qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui"

Átírás

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Pedagógiai program uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Közgazdasági Szakközépiskola opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop I. Nevelési program asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

2 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Tartalomjegyzék I. Nevelési program A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 Határtalanul módszerei Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Középtávú célok Rövid távú célok Az egészségnevelés iskolai területei Iskolai programok Tanórai foglalkozások Tájékoztató fórumok Iskolán kívüli rendezvények Módszerek Az iskolaegészségügyi szolgálat részvétele az intézmény egészségnevelési programjában Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsga szabályzata Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai

3 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja I. Nevelési program Az 1990-ben alapított iskola nevelőtestülete tevékenysége egészével törekszik az egyetemes és a magyar kultúra és erkölcs általános érvényű értékeinek közvetítésére. Ahol emberszeretet van, ott a mesterség szeretete is megvan. (Hyppokratész) A mottóul választott gondolat a nevelőtestületnek a vállalt feladatához való viszonyulását tükrözi. Olyan pedagógiai környezetet szeretnénk teremteni, amely a tanulói személyiség sokoldalú fejlődését szolgálja, és mindenkiből a legtöbbet és a legjobbat hozza ki, és alkalmassá teszi a társadalmi változásokhoz való folyamatos alkalmazkodásra, az egész életen át tartó tanulásra. Nevelő-oktató munkánkban a hagyományokra építő, a gyermekközpontú működést megvalósító, családias légkörben kívánunk megfelelni: o a fenntartó o a szülők o a tanulók o és önmagunk elvárásainak. Törekszünk az emberi értékek átadására. Fontosnak tartjuk a pedagógusok példaadását. Nemzeti értékeink, régi hagyományaink megbecsülése mellett, a határainkon túl élő magyarok, az idegen népek kultúrájának megismerésére, befogadására neveljük tanulóinkat. Valljuk, hogy a gyermek érdeklődő, befogadni akaró; az önmegvalósítás szándékával rendelkező személyiség; akit az igényes, határozott követelmények támasztásával önállóságra, kezdeményezőkészségre, kreativitásra, az élethosszig tartó tanulásra készítünk fel. Fontosnak tartjuk önmagunkkal és tanulóinkkal szemben a tudatosságra, következetességre, önfegyelemre, toleranciára, a másság elfogadására, kitartásra való törekvést. Iskolánkban integráltan tanítjuk a sajátos nevelési igényű tanulókat, befogadjuk a mozgássérült, enyhe fokban hallássérült, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulókat. Munkánkat szolgáltatásnak tekintjük, folyamatosan képezzük magunkat, nyitottak vagyunk az új értékekre. 2

4 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Legfontosabb pedagógiai alapelveink - Bizalom elve: bizalom, megértés, tisztelet a tanuló személyisége iránt, törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására. - Komplexitás elve: a nevelés-oktatás során figyelembe kell venni, hogy biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek együttes hatását össze kell hangolni. - Az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve: a tanuló fejlődését mindenkor a maga fejlődési fokához mérten kell elősegíteni. - A következetesség elve: igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben. Egyúttal lehetőséget kell nyújtani a tanuló önállóságának, kezdeményező készségének, és kreativitásának kibontakoztatására. - Nyitottság elve: fel kell kelteni a tanulók érdeklődését szűkebb és tágabb környezetük, hazájuk, a világ jelenségei iránt. - Felelősségtudat: a tanulókban fejlődjön ki a tanulásuk, munkájuk eredményessége, minősége iránti igényesség, alakuljon ki a tevékenységeikkel kapcsolatos felelősségérzet. - Humán szocializáció: a szocializáció folyamatában a tanulók megtanulják iskolánk hagyományait, normáit és értékeit, mind az iskolai, mind az iskolán kívüli életében ezeket ezek szerint él; (A gyakorlati megvalósítás az együttnevelés által lehetséges, a bármely fogyatékkal élők, a kisebbséghez, nemzetiséghez tartozó, vagy SNI-s tanulók integrációjával.) - Kompetencia alapú oktatás: az az oktatás, amely előre meghatározott kompetenciák megszerzésére irányul. A tanulók tudását, teljesítményét individualizált módon mérik. Kompetencia alapú oktatásnak a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük. A kompetencia egy képesség és egy adott területen való jártasság ötvözete, valamint egy adott területen jelentkező követelmények magas szintű teljesítése. 3

5 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja A legjobb eredményt a kompetenciák (intellektív, szociális és érzelmi intelligencia), a követelmények (szakmai tudás, szociális alkalmazkodás és önfegyelem) és a körülmények (optimális, nehezített és megszokott) megfelelő együttállásában érhetjük el. A kompetencia azon elvárható ismeretek, képességek, magatartási- és viselkedésjegyek összessége, amely által a személyiség képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére. A fejlesztés célja a pedagógiai kultúra átalakítása, különös tekintettel A tanár személyiségére (személyes példamutatás és kongruens felnőtt magatartás, önismeret) és felkészültségére; A személyközpontú pedagógiai gyakorlat megszilárdításáre; A gyermekek életkorának megfelelő, támogató, facilitáló peagógusszerep kialakítására (tanári kompetenciák). A kompetenciaalapú programok általános jellemzői: Teljesítményre alapoznak Egyéni haladás figyelembe vétele Tanulásközpontúak Specifikus célkitűzések Gyakorlat-orientáltak Azonnali visszajelzést adnak Értékelés teljesítmény alapú, leírt kritériumok alapján. A kompetencia alapú oktatás megismerése, módszertanának elsajátítása és használata az oktató-nevelő munka során az egész nevelőtestület feladata. A pedagógiai munka általános céljai: A kiemelt pedagógiai alapelveket szem előtt tartva iskolánk általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket (tolerancia, segítség, elfogadás, megértés, együttműködés, tisztelet és megbecsülés, bizalom, hitelesség, kommunikáció, 4

6 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja önmagunk vállalása, önkritika, nyitottság, személyesség, másokra figyelés) közvetítse az egyetemes és a nemzeti kultúra alapértékeit, testileg és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésekre. Kooperatív tanítási-tanulási technikák, módszerek alkalmazása tanórán és tanórán kívül Céljainkat az alábbi nevelési területek konkrét feladatokra bontásával a tanórán és a tanórán kívüli foglakozásokon kívánjuk elérni. Testi nevelés testnevelés, ISK Értelmi matematika, informatika, magyar nyelvtan, kémia, biológia, fizika Érzelmi-esztétikai Akarati-erkölcsi Családi életre nevelés magyar irodalom, történelem, ének-zene, vizuális kultúra, színjátszókör etika, testnevelés osztályfőnöki Közösségi nevelés osztálykirándulás, hagyományok, programok, DÖK Hazaszeretetre nevelés Európaiság Munkára nevelés történelem, magyar irodalom idegen nyelvek, történelem, földrajz, Európa-kör, Diákcsere, társasdalomismeret szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó tantárgyak, szakmai tárgyak Pedagógiai munkánk eszköztárában kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a pedagógus személyiségének, a példamutatásnak, interperszonális kapcsolatoknak, bízunk intézményünk családias légkörének nevelő erejében és építünk erre. Az iskolai közösség formálódásában összetartó erőt jelent a hagyományok megteremtése, ápolása. Az iskolánkban kialakult szabályrendszer rendszeres, fegyelmezett munkára tanít. 5

7 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Pedagógiai munka eljárásai A hagyományos tanítási módszerekkel nem lehet hatékonyan fejleszteni a kulcs kompetenciákat, hiszen a módszerek megválasztásától függ a megszerezhető tudás minősége is. A pedagógusok módszertani kultúráját kell bővíteni ahhoz, hogy a tanórák milyensége megváltozzon. A napjainkban gyakran használt frontális osztálymunka háttérbe szorításával, a differenciálással, a kooperatív technikák, projektek alkalmazásával tudjuk a tanítási munkát megújítani. Az egész életen át tartó tanulás képességének megszerzése érdekében meg kell tanítani tanulni tanítványainkat. A kompetencia alapú fejlesztéshez elengedhetetlen a tevékenykedtetés, a mindennapi életből vett feladatok megoldása. A változásk sikerének kulcsa tehát a pedagógus. Eddig is komoly erőfeszítéseket tettünk a pedagógusok képzésére az alábbi témákban: Kooperatív technikák Projekt módszer Differenciált órai munka A TÁMOP 3.1.4/2. pályázat nyerteseként iskolánk személyi és tárgyi feltételei bővültek, iskolánk hírneve szűkebb és tágabb környezetében is növekedett, pedagógusaink pedig olyan pedagógiai tudásra tettek szert, melyek növelik szakmai presztízsüket más iskolákkal szemben. Határtalanul módszerei Határtalanul témahét A témahét az iskolai képzési rendbe önálló egységként, de szerves módon beilleszthető elem. Az iskolai órakeret felbontásával, a hagyományostól eltérő módszerekkel egy konkrét téma, ebben az esetben a határainkon túli magyarság életének bemutatását teszi lehetővé. A témahét központi témája kapcsolódik minden tantárgyhoz, tehát sokféle tudományág, sokféle tantárgy együttműködését teszi lehetővé. A diákok megismerkednek a határainkon túli magyarsággal, annak politikai, kulturális, gazdasági viszonyaival. A témahét alapvető céljai : A diákok ismerjék meg a határainkon túl élő kisebbség fogalmát 6

8 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Tudják, hogy mi történik, mi megy végbe a szlovákiai magyarság életében Ismerjék a szlovákiai magyarok sajátosságait Ismerjék meg történelmüket, kultúrájukat (irodalmukat, zenéjüket), oktatási rendszerüket Ismereteiket mélyítsék el osztályfőnöki, történelem, irodalom, földrajz és egyéb tanóra keretében. A felvidéki kirándulás előkészítése További célok: Egymás kölcsönös megértésének elősegítése Felelősségérzet kialakítása a szlovákiai magyar diáktársaik iránt A magyarság eszméjének hirdetése Az európai összetartozás érzésének megerősítésére A problémamegoldó gondolkodás kialakulásának elősegítése Az elméleti tudás és ismeretanyag gyakorlat-orientált feldolgozásának fejlesztése Értékelés és önértékelés képességének elsajátítása A témahét alkalmas a kompetencia alapú oktatás megvalósítására, mert a képesség és készségfejlesztést állítja a középpontba, fejleszti a személyes kompetenciát (az identitástudatot, befogadói készséget, empátiát.), a kognitív kompetenciát (ismeretszerző képességet, összefüggést felismerő, kezelő képességet), a szociális kompetenciát (kötődési képességet, felelősségérzetet), a környezeti kompetenciát (kritikai és kreatív gondolkodást). Egyes témák vita keretében történő feldolgozása elősegíti a hatékony kommunikációs módszerei hozzájárulnak a rendszerező és elemző képesség elsajátításához. A megvalósítás folyamata Iskolánkban a gyakorlati megvalósításra a 10. évfolyam A vagy B osztályban került sor, A kiválasztott osztályban (de lehet évfolyamon) minden tanítási órán ezzel a témával fogalakoznak a diákok. A témahét előkészítése hangsúlyos feladat, a tanárok részérről is komoly csapatmunkát igényel. A megvalósulás hetében azonban a szerepük háttérbe szorul, elsősorban az irányítás lesz a feladatuk, itt ugyanis a diákok jóval nagyobb önállósággal, felelősséggel rendelkeznek saját tanulási folyamatukat illetően. A tanárnak a vezetésén, irányításon kívül van még egy nagyon fontos feladata a témahét a végén - ellenőrzés. 7

9 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja A témaheteket az egy osztályban tanító tanárok szervezik, és bonyolítják le, de lehetőség van külső segítők bevonására is. Meg kell határozni a pedagógusi kompetenciákat, a munkamegosztást. Figyelemben kell venni a pedagógusok speciális képességeit (szlovák, román, szerb, szlovén, horvát nyelvtudást, táncművészeti adottságokat) Központi szerep az osztályfőnöké, ugyanis ö állítja össze a programokat, egyeztet a tanárokkal és diákokkal, így lehetőség van arra is, hogy a diákok saját ötleteikkel is bővítsék a programokat. A megvalósítás során a következő munkaformák fordulnak elő frontális osztálymunka egyéni rajzos és írásbeli munka kooperatív csoportmunka differenciált munka beszélgetés vita összehasonlítás A témahét során előforduló tevékenység formák szövegek feldolgozása videó nézése népszokásaikról, népviseletükről zenéjük meghallgatása dalaik éneklése beszélgetés prezentáció készítése térkép rajzolása, jelölés anyaggyűjtés interneten versek olvasása, hallgatása prezentáció készítése A témahetet meg lehet valósítani tanítási időben, tanítási időn túl, illetve mindkettőben. A mi gyakorlatunk minden estben a délelőtti órákra épül. Tantárgy-óraszám Magyar irodalom (3) téma A szlovákiai magyar iskolák érvényesülés magyar 8

10 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Magyar nyelvtan (1) Idegen nyelv (4) (angol, német nyelv) iskolai végzettséggel A szlovákiai magyar érettségi feladatlapok bemutatása feladatok megoldása A szlovákiai magyar irodalom A palóc nyelvjárás Felvidék, ahogy én szeretem A szlovákiai angol, illetve német nyelvi érettségi feladatok bemutatása, közös szóbeli témakörök felkutatása Szlovák, illetve román nyelv sajátosságainak bemutatása, rövid párbeszéd elsajátítása Matematika (4) Szlovákiai magyar iskolák matematika versenyfeladatainak megoldása Diagramok, statisztikák készítése Fizika (1) Konkoly Thege Miklós munkássága, bevezetés a csillagászat világába Történelem (2) Velünk élő Trianon című film feldolgozása A történelmi háttér bemutatása Gazdasági környezetünk (2) A határainkon túli magyarság gazdasági helyzete Gazdasági mutatók készítése Földrajz (2) Szlovákia földrajzi sajátosságai Történelmi települések régi és jelenlegi elnevezéséi Testnevelés (2) Mátyusföldi táncok betanítása (táncház) Ének (1) Kodály Zoltán felvidéki gyűjtése Népdaltanulás Kémia (1) Legális és illegális drogok a határainkon túl Információkezelés(2) Versenymásolás a határainkon túli magyarsággal kapcsolatos szövegekből Kapcsolatkeresés az Interneten Kommunikáció (1) Bevezetés a székely nyelvjárásba Osztályfőnöki (1) Az őszi kirándulás helyszíneinek bemutatása Tanulói produktumok: plakátok diagramok készítése vaktérkép prezentáció napló rajzok készítése néptánc betanulása A tanulók értékelésének szempontjai: tanulók megfigyelése 9

11 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja tevékenységek során tanúsított aktivitás önmagához viszonyított előrehaladás ismeretszerző tevékenység ismeretek pontossága szilárdságát és kreativitás alkalmazása Az értékelés szempontjait előre, a témahét ismertetésénél kell közölni. Bár ez a témahét nem tantárgyi célokat fogalmaz meg, a témahéten elért eredmény beleszámíthat a tantárgyi előmenetelbe, de előfordulhat az is, hogy több tantárgyéba is. A témahét után értékeljük a közös munkát, a diákok egy elégedettségi kérdőívet töltenek ki. A téma aktualitása A kormány alapvető fontosságúnak tartja a magyarságismeret megerősítését az iskolákban, illetve pályázat formájában támogatja a határon túli osztálykirándulásokat. A témahét utolsó napja alkalmas lehet a Nemzeti Összetartozás Napjának megünneplésére Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az alapelvekből következő kiemelt pedagógiai törekvésünk a személyiség sokoldalú formálása, olyan kulcskompetenciák kialakítása és megerősítése, amelyek képessé teszik a tanulókat saját életpálya-modelljük megvalósítására. A gyermekközpontú alapkoncepció a követelmények teljesülését következetesen ellenőrző program az alapvető készségek, képességek, és jártasságok fejlesztését jól szolgálja. A különböző szinteken zajló céltudatos nevelőmunkában nagy jelentőséget tulajdonítunk az osztályfőnöki tevékenységnek mind a kötelező tanórai foglalkoztatásban mind pedig a szabadidős tevékenységekben.. A tanórán kívüli nevelés fontosságára is figyelnünk kell. A sokoldalú személyiségfejlődés feltétele a sokirányú tevékenykedés, az órákon folyó munka mellett az azt kiteljesítő tanórán kívüli foglalatosság, ami az iskola falain is túlmutat. A szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások, kirándulások és színházlátogatások az ismeretek átadásán túl a tanulói önmegvalósítást és önképzést segítik. A fejlesztés középpontjában a pozitív érzelmi viszony, az értékekkel való azonosulás egészséges irányú formálása áll. Többek között az önismeret megszerzése, önnevelés 10

12 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja módszereinek elsajátítása, szociális képességek fejlesztése, felelős állampolgárrá válás elérése a cél, melyeknek elérésében segítenek az interperszonális helyzetek. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: A tanulók erkölcsi nevelése. Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása, kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. Ennek lehetőségét a páros és kiscsoportos helyzetekre szervezett tanórai munka adja meg. A tanulók érzelmi nevelése. Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. A tanulók akarati nevelése. Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. A tanulók nemzeti nevelése. A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. A tanulók állampolgári nevelése. Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. A tanulók munkára nevelése. Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanuló önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 11

13 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja A tanulók testi nevelése. A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. A tanulók értelmi nevelése. Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése a közvetlen tapasztalatszerzés módszereinek alkalmazása által. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. A tanulók esztétikai nevelése. Olyan értékek közvetítése, mellyel a szép iránti fogékonyságot, környezeti ingerekből az érték szelektálását, befogadását erősítjük tanulóinkban. Egyéb a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanulók együttműködési kompetenciájának fejlesztése Ön és társismeret fejlesztése az önértékelés és a csoportértékelés folyamatos alkalmazásával A tolerancia és a másság lfogadásának fejlesztése, a kooperációra való tanulói szerepek alkalmazása Alapvető feladat a tanulók személyiségének komplex fejlesztése különös tekintettel az SNI tanulókra Egyéni tanulási utak kialakítása Tanulási motiváció kialakítása, fenntartása A tantárgyak közötti merev határok csökkentésével a komplex személyiségfejlesztés megvalósítása A tanulás-tanítás folyamatában alkotó jellegű feladatok meghatározása 1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskola feladatai. Alapelvek, jövőkép 12

14 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Hosszú távú célok Iskolánkban a tanulók, szülők értéknek tekintik az egészséget, elvárják, hogy az oktatásban és nevelésben jelen legyen az egészségfejlesztés. Építünk a pedagógusok és a többi munkatárs példamutató magatartására ezen a területen is. Bízunk abban, hogy az iskolai környezet, az iskolai élet fontos nevelő terep, ezért törekszünk a benne rejlő nevelő erő fokozására. Vonzó programokat kínálunk, tudatosítjuk a tanulókban a megelőzés és az önsegítés fontosságát. A hatékonyabb egészségnevelés érdekében szorosabb együttműködést alakítunk ki a családdal. Egészségfejlesztési programunk szakszerű végrehajtása érdekében külső segítséget is igénybe veszünk. Hosszú távú célként tűztük ki, hogy a tanulók folyamatosan fejlesszék egészségkultúrájukat. Az ismeretterjesztés során szerzett ismereteiket építsék bele életvitelükbe. Középtávú célok Az intézmény feleljen meg az egészségfejlesztő iskola WHO által megfogalmazott ismérveinek. A tanulók tudják elfogadni az élet és egészség alapvető értékeit. Saját testi, lelki működésüket értsék meg és óvják. Egészségtelen és káros szokásaikról mondjanak le, próbáljanak tudatosan törődni egészségükkel..rövid távú célok Az egészségnevelési és fejlesztési program konkrét és részletes feladatainak meghatározása, módszertanának kialakítása, segédletek összegyűjtése. Az értékelés szempontjainak, kritériumainak kidolgozása. A diákok legyenek nyitottak az egészséggel kapcsolatos ismeretek és információk befogadására. Problémáikat ismerjék fel, merjenek beszélni róla, keressék fel a megfelelő szakembert. Az egészségnevelés iskolai területei Iskolai programok 13

15 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Feladatok: az egészséges személyiségfejlődés elősegítése, az egészséges táplálkozás (pl. az iskolai büfé választéka), a mindennapi testmozgás igényének kialakítása, a dohányzás, alkoholfogyasztás és kábítószerhasználat megelőzése, a fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja, az iskolán belüli bántalmazás megelőzése a szexuális nevelés 14

16 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Tanórai foglalkozások Az osztályfőnöki óra kerettantervében megjelenő egészségnevelési témakörök Témakörök 9. évfolyam Egészségkultúra és egészségi szokások kapcsolata Tisztálkodás, bőrápolás Tartalma A kultúra fogalma, elemei, egészséggel kapcsolatos tájékozottság, a szokások kialakulásának útja Higiénés teendők, bőrproblémák kezelése, menstruációs higiéné, zuhanyozás vagy ülőfürdő? Egészségi szükséglet elsajátítása, Milyen feltételek szükségesek az egészségre Megszerzésének, megtartásának feltételei való igény kialakulásához Az egészséges életmód elérésének lehetőségei Igény, felelősségteljes magatartás kialakítása, káros szokások elutasítása Az egészséges táplálkozás ismérvei, a Táplálékod legyen gyógyítód, mennyiségi táplálkozás mint a betegségek megelőzésének és minőségi arányok eszköze Napirend kialakítása Időbeosztás célszerű tervezése Szabadidő eltöltése - felmérés és javaslat: hol személyiségfejlesztő programok tartunk, hová igyekszünk Ember és környezet viszonya A környezet emberre gyakorolt hatása A természeti környezet szerepe egészségünk védelmében A társadalmi környezet szerepe egészségünk védelmében 10. évfolyam Élvezeti szerek, dohányzás Szeszesital fogyasztás Drogok a fiatalok körében Serdülőkori nemi érés Nemi egészség A szexualitás természetes jelenségei A nemi élet kezdete Nem kívánt terhesség következményei A fogamzásgátlás eszközei A szerelem ereje a természet visszavág Környezetre veszélyes szennyeződések okai, emberi egészségre gyakorolt ártalmai, megelőzési módjai 15 Gazdasági és szociális körülmények hatása egészségünkre Korai, késői hatása szervezetünkre, a leszokás lehetőségei Veszélyei az egészségre, hatása szervezetünkre, következményei A drog fogalma, csoportosítása, hatásai, terjedésének okai, felismerésének lehetőségei, függőségi állapot felismerése, gyógyítása A serdülőkor nehézségei, szakaszai, jelei, testi változások a szervezetben Intim testápolás Család és iskola szerepe a felvilágosításban A korai szexuális élet veszélyei A terhességmegszakítás veszélyei Az életkornak megfelelő módszerek orvosi ellenőrzés mellett Önismeret, önbizalom fejlesztése, felelősségteljes viselkedés, a bensőséges kapcsolat alapja az őszinteség

17 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja évfolyam A fogamzásgátlás legkorszerűbb eszközei Felelősségteljes szexuális magatartás AIDS Party vagy disco drogok Ép testben ép lélek Sátánizmus Másság az osztályban Fő a fittség! A stressz Önismeret hiánya 12. évfolyam Egészséges nemi kapcsolat szempontjai A családtervezés általános szabályai A családalapítás feltételei Az életadás kiváltsága és értéke Szexuális harmónia A családi harmónia felbomlásának okai Családvédelmi szolgálat feladata Az abortusz következményei Korszerű fogamzásgátlás, hatékony születésszabályozás Daganatos betegségek megelőzésének lehetőségei Testi-lelki érettség, az emberi élet tisztelete Betegségek, fogamzásgátlás, abortusz veszélyei Terjedése, tünetei, megelőzése Fajtái, hatásmechanizmus, túladagolás, elvonási tünetek A sport egészségmegőrző szerepe Deviáns magatartási, viselkedési formák megítélése A beilleszkedési nehézségek egészségkárosító hatása Mit tehetünk testi-lelki egészségünk védelmében? Kialakulása, veszélyei, kezelése, hárítása Önbecsülés hiánya, önértékelési zavar miatt kialakuló lelki problémák Felelősség, testi-lelki érettség, harmónia, önállóságra törekvés A családtervezés jelentősége, genetikai tanácsadás, korszerű születésszabályozás Gazdasági helyzet, iskolázottság, szülőgyermek kapcsolat Az élet tisztelete és védelme, egészséges életmód, felelősségteljes, tudatos gyermekvállalás Szexuális kultúra, családi minták, értékek kialakulásának jelentősége, viselkedési minták, szerepek elsajátítása Gazdasági-társadalmi okok, deviáns magatartás, környezet befolyásoló szerepe Családsegítő védőnő feladata a család, magzat, gyermek érdekében Az emberi élet tiszteletének etikai parancsa, a nők egyenjogúságának jelentősége, a későbbi anyai, magzati károsodás veszélyei A születendő gyermek egészsége Motiváció kialakítása a rendszeres szűrővizsgálatok elfogadására Szaktárgyi órák témafeldolgozása (Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. A legközvetlenebb módon a testnevelés és a biológia tantárgyaknál valósítható meg. Rövid távú cél: a tantárgyi lehetőségek feltárása.) 16

18 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Tanórán kívüli foglalkozások Délutáni szabadidős foglalkozások Sportprogramok, a témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos programok, csoportfoglalkozások. Egészségnap évent Sportrendezvény: Közgáz Kupa. Részvétel más intézmények rendezvényein. Kirándulások, erdei iskolák (középtávú terv), túrák, sportprogramok évente minimálisan 2-3alkalommal. Tájékoztató fórumok Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató Osztályszintű vagy iskolaszintű (külső előadó meghívásával: pl. orvos, pszichológus, rendőrség bűnmegelőzési osztályának szakembere stb.) Szakmai tanácskozások, tréningek Elsősorban a tanárok felkészültségének fejlesztését szolgálja Iskolán kívüli rendezvények Kortárssegítő-képzés Az iskolai és az iskolán kívüli programok határesete, mert az iskola tanulóit vonja be a kortársképzésbe Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz Módszerek Az egészségfejlesztés szemléletének széles körű elsajátítása az iskolában, meghívott előadó segítségével, pedagógusok, szülők, alkalmazottak, tanulók számára A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon másoknál bevált, működő programok alkalmazása (pályázati lehetőségek felhasználásával) 17

19 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Az iskola környezetének szebbé tétele (a portaügyeletes osztály rendszeres szemétgyűjtést tart az udvaron), virágok gondozása, fák ápolása Dekorációs és tisztasági versenyek rendezése, plakátkészítés (az osztálytermek pontozása, faliújságon a témával kapcsolatos cikkek, írások stb. Kirándulások szervezése, a rendszeres testmozgás igényének kialakítása A tantárgyak áttekintése abból a szempontból, hogy miként jelenhet meg az egészségfejlesztés szemlélete Továbbképzésen való részvétel Csatlakoztunk az iskolai drogügyi koordinátorok megyei hálózatához A minőségirányítási rendszer kiépítése során az ellenőrzés és értékelés módszereinek kidolgozása. Ki, mit, mikor, milyen módszerrel ellenőrzi a célok megvalósulását 18

20 Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai programja Az iskolaegészségügyi szolgálat részvétele az intézmény egészségnevelési programjában Szűrések (évente 1-szer) 9. évfolyam: szomatomentális vizsgálat (testi paraméterek, belgyógyászati státus, pályaalkalmasság elbírálása 10. évfolyam: szomatomentális vizsgálat 11. évfolyam: szomatomentális vizsgálat, hallásvizsgálat, emlő- és hereszűrés 12. évfolyam: szomatomentális vizsgálat, és a továbbtanulással kapcsolatos pályaalkalmassági vizsgálat. Fogászati szűrés évente egy alkalommal, szükség szerint kezelések is, illetve a kezelés megtörténtének ellenőrzése. Testnevelés alóli felmentések csoportba sorolása Gondozás A fokozott gondozást igénylők folyamatos ellátása dundik asztmások mozgásszervi elváltozásban szenvedők pszichés megbetegedésben szenvedők Szakmai előadások Előadások tartása az egészséges életvitel, AIDS, abortusz témakörben. Az osztályfőnök egészségnevelő munkájának segítése segédanyagokkal (videofilm, CD) Szervezési feladatok, versenyeztetés 19

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Zalaegerszegi Szakképzési Centrum uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Közgazdasági Szakközépiskolája

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2 I. Jogszabályi háttér Az alábbiakban felsoroljuk azokat a legfontosabb jogszabályokat, amelyek az iskola és az egészségvédelem, egészségfejlesztés szoros

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Pedagógiai program 2015

Pedagógiai program 2015 Pedagógiai program 2015 DEBRECENI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 4027 Debrecen Dózsa Gy.u.2. KLIK: 082018 OM azonosító: 031073 Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. Minden, ami az iskolában történik,

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben