A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai programja"

Átírás

1 A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai programja

2 ELFOGADTA A KARÁCSONY SÁNDOR RÓZSATÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE AUGUSZTUS 24-ÉN 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Az intézmény jogi státusza az Alapító Okirat szerint Az intézmény tevékenységei nappali munkarendben: NEVELÉSI PROGRAM Általános elvek Helyzetelemzés /Előzmények, környezeti elemek/ Az intézmény vezetési struktúrája Környezeti nevelési program Egészségnevelési program Fogyasztóvédelem Az óvodai tagintézmény Nevelési programja Óvodánk személyi feltételei Óvodánk tárgyi feltételei Munkarend Szervezeti és időkeretek Napirend Hetirend Óvodánk jellemzői Gyermekkép Óvodakép Nevelési alapelveink Elsődleges feladatunk Folyamatosság mindennapjainkban Óvónői magatartás Konfliktus kezelése Óvodai nevelésünk célja Általános feladataink Az egészséges életmód alakítása Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Értelmi fejlesztés...39 A nevelés, mint "tudatos értékválasztás" a nevelési helyzetekbe beépített tevékenységek által valósítható meg, hiszen a gyermek állandó tevékenykedés közben fejlődik. A gyermeki megismerés alapja 3-7 éves korban a folyamatos érzékelés, tapasztalás és cselekvés Tevékenységek formái: Játék Munka jellegű tevékenység Tevékenységben megvalósuló tanulás A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére Műveltségtartalmak Bibliaismeret Áhítat Anyanyelv Külső világ tevékeny megismerése Matematika Ének zene Mozgás

4 Az óvoda ünnepei, hagyományai Óvodánk kapcsolatai Óvoda Család Óvoda Iskola Óvoda gyülekezet, lelkész Egyéb kapcsolatok Az óvoda szolgáltatásai Gyermekvédelem az óvodában Egyéb szolgáltatásaink Óvodába lépés feltételei Az óvodai elhelyezés megszűnése Iskolába lépés feltételei Az óvodai nevelést elősegítő eszközök listája AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Személyi feltételek Tárgyi feltételek A gyermekek összetétele Az iskola kitűzött céljai Az iskola funkciói A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek: Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok: A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok: A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek: A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei: Helyi pedagógiai sajátosságok, prioritások Az iskola működésének jellemzői Az iskolát érő hatások Az elvárások rendszere Tevékenységrendszer Tanulói jogviszony létesítése INTÉZMÉNYI VONATKOZÁSOK Az intézmény kapcsolatrendszere Az intézmény hagyományai Az intézmény általános munkarendje Jövőbeni terveink, feladataink és ezek eszközigénye A Pedagógiai program érvényessége, felülvizsgálata és nyilvánosságra hozatala A pedagógiai program érvényességi ideje A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala Intézményünk dokumentumai Legitimációs záradék

5 MELLÉKLETEK I. Környezeti nevelési program II. Egészségnevelési program III. Fogyasztóvédelmi program IV. Helyi tanterv 1. Magyar nyelv és irodalom tanterv 1 4osztály 2. Magyar nyelv és irodalom tanterv 5-8. osztály 3. Angol nyelv tanterv 4 8. osztály 4. Matematika tanterv 1 4. osztály 5. Matematika tanterv 5 8. osztály 6. Történelem tanterv 5 8. osztály 7. Környezetismeret tanterv 1 4. osztály 8. Természetismeret tanterv 5 6. osztály 9. Biológia tanterv 7 8. osztály 10. Földrajz tanterv 7 8. osztály 11. Fizika tanterv 7 8. osztály 12. Kémia tanterv 7 8. osztály 13. Technika tanterv 1 4. osztály 14. Technika informatika tanterv 5 8. osztály 15. Testnevelés néptánc tanterv 1 8. osztály 16. Ének Művészet komplex tanterv 1 4. osztály 17. Ének tanterv 5 8. osztály 18. Művészet 5-8. osztály 19. Osztályfőnöki tanterv 5 8. osztály 20. Hittan tanterv 1 8. osztály 21. Egyházi ének 4-5. osztály V. Pedagógiai program végrehajtásához szükséges a nevelő és oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 5

6 1. BEVEZETÉS november 20-án és án több ponton is módosították az Óvodai nevelés országos alapprogramját. Az Országgyűlés július 5-én fogadta el a évi LXXI. törvényt a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény módosításáról, mely az alábbi változásokat tartalmazta: 1. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 8. -ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, és a nyolcadik évfolyam végéig tart. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza négy részre tagolódik, melyek a következők: a) az első évfolyamon kezdődő és a második évfolyam végéig tartó bevezető, b) a harmadik évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdő, c) az ötödik évfolyamon kezdődő és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó, d) a hetedik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztő szakasz. A bevezető és a kezdő szakaszban, továbbá a helyi tantervben meghatározottak szerint az alapozó szakasz kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozása időkeretének huszonöt-ötven százalékában nem szakrendszerű oktatás, az alapozó szakasz fennmaradó időkeretében és a fejlesztő szakaszban szakrendszerű oktatás folyik. Az előző évekhez képest a korábban tervezet módon a nem szakrendszerű oktatás óraszámát 5-6. osztályban felnövekvő rendszerben 20%-ról 25%-ra kell növelni. Ez azt jelenti, hogy a 2010/11-es tanévtől először csak 5., majd egy év múlva a 6. osztályban is 5,5 óráról 7 órára kell növelnünk a nem szakrendszerű oktatás óraszámát. Az erre vonatkozó leírás a IV. számú mellékletben található. 2. A Kt. 70 -ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló értékelésére az iskola pedagógiai programja a (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérő jelölés, illetőleg szöveges értékelés alkalmazását is előírhatja. Ha az iskola nem alkalmazza az (1) (2) bekezdésben meghatározottakat, de arra iskolaváltás vagy továbbtanulás miatt szükség van, a szülő kérésére köteles a félévi és az év végi minősítést osztályzattal is elvégezni. Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait a helyi tantervben kell meghatározni. Az iskola pedagógiai programja meghatározhatja azokat a tananyagokat, tantárgyakat, amelyekből a tanuló teljesítményét nem kell értékelni, illetve minősíteni, továbbá eltekinthet a magatartás és szorgalom értékelésétől, minősítésétől. A szakiskola pedagógiai programjában kell meghatározni, hogy a szakmai előkészítő és szakmai alapozó oktatás, illetve a szakközépiskola pedagógiai programjában kell meghatározni, hogy a szakmai orientáció és a szakmacsoportos alapozó oktatás keretében elsajátított ismereteket hány tantárgy keretei között értékelik és minősítik, továbbá moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését. A Kt bekezdése, amire a fenti módosítás hivatkozik, a következő: (1) A pedagógus - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a tanuló teljesítményét, elő menetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minő síti. A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfő nök - az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével - végzi. Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülő jét rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az osztályzatról a tanulót és a kiskorú 6

7 szülőjét értesíteni kell. Az érdemjegy, illető leg az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. (2) Az érdemjegyek és osztályzatok - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a következők: a) a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1); b) a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2); c) a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). 3. A Kt ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. Ha az iskola szakképzési évfolyamába való lépés előfeltétele az érettségi vizsga megléte, a tanuló akkor is megkezdheti tanulmányait a szakképzési évfolyamon, ha a vizsgát megkezdte, de nem fejezte be. Tanulmányait azonban az adott évfolyamon csak akkor fejezheti be, ha a tanítási év első félévének utolsó napjáig az érettségi bizonyítványt megszerezte. 4. A Kt ának (19) és (20) bekezdései hatályukat vesztik. 5. (1) Ez a törvény szeptember 1-jén lép hatályba. (2) Azok az iskolák, amelyek a Kt. e törvény 2. -ával megállapított 70. (3) bekezdésében foglaltak alapján a tanulók teljesítményét már a 2010/2011. tanév második félévétől osztályzattal kívánják minősíteni, értékelni, december 31-ig áttekintik pedagógiai programjukat és ha e törvény hatálybalépéstől számított hatvan napon belül a fenntartó hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez a szükséges változtatásokat átvezetik. Azok az iskolák, melyek az általános iskola 2 4. évfolyamán a szöveges minősítést, értékelést alkalmazzák, az osztályzatra való átváltás szabályait helyi tantervükbe december 31-ig építik be. Ezeknek megfelelően a i módosításaink a következők voltak: - az óvodánk nevelési programját hozzáigazítottuk az érvényben lévő Óvodai nevelés országos alapprogramjához, - a szöveges értékelést csak 2. osztály félévéig írtuk elő. A fentieken kívül az előző évek tapasztalata alapján a 8. osztályban fél órával növeltük a földrajz óraszámát. A én a fenntartó képviseletében az Igazgatótanács által jóváhagyandó módosításaink és azok indokai a következők: A korábbi alapító okiratot két pontban módosítottuk. Az első módosítással az Oktatási Államtitkárság kérésének tettünk eleget (organikus, ill. nem organikus meghatározások törlése, és a konkrét BNO kódok megadása). A második módosításra azért volt szükség, mert egy korábbi Alapító okiratunkban szerepelt a - Hozzájárulás pedagógiai képzéshez és szakvizsgához mondat, de amikor ezt a normatíva típust eltörölték, akkor azt javasolták nekünk, hogy a fenti mondatot vegyük ki. Az előző tanévben ismét szerepelt a költségvetésben a továbbképzési normatíva, ezért úgy gondoltuk, hogy újból bevesszük ezt a mondatot a módosított Alapító okiratunkba. Ezt a változást vezettük át a 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT címszó alatt. A következő módosításokat IV. számú mellékletben hajtottuk végre: Az es pontban szereplő óraháló alatt egy gépelési hibát korrigáltunk, és a es dátumot re javítottuk. Ugyan ebben a részben a II. Szabadon választott óraszámok terhére címszó alatti óraszámnöveléseket a normál tanórával párhuzamos csoportbontásra (matematikából 3 órát), ill. kis csoportos szakkörre és előkészítőre (3 óra) használtuk fel. Ez a módosítás az iskolánk egyik lényeges céljának, a tehetséggondozásnak a megvalósulását segíti elő.(az összegek értelemszerüen változnak.) A fenti 7

8 címszó alatt a 16-ban mainimalizált csoportbontáshoz szükséges létszám alatt max. 2 fővel is lehet csoportot bontani, de ehhez igazgatói jóváhagyásra van szükség. 8

9 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT 1. Az intézmény neve: Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda 2. Az intézmény rövid neve: Karácsony S. Rózsatéri Ref. Ált, Isk. és Óv. 3. Az intézmény rövidített neve: Karácsony S. R.Ref. Ált. Isk.Óv. 4. Az intézmény székhelye: 1194 Budapest, Kisviola u Az intézmény telephelye: 1194 Budapest, Szegfű u Az intézmény OM azonosító száma: Az alapító neve: Karácsony Sándor Iskola Alapítvány 8. Az alapító székhelye: 1196 Budapest, Kossuth L. u A fenntartó neve: Kispest Rózsatéri Református Egyházközség 10. A fenntartó székhelye: 1196 Budapest, Jáhn F. u Az intézmény alapításának éve: Az intézmény jogállása: jogi személy 13. Az intézmény felügyelete: - az intézmény szakmai felügyeletét a Dunamelléki Református Egyházkerület Iskolaügyi Bizottsága, a törvényességi felügyeletét a Fenntartó látja el, - a fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét Budapest Főváros Önkormányzatának Főjegyzője gyakorolja. 14. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény: * óvoda, *általános iskola (8 évfolyamos) 15. Az intézmény tevékenységei nappali munkarendben: A) Alaptevékenységei: Székhelyen: (1194 Budapest, Kisviola u. 44.) Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése és oktatása: 9

10 beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók súlyos, vagy tartós és súlyos rendellenességével küzdenek BNO kódok: F80 A beszéd és beszédnyelv specifikus fejlődési rendellenességei F80.0 Az artikuláció jellegzetes zavara F80.1 A kifejező (expresszív) beszéd zavara F80.2 A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara F80.3 Szerzett aphasia epilepsziával [Landau-Kleffner szindróma] F80.8 Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar F80.9 A beszéd és a nyelv fejlődésének nem meghatározott zavara F81 Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességei F81.0 Meghatározott olvasási zavar (dyslexia) F81.1 Az írás zavara (dysgraphia) F81.2 Az aritmetikai készségek zavara (dyscalculia) F81.3 Az iskolai készségek kevert zavara F81.8 Az iskolai készségek egyéb fejlődési zavara F81.9 Az iskolai készségek nem meghatározott fejlődési zavara, a tanulási ismeretek elsajátítási nehézségei. F82 A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei. A motoros koordináció fejlődésének súlyos károsodása. F83 Kevert specifikus fejlődési zavarok. A beszéd, a nyelv, a motoros funkciók kombinált fejlődési zavara. F84.0 Gyermekkori autizmus (autismus infantilis) F94.0 Elektív mutizmus TEÁOR szám szerinti besorolása: 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Telephelyen: 1194 Budapest, Szegfű u. 16. TEÁOR szám szerinti besorolása: 8510 Iskolai előkészítő oktatás Óvodai nevelés Óvodai nevelés ellátás B) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: - Általános iskolai napközi foglalkozás - Kulturális, egyéb szabadidős egészségfejlesztési feladatok - Hozzájárulás diáksporttal kapcsolatos feladatokhoz 10

11 - Bejáró gyermekek, tanulók ellátása - Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez - Tanulók tankönyvellátásának támogatása - Közoktatás-fejlesztési célok támogatása: - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok - Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása - Teljesítmény motivációs pályázati alap - Hozzájárulás minőségfejlesztési minőségirányítási feladatokhoz - Hozzájárulás pedagógiai képzéshez és szakvizsgához TEÁOR szám szerinti besorolása: 8559 M.n.s Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés Általános iskolai napköziotthonos nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés 8551 Iskolai sportkör működtetése C) Egyéb tevékenység: 5629 Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben résztvevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés (oktatási, sport jellegű építmény, építmény rész bérbeadása) 16. A fenntartó által meghatározott legmagasabb létszám: 240 fő az alábbi bontásban: Óvodai nevelés 2 csoport: 48 fő Iskolai oktatás 1-4. évfolyamokon: 96 fő Iskolai oktatás 5-8. évfolyamokon: 96 fő Sajátos nevelési igényű tanulók összes létszáma 1-8. évfolyamon a teljes tanulói létszámból: 20 fő. 17. Az intézmény gazdálkodása: önálló gazdálkodást folytathat 18. Az intézmény vagyona: Ingatlanok: 11

12 *A székhelyül szolgáló természetben az 1194 Budapest, Kisviola u. 44. sz. alatti ingatlan (helyrajzi szám: ) telek (2 241 m 2 ) tulajdonosa a Budapest Főváros XIX. kerületi Önkormányzata. A fenti ingatlanon megnevezett épületek (1 452 m 2 ), amelyekből 455 m 2 tulajdonosa a Budapest Főváros XIX. kerületi Önkormányzata, a többit (1 010 m 2 -t) pedig a Kispest Rózsatéri Református Egyházközség építette a meglévő épülethez. *telephely: 1194 Budapest, Szegfű u. 16. sz. alatti ingatlan (helyrajzi szám: ) (589 m 2 ), melynek tulajdonosa a Kispest Rózsatéri Református Egyházközség. Ezen helyezkedik el a teljes tetőtérrel együtt 301 m 2 -es óvodaépület. Ingóságok: A fentiekben felsorolt, az intézmény által használt épületekben, épületrészekben ill. telkeken lévő nagyobb értékű ingóságok az intézmény tulajdonát képezik. 19. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: A fenntartó a fent nevezett ingatlanokat térítésmentesen az intézmény rendelkezésére bocsátja. Az intézmény vezetője az ingatlanokat nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg, csak a fenntartó hozzájárulásával. Az intézmény vezetője az ingatlanok egy évet meghaladó bérbeadásáról a tulajdonosokkal köteles egyeztetni. 20. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény igazgatóját Kispest Rózsatéri Református Egyházközség Presbitériuma nevezi ki határozott - 5 éves - időtartamra. A vezető felett a munkáltatói jogkört a fenntartó gyülekezet vezető lelkésze gyakorolja. 21. Az intézmény képviselete: Az intézmény képviseletét az intézmény igazgatója látja el. 12

13 3. NEVELÉSI PROGRAM...a református keresztyén nevelés múltban, jelenben és jövőben egyformán ennyi: bizonyságtevő erőt indukálóan bizonyságot tenni arról, hogy Jézus a Krisztus. Ezen pedig a poklok kapui sem vehetnek diadalmat. (Karácsony Sándor) 3.1. Általános elvek A Magyarországi Református Egyház - Krisztus Urunk missziói parancsának engedelmeskedve, az évszázados gyakorlat folytatásaként, tagjai igényének megfelelően, a Magyar Köztársaság Alkotmánya és a Magyarországi Református Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti- és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján - közoktatási intézményeket tart fenn. Működésük és rájuk vonatkozó egyházi szabályozás nem lehet ellentétes azokkal a jogszabályokkal, amelyek a fenntartótól függetlenül valamennyi magyarországi közoktatási intézményre vonatkoznak, ha azok nincsenek ellentétben a Szentírás parancsaival. A református közoktatási intézményekben a nevelés és az oktatás - figyelemmel az állami (önkormányzati) iskolák követelményeire, továbbá a magyar református iskolák autonóm életéből és hagyományaiból következő művelődési anyagra - Istennek a teljes Szentírásban adott kijelentése, valamint a Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik. A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor tett szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református közoktatási intézmény, amely a gyermeket Krisztusban testvérnek fogadja el. A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református közoktatási intézmények célja és feladata, hogy óvodásait, tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni; református óvodásait, tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, nem református óvodásait, tanulóit - vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje. Mindezek megvalósítása egyházunk oktatási intézményeinek évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és pedagógiai kultúrájára épül, és azt fejleszti tovább. Intézményünk valamennyi munkatársa magára nézve kötelező érvénnyel elfogadta az ETIKAI KÓDEX ajánlásait 13

14 3.2. Helyzetelemzés /Előzmények, környezeti elemek/ Iskolánk elődje a Karácsony Sándor Iskola 1990 szeptemberében indult egy osztállyal, egy 24 négyzetméteres bérelt teremben 14 tanulóval, egy főállású és egy félállású pedagógussal, alapítványi fenntartással. Az iskola ötlete két rózsatéri fiatal: Jacsev Jordánka ( később Donáth Jordánka ) és Soós Katalin személyéhez fűződik. Ez azok közé az esetek közé tartozik, ahol az egyéni kezdeményezés és a társadalmi igény találkozik. Az indítás nehézségei sem riasztották el a szülőket és megkezdhettük a növekedést, fejlődést. A mostoha körülmények után 1991 februárjában átköltöztünk egy volt pártházba, ahol egy évig maradhattunk decemberében közölték velünk, hogy a pártházat eladták az OTP - nek, és a következő félévet egy háromtermes óvodában kell elkezdenünk. Onnan 1993 nyarán költöztünk át jelenlegi helyünkre, mely egy olyan épület volt, ami eredetileg bölcsődének épült, majd óvodát és később iskolát alakítottak ki belőle. Ez az ingatlan Kispest kertvárosban helyezkedik el, régi családiházas övezetben, egy zsákutca végén. Kispest önkormányzata elismerte a működésünket, és nem mint konkurenciára tekintett ránk, hanem mint a kerület egy színfoltjára. Segítőkészségüket többek között az is alátámasztja, hogy jelenlegi székhelyünket bérleti díj nélkül bocsátották rendelkezésünkre től a növekvő tanulólétszám, majd a 6 osztályos struktúra 8 osztályosra történő átalakítása miatt, szinte folyamatosan építkeztünk, bővítettük az épületeket, aminek eredményeként 8 osztály infrastrukturális hátterét biztosító épületegyüttest alakítottunk ki, mely eleget tesz a jelenlegi törvényekben foglalt előírásoknak. A beruházás értéke meghaladta a 140 millió Ft-ot. Ezt, mint a mi mennyei Atyánk újabb csodájának fogtuk fel, melyért rendkívül hálásak vagyunk. A szülők nagy része azért íratta hozzánk gyermekeit, mert más iskolát szeretett volna, mint a többi. Ezzel szemben egyre több jelzés érkezett arra vonatkozólag, hogy vállaljuk föl a keresztyén szellemiségen belül a református arculatot ban megértek a körülmények az átalakulásra. Új nevünk Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola lett. Természetszerűleg az iskola életét egyre jobban meghatározta a fenntartó, a Kispest - Rózsatéri Református Egyházközség, és így fokozatosan alakultunk át gyülekezeti iskolává. Tanulóink azonban csak kisebb részben jöttek a saját gyülekezetünkből, nagyobbrészt a kerületből és a környező református és katolikus gyülekezetekből érkeztek. Abban az időben csak két református általános iskola működött egész Budapesten, így vonzáskörzetünk is igen nagy volt. Később a nevünket a törvényi előírások miatt Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskolára kellett módosítani. Már régebb óta foglalkoztunk a gondolattal, hogy egy óvodával kellene bővülni, és a szülők is jelezték ezt az igényüket. Istennek hála, 1997 szeptemberében az óvoda elindulhatott egy vegyes csoporttal templomunk földszintjén 20 óvodásnak adva helyet márciusáig a következő évre az óvodai csoportban felszabaduló 3 helyre 17 gyermek jelentkezett. Ez megerősített bennünket abban a tervünkben, hogy amint lehetőség adódik, még egy óvodai csoportot kell elindítanunk. Hála Istennek szeptember 1-től ez is lehetségessé vált, hiszen újabb pénzforrások megnyílásának köszönhetően (szülői adományok, a fenntartó gyülekezetünk, az alapítványunk, ill. a XIX. kerületi Önkormányzat támogatásai, valamint a gazdagréti református gyülekezetek és a Halacska Református Óvoda kölcsönei) felépült az 14

15 iskolával szomszédos telken az új óvoda, ahova - mostmár két vegyes csoportra bővülve az óvodai tagintézményünk átköltözhetett. Óvodánk sajátos program szerint működik, amelyben az alapprogramban foglaltak kiegészülnek a keresztyén értékek hangsúlyozásával. A hozzánk járó gyermekek családi és szociális helyzete rendkívül változó. Közel tíz százalékuk csonkacsaládból származik, de magas a három, vagy többgyermekes családba tartozó tanulók és óvodások száma is. Mindkét csoport legnagyobb része szegény, és szociális segítséget igényelne. Megfigyelhető tendencia az is, hogy egyre több sajátos nevelési igényű tanuló jelentkezik az iskolánkba. Mindez fokozott odafigyelést követel az iskola vezetésétől és a pedagógusoktól, valamint azt, hogy 2008 szeptembertől bevezessük iskolánkban az integrált nevelést Sajnos az anyagi segítségre igen szerény lehetőségeink vannak, de az intézményünket támogató Karácsony Sándor Iskola Alapítvány forrásait kihasználva igyekszünk támogatást nyújtani a rászorult családoknak. A szülők a korábbi felmérések szerint elsősorban a keresztyén szellemiség és a családias légkör miatt íratták be hozzánk a gyermekeiket, de hangsúlyos volt az az elvárás is, hogy igyekezzünk felkészíteni a tanulókat a sikeres gimnáziumi felvételikre is, és a tehetséggondozást is kezeljük kiemelten. Az eddigi tapasztalataink, az intézményünk felé megnyilvánuló érdeklődés, a folyamatos jelentkezés arra enged következtetni, hogy ha Istennek is kedves, intézményünk működésének feltételei továbbra is biztosítva lesznek, és így az Ő segítségével folytathatjuk nevelői és missziói tevékenységünket óvodánkban és iskolánkban. 15

16 3.3. Az intézmény vezetési struktúrája Presbitérium Igazgatótanács Igazgató Diák önkorm. Szülői Fórum Gazdasági vezető Vezető óvónő Ált.ig.h. Tanügyig.ig.h. Titkár Gondnok Óvónők Alsós mk. vez. Konyhalány Takarítók Dajka Tanárok Tanítók-napközisek A személyi és a tárgyi feltételek az Óvodai nevelési programban, valamint az Iskolai nevelési programban találhatóak Környezeti nevelési program I. számú melléklet 3.5. Egészségnevelési program II. számú melléklet 3.6. Fogyasztóvédelem III. számú melléklet 16

17 4. AZ ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA 4.1. Óvodánk személyi feltételei Óvodánkban 4 szakképzett óvodapedagógus és 2 dajka dolgozik. A 2 vegyescsoportba 48 óvodást veszünk fel Óvodánk tárgyi feltételei Az új óvodaépület az iskola szomszédságában, csendes kertvárosi környezetben van, ahol kicsi a forgalom, és tiszta a levegő. Feladataink: A gyermekek környezetében olyan optimális feltételeket teremteni, amelyek megfelelnek életkoruknak, fejlettségüknek, egyéni sajátosságaiknak, amelyek biztosítani képesek a megfelelő testi-lelki fejlődésüket és segítik az esztétikai ízlésviláguk kialakítását. Biztosítani az óvodai nevelésünk megvalósításához szükséges tárgyi feltételeket. A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon és a gyermekek biztonságára figyelemmel elhelyezni. Megfelelő munkakörnyezetet biztosítani az óvodai munkatársaknak, esztétikus csoportszobát a gyermekeknek és lehetőséget teremteni a szülők fogadására. Udvar: Arra törekszünk, hogy gyermekeink minél több időt töltsenek a szabadban. Udvarunkon egy nagy diófa is található, amely természetes árnyékot ad, de megfelelő nagyságú napos területtel is rendelkezünk. Két homokozónk van, és az udvar felületét úgy alakítottuk ki, hogy labdajátékra, ill. kis motorok, járművek stb. közlekedésére is alkalmas legyen. Ezenkívül játéktárolót is elhelyeztünk. A szabad mozgás érdekében az edzés megfelelő mozgásfejlesztő eszközökön és eszközökkel történik, melyek lehetőséget adnak a sokféle mozgástevékenységre. Így rendelkezésre áll: - biztonságos, hordozható, műanyag csúszda - különböző méretű labdák - ugrálólabda földre rajzolt ugrálók 17

18 A családjáték továbbfejlesztésére szolgáló udvari eszközök: - babakocsik, - udvarra kivihető asztalok, székek, - nagyméretű autók, műanyag járművek Épület: Az új épület minden olyan helyiséggel rendelkezik, amit a vonatkozó jogszabályok előírnak (2 csoportterem, öltöző, vizesblokk, vezetői szoba, nevelői szoba, vizesblokk a munkatársak részére, takarítószertár, raktár, és 2 tetőtéri helyiség, ami szintén tárolásra alkalmas.) Tornaterem és orvosi szoba az épületen belül nincs, de az óvoda is igénybe veheti a szomszédos iskola orvosi szobáját és tornatermét. Bútor: Az óvoda az indulásakor többnyire használt bútorzattal rendelkezett, de ezt szülői segítséggel, valamint a nyáron beszerzett új bútorokkal már szinte teljesen lecserélte. Az újonnan kapott bútorok már egységes szabványúak és gyermekméretűek. Az új óvodaépületben biztosított valamennyi gyermek részére az ágy (48 db.) és a 3 garnitúra ágynemű. Öltöző felszerelése: - 48 főre elegendő gyermekméretű öltözőszekrény - tükör Eszközellátottságunk közepesnek mondható, de rendelkezünk a minimális eszközjegyzékben előírt dolgokkal Munkarend Az óvoda nyitva tartása Délelőttös óvónő (Pénteken: ) Délutános óvónő (Pénteken: ) Délelőttös dajka Délutános dajka Az óvodai nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. 18

19 4.4. Szervezeti és időkeretek Napirend A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú, párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. A napirend alakítása során fontosnak tartjuk a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítását, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A két csoport egymáshoz hangolt napirendje lehetővé teszi az óvodai élet, a tevékenységek folyamatosságát, gördülékenységét mindkét csoportban. A gyermekek érkezése, szabad játék Áhítat Mosdóhasználat Reggeli (nem folyamatos) Tevékenységben megvalósuló tanulás, öltözködés Szabad játék a levegőn, séta, mindennapos mozgás (teremben vagy szabad levegőn, egyéni szükségleteknek megfelelően) Vetkőzés, készülés az ebédhez, napososok terítése Mosdóhasználat Ebéd Tisztálkodás fogmosás, alváshoz készülődés, pizsamára öltözés, mese Pihenés, alvás (a délben hazamenő gyermekeket 13 óráig el kell vinni) Folyamatos ébredés, öltözés, frissítő testnevelés Tisztálkodás, folyamatos uzsonnázás, játék A várakozási időben mindennapos a mondókázás és verselés. A lelkész hétkezdő áhítatot tart az óvodásoknak Hetirend A hetirend ugyanúgy, mint a napirend a folyamatosságot, a rendszerességet és a nyugalmat biztosítja. Ezen kívül lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségével a gyermekek napi életének megszervezéséhez. A beszoktatás idején figyelünk arra, hogy minél rugalmasabb heti rendet állítsunk össze. A hetirend kialakítása az óvónő feladata. Összeállításánál figyelembe vesszük az adott csoport és a gyermekek igényeit, képességeit, ill. a másik csoport hetirendjét. 19

20 4.5. Óvodánk jellemzői Gyermekkép A kisgyermek a felnőttektől függő, érzékeny, fejlődő személyiség, önálló, egyénenként változó testi, lelki szükségletekkel, akit gondoskodás és különleges védelem illet meg. A gyermeki személyiséget úgy definiáljuk, mint az egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető indivídum és szociális lény aktivitását. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, a belső fejlődés - az érés - sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Gyermekképünk egy derűs, vidám személyiség kibontakoztatására irányul. Az a gyermek boldog, kiegyensúlyozott, aki testben és lélekben harmóniában van önmagával és környezetével. A kisgyermek számára legfontosabb a szívet-lelket melengető családi környezet. Ebben a környezetben elsősorban a szerető szülő által mutatott helyes és szép példamutatás az, amely egész életének meghatározója lehet. Nevelésünk folyamán szeretnénk: - megalapozódjon hitbeli életük - őszinteségre,igazmondásra törekedjenek - becsületesek - tisztelettudók - egymáson segítők - kötelességtudók - szülőszeretők - a szépet kedvelők - szeretettel, türelemmel, kitartással bírók legyenek Óvodakép Egyházi óvodaként életünk egészét áthatja a keresztyén nevelés. E szerint neveljük a ránk bízott gyermekeket. Az óvoda nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. Tehát nem csupán "megengedi", hogy a gyermek fejlődjön, nem passzívan szemléli ezt a fejlődést, hanem lehetővé teszi, elősegíti azt, tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével. A személyiségfejlesztés fontos eszközének tekintjük a keresztyén nevelést, a játékot, a cselekvő tapasztalást és a munka jellegű játékos tevékenységeket. Elsődleges feladatunk: - hit és szeretet legyen az uralkodó szempont - érzelmi nevelés fontossága - lelki nyugalom megteremtése 20

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT Az eredeti Alapító Okirat hatályba lépett: 2012. augusztus 1-jén A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete, mint fenntartó - a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, 2011. 1188 Budapest, Podhorszky u. 51-55. Tel: (06-1) 295-0172 Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium ALAPÍTÓ OKIRATA A 2007.02.24-i

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Általános iskolák Pedagógiai Programjának

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A Gombai Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A Gombai Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2217 Gomba, Iskola u. 2. / Fax: 29/433-261 E-mail: iskola@gomba.hu A Gombai Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium * 3360 Heves, Dobó u. 29. (/ Fax: 36/346-118, 36/346-897

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Bajza Utcai Általános Iskola

Bajza Utcai Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Bajza Utcai Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény

1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény I. 8. Alapító okirat 1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény 2. Székhely: 6300 Kalocsa, Asztrik tér

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben