy olyan program biztosítását: Célok Feladatok Amely biztosítja a személyiség és Az általános műveltséget megalapozó képességfejlesztés egyensúlyát, melyben nevelés és oktatás biztosítása melyben a a tanuló egy közösség aktív és alkotó tanuló felkészül az érdeklődésnek, tagjává válhat. képességének és tehetségének megfelelően a középiskolai továbbtanulásra, illetve pályaválasztásra. A viselkedéskultúra fejlesztése, ennek Tudatosítjuk a gyermekekben a szűkebb részeként a jó kommunikációs képesség és tágabb környezetből megismerhető kialakítása. erkölcsi értékeket, megerősítjük a humánus magatartásmintákat, szokásokat. Elsajátítjuk a társadalmi beilleszkedés alapvető formáit. Az anyanyelvi kultúra, a kommunikációs és kooperációs készségek és az A sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódás csökkenjen. A tanulóifjúság idegen nyelvi és informatikai képességei az általános iskolai tanulmányaik alatt mérhetően fejlődjenek. önismeret fejlesztése. A sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók iskolai beilleszkedésének megkönnyítése. Napköziotthonos és tanulószobai férőhely biztosításával, felzárkóztató foglalkozások megszervezésével a nevelők, tanulók és a szülők személyes kapcsolatainak bővítésével. Biztosítjuk a magas szintű oktatás megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását a 3-6. évfolyamon az idegen nyelvet emelt óraszámban oktatjuk és a 7-8.évfolyamon. Lehetőséget adunk a számítástechnika tanterv anyagának kiegészítéséhez. 6

7 Javuljon a partnerek elégedettsége az intézmény működésével oktató nevelő munkájával kapcsolatban. Működő partnerkapcsolatok kialakítása. - Rendszeres tájékoztatás szülői értekezleteken, fogadó órákon, nyílt napok szervezése, társintézményekkel bővülő kapcsolat kialakítása. - Iskolafejlesztési alapítvány működtetése. - Dinasztia Tankönyvkiadó referencia programja. - Társadalmi szervezetekkel való együttműködés (ANTSZ, Rendőrség, Polgárőrség, Tűzoltóság) Nyitottság a szakma elméleti és gyakorlati fejlődése iránt. - A könyvtár állományának bővítése szakmai kiadványokkal. - Előadásokon, konferenciákon való részvétel. - Módszertani továbbképzések látogatása. - Belső szakmai képzések szervezése. - Folyamatosan figyelemmel kísérjük az új pályázati kiírásokat és az új taneszközjegyzékeket (Internet). Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eszközök és eljárások Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolata révén hat a tanulóra. 2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. 7

8 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése 3. Tudatosítás (meggyőzés kialakítása) Közvetlen módszerek Közvetett módszerek - Követelés - Gyakoroltatás - Segítségadás - Ellenőrzés - Ösztönzés - Elbeszélés - Tények és jelenségek bemutatása - Műalkotások bemutatása - A nevelő személyes példamutatása - Magyarázat, beszélgetés - A tanulók önálló, elemző munkája - A tanulói közösség tevékenységének megszervezése - Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása - Hagyományok kialakítása - Követelés - Ellenőrzés - Ösztönzés - A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében - A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből - Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról - Vita Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Teret kell, hogy adjunk a színes, sokoldalú iskolai életnek, amelyben a tanár szerepe is megváltozott. Így nemcsak irányító, hanem közreműködő, segítőtárssá válik a tanulásban, játékban. Személyes példán keresztül adja át nehézségek, konfliktusok, bonyodalmak megoldásaihoz vezető technikákat, utakat. A nevelőtestület kiemelten az osztályfőnökök feladata a tanulók önismeretének, együttműködési készségének fejlesztése. A folyamatosan változó világban a tanulók legyenek képesek sikerorientált személyiséggé válni. 8

9 Feladataink: A személyiségekben rejlő lehetőségek és gátak feltárása, a személyiség stabilizálása A személyiségjegyekkel összehangolt egyéni tanulási módszerek, eljárások kialakítása Képessé tenni a tanulókat a tartalmas, egyenrangú, harmonikus emberi kapcsolatok teremtésére Egészségmegőrzési igények felkeltése, az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése Felelős állampolgár nevelése, előítéletekkel való szembesülés, ezek leküzdése, a másság elfogadására való nevelés A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő oktató munkájának alapvető feladata. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. - az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembe vétele a tanulóközösségek fejlesztésében. - a tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz. 9

10 3. Az önkormányzás képességének kialakítása. - a tanulói közösségek nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. - tudatos és folyamatos szervezés. 5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. - a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. Beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: Azok a tanulóink tartoznak ide, akiknek szükséglet-kielégítési lehetőségei, életkörülményei s lehetséges életmódja a társadalom nagy részénél lényegesen kedvezőtlenebb. Éppen ezért fokozott figyelemmel kell kísérnünk, hogy ezen tanulóink érzelmi kapcsolatai és társas viszonyai rendezettek legyenek mind az iskolában, mind a családban, mind a társadalomban. Feladataink: A problémákat kiváltó okok ellensúlyozása az esélyegyenlőség biztosításával A konfliktus helyzetek kezelése Sikerélményeket nyújtó életritmus kialakítása Bizalomra épülő tanár diák viszony kialakítására törekszünk Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése Szoros kapcsolat a helyi óvodákkal, a nevelési tanácsadóval és a gyermekjóléti szakszolgálattal A konfliktushelyzetek kezelése Színtereink: a napközi otthon a tanulószoba a családlátogatások könyvtári kölcsönzés, szolgáltatás számítógépek használata, internetes hozzáférés biztosítása 10

11 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység: A kiemelkedő képességű tanulók azok, akiknél a képességek maximális kibontakoztatásának, az egészséges személyiségfejlődésnek gátja a mai túlzottan kötött, átlagra szabott, nem eléggé differenciált oktatási eljárásrendszer. Mindezt az alábbi tevékenységek segítik: Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése A nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása A tehetséggondozó foglalkozások Az iskolai sportkör A szakkörök Versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb. ) A szabadidős foglalkozások ( pl.: színház és múzeumlátogatások ) Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata A továbbtanulás segítése Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység felöleli mindazokat a pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, mentálhigiénés, szociális és jogi feladatokat, melyek a gyermekek egészséges fejlődését erkölcsi és anyagi érdekvédelmét biztosítják. E tevékenység fő feladatai: 1. Prevenció A gyermekjogok biztosításával és érvényesítésével el kell kerülni az iskolai élet minden viszonylatában, hogy a tanulók személyisége károsodjon A tanulók életkorához mért optimális terheléssel, megfelelő óra- és időbeosztással, helyes munkaszokások kialakításával a gyermek túlterhelésének megakadályozása A tanulók képességeihez mért tanítási tanulási módszerek alkalmazásával el kell kerülni az iskolai kudarcok halmozódását 11

12 A megfelelő iskolai környezettel, az alapvető higiéniai és életmódbeli szokások kialakításával, az iskolai szűrővizsgálatok és egészségügyi felvilágosítások révén elő kell segíteni az egészségkárosodás megelőzését Személyiségfejlesztő munka részeként kell a tanulók életvezetési stílusát úgy alakítani, hogy képessé váljanak az antihumánus szenvedélyek elutasítására Minden nevelési helyzetben biztosítani kell, hogy a segítségre szorulók és támogatást igénylők megkapják a szükséges odafordulást és törődést 2. Helyzetfeltárás és nyilvántartás A különböző nevelési szituációkban a gyermekek iskolai viselkedése, kapcsolatai, képességeinek megfigyelése és a szűrővizsgálatok eredményei alapján fel kell deríteni, a személyiségzavarokat, organikus és pszichés károsodásokat és fogyatékosságokat. A családlátogatások: amennyiben az osztályfőnök új közösséget kap, meglátogatja az iskolához közel lakó családokat, a távol lakók szüleit pedig bekéri beszélgetésre. Problémás esetben, szükség esetén a gyermekvédelmi felelőssel együtt ismételten tesz látogatást. Az iskola és a szülők valamint az iskola és a diákok kapcsolatain keresztül fel kell tárni a károsító, veszélyeztető okokat, nevelési ártalmakat. A fenti kapcsolatokon, valamint a gyermek megfigyelésén (öltözete, taneszközei, étkezése) keresztül informálódni kell szociális hátrányairól. A veszélyeztetettség súlyosságára figyelemmel kell dönteni a nyilvántartásba vételéről. 3. Intézkedések Az iskolai kereteken belül az egyéni és differenciált fogalakozás, a különleges bánásmód, a tanórán kívüli lehetőségek (reggeli ügyelet, napközi, tanulószoba, korrepetálás stb.) igénybe vétele, a nevelési tényezők együttműködése, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős családsegítő tevékenysége segítő fokozatok kapcsolata, egymásra épülése Az iskolán kívüli lehetőségek, szolgáltatások (iskolaorvos, védőnő, nevelési tanácsadó, családsegítő stb.) s a hatóságok megkeresése, tájékoztatása, együttműködés kialakítása. Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység a gyermekvédelmi felelős szakmai irányítása, koordinálása, szervezése, módszertani útmutatása alapján a nevelőtestület minden tagjának feladata. 12

13 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Egyre gyakrabban találkozunk olyan gyermekekkel, akiknél az átlag életkorhoz mért eljárásokkal, módszerekkel nem tudunk eredményt elérni. Ők az átlagra szabott követelményeknek nem vagy csak igen nehezen tudnak megfelelni. Ezeknek a tanulóknak a segítése a következő tevékenységek során történik: Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése A napközi otthon A tanulószoba Az egyéni foglalkozások A felzárkóztató foglalkozások Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata A továbbtanulás irányítása segítése Első négy évfolyamon a felzárkóztatásra szorul minősítést kapott tanulók részére a tanító egyéni fejlesztési programot készít a szülő bevonásával, amely segíti a gyermeket a minimum követelmények elérésére. 13

14 A szociális hátrányok mérséklését elősegítő tevékenység A lakótelep látja el gyerekekkel intézményünket. A heterogén környezetből érkező gyerekek közül sok az alacsonyan motivált, hátrányos helyzetű, akik nem tudnak megfelelőképpen haladni, tanulni, befogadni, mert az erre irányuló igényt nem hozták otthonról. Feladatunk az, hogy ezeknél a tanulóknál is felkeltsük az igényt, és képessé tegyük őket arra, hogy az iskolánk lelkes tagjaivá váljanak. A szociális hátrányok mérséklését elősegítő tevékenységek: Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése A napközi otthon A tanulószoba A diákétkeztetés A felzárkóztató foglalkozások Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata A nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai A szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése A családlátogatások A továbbtanulás irányítása, segítése Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége Szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók, minél hamarabb segítségben részesüljenek A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke A program megvalósításához szükséges eszközrendszerrel az intézmény rendelkezik. A törvény által előírt eszközöket a mellékelt lemez tartalmazza, amely alapján történik az eszközök ütemezett beszerzése. 14

15 A szülő tanuló pedagógus együttműködés formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Pedagógiai munkánk sikere és eredményessége nagymértékben függ attól, hogy milyen kontaktust tudunk kialakítani a ránk bízott gyermekek szüleivel: Igyekszünk ezt a viszonyt egyenrangú nevelő társak kapcsolataként kialakítani a gyerekek érdekében. Ebben a folyamatban a megelőlegezett bizalom, az empátia a barátságos, humánus értékelés olyan követelmények a pedagógus viselkedésében, melyek az együttműködés alapját képezik. Ha a szülő érzi, hogy gyermekében a pedagógus igyekszik minél több pozitívumot fellelni és erre, mint alapra támaszkodva építeni tovább a személyiségét, akkor ehhez a szülő segítséget fog adni. Legfontosabb a bizalom kialakítása a szülő és az iskola között. Ennek érdekében a kapcsolattartás következő formáit alkalmazzuk Családlátogatás első és ötödik évfolyamokon minden tanulónál, valamint szükség esetén azoknál a tanulóknál, akiknél a felmerülő probléma ezt indokolttá teszi. Szülői értekezlet minden évfolyamon évente két alkalommal; és a beíratást megelőzően, valamint a pályaválasztás előtt a nyolcadik évfolyamokon. Fogadóóra minden évfolyamon havonta Szülői fórum alkalmanként. Ünnepélyek, rendezvények alkalmanként. Nyílt nap évente egy alkalommal, illetve szülői igény esetén. A szülőkkel való napi kapcsolattartás lehetőségét biztosítják: a tájékoztató füzetbe, ellenőrzőbe írt észrevételek, levél- illetve telefonüzenetek Az SZM a fejlesztési tervek, pedagógiai célok hatékony támogatója és segítője. Jelentős szerepet vállal az intézményi érdekek iskolán kívüli megjelenítésében és az iskola képviseletében működését az SZMSZ rögzíti. A továbbiakban is kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk az intézmény életéről, és a szülők számára hozzáférhetővé tesszük az őket és gyermeküket érintő dokumentumokat. Kapcsolataink: a diákokkal: diákönkormányzaton keresztül ( havonta DÖK tanács, osztályfőnöki óra, évente parlament rendezése ); 15

16 szülőkkel: szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt napok SZM keretén belül tartjuk a kapcsolatot; az iskolaorvos, védőnő, pszichológus, stb. munkáját, segítségét alkalomszerűen vesszük igénybe, az óvodákkal való kapcsolattartás formái: adatközlés, információcsere, iskola-előkészítő szülői értekezlet, óvodások iskolai látogatása ( játszóház, sport játék, egyéb fejlesztő foglalkozások, ünnepélyek); Hétvezér Általános Iskolával való kapcsolattartás formái: adatközlés, információcsere, egyeztetés, ünnepi műsorok cseréje, munkaközösségek együttműködése; ANTSZ: egészségnapok, osztályfőnöki órák szakirányú témáinak előadása; Pedagógiai Intézet: szakmai szolgáltatások igénybe vétele: továbbképzéseken való részvétel, pályaválasztási tanácsadás nyolcadikos gyerekeknek és szüleiknek, videotársulási szerződés az intézet könyvtárával; Rendőrkapitányság: felsős osztályfőnöki órák szakirányú témákban: drog- prevenció, ifjúkori bűnmegelőzés, közlekedés - KRESZ szabályok; Tűzoltóság: sportnapok tűzoltó bemutatói, látogatás a laktanyában; Vízivárosi nyugdíjasklubbal: a tanév során alkalomszerűen (legalább két ízben) egy egy gyerekcsoportunk műsort ad a nyugdíjasoknak; EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Az iskola egészségnevelési programjának általános célja: Valamennyi tanulóban tudatosítani, hogy a teljes emberi élet elengedhetetlen feltétele az ember egészségének megóvása. Felismertetni, hogy az ember egészséges olyan érték, amelyért mi magunk felelősek vagyunk. Az egészségnevelési program további célja a civilizáció társadalmi, környezeti összefüggései révén a tudatos életvezetés megismerése, a toleráns személyiség kifejlesztése, a kritikus fogyasztói magatartás kialakítása, a helyes önértékelés, a konfliktuskezelés. A képzési ciklus végén a nevelőmunka eredményeként az egészségesen szocializálódó iskolai terepen egy egészséges személyiségfejlődést megvalósítani, a harmonikus élet értékként való tiszteletére nevelni. 16

17 Az egészségnevelési célok megvalósulásának pedagógiai feladatai: Színterek: alakítsa ki a tanulók problémák iránti érzékenységét, építse erre a tanulásirányítási folyamatait, teremtsen folyamatosan életközeli, társas helyzeteket, amelyben konkrét tapasztalatokat szerezhet, szokásrendeket sajátíthat el, hatékonyabban tanulhat, valamennyi nevelési folyamatban építsen a tanulók előzetes tudására-, az elsajátított ismeretek megerősítésére, beillesztésére és fordítson kiemelt figyelmet alkalmazására, a fejlesztés, a kívánt magatartás konstruktív életvezetés elérése érdekében szövetkezzen a szülővel, építsen a gyermek természetes nevelő környezetére, az értékelés, a visszajelzés legyen jelen az egészségnevelés egész folyamatában indirekt formák alkalmazásával - óvakodva az ítélkezéstől a másságot, a szociokultúrális különbségeket maximálisan vegye figyelembe, építsen a tanulók értékeire, alakítsa ki a rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás igényét. Alakítsa ki a tanulókban azt, hogy ismerjék fel az egészséget veszélyeztető helyzeteket, anyagokat és azokat utasítsák el (drogok, veszélyes anyagok, készítmények, cselekedetek, közlekedési helyzetek, káros függőségek) a tanórák, valamennyi tantárgy bekapcsolásával, de meghatározó jelentőségűek az osztályfőnöki órák, a tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek, napközis foglalkozások, klubnapközi, szakköri formák, könyvtári órák, a szabadban végzett megfigyelések, anyaggyűjtések, az iskola falain kívüli programok tanulmányi kirándulások, túrák, célséták, táborok, erdei iskola szülői igény szerint - versenyek és egyéb iskolán kívüli rendezvények Partnerek: az intézmény egészségügyi felelősei: az iskolaorvos, fogorvos, védőnői hálózat, a gondozói szervezetek a település sportszervezetei, sportlétesítményei, önkormányzati képviseletek 17

18 a szülői ház, családtagok, rokonok az egyesületek, alapítványok, az egyházak szervezetei a segítő szervezetek helyi, vagy országos képviseletei, közalapítványok Fejlesztési feladatok: 1. Pozitív beállítódások, motivációk kiépítése az egészségmegőrzésével kapcsolatban. Prevenció. 2. Az egészségi állapotot javító, fejlesztő magatartás és szokásrend kialakítása. Törekvés a tiszta, egészséges környezet megteremtésére. 3. Felismertetni a helyes döntések szerepét a felnőtt életre, önálló életvezetésére vonatkozóan - a döntési kompetencia kialakítása. 4. Önmaga megismerése, biológiai állapotával való együttélés elfogadása, törekvés a teljes életre. Rendszeres szűrővizsgálat. A másság elfogadása, tolerancia, segítőkészség. 5. Képesség az örömteli párkapcsolatra, a felelős családi életre, a harmonikus életvitelre. 6. Képesség a folyamatos testmozgásra, a test fejlesztésére, az erőnlét, állóképesség karbantartására. 7. Képesség a szűkebb, a tágabb környezettel való konfliktusmentes együttélésre, a konfliktus kezelésére, a közösségi lét ápolására. Testnevelés a helyi tantervben: 1-4. évfolyam 3óra/hét 5-8.évfolyam 2,5óra/hét A mindennapos testedzés programja Diáksport: Hetente legalább kétszer negyvenöt percet biztosítani kell, a nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezésére rendelkezésre álló, a KTV.52. (7) bekezdés alapján számított időkeretből. Az iskolai sportkör kezdeményezésére a (7) bekezdés alapján az egész iskolára számított nem kötelező tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló időkeret legalább húsz százalékát, az iskolai sportkör foglalkozásainak a megszervezéséhez kell biztosítani, ha az iskolában a sportcsoportok száma eléri az egész iskolára számított nem kötelező tanórai foglalkozások számának a tíz százalékát. 18

19 Mindennapos testnevelés, testmozgás: Az általános iskola első- negyedik évfolyamán biztosítani kell a mindennapos testmozgást. A mindennapos testmozgás a helyi tantervben meghatározott legalább heti három testnevelési óra és a játékos testmozgás keretében valósul meg. Az általános iskola első- negyedik évfolyamain mindeni olyan tanítási napon, amelyben nincs testnevelési óra, meg kell szervezni a tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó játékos, egészségfejlesztő testmozgást. A hét minden napján napi egy órát biztosítunk az egészségfejlesztő testmozgásra. Az általános iskola 5-8.évfolyamán biztosítani kell a mindennapos testmozgást. A mindennapos testmozgás a helyi tantervben meghatározott legalább heti 2,5 testnevelés óra és a hét minden napján tartott 45 perces (2*45 perces) sportfoglalkozás keretében valósul meg. A sportfoglalkozások helyszíne: tornaterem aula sportudvar A sportfoglalkozások célkitűzéseinek megvalósítását a különböző helyszínek egyidejű kihasználásával tudjuk megoldani. A benti foglalkozások alatt (tornaterem, aula) elsősorban tartásjavító gerinctorna, labdás testnevelési játékokra (fogyasztó, vadászlabda, bombázó, tollaslabda, röplabda stb.), valamint a fogójátékok oktatására fektetnénk a fő hangsúlyt, míg a kinti (sportudvar) foglalkozásokon a sportjátékok (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás) kapnak elsődleges szerepet. A testnevelők szakszerű irányítása mellett a tervezett testedző- és sportprogram a szakmai követelményeknek megfelelően valósulna meg. Intézményünk a széleskörű mozgáslehetőség biztosítására törekszik. Az iskola minden tanulója részére biztosítunk sportolási lehetőséget a labdarúgás, kézilabda, kosárlabda röplabda, tollaslabda, asztali tenisz, a torna és az atlétika sportágakban. Napközi: Az összefüggő, a napi három órát meghaladó napközis, tanulószobai nevelés és oktatás esetén minden olyan délutáni tanítási időszakban, amelyben nincs testnevelési óra biztosítani kell a tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó játékos, egészségfejlesztő testmozgást. A játékos testmozgást, ha az időjárási 19

20 viszonyok megengedik, szabadban kell megszervezni. A játékos testmozgás ideje legalább napi 45 perc, a tanítási óra és napközi, tanulószobai foglalkozás között. Gyógytestnevelés: A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja. 16 tanulóként heti 3 óra áll a rendelkezésre. A gyógytestnevelésre utalt tanulók más iskolában összevontan vesznek részt a foglalkozásokon. Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében köteles gondoskodni a könnyített testnevelés szervezéséről. Szakmai terv a mindennapos iskolai testnevelés megvalósítására oktatásszervezési munkaterv: Alsó tagozaton: órarendbe építve heti három testnevelési óra plussz napi egy sportfoglalkozás, amely 45 perces Felső tagozaton: órarendbe beépítve heti 2,5 testnevelés óra minden évfolyamon a hét minden tanítási napján 2*45 perces, szaktanár által vezetett, szervezett mozgást biztosítunk a tanulóknak; ezekhez a foglalkozásokhoz éves foglalkozási tervet készítenek a nevelők; ezeket a foglalkozási terveket a szakmai terv alapján készíti el a testnevelő Ezeken az órákon igyekeztünk a tanulók számára biztosítani: a megfelelő keringési és légzőrendszeri terhelést, megfelelő ismereteket a különböző testnevelési és sportjátékok elsajátításához és gyakorlásához, a lehetőségeinkhez és helyi adottságainkhoz igazodóan különböző életmódokhoz tartozó sportágak megismertetését, a gyengébb fizikai adottságú tanulók számára is sikerélményt nyújtó mozgásformákat. 20

21 A mindennapi egészségfejlesztő testmozgást biztosító sportfoglalkozások oktatásszervezési terve Osztály Testnevelés óra 1.évfolyam 3 2.évfolyam 3 3.évfolyam 3 4.évfolyam 3 5.évfolyam 2,5 6.évfolyam 2,5 7.évfolyam 2,5 8.évfolyam 2,5 : Tömegsport óra 1*45 perc = 5 óra 2*45 perc *5 nap = 10 óra A tanulók fizikai állapotának mérése, értékelése Intézményünkbe évente két alkalommal, ősszel és tavasszal felmérjük tanulóink fizikai állapotát. Az általános fizikai teherbíró képesség mérésére Dr. F. Mérey Ildikó főiskolai docens által kidolgozott módszert alkalmazzuk. Az eredmények rögzítését a testnevelő tanárok végzik, az erre rendszeresített tanulói mérőlapokon. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatokat, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámokat a testnevelés tantárgy tantervei tartalmazzák. 21

22 AZ ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJÁNAK CÉLJA A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalomnak fenntartható fejlődését. A helyi környezeti problémák megismertetése, megoldása, illetve a helyi környezeti értékek megismertetése és az aktív megóvás. Rendszerszemléletre nevelés; a tanulók legyenek képesek megérteni a fejlődés és környezet kérdéseinek összefüggő rendszerét. A globális összefüggések megértése, ne csak egyenként lássák meg a tanulók a gazdasági, társadalmi problémát, hanem azok okait is megértsék. A létminőség választásához szükséges értékek megmutatása; a hozzátartozó viselkedési normák és formák kialakítása A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése Fel kell fedeztetni a tanulókkal, hogy biológiai sokféleség nélkül nincs emberi létezés sem. A szerves (organikus) kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésében. Váljék meghatározóvá életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvésben Feladatok: Különös figyelmet kell fordítani a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ki kell alakítani, hogy a tanulók érzékennyé váljanak a környezetük állapota iránt, hogy képesek legyenek, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi pozitív és negatív folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. 22

23 Kapcsolódjanak be a tanulók a közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. A környezeti nevelési célok megvalósításának pedagógiai feltételei: a fejlesztési folyamat vegye figyelembe a tanuló sajátos fejlődési ütemét alakítsa ki a tanulók problémák iránti érzékenységét teremtsen folyamatosan életközeli helyzeteket, amelyben konkrét tapasztalatokat szerezhet, szokásrendeket sajátíthat el valamennyi nevelési folyamatban építsen a tanulók előzetes tudására az elsajátított ismeretek megerősítésére, beillesztésére és fordítson kiemelt figyelmet alkalmazására A környezeti nevelési program megvalósításának színterei: a tanórák, valamennyi tantárgy bekapcsolásával, de meghatározó jelentőségűek, a természetismeret és az osztályfőnöki órák a tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek, napközis foglalkozások, könyvtári órák, szakköri formák, a szabadban végzett megfigyelések, anyaggyűjtések az iskolán kívüli programok tanulmányi kirándulások, táborok, erdei iskola szülői igény szerint -, túrák, séták, versenyek és egyéb iskolán kívüli rendezvények, terepgyakorlatok, akciók, környezet vagy természetvédelmi tevékenységek. A program megvalósításában közreműködő partnerek: az intézmény önkormányzati képviseletek egyesületek, civil szervezetek közalapítványok szülők 23

24 FOGYASZTÓVÉDELMI ISMERETEK Fontos feladatunk, hogy megismertessük tanulóinkat az alapvető fogyasztóvédelmi tudnivalókkal. Tudatosítsuk bennük, hogy ne vásároljanak olyan termékeket, illetve ne vegyenek igénybe olyan szolgáltatásokat, amelyek nem felelnek meg az alapvető követelményeknek, nem rendelkeznek megfelelő igazolással. Ismerjék azokat a jogokat, amelyekkel áruvásárlás, illetve szolgáltatások igénybevételekor alkalmazniuk kell. Tanulóink többsége csak vásárláskor találkozik az árúval vagy szolgáltatással, ezért az a feladatunk, hogy megtanítsuk őket olyan ismeretekre, amelyek lehetővé teszik, hogy tudatos fogyasztóvá válhassanak. Ennek érdekében tisztában kell lenniük az áruk: minőségével mennyiségével összetételével szavatosságával származásával gyártására vonatkozó adatokkal és információkkal garanciával 24

25 HELYI TANTERV A tantárgyi és modul integrációs hálója Műveltségi terület Részterület és modulok Tantárgyak és modulok Osztály Integráció Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom o. Magyar nyelv Magyar nyelv o. Magyar irodalom Magyar irodalom Élő idegen nyelv Angol / Német o. Matematika Matematika o o. Ember és társadalom Társadalmi ismeretek o. Magyar irodalom Társadalmi, gazdasági és állampolgári ismeretek Történelem o. Ember és társadalom, etika modul Ember és társadalom, etika o. Osztályfőnöki Történelem 7. o. Hon és népismeret modul Hon és népismeret o. Rajz Földünk és környezetünk Földrajz o. Ember és természet Természetismeret Környezetismeret o. Biológia egészségtan modul Természetismeret 5. o. Természetismeret és egészségtan 6. o. Biológia és egészségnevelés o. Fizika Fizika o. Kémia Kémia o. Természetismeret és egészségtan, integárlt tantárgy Biológia és egészségtan integrált tantárgy - 8. Ének - Zene Ének o. Művészetek Tánc és dráma modul Tánc és Dráma o. Magyar irodalom Informatika Vízuális kultúra Rajz o. Mozgókép kultúra és média ismeret modul 8. o. Informatika Számítástechnika Informatika Számítástechnika o. Könyvtárhasználat o. Magyar irodalom, informatika, könyvtár informatika 25

26 Kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai A kötelező tanítási órák számát az óraterv tartalmazza, valamint a csoportbontásokat, a tömegsport órákat és a választható órákat is. A nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat felzárkóztatásra, tehetséggondozásra fordítjuk, mert intézményünk tanulóinak érdeke és igénye ezt kívánja meg. Iskolánk tanulóinak nagy része szociálisan hátrányos környezetből érkezik, melynek leküzdésére ily módon kívánunk lehetőséget nyújtani. Elsősorban a közismereti tantárgyak köréből választunk az adott évfolyamon tanuló tanulók szükségleteinek megfelelően (matematika, magyar, természetismeret). 26

27 27

28 Nem szakrendszerű oktatás óraterve 5-6. évfolyamon A 133. (1) bekezdése alapján, az ötödik évfolyamon első ízben a 2008/2009. tanévben, majd felmenő rendszerben kell megszervezni az oktatást. A nem szakrendszerű oktatásra fordítható óraszámok: A kötelező órák terhére heti 5,625 óra, míg a nem kötelező órakeret terhére heti 1,4 óra használható fel minimálisan. 5. évfolyam 6. évfolyam kötelező óra terhére nem kötelező óra terhére kötelező óra terhére nem kötelező óra terhére heti éves heti éves heti éves heti éves Magyar nyelv és irodalom modul: Tánc és dráma Történelem és állampolgári ismeretek 1 37 Idegennyelv Matematika ,5 55,5 Informatika 0,5 19 0,5 18,5 modul: Informatika Természetismeret 1,5 55, : 5, ,5 55,5 5,5 203,5 1,5 55,5 28

29 Az 1. évfolyam óraterve Tantárgy/osztály Általános tantervű Emelt óraszám Kötelező Modul Összes Kötelező Modul Összes Magyar nyelv és irodalom Tánc és dráma Történelem és állampolg.ism. Idegen nyelv 8,5 Matematika 4,5 Informatika Környezetismeret 1 I/m. Természetismeret Egészségtan Fizika Biológia Kémia Földrajz Ének-zene 1 Rajz 1 Technika és életvitel 1 Testnevelés 2,5 Osztályfőnöki Modul: Mozgókép és médiaismeret Összes óra: 20 Ebből bontás: Választható törvényi keret 52 (11) 1 1 8,5 4,

30 A 2.évfolyam óraterve Tantárgy/osztály Általános tantervű Emelt óraszám Kötelező Modul Összes Kötelező Modul Összes Magyar nyelv és irodalom Tánc és dráma Történelem és állampolg.ism. Idegen nyelv 8,5 Matematika 4,5 Informatika Környezetismeret 1 I/m. Természetismeret Egészségtan Fizika Biológia Kémia Földrajz Ének-zene 1 Rajz 1 Technika és életvitel 1 Testnevelés 3 Osztályfőnöki Modul: Mozgókép és médiaismeret Összes óra: 20 Ebből bontás: Választható törvényi keret 52 (11) ,5 4,

31 A 3.évfolyam óraterve Tantárgy/osztály Általános tantervű Emelt óraszám Kötelező Modul Összes Kötelező Modul Összes Magyar nyelv és irodalom Tánc és dráma Történelem és állampolg.ism Idegen nyelv 2 Matematika Informatika Környezetismeret 1,5 1,5 I/m. 1,5 1,5 Természetismeret Egészségtan Fizika Biológia Kémia Földrajz Ének-zene Rajz 1,5 1,5 1,5 1,5 Technika és életvitel Testnevelés Osztályfőnöki Modul: Mozgókép és médiaismeret Összes óra: Ebből bontás: 2 2 Választható törvényi keret 52 (11)

32 A 4.évfolyam óraterve Tantárgy/osztály Általános tantervű Emelt óraszám Kötelező Modul Összes Kötelező Modul Összes Magyar nyelv és irodalom Tánc és dráma Történelem és állampolg.ism Idegen nyelv Matematika Informatika Környezetismeret 2 2 I/m. 2 2 Természetismeret Egészségtan Fizika Biológia Kémia Földrajz Ének-zene Rajz 1,5 1,5 1,5 1,5 Technika és életvitel Testnevelés Osztályfőnöki Modul: Mozgókép és médiaismeret Összes óra: 22,5 24,5 Ebből bontás: Választható törvényi keret 52 (11)

33 Az 5.évfolyam óraterve Tantárgy/osztály Általános tantervű Emelt óraszám Kötelező Modul Összes Kötelező Modul Összes 4 4 Magyar nyelv és irodalom 4,5 4,5 Tánc és dráma 0,5 0,5 Történelem és állampolg.ism Idegen nyelv Matematika Informatika 0,5 0,5 0,5 0,5 Környezetismeret I/m. Természetismeret 1,5 1,5 Egészségtan 1,5 1,5 Fizika Biológia Kémia Földrajz Ének-zene Rajz 1,5 1,5 0,5 2 0,5 2 Technika és életvitel Testnevelés 2,5 2,5 2,5 2,5 Osztályfőnöki 0,5 0,5 0,5 0,5 Modul: Mozgókép és médiaismeret Összes óra: 22,5 24,5 Ebből bontás: 4,5 4,5 6,5 6,5 Választható törvényi keret 52 (11) 1,5 1,5 33

34 A 6.évfolyam óraterve Tantárgy/osztály Általános tantervű Emelt óraszám Kötelező Modul Összes Kötelező Modul Összes 4 4 Magyar nyelv és irodalom 4,5 4,5 Tánc és dráma 0,5 0,5 Történelem és állampolg.ism Idegen nyelv Matematika 3,5 3,5 3,5 3,5 Informatika 0,5 0,5 0,5 0,5 Környezetismeret I/m. Természetismeret 2 2 Egészségtan 0,5 2,5 0,5 2,5 Fizika Biológia Kémia Földrajz Ének-zene Rajz 1 1 0,5 1,5 0,5 1,5 Technika és életvitel Testnevelés 2,5 2,5 2,5 2,5 Osztályfőnöki 0,5 0,5 0,5 0,5 Modul: Mozgókép és médiaismeret Összes óra: 22,5 24,5 Ebből bontás: 4,5 4,5 6,5 6,5 Választható törvényi keret 52 (11) 1,5 1,5 34

35 A 7.évfolyam óraterve Tantárgy/osztály Általános tantervű Emelt óraszám Kötelező Modul Összes Kötelező Modul Összes Magyar nyelv és irodalom Tánc és dráma Történelem és állampolg.ism. 3,5 Idegen nyelv 3 Matematika 3 Informatika 1 Környezetismeret I/m. Természetismeret Egészségtan Fizika 1,5 Biológia 1,5 Kémia 1,5 Földrajz 1,5 Ének-zene 1 Rajz 1 Technika és életvitel 1 Testnevelés 2,5 Osztályfőnöki 0,5 0,5 Modul: Mozgókép és médiaismeret Összes óra: 25 2 Ebből bontás: 5 5 Választható törvényi keret 52 (11) 1,5 1,5 3, ,5 1,5 1,5 1, ,5 1 35

36 A 8.évfolyam óraterve Tantárgy/osztály Általános tantervű Emelt óraszám Kötelező Modul Összes Kötelező Modul Összes Magyar nyelv és irodalom Tánc és dráma Történelem és állampolg.ism. Idegen nyelv 3 Matematika 3 Informatika 1 Környezetismeret I/m. Természetismeret Egészségtan Fizika 1,5 Biológia 1,5 0,5 Kémia 1,5 Földrajz 1 Ének-zene 1 Rajz 1 Technika és életvitel 0,5 Testnevelés 2,5 Osztályfőnöki 0,5 Modul: Mozgókép és médiaismeret 0,5 0,5 Összes óra: Ebből bontás: 4,5 4,5 Választható törvényi keret 52 (11) 1,5 1, ,5 2 1, ,5 2,5 0,5

37 A habilitációs órákat jelen órakeret nem tartalmazza, annak mértékét a szakvélemények alapján a fenntartó évente határozza meg. A fenntartó 8 főként a fogyatékosság típusának megfelelő mértékű habilitációs órakeretet biztosít éves döntés alapján az iskola órakeretében, vagy az utazó gyógypedagógiai hálózatból. Az órakeretet úgy kell elosztani, hogy a tanuló a számára szükséges mértékű habilitációban részesüljön. Az előírt tananyagot és követelményeket a tantárgyak tantervei tartalmazzák Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Tantermi szaktantermi rendszer Az iskolai osztályközösségek tanórai és tanórán kívüli foglalkozásainak fő színtere az osztályterem. Az osztálytermi rendszer hozzájárul a tanulók nyugodt, kiegyensúlyozott iskolai életéhez; segíti kötődésüket, a közösségek formálódását; hozzájárul a környezetkultúra fejlesztéséhez. Szaktantermet az iskola azoknak a tantárgyaknak a tanításához tart célszerűnek kialakítani és fenntartani, melyek demonstrációs- és munkaeszközei helyhez kötöttek. A tananyagba van beépítve olyan tanulói gyakorlati tevékenység, mely speciális környezetet és feltételeket igényel. Ezen szempontok alapján szaktanterem szükséges a tanórák, valamint a témaköreihez kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások megtartásához a következő területeken: testnevelés ( tornaterem, sportudvar ) gyakorlati foglalkozás ( technika terem ) fizika, kémia (előadó ) számítástechnika ( géptermek ) idegen nyelv ( nyelvi labor ) biológia ( biológiai labor, melynek kialakítása tervezett ) rajz ( rajzterem, kialakítása tervezett ) ének terem 37

38 Iskolai tan- és demonstrációs eszközök, szaktantermi berendezések Az iskola- a tanterv készítésének időszakában minden tantárgyának tanításához a szükséges és alapvető eszköztárral rendelkezik. A bővítést és fejlesztést a következő szempontok alapján tervezi: korszerű színvonalon biztosítsa a pedagógiai program és helyi tanterv követelményeinek elsajátítását; legyen kompatibilis a meglévő eszközállománnyal; legyen továbbfejleszthető; legyen egyszerűen kezelhető, tartós és esztétikus kivitelű; biztosított legyen a költségvetési kondiciókkal a folyamatos működtetés és optimális kihasználtság. Tanulói taneszközök: Az iskola a tanulók kötelező taneszköz listájánál a lehetőségekhez mérten visszafogottságra törekszik. Figyelembe veszi az iskolába járó tanulók családjainak anyagi lehetőségeit, ugyanakkor a kötelező eszközök biztosításától eltekinteni nem tud. Tankönyvek kiválasztásánál az iskola a következő szempontokat veszi figyelembe: Szakmaiság: A tankönyv alaptankönyv legyen, mely azokat a lényeges és időtálló ismereteket tartalmazza, melyek a tantervi követelmények elsajátítását biztosítják; Kellő arányban közöljön tényanyagot, forrást, utalást; Olyan tankönyvcsalád eleme legyen, mely lehetőség az iskolában működő összes évfolyam (1-8.évf.) ismeretanyagának egymásra épülését biztosítja; Legyen melléklete egyszerű, olcsó munkafüzet, mely a tanulók gondolkodási és gyakorlati alkalmazási készségét, kreativitását fejleszti Tantárgy pedagógia: A tankönyv felépítése, szerkezete a tanulók számára könnyen áttekinthető és kezelhető legyen; Nyelvezetét az adott életkorú gyermek könnyen megértse; Keltse fel a tanuló érdeklődését; Legyen könyv abban az értelemben is, hogy élményszerzést, örömforrást biztosít. 38

39 Egyéb szempontok: Legyen a tankönyv tartós, Ára a családok számára elfogadható legyen. Az egyéb eszközök, segédkönyvek kiválasztásának elvei: Korszerű színvonalon segítsék a tanulást; Kompatibilisek legyenek a tankönyvekkel, az iskolai tan- és demonstrációs eszközökkel; Az iskolai tanulási ciklus (8 év) lehetőleg teljes időszaka alatt használhatók legyenek. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei 1. Iskolánk a beiskolázási körzetéből melyet a fenntartó határoz meg minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 6.életévét május 31.napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31.napjáig tölti be a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába. 3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát a szülő személyi igazolványát a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt ( ha a gyermek óvodás volt ) a nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét ( ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta ) a gyermek egészségügyi könyvét, a gyermekorvos felvételi javaslatával szükség esetén a szakértői bizottság véleményét 4. A 2-8.évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: a tanuló anyakönyvi kivonatát a szülő személyi igazolványát az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot 39

40 5. A 2-8.évfolyamba jelentkező tanuló, aki felvételt nyert iskolánkba köteles két hónapon belül hiányosságait a pedagógusok útmutatása alapján pótolni. 6. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 7. Ha a körzeten kívüli tanuló 1-4.évfolyamra jelentkezik, vagy ha a 5-8. évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása, vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. Az iskolai beszámoltatások formái, rendje, korlátai a tanulók tudásának értékelésben betöltött szerepe, súlya Az értékelés a pedagógiai folyamatok egyik alapszakasza, a visszacsatolás funkcióját látja el. Értéket állapít meg a tanuló tudásáról, a tanár munkájáról, a tananyagtartalom elsajátíthatóságáról. Akkor jó, ha ez a motiváció alapvető forrása, és viszonyít egy korábbi helyzethez (honnan indult, hová jutott el), ezenkívül információt szolgáltat a különböző szintű döntésekhez. Tehát az értékelés lehetővé teszi a visszacsatolást. Az értékelés követelményei: tárgyszerűség: független a tanár személyétől nem tükrözi a tanár hangulatát, előítéletét, beállítódását, érzelmeit nem függ attól, milyenek voltak a tanuló korábbi eredményei megbizhatóság: ugyanarra a tudásra mindig ugyanazt az osztályzatot kell kapnia a tanulónak érvényesség: a jegyekben annak a tudásnak kell tükröződnie, amelyeknek a jellemzésére az adott osztályzatot használni akarjuk. 40

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja A fenntartó a pedagógiai programot jóváhagyta:. Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet fenntartó részéről Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Szolnok, 203. március 27. Töreki András igazgató Tartalomjegyzék A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések... 3. A pedagógiai

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31.

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31. PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2014. 03.31. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március 030500 PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. március Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 Az intézmény bemutatása... 4 2. Nevelési program... 5 2.1. Nevelői-oktatói

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest, 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos adatai... 5 2. A pedagógiai program célja... 6 3. Az iskola

Részletesebben

WESSELÉNYI UTCAI CSALÁDI NAPKÖZI, BÖLCSŐDE,ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA

WESSELÉNYI UTCAI CSALÁDI NAPKÖZI, BÖLCSŐDE,ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA 4 WESSELÉNYI UTCAI CSALÁDI NAPKÖZI, BÖLCSŐDE,ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA A Pedagógiai Programot a nevelőtestület elfogadta. A dokumentumot jóváhagyta a Magyar Autonóm Orthodox Izraelita

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Biatorbágy, Szentháromság tér 6. OM AZONOSÍTÓ: 032441 1 BEVEZETŐ... 5 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 5 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető.. 2 1. A kollégium működése...... 3 1.1. Személyi feltételek, elvárások.... 3 1.2. Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások....... 4 2. A kollégiumi nevelés alapelvei és célkitűzései.......

Részletesebben

DÉSI HUBER ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉSI HUBER ISTVÁN GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DÉSI HUBER ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉSI HUBER ISTVÁN GRUNDSCHULE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROS, FEHÉRHEGY 2. (OM: 032423) PEDAGÓGIAI PROGRAM és Helyi Tanterv 2013. Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 módosítva 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. - Amit

Részletesebben

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program Miskolc, 2015. szeptember 09. Készítette: dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra igazgató 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015.

Pedagógiai Program. Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. Pedagógiai Program Feszty Árpád Általános Iskola Komárom 2015. 1 Tartalom BEVEZETÉS 3 1. Az iskola nevelési programja 6 1.1 Pedagógiai alapelveink.6 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 6.sz melléklet INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 2015. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató JÓ GYAKORLATOK A szolgáltatói szerephez rendelkezésre áll 18 innováció jó gyakorlat melyek az Educatio szolgáltatói

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2015 1 ADATLAP Az óvoda megnevezése: Címe: Hétszínvirág Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde

Részletesebben

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT IBRÁNYI TANKERÜLET 147004 I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2015. BEVEZETÉS Buji II.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Steh dazu! A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata stratégiája 2020-ig Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Politika... 4 II. Nevelés-oktatás... 8 III.

Részletesebben

3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42.

3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. 2013 2 Pedagógiai Program Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1. Az iskola rövid története... 5 1.2. Az iskola arculata, öndefiníciója... 6 2. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet)

Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében. (Részlet) Működési koncepció és vezetői program a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola működésének tükrében (Részlet) 3. VEZETŐI, PEDAGÓGIAI PROGRAM... 3 3.1. A feltételek alakulása... 3 3.1.1. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 I.1. A jogszabályi háttér... 3 I.2. Minıségpolitika... 4 I.3. Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március

Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja 2013. március 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.4. A. Nevelési program 7. 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben