A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Bevezető A kollégium működése Személyi feltételek, elvárások Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások A kollégiumi nevelés alapelvei és célkitűzései Alapelveink A kollégiumi nevelés célja Nevelési területek A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei A kollégiumi nevelés feladatai Viselkedési, magatartási és együttélési követelmények A kollégiumi életrend Felügyelet Szervezett foglalkozások Énkép, önismeret Környezettudatosság Testi és lelki egészség Társadalmi jártasság Hagyományaink, ünnepeink Önkiszolgálás, önellátás, munkára nevelés Nevelési szempontjaink A művelődési és sportolási tevékenység szervezési elemei A szabadidő szervezésének pedagógiai elvei Szabadidős tevékenység Szabadidős foglalkozások Hobbi jellegű tevékenységek Kulturális tevékenység Sport és játéktevékenység A kollégiumi közösség egészét érintő programok A kollégium közösségi élet fejlesztésének módszerei Diákönkormányzat Szervezeti felépítés Feladatai Hitoktatás A kollégium nevelőmunkájának mérése, értékelése A kollégiumi nevelés minősége, eredményessége Az iskolával, a szülőkkel és a társintézményekkel való kapcsolattartás és együttműködés formái Kapcsolat az iskolával Kapcsolat a szülőkkel Kapcsolat a társintézményekkel Nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke. 23 1

2 Bevezető A pedagógiai program felülvizsgálatának és korrekciójának oka: Az oktatási és kulturális miniszter 36/2009.(XII. 23.) OKM rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet módosítása. A gyógypedagógiai nevelésben részt vevő kollégium pedagógiai programjában a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendeletben meghatározott pedagógiai és egészségügyi rehabilitációs célokat és feladatokat figyelembe kell venni. A rendelet 2. számú mellékletében meghatározott témakörök tartalmát az értelmi fogyatékos és a halmozottan fogyatékos tanulók nevelését és oktatását ellátó kollégiumok a tanulók személyiség állapotához igazodóan alkalmazzák, illetve szükség szerint módosíthatják. A kollégium a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata otthont nyújtani azoknak a tanulóknak - akiknek iskolába járása csak így oldható meg - akiknek családi helyzete ezt szükségessé teszi Mindezek meghatározzák számunkra, hogy milyen legyen kollégiumunk: - gyermekközpontú - sokoldalúan fejlesztő A kollégium társadalmi szerepe Azoknak a kompetenciáknak az elsajátíttatása, amelyek a sérült gyermekek számára biztosítják a társadalmi beilleszkedést, a nagyobb rugalmasságot és alkalmazkodó képességet, a mindennapi életben segítséggel való helytállást. A kollégium nevelő-oktató munkájában, a tanulókról való gondoskodásban nagy hangsúlyt kap az esélyteremtés, az integráció az erkölcsi normák támogatása, a szocializáció a hátrányos helyzetűek támogatása, a hátránykompenzáció a tehetséggondozás. A kollégium a tevékenysége során megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányokhoz, kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal szociális ellátást, biztonságot, valamint érzelmi védettséget is nyújt. 2

3 A kollégium elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a közösségi együttélés, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását, ezzel a kollégium hatékony támogatást nyújt a társadalmi beilleszkedés elősegítéséhez. A kollégiumban értelmileg akadályozott óvodás, általános iskolás és készségfejlesztő speciális szakiskolás fiúk és lányok helyezhetők el Veszprém megye területéről. A kollégiumba való felvétel, a kollégiumi tagság megszűnése az oktatási törvényben meghatározottak szerint történik. 1. A kollégium működése 1.1. Személyi feltételek, elvárások A kollégiumban a nevelési feladatokat a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező kollégiumi nevelőtanárok látják el. Elvárások a nevelőtanárral szemben: A nevelőtestület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai együttműködésben végzi munkáját. Rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított korszerű szakmai ismeretekkel rendelkezik. Képes a nevelési folyamatok megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, értékelésére: jártas a különböző pedagógiai eljárások, módszerek alkalmazásában. Egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával követendő példaként szolgálhat kollégisták számára. Megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, bizalmat és szeretet helyez előtérbe. Képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére. Képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani. Képes a konfliktusok eredményes kezelésére. Folyamatosan együttműködik munkája során a tanulók közösségeivel, a nevelésben részt vevő személyekkel, a tanulók nevelésében érintett partnerekkel. 3

4 A gondozási feladatokat középfokú végzettségű gyermekfelügyelők látják el. A gyermekfelügyelők a pedagógusokkal összehangoltan végzik munkájukat. A gyermekfelügyelő: a pedagógus közvetlen segítője és munkatársa, ellátja a kollégium növendékeivel a szükséges gondozást, segíti a helyes egészségügyi öngondozási magatartási szokások kialakítását, ellenőrzi a tanulók tisztálkodását és az ehhez szükséges felszerelést, ügyel a ruházat tisztaságára, irányítja a napnak, évszaknak megfelelő öltözködést, tevékenyen részt vesz a szabadidős programok bonyolításában A kollégiumi munkát a kollégiumvezető irányításával nevelőtanárok, gyermekfelügyelők, ápolók végzik. Az egészségügyi feladatok ellátásában az iskolaorvos, védőnő is közreműködik. A kollégiumban a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak munkáját is a gyermekközpontúság, a nevelés eredményességének támogatása jellemzi. Jelenlétük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényező. Munkaidő szervezése A nevelőtanárok munkaidejének kezdete az osztályuk tanítási óráinak végéhez és a kollégiumi rendhez igazodik. A gyermekfelügyelők iskolai és kollégiumi csoportbeosztásban dolgoznak Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások Kollégiumunk belső és külső környezete biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, a kollégisták biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általános kritériumainak. Megteremti a jogszabályi előírásoknak megfelelően a nyugodt ismeretszerzés, a kulturális, a sport és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint szakkörök működésének feltételeit. Kollégiumunk gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az egyéni visszavonulás lehetőségéről. Biztosítja a testi- lelki fejlődésnek feltételeit, beleértve a rendszeres étkezést, tisztálkodást az előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást. Figyelembe veszi a speciális tanulói igényeket, valamint az intézményi hagyományokat, szokásokat. A tanulók napi életének kereteit úgy szervezzük, hogy az egyes tevékenységek belső arányai a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. A 80 férőhelyes kollégium az intézmény emeletén kapott helyet. Jelenleg a fiú és a lány oldali szárnyon öt-öt 8 ágyas hálószoba, egy-egy társalgó, kettő-kettő vizesblokk, fürdőhelyiség van. Egy orvosi, kettő betegszoba, a dolgozók öltözőhelyisége, zuhanyzó áll a rendelkezésünkre. Intézményünk korszerűsítés 4

5 előtt áll, KDOP-s pályázat révén új épületszárnnyal bővül, így a kollégium is a kor követelményeinek megfelelően részben megújul, és 86 férőhelyre bővül. A 2010/11-es tanévtől az új szárnyban korszerű 4 ágyas szobák várják majd a tanulókat. 2. A kollégiumi nevelés alapelvei és célkitűzései Arra törekszünk, hogy kollégiumunk olyan intézmény legyen, - amely demokratikus működésével, értéktiszteletével, toleranciájával segíti a társadalomba való beilleszkedést - amely gyermekszerető, személyközpontú, elfogadó és bátorító légkört tud teremteni, megteremtve ezzel az otthonosságot, családiasságot - amely sokszínű tevékenységrendszerével igazodik tanulóink eltérő igényeihez, segíti őket abban, hogy egyéni fejlettségük optimumán tudjanak teljesíteni Alapelveink - az alapvető emberi és szabadságjegyek, valamint a gyermekeket megillető jogok érvényesítése demokratikus és humanista elvek alkalmazása. - az alapvető erkölcsi normák betartása. - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevétele - az egyéni szükségletek figyelembevétele - nevelési folyamatunkat hassa át a diákok iránti felelősség, bizalom és szeretet, segítőkészség és tapintat alkalmazása a nevelésben. - pedagógiai tevékenységünket intellektuális igényesség, kulturált stílus jellemezze. - konstruktív együttműködés a szülőkkel, a kapcsolódó iskolával és más partnerekkel Fontos nevelési tényező - a kollégium dolgozóinak a gyerekek felé sugárzott attitűdrendszere - a gyermekek tisztelete és jogainak tiszteletben tartása - a tanulók iránti felelősség, bizalom és szeretet - a gyermekek megismerése, az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele 2.2. A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a tanulók fejlődésének, szocializációjának segítése, a személyiség fejlesztése. 5

6 Nevelési területek: - önkiszolgálás, szociális képesség fejlesztése - testi nevelés, sport, szabadidő - kulturális nevelés - esztétikai és etikai nevelés Célunk, az eddig elért eredmények megtartása, minőségi fejlesztése. Kollégiumunkban a környezettudatos, egészséges életmódra, a szabadidő eltöltésének egészséges módjaira, helyes táplálkozásra és életritmusra nevelünk. A tanulók életének kereteit úgy szervezzük meg, hogy az egyes tevékenységek során figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat. El kell érnünk, hogy az értelmileg akadályozott gyermek is részesülhessen olyan szabadidős tevékenységben, melyek biztosítják személyisége legteljesebb kibontakozását. A szabadidős tevékenységekben is fontos a megfelelő légkör megteremtése. A természetes, hiteles, érzelem gazdag nevelői magatartásnak gyakran kell pótolnia az otthon megfelelő légkörét. A kevés, de pontos és következetesen állított korlát biztonságot nyújt a gyermekeknek, segíti a kollégiumi életben való eligazodást és létezést, a szocializálódás folyamatát. A kollégiumi közösségi élet lehetőséget teremt a személyiségfejlesztés tudatos szakmai irányítására. A sérült gyermek számára a legfontosabb közösség az iskolai osztály és a kollégiumi csoport. Ezért ki kell alakítani a közösség és a közösséghez tartozás érzését: - a hagyományokhoz való kötődést - a képességek szerinti teljesítmény elérését - a kollégiumi rend és fegyelem, szabályok elfogadtatását A gondos és funkcionális környezet erősíti a nevelési hatást. Fontos, hogy megfelelő élettér, életkeret álljon rendelkezésükre. 3. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei 3.1. A kollégiumi nevelés feladatai: - otthonos, barátságos légkör biztosítása - szociális készségek fejlesztése önkiszolgálás viselkedéskultúra 6

7 kommunikációs készségek javítása tanulók ismereteinek kiegészítése öntevékenységre, munkára nevelés - társadalmi beilleszkedés elősegítése, a későbbi életvitel előkészítése - a közösségi értékrend fejlesztése - egészséges és kulturált életmódra nevelés - szabadidős tevékenységek megszervezése - a családokkal való kapcsolattartás - a család szerepének kiegészítése Ezeket a feladatokat a közösségi nevelés sokszínű, differenciált eszközeivel, a legváltozatosabb módszerekkel valósítjuk meg. A jó légkör, a gyerekekkel való szeretetteljes bánásmód, a biztonságérzet nyújtása, a differenciált egyéni ráhatás, a személyes érzelmi kapcsolatok mind ezt szolgálják. Fő szempontunk, hogy módszereink és eszközeink feleljenek meg a céloknak, az életkori sajátosságoknak, értelmi szinteknek, az adott iskolatípusnak. Nevelőmunkánk alapvető követelménye, hogy a gondjainkra bízott gyermekek, csoportok fejlődjenek. Célunk, hogy a csoportok fejlődése lehetőség szerint olyan közösségi szintre jusson, ahol a csoporttagokat a kollégiuméval szinkronban lévő közös értékrend és gazdag tevékenységrendszer fűzi össze. A jól működő közösségek biztosítják az egyén számára azt a közeget, amelyben az önmaga és társai számára is leginkább hasznos magatartás és tevékenységformákat elsajátíthatja. Az egyéni és közösségi nevelés így nem csupán kiegészítik, de feltételezik egymást Viselkedési, magatartási és együttélési követelmények: Társadalmi beilleszkedés - vegyen részt a kollégiumi közösségek munkájában - tudjon illemtudóan viselkedni Öntevékenység - szükség esetén segítse kollégista társait Kommunikációs készség - tudjon a felnőtteknek és társainak a napszaknak megfelelően köszönni, érzéseit, érzelmeit ki tudja fejezni Önkiszolgálás - tudjon kulturáltan étkezni, felszerelési és használati tárgyait tisztán és rendben tudja tartani, legyen igénye a személyi higiéniára Közösségi értékrend - tartsa be a kollégiumi házirend szabályait 7

8 A kollégiumi életrend: : ébresztő reggeli teendők: tisztálkodás, ágyazás, öltözködés, reggeli torna : reggeli a fiú csoportoknak : reggeli a leány csoportoknak 7 45 kor tantermekbe vonulás : kollégiumi foglalkozások, szakkörök, szabadidős tevékenységek : vacsora az óvodás és általános iskolai csoportoknak : vacsora a szakiskolai csoportoknak : esti tevékenységek: ágyazás, tisztálkodás, szabadidős tevékenységek, egyéni beszélgetések, mese, zenehallgatás, hobbi, TV nézés kor villanyoltás az óvodás és általános iskolás korcsoportnak kor villanyoltás a szakiskolásoknak Felügyelet A kollégiumban a folyamatos felügyeletet gyermekfelügyelők, ápolók biztosítják. Felügyeletet biztosítunk azoknak a kollégiumi diákoknak, akik nem tartózkodnak az iskolában, illetve nem vesznek részt a kollégiumi foglalkozáson. A felügyelet rendje: ig ápoló ig csoportfelelős gyermekfelügyelő 3.2. Szervezett foglalkozások: A kollégiumi közösség egészét érintő foglalkozások Csoportos foglalkozások Egyéni törődést biztosító foglalkozások Szabadidős foglalkozások Önkiszolgálásra nevelés. A kollégiumi foglalkozásokon lehetőséget biztosítunk, hogy tanulóink elsajátíthassák a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, a szociális viselkedés alapvető szabályait, a szociális értékrendet. A fejlesztési területeken megjeleníthető kulcskompetenciákra kiemelten a szociális kompetenciára nagy hangsúlyt helyezünk. A kollégium a kompetenciák fejlesztését úgy segíti, hogy a foglalkozások során olyan tevékenységeket szervez, amelyek által a tanulók ismeretei bővülnek, képességeik gyarapodnak, attitűdjeik pozitív irányba formálódnak. 8

9 A kollégiumi foglalkozások az önismeretre, a közösségi kapcsolatok kialakítására, a szociális képességek fejlesztésére, az egészséges életvitel kialakítására, a természeti környezetért érzett felelősségre, hagyományok ápolására, a szabadidő hasznos eltöltésére nevelnek. Kollégiumunk sajátosságából adódóan speciális ismereteket nyújtó kollégiumi foglalkozások témakörei: Énkép, önismeret Környezettudatosság Testi és lelki egészség Társadalmi jártasság Hagyományaink, ünnepeink Énkép, önismeret Az önismereti foglalkozások célja a kollégista személyiségének, jellemének, aktuális pszichés állapotának megismerése és fejlesztése egyénileg és csoportban. Önmaguk mélyebb ismerete elősegíti az alkalmazkodást, beilleszkedést, saját helyük felismerését szűkebb és tágabb környezetükben, felkészít a konfliktusok megoldására, az önbizalom, az önértékelés megalapozására Környezettudatosság A mindennapokban a programokban megmutatjuk a környezet értékeit, esztétikumát és törekszünk arra, hogy mindezt örömforrásként élhessék meg diákjaink. Ösztönözzük a tanulókat a környezet védelmére, figyeljenek ők is a kollégium külső és belső környezetére, az élő környezet alakításában növényés kertgondozás, madarak védelmében aktívan vegyenek részt. Az iskola épülete, udvara környezetgazdálkodás, a dolgozók példamutatása, a diákönkormányzat szerepe környezeti nevelésben is megjelenik. Fontosnak tartjuk a kollégiumi csoportok tisztaságát, esztétikumát a folyamatos dekorálást. Megemlékezünk a Föld Napjáról, a Víz Világnapjáról, a Madarak és Fák Napjáról, aktívan részt veszünk a szelektív hulladékgyűjtésben. A kollégiumunk környezettudatos magatartásra neveli a tanulókat, hogy érzékennyé váljanak a környezetük állapota iránt, továbbá, hogy életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás Testi és lelki egészség Kollégiumunk biztosítja az egészséges életmód, életviteli szokások gyakorlását a napirenden belül a megfelelő életritmust. Igyekszünk minél több sporttevékenységet, mozgást vinni a délutánokba. Heti rendszerességgel szervezünk sportfoglalkozásokat, sportvetélkedőket, akadályversenyeket, éves szinten csocsóbajnokságot, kerékpáros ügyességi versenyt, labdarúgó kupát. Az egészségmegőrző célú sporttevékenység elsődlegessége mellett folyamatosan törekszünk arra is, hogy a fogyatékosok 9

10 önmaguk korlátait legyőző akaratuknak elismertséget vívjanak ki, ezzel is elősegítve a társadalom által történő elfogadottságukat. A sport és a mozgás gyermekeink életének meghatározó része. A napi testedzés és mozgásfejlesztés mellett versenyeken is indítunk tanulókat. Diákjaink kerékpároznak, úsznak, fociznak, rendszeresen használják a kondicionáló gépeket és az udvari játékok, labdajátékok, tornatermi sor- és váltóversenyek is sok lehetőségek kínálnak a mozgásos tevékenységre. Az elmúlt évben padló hokival, petanque sportággal bővítettük kínálatunkat. Feladatunk az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozása. Kollégiumunk otthonos, kulturált, esztétikus közegként működik, ahol gyermekeink jól érzik magukat. A csoportok részére biztosított az őket körülvevő terek rendezése, csinosítása, dekorálása. Az itt dolgozók egyéniségükkel, megjelenésükkel, műveltségükkel, életmódjukkal követendő példaként szolgálnak a kollégisták előtt. A kollégiumban évek óta hagyomány a novemberi egészségnevelő hónap, amikor a hét minden napján kiemelten foglalkozunk az egészséggel. A programban részt vesznek az ÁNTSZ egészségnevelő munkatársai is. A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, szokásokat tanulnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. A nevelés során segítjük a kollégistát problémái megoldásában, konfliktusai kezelésében Társadalmi jártasság Az elmúlt években nagyon sok kedvező tapasztalatot szereztünk a szűkebbtágabb társadalmi elfogadottság körében. Minden lehető alkalommal kivisszük a tanulókat az ép emberek közé, részt veszünk a város életében, és mi magunk is szervezünk integrációs programokat. Feladatunk felkészíteni sérült növendékeinket arra, hogy el tudják fogadtatni magukat a társadalomba. Segíteni tudja az elfogadást a személyi higiénia magas szintje, az öltözködés rendezettsége, tisztasága, a kulturált beszéd, udvarias viselkedés és a kudarcok elviselése. A szociális készségek mellett fontos, hogy társas készségeket is elsajátítsanak. A sérült gyermeknek is szüksége van rá, hogy a saját lehetőségein belül rendelkezzék azon tulajdonságokkal, ami alkalmassá teszi őt a társadalom számára Hagyományaink, ünnepeink A különböző évszakok népszokásait főként dramatikus játékokban ismerhetik meg tanulóink. Ezek a jeles napokhoz fűződő színjáték szerű népszokások, sokrétű, komplex nevelési lehetőséget nyújtanak. Az örömforrással együtt erősítik a kollégiumi közösséget és minden korosztály körében nagyon kedveltek. A művészeti tevékenységek, kézműves foglalkozások jó alkalmat 10

11 nyújtanak a népi hagyományok megismertetésére, művelésére. A hagyományok tiszteletére, ápolására nevelés a nevelőtanárok által összeállított havi munkatervekben az aktualitásoknak megfelelően jelennek meg. Szent Mihály havában Vásári játék Mindszent havában Fűben, fában orvosság gyógynövények, teafőzés Szent András havában Márton nap, ludas játék Karácsony havában Szent Miklós legendája, Adventi készülődés, pásztorjáték; Boldogasszony havában Téli népszokások Böjtelő havában Farsangoló Böjtmás havában Gergely járás, húsvéti hagyományőrző program locsolkodás Szent György havában Májusfaállítás Pünkösd havában Madarak és Fák Napja. A történelmi megemlékezések, a Kozmutza Napok, a farsang, a gyermeknapi program megtartása az iskolával közösen történik, az arra való felkészülés, a szervezésben való részvétel a kollégium feladata is. A karácsonyi ünnepély szervezése és lebonyolítása a kollégium feladata Önkiszolgálás, önellátás, munkára nevelés Az önkiszolgáló munkák körébe a tanulók személyére, felszerelésére, közvetlen környezetük gondozására irányuló rendszeres munkatevékenység tartozik, melynek elsajátítása hosszú nevelőmunka eredménye. Az önkiszolgáló munka a mindennapok része. Feladatunk a - személyi higiéné - kulturált öltözködés - kulturált étkezés - rendrakás iránti igény kialakítása. Az önkiszolgáló tevékenység a személyi gondozástól a környezet gondozásáig jó szervezettséget, mindennapos ellenőrzést igényel pedagógusainktól, gyermekfelügyelőinktől, akik fokozatosan biztosítják a gyermekek minél nagyobb önállóságát, öntevékenységét, a munkában való aktív részvételét, az érzelmileg motivált akarati hozzáállást. Az egyéni önkiszolgálástól a gyermekek eljutnak a közösségért vállalt munkák elvégzéséhez. Ezt a tevékenységet a felelősök rendszerével valósítják meg a csoportok. A közös helyiségek rendben tartása beosztás szerint mindenkinek feladata. Az ügyeleti rendszer működtetése mellé a megbízatáson túl felelősséget és beszámolási kötelezettséget is kell rendelnünk. Igyekszünk elérni, hogy igényük 11

12 legyen környezetük megóvása, hogy vigyázzanak a kollégium berendezésére, felszerelésére. Lehetőséget kapnak tanulóink arra is, hogy a nevelőjükkel megbeszélve kisebb közösségek helyiségeit saját ízlésük szerint átrendezhessék, így nyerhetnek például a hálók személyesebb arculatot. Általuk készített tárgyakkal, képekkel is módot kapnak a környezetük esztétikus átformálására. A kollégiumi önkiszolgálásra nevelés lényeges eleme, hogy érzelmi kapcsolat jöjjön létre a nevelők és a gyermekek között. Mindenki számára legyen természetes, hogy önmagát és környezetét tisztán, rendben tartja. A nagyobbak segítsenek a kisebbeknek, a kevésbé sérült a gátoltabb társának. A jövőben fokozottabban szeretnénk bevonni a tanulókat a kollégium növényeinek ápolásába, a hálószobák rendszeres takarításába, az udvar és a kert gondozásába. A jó nevelő fő munkamódszere az állandó megbízatás, feladatadás. Legjobban a tevékenység fejleszt. Az állandó tevékenység a siker lehetőségének forrása. A teljesítmények közösség előtti elismerése, megszerzése formálja a személyiséget Nevelési szempontjaink: - tevékenységében a gyermeket nem szabad teljesen magára hagyni, de mindent elvégezni helyette sem célszerű - fokozatosan, egyre kevesebb segítséggel neveljük önállóvá - türelemmel, bíztatással, dicsérettel ösztönözzük - adott tevékenységekhez mindig elegendő időt biztosítsunk Azt kell szem előtt tartanunk, hogy akkor, és annyit nyújtsunk a diákoknak, amikor és amennyire szükségük van adott alkalommal. Nem vitatható a gyerekek különbözőségének ténye, s ami ezzel természetesen együtt jár, az egyéni sajátosságok létezése. Ezek a személyiségtulajdonságok alakíthatók, változtathatók, formálhatók az egyéni befogadás mértékétől függően. Az élmények, a közösségi kapcsolatok átélése az ott szerzett tapasztalatok mind hozzájárulnak a személyiség alakulásához, formálásához. Legyen mindig azonnali elismerés, vagy helytelenítés a diák számára. A visszajelzésből magatartásformák szilárdulnak meg, vagy tűnnek el. Ez a társadalmasodás folyamata, amelynek jelentős szerepe van a konfliktusfeloldás megoldás tanulásában is. 12

13 4. A művelődési és sportolási tevékenység szervezési elemei 4.1. A szabadidő szervezésének pedagógiai elvei - segítse elő a személyiségfejlődést - biztosítsa a pihenést, regenerálódást - biztosítsa a játékot, a szórakozást - biztosítsa a művelődést Mindezekhez kapcsolódjon az élmények, az érzelmi élet fejlesztése és a társas kapcsolatok kialakítása. A szabadidős tevékenységek biztosítsák a tanulók számára a tevékenység szabad megválasztását, a szabad választás élményét és a napi tevékenységek okozta feszültségek oldását. Elégítsék ki az egyéni érdeklődést és segítsék a gyermekek fejlődését. Mindezt a jó családok színvonalán nyújtsuk. Legyenek rendszeresek a sportolási alkalmak. Lehetőségekhez mérten már az előkészületekbe is vonjuk be a tanulókat. A hasznos szabadidős tevékenységekkel igyekezzünk jó irányba lekötni a gyermekek, fiatalok energiáját. Tanítsuk meg, hogy szabadidejüket sokféleképpen, igényesen és hasznosan is eltölthetik Szabadidős tevékenység A szervezett foglalkozások az egészséges napirend, melyek rendszerességet, kötelezettséget visznek a gyermek életébe, a személyiség formálásának nagy fontosságú tényezői. Minden gyermek igényel speciális kiegészítő nevelést, személyre szóló foglalkozást. Az egyéni törődés jó feltételeket nyújt a fejlődési zavarok korrekciójához, a szabadidő pedig jó alkalmat teremt a differenciált foglalkozásra is. A szabadidős tevékenység a nevelés részét tekintve igen fontos annak folyamatában. A gyermekek neveltségi szintjének, érdeklődésének ismeretében tervezzük a különböző tevékenységi formákat, figyelembe véve a csoportok összetételét, a foglalkozásokra fordítható időt, a helyi adottságokat. 13

14 Szabadidős foglalkozások - kiegészítik a tanulók ismereteit - alakítják a magatartási szokásaikat - közösségi érdekek elfogadására nevelnek - biztosítják a szabadidő kulturált eltöltését - alakítják kapcsolatteremtő képességüket - feloldanak bizonyos szocializációs problémákat A kötöttebb irányított szabadidős foglalkozások mellett biztosítjuk a tanulók részére azt a szabadidőt, amikor saját kedvük szerint tevékenykedhetnek, pihenhetnek, játszhatnak, szórakozhatnak Hobbi jellegű tevékenységek A délutáni, esti szabadidőben lehetőséget kapnak diákjaink kedvelt tevékenységük művelésére (kézimunkázás, zenehallgatás, folyóiratok, könyvek lapozgatása, TV nézés). A kollégista diák szívesen lakik ott, ahol - színes a világ - tiszteletben tartott a személyi autonómia - nagy a tolerancia - az együttesen megélt események élményekké válnak Kulturális tevékenység A közösségnek lételeme, hogy megteremtse saját szórakozását. A kollégiumnak, mint létformának óvott területe ez, hiszen érdekes, közösségi szórakozás nélkül rendkívül sivárak lennének a hétköznapok. A kollégiumnak programkínálatot kell biztosítani a különböző érdeklődéseknek megfelelően, ugyanakkor fel kell keltenie az igényt a művészeti szép befogadására is. Amelyik kollégiumban igényes a kulturális nevelés, ott igényes a hangnem, a környezet, funkcionális a dekoráció, vagyis működik a közösség esztétikuma: a fegyelem! A tanév során tanulóink színházi, bábszínházi, filmszínházi előadásokon vesznek részt. A kollégiumban lehetőségük van videofilmek megtekintésére. Fiataljaink rendszeresen járnak a Dózsavárosi Klubkönyvtárba, a Városi Művelődési Házba. Alkalomszerűen részt vesznek az érdeklődési körüknek megfelelő kiállításokon is. 14

15 A szakkörök alapos szervező munkát, tárgyi feltételeket kívánnak. Az iskolai szakkörök egy része a kollégiumi tevékenység időszakára esik, így a délutánokban minden tanuló érdeklődésének megfelelően választhat iskolai, kollégiumi szakkört szeptemberben a felkínált lehetőségekből. A foglalkozások, szakkörök minden diák számára térítésmentesek. A foglalkozásokon tanultakat kulturális rendezvényeken mutatják be, az itt készült munkákból kiállításokat szervezünk, ajándékozásra használjuk. A művészeti csoportok rendszeres próbái, foglalkozásai és közösség előtti bemutatkozásai egyszerre jelentenek egyéni önmegvalósítást, önkifejezést és társas, örömteli együttlétet. Az együttes tevékenység során a művészeti, erkölcsi és esztétikai szépet asszimilálják a fiatalok. Közönség előtt közösségben szerepelni megtiszteltetés és felelősség. Az értelmileg akadályozottak világában különös értéket nyer a mozgás, a tárgyi kifejezés. Ők is vágynak az élet teljességére, arra, hogy megmutathassák mit tudnak, mire képesek. Rajtunk múlik, hogy megadjuk a lehetőséget, biztosítjuk a feltételeket a kibontakoztatásra. A teremtés, az alkotás folyamata magatartásformát és mintát is jelent, hiszen konkrét teljesítménnyel mérettetik meg egy-egy diák, vagy kisebb csoport. Készségeik, képességeik fejlődnek, megtanulnak egy bizonyos munkafolyamatban értékelhetően dolgozni, megízlelhetik az alkotás örömét. A gyermekek kedvelik a szakköri tevékenységeket, általuk sok sikerélményhez jutnak. A tevékenységkínálatból a gyermekek szabadon választhatnak Sport és játéktevékenység A szabadidős tevékenységek közül kollégiumunkban kiemelt szerepet kap a sport és a játéktevékenység, a rendszeres mozgás. Amikor csak lehet, a foglalkozásokat a szabad levegőn tartjuk. A testi kulturáltság azonos értékű a kultúra többi területeivel, s egyik formája az önmegvalósulásnak. Küzdeni tudást, erős akaratot, kitartást, jobb eredményekre való törekvést követel az egyéntől is. Feladata az egészség védelme, az egészségnevelés. Az értelmileg akadályozott gyermek igen gyakran gyengébb fizikumú, kevésbé ellenálló a külső hatásokkal szemben. Így nem csak intellektuális szempontból, hanem testi erő szempontjából is hátrányban vannak. 15

16 A sport nevelő hatása nagyon fontos. Formálja őket külsőleg, belsőleg edzett, egészséges életvitelre készít fel, kitartásra, fegyelmezettségre nevel. A mozgáshiány károsító hatása nagy különösen a Down gyerekeknél kell erre ügyelni. A sport immunizáló szerepénél hangsúlyozni kell a fizikai cselekvőképességet, a test és a pszichikum összhangjának megteremtését, a tevékenység kollektív magatartást követel, segítségnyújtást, kölcsönös bizalmat egymásban. A sport olyan állóképességet ad, amely ellenállóbbá teszi a diákokat mindenfajta fizikai megpróbáltatással szemben. Tanulóink - részt vehetnek sportszakkörön, kondicionáló tornán, aerobikon - gyakoriak az erdei túrák, kirándulások - mindennaposak az udvari mozgásos játékok, kerékpározás, labdajátékok Versenysportba való bekapcsolódásra a Veszprémi Szivárvány Integrált Sportegyesület ad lehetőséget. Mindezek biztosítják az egészséges életmódra nevelést, az edzettséget, a mozgás megszerettetését, a mozgásigény kielégítését. Az életmódba beépülő napi sport, mozgás leköti a gyermek energiáit, egyéni és közösségi élményt ad. A játéktevékenység a szabadidőben pihentető elfoglaltság. A játék a közösségi élet fejlesztésének alapvető eszköze is. A spontán játék gazdag lehetőséget biztosít a személyiségfejlesztésre, egyéniségük kibontakozására. A játékban válnak közelivé és elfogadhatóvá a viselkedési szabályok. Lehetőség nyílik a helyes magatartás gyakorlására. A játékban fejlődnek a gyermekek közti társas kapcsolatok. A közös játékban alakulnak a játékhagyományok. Játszóházi foglalkozásokat péntekenként a tanítást követően szervezünk. Havi rendszerességgel integrációs játszóházi programon veszünk részt a Főegyházmegyei Karitász szervezésében. Élünk az iskolán kívüli lehetőségek játszóterek, sportpályák használatával. Célunk, hogy minden tanuló részére megtaláljuk a számára vonzó tevékenységet, élményszerzési lehetőséget. Feladataink: - a rendszeres testedzés iránti igény felkeltése, állandósítása - a környezet kínálta lehetőségek kihasználása 16

17 - a mindennapos mozgás jelszavának megfelelően tevékenységek szervezése, beindítása - törekvés a kondicionálásra, az egészségkárosító hatások kivédésére - kiegészítő sportágak lehetőség szerinti igénybevétele asztalitenisz, tollaslabda, kosárlabda, labdarúgás, kerékpározás, petanque - csapatjátékok szervezése - tudatosítás, hogy a versenyzésnél nem az eredmény, hanem a részvétel a fontos - tudjanak örülni saját és mások elért sikereinek - tudatosodjon bennük a hatás öröme, a fölösleges energia levezetése - a túlterhelés elkerülése A kollégiumi közösség egészét érintő programok - Szeptember: Nyárbúcsúztató Takarítási világnap - Október: Takarékossági világnap Öko dizájn - November: Mindenszentek Egészségnevelő hónap Márton napi népszokások - December: Adventi készülődés Mikulás est Karácsonyi ünnepély - Január: Mozdulj! Sportnap - Február: Ki mit tud? Kulturális bemutatkozás - Március: Tavaszköszöntő program Víz Világnapja - rajzpályázat - Április: Húsvéti hagyományőrző nap Kollégiumi nyílt nap Föld Napja - hulladékgyűjtés - Május: Májusi népszokások Madarak és Fák Napja - Június: Tanévbúcsúztató kerti parti - Kéthavonta zenés est a Csermák Antal Zeneiskolával 5. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei Kollégiumunk a személyiségközpontúság jegyében kezeli az egyént, vagyis tudomásul veszi, hogy minden tanulója más, aki egyedi, sajátos tulajdonságokkal, személyiségjegyekkel bír. Ezért fontosnak tartjuk, hogy 17

18 nevelési módszereink illeszkedjenek tanulóink eltérő igényeihez, fejlettségi szintjéhez, szociokulturális jellemzőihez, egyéni jellegzetességeihez. Munkánkban nélkülözhetetlen módszerként alkalmazzuk a differenciálást. Gondoskodunk a különböző képességű, eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztéséről. Érdeklődésük, tehetségük szerint szervezzük a szakköröket, klubokat. A sikeres nevelőmunka hatékonysága érdekében építeni kell a szabadidő tevékenységére, mert sok praktikus ismeret elsajátítására ad lehetőséget. A szabadidő tevékenység keretében a tehetséggondozás leghatékonyabban a csoportfoglalkozásokon, szakkörökön bontakozhat ki. Hagyományainkhoz híven mind a sport, a kulturális és művészeti tevékenységek jó lehetőséget biztosítanak tehetséges tanulóink számára. Kollégiumunk törekszik arra, hogy biztonságot adó, elfogadó és támogató légkör vegye körül tanulóinkat. Folyamatosan végezzük a helyiségek komfortosítását, otthonossá tételét. Folyamatosan egyeztetjük a kollégiumi tevékenységrendszert az iskolai, tanulói, szülői igényekkel. A kondicionáló fejlesztés során kollégiumunk igyekszik biztosítani tanulóink számára a szabadidő tartalmas eltöltésének feltételeit, a rekreációt, a testi lelki fejlődést: - a megfelelő pihenés feltételeinek biztosítása - a megfelelő kikapcsolódási lehetőségek biztosítása (szakkörök, klubok, szabadidős tevékenységek, sportrendezvények, stb.) - egyéb örömforrások elérésének lehetővé tétele az egyes tanulók érdeklődésének megfelelően 5.1. Diákönkormányzat A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök az 1993.évi LXXIX. törvény 63. alapján a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki- a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. A tanulók érdekeinek képviselete sajátosan alakul intézményünkben. Diákjaink nem rendelkeznek megfelelő önállósággal, e tevékenységet kizárólag felnőtt irányításával tudják ellátni. 18

19 Szervezeti felépítés: - a tanulók szobánként 1 diákönkormányzati taggal képviseltetik magukat - a szobák lakói képviselőjüket önállóan választják - a diákönkormányzat tagjai nyílt szavazással választják az elnököt - A diákönkormányzat elnökét évente választjuk - A diákönkormányzat munkáját a nevelőtanár segíti Feladatai: - A kollégiumi szobák és közös helyiségek tisztaságának ellenőrzése, értékelése - A karácsonyi menü összeállítása - Egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt - Meghatározza tájékoztatási rendszerét és annak működtetését (iskolaújság, faliújság, kolirádió) - Egyetértési jogot gyakorol a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor Hitoktatás A Közoktatási Törvény 4. (4) szerint a kollégiumban heti egy alkalommal, a beiratkozott tanulók létszámától függően csoportbontásban folyik a katolikus hittan oktatása. A kollégium megteremti a szükséges tárgyi feltételeket, különösen a helyiségek rendeltetésszerű használatát, valamint a jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket. A kollégium az egyházi jogi személy által szervezett fakultatív hit-és vallásoktatással kapcsolatos feladatok során együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel. A hitoktatók munkájához a foglalkozásokon a gyermekfelügyelők nyújtanak segítséget. 6. A kollégium nevelőmunkájának mérése, értékelése A kollégium nevelőmunkájának mérésére szociális beilleszkedés önkiszolgálás mérőlapot használunk. A mérést megfigyelés alapján az a team végzi, akik közvetlenül érintettek a gyermek nevelésében. A mérés területei: önkiszolgálás - öltözködés - tisztálkodás - étkezés beilleszkedés a tevékenységekbe, feladat megértése, feladat tartása. 19

20 A mérés célja a fejlődési szintek megállapítása, a további feladatok meghatározása. A mérés: Kijelöli az alapvonalat, amelyhez a további fejlődés viszonyítható. Képet nyújt azokról a készségekről, amelyek hiányoznak, vagy kevéssé fejlettek. Nevelési tervet jelent, megállapíthatjuk, hogy mely további készségek szükségesek a szociális kompetencia eléréséhez és ezek közül melyek élveznek prioritást. Megmutatja a nevelés, a nevelési helyzetek hatékonyságát és az értelmi sérült gyermek fogékonyságát. A tanév folyamán novemberben és májusban végzünk méréseket. A tanév aktuális feladataira alapozva értékeljük a kollégista tanulók: magatartását, fegyelmét, a házirend napirend betartását társaikhoz, felnőttekhez való viszonyát, szorgalmát, közösségi tevékenységét, lakószobájuk rendjét, tisztaságát, otthonosságát, személyes higiéniájukat, holmijuk tisztaságát, a csoport, a közösség tevékenységét, a diákönkormányzat működését. A nevelés eredményességét meghatározza, hogy a tanuló a nevelési folyamat végén rendelkezik-e a társadalomba való beilleszkedéshez szükséges alapvető ismeretekkel és képességekkel. Havonta a tisztasági versenyben a legszebb háló tanulóit a hálókban kifüggeszthető jelképekkel jutalmazzuk. Félévkor Méhecske Díjjal jutalmazzuk a legügyesebb kollégistákat. Év végén a közösségi munkában kiemelkedően teljesített tanulókat jutalomkönyvvel és oklevéllel jutalmazzuk A kollégiumi nevelés minősége, eredményessége Az intézményi minőségirányítási program foglalja rendszerbe, hogy milyen eljárásrend alapján zajlanak a belső pedagógiai vizsgálatok és mérések. a kollégiumi pedagógusok teljesítményének értékelése a minőségi kör által a nevelőtestület jóváhagyásával kidolgozott szempontsor szerint történik a gyermekfelügyelők teljesítményének értékelése a minőségi kör által, az alkalmazottak jóváhagyásával kidolgozott szempontsor szerint partneri mérések szülők, fenntartó elégedettségi visszacsatolás intézményi szinten 20

21 a kollégiumi tanulók nevelésében elért eredmények mérése, értékelése. 7. Az iskolával, a szülőkkel és a társintézményekkel való kapcsolattartás és együttműködés formái 7.1. Kapcsolat az iskolával Alapvető, hogy a kollégium és az iskola a tervezéstől az értékelésig folyamatosan együttműködve gondoskodjon a kollégisták neveléséről. Ezt szolgálják: - a pedagógusok, pedagógiai munkát segítők rendszeres találkozásai, napi kapcsolata - nevelési eszmecserék - továbbképzések - fogadó órákon, szülői értekezleteken való részvétel - az iskola és a kollégium közös rendezvényei (Mikulás, Karácsony, farsang, gyermeknap) 7.2. Kapcsolat a szülőkkel - eseti konzultáció - folyamatos kapcsolattartás - szülői értekezletek (munkaterv szerint) - családlátogatás (szükség esetén) - fogadó óra - nyílt nap Feladatunknak tekintjük a szülők tájékoztatását az intézmény nevelési koncepciójáról, működésének eredményeiről. Lehetőséget adunk a szülőknek problémáik, kéréseik, véleményeik elmondására, minden esetben, amikor gyermeküket hozzák, illetve hazaviszik a kollégiumból. A szülőkkel való találkozás során fontos információkat kaphatunk a szülői attitűdökről, nevelési szokásokról, melyek sokat segíthetnek a tanulók megismerésében, a nevelői munka tervezésében. Elvárásaikat, igényeiket megismerjük és beépítjük a mindennapi feladatokba. Feladatunk, hogy a szülőket érzelmileg is megnyerjük az intézmény nevelési ügyének. 21

22 Szülői Munkaközösség vezetője rendszeresen részt vesz tantestületi értekezleteinken. A szülők is értékelői pedagógiai munkánknak. Rendezvényeinken (tanévnyitó, tanévzáró, farsang, Kozmutza Napok, nyílt nap) lehetővé tesszük a szülők részvételét is Kapcsolat a társintézményekkel Iskolák: - Csermák Antal Zeneiskola Veszprém - Hittudományi Főiskola Veszprém - Padányi Bíró Márton Katolikus Általános és Középiskola Veszprém - Éltes Mátyás Napköziotthon Veszprém - Dózsa György Általános Iskola Veszprém - Bárczi Gusztáv Általános Iskola Veszprém - Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon Győr - Pannon Egyetem Veszprém Szervezetek: - Főegyházmegyei Karitász - Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat - Támogató Szolgálatok - Magyar Vöröskereszt Veszprém Területi Szervezete - Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark - Máltai Szeretetszolgálat - ÁNTSZ Közművelődési intézmények: - Városi Művelődési Ház - Helyőrségi Művelődési Otthon - Dózsavárosi Klubkönyvtár - Megyei Könyvtár - Laczkó Dezső Múzeum - Petőfi Színház - Kabóca Bábszínház Az iskolával közös szervezésben mód nyílik - tapasztalatcserére - továbbképzésre más kollégiumok életébe való betekintésre. 22

23 8. A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Meglévő helyiségek: Szakköri, diákköri szoba 1 Számítástechnikai terem 1 Hálószoba, hálóterem 8 tanulónként 1 Stúdió 1 Kollégiumvezetői iroda 1 Orvosi szoba 1 Társalgó 2 Éjszakai gyermekfelügyelő szobája 1 Nővérszoba (orvosival együtt) 1 Betegszoba 1 Ebédlő 1 Főzőkonyha 1 Tálaló mosogató 1 Tanulói vizesblokk, fürdőszoba 4 Személyzeti WC 2 Tanulói WC 8 Mosléktároló 1 Szárazáru raktár 1 Földesáru raktár 1 Karbantartó műhely 1 Tisztító-takarító eszközök és gépek tárolója 1 Ágyneműraktár 1 Szeméttároló 1 Hiányzó helyiségek: Testedző szoba 1 Könyvtárszoba 1 Sportudvar 1 Nevelőtestületi szoba 1 Betegszoba 2 Felnőtt étkező 1 Teakonyha 1 Mosókonyha (tanulói) 1 Szárítóhelyiség (tanulói) 1 Vasaló és fehérneműjavító helyiség (tanulói) 1 Helyiségek bútorzata, berendezési tárgyai: 23

24 Számítástechnikai teremben szükséges berendezés, eszköz rendelkezésünkre áll: Számítógép 5 Nyomtató 1 Számítógépasztal, szék 5 Programok Zárható szekrény 1 Tábla + flipchart 1 Hálószoba, hálóterem tanulónként Ami van: Ágyneműtartós ágy 1 Szekrény 1 Éjjeli szekrény 1 Polc 1 Szék 1 Ágyneműgarnitúra 1 Ágyneműhuzat garnitúra 3 Ami hiányzik: Cipőtartó 8 Stúdió Stúdióasztal helyett szekrény 1 Szék 3 Belső hangtechnikai felszerelés 1 Hifi torony 1 Mikrofon 1 Erősítő 1 Hangszóró 1 Videofelvevő és lejátszó 1 Tárolószekrény 1 Ami hiányzik: Fejhallgató 1 Kollégiumvezetői iroda felszerelése: Ami van: Íróasztal 1 Szék 4 Iratszekrény 2 Telefon 1 Ami hiányzik: Tárgyalóasztal 1 Fax 1 Nevelő és oktatómunkát segítő eszközök: Rendelkezésünkre áll: 24

25 Televízió 2 Hifi torony 2 Videolejátszó 2 Remélhetőleg idővel a hiányzó helyiségek is rendelkezésünkre állnak, akkor az itt jelentkező hiányosságokat is pótolni kell az 1/1998. (VII.24.) OM rendelet szerint. 25

26 Érvényességi rendelkezések Kollégiumunk a módosított pedagógiai program szerint 2010/2011. tanév első napjától szervezi meg nevelőmunkáját. A pedagógiai program módosítására, átdolgozására a fenntartó, az intézmény vezetője, igazgatóhelyettese, kollégiumvezető, nevelőtestület tagjai tehetnek javaslatot. A javaslatot 25 %-os nevelőtestületi támogatás esetén, vagy közvetlenül a fenntartó kérésére 3 hónapon belül a nevelőtestületnek meg kell vizsgálni. A pedagógiai programot a nevelőtestület többségével lehet módosítani. A pedagógiai programot módosítani kell, ha a vonatkozó törvények, rendeletek változása ezt kötelezővé teszi. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala Minden érdeklődő számára elérhető az alábbi helyen 1-1 példány: az intézmény fenntartójánál az intézmény irattárában a kollégiumvezetőnél a könyvtárban az intézmény honlapján. A kollégiumi pedagógiai program módosítása a nevelőtestület értekezletén elfogadásra került. Veszprém, Dörnyeiné Barabás Éva igazgató 26

27 Záradék A Szülői Munkaközösség véleményezte a módosított kollégiumi pedagógiai programot, egyetért vele. Veszprém, Szülői Munkaközösség képviselője 27

28 Legitimizáció A kollégiumi pedagógiai program módosítását elfogadásra javasolta a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség. A jóváhagyási dokumentumok csatolva. Az intézmény nevelőtestülete napján megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. Veszprém, Dörnyeiné Barabás Éva igazgató 28

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program Miskolc, 2015. szeptember 09. Készítette: dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra igazgató 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYŐRI MOSOLYVÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 LEHEL UTCAI TAGÓVODA... 7 I. BEVEZETÉS... 8 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 9 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 10 IV. AZ ÓVODAI

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 AZ ÓVODA ADATAI Név: GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA OM-azonosító: Székhelye: Százszorszép Óvoda

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Belvárosi Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda adatai 4 Bevezető 5 1.1.Az óvoda bemutatása 6 Gyermekkép

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március

PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR. Mosonmagyaróvár, 2013. március 030500 PEDAGÓGIAI PROGRAM FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. március Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 Az intézmény bemutatása... 4 2. Nevelési program... 5 2.1. Nevelői-oktatói

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Kozmzutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015. 1 Nevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT

MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmazza: MÉRKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT PEDAGÓGIAI ELVEINK Ha a gyerekek toleráns légkörben

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2

A RÓZSA MAGÁNÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 201404. Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 A RÓZSA MAGÁNÓVODA OM: 201404 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kelt: Budapesten, 2013. augusztus 27. Változatszám: 1.2 TARTALOMJEGYZÉK A Rózsa Magánóvoda adatai 4 A pedagógiai program alapjául szolgáló jogszabályok,

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac

MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac MESEVÁR ÓVODA Čuvarnica Čarobni Dvorac PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM 036464 Szombathely, Gagarin út 10. 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Az óvodai nevelésünk célja, feladata, rendszere, elvei 1.1. Gyermekkép,

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program

a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program a SEMMELWEIS EGYETEM NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 Pedagógiai Program Intézmény fenntartója: Semmelweis Egyetem Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Pedagógiai

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROS, FEHÉRHEGY 2. (OM: 032423) PEDAGÓGIAI PROGRAM és Helyi Tanterv 2013. Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola

Részletesebben

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2013. 08. 27. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2013. 08. 29. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2016/2017.

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu

F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu F ü z e s g y a r m a t i B ö l c s ő d e 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 28- án tartandó ülésére

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Villányi Kikerics Óvoda Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi Ferenc u. 19. 2013. Intézményvezető: Kincses Tamásné neve Intézmény OM - azonosítója: 202259 Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Többsincs Óvoda és Bölcsőde

Többsincs Óvoda és Bölcsőde Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2194. Tura, Dózsa György utca 2. Telefon: 06 28 580 495 E-mail: tobbsincsovi@tura.hu OM azonosító: 201261 A T Ö B B S I N C S Ó V O D A É S B Ö L C S Ő D E Ó V O D A I P E D

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800. Pedagógiai Program

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800. Pedagógiai Program NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2746 Jászkarajenő Fő u. 30. Tel. Fax: 53/366-023 OM azonosító: 032800 Pedagógiai Program Készítette: Az óvoda nevelőtestülete Jászkarajenő, 2014. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai 6. 2. A programmódosítás indokoltsága 6. 2. 1. Intézményi innovációs folyamatok 6. 2. 2. Partneri elvárások 7. 2. 3. Törvényi hivatkozások 7. 3. Helyzetelemzés 8.

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481

S Ü N I Ó V O D Á K. 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. 1126 Budapest XII. Orbánhegyi út 18. Tel/fax: 355-4994 OM: 034481 SÜNI ÓVODÁK NEVELÉSI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető

Pedagógiai Program. Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Budapest, 2013. 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető Iktatószám: 324/2/2013. Hárslevelű óvoda, Nyitva van a kapuja, Én oda most bemegyek, Gyertek Ti is gyerekek! Pedagógiai Program Budapest, 2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.

Részletesebben

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes

Pedagógiai program. A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus. Frank Józsefné igazgatóhelyettes Pedagógiai program 2009 Székesfehérvár OM 030058 A dokumentumot készítette a nevelőtestület jóváhagyásával: Módosítva: 2009. augusztus Frank Józsefné igazgatóhelyettes 1 ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA Iskola

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE:... 3 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 4 I. BEVEZETŐ... 7 II. GYERMEKKÉP... 8 1.

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013.

A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. A Felsőtárkányi Óvoda Pedagógiai Programja 2013. OM: 201938 3324 Felsőtárkány Ady E. út 59. Tartalomjegyzék I. A mi óvodánk II. Programunk küldetése filozófiája III. Gyermekkép, óvodakép IV. Az óvoda nevelési

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015.

Pedagógiai Program 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina közoktatási szakértő Elfogadta: Pálmajori Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Jóváhagyta: Horváth Józsefné Intézményvezető 2015. Tartalom 1. Bevezetés 4. 1.1 Rólunk

Részletesebben

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Az intézmény 2009. szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái,

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs

Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Pedagógiai Program Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Óvoda Pécs Az óvoda hivatalos elnevezése: Rövidített név: Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ Apáczai Óvoda és ÁMK Az óvoda pontos

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLET SZIGETSZENTMIKLÓSI KONDUKTÍV ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Somogyi Sándorné Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 22. Egymás tisztelete

Részletesebben

. A Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

. A Veszprémi Középiskolai Kollégium pedagógiai programja 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. VESZPRÉMI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Mottó: "Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne" (Tamási Áron) Az igazgatói jóváhagyás dátuma: 2013. november 11. Hatályos:

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja A fenntartó a pedagógiai programot jóváhagyta:. Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet fenntartó részéről Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosította: a Jászteleki Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete Tartalom Bevezető... 4 Óvodánk adatai... 6 Törvényi hivatkozások... 7 Helyzetelemzés... 8

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA NEVELŐTESTÜLETÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 4 1. Helyzetkép az óvodáról... 4 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei... 5 3. Gyermekképünk...

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

Pedagógiai programja Sülysáp 2015.

Pedagógiai programja Sülysáp 2015. A CSICSERGŐ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Pedagógiai programja Sülysáp 2015. - 2 - Az intézmény adatai Az intézmény neve: Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda címe: 2241 Sülysáp Vasút u. 88. Az intézmény jellege:

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben