A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban."

Átírás

1 Távmunka ismeretek A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban. Cél: megismerni a különbözı munkahelyrıl érkezı hallgatókat és felmérni a képzéssel összefüggı elvárásaikat, motivációjukat. Ezek alapján alkalmazkodni az esetlegesen felmerülı speciális elvárásoknak, igényeknek, melyek a kurzussal kapcsolatban felmerülhetnek. Bemutatatni a különbözı távmunka fogalmakat és az értelmezési disputa jelentısségét. Röviden bemutatni, hogy alakult ki a távmunka és mik az alapvetı ismérvei. A következıkben néhány fontos megállapítás és tény olvasható az óra anyagából, mely a vázát képezi az elıadásnak. Az elıadásokhoz tartozó irodalom megtalálható a 6. elıadásokról szóló leírást követıen. Az információs technológia és a fejlett kommunikációs infrastruktúra egyenes következményeként elkerülhetetlenül rugalmas szervezıdések jönnek létre és új szemlélető munkamódszerek fejlıdnek ki. Ennek kiemelkedı példája a távmunka. A távmunkának megvannak azonban a történelmi elızményei: a hírügynökségi tudósító vagy akár a nagykövet különleges távmunkásnak is tekinthetı, még abban az értelemben is, hogy a távközlés csatornáin keresztül tartja a kapcsolatot a központtal. Az otthoni munkának, a bedolgozásnak pedig évszázados hagyományai vannak. Az általam késıbb definiált távmunka: egyike az új, divatos kifejezéseknek, holott a magasan kvalifikált értelmiségi és menedzserkörökben már évtizedek óta valóság. Sıt, bizonyos tudományos berkekben 1 más, mint távmunka, már nincs is. A mai értelemben vett távmunka mégis minıségileg és mennyiségileg is más, mivel ennek alapja az egész gazdaságot és társadalmat átalakító technológiai szervezeti 1 Nyíri Kristóf, az Uniworld Virtuális Egyetem (www.uniworld.hu) vezetı professzora, Wesselényi Andrea (1999) A távmunka térhódítása, Teleházak és távmunka Magyarországon Budapest, Teleház, 248.o

2 változás. E kettıs folyamat eredményeképpen jelentıs változásnak lehetünk tanúi a munkavégzés gyakorlatában a szellemi munkakörök jelentıs részében. A szociálpolitikának abban lehet szerepe, hogy ösztönözze és növelje a hátrányos társadalmi csoportok és egyének táv-munkavégzési lehetıségét. A távmunka olyan, döntıen szellemi tevékenység, amelyben az otthon, kihelyezett irodában ( back office ), vagy éppenséggel egy teleházban dolgozó munkavállaló végez feladatokat a távolban lévı munkáltató megbízásából, akinek munkája eredményét távközlési csatornán is továbbíthatja. A munkáltatójával történı kapcsolattartása történhet személyesen, illetve elektronikus úton is. Ezen kívül azonban számos távmunka-fogalom létezik, mely eltérı országonként, és eltérı az ország statisztikai és a köznapi gyakorlatban is. Részben ezzel magyarázható az egységes távmunkára vonatkozó statisztikai adatok hiánya. A távmunka definiálásának feladata számtalan nehézséggel járhat, melyek három különbözı dimenzió mentén különíthetıek el: 1. Eszköz Szükséges-e valamiféle eszköz használatához kötni a távmunka végzését? Ha nem, akkor olyan problémákba ütközhetünk, hogy a taxistól a pizza futárig bárki távmunkás lehet. Ha igen, akkor mi az az eszköz, amit a távmunka végzéséhez kötünk? A számítógép, mobiltelefon. További nehézséget jelent, ha a távmunka meglétét valamilyen elektronikus adatátviteli technológiához kötjük. 2. Tér Csak az otthoni munka elfogadható, vagy az ügyfélszolgálati központban lévı ( call center ) is? A mobil munkahelyrıl való munkavégzés mennyiben tekinthetı távmunkának? 3. Idı

3 Heti hány óra munkavégzéstıl mondható, hogy valaki távmunkát végez? Ha a plusz munkáját hazaviszi, az távmunka? Ha a héten csak 2 napot van benn a munkahelyen, s a többi idıben máshonnan dolgozza ugyanannak a munkáltatónak, az távmunka? A távmunka szélesebb értelmezésben jellege szerint lehet: 1. Otthon végezhetı: Ide sorolható a leírók, adatrögzítık, fordítók, egyes kutatók, adatfeldolgozók, könyvelık, stb. a számítógép és távközlési technika révén a munkahelytıl távol (is) elvégezhetı tevékenységek. 2. Mobil módon végezhetı: Akik mobil módon végzik munkájukat általában a munkáltatójuk telephelyétıl távol mint például a biztosító társaságok ügynökei, a gazdálkodó szervezetek regionális menedzserei, vagy az üzleti tanácsadók. De ide tartozhatnak a körzeti orvosok és a házi ápolást végzık is. 3. Szatellit állomásokon ( satellite office ): a drága városközpontokból vidéki régiókba kitelepített munkahelyek, ahol olcsóbb ingatlan és munkaerı, s bıséges a munkaerıforrás. (Például a call centerekben végzett munkák.) Távmunka-definíciók Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) definíciója alapján a távmunka az a munkatevékenység, amit nem a munkáltató telephelyén végeznek, valamint számítógép használatot és a folyamatos online kapcsolatot feltételeznek. Ez egy elég szők definíciónak tekinthetı, mivel a folyamatos online kapcsolatot kevés munkáltató engedheti meg magának. Az ILO négyfajta távmunkát különböztet meg: 1. Otthonukban távmunkát végzık (hometeleworkers) 2. Változó munkahelyrıl dolgozók (multilocational eworkers) 3. Egyéni vállalkozók (self employed) 4. E-munkára képes egyéni vállalkozók 2 (eenabled self employed) 2 Egyéni vállalakozók, de nem nyújtanak üzleti szolgáltatásokat.

4 Az Amerikai Statisztikai Hivatal tágabb (telework) definíciója: az egyéb iparba bedolgozóktól kezdve a taxisokon keresztül, (akik helyi kommunikációs csatornán kapnak információt az utasok tartózkodásáról) a telemarketingen át egészen a fent említett távmunkát is magában foglalja. Ennek tulajdonítható az amerikai távmunkások sokkal jelentısebb elıfordulási aránya. Az Európai Unió 1993-ban mondta ki elıször az információs társadalom stratégiai jelentıségét az úgynevezett Fehér Könyvben szeptemberében az Európai Bizottság kezdeményezésére megbeszélés-sorozat kezdıdött az európai munkaügyi szervezetek részvételével. Ennek eredményeként június 16-án elfogadták az Európai Távmunka Megállapodást Framework Agreement on Telework -t, amely a tripartit érdekegyeztetés egyfajta nemzetek feletti intézményeként értékelhetı (még ha nem is ratifikálták azt minden országban). Ennek alapján: A távmunka olyan munkaszervezési és/vagy munkavégzési forma, mely a számítástechnikát egy munkaviszony keretei között veszi igénybe, illetve ahol a munkát, mely a munkaadó telephelyén is végezhetı lenne, rendszeresen attól távol végzik. A távmunka formájában gyakorolt munkakörök: Adatbevitel, adatrögzítés, digitalizálás Adatfeldolgozás Ügyviteli feladatok Számvitel, könyvelés, leltárkészítés Fordítás Sajtófigyelés Kutatás, elemzés Tervezés Oktatás Távdiagnosztika, távfelügyelet

5 Tanácsadás, konzultáció Szoftverfejlesztés Ügynöki tevékenység PR tevékenység, reklámozás Elektronikus kereskedelem Elektronikus ügyfélszolgálat A távmunka alkalmazásának: elınyei, hátrányai, valamint elıfeltételei. Cél: példákon keresztül bemutatatni a távmunka elınyeit, hátrányait, veszélyeit. Mik vezethetnek a rossz kialakításhoz és hogyan lehet kiküszöbölni ıket. Bemutatni a távmunka elıfeltételeit. A következıkben néhány fontos megállapítás és tény olvasható az óra anyagából, mely a vázát képezi az elıadásnak. Az elıadásokhoz tartozó irodalom megtalálható a 6. elıadásokról szóló leírást követıen. A munkavállalók számára A munkavállalók számára elıny, hogy mentesülnek a sok idıt és pénzt igénylı mindennapos munkába járástól és tágabb keretben, rugalmasabban választhatják meg a munkára fordított idıt. Szabadabban választhatják meg munkahelyüket, nincsenek a telephelyhez kötve: távoli cégeknek is vállalhatnak munkát. Az utazás adta szabadidı miatt, több idıt tölthetnek családjukkal. Az elektronikus munkabörze révén javul a munkához jutás esélye. Elegendı munkakínálat esetén a távmunkás válogathat a felkínált munkákból. Szabadon kiválaszthatja a maga számára legszimpatikusabb munkaadót anélkül, hogy azzal közvetlenül, személyesen találkozna. Egyidejőleg több munkaadónak, többféle munkát végezhet. Gyorsabban változtathat munkáltatót. Kevésbé kiszolgáltatott a munkáltatójának (amennyiben tágabb körben választhat más munkahelyet is.) Kevésbé kell egy hierarchikus szervezet életében részt vennie.

6 Nincsenek életkori kötöttségek, életkori korlátok. Képzettségének és képességének megfelelı munkát választhat. Településtıl, lakóhelytıl függetlenül kereshetı és vállalható a munka. Munkahelye rugalmas és a változó élethelyzetekhez inkább alkalmazkodik. Növeli az egyén szabadságát, mérsékli kötöttségeit. A kisgyermeküket nevelı szülık, a betegeket vagy idıs embereket otthon gondozók és a csökkent munkaképességőek is munkaalkalmat találhatnak. A munkavállalók számára hátrányok fakadhatnak a munkajogi rendezetlenségbıl. Nem szabályozottak azok a jogi feltételek, melyek biztosíthatnák a munkaadó által munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló, munkaszerzıdésben szabályozandó területeinek összességét. További nehézséget okozhat, hogy egy úgymond virtuális munkaviszony könnyebben lehetıvé teszi a munkaadó számára a feketén történı foglalkoztatást, mely egyértelmően a munkavállaló kiszolgáltatottságát növeli. Tömegesen, általában az alacsonyabb felkészültséget igénylı munkákat és a jól standardizálható feladatokat helyezik ki a cégek, amiért igen szerény bért fizetnek. A feladatokat úgy állapítják meg, hogy azok elvégzéséhez a munkaidı csaknem minden percét fel kell használnia. Tapasztalatok szerint például, amíg a központi munkahelyeken dolgozók munkaidejük alig több mint felét töltik tényleges munkával /a többi kapcsolattartásra, szünetekre és munkahelyen belüli helyváltoztatásra megy el/, a távmunkások munkaidejük 89%-át tényleges munkával töltötték 3. Így valójában nem a szabadon eltölthetı idejük a több, hanem a nem közvetlen munkára fordított idejük helyének a megválasztása szabadabb. A távmunkás, munkáját izoláltan, a hagyományos munkahely mindennapos emberi kapcsolataitól elszakítva végzi. A munka magányos jellegét súlyosbíthatja annak standardizált jellege. Az Internet adta új lehetıségek kompenzálhatják a mindennapos munkahelyi kapcsolatokat. Erre már manapság is számtalan példa van. Itt gondolok azokra, akik órákon keresztül csevegnek csevegı programok segítségével ( IRC, ICQ és egyéb csevegı csatornák), vagy valamely más internetes kommunikációs formát választanak, s szinte megszállottan használják. Ehhez kapcsolódik, hogy a távmunkát otthon végzı munkavállalóval egy 3 Távmunka Kht.(1998): Távmunka Nemzetközi kitekintés alapján Távmunka Kht. Budapest

7 háztartásban élık életminısége romlik. További negatívum, hogy nincs igazán elırejutási perspektíva. Még a váltott távmunkát pár napot otthon, pár napot az irodában végzık esetén is hátrányok jelentkezhetnek a karrierperspektívákban. A dolgozó nem kap rendszeres közvetlen visszajelzést a munkája ellátásának minıségérıl. Bár ezt is megfelelı vállalati modell és vállalatirányítás segítségével orvosolható. Ehhez kapcsolódik, hogy a most létezı ipari és szolgáltató szervezetek felépítése és mőködése kevéssé alkalmasak egy ilyen típusú munkaforma munkavállalók és munkáltatók számára egyaránt elınyös integrálására. A munkaadók számára A munkaadók számára elıny új munkahely létrehozásánál, a távmunka alacsonyabb költsége. Így a cég telephelyén kisebb a helyigény, kevesebbet kell fordítani az ingatlan létesítésére és fenntartására. A távmunka keretében megvalósuló új munkahely kialakítása a harmadába, legfeljebb a felébe kerül a hagyományos munkahelyének, s a munkaidı kihasználtsága lényegesen jobb. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara tapasztalatai szerint, ma egy átlagos irodai munkahely fizikai kialakítása 2 millió, a technikai infrastruktúra kiépítése 580 ezer, a munkahely éves üzemeltetési költsége pedig 672 ezer forintba kerül. Ezzel szemben a távmunkahely kialakítása esetén a munkahely fizikai kialakítása nem igényel költségeket, a technikai infrastruktúra kiépítése 850 ezer, míg a munkahely éves üzemeltetési költsége 119 ezer forintba kerül. Korszerő, kellıen gyors, internetezésre is alkalmas számítógépes munkahely kommunikációs vonallal együtt mai árakon már ezer forintból is létrehozható. Rugalmas létszámgazdálkodás valósítható meg, mindig annyi munkaerı foglalkoztatható, amennyire éppen szükség van. Rugalmas munkahely, amely a változó feladatokhoz, igényekhez gyorsan alkalmazkodik. A fajlagos ráfordítások gyorsan megtérülnek. A növekvı mennyiségő távmunkavégzés fajlagosan csökkenı anyagi ráfordításokkal jár. Az elvégzett munka biztonságosan, elektronikusan védetten és gyorsan érkezik meg. Az adott vállalkozás szervezeti formájához, nagyságához, tıkeerejéhez egyaránt jól illeszthetı a távmunka.

8 A munkaadók számára hátrányt jelent a nehézkesebb munkaszervezés, a többlet adminisztráció terhe. A feladat megváltozása esetén a személyes eligazításnál körülményesebb a kapcsolattartás, a feladat meghatározás. A rendkívüli és a sürgıs munkákra, a többféle feladatot magukban foglaló munkakörök betöltésére a távmunkások kevésbé alkalmasak, mivel ilyen esetekben a feladatok kiadása közvetlen ( face to face ) kommunikációban a leghatékonyabb. A motivációjukat vesztett távmunkások hamarabb és könnyebben elveszíthetik lojalitásukat vezetıjük, vagy cégük iránt, ami munkakultúrájuk megváltozásához vezethet. Ez a folyamat ugyanakkor az irodában dolgozók lojalitását és munkakultúráját is negatívan befolyásolhatja. A távmunkában dolgozót sokkal nehezebb teamben, csoportban foglalkoztatni, mivel a kevés személyes kommunikáció okán nem alakulhat ki közte és a team/csoport többi tagja között valós összetartás. Biztonsági kockázatot jelenthet távmunkások alkalmazása, mivel a vállalat/intézmény adatbázisához való távoli hozzáférés lehetısége már önmagában is hordozza a feltörés veszélyét. A távmunka elıfeltételei: - humán elıfeltételek - technikai elıfeltételek - szabályozási környezet - tevékenység kiválasztása, szabályozása A távmunka helyzete Magyarországon Cél: bemutatni a távmunka mai magyar helyzetét. Hol tartunk, s miért. Fıbb szereplık, környezet. Mi várható? A következıkben néhány fontos megállapítás és tény olvasható az óra anyagából, mely a vázát képezi az elıadásnak. Az elıadásokhoz tartozó irodalom megtalálható a 6. elıadásokról szóló leírást követıen.

9 A távmunka elterjedése szoros kapcsolatban áll az adott ország informatikai fejlettségével, számítógép ellátottságával és a hálózati hozzáférések széleskörő elterjedtségével. A Központi Statisztikai Hivatal által kibocsátott adatok eligazítást nyújthatnak abban a tekintetben, hogy miképpen alakult a személyi számítógépek száma a magyarországi háztartásokban 1992 után. Természetesen ebbıl nem lehet mechanikus következtetéseket levonni a távmunkások számára vonatkozóan, sıt a számítógép használat céljára, s a gépek korszerőségére sem lehet következtetni. Az sem mellékes kérdés, hogy milyen társadalmi rétegek rendelkeznek a távmunkavégzés infrastruktúrájával ben 100 háztartásra 4 számítógép, ( 95-ben 6, 98-ban 8) 1999-ben pedig már 12 gépet jeleztek az adatok. A 2001-ben kiadott tudásiparról kiadott OECD jelentés alapján szemmel látható a különbség Hollandia (69%), Dánia (65%), Svédország (60%) másrészrıl pedig Olaszország (28%), Franciaország (27%) és Törökország (12%) között. Az adatokból jól látszik, hogy jelentıs különbségek találhatóak az Európai Unión belül. Ez a különbség jelentkezik Magyarországon belül, hiszen a gazdaságilag fejlett régiókban sokkal többen rendelkeznek otthoni számítógéppel, mint a fejletlenebbekben ben a háztartások 30%-a rendelkezett számítógéppel, 12%- a otthoni Internet hozzáféréssel. Ez utóbbi adat is jelentısen elmarad az EU-s átlagtól. Egyedül a szélessávú Internet hozzáférések elterjedésében mutathatóak fel európai szinten kedvezı adatok. Az otthoni számítógép- és hálózati hozzáférést vizsgálva három meghatározó társadalmi csoportot különböztethetünk meg. Elıször is a fiatal felnıttek inkább birtokolnak számítógépet, mint az idısebbek. Másodszor, a magas jövedelmi státusúak és a felsıfokú végzettségőek szignifikánsabban birtokolnak számítógépet, mint az alacsony jövedelmő és alacsony képzettségőek. Harmadszor egy érdekes korreláció: a gyerekes családokban (kivéve a 3, vagy több gyerekes nagycsaládokat) inkább megtalálható a számítógép, mint az egyedülállóknál, vagy a gyerektelen háztartásokban. Ennek hátterében bizonyára a jövı felé tekintés és az oktatási cél állhat. A számítógépre költött fejlesztési kiadásokat is hasonló korrelációk jellemzik.

10 Hasonlóan az Európai Unióhoz, a távmunka humán elıfeltételeit tekintve lényegében Magyarországon is ugyanazok a kívánalmak fogalmazódnak meg, mint az irodai munkahelyen dolgozó esetében: a rugalmasság, a feladatokhoz való alkalmazkodás, az együttmőködés képessége, a jó kifejezı és problémamegoldó készség, a határidık betartása, az önálló munkára való alkalmasság. Tehát a távmunkában dolgozni kívánóknak, speciális igényeknek általában - a munkáltatók szerint - nem kell megfelelniük. Épp ezért nem részesítik a munkavállalókat speciális képzésben. Általában nem újonnan vesznek fel, hanem a meglévı munkaerı-állományból toborozzák a távmunkásokat, mivel róluk már kialakult véleményük van, s jobban meg tudnak bízni bennük. A váltás nem a kényszer eszközével, hanem szabad választás alapján történik az esetek nagy részében, hiszen a munkáltatónak nem érdeke, hogy motiválatlan dolgozzanak távmunkában. Azon cégeknél, ahol hasonló munkakörben távmunkában és nem távmunkában is dolgoznak, ott a dolgozók bére azonos. A távmunkások néhol költségtérítési átalányban részesülnek, ami a többlet költségeik fedezésére szolgál (maximum körülbelül bruttó Ft értékig). Általában a cégek, a munkavállalók rendelkezésére bocsátják a mobil telefont, vagy/és számítógépet. Karbantartásuk a munkáltató felelıssége, de az adott szervezet szervizhálózatát bármikor igénybe vehetik. Az otthoni munkafeltételek kialakításába a cégek nem nyújtanak segítséget. A távmunka szabályozása: munkajogi és társadalombiztosítási kérdések Az elmúlt 140 évben kiformálódott a hagyományos munkavégzés állami szabályozása, a munkaügyi kapcsolatok formájában, mely a tömegtermelés bázisán jött létre 4. Azaz feltételez egy horizontálisan és vertikálisan tagolt szervezetet, s az ehhez tartozó technológiai fegyelmet és közvetlen ellenırzöttséget, s kötött idıfelhasználást a munkavállalók viszonylag nagy tömegei esetében. A hagyományos munkaszervezeteken kívüli foglalkoztatás, az önálló, szellemi távmunka, a hálózat jellegő szervezettben végzett munkavégzés szabályozása kihívást jelent a társadalmi-jogi szabályozása számára. 4 Bankó Zoltán (2000) Távmunka az információs társadalom munkajogi kérdései az Európai Unióban és Magyarországon. Jogtudományi Közlöny 2000 június, Budapest

11 De a munkajogi kérdéseken túl a távmunka felvet számos társadalombiztosítási és egyéb technikai kérdést is: Jogosultság a baleset és betegség esetén fizetendı táppénzre, Jogosultság anyasági ellátásra, Jogosultság öregségi vagy rokkantsági nyugdíjra, A munkanélküli segély folyósítása, Éves fizetett szabadság igénybevétele, Tisztázni kell a felelısségi viszonyokat, A biztosítások kérdése, Az adatkezelés problémája, A technikai eszközök otthoni magán célra történı használatának jogi szabályozatlansága. A távmunka szereplıi: - munkáltatók - munkavállalók - munkaügyi érdekképviseletek A magyarországi munkáltatók ma még vonakodnak a távmunka alkalmazásától, pedig annak gazdasági elınyei nyilvánvalóak. A technikai feltételek többnyire adottak, az infrastruktúra fejletlensége 5 ma kevésbé hozható fel indokként, az elmaradás oka elsısorban emberi tényezıkben, a menedzseri gondolkodásban és gyakorlatban keresendı. A munkáltatókban túl nagy a bizalmatlanság a távmunkával, és általában a új és ismeretlen munkaszervezési formákkal szemben. Így gyakorlatilag nem sok táv-munkahely létesült. A magyarországi távmunka elterjedését nehezíti az is, hogy az állam nem találta meg a helyét a távmunka támogatásában, illetve a távmunka-foglalkoztatás ösztönzésében. Néhány távmunkát 5 Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács I. félévi tevékenyégérıl szóló tanulmány szerint

12 ösztönzı pályázat hosszú távon is sikeresnek bizonyult, a többség azonban kudarccal végzıdött. A távmunka hazai története és alkalmazása: sikeres és sikertelen példák a hazai alkalmazásra. Cél: mi vezetett a távmunka alkalmazásának jelenlegi gyakorlatához Magyarországon. Több példán keresztül bemutatni a sikeres és sikertelen próbálkozásokat, gyakorlatot. A következıkben néhány fontos megállapítás és tény olvasható az óra anyagából, mely a vázát képezi az elıadásnak. Az elıadásokhoz tartozó irodalom megtalálható a 6. elıadásokról szóló leírást követıen. A távmunka magyarországi elıtörténete Az EU legfejlettebb országaival összehasonlítva, bizonyos késéssel, de elkezdıdött nálunk is a távmunka meghonosítása ban, az egykori Munkaügyi Minisztérium létrehozta az Informatikai Fıosztályt, melynek feladata a távmunka adminisztratív felügyelete volt. A munkaerıpiacot a stabilizálódó munkanélküliség, a foglalkoztatottság alacsony és az inaktivitás magas szintje jellemezte a privatizációt és a gazdasági struktúra átalakulását követıen. A munkaerıpiac radikális átrendezıdése befejezıdött, ugyanakkor az átrendezıdés miatt keletkezett problémák, mint például a regionális, tartós- és ifjúsági munkanélküliség megmaradtak. Ilyen körülmények között vetıdött fel a távmunka végzés meghonosítása Magyarországon, mint a munkahelyteremtés eszköze. A Munkaügyi Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal 1996-ban létrehozta a Modernizációs és Integrációs Projekt Irodát (Promei Kht.). A Kht. a nemzetközi tapasztalatokat és a hazai alkalmazás lehetıségeit egy szakértıi tanulmányban foglalta össze még 1996-ban, mely elemzés eredményeként létrehozták a Távmunka Koordinációs Közhasznú Társaságot (Távmunka Kht.) 1998 januárjában. A szakértıi tanulmányra az optimista megközelítés jellemzı: a távmunkavégzéssel mindenki jól

13 jár, a társadalom, a kormányzat, a munkaadók és munkavállalók egyaránt. Az is megfogalmazódott, hogy a távmunka magyarországi bevezetését célszerő az állam és a versenyszféra közös vállalkozásaként kezelni. A távmunka projekt elsıdleges célja volt, hogy állami forrásokat bevonva ösztönözze a távmunka megismerését és piaci alapú elterjedését Magyarországon elejére a távmunkások és a távmunkaadók számának el kellett volna érnie a kritikus tömeget, innen kezdve a folyamat az elképzelések szerint önfenntartóvá, önfinanszírozóvá vált volna. Az állam és az elsıként csatlakozó magánvállalkozások saját jól felfogott érdekükben is vállalják, hogy megadják a kezdı lökést és az induláshoz szükséges pénzt. A kritikus tömeg legalább távmunkást és távmunkaadót jelent. A projektet menedzselı szervezet a közhasznú szolgáltató központ kialakításával, ismeretterjesztéssel, a munkaadók és munkavállalók pályáztatásával, a közöttük való közvetítéssel, koordinálással, megvalósíthatósági tanulmányok készítésével, mintarendszer mőködtetésével, szerzıdés típusok kidolgozásával, a munkajogi hiányosságok pótlásával, és az adatvédelem kialakításával ösztönözte volna a távmunka elterjedését. Megindul a távmunka népszerősítése és bemutatása a médiákban, a potenciális munkaadók megkeresése, és megnyílik egy adatbázis a Távmunka Kht.-nél amely a távmunkára jelentkezıket várta. Televíziókban, rádiókban, újságokban gyakran jelentek meg népszerősítı mősorok és cikkek. Konferenciákon, értekezleteken s szakmai vásárokon mutatták be a távmunkát és a Kht. szolgáltatásait. Közel 13 ezer ember, mint potenciális távmunkás regisztráltatta magát, de munkáltató csak 1-2 jelentkezett. Egy évvel megalakulását követıen csıdöt jelentett a Távmunka Kht., amit a pazarló cégvezetés, és politikai ellentétek eredményeztek melyek az 1998-as választásokat követıen létrejött Szociális és Családügyi Minisztériummal idılegesen nehézzé tették az együttmőködést. A Kht. a szolgáltatások beindítását az államtól várta el végén rendezıdött a Távmunka Kht. adóssága, s 2000 nyarának elején a Kht. együttmőködési szerzıdést kötött a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével (TÖOSZ), hátrányos kistérségi településeken létrehozandó távmunkahelyekrıl, továbbá néhány távmunkást kiközvetítettek vállalkozásokhoz. Ám

14 valós irányító szerepet betöltı szervezetté már nem sikerült válnia, amit nagymértékben determinált az addigra kialakult rossz hírneve is. Mint már írtam, 1996-ban a Munkaügyi Minisztérium Informatikai Fıosztálya kezdett el elıször foglalkozni a távmunka kérdéskörével. Megalkották a távmunka magyar jogi definícióját, mely lényegében a távmunka végzésére alkalmas tevékenységek felsorolásából állt. Szintén e minisztérium tevékenységéhez kötıdik az elsı két távmunka pályázat kiírása. Ezeket több távmunka ösztönzésére kiírt pályázat követte melyek eredményeként több száz új munkahely jött létre, melyek többsége a támogatott idıszak elmúltával megszőntek, illetve átalakultak. A 90 -es évek közepétıl jelentıs figyelem irányult a távmunka felé a média, a társadalom és számos teljesen eltérı társadalmi csoportjai felöl. Megmutatkozik ez számos újságcikkben és publicisztikában, melyekben a távmunka fogalma számos helyen megtalálható és szinte kizárólag pozitív és támogatandó foglalkoztatási formaként, s olykor munkahelyteremtı lehetıségként jelenik meg. Ez utóbbi lehetıség volt az elsıdleges, mely sokak számára roppant mód szimpatikussá és elérendı céllá tette a távmunkát. Sokan ettıl remélték, hogy munkát, illetve kereset kiegészítést találnak. Ezt a reményt leginkább a már említet Távmunka Kht. általi potenciális távmunkás és távmunkaadó toborzás mutatta meg. A távmunkára jelentkezı 13 ezer ember nem képviselt homogén csoportot 6. A regisztrációban résztvevık: 66,3% nı, 33,7% férfi. A férfiak között a legjellemzıbb a éves, míg a nıknél ez éves korosztály. A jelentkezı férfiak 58%-ának, a nık 30%-ának nincs eltartott gyereke. A jelentkezık 25%-a egy gyermekes, 26,3%- a két gyerekes, míg csupán 10%-a 3 vagy több gyerekes. Iskolai végzettség szempontjából közepesen, vagy magasabban képzettek: 25% felsıfokú, míg 65%-a középfokú végzettséggel rendelkezik. A többség (57,7%) rendelkezik idegen nyelvismerettel. Lakóhelyi jellemzık alapján 30% Budapestrıl, 12% Pest megyébıl jelentkezett. Jellemzıen városi településen lakók jelentkeztek. Jelentıs számban találhatóak gyermeküket nevelı nık (15,5% gyes-gyed 6 Neumann László: (2000) A távmunkára jelentkezık munkaerı-piaci kínálata. Munkaügyi Szemle 2000/ o

15 állományú), csökkent munkaképességőek (12%) és diákok (10%). De jelentıs a dolgozó jelentkezık száma is. A távmunkára jelentkezettek csoportja szignifikánsan különbözik a regisztrált munkanélküliekétıl. A távmunkára jelentkezettek egyik része inaktív, a másik pedig foglalkoztatott. A regisztrált munkanélküliek száma elenyészı. A távmunkára jelentkezı 13 ezer fı jelzi a jelentıs igényt e foglalkoztatási forma iránt és azt, hogy igényüket állami segítség nélkül jelenleg lehetetlen teljesíteni, különösen a hátrányos társadalmi csoportok tagjai számára. A távmunkára való igényt számos társadalmi szervezet és érdekvédelmi csoport felismerte, így több olyan lobbi csoport is megalakult, akik elsısorban döntıen állami részvétellel a távmunka népszerősítését és elterjesztését célozták. A múltban és napjainkban a teleházaknak jelentıs érdeke főzıdne ahhoz, hogy állami távmunka program induljon. Ennek érdekében sok helyen próbáltak lobbizni, de eddig sikertelenül. Számukra külön problémaként jelentkezik, hogy a technikai eszközök és a közösségi munkák által létrehozott technikai infrastruktúra, 2-3 éven belül teljesen elamortizálódik, ha addig nem hasznosítják. Jelenleg a teleházhálózatot ugyanis döntıen állami pályázatokon elnyert pénzek, valamint a helyi önkormányzatok esetleges támogatása tartja el. Az országszerte kiépült teleházak megfelelı terepei lennének egy-egy kistérségi munkanélküliséget csökkenteni kívánó állami távmunkaprogramnak. Errıl a távmunka szervezet vezetıi meg vannak gyızıdve, de munka hiányában, csak különbözı elképzeléseiket tudják összehangolni. Példák a távmunka magyarországi alkalmazására: - szoftvergyártó cég - lapkiadó vállalat - távmunka portál - távmunka pályázatok nyertesei - telekommunikációs cég - értékesítéssel foglalkozó cég - könyvelı iroda

16 Cél: Bemutatni miért válik valaki távmunkássá, illetve mi akadályozza ezt meg. A második órában meghívott távmunka keretében dolgozó munkavállalóval beszélgetés a munkájáról és a távmunkáról. A következıkben néhány fontos megállapítás és tény olvasható az óra anyagából, mely a vázát képezi az elıadásnak. Az elıadásokhoz tartozó irodalom megtalálható a 6. elıadásokról szóló leírást követıen. A távmunkások motivációs indítékrendszere, kizáró tényezık A távmunkások különbözı motivációk alapján választják a távmunkát. E mögött gyakran olyan ösztönzı mechanizmusok találhatóak, melyek nem külön-külön egyes okokra, hanem különbözı kombinációban több okra vezethetıek vissza. A motivációt több tényezı befolyásolhatja: életkor, egészségügyi állapot, családi állapot, lakóhely távolsága a munkáltató telephelyétıl, munkakör, személyiségtípus illetve a munkahely féltése. 1. Motiváció Egészségügyi állapot Mozgássérült, illetve bizonyos mentális betegségben szenvedı emberek számára akadályozott, vagy jelentısen megnehezített a hagyományos munkahelyre való eljutás, ezért szívesen választják a távmunkát. A távmunka miatt kevesebb utazásra van szükségük, ami jelentısen megkönnyíti életüket. 2. motiváció Családi állapot A gyereket nevelı szülık (fıleg a fiatal gyereket nevelık) közül többen szívesen dolgoznak otthon. Az otthonról történı munkavégzést a családi élettel jobban összeegyeztethetınek tartják, mint a hagyományos irodai munka esetében. Bár ezt több kutatási tapasztalat nem tartja egyértelmően igaznak. 7 7 EURESCOM kutatás, melyben Norvégia az Egyesült Királyság, Portugália és Izland vett részt. A kétéves kutatás egyik érdekes és meghökkentı felismerése, hogy minél több idıt

17 3. motiváció Munkakör Bizonyos munkakörökben alapfeltétel a nyugodt munkakörnyezet, mely megfelelı kialakítás mellett az otthoni munkavégzés esetén ideálisabb lehet, mint a hagyományos irodai munkahelyen történı munkavégzés. Ezért az egyéni munkát végzı magasan kvalifikált szakemberek munkájuk egy részét, mely személyes találkozások nélkül is megoldható, szíveses végzik otthonról. 4. motiváció Lakóhely Azon munkavállalók, akik munkahelyükre túl hosszú idı alatt érnek be, szívesen választják a távmunkát. Ezáltal utazási költséget, s a jelentıs, olykor felesleges és bosszantó utazási idı egy részét megtakaríthatják. 5. motiváció Személyiség Azon munkavállalók, akiknél nem ideálisak a munkafeltételek az irodájukban, szívesen választja a távmunkát. Közülük többen a munkatársakkal való rossz viszonyt említik, mint okot, ami erısen ösztönzi ıket az otthoni munkavégezésre. Egy másik motiváció lehet ebben a csoportban a függetlenséghez való ragaszkodás, melyet kötetlen munkaidıben, szinte bárhol végezhetı szellemi munka esetén az egyén fokozottabban megélhet. 6. motiváció Kényszer Extrém esetben elképzelhetı, hogy a munkavállaló kényszeríti a munkavállalóját a távmunkavégzésre. Ilyen esetben a munkavállaló kényszerhelyzetben dönthet a távmunka mellett, ám ennek aránya minimális lehet ma Magyarországon. A munkáltatókra általában inkább az ellenkezı törekvés, a távmunka alkalmazásának elkerülése a jellemzı. dolgozik otthon a távmunkás, annál alacsonyabb a többi otthonmaradó életminısége. EVilág 2002 június további információ található a honlapon.

18 A második órában meghívott távmunkás vendéggel beszélgetés a távmunka elınyeirıl, hátrányairól és reális lehetıségeirıl. A távmunka megvalósíthatóságának lépései Cél: gyakorlati fogódzok adása a sikeres távmunka alkalmazásához. A kurzus fıbb megállapításainak összegzése. A következıkben néhány fontos megállapítás és tény olvasható az óra anyagából, mely a vázát képezi az elıadásnak. Az elıadásokhoz tartozó irodalom megtalálható a 6. elıadásokról szóló leírást követıen. Ahány munkakör, ahány dolgozó annyi variáció a kialakításra. Nem lehet egységes sablon alapján kialakítani egy cégnél. Amire figyelni kell: - a munkakör körültekintı kiválasztása - a dolgozó körültekintı kiválasztása - a munkafolyamatok távmunka-végzéshez történı módosítása - folyamatos visszacsatolásos rendszer beépítése - cél a rugalmasság - önkéntesség - költség hatékonyságra törekvés - a távmunka eszköz, nem cél - a nem távmunkában dolgozók felkészítése a változásra - a kialakítás során figyelembe venni egyéb tényezıket Összefoglalás, a kurzus értékelése

19 A távmunka olyan, döntıen szellemi tevékenység, amelyben az otthon, kihelyezett irodában, teleházban vagy éppenséggel utazás közben dolgozó munkavállaló különbözı mértékő önállósággal végzi feladatát a távolban lévı munkáltató megbízásából és munkájának eredményét távközlési csatornán továbbítja. A munkáltató és munkavállaló kapcsolattartása személyesen, illetve virtuális formában történhet. A munkavégzés ezen új formája az információs társadalom kialakulásához köthetı, s a számítástechnika és a távközlés forradalmának köszönhetıen terjedt el a fejlett gazdaságokban. A közép-kelet európai régió poszt-szocialista gazdaságaiban a távmunka elterjedésének kezdeti szakaszában vagyunk. E téren nagyobb a régió lemaradása, mint az e-munkavégzés más területein. A távmunka eddigi lassú terjedéséhez mint láttuk több tényezı együttes hatása járult hozzá. Az informatikai ismeretek lassú terjedése, a munkavállalók és munkáltatók konzervatív foglalkoztatási és munkaerı felhasználási szemlélete, a tájékozatlanság és a munkajogi szabályok hiánya nehezíti a távmunka elterjedését. De fontos szerep hárul az Internet és a távmunka terjesztésében és fenntartásában az ICT szolgáltató vállalatokra is. Ugyanis, ha jelentısebb kedvezményeket biztosítanak az Internet használatban, akkor ezzel további társadalmi rétegek számára teremthetnék meg az igénybevétel lehetıségét. Bár az utóbbi évek árcsökkenésének és a liberalizációnak köszönhetıen egyre kevésbé jelenik meg ez a gátló tényezık között. A számos negatívum mellett az utóbbi idıben néhány pozitív kezdeményezés is fellelhetı. A Sulinet Express program számos vitatható és olykor egyértelmően elhibázott lépése ellenére hozzájárult a lakosság számítástechnikai infrastruktúrájának fejlesztéséhez. Ám azt meg kell jegyezni, hogy az igazán hátrányos helyzetben lévık az adókedvezményt egyáltalán nem tudták és tudják igénybe venni, így esélyük sincsen ilyen kedvezı módon számítástechnikai eszközökhöz jussanak.

20 A magyarországi munkáltatók ma még vonakodnak a távmunka alkalmazásától, pedig annak gazdasági elınyei nyilvánvalóak. A technikai feltételek többnyire adottak, az infrastruktúra fejletlensége ma kevésbé hozható fel indokként, az elmaradás oka elsısorban emberi tényezıkben, a menedzseri gondolkodásban és gyakorlatban keresendı. A munkáltatókban túl nagy a bizalmatlanság a távmunkával, és általában a új és ismeretlen munkaszervezési formákkal szemben. Így gyakorlatilag nem sok táv-munkahely létesült. A magyarországi távmunka elterjedését nehezíti az is, hogy az állam nem találta meg a helyét a távmunka támogatásában, illetve a távmunka-foglalkoztatás ösztönzésében. Néhány távmunkát ösztönzı pályázat hosszú távon is sikeresnek bizonyult, a többség azonban kudarccal végzıdött. A munkavállalók részérıl fontos hátráltató tényezı: az informatikai ismeretek lassú terjedése, a konzervatív munkahelyfelfogás, és az ICT használat magas költsége. Az ismertetett tényezık eredményeképpen ma Magyarországon kevés cég foglalkoztat klasszikus értelemben vett távmunkásokat. Ez néhány nagyobb vállalatot leszámítva fıleg a kis mérető vállalkozásokban valósult meg. A tágan értelmezett távmunka az amerikai telework viszont széles körben elterjedt. Az elıadás sorozatban összegezzük azokat az információkat és ismereteket, melyek segítségével bemutathatjuk a távmunka magyarországi helyzetét, kitekintést nyújtva az európai és nemzetközi tendenciákra. Elemezzük ennek a munkavégzési formának tartalmi, formai összetevıit és azokat az infrastrukturális, technikai és képzettségi követelményeit, amelyek kedveznek elterjedésének. Tudatos társadalompolitikai beavatkozásoknak minden téren létjogosultsága van, ha azok társadalmi elınyét szélesebb rétegek társadalmi integrációjának elısegítésére tudjuk felhasználni. A részleges távmunka az elkövetkezı években jelentısebb állami ösztönzés nélküli is széles körben el fog terjedni az alkalmazottak között. Ám a gazdaságilag nem aktív munkavállalói korúak között számos olyan csoport található, akik közül többen is szívesen dolgoznának távmunka keretében, mint ahogy ezt a távmunkára jelentkezık megoszlása is mutatja. Épp ezért az államnak továbbra is népszerősítenie

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08.

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08. Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája CMC prezentáció 2010.02.08. A munka világa folyamatosan alakul Ha a távmunka és más atipikus formák jelentıségét helyesen akarjuk megítélni a régi iparágakban,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló

TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Projekt Elırehaladási Jelentés szakmai beszámoló Pályázati azonosító: TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0118 Kedvezményezett neve: HELP-Esıemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató Kht. Idıszak,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK - ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK Ágyas Réka, szociológus 2014.05.15. ELŐADÁS TARTALMA Atipikus foglalkoztatás Nők és az Y-generáció atipikus foglalkoztatása Előnyök és hátrányok/nehézségek

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok Mit mondanak a tények az új közoktatási törvény küszöbén Mőhelykonferencia II. Pedagógus életpályamodell és oktatásfinanszírozás 2010. február

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi vállalti mőködés és stratégiák Dr. Juhász Krisztina 00. április I. Az emberi erıforrás menedzsment Legkeményebb erıforrás Stratégiai fontosságú terület

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

T-Systems Compleo. Telekommunikációs és IT-szolgáltatások egy kézbıl. Mit ajánlunk Önnek? A T-Systems Compleo szolgáltatáscsomag elemei:

T-Systems Compleo. Telekommunikációs és IT-szolgáltatások egy kézbıl. Mit ajánlunk Önnek? A T-Systems Compleo szolgáltatáscsomag elemei: T-Systems Compleo Telekommunikációs és IT-szolgáltatások egy kézbıl A T-Systems egy kézbıl kínál korszerő informatikai és telekommunikációs eszközökettartalmazó irodai informatikai infrastrukturális szolgáltatást

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 Az üzleti szolgáltató szektorban rejlő regionális lehetőségek Suhajda Attila 2011.06.21. Sopron,

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM

TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM 1. oldal TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 PROGRAM Pályázat sorszáma A pályázat kódja A pályázó szervezet neve SZMM-TP-2007 2007. FEBRUÁR -1- 2. oldal PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1 A pályázat

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l I. Általános rész Az Országgyőlés 2003. évben elfogadta az Egyenlı bánásmódról

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma Önrendelkezéssel a megmaradásért Badis Róbert: A vajdasági civil szervezetek jellemzıi A civil szféra szerepe a társadalomban Megváltoztatja a hatalom egyensúlyát Ellenırzi és felügyeli i az állami szektort

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

SALLAI ORSOLYA A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSOK ELLENİRZÉSÉNEK JELENTİSÉGE ÉS A SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉS LEHETİSÉGEI

SALLAI ORSOLYA A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSOK ELLENİRZÉSÉNEK JELENTİSÉGE ÉS A SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉS LEHETİSÉGEI SALLAI ORSOLYA A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSOK ELLENİRZÉSÉNEK JELENTİSÉGE ÉS A SZAKMAI EGYÜTTMŐKÖDÉS LEHETİSÉGEI A veszélyes áru szállítások ellenırzésének jelentıségét, a téma aktualitását napjainkban több

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Elektronikus számla a felhőből

Elektronikus számla a felhőből All rights reserved N-Ware Informatikai és Tanácsadó Kft. Elektronikus számla a felhőből Péter Zsolt N-Ware Kft. DOCUWORLD Elektronikus számlázás Konferencia 2012. január 26. Miről lesz szó? E-számla a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Kisköre, 2010. március BEVEZETÉS Kisköre Város Önkormányzata figyelembe véve az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK, KISMÉRTÉKBEN NÖVEKVİ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens IKT trendek A konvergencia következményei Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája (szolgáltatási

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

2010. I. féléves jelentéséhez

2010. I. féléves jelentéséhez SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 VEZETİSÉGI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Mekkora irodára van szükségünk?

Mekkora irodára van szükségünk? Mekkora irodára van szükségünk? Mi számít nagy területnek és mi kicsinek? Egy inkubátorházban már az ötfıs csapat is nagynak számít, míg egy nagy irodaházban a 350 m 2 -es irodaterület gyakran a kisebbek

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 24.579/2008. Javaslat együttmőködési megállapodás megkötésére audiológiai szőrés és utánkövetés céljából Tisztelt

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre ASZÓD VÁROS Önkormányzat Közfoglalkoztatási terv 2009. évre Az önkormányzat a közfoglalkoztatási terve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása értelmében,

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.01.01-2013.01.02 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 Budapest, 2006. február 28. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben