A Horváth István Általános Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Horváth István Általános Iskola"

Átírás

1 A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét Ágnes

2 Helyi Pedagógiai Program BEVEZETİ 1/1. Az iskola mőködésének törvényi feltételei az Alapító Okirat alapján Az intézmény neve: Horváth István Általános Iskola, OM azonosítója: Székhelye: 8105 Pétfürdı Berhidai út 54. Telefon: 88 / Telephelye: 8105 Pétfürdı, Hısök tere 1. Telefon: 88 / Jellege: Nyolc évfolyammal, matematika, számítástechnika és idegen nyelvi emelt szintő csoportokkal mőködı nevelési, oktatási intézmény. 1 A maximálisan felvehetı tanulólétszám: 448 fı A tanulócsoportok száma: - alsó tagozat: 8 (4 párhuzamos) - felsı tagozat: 8 (4 párhuzamos) - napközis csoportok száma: 5 Alaptevékenysége: Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) (Szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleményével alátámasztottan a megismerı funkciók vagy viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı sajátos nevelési igényő gyermekek ellátása, amennyiben azok a többi gyermekkel együtt nevelhetık.) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) (Szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleményével alátámasztottan a megismerı funkciók vagy viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı sajátos nevelési igényő gyermekek ellátása, amennyiben azok a többi gyermekkel együtt nevelhetık.) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Iskolai intézményi étkeztetés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése június 3. 2

3 Kiegészítı tevékenység: Munkahelyi étkeztetés Alapítói jogokkal felruházott irányító és fenntartó szerve: Pétfürdı Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8105 Pétfürdı, Berhidai út 6. Típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató, közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: Költségvetési keretekkel rendelkezik, melyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelısséggel bír. Gazdálkodási feladatait Pétfürdı Nagyközség Polgármesteri Hivatalának szervezeti egysége, a Pénzügyi Csoport (önkormányzati kincstár) végzi. Bankszámlával nem rendelkezik, pénzforgalmát az önkormányzati bankszámlához kapcsolódó alszámlán bonyolítja. A Pedagógiai Program módosítását az iskola nevelıtestülete június 3-án fogadta el. A Pedagógiai Program felülvizsgálatára általában négy évenként kerül sor. Megvalósulásának értékelése minden tanév végén a tanévzáró értekezleten történik. Az általánosan elfogadottól eltérıen felülvizsgálatra, értékelésére a 2010/2011. tanévben kerül sor, ekkor épülnek be a vásárol jó gyakorlatok, valamint a helyi tantervi részben 3-4. évfolyamon a szövegértés szövegalkotás (magyar nyelv és irodalom), valamint a 7-8. évfolyam angol nyelv tantárgy tantervének módosítása. A Pedagógiai Program módosítását a TÁMOP pályázaton végzett munka tette szükségessé, alkalmazkodva a XXI. század pedagógiai modernizációs törekvésihez. A Pedagógiai Program nyilvánosan elérhetı az iskola könyvtárában, valamint honlapján. A Pedagógiai Programot Pétfürdı Nagyközség Képviselı-testülete július 8-án hagyta jóvá. Határozat száma: 206/2010.(VII.8.) 3

4 1/2. Küldetésnyilatkozat: Célul tőzzük ki, hogy minden egészséges gyermek a nevelés által teljes értékő felnıtté váljon. Ennek érdekében egyrészt igyekszünk a szociális hátrányokon enyhíteni, másrészt a jó képességő tanulóink tehetségét kibontakoztatni és fejleszteni. Mindezeket úgy kívánjuk megvalósítani, hogy figyelembe vesszük tanulóink életkori sajátosságait és a helyi környezet (szülık, tanulók, fenntartó együttmőködı intézmények és szervezetek) igényeit és elvárásait. 2 Iskolánk pedagógiai elve a teljes tanulói személyiség fejlesztése, ennek érdekében a kompetencia alapú oktatás keretében fejlesztjük tanulóink készségeit, képességeit és ismereteinek körét. 1/3. Iskolánk története: 1922-ben alakult meg az úgynevezett tanyasi, majd 1932-ben a gyártelepi iskola. Az államosításig a római katolikus egyház volt a fenntartó. A tanítás a létszámnövekedés után több épületben történt. Jelenlegi épületünk 8 tanteremmel 1967-ben épült. A Péti Nitrogénmővek fejlesztésével ismét növekedett a tanulók száma, ezért az iskolát 4 tanteremmel bıvítették, majd ismét szők lett a hely, így a településünkön lévı volt szakmunkás kollégiumot alakították át iskolává. Jelenleg az alsó tagozat 1-3. évfolyama tanul ott. Iskolánkban a legmagasabb tanulólétszám 1985-ben volt, közel 1000 fı. Azóta, mint minden más településen csökken a gyerekek száma ben nevet választottunk iskolánknak. Névadónk Horváth István, aki a gyártelepi iskola tanítója, majd hosszabb ideig igazgatója volt. Rá emlékezünk minden év tavaszán a Horváth István Napok rendezvényein. 1/4. Hagyományaink: (települési, iskolai, osztályszintő) 1.) Iskolánk rövid történetébıl is kitőnik, hogy intézményünk régi múltra tekint vissza, ezért az évek során egyre több hagyományt teremtettünk. Ezek idırendi bontását az alábbiakban soroltuk fel. 2.) Iskolánk tanulói részt vesznek települési, iskolai és osztályszintő rendezvényeken június 3. 4

5 Hagyományaink települési iskolai osztályszintő Aug. 1.osztály számára kettı-három napos iskolai elıkészítı foglalkozás Felkészülés a tanévnyitóra Az év során a KISTÉRSÉGEK által megszervezett tanulmányi, kulturális, sportversenyeken részvétel Szept. Hulladékgyőjtés A 2., 3. osztály számára feladatmegoldó verseny meghirdetése magyar, matematika, környezet tantárgyakból Okt.6. Megemlékezés (faliújság, rádiós mősor) Színházlátogatás szervezése igény és lehetıség szerint (1-8.o.) Okt.23. Mősoros megemlékezés Mősoros megemlékezés Nov. Helytörténeti Nov. Ady versmondó verseny (Berhida) Mesemondó verseny Kazinczy szépkiejtési verseny TITOK Angol versenyek Arany János nyelvi verseny Simonyi helyesíró verseny Dec. Karácsonyi ünnepély Mikulás ünnepség, ajándékozás, klubdélután Jan. Kultúra Napja Jan. Nyelvünkben élünk kommunikációs verseny Bendegúz nyelvész vetélkedı Bendegúz magyar, matek,

6 környezet, angol, humán tantárgyakból Febr. Zrínyi matematika verseny Területi kémia verseny Farsang alsós, felsıs Alapítványi bál Márc. Versmondó verseny Márc.15. Mősoros megemlékezés Márc.15. Mősoros megemlékezés Ápr. Hulladékgyőjtés Föld Napja (takarítás) Horváth István Napok (kulturális, sport és tanulmányi versenyek) Máj. Anyák napi ünnepség Máj. Anyák napi szülıi értekezletek Tanulmányi osztálykirándulások Gyereknap Kihívás napja Diákönkormányzat év végi jutalomkirándulása Júni. Ballagás, tanévzáró Nyári napközis tábor 6

7 2/1. Az iskola társadalmi környezete Településünk október 1-jén vált önálló nagyközséggé. Kulturális, oktatási és gazdasági kapcsolatai Várpalotához kötik. Kialakulása szorosan összefügg a Nitrogénmővek Rt alapításával, tanulóink szüleinek nagy része ebben az országos szinten is jelentıs nagyüzemben dolgozik. A szülık nagy része betanított- illetve szakmunkás. Jelentıs azon tanulóink száma, akik csonka családban, vagy rossz anyagi körülmények között nevelkednek. 2/2. 3 Tanulóklétszáma 2007/ /2010. iskolánk tanulóinak száma:. 376 fı; 2 fı magánt. 365; 1 magántanuló ebbıl az 1-4.osztályosok száma: 183 fı osztályosok száma: 193 fı 174 napközis tanulók száma: 115 fı 118 más településrıl bejárók 49 fı 45 2/3. A tanítás-nevelés feltételei: Iskolánkban két épületben folyik az oktatás. Az alsó tagozatos épület tágasabb, nagyobb a gyerekek mozgástere. Tíz tanterem, egy tornaszoba és egy ebédlı áll a tanulók rendelkezésére. Hat osztály tanul osztálytermekben. Három napközis csoport foglalkozása van délután. A felsı tagozatos épületben tíz osztály tanul, két napközis csoport mőködik, az egyik a negyedik évfolyamosok számára, a másik a felsısök részére. Az épület tizenöt tanteremmel, két technika, egy könyvtárral, egy tornateremmel rendelkezik. Minden osztálynak saját tanterme van, bizonyos tantárgyakat szaktanteremben oktatunk (fizika, ének-rajz, kémia-biológia, német-földrajz, angol, technika, testnevelés, számítástechnika). A szünetekben a vándorlás kevesebb, így a gyerekeknek több lehetıségük van az udvaron a mozgásra. Mindkét épülethez tágas udvar és tornapálya tartozik. A magatartási, szorgalmi átlagok tükrében tanulóink magatartása, szorgalma jónak mondható, hisz évek óta a 3,9 és 4,2 között mozog. Az alsó tagozatban két-három tizeddel jobb, mint a felsı tagozatban. A szorgalmi átlag valamivel alacsonyabb 3,4-4,1 közötti. Itt nagyobb eltérés mutatkozik az alsó és a felsı tagozat között. A tanulmányi dicséretek száma elég magas, a tanulólétszám kb. 20 %-a kapja évek óta. A területi, megyei tanulmányi és sportversenyeken szereplı tanulóink közül mindig vannak helyezettek. 2/4. Tantestületünk összetétele: 4 A nevelıtestület létszáma 28 fı, ebbıl 11 tanító, 13 tanár, 4 napközis nevelı. A tanítók közül 1 fı könyvtárosi, a tanárok közül 1 fı félállásban ifjúságvédelmi feladatot lát el, 1 fı logopédus, aki az óvodások fejlesztését is végzi június június 3.

8 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 5 Kulcskompetenciák A NAT meghatározza az iskolai nevelés-oktatás alapvetı céljait. Ezeknek a céloknak az elérésében döntı szerep jut a kompetenciák fejlesztésének. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlıdéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszıtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képzi: például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezıképesség, a problémamegoldás, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése. Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció idegen nyelvi kommunikáció matematikai kompetencia természet-tudományos kompetencia digitális kompetencia (IST) hatékony önálló tanulás szociális és állampolgári kompetencia kezdeményezıképesség és vállalkozó kompetencia esztétikai, mővészeti tudatosság és kifejezıképesség. - Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, a nevelés során és az oktatásban, a családi életben és a szabadidıs tevékenységekben. - Idegen nyelvi kommunikáció Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhetı: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelı keretein belül oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidıs tevékenységek, az egyén szükségleteinek megfelelıen. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése

9 és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklıdése szerint. - Matematikai kompetencia A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia eltérı mértékben felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. - Természettudományos kompetencia A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és elırejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, elırejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük mőszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlıdés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelısséget. - Digitális kompetencia A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidı terén. Ez a következı készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, elıállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttmőködés az interneten keresztül. - Hatékony, önálló tanulás A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idıvel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetıségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy elızetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. - Szociális és állampolgári kompetencia A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építı módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínőbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a 9

10 társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. - Kezdeményezıképesség és vállalkozói kompetencia A kezdeményezıképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben a munkahelyén is abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetıségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitőzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. - Esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıképesség Az esztétikai-mővészeti tudatosság és kifejezıképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális mővészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális mővészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern mővészeti kifejezıeszközöket, a fotót s a mozgóképet. - Közös értékeink Fontos alapelvnek tartjuk - Az értelmi képességeket fejlesztı ismeretanyag megértését és alkalmazását, az önálló ismeretszerzés igényének kialakítását. - Saját egyéni, hatékony tanulási módszerek kialakítását. - Legfontosabb alapelvünk a kompetencia alapú oktatás megvalósítása az iskolában 6 A továbbképzéseken megismert új eljárások és pedagógiai eszközrendszer bevezetése az iskola minél több évfolyamán szükséges. A frontális osztálymunkát fokozatosan kiegészítik, felváltják az új tanítási módszerek: kooperativitás, projektek, beszélgetıkör stb. Sokoldalúan kívánjuk kihasználni az Internet lehetıségeit a tanórákon, az otthoni kutatómunkában, információszerzésben, fejlesztı feladatok készítésében, megoldásában. A kompetenciaterületek fejlesztése során törekszünk az alábbi feltételek megteremtésére: - meleg, nyitott iskolai légkör - világosan megfogalmazott célok és szabályok - tanulóközpontú tanulás és tanítás - kooperatív tanulási formák alkalmazása - sokféle tanulási forrás biztosítása - a gyerekek pozitív elfogadása - személyközi kapcsolatok sokasága (pedagógus-pedagógus, pedagógus-tanuló, pedagógusszülı, illetve külsı partnerek) - Szülıföldünk, hazánk, a Kárpát-medence 7 kultúrájának, hagyományainak, történelmi emlékeinek megismerését, megırzését, tiszteletben tartását - Demokratikus magatartásformák kialakítását - Különféle kommunikációs csatornákon nyert információk értelmezését, feldolgozását június december

11 - Az egészséges életmód, egészségvédelem technikájának elsajátítását - A környezetvédelem lehetıségeinek ismertetését és gyakorlását - 8 A tanulók magyarságtudatukat megırizve váljanak európai polgárokká - 9 Biztosítjuk a vallási, illetve világnézeti ismeretek, tudás tárgyilagos és többoldalú átadásának lehetıségét - 10 Tanulóink fogadják el más nemzetek, nemzetiségi és etnikai csoportok, a nemek egyenlıségét - 11 Gyermekeink legyenek érzékenyek az emberiséget fenyegetı globális problémákra, érezzék át, hogy ezek megoldásáért mindenki egyaránt felelıs 12 A kompetencia alapú oktatás célrendszere: Arra törekszünk, hogy a hagyományos oktatási formát (frontális) kiegészítse a tevékenykedtetı, önálló ismeretszerzésen alapuló oktatás. Céljaink megvalósítása érdekében olyan újszerő tanulási helyzetek megteremtését alkalmazzuk, melynek középpontjában a csoportmunka, a tanulói tevékenykedtetı ismeretszerzés és az együttmőködés áll. Céljaink között szerepel 1.) az iskolába lépı kisgyermek ırizze meg a tanulás iránti érdeklıdését és nyitottságát 2.) a megismerési és megértési képessége fejlıdjön 3.) az óvoda játékközpontúságát fokozatosan váltsa fel az iskolai tanulás tevékenysége 4.) váljék fogékonnyá saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok iránt 13 Feladatainknak tekintjük: 1.) kiemelten a tanulás tanítását, a hatékony tanulási módszerek és technikák elsajátíttatását (tantárgyanként) A korszerő oktatási módszerek között alkalmazzuk iskolánkban: - kooperatív technikák alkalmazása - egyéni fejlesztések, - csoportmunkák, - projektmódszer, - szerepjátékok, drámapedagógia - témahét, - mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli A digitális tartalmak, tananyagok, internetes elérhetıségek, a pedagógiai program függelékében kapnak helyet és minden évben, illetve folyamatosan aktualizálásra - nem szakrendszerő oktatás az 5. és 6. évfolyamban december december december december június június 3. 11

12 2.) elemi ismereteket közvetítünk, alapvetı képességeket és alapkészségeket fejlesztünk, A fejlesztések, az ismeretek közvetítésében használjuk a korszerő infókommunikációs eszközöket és technikákat; projektor, laptop, interaktív tábla. 3). mintákat nyújtunk az ismeretszerzéshez, feladat és problémamegoldáshoz A feladatok megoldásában használjuk az elérhetı digitális tananyagtartalmakat, elsısorban az SDT-t. Kiemelt fontosságúnak tartjuk az ismeretszerzés folyamatában a digitális pedagógia módszertanának alkalmazását. A digitális tartalmak, tananyagok, internetes elérhetıségek, a pedagógiai program függelékében kapnak helyet és minden évben, illetve folyamatosan aktualizálásra. A digitális pedagógiai módszertan 3-as célú kompetenciafejlesztés: Tantárgyi ismeretek bıvítése, rendszerezése IKT eszközök készségszintő alkalmazásának fejlesztése A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok: Csoportmunka Pármunka-tanulópár Egyénre szabott munka Részben egyénre szabott munka Önálló munka A felmenı rendszerben bevezetett kompetencia alapú tantárgyak estében el kell érni IKT eszközökkel támogatott tanórák 25%-os arányát Óratípusok: Új ismeretanyag feldolgozása Alkalmazás-gyakorlás Összefoglalás, ellenırzés-diagnosztikus mérés Alkalmazására szánt feladattípusok: Problémamegoldó csoportfeladatok Alkotó feladatok Felfedezı, kutató feladatok Érvelésre-vitára alkalmas feladatok Ellenırzés, értékelés Digitális tartalmak: az iskola saját honlapja, diákoknak, szülıknek, tanároknak szóló információkkal, az iskola saját belsı hálózatán tárolt digitális oktatási anyagok, 12

13 multimédia tartalmak (pl. képek, mozgóképes állományok, animációk, hangállományok), multimédia CD-k, DVD-k, egyéb tömegtároló eszközök, e-tanulás rendszerekkel kezelhetı, módosítható tartalmak, tananyagok A digitális tartalmak, tananyagok, internetes elérhetıségek, a pedagógiai program függelékében kapnak helyet és minden évben, illetve folyamatosan aktualizálásra kerülnek. 4.) segítünk a tanulási szokások megalapozásában 5.) támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását Törekszünk arra, hogy a diákokat önálló személyként, egyénként kezeljük. A diákokra, mint egyénekre koncentrálunk, és azon lehetıségükre, hogy nagyobb részt és felelısséget vállaljanak saját tanulási folyamatukban. A TÁMOP program keretében megvalósított mérési eljárásaink és a mérések eredményei segítik az egyéni fejlesztési tervek elkészítését. 6.) segítünk a tanulási nehézségek leküzdésében 7.) törekszünk a szociális-kulturális környezetbıl adódó hátrányok csökkentésére 8). felkészítjük a további tanulásra az önálló ismeretszerzés képességének kialakításával diákjainkat a tanuló önálló ismeretszerzési képességének fejlesztése a korszerő IKT eszközök alkalmazásával 9.) elıkészítjük a gyermeket a társadalomba való majdani beilleszkedésre 10.) A test és a lélek harmonikus fejlesztését: a.) az egészséges életmód alapvetı ismereteinek és az azt elısegítı szokásoknak kialakítását b.) az érzelmi élet gazdagítását c.) önismeret és reális önértékelés fejlesztését, a helyes önismeret és önértékelés lehetıvé teszi a tanuló egyéniségéhez igazodó pályaválasztást, az élethossziglani tanulás kialakításának igényét, melyhez az életpálya kompetencia fejlesztése hozzájárul. d.) a társas kapcsolatok iránti igények erısítését 11.) A szocializáció folyamatainak elısegítését: a.) helyes magatartásformák megismertetését és gyakoroltatását b.) kortárs kapcsolatok megerısítését c.)a mindennapi életvitellel kapcsolatos praktikus ismeretek nyújtását 12.) Az elemi mőveltségbeli alapok feltételrendszerének megteremtését: a.) biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot b.) alapvetı készségek és képességek elsajátítását c.) mentális képességek célirányos fejlesztését d.) az önálló tanulás és önmővelés megalapozását, fejlesztését 13

14 Eszközeink, eljárásaink 14 Több éves pedagógiai tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyermekek egész iskolai pályáját, majd munkaerı-piaci esélyeiket is nagymértékben befolyásolja, hogy az iskolai élmények, az iskolai oktatás kezdeti szakaszában kapott nevelés-oktatás mennyire segíti a tanulót készségei, képességei megfelelı fejlıdéséhez. A sikeres életpálya építésének és az élethosszig tartó tanulás feltételeként szükséges a jó tanuló hagyományos jellemzıitıl eltérı vagy azokat kiegészítı más személyiségjegyek erısítése: önállóság, belsı kontroll, nyitottság, rugalmasság, kreativitás, toleráns attitőd, együttmőködési készség. A nevelés eszközei és eljárásai mindig kapcsolatban vannak a nevelés módszerével. Ez leggyakrabban a gyermekek fı tevékenységformáit jelenti, amelyekben a nevelési folyamat realizálódik. A nevelés eszközei, eljárásai, módszerei, a nevelési folyamat egymással összefüggı, egymást feltételezı nagyon fontos elemei, amelyek elválaszthatatlanok a nevelés céljától. A nevelési módszereink igazodnak: - a tanulók életkori sajátosságaihoz - a nevelık személyiségéhez - értelmi fejlettségéhez - pedagógiai kulturáltságához - képességeihez - felkészültségéhez - vezetıi stílusához A módszerek alkalmazásának elve: a módszerek, eljárások kombinációja. A nevelés valamennyi feladatára alkalmazható módszerek: - követelés - meggyızés - gyakorlás - ellenırzés - értékelés - elismerés - büntetés Eljárásaink, módszereink: a.) A meggyızés, felvilágosítás, tudatosítás módszerei (pl: meggyızés, minta, példa, példakép, bírálat, önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, vita) b.) A tevékenység megszervezésének módszerei (pl: követelés, megbízás, ellenırzés, értékelés, gyakorlás, játékos módszerek) c.) A magatartásra ható módszerek (pl: ígéret, helyeslés, biztatás, elismerés, dicséret, felszólítás, követelés, parancs, büntetés, felügyelet, ellenırzés, figyelmeztetés, intés, fenyegetés, tilalom, elmarasztalás) június 3. 14

15 Eszközeink, módszereink: Nyelvi (verbális) eszközök /pl: beszéd, beszélgetés, interjú/ Nem nyelvi (non verbális) eszközök: /testbeszéd/ Szociális technikák /pl: ön és emberismeret fejlesztése, fejlesztı beszélgetés, minta és modellnyújtás, megerısítés, szerepjáték, dramatizálás/ 15 Kooperatív technikák A kooperatív tanulás együttmőködı tanulást jelent, amely nem egyenlı a hagyományosan használt csoportosan végzett munka kifejezéssel. A kooperatív tanulás több, mint a teljesítmény növelése, tárgyi tudás mélyítése, kritikai gondolkodás képességének fejlesztése. Fontos, hogy a tanulók a tanulási szituációk jelentıs részét kooperatív csoportokban éljék meg. A kooperatív csoportok a csoporttagok egymást kölcsönös függıségén alapul. Az együttmőködı tanulás lényege: A társas készségek, képességek fejlıdése, fejlesztése: - megtanul másokra figyelni, - megköszönni tudás és a köszönet elfogadása - egy feladat, szöveg többféle értelmezése, - segítségadás, segítség elfogadása, meghallgatni tudás, - biztatás, és biztatás elfogadása, - kommunikációs készségek, - gondolkodási képességek. - A kooperatív tanulás hatására nı a gyerekek tanulási motivációja, csökken a szorongásuk, ezáltal erısödik pozitív beállítottságuk az iskolával, tanulással kapcsolatban. Javul a tanulási teljesítményük és segíti a problémamegoldó, kreatív gondolkodás fejlıdését. Jó irányba alakul a gyerekek egymás iránti toleranciája is. Képessé válnak a társadalmi, etnikai, kulturális különbségek tisztább megértésére, elıítéletük, elfogultságuk csökken. A kooperatív tanulás egyenlı esélyt biztosít a hátrányos helyzető és vagy lassabban haladóknak is a munkában való részvételre. A kooperatív tanulás toleranciára, elfogadásra és egymás segítésére nevel, s mint ilyen háttérbe helyezi a versengést, egymás legyızését, kiszorítását. A kooperatív tanulás négy alapelve: az egyenlı részvétel, az építı egymásrautaltság, a párhuzamos interakciók és az egyéni felelısség minden feladattípusnál be vannak építve rendszerébe. A kooperatív tanulás örömmel és kedvvel végzett munkát, aktív tanulást eredményez június 3. 15

16 Új tanulásszervezési eljárások Tantárgytömbösítés 16 : A tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek keretei között adott tantárgy, adott mőveltségi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy idıszakra összevonva szervezik meg. A kötelezı tanórai foglalkozások teljes intézményi idıkeretének legalább %-a mértékéig 17. A minimális célértéket 3 év alatt felmenı rendszerben kell elérni. Intézményi megvalósítás területei: - a szakrendszerő oktatásban- viszonylag magas óraszámú tantárgyak / pl. matematika, idegen nyelv / esetében- mőveltségterületeket átfogó csoportosítással. Többhetes ciklusokra alkalmazva a tömbösített óráknak legalább két egymást követı tanítási napra kell esniük, úgy, hogy az egyik napon kettı, a másik napon három foglalkozás van. Az intézmény tantestülete tanévenként határozza meg a tantárgytömbösített tantárgyak körét, melyet az adott tanév munkatervében rögzítünk. Témahét 18 : A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája, amikor az adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb idıkeretben iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas idıkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínő módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. A pedagógiai programba rendszerszerően beépített témahetek egy-egy kulcstéma integrált feldolgozására alkalmasak. Az intézmény tantestülete tanévenként határozza meg a témahét idıtartamát, témáját, melyet az adott tanév munkatervében rögzítünk. Projektoktatás 19 : Valamely összetett, komplex, gyakran a mindennapi életbıl származó téma; a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok, feladatok meghatározása, a munkamenet és az eredmények megtervezése; az eredmények bemutatása. A projekt módszer egy sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerően a probléma megoldása vagy megválasztása, hanem a lehetı legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához szervesen kapcsolódik. Röviden olyan tanulásszervezés, melynek középpontjában valamilyen elvégzendı tevékenység áll, és a hangsúlyt az ismeretek megszerzésének folyamatára helyezi. A projekt végére pedig olyan produktumot várunk el, mely lehetı legszélesebb vonatkozásban tárja fel az adott gondolatkört. Minden tanévben a munkaterv készítésekor a tantestület dönt a projekt tartalmáról, idıpontjáról, melyet az adott tanév munkaterve tartalmaz. 16 Tantárgytömbösítés a 2009/2010 tanévben angol nyelv és matematika tantárgyból történt. Mivel a jó gyakorlat átvételére csak a szorgalmi idıszak végén volt lehetıség, így az átvett jó gyakorlat a pedagógiai programmellékletét képezi, a pedagógiai programba való beépítésére a következı tanév során, kerülhet sor. Az átvett jó gyakorlat addig a pedagógiai program függelékét képezi. 17 A szakrendszerő tanítási órákra vonatkozóan a 2011/12. tanévre kell a 15%-ot elérni, fenntartási kötelezettségünk 2015-ig tart. 18 Témahét 2009/2010 tanévben Barátaink az Unióban témakörben valósult meg, a pedagógiai program függelékét képezi. 19 Három hetet meghaladó projekt 2009/2010 tanévben Mindennapi matematikából volt, a megvalósított projekt pedagógiai program függelékét képezi. 16

17 Modul, moduláris oktatás 20 : A tananyag kisebb, önmagában koherens részei a modulok, melyek az egyes tanórák anyagánál általában nagyobb, de a tanterv egészénél kisebb egységek. A modulok a tananyag egészén belül, azzal összehangoltan saját, jól átlátható követelménnyel rendelkeznek, azonos didaktikai elveket kell, hogy kövessenek. Önmagukban koherensek, vagyis egy témakört, témát tartalmaznak, azonban a témakörök, a témák szervezıdésének logikája eltérı modultípusokat hozhat létre. Sorrendjük és egymásra épülésük nem lehet véletlenszerő. A modulok úgy épülnek fel, hogy ismeretanyaguk és gyakorlatsoraik teljes egészében lefedik a feldolgozandó tartalmat, vagy kisebb- nagyobb terjedelmő elemként beépíthetık a hagyományos tanulási-tanítási folyamatokba is. A modulok kapcsolatban állnak egymással, melyben a legfontosabb az egész és a rész kapcsolata, valamint azok alá, mellé és fölérendeltségi viszonya. Az oktatási programok elemi egységekbıl (modulokból) felépülı jellege lehetıvé teszi az egységek többféle csoportosítását, az alkalmazás rugalmasságát, vagyis a sorrend és a tananyagmennyiség hozzáigazítását a pedagógiai szükségletekhez és a helyi igényekhez. A következı új tanulásszervezési eljárásokat alkalmazzuk intézményünkben: Megnevezés Cím, tantárgy Terjedelem Évfolyam Felelıs Kompetencia alapú Matematika, oktatási program, Tanítók, szövegértésszövegalkotás, rendszerben Felmenı programcsomag Egész tanév nyelvtanárok, alkalmazása tanárok idegen nyelv Tantárgytömbösített oktatás Mőveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Moduláris oktatás Projekt Témahét Például: Matematika, idegen nyelv Például: Idegen nyelv szövegértésszövegalkotás Pályaorientáció A tanév programja szerint A tanév programja szerint Egész tanév Egész tanévben Tanévenként egy, 30 órás A szakrendszerő oktatásban Felsı tagozat Alsó tagozat Szaktanárok Szaktanárok Tanítók 7-8. évfolyam Osztályfınökök 3-5 hét 5. évfolyam Osztályfınökök 1 hét 5-8. évfolyam Osztályfınökök A táblázatban foglaltak a minimális elvárások, természetesen az egyes tanévek programjában ennél több területen is megvalósulhatnak a fentiek, amennyiben arra a nevelıtestület, illetve a munkaközösségek, pedagógusok vállalkoznak. Tantárgytömbösített órák száma 2 párhuzamos osztályra: heti évi 20 Moduláris oktatás 2009/2010 tanévben Pályaorientációból (életpálya építésbıl) volt, a megvalósított modul pedagógiai program függelékét képezi. 17

18 Nem szakrendszerő Szakrendszerő % 10% 15% évi 310,8 621,6 932,4 heti 8,4 16,8 25,6 ciklusonként 16,8 33,6 51,2 18

19 2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A gyermeki személyiség társas kapcsolatai során fejlıdik. A tanulók társas kapcsolatai kiterjednek a családra, kortárs csoportokra és a vele kapcsolatba kerülı felnıttekre. Ezért A személyiségfejlesztés megvalósulásán keresztül, a közösség fejlesztése gyakoroltatás útján. A folyamat alapja az erkölcsi normatívák tudatosítása, következetes betartatása. 1. célunk, hogy tanulóink - egyéni adottságaikkal - különbözı mértékő fejlıdésükkel - az iskolai és azon kívüli tanulásukkal - egyéb tevékenységükkel - spontán tapasztalataikkal összhangban minél tökéletesebben kibontakoztathassák személyiségüket. 2. Iskolánk teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek: - tanulásnak - játéknak - munkának 3. Fejleszteni szándékozzuk: - a tanulók önismeretét - együttmőködési készségét - (eddze) akaratukat 4. Hozzájárulunk példamutató magatartásunkkal - az értékekkel történı azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez, életmódjuk, motívumaik, szokásaik terén. 5. Feladatunknak tekintjük a.) Az értelem kimővelését a következı területeken: a. a játékszeretet és az alkotásvágy b. a felfedezési és megismerési vágy c. érdeklıdés és sikerélmény, mint az emberi tevékenység mozgatórugói ennek szükségessége a mindennapi életben d. kognitív kommunikáció (beszéd - beszédértés, írás, olvasás), mely alapja a sikeres társadalmi integrációnak. e. gondolkodás (viszonyítás, általánosítás, problémamegoldás) f. tanulás (tanulási módok optimalizálása, tapasztalati és értelmezı tanulás, önálló és szociális tanulás) b.) Társas kapcsolatok kialakítását, fejlesztését g. globális és egyéni értékrendek kialakítása, megfelelı szociális szokások, készségek és ismeretek elsajátításának elısegítése, szabálytudat, döntési szabadság, felelısség h. egyéni, szociális értékrend kialakítása, fejlesztése i. szociális szokások minták készségek 19

20 ismeretek j. szociális értékérvényesítés fejlesztése (szociális kölcsönhatások gyakorlatias megismerése) k. segítıképesség fejlesztése l. együttmőködési képesség m. versengés képességének fejlesztése c.) Egészséges és kultúrált életmódra nevelést, amely magába foglalja. az önkiszolgálási, önellátási, önvédelmi, valamint önmegismerı, önkifejezı, önfejlesztı, önértékelı képességek fejlesztését. 6. A személyiségfejlesztés színterei lehetnek: n. tanórák o. szakkörök p. sportkörök q. kirándulások r. osztályfınöki órák s. napközis foglalkozások t. mindennemő közösségi rendezvények 20

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve A SZÁZHALOMBATTAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve Készítette: Élő Márta munkaközösség vezető Százhalombatta,2013-szeptember 15. Az iskola

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 1 37 6 1 37 7. 1 37 8. 1 37 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1.1 Az intézmény rövidített

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1. Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.3 Az iskola feltételrendszere...8 1.3.1 Személyi feltételek...8 1.3.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév A tanév célja, rendje, feladatai A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. TÁMOP 3.1.4 fenntartása 2. TÁMOP 3.1.7.

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás 2009.

A kompetencia alapú oktatás 2009. A kompetencia alapú oktatás 2009. Kompetencia alapú okt. Hunyadi Stratégia Hunyadi János J KözoktatK zoktatási Intézm zmény Stratégi giájának ismertetése, se, prezentálása Az előzmények (1) Miért tudunk

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Munkaterv 2008-2009. Személyi feltételek Tanulók létszáma: 168 fı. Tanuló csoportok száma: 9 Napközis csoportok száma: 3 Pedagógus létszám:

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

A projekt számszerősíthetı eredményei

A projekt számszerősíthetı eredményei 1 A projekt számszerősíthetı eredményei TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15478706-2-02 Közép-Magyarországi régió nem 2 Apáczai Csere János

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben