A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban."

Átírás

1 Távmunka ismeretek A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban. Cél: megismerni a különbözı munkahelyrıl érkezı hallgatókat és felmérni a képzéssel összefüggı elvárásaikat, motivációjukat. Ezek alapján alkalmazkodni az esetlegesen felmerülı speciális elvárásoknak, igényeknek, melyek a kurzussal kapcsolatban felmerülhetnek. Bemutatatni a különbözı távmunka fogalmakat és az értelmezési disputa jelentısségét. Röviden bemutatni, hogy alakult ki a távmunka és mik az alapvetı ismérvei. A következıkben néhány fontos megállapítás és tény olvasható az óra anyagából, mely a vázát képezi az elıadásnak. Az elıadásokhoz tartozó irodalom megtalálható a 6. elıadásokról szóló leírást követıen. Az információs technológia és a fejlett kommunikációs infrastruktúra egyenes következményeként elkerülhetetlenül rugalmas szervezıdések jönnek létre és új szemlélető munkamódszerek fejlıdnek ki. Ennek kiemelkedı példája a távmunka. A távmunkának megvannak azonban a történelmi elızményei: a hírügynökségi tudósító vagy akár a nagykövet különleges távmunkásnak is tekinthetı, még abban az értelemben is, hogy a távközlés csatornáin keresztül tartja a kapcsolatot a központtal. Az otthoni munkának, a bedolgozásnak pedig évszázados hagyományai vannak. Az általam késıbb definiált távmunka: egyike az új, divatos kifejezéseknek, holott a magasan kvalifikált értelmiségi és menedzserkörökben már évtizedek óta valóság. Sıt, bizonyos tudományos berkekben 1 más, mint távmunka, már nincs is. A mai értelemben vett távmunka mégis minıségileg és mennyiségileg is más, mivel ennek alapja az egész gazdaságot és társadalmat átalakító technológiai szervezeti 1 Nyíri Kristóf, az Uniworld Virtuális Egyetem (www.uniworld.hu) vezetı professzora, Wesselényi Andrea (1999) A távmunka térhódítása, Teleházak és távmunka Magyarországon Budapest, Teleház, 248.o

2 változás. E kettıs folyamat eredményeképpen jelentıs változásnak lehetünk tanúi a munkavégzés gyakorlatában a szellemi munkakörök jelentıs részében. A szociálpolitikának abban lehet szerepe, hogy ösztönözze és növelje a hátrányos társadalmi csoportok és egyének táv-munkavégzési lehetıségét. A távmunka olyan, döntıen szellemi tevékenység, amelyben az otthon, kihelyezett irodában ( back office ), vagy éppenséggel egy teleházban dolgozó munkavállaló végez feladatokat a távolban lévı munkáltató megbízásából, akinek munkája eredményét távközlési csatornán is továbbíthatja. A munkáltatójával történı kapcsolattartása történhet személyesen, illetve elektronikus úton is. Ezen kívül azonban számos távmunka-fogalom létezik, mely eltérı országonként, és eltérı az ország statisztikai és a köznapi gyakorlatban is. Részben ezzel magyarázható az egységes távmunkára vonatkozó statisztikai adatok hiánya. A távmunka definiálásának feladata számtalan nehézséggel járhat, melyek három különbözı dimenzió mentén különíthetıek el: 1. Eszköz Szükséges-e valamiféle eszköz használatához kötni a távmunka végzését? Ha nem, akkor olyan problémákba ütközhetünk, hogy a taxistól a pizza futárig bárki távmunkás lehet. Ha igen, akkor mi az az eszköz, amit a távmunka végzéséhez kötünk? A számítógép, mobiltelefon. További nehézséget jelent, ha a távmunka meglétét valamilyen elektronikus adatátviteli technológiához kötjük. 2. Tér Csak az otthoni munka elfogadható, vagy az ügyfélszolgálati központban lévı ( call center ) is? A mobil munkahelyrıl való munkavégzés mennyiben tekinthetı távmunkának? 3. Idı

3 Heti hány óra munkavégzéstıl mondható, hogy valaki távmunkát végez? Ha a plusz munkáját hazaviszi, az távmunka? Ha a héten csak 2 napot van benn a munkahelyen, s a többi idıben máshonnan dolgozza ugyanannak a munkáltatónak, az távmunka? A távmunka szélesebb értelmezésben jellege szerint lehet: 1. Otthon végezhetı: Ide sorolható a leírók, adatrögzítık, fordítók, egyes kutatók, adatfeldolgozók, könyvelık, stb. a számítógép és távközlési technika révén a munkahelytıl távol (is) elvégezhetı tevékenységek. 2. Mobil módon végezhetı: Akik mobil módon végzik munkájukat általában a munkáltatójuk telephelyétıl távol mint például a biztosító társaságok ügynökei, a gazdálkodó szervezetek regionális menedzserei, vagy az üzleti tanácsadók. De ide tartozhatnak a körzeti orvosok és a házi ápolást végzık is. 3. Szatellit állomásokon ( satellite office ): a drága városközpontokból vidéki régiókba kitelepített munkahelyek, ahol olcsóbb ingatlan és munkaerı, s bıséges a munkaerıforrás. (Például a call centerekben végzett munkák.) Távmunka-definíciók Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) definíciója alapján a távmunka az a munkatevékenység, amit nem a munkáltató telephelyén végeznek, valamint számítógép használatot és a folyamatos online kapcsolatot feltételeznek. Ez egy elég szők definíciónak tekinthetı, mivel a folyamatos online kapcsolatot kevés munkáltató engedheti meg magának. Az ILO négyfajta távmunkát különböztet meg: 1. Otthonukban távmunkát végzık (hometeleworkers) 2. Változó munkahelyrıl dolgozók (multilocational eworkers) 3. Egyéni vállalkozók (self employed) 4. E-munkára képes egyéni vállalkozók 2 (eenabled self employed) 2 Egyéni vállalakozók, de nem nyújtanak üzleti szolgáltatásokat.

4 Az Amerikai Statisztikai Hivatal tágabb (telework) definíciója: az egyéb iparba bedolgozóktól kezdve a taxisokon keresztül, (akik helyi kommunikációs csatornán kapnak információt az utasok tartózkodásáról) a telemarketingen át egészen a fent említett távmunkát is magában foglalja. Ennek tulajdonítható az amerikai távmunkások sokkal jelentısebb elıfordulási aránya. Az Európai Unió 1993-ban mondta ki elıször az információs társadalom stratégiai jelentıségét az úgynevezett Fehér Könyvben szeptemberében az Európai Bizottság kezdeményezésére megbeszélés-sorozat kezdıdött az európai munkaügyi szervezetek részvételével. Ennek eredményeként június 16-án elfogadták az Európai Távmunka Megállapodást Framework Agreement on Telework -t, amely a tripartit érdekegyeztetés egyfajta nemzetek feletti intézményeként értékelhetı (még ha nem is ratifikálták azt minden országban). Ennek alapján: A távmunka olyan munkaszervezési és/vagy munkavégzési forma, mely a számítástechnikát egy munkaviszony keretei között veszi igénybe, illetve ahol a munkát, mely a munkaadó telephelyén is végezhetı lenne, rendszeresen attól távol végzik. A távmunka formájában gyakorolt munkakörök: Adatbevitel, adatrögzítés, digitalizálás Adatfeldolgozás Ügyviteli feladatok Számvitel, könyvelés, leltárkészítés Fordítás Sajtófigyelés Kutatás, elemzés Tervezés Oktatás Távdiagnosztika, távfelügyelet

5 Tanácsadás, konzultáció Szoftverfejlesztés Ügynöki tevékenység PR tevékenység, reklámozás Elektronikus kereskedelem Elektronikus ügyfélszolgálat A távmunka alkalmazásának: elınyei, hátrányai, valamint elıfeltételei. Cél: példákon keresztül bemutatatni a távmunka elınyeit, hátrányait, veszélyeit. Mik vezethetnek a rossz kialakításhoz és hogyan lehet kiküszöbölni ıket. Bemutatni a távmunka elıfeltételeit. A következıkben néhány fontos megállapítás és tény olvasható az óra anyagából, mely a vázát képezi az elıadásnak. Az elıadásokhoz tartozó irodalom megtalálható a 6. elıadásokról szóló leírást követıen. A munkavállalók számára A munkavállalók számára elıny, hogy mentesülnek a sok idıt és pénzt igénylı mindennapos munkába járástól és tágabb keretben, rugalmasabban választhatják meg a munkára fordított idıt. Szabadabban választhatják meg munkahelyüket, nincsenek a telephelyhez kötve: távoli cégeknek is vállalhatnak munkát. Az utazás adta szabadidı miatt, több idıt tölthetnek családjukkal. Az elektronikus munkabörze révén javul a munkához jutás esélye. Elegendı munkakínálat esetén a távmunkás válogathat a felkínált munkákból. Szabadon kiválaszthatja a maga számára legszimpatikusabb munkaadót anélkül, hogy azzal közvetlenül, személyesen találkozna. Egyidejőleg több munkaadónak, többféle munkát végezhet. Gyorsabban változtathat munkáltatót. Kevésbé kiszolgáltatott a munkáltatójának (amennyiben tágabb körben választhat más munkahelyet is.) Kevésbé kell egy hierarchikus szervezet életében részt vennie.

6 Nincsenek életkori kötöttségek, életkori korlátok. Képzettségének és képességének megfelelı munkát választhat. Településtıl, lakóhelytıl függetlenül kereshetı és vállalható a munka. Munkahelye rugalmas és a változó élethelyzetekhez inkább alkalmazkodik. Növeli az egyén szabadságát, mérsékli kötöttségeit. A kisgyermeküket nevelı szülık, a betegeket vagy idıs embereket otthon gondozók és a csökkent munkaképességőek is munkaalkalmat találhatnak. A munkavállalók számára hátrányok fakadhatnak a munkajogi rendezetlenségbıl. Nem szabályozottak azok a jogi feltételek, melyek biztosíthatnák a munkaadó által munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló, munkaszerzıdésben szabályozandó területeinek összességét. További nehézséget okozhat, hogy egy úgymond virtuális munkaviszony könnyebben lehetıvé teszi a munkaadó számára a feketén történı foglalkoztatást, mely egyértelmően a munkavállaló kiszolgáltatottságát növeli. Tömegesen, általában az alacsonyabb felkészültséget igénylı munkákat és a jól standardizálható feladatokat helyezik ki a cégek, amiért igen szerény bért fizetnek. A feladatokat úgy állapítják meg, hogy azok elvégzéséhez a munkaidı csaknem minden percét fel kell használnia. Tapasztalatok szerint például, amíg a központi munkahelyeken dolgozók munkaidejük alig több mint felét töltik tényleges munkával /a többi kapcsolattartásra, szünetekre és munkahelyen belüli helyváltoztatásra megy el/, a távmunkások munkaidejük 89%-át tényleges munkával töltötték 3. Így valójában nem a szabadon eltölthetı idejük a több, hanem a nem közvetlen munkára fordított idejük helyének a megválasztása szabadabb. A távmunkás, munkáját izoláltan, a hagyományos munkahely mindennapos emberi kapcsolataitól elszakítva végzi. A munka magányos jellegét súlyosbíthatja annak standardizált jellege. Az Internet adta új lehetıségek kompenzálhatják a mindennapos munkahelyi kapcsolatokat. Erre már manapság is számtalan példa van. Itt gondolok azokra, akik órákon keresztül csevegnek csevegı programok segítségével ( IRC, ICQ és egyéb csevegı csatornák), vagy valamely más internetes kommunikációs formát választanak, s szinte megszállottan használják. Ehhez kapcsolódik, hogy a távmunkát otthon végzı munkavállalóval egy 3 Távmunka Kht.(1998): Távmunka Nemzetközi kitekintés alapján Távmunka Kht. Budapest

7 háztartásban élık életminısége romlik. További negatívum, hogy nincs igazán elırejutási perspektíva. Még a váltott távmunkát pár napot otthon, pár napot az irodában végzık esetén is hátrányok jelentkezhetnek a karrierperspektívákban. A dolgozó nem kap rendszeres közvetlen visszajelzést a munkája ellátásának minıségérıl. Bár ezt is megfelelı vállalati modell és vállalatirányítás segítségével orvosolható. Ehhez kapcsolódik, hogy a most létezı ipari és szolgáltató szervezetek felépítése és mőködése kevéssé alkalmasak egy ilyen típusú munkaforma munkavállalók és munkáltatók számára egyaránt elınyös integrálására. A munkaadók számára A munkaadók számára elıny új munkahely létrehozásánál, a távmunka alacsonyabb költsége. Így a cég telephelyén kisebb a helyigény, kevesebbet kell fordítani az ingatlan létesítésére és fenntartására. A távmunka keretében megvalósuló új munkahely kialakítása a harmadába, legfeljebb a felébe kerül a hagyományos munkahelyének, s a munkaidı kihasználtsága lényegesen jobb. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara tapasztalatai szerint, ma egy átlagos irodai munkahely fizikai kialakítása 2 millió, a technikai infrastruktúra kiépítése 580 ezer, a munkahely éves üzemeltetési költsége pedig 672 ezer forintba kerül. Ezzel szemben a távmunkahely kialakítása esetén a munkahely fizikai kialakítása nem igényel költségeket, a technikai infrastruktúra kiépítése 850 ezer, míg a munkahely éves üzemeltetési költsége 119 ezer forintba kerül. Korszerő, kellıen gyors, internetezésre is alkalmas számítógépes munkahely kommunikációs vonallal együtt mai árakon már ezer forintból is létrehozható. Rugalmas létszámgazdálkodás valósítható meg, mindig annyi munkaerı foglalkoztatható, amennyire éppen szükség van. Rugalmas munkahely, amely a változó feladatokhoz, igényekhez gyorsan alkalmazkodik. A fajlagos ráfordítások gyorsan megtérülnek. A növekvı mennyiségő távmunkavégzés fajlagosan csökkenı anyagi ráfordításokkal jár. Az elvégzett munka biztonságosan, elektronikusan védetten és gyorsan érkezik meg. Az adott vállalkozás szervezeti formájához, nagyságához, tıkeerejéhez egyaránt jól illeszthetı a távmunka.

8 A munkaadók számára hátrányt jelent a nehézkesebb munkaszervezés, a többlet adminisztráció terhe. A feladat megváltozása esetén a személyes eligazításnál körülményesebb a kapcsolattartás, a feladat meghatározás. A rendkívüli és a sürgıs munkákra, a többféle feladatot magukban foglaló munkakörök betöltésére a távmunkások kevésbé alkalmasak, mivel ilyen esetekben a feladatok kiadása közvetlen ( face to face ) kommunikációban a leghatékonyabb. A motivációjukat vesztett távmunkások hamarabb és könnyebben elveszíthetik lojalitásukat vezetıjük, vagy cégük iránt, ami munkakultúrájuk megváltozásához vezethet. Ez a folyamat ugyanakkor az irodában dolgozók lojalitását és munkakultúráját is negatívan befolyásolhatja. A távmunkában dolgozót sokkal nehezebb teamben, csoportban foglalkoztatni, mivel a kevés személyes kommunikáció okán nem alakulhat ki közte és a team/csoport többi tagja között valós összetartás. Biztonsági kockázatot jelenthet távmunkások alkalmazása, mivel a vállalat/intézmény adatbázisához való távoli hozzáférés lehetısége már önmagában is hordozza a feltörés veszélyét. A távmunka elıfeltételei: - humán elıfeltételek - technikai elıfeltételek - szabályozási környezet - tevékenység kiválasztása, szabályozása A távmunka helyzete Magyarországon Cél: bemutatni a távmunka mai magyar helyzetét. Hol tartunk, s miért. Fıbb szereplık, környezet. Mi várható? A következıkben néhány fontos megállapítás és tény olvasható az óra anyagából, mely a vázát képezi az elıadásnak. Az elıadásokhoz tartozó irodalom megtalálható a 6. elıadásokról szóló leírást követıen.

9 A távmunka elterjedése szoros kapcsolatban áll az adott ország informatikai fejlettségével, számítógép ellátottságával és a hálózati hozzáférések széleskörő elterjedtségével. A Központi Statisztikai Hivatal által kibocsátott adatok eligazítást nyújthatnak abban a tekintetben, hogy miképpen alakult a személyi számítógépek száma a magyarországi háztartásokban 1992 után. Természetesen ebbıl nem lehet mechanikus következtetéseket levonni a távmunkások számára vonatkozóan, sıt a számítógép használat céljára, s a gépek korszerőségére sem lehet következtetni. Az sem mellékes kérdés, hogy milyen társadalmi rétegek rendelkeznek a távmunkavégzés infrastruktúrájával ben 100 háztartásra 4 számítógép, ( 95-ben 6, 98-ban 8) 1999-ben pedig már 12 gépet jeleztek az adatok. A 2001-ben kiadott tudásiparról kiadott OECD jelentés alapján szemmel látható a különbség Hollandia (69%), Dánia (65%), Svédország (60%) másrészrıl pedig Olaszország (28%), Franciaország (27%) és Törökország (12%) között. Az adatokból jól látszik, hogy jelentıs különbségek találhatóak az Európai Unión belül. Ez a különbség jelentkezik Magyarországon belül, hiszen a gazdaságilag fejlett régiókban sokkal többen rendelkeznek otthoni számítógéppel, mint a fejletlenebbekben ben a háztartások 30%-a rendelkezett számítógéppel, 12%- a otthoni Internet hozzáféréssel. Ez utóbbi adat is jelentısen elmarad az EU-s átlagtól. Egyedül a szélessávú Internet hozzáférések elterjedésében mutathatóak fel európai szinten kedvezı adatok. Az otthoni számítógép- és hálózati hozzáférést vizsgálva három meghatározó társadalmi csoportot különböztethetünk meg. Elıször is a fiatal felnıttek inkább birtokolnak számítógépet, mint az idısebbek. Másodszor, a magas jövedelmi státusúak és a felsıfokú végzettségőek szignifikánsabban birtokolnak számítógépet, mint az alacsony jövedelmő és alacsony képzettségőek. Harmadszor egy érdekes korreláció: a gyerekes családokban (kivéve a 3, vagy több gyerekes nagycsaládokat) inkább megtalálható a számítógép, mint az egyedülállóknál, vagy a gyerektelen háztartásokban. Ennek hátterében bizonyára a jövı felé tekintés és az oktatási cél állhat. A számítógépre költött fejlesztési kiadásokat is hasonló korrelációk jellemzik.

10 Hasonlóan az Európai Unióhoz, a távmunka humán elıfeltételeit tekintve lényegében Magyarországon is ugyanazok a kívánalmak fogalmazódnak meg, mint az irodai munkahelyen dolgozó esetében: a rugalmasság, a feladatokhoz való alkalmazkodás, az együttmőködés képessége, a jó kifejezı és problémamegoldó készség, a határidık betartása, az önálló munkára való alkalmasság. Tehát a távmunkában dolgozni kívánóknak, speciális igényeknek általában - a munkáltatók szerint - nem kell megfelelniük. Épp ezért nem részesítik a munkavállalókat speciális képzésben. Általában nem újonnan vesznek fel, hanem a meglévı munkaerı-állományból toborozzák a távmunkásokat, mivel róluk már kialakult véleményük van, s jobban meg tudnak bízni bennük. A váltás nem a kényszer eszközével, hanem szabad választás alapján történik az esetek nagy részében, hiszen a munkáltatónak nem érdeke, hogy motiválatlan dolgozzanak távmunkában. Azon cégeknél, ahol hasonló munkakörben távmunkában és nem távmunkában is dolgoznak, ott a dolgozók bére azonos. A távmunkások néhol költségtérítési átalányban részesülnek, ami a többlet költségeik fedezésére szolgál (maximum körülbelül bruttó Ft értékig). Általában a cégek, a munkavállalók rendelkezésére bocsátják a mobil telefont, vagy/és számítógépet. Karbantartásuk a munkáltató felelıssége, de az adott szervezet szervizhálózatát bármikor igénybe vehetik. Az otthoni munkafeltételek kialakításába a cégek nem nyújtanak segítséget. A távmunka szabályozása: munkajogi és társadalombiztosítási kérdések Az elmúlt 140 évben kiformálódott a hagyományos munkavégzés állami szabályozása, a munkaügyi kapcsolatok formájában, mely a tömegtermelés bázisán jött létre 4. Azaz feltételez egy horizontálisan és vertikálisan tagolt szervezetet, s az ehhez tartozó technológiai fegyelmet és közvetlen ellenırzöttséget, s kötött idıfelhasználást a munkavállalók viszonylag nagy tömegei esetében. A hagyományos munkaszervezeteken kívüli foglalkoztatás, az önálló, szellemi távmunka, a hálózat jellegő szervezettben végzett munkavégzés szabályozása kihívást jelent a társadalmi-jogi szabályozása számára. 4 Bankó Zoltán (2000) Távmunka az információs társadalom munkajogi kérdései az Európai Unióban és Magyarországon. Jogtudományi Közlöny 2000 június, Budapest

11 De a munkajogi kérdéseken túl a távmunka felvet számos társadalombiztosítási és egyéb technikai kérdést is: Jogosultság a baleset és betegség esetén fizetendı táppénzre, Jogosultság anyasági ellátásra, Jogosultság öregségi vagy rokkantsági nyugdíjra, A munkanélküli segély folyósítása, Éves fizetett szabadság igénybevétele, Tisztázni kell a felelısségi viszonyokat, A biztosítások kérdése, Az adatkezelés problémája, A technikai eszközök otthoni magán célra történı használatának jogi szabályozatlansága. A távmunka szereplıi: - munkáltatók - munkavállalók - munkaügyi érdekképviseletek A magyarországi munkáltatók ma még vonakodnak a távmunka alkalmazásától, pedig annak gazdasági elınyei nyilvánvalóak. A technikai feltételek többnyire adottak, az infrastruktúra fejletlensége 5 ma kevésbé hozható fel indokként, az elmaradás oka elsısorban emberi tényezıkben, a menedzseri gondolkodásban és gyakorlatban keresendı. A munkáltatókban túl nagy a bizalmatlanság a távmunkával, és általában a új és ismeretlen munkaszervezési formákkal szemben. Így gyakorlatilag nem sok táv-munkahely létesült. A magyarországi távmunka elterjedését nehezíti az is, hogy az állam nem találta meg a helyét a távmunka támogatásában, illetve a távmunka-foglalkoztatás ösztönzésében. Néhány távmunkát 5 Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács I. félévi tevékenyégérıl szóló tanulmány szerint

12 ösztönzı pályázat hosszú távon is sikeresnek bizonyult, a többség azonban kudarccal végzıdött. A távmunka hazai története és alkalmazása: sikeres és sikertelen példák a hazai alkalmazásra. Cél: mi vezetett a távmunka alkalmazásának jelenlegi gyakorlatához Magyarországon. Több példán keresztül bemutatni a sikeres és sikertelen próbálkozásokat, gyakorlatot. A következıkben néhány fontos megállapítás és tény olvasható az óra anyagából, mely a vázát képezi az elıadásnak. Az elıadásokhoz tartozó irodalom megtalálható a 6. elıadásokról szóló leírást követıen. A távmunka magyarországi elıtörténete Az EU legfejlettebb országaival összehasonlítva, bizonyos késéssel, de elkezdıdött nálunk is a távmunka meghonosítása ban, az egykori Munkaügyi Minisztérium létrehozta az Informatikai Fıosztályt, melynek feladata a távmunka adminisztratív felügyelete volt. A munkaerıpiacot a stabilizálódó munkanélküliség, a foglalkoztatottság alacsony és az inaktivitás magas szintje jellemezte a privatizációt és a gazdasági struktúra átalakulását követıen. A munkaerıpiac radikális átrendezıdése befejezıdött, ugyanakkor az átrendezıdés miatt keletkezett problémák, mint például a regionális, tartós- és ifjúsági munkanélküliség megmaradtak. Ilyen körülmények között vetıdött fel a távmunka végzés meghonosítása Magyarországon, mint a munkahelyteremtés eszköze. A Munkaügyi Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal 1996-ban létrehozta a Modernizációs és Integrációs Projekt Irodát (Promei Kht.). A Kht. a nemzetközi tapasztalatokat és a hazai alkalmazás lehetıségeit egy szakértıi tanulmányban foglalta össze még 1996-ban, mely elemzés eredményeként létrehozták a Távmunka Koordinációs Közhasznú Társaságot (Távmunka Kht.) 1998 januárjában. A szakértıi tanulmányra az optimista megközelítés jellemzı: a távmunkavégzéssel mindenki jól

13 jár, a társadalom, a kormányzat, a munkaadók és munkavállalók egyaránt. Az is megfogalmazódott, hogy a távmunka magyarországi bevezetését célszerő az állam és a versenyszféra közös vállalkozásaként kezelni. A távmunka projekt elsıdleges célja volt, hogy állami forrásokat bevonva ösztönözze a távmunka megismerését és piaci alapú elterjedését Magyarországon elejére a távmunkások és a távmunkaadók számának el kellett volna érnie a kritikus tömeget, innen kezdve a folyamat az elképzelések szerint önfenntartóvá, önfinanszírozóvá vált volna. Az állam és az elsıként csatlakozó magánvállalkozások saját jól felfogott érdekükben is vállalják, hogy megadják a kezdı lökést és az induláshoz szükséges pénzt. A kritikus tömeg legalább távmunkást és távmunkaadót jelent. A projektet menedzselı szervezet a közhasznú szolgáltató központ kialakításával, ismeretterjesztéssel, a munkaadók és munkavállalók pályáztatásával, a közöttük való közvetítéssel, koordinálással, megvalósíthatósági tanulmányok készítésével, mintarendszer mőködtetésével, szerzıdés típusok kidolgozásával, a munkajogi hiányosságok pótlásával, és az adatvédelem kialakításával ösztönözte volna a távmunka elterjedését. Megindul a távmunka népszerősítése és bemutatása a médiákban, a potenciális munkaadók megkeresése, és megnyílik egy adatbázis a Távmunka Kht.-nél amely a távmunkára jelentkezıket várta. Televíziókban, rádiókban, újságokban gyakran jelentek meg népszerősítı mősorok és cikkek. Konferenciákon, értekezleteken s szakmai vásárokon mutatták be a távmunkát és a Kht. szolgáltatásait. Közel 13 ezer ember, mint potenciális távmunkás regisztráltatta magát, de munkáltató csak 1-2 jelentkezett. Egy évvel megalakulását követıen csıdöt jelentett a Távmunka Kht., amit a pazarló cégvezetés, és politikai ellentétek eredményeztek melyek az 1998-as választásokat követıen létrejött Szociális és Családügyi Minisztériummal idılegesen nehézzé tették az együttmőködést. A Kht. a szolgáltatások beindítását az államtól várta el végén rendezıdött a Távmunka Kht. adóssága, s 2000 nyarának elején a Kht. együttmőködési szerzıdést kötött a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével (TÖOSZ), hátrányos kistérségi településeken létrehozandó távmunkahelyekrıl, továbbá néhány távmunkást kiközvetítettek vállalkozásokhoz. Ám

14 valós irányító szerepet betöltı szervezetté már nem sikerült válnia, amit nagymértékben determinált az addigra kialakult rossz hírneve is. Mint már írtam, 1996-ban a Munkaügyi Minisztérium Informatikai Fıosztálya kezdett el elıször foglalkozni a távmunka kérdéskörével. Megalkották a távmunka magyar jogi definícióját, mely lényegében a távmunka végzésére alkalmas tevékenységek felsorolásából állt. Szintén e minisztérium tevékenységéhez kötıdik az elsı két távmunka pályázat kiírása. Ezeket több távmunka ösztönzésére kiírt pályázat követte melyek eredményeként több száz új munkahely jött létre, melyek többsége a támogatott idıszak elmúltával megszőntek, illetve átalakultak. A 90 -es évek közepétıl jelentıs figyelem irányult a távmunka felé a média, a társadalom és számos teljesen eltérı társadalmi csoportjai felöl. Megmutatkozik ez számos újságcikkben és publicisztikában, melyekben a távmunka fogalma számos helyen megtalálható és szinte kizárólag pozitív és támogatandó foglalkoztatási formaként, s olykor munkahelyteremtı lehetıségként jelenik meg. Ez utóbbi lehetıség volt az elsıdleges, mely sokak számára roppant mód szimpatikussá és elérendı céllá tette a távmunkát. Sokan ettıl remélték, hogy munkát, illetve kereset kiegészítést találnak. Ezt a reményt leginkább a már említet Távmunka Kht. általi potenciális távmunkás és távmunkaadó toborzás mutatta meg. A távmunkára jelentkezı 13 ezer ember nem képviselt homogén csoportot 6. A regisztrációban résztvevık: 66,3% nı, 33,7% férfi. A férfiak között a legjellemzıbb a éves, míg a nıknél ez éves korosztály. A jelentkezı férfiak 58%-ának, a nık 30%-ának nincs eltartott gyereke. A jelentkezık 25%-a egy gyermekes, 26,3%- a két gyerekes, míg csupán 10%-a 3 vagy több gyerekes. Iskolai végzettség szempontjából közepesen, vagy magasabban képzettek: 25% felsıfokú, míg 65%-a középfokú végzettséggel rendelkezik. A többség (57,7%) rendelkezik idegen nyelvismerettel. Lakóhelyi jellemzık alapján 30% Budapestrıl, 12% Pest megyébıl jelentkezett. Jellemzıen városi településen lakók jelentkeztek. Jelentıs számban találhatóak gyermeküket nevelı nık (15,5% gyes-gyed 6 Neumann László: (2000) A távmunkára jelentkezık munkaerı-piaci kínálata. Munkaügyi Szemle 2000/ o

15 állományú), csökkent munkaképességőek (12%) és diákok (10%). De jelentıs a dolgozó jelentkezık száma is. A távmunkára jelentkezettek csoportja szignifikánsan különbözik a regisztrált munkanélküliekétıl. A távmunkára jelentkezettek egyik része inaktív, a másik pedig foglalkoztatott. A regisztrált munkanélküliek száma elenyészı. A távmunkára jelentkezı 13 ezer fı jelzi a jelentıs igényt e foglalkoztatási forma iránt és azt, hogy igényüket állami segítség nélkül jelenleg lehetetlen teljesíteni, különösen a hátrányos társadalmi csoportok tagjai számára. A távmunkára való igényt számos társadalmi szervezet és érdekvédelmi csoport felismerte, így több olyan lobbi csoport is megalakult, akik elsısorban döntıen állami részvétellel a távmunka népszerősítését és elterjesztését célozták. A múltban és napjainkban a teleházaknak jelentıs érdeke főzıdne ahhoz, hogy állami távmunka program induljon. Ennek érdekében sok helyen próbáltak lobbizni, de eddig sikertelenül. Számukra külön problémaként jelentkezik, hogy a technikai eszközök és a közösségi munkák által létrehozott technikai infrastruktúra, 2-3 éven belül teljesen elamortizálódik, ha addig nem hasznosítják. Jelenleg a teleházhálózatot ugyanis döntıen állami pályázatokon elnyert pénzek, valamint a helyi önkormányzatok esetleges támogatása tartja el. Az országszerte kiépült teleházak megfelelı terepei lennének egy-egy kistérségi munkanélküliséget csökkenteni kívánó állami távmunkaprogramnak. Errıl a távmunka szervezet vezetıi meg vannak gyızıdve, de munka hiányában, csak különbözı elképzeléseiket tudják összehangolni. Példák a távmunka magyarországi alkalmazására: - szoftvergyártó cég - lapkiadó vállalat - távmunka portál - távmunka pályázatok nyertesei - telekommunikációs cég - értékesítéssel foglalkozó cég - könyvelı iroda

16 Cél: Bemutatni miért válik valaki távmunkássá, illetve mi akadályozza ezt meg. A második órában meghívott távmunka keretében dolgozó munkavállalóval beszélgetés a munkájáról és a távmunkáról. A következıkben néhány fontos megállapítás és tény olvasható az óra anyagából, mely a vázát képezi az elıadásnak. Az elıadásokhoz tartozó irodalom megtalálható a 6. elıadásokról szóló leírást követıen. A távmunkások motivációs indítékrendszere, kizáró tényezık A távmunkások különbözı motivációk alapján választják a távmunkát. E mögött gyakran olyan ösztönzı mechanizmusok találhatóak, melyek nem külön-külön egyes okokra, hanem különbözı kombinációban több okra vezethetıek vissza. A motivációt több tényezı befolyásolhatja: életkor, egészségügyi állapot, családi állapot, lakóhely távolsága a munkáltató telephelyétıl, munkakör, személyiségtípus illetve a munkahely féltése. 1. Motiváció Egészségügyi állapot Mozgássérült, illetve bizonyos mentális betegségben szenvedı emberek számára akadályozott, vagy jelentısen megnehezített a hagyományos munkahelyre való eljutás, ezért szívesen választják a távmunkát. A távmunka miatt kevesebb utazásra van szükségük, ami jelentısen megkönnyíti életüket. 2. motiváció Családi állapot A gyereket nevelı szülık (fıleg a fiatal gyereket nevelık) közül többen szívesen dolgoznak otthon. Az otthonról történı munkavégzést a családi élettel jobban összeegyeztethetınek tartják, mint a hagyományos irodai munka esetében. Bár ezt több kutatási tapasztalat nem tartja egyértelmően igaznak. 7 7 EURESCOM kutatás, melyben Norvégia az Egyesült Királyság, Portugália és Izland vett részt. A kétéves kutatás egyik érdekes és meghökkentı felismerése, hogy minél több idıt

17 3. motiváció Munkakör Bizonyos munkakörökben alapfeltétel a nyugodt munkakörnyezet, mely megfelelı kialakítás mellett az otthoni munkavégzés esetén ideálisabb lehet, mint a hagyományos irodai munkahelyen történı munkavégzés. Ezért az egyéni munkát végzı magasan kvalifikált szakemberek munkájuk egy részét, mely személyes találkozások nélkül is megoldható, szíveses végzik otthonról. 4. motiváció Lakóhely Azon munkavállalók, akik munkahelyükre túl hosszú idı alatt érnek be, szívesen választják a távmunkát. Ezáltal utazási költséget, s a jelentıs, olykor felesleges és bosszantó utazási idı egy részét megtakaríthatják. 5. motiváció Személyiség Azon munkavállalók, akiknél nem ideálisak a munkafeltételek az irodájukban, szívesen választja a távmunkát. Közülük többen a munkatársakkal való rossz viszonyt említik, mint okot, ami erısen ösztönzi ıket az otthoni munkavégezésre. Egy másik motiváció lehet ebben a csoportban a függetlenséghez való ragaszkodás, melyet kötetlen munkaidıben, szinte bárhol végezhetı szellemi munka esetén az egyén fokozottabban megélhet. 6. motiváció Kényszer Extrém esetben elképzelhetı, hogy a munkavállaló kényszeríti a munkavállalóját a távmunkavégzésre. Ilyen esetben a munkavállaló kényszerhelyzetben dönthet a távmunka mellett, ám ennek aránya minimális lehet ma Magyarországon. A munkáltatókra általában inkább az ellenkezı törekvés, a távmunka alkalmazásának elkerülése a jellemzı. dolgozik otthon a távmunkás, annál alacsonyabb a többi otthonmaradó életminısége. EVilág 2002 június további információ található a honlapon.

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés és kultúraváltás MAGYAR ORSZÁGJELENTÉS 1998-2008 Készítette az a BME Információs Társadalom- és

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

Lehetőségek a távmunkában: a távmunkaház

Lehetőségek a távmunkában: a távmunkaház Lehetőségek a távmunkában: a távmunkaház SZOLGALTATÁS TERV Készítette: Kypaword Kft 2012. szeptember 20. Vezetői összefoglaló Távmunkának azt a munkavégzési formát tekintjük, amikor a munkavégzés helye

Részletesebben

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata...

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata... Záró beszámoló Jelen kutatás-fejlesztési célú tanulmányt az Autonómia Alapítvány készítette a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság finanszírozásával és megbízásából. Az Esélykassza

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22.

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22. AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN Kutatási terv Készítette: Sándor Judit 2009. április 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA... 2 A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom

Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom Szerzı: Kollányi Bence Molnár Szilárd Székely Levente Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként I. etap (TÁMOP 1.3. TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.1) I. Szolgáltatásfejlesztési komponens Nemzeti virtuális munkaerıpiac

Részletesebben

Mi a távmunka? Távmunkában végezhető tevékenységek

Mi a távmunka? Távmunkában végezhető tevékenységek Mi a távmunka? A távmunkának tekintjük a munkavégzésnek azt a formáját, amikor a munkavállaló nem a hagyományos munkahelyen, hanem attól távol végzi el rendszeresen napi munkáját, melynek eredményét a

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítı középiskolai szolgáltatáscsomag kidolgozása címő program (3841) keretében megvalósuló

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban

Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban Külgazdaság, L. évf., 2006. november december Foglalkoztatás a tudásalapú társadalomban SZANYI MIKLÓS A mikroelektronika vezérelte mőszaki-gazdasági paradigmaváltás megváltoztatja az alkalmazás, a munkavégzés

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben