qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui"

Átírás

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Pedagógiai program uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Közgazdasági Szakközépiskola opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop I. Nevelési program asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

2 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Tartalomjegyzék I. Nevelési program A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 Határtalanul módszerei Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Középtávú célok Rövid távú célok Az egészségnevelés iskolai területei Iskolai programok Tanórai foglalkozások Tájékoztató fórumok Iskolán kívüli rendezvények Módszerek Az iskolaegészségügyi szolgálat részvétele az intézmény egészségnevelési programjában Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsga szabályzata Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai

3 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja I. Nevelési program Az 1990-ben alapított iskola nevelőtestülete tevékenysége egészével törekszik az egyetemes és a magyar kultúra és erkölcs általános érvényű értékeinek közvetítésére. Ahol emberszeretet van, ott a mesterség szeretete is megvan. (Hyppokratész) A mottóul választott gondolat a nevelőtestületnek a vállalt feladatához való viszonyulását tükrözi. Olyan pedagógiai környezetet szeretnénk teremteni, amely a tanulói személyiség sokoldalú fejlődését szolgálja, és mindenkiből a legtöbbet és a legjobbat hozza ki, és alkalmassá teszi a társadalmi változásokhoz való folyamatos alkalmazkodásra, az egész életen át tartó tanulásra. Nevelő-oktató munkánkban a hagyományokra építő, a gyermekközpontú működést megvalósító, családias légkörben kívánunk megfelelni: o a fenntartó o a szülők o a tanulók o és önmagunk elvárásainak. Törekszünk az emberi értékek átadására. Fontosnak tartjuk a pedagógusok példaadását. Nemzeti értékeink, régi hagyományaink megbecsülése mellett, a határainkon túl élő magyarok, az idegen népek kultúrájának megismerésére, befogadására neveljük tanulóinkat. Valljuk, hogy a gyermek érdeklődő, befogadni akaró; az önmegvalósítás szándékával rendelkező személyiség; akit az igényes, határozott követelmények támasztásával önállóságra, kezdeményezőkészségre, kreativitásra, az élethosszig tartó tanulásra készítünk fel. Fontosnak tartjuk önmagunkkal és tanulóinkkal szemben a tudatosságra, következetességre, önfegyelemre, toleranciára, a másság elfogadására, kitartásra való törekvést. Iskolánkban integráltan tanítjuk a sajátos nevelési igényű tanulókat, befogadjuk a mozgássérült, enyhe fokban hallássérült, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulókat. Munkánkat szolgáltatásnak tekintjük, folyamatosan képezzük magunkat, nyitottak vagyunk az új értékekre. 2

4 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Legfontosabb pedagógiai alapelveink - Bizalom elve: bizalom, megértés, tisztelet a tanuló személyisége iránt, törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására. - Komplexitás elve: a nevelés-oktatás során figyelembe kell venni, hogy biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek együttes hatását össze kell hangolni. - Az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve: a tanuló fejlődését mindenkor a maga fejlődési fokához mérten kell elősegíteni. - A következetesség elve: igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben. Egyúttal lehetőséget kell nyújtani a tanuló önállóságának, kezdeményező készségének, és kreativitásának kibontakoztatására. - Nyitottság elve: fel kell kelteni a tanulók érdeklődését szűkebb és tágabb környezetük, hazájuk, a világ jelenségei iránt. - Felelősségtudat: a tanulókban fejlődjön ki a tanulásuk, munkájuk eredményessége, minősége iránti igényesség, alakuljon ki a tevékenységeikkel kapcsolatos felelősségérzet. - Humán szocializáció: a szocializáció folyamatában a tanulók megtanulják iskolánk hagyományait, normáit és értékeit, mind az iskolai, mind az iskolán kívüli életében ezeket ezek szerint él; (A gyakorlati megvalósítás az együttnevelés által lehetséges, a bármely fogyatékkal élők, a kisebbséghez, nemzetiséghez tartozó, vagy SNI-s tanulók integrációjával.) - Kompetencia alapú oktatás: az az oktatás, amely előre meghatározott kompetenciák megszerzésére irányul. A tanulók tudását, teljesítményét individualizált módon mérik. Kompetencia alapú oktatásnak a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük. A kompetencia egy képesség és egy adott területen való jártasság ötvözete, valamint egy adott területen jelentkező követelmények magas szintű teljesítése. 3

5 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja A legjobb eredményt a kompetenciák (intellektív, szociális és érzelmi intelligencia), a követelmények (szakmai tudás, szociális alkalmazkodás és önfegyelem) és a körülmények (optimális, nehezített és megszokott) megfelelő együttállásában érhetjük el. A kompetencia azon elvárható ismeretek, képességek, magatartási- és viselkedésjegyek összessége, amely által a személyiség képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére. A fejlesztés célja a pedagógiai kultúra átalakítása, különös tekintettel A tanár személyiségére (személyes példamutatás és kongruens felnőtt magatartás, önismeret) és felkészültségére; A személyközpontú pedagógiai gyakorlat megszilárdításáre; A gyermekek életkorának megfelelő, támogató, facilitáló peagógusszerep kialakítására (tanári kompetenciák). A kompetenciaalapú programok általános jellemzői: Teljesítményre alapoznak Egyéni haladás figyelembe vétele Tanulásközpontúak Specifikus célkitűzések Gyakorlat-orientáltak Azonnali visszajelzést adnak Értékelés teljesítmény alapú, leírt kritériumok alapján. A kompetencia alapú oktatás megismerése, módszertanának elsajátítása és használata az oktató-nevelő munka során az egész nevelőtestület feladata. A pedagógiai munka általános céljai: A kiemelt pedagógiai alapelveket szem előtt tartva iskolánk általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket (tolerancia, segítség, elfogadás, megértés, együttműködés, tisztelet és megbecsülés, bizalom, hitelesség, kommunikáció, 4

6 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja önmagunk vállalása, önkritika, nyitottság, személyesség, másokra figyelés) közvetítse az egyetemes és a nemzeti kultúra alapértékeit, testileg és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésekre. Kooperatív tanítási-tanulási technikák, módszerek alkalmazása tanórán és tanórán kívül Céljainkat az alábbi nevelési területek konkrét feladatokra bontásával a tanórán és a tanórán kívüli foglakozásokon kívánjuk elérni. Testi nevelés testnevelés, ISK Értelmi matematika, informatika, magyar nyelvtan, kémia, biológia, fizika Érzelmi-esztétikai Akarati-erkölcsi Családi életre nevelés magyar irodalom, történelem, ének-zene, vizuális kultúra, színjátszókör etika, testnevelés osztályfőnöki Közösségi nevelés osztálykirándulás, hagyományok, programok, DÖK Hazaszeretetre nevelés Európaiság Munkára nevelés történelem, magyar irodalom idegen nyelvek, történelem, földrajz, Európa-kör, Diákcsere, társasdalomismeret szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó tantárgyak, szakmai tárgyak Pedagógiai munkánk eszköztárában kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a pedagógus személyiségének, a példamutatásnak, interperszonális kapcsolatoknak, bízunk intézményünk családias légkörének nevelő erejében és építünk erre. Az iskolai közösség formálódásában összetartó erőt jelent a hagyományok megteremtése, ápolása. Az iskolánkban kialakult szabályrendszer rendszeres, fegyelmezett munkára tanít. 5

7 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Pedagógiai munka eljárásai A hagyományos tanítási módszerekkel nem lehet hatékonyan fejleszteni a kulcs kompetenciákat, hiszen a módszerek megválasztásától függ a megszerezhető tudás minősége is. A pedagógusok módszertani kultúráját kell bővíteni ahhoz, hogy a tanórák milyensége megváltozzon. A napjainkban gyakran használt frontális osztálymunka háttérbe szorításával, a differenciálással, a kooperatív technikák, projektek alkalmazásával tudjuk a tanítási munkát megújítani. Az egész életen át tartó tanulás képességének megszerzése érdekében meg kell tanítani tanulni tanítványainkat. A kompetencia alapú fejlesztéshez elengedhetetlen a tevékenykedtetés, a mindennapi életből vett feladatok megoldása. A változásk sikerének kulcsa tehát a pedagógus. Eddig is komoly erőfeszítéseket tettünk a pedagógusok képzésére az alábbi témákban: Kooperatív technikák Projekt módszer Differenciált órai munka A TÁMOP 3.1.4/2. pályázat nyerteseként iskolánk személyi és tárgyi feltételei bővültek, iskolánk hírneve szűkebb és tágabb környezetében is növekedett, pedagógusaink pedig olyan pedagógiai tudásra tettek szert, melyek növelik szakmai presztízsüket más iskolákkal szemben. Határtalanul módszerei Határtalanul témahét A témahét az iskolai képzési rendbe önálló egységként, de szerves módon beilleszthető elem. Az iskolai órakeret felbontásával, a hagyományostól eltérő módszerekkel egy konkrét téma, ebben az esetben a határainkon túli magyarság életének bemutatását teszi lehetővé. A témahét központi témája kapcsolódik minden tantárgyhoz, tehát sokféle tudományág, sokféle tantárgy együttműködését teszi lehetővé. A diákok megismerkednek a határainkon túli magyarsággal, annak politikai, kulturális, gazdasági viszonyaival. A témahét alapvető céljai : A diákok ismerjék meg a határainkon túl élő kisebbség fogalmát 6

8 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Tudják, hogy mi történik, mi megy végbe a szlovákiai magyarság életében Ismerjék a szlovákiai magyarok sajátosságait Ismerjék meg történelmüket, kultúrájukat (irodalmukat, zenéjüket), oktatási rendszerüket Ismereteiket mélyítsék el osztályfőnöki, történelem, irodalom, földrajz és egyéb tanóra keretében. A felvidéki kirándulás előkészítése További célok: Egymás kölcsönös megértésének elősegítése Felelősségérzet kialakítása a szlovákiai magyar diáktársaik iránt A magyarság eszméjének hirdetése Az európai összetartozás érzésének megerősítésére A problémamegoldó gondolkodás kialakulásának elősegítése Az elméleti tudás és ismeretanyag gyakorlat-orientált feldolgozásának fejlesztése Értékelés és önértékelés képességének elsajátítása A témahét alkalmas a kompetencia alapú oktatás megvalósítására, mert a képesség és készségfejlesztést állítja a középpontba, fejleszti a személyes kompetenciát (az identitástudatot, befogadói készséget, empátiát.), a kognitív kompetenciát (ismeretszerző képességet, összefüggést felismerő, kezelő képességet), a szociális kompetenciát (kötődési képességet, felelősségérzetet), a környezeti kompetenciát (kritikai és kreatív gondolkodást). Egyes témák vita keretében történő feldolgozása elősegíti a hatékony kommunikációs módszerei hozzájárulnak a rendszerező és elemző képesség elsajátításához. A megvalósítás folyamata Iskolánkban a gyakorlati megvalósításra a 10. évfolyam A vagy B osztályban került sor, A kiválasztott osztályban (de lehet évfolyamon) minden tanítási órán ezzel a témával fogalakoznak a diákok. A témahét előkészítése hangsúlyos feladat, a tanárok részérről is komoly csapatmunkát igényel. A megvalósulás hetében azonban a szerepük háttérbe szorul, elsősorban az irányítás lesz a feladatuk, itt ugyanis a diákok jóval nagyobb önállósággal, felelősséggel rendelkeznek saját tanulási folyamatukat illetően. A tanárnak a vezetésén, irányításon kívül van még egy nagyon fontos feladata a témahét a végén - ellenőrzés. 7

9 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja A témaheteket az egy osztályban tanító tanárok szervezik, és bonyolítják le, de lehetőség van külső segítők bevonására is. Meg kell határozni a pedagógusi kompetenciákat, a munkamegosztást. Figyelemben kell venni a pedagógusok speciális képességeit (szlovák, román, szerb, szlovén, horvát nyelvtudást, táncművészeti adottságokat) Központi szerep az osztályfőnöké, ugyanis ö állítja össze a programokat, egyeztet a tanárokkal és diákokkal, így lehetőség van arra is, hogy a diákok saját ötleteikkel is bővítsék a programokat. A megvalósítás során a következő munkaformák fordulnak elő frontális osztálymunka egyéni rajzos és írásbeli munka kooperatív csoportmunka differenciált munka beszélgetés vita összehasonlítás A témahét során előforduló tevékenység formák szövegek feldolgozása videó nézése népszokásaikról, népviseletükről zenéjük meghallgatása dalaik éneklése beszélgetés prezentáció készítése térkép rajzolása, jelölés anyaggyűjtés interneten versek olvasása, hallgatása prezentáció készítése A témahetet meg lehet valósítani tanítási időben, tanítási időn túl, illetve mindkettőben. A mi gyakorlatunk minden estben a délelőtti órákra épül. Tantárgy-óraszám Magyar irodalom (3) téma A szlovákiai magyar iskolák érvényesülés magyar 8

10 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Magyar nyelvtan (1) Idegen nyelv (4) (angol, német nyelv) iskolai végzettséggel A szlovákiai magyar érettségi feladatlapok bemutatása feladatok megoldása A szlovákiai magyar irodalom A palóc nyelvjárás Felvidék, ahogy én szeretem A szlovákiai angol, illetve német nyelvi érettségi feladatok bemutatása, közös szóbeli témakörök felkutatása Szlovák, illetve román nyelv sajátosságainak bemutatása, rövid párbeszéd elsajátítása Matematika (4) Szlovákiai magyar iskolák matematika versenyfeladatainak megoldása Diagramok, statisztikák készítése Fizika (1) Konkoly Thege Miklós munkássága, bevezetés a csillagászat világába Történelem (2) Velünk élő Trianon című film feldolgozása A történelmi háttér bemutatása Gazdasági környezetünk (2) A határainkon túli magyarság gazdasági helyzete Gazdasági mutatók készítése Földrajz (2) Szlovákia földrajzi sajátosságai Történelmi települések régi és jelenlegi elnevezéséi Testnevelés (2) Mátyusföldi táncok betanítása (táncház) Ének (1) Kodály Zoltán felvidéki gyűjtése Népdaltanulás Kémia (1) Legális és illegális drogok a határainkon túl Információkezelés(2) Versenymásolás a határainkon túli magyarsággal kapcsolatos szövegekből Kapcsolatkeresés az Interneten Kommunikáció (1) Bevezetés a székely nyelvjárásba Osztályfőnöki (1) Az őszi kirándulás helyszíneinek bemutatása Tanulói produktumok: plakátok diagramok készítése vaktérkép prezentáció napló rajzok készítése néptánc betanulása A tanulók értékelésének szempontjai: tanulók megfigyelése 9

11 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja tevékenységek során tanúsított aktivitás önmagához viszonyított előrehaladás ismeretszerző tevékenység ismeretek pontossága szilárdságát és kreativitás alkalmazása Az értékelés szempontjait előre, a témahét ismertetésénél kell közölni. Bár ez a témahét nem tantárgyi célokat fogalmaz meg, a témahéten elért eredmény beleszámíthat a tantárgyi előmenetelbe, de előfordulhat az is, hogy több tantárgyéba is. A témahét után értékeljük a közös munkát, a diákok egy elégedettségi kérdőívet töltenek ki. A téma aktualitása A kormány alapvető fontosságúnak tartja a magyarságismeret megerősítését az iskolákban, illetve pályázat formájában támogatja a határon túli osztálykirándulásokat. A témahét utolsó napja alkalmas lehet a Nemzeti Összetartozás Napjának megünneplésére Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az alapelvekből következő kiemelt pedagógiai törekvésünk a személyiség sokoldalú formálása, olyan kulcskompetenciák kialakítása és megerősítése, amelyek képessé teszik a tanulókat saját életpálya-modelljük megvalósítására. A gyermekközpontú alapkoncepció a követelmények teljesülését következetesen ellenőrző program az alapvető készségek, képességek, és jártasságok fejlesztését jól szolgálja. A különböző szinteken zajló céltudatos nevelőmunkában nagy jelentőséget tulajdonítunk az osztályfőnöki tevékenységnek mind a kötelező tanórai foglalkoztatásban mind pedig a szabadidős tevékenységekben.. A tanórán kívüli nevelés fontosságára is figyelnünk kell. A sokoldalú személyiségfejlődés feltétele a sokirányú tevékenykedés, az órákon folyó munka mellett az azt kiteljesítő tanórán kívüli foglalatosság, ami az iskola falain is túlmutat. A szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások, kirándulások és színházlátogatások az ismeretek átadásán túl a tanulói önmegvalósítást és önképzést segítik. A fejlesztés középpontjában a pozitív érzelmi viszony, az értékekkel való azonosulás egészséges irányú formálása áll. Többek között az önismeret megszerzése, önnevelés 10

12 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja módszereinek elsajátítása, szociális képességek fejlesztése, felelős állampolgárrá válás elérése a cél, melyeknek elérésében segítenek az interperszonális helyzetek. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: A tanulók erkölcsi nevelése. Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása, kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. Ennek lehetőségét a páros és kiscsoportos helyzetekre szervezett tanórai munka adja meg. A tanulók érzelmi nevelése. Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. A tanulók akarati nevelése. Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. A tanulók nemzeti nevelése. A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. A tanulók állampolgári nevelése. Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. A tanulók munkára nevelése. Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanuló önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 11

13 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja A tanulók testi nevelése. A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. A tanulók értelmi nevelése. Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése a közvetlen tapasztalatszerzés módszereinek alkalmazása által. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. A tanulók esztétikai nevelése. Olyan értékek közvetítése, mellyel a szép iránti fogékonyságot, környezeti ingerekből az érték szelektálását, befogadását erősítjük tanulóinkban. Egyéb a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanulók együttműködési kompetenciájának fejlesztése Ön és társismeret fejlesztése az önértékelés és a csoportértékelés folyamatos alkalmazásával A tolerancia és a másság lfogadásának fejlesztése, a kooperációra való tanulói szerepek alkalmazása Alapvető feladat a tanulók személyiségének komplex fejlesztése különös tekintettel az SNI tanulókra Egyéni tanulási utak kialakítása Tanulási motiváció kialakítása, fenntartása A tantárgyak közötti merev határok csökkentésével a komplex személyiségfejlesztés megvalósítása A tanulás-tanítás folyamatában alkotó jellegű feladatok meghatározása 1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskola feladatai. Alapelvek, jövőkép 12

14 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Hosszú távú célok Iskolánkban a tanulók, szülők értéknek tekintik az egészséget, elvárják, hogy az oktatásban és nevelésben jelen legyen az egészségfejlesztés. Építünk a pedagógusok és a többi munkatárs példamutató magatartására ezen a területen is. Bízunk abban, hogy az iskolai környezet, az iskolai élet fontos nevelő terep, ezért törekszünk a benne rejlő nevelő erő fokozására. Vonzó programokat kínálunk, tudatosítjuk a tanulókban a megelőzés és az önsegítés fontosságát. A hatékonyabb egészségnevelés érdekében szorosabb együttműködést alakítunk ki a családdal. Egészségfejlesztési programunk szakszerű végrehajtása érdekében külső segítséget is igénybe veszünk. Hosszú távú célként tűztük ki, hogy a tanulók folyamatosan fejlesszék egészségkultúrájukat. Az ismeretterjesztés során szerzett ismereteiket építsék bele életvitelükbe. Középtávú célok Az intézmény feleljen meg az egészségfejlesztő iskola WHO által megfogalmazott ismérveinek. A tanulók tudják elfogadni az élet és egészség alapvető értékeit. Saját testi, lelki működésüket értsék meg és óvják. Egészségtelen és káros szokásaikról mondjanak le, próbáljanak tudatosan törődni egészségükkel..rövid távú célok Az egészségnevelési és fejlesztési program konkrét és részletes feladatainak meghatározása, módszertanának kialakítása, segédletek összegyűjtése. Az értékelés szempontjainak, kritériumainak kidolgozása. A diákok legyenek nyitottak az egészséggel kapcsolatos ismeretek és információk befogadására. Problémáikat ismerjék fel, merjenek beszélni róla, keressék fel a megfelelő szakembert. Az egészségnevelés iskolai területei Iskolai programok 13

15 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Feladatok: az egészséges személyiségfejlődés elősegítése, az egészséges táplálkozás (pl. az iskolai büfé választéka), a mindennapi testmozgás igényének kialakítása, a dohányzás, alkoholfogyasztás és kábítószerhasználat megelőzése, a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja, az iskolán belüli bántalmazás megelőzése a szexuális nevelés 14

16 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Tanórai foglalkozások Az osztályfőnöki óra kerettantervében megjelenő egészségnevelési témakörök Témakörök 9. évfolyam Egészségkultúra és egészségi szokások kapcsolata Tisztálkodás, bőrápolás Tartalma A kultúra fogalma, elemei, egészséggel kapcsolatos tájékozottság, a szokások kialakulásának útja Higiénés teendők, bőrproblémák kezelése, menstruációs higiéné, zuhanyozás vagy ülőfürdő? Egészségi szükséglet elsajátítása, Milyen feltételek szükségesek az egészségre Megszerzésének, megtartásának feltételei való igény kialakulásához Az egészséges életmód elérésének lehetőségei Igény, felelősségteljes magatartás kialakítása, káros szokások elutasítása Az egészséges táplálkozás ismérvei, a Táplálékod legyen gyógyítód, mennyiségi táplálkozás mint a betegségek megelőzésének és minőségi arányok eszköze Napirend kialakítása Időbeosztás célszerű tervezése Szabadidő eltöltése - felmérés és javaslat: hol személyiségfejlesztő programok tartunk, hová igyekszünk Ember és környezet viszonya A környezet emberre gyakorolt hatása A természeti környezet szerepe egészségünk védelmében A társadalmi környezet szerepe egészségünk védelmében 10. évfolyam Élvezeti szerek, dohányzás Szeszesital fogyasztás Drogok a fiatalok körében Serdülőkori nemi érés Nemi egészség A szexualitás természetes jelenségei A nemi élet kezdete Nem kívánt terhesség következményei A fogamzásgátlás eszközei A szerelem ereje a természet visszavág Környezetre veszélyes szennyeződések okai, emberi egészségre gyakorolt ártalmai, megelőzési módjai 15 Gazdasági és szociális körülmények hatása egészségünkre Korai, késői hatása szervezetünkre, a leszokás lehetőségei Veszélyei az egészségre, hatása szervezetünkre, következményei A drog fogalma, csoportosítása, hatásai, terjedésének okai, felismerésének lehetőségei, függőségi állapot felismerése, gyógyítása A serdülőkor nehézségei, szakaszai, jelei, testi változások a szervezetben Intim testápolás Család és iskola szerepe a felvilágosításban A korai szexuális élet veszélyei A terhességmegszakítás veszélyei Az életkornak megfelelő módszerek orvosi ellenőrzés mellett Önismeret, önbizalom fejlesztése, felelősségteljes viselkedés, a bensőséges kapcsolat alapja az őszinteség

17 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja évfolyam A fogamzásgátlás legkorszerűbb eszközei Felelősségteljes szexuális magatartás AIDS Party vagy disco drogok Ép testben ép lélek Sátánizmus Másság az osztályban Fő a fittség! A stressz Önismeret hiánya 12. évfolyam Egészséges nemi kapcsolat szempontjai A családtervezés általános szabályai A családalapítás feltételei Az életadás kiváltsága és értéke Szexuális harmónia A családi harmónia felbomlásának okai Családvédelmi szolgálat feladata Az abortusz következményei Korszerű fogamzásgátlás, hatékony születésszabályozás Daganatos betegségek megelőzésének lehetőségei Testi-lelki érettség, az emberi élet tisztelete Betegségek, fogamzásgátlás, abortusz veszélyei Terjedése, tünetei, megelőzése Fajtái, hatásmechanizmus, túladagolás, elvonási tünetek A sport egészségmegőrző szerepe Deviáns magatartási, viselkedési formák megítélése A beilleszkedési nehézségek egészségkárosító hatása Mit tehetünk testi-lelki egészségünk védelmében? Kialakulása, veszélyei, kezelése, hárítása Önbecsülés hiánya, önértékelési zavar miatt kialakuló lelki problémák Felelősség, testi-lelki érettség, harmónia, önállóságra törekvés A családtervezés jelentősége, genetikai tanácsadás, korszerű születésszabályozás Gazdasági helyzet, iskolázottság, szülőgyermek kapcsolat Az élet tisztelete és védelme, egészséges életmód, felelősségteljes, tudatos gyermekvállalás Szexuális kultúra, családi minták, értékek kialakulásának jelentősége, viselkedési minták, szerepek elsajátítása Gazdasági-társadalmi okok, deviáns magatartás, környezet befolyásoló szerepe Családsegítő védőnő feladata a család, magzat, gyermek érdekében Az emberi élet tiszteletének etikai parancsa, a nők egyenjogúságának jelentősége, a későbbi anyai, magzati károsodás veszélyei A születendő gyermek egészsége Motiváció kialakítása a rendszeres szűrővizsgálatok elfogadására Szaktárgyi órák témafeldolgozása (Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. A legközvetlenebb módon a testnevelés és a biológia tantárgyaknál valósítható meg. Rövid távú cél: a tantárgyi lehetőségek feltárása.) 16

18 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Tanórán kívüli foglalkozások Délutáni szabadidős foglalkozások Sportprogramok, a témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos programok, csoportfoglalkozások. Egészségnap évent Sportrendezvény: Közgáz Kupa. Részvétel más intézmények rendezvényein. Kirándulások, erdei iskolák (középtávú terv), túrák, sportprogramok évente minimálisan 2-3alkalommal. Tájékoztató fórumok Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató Osztályszintű vagy iskolaszintű (külső előadó meghívásával: pl. orvos, pszichológus, rendőrség bűnmegelőzési osztályának szakembere stb.) Szakmai tanácskozások, tréningek Elsősorban a tanárok felkészültségének fejlesztését szolgálja Iskolán kívüli rendezvények Kortárssegítő-képzés Az iskolai és az iskolán kívüli programok határesete, mert az iskola tanulóit vonja be a kortársképzésbe Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz Módszerek Az egészségfejlesztés szemléletének széles körű elsajátítása az iskolában, meghívott előadó segítségével, pedagógusok, szülők, alkalmazottak, tanulók számára A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon másoknál bevált, működő programok alkalmazása (pályázati lehetőségek felhasználásával) 17

19 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Az iskola környezetének szebbé tétele (a portaügyeletes osztály rendszeres szemétgyűjtést tart az udvaron), virágok gondozása, fák ápolása Dekorációs és tisztasági versenyek rendezése, plakátkészítés (az osztálytermek pontozása, faliújságon a témával kapcsolatos cikkek, írások stb. Kirándulások szervezése, a rendszeres testmozgás igényének kialakítása A tantárgyak áttekintése abból a szempontból, hogy miként jelenhet meg az egészségfejlesztés szemlélete Továbbképzésen való részvétel Csatlakoztunk az iskolai drogügyi koordinátorok megyei hálózatához A minőségirányítási rendszer kiépítése során az ellenőrzés és értékelés módszereinek kidolgozása. Ki, mit, mikor, milyen módszerrel ellenőrzi a célok megvalósulását 18

20 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Az iskolaegészségügyi szolgálat részvétele az intézmény egészségnevelési programjában Szűrések (évente 1-szer) 9. évfolyam: szomatomentális vizsgálat (testi paraméterek, belgyógyászati státus, pályaalkalmasság elbírálása 10. évfolyam: szomatomentális vizsgálat 11. évfolyam: szomatomentális vizsgálat, hallásvizsgálat, emlő- és hereszűrés 12. évfolyam: szomatomentális vizsgálat, és a továbbtanulással kapcsolatos pályaalkalmassági vizsgálat. Fogászati szűrés évente egy alkalommal, szükség szerint kezelések is, illetve a kezelés megtörténtének ellenőrzése. Testnevelés alóli felmentések csoportba sorolása Gondozás A fokozott gondozást igénylők folyamatos ellátása dundik asztmások mozgásszervi elváltozásban szenvedők pszichés megbetegedésben szenvedők Szakmai előadások Előadások tartása az egészséges életvitel, AIDS, abortusz témakörben. Az osztályfőnök egészségnevelő munkájának segítése segédanyagokkal (videofilm, CD) Szervezési feladatok, versenyeztetés 19

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NEMESVÁMOSI PETŐFI SÁNDOR NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Innen csak indulni lehet, S aki indul, visszajöhet. Tisztesség dolgában mindig Tanulhat itt, el a sírig.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. augusztus 29. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben