A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban."

Átírás

1 Távmunka ismeretek A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban. Cél: megismerni a különbözı munkahelyrıl érkezı hallgatókat és felmérni a képzéssel összefüggı elvárásaikat, motivációjukat. Ezek alapján alkalmazkodni az esetlegesen felmerülı speciális elvárásoknak, igényeknek, melyek a kurzussal kapcsolatban felmerülhetnek. Bemutatatni a különbözı távmunka fogalmakat és az értelmezési disputa jelentısségét. Röviden bemutatni, hogy alakult ki a távmunka és mik az alapvetı ismérvei. A következıkben néhány fontos megállapítás és tény olvasható az óra anyagából, mely a vázát képezi az elıadásnak. Az elıadásokhoz tartozó irodalom megtalálható a 6. elıadásokról szóló leírást követıen. Az információs technológia és a fejlett kommunikációs infrastruktúra egyenes következményeként elkerülhetetlenül rugalmas szervezıdések jönnek létre és új szemlélető munkamódszerek fejlıdnek ki. Ennek kiemelkedı példája a távmunka. A távmunkának megvannak azonban a történelmi elızményei: a hírügynökségi tudósító vagy akár a nagykövet különleges távmunkásnak is tekinthetı, még abban az értelemben is, hogy a távközlés csatornáin keresztül tartja a kapcsolatot a központtal. Az otthoni munkának, a bedolgozásnak pedig évszázados hagyományai vannak. Az általam késıbb definiált távmunka: egyike az új, divatos kifejezéseknek, holott a magasan kvalifikált értelmiségi és menedzserkörökben már évtizedek óta valóság. Sıt, bizonyos tudományos berkekben 1 más, mint távmunka, már nincs is. A mai értelemben vett távmunka mégis minıségileg és mennyiségileg is más, mivel ennek alapja az egész gazdaságot és társadalmat átalakító technológiai szervezeti 1 Nyíri Kristóf, az Uniworld Virtuális Egyetem (www.uniworld.hu) vezetı professzora, Wesselényi Andrea (1999) A távmunka térhódítása, Teleházak és távmunka Magyarországon Budapest, Teleház, 248.o

2 változás. E kettıs folyamat eredményeképpen jelentıs változásnak lehetünk tanúi a munkavégzés gyakorlatában a szellemi munkakörök jelentıs részében. A szociálpolitikának abban lehet szerepe, hogy ösztönözze és növelje a hátrányos társadalmi csoportok és egyének táv-munkavégzési lehetıségét. A távmunka olyan, döntıen szellemi tevékenység, amelyben az otthon, kihelyezett irodában ( back office ), vagy éppenséggel egy teleházban dolgozó munkavállaló végez feladatokat a távolban lévı munkáltató megbízásából, akinek munkája eredményét távközlési csatornán is továbbíthatja. A munkáltatójával történı kapcsolattartása történhet személyesen, illetve elektronikus úton is. Ezen kívül azonban számos távmunka-fogalom létezik, mely eltérı országonként, és eltérı az ország statisztikai és a köznapi gyakorlatban is. Részben ezzel magyarázható az egységes távmunkára vonatkozó statisztikai adatok hiánya. A távmunka definiálásának feladata számtalan nehézséggel járhat, melyek három különbözı dimenzió mentén különíthetıek el: 1. Eszköz Szükséges-e valamiféle eszköz használatához kötni a távmunka végzését? Ha nem, akkor olyan problémákba ütközhetünk, hogy a taxistól a pizza futárig bárki távmunkás lehet. Ha igen, akkor mi az az eszköz, amit a távmunka végzéséhez kötünk? A számítógép, mobiltelefon. További nehézséget jelent, ha a távmunka meglétét valamilyen elektronikus adatátviteli technológiához kötjük. 2. Tér Csak az otthoni munka elfogadható, vagy az ügyfélszolgálati központban lévı ( call center ) is? A mobil munkahelyrıl való munkavégzés mennyiben tekinthetı távmunkának? 3. Idı

3 Heti hány óra munkavégzéstıl mondható, hogy valaki távmunkát végez? Ha a plusz munkáját hazaviszi, az távmunka? Ha a héten csak 2 napot van benn a munkahelyen, s a többi idıben máshonnan dolgozza ugyanannak a munkáltatónak, az távmunka? A távmunka szélesebb értelmezésben jellege szerint lehet: 1. Otthon végezhetı: Ide sorolható a leírók, adatrögzítık, fordítók, egyes kutatók, adatfeldolgozók, könyvelık, stb. a számítógép és távközlési technika révén a munkahelytıl távol (is) elvégezhetı tevékenységek. 2. Mobil módon végezhetı: Akik mobil módon végzik munkájukat általában a munkáltatójuk telephelyétıl távol mint például a biztosító társaságok ügynökei, a gazdálkodó szervezetek regionális menedzserei, vagy az üzleti tanácsadók. De ide tartozhatnak a körzeti orvosok és a házi ápolást végzık is. 3. Szatellit állomásokon ( satellite office ): a drága városközpontokból vidéki régiókba kitelepített munkahelyek, ahol olcsóbb ingatlan és munkaerı, s bıséges a munkaerıforrás. (Például a call centerekben végzett munkák.) Távmunka-definíciók Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) definíciója alapján a távmunka az a munkatevékenység, amit nem a munkáltató telephelyén végeznek, valamint számítógép használatot és a folyamatos online kapcsolatot feltételeznek. Ez egy elég szők definíciónak tekinthetı, mivel a folyamatos online kapcsolatot kevés munkáltató engedheti meg magának. Az ILO négyfajta távmunkát különböztet meg: 1. Otthonukban távmunkát végzık (hometeleworkers) 2. Változó munkahelyrıl dolgozók (multilocational eworkers) 3. Egyéni vállalkozók (self employed) 4. E-munkára képes egyéni vállalkozók 2 (eenabled self employed) 2 Egyéni vállalakozók, de nem nyújtanak üzleti szolgáltatásokat.

4 Az Amerikai Statisztikai Hivatal tágabb (telework) definíciója: az egyéb iparba bedolgozóktól kezdve a taxisokon keresztül, (akik helyi kommunikációs csatornán kapnak információt az utasok tartózkodásáról) a telemarketingen át egészen a fent említett távmunkát is magában foglalja. Ennek tulajdonítható az amerikai távmunkások sokkal jelentısebb elıfordulási aránya. Az Európai Unió 1993-ban mondta ki elıször az információs társadalom stratégiai jelentıségét az úgynevezett Fehér Könyvben szeptemberében az Európai Bizottság kezdeményezésére megbeszélés-sorozat kezdıdött az európai munkaügyi szervezetek részvételével. Ennek eredményeként június 16-án elfogadták az Európai Távmunka Megállapodást Framework Agreement on Telework -t, amely a tripartit érdekegyeztetés egyfajta nemzetek feletti intézményeként értékelhetı (még ha nem is ratifikálták azt minden országban). Ennek alapján: A távmunka olyan munkaszervezési és/vagy munkavégzési forma, mely a számítástechnikát egy munkaviszony keretei között veszi igénybe, illetve ahol a munkát, mely a munkaadó telephelyén is végezhetı lenne, rendszeresen attól távol végzik. A távmunka formájában gyakorolt munkakörök: Adatbevitel, adatrögzítés, digitalizálás Adatfeldolgozás Ügyviteli feladatok Számvitel, könyvelés, leltárkészítés Fordítás Sajtófigyelés Kutatás, elemzés Tervezés Oktatás Távdiagnosztika, távfelügyelet

5 Tanácsadás, konzultáció Szoftverfejlesztés Ügynöki tevékenység PR tevékenység, reklámozás Elektronikus kereskedelem Elektronikus ügyfélszolgálat A távmunka alkalmazásának: elınyei, hátrányai, valamint elıfeltételei. Cél: példákon keresztül bemutatatni a távmunka elınyeit, hátrányait, veszélyeit. Mik vezethetnek a rossz kialakításhoz és hogyan lehet kiküszöbölni ıket. Bemutatni a távmunka elıfeltételeit. A következıkben néhány fontos megállapítás és tény olvasható az óra anyagából, mely a vázát képezi az elıadásnak. Az elıadásokhoz tartozó irodalom megtalálható a 6. elıadásokról szóló leírást követıen. A munkavállalók számára A munkavállalók számára elıny, hogy mentesülnek a sok idıt és pénzt igénylı mindennapos munkába járástól és tágabb keretben, rugalmasabban választhatják meg a munkára fordított idıt. Szabadabban választhatják meg munkahelyüket, nincsenek a telephelyhez kötve: távoli cégeknek is vállalhatnak munkát. Az utazás adta szabadidı miatt, több idıt tölthetnek családjukkal. Az elektronikus munkabörze révén javul a munkához jutás esélye. Elegendı munkakínálat esetén a távmunkás válogathat a felkínált munkákból. Szabadon kiválaszthatja a maga számára legszimpatikusabb munkaadót anélkül, hogy azzal közvetlenül, személyesen találkozna. Egyidejőleg több munkaadónak, többféle munkát végezhet. Gyorsabban változtathat munkáltatót. Kevésbé kiszolgáltatott a munkáltatójának (amennyiben tágabb körben választhat más munkahelyet is.) Kevésbé kell egy hierarchikus szervezet életében részt vennie.

6 Nincsenek életkori kötöttségek, életkori korlátok. Képzettségének és képességének megfelelı munkát választhat. Településtıl, lakóhelytıl függetlenül kereshetı és vállalható a munka. Munkahelye rugalmas és a változó élethelyzetekhez inkább alkalmazkodik. Növeli az egyén szabadságát, mérsékli kötöttségeit. A kisgyermeküket nevelı szülık, a betegeket vagy idıs embereket otthon gondozók és a csökkent munkaképességőek is munkaalkalmat találhatnak. A munkavállalók számára hátrányok fakadhatnak a munkajogi rendezetlenségbıl. Nem szabályozottak azok a jogi feltételek, melyek biztosíthatnák a munkaadó által munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló, munkaszerzıdésben szabályozandó területeinek összességét. További nehézséget okozhat, hogy egy úgymond virtuális munkaviszony könnyebben lehetıvé teszi a munkaadó számára a feketén történı foglalkoztatást, mely egyértelmően a munkavállaló kiszolgáltatottságát növeli. Tömegesen, általában az alacsonyabb felkészültséget igénylı munkákat és a jól standardizálható feladatokat helyezik ki a cégek, amiért igen szerény bért fizetnek. A feladatokat úgy állapítják meg, hogy azok elvégzéséhez a munkaidı csaknem minden percét fel kell használnia. Tapasztalatok szerint például, amíg a központi munkahelyeken dolgozók munkaidejük alig több mint felét töltik tényleges munkával /a többi kapcsolattartásra, szünetekre és munkahelyen belüli helyváltoztatásra megy el/, a távmunkások munkaidejük 89%-át tényleges munkával töltötték 3. Így valójában nem a szabadon eltölthetı idejük a több, hanem a nem közvetlen munkára fordított idejük helyének a megválasztása szabadabb. A távmunkás, munkáját izoláltan, a hagyományos munkahely mindennapos emberi kapcsolataitól elszakítva végzi. A munka magányos jellegét súlyosbíthatja annak standardizált jellege. Az Internet adta új lehetıségek kompenzálhatják a mindennapos munkahelyi kapcsolatokat. Erre már manapság is számtalan példa van. Itt gondolok azokra, akik órákon keresztül csevegnek csevegı programok segítségével ( IRC, ICQ és egyéb csevegı csatornák), vagy valamely más internetes kommunikációs formát választanak, s szinte megszállottan használják. Ehhez kapcsolódik, hogy a távmunkát otthon végzı munkavállalóval egy 3 Távmunka Kht.(1998): Távmunka Nemzetközi kitekintés alapján Távmunka Kht. Budapest

7 háztartásban élık életminısége romlik. További negatívum, hogy nincs igazán elırejutási perspektíva. Még a váltott távmunkát pár napot otthon, pár napot az irodában végzık esetén is hátrányok jelentkezhetnek a karrierperspektívákban. A dolgozó nem kap rendszeres közvetlen visszajelzést a munkája ellátásának minıségérıl. Bár ezt is megfelelı vállalati modell és vállalatirányítás segítségével orvosolható. Ehhez kapcsolódik, hogy a most létezı ipari és szolgáltató szervezetek felépítése és mőködése kevéssé alkalmasak egy ilyen típusú munkaforma munkavállalók és munkáltatók számára egyaránt elınyös integrálására. A munkaadók számára A munkaadók számára elıny új munkahely létrehozásánál, a távmunka alacsonyabb költsége. Így a cég telephelyén kisebb a helyigény, kevesebbet kell fordítani az ingatlan létesítésére és fenntartására. A távmunka keretében megvalósuló új munkahely kialakítása a harmadába, legfeljebb a felébe kerül a hagyományos munkahelyének, s a munkaidı kihasználtsága lényegesen jobb. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara tapasztalatai szerint, ma egy átlagos irodai munkahely fizikai kialakítása 2 millió, a technikai infrastruktúra kiépítése 580 ezer, a munkahely éves üzemeltetési költsége pedig 672 ezer forintba kerül. Ezzel szemben a távmunkahely kialakítása esetén a munkahely fizikai kialakítása nem igényel költségeket, a technikai infrastruktúra kiépítése 850 ezer, míg a munkahely éves üzemeltetési költsége 119 ezer forintba kerül. Korszerő, kellıen gyors, internetezésre is alkalmas számítógépes munkahely kommunikációs vonallal együtt mai árakon már ezer forintból is létrehozható. Rugalmas létszámgazdálkodás valósítható meg, mindig annyi munkaerı foglalkoztatható, amennyire éppen szükség van. Rugalmas munkahely, amely a változó feladatokhoz, igényekhez gyorsan alkalmazkodik. A fajlagos ráfordítások gyorsan megtérülnek. A növekvı mennyiségő távmunkavégzés fajlagosan csökkenı anyagi ráfordításokkal jár. Az elvégzett munka biztonságosan, elektronikusan védetten és gyorsan érkezik meg. Az adott vállalkozás szervezeti formájához, nagyságához, tıkeerejéhez egyaránt jól illeszthetı a távmunka.

8 A munkaadók számára hátrányt jelent a nehézkesebb munkaszervezés, a többlet adminisztráció terhe. A feladat megváltozása esetén a személyes eligazításnál körülményesebb a kapcsolattartás, a feladat meghatározás. A rendkívüli és a sürgıs munkákra, a többféle feladatot magukban foglaló munkakörök betöltésére a távmunkások kevésbé alkalmasak, mivel ilyen esetekben a feladatok kiadása közvetlen ( face to face ) kommunikációban a leghatékonyabb. A motivációjukat vesztett távmunkások hamarabb és könnyebben elveszíthetik lojalitásukat vezetıjük, vagy cégük iránt, ami munkakultúrájuk megváltozásához vezethet. Ez a folyamat ugyanakkor az irodában dolgozók lojalitását és munkakultúráját is negatívan befolyásolhatja. A távmunkában dolgozót sokkal nehezebb teamben, csoportban foglalkoztatni, mivel a kevés személyes kommunikáció okán nem alakulhat ki közte és a team/csoport többi tagja között valós összetartás. Biztonsági kockázatot jelenthet távmunkások alkalmazása, mivel a vállalat/intézmény adatbázisához való távoli hozzáférés lehetısége már önmagában is hordozza a feltörés veszélyét. A távmunka elıfeltételei: - humán elıfeltételek - technikai elıfeltételek - szabályozási környezet - tevékenység kiválasztása, szabályozása A távmunka helyzete Magyarországon Cél: bemutatni a távmunka mai magyar helyzetét. Hol tartunk, s miért. Fıbb szereplık, környezet. Mi várható? A következıkben néhány fontos megállapítás és tény olvasható az óra anyagából, mely a vázát képezi az elıadásnak. Az elıadásokhoz tartozó irodalom megtalálható a 6. elıadásokról szóló leírást követıen.

9 A távmunka elterjedése szoros kapcsolatban áll az adott ország informatikai fejlettségével, számítógép ellátottságával és a hálózati hozzáférések széleskörő elterjedtségével. A Központi Statisztikai Hivatal által kibocsátott adatok eligazítást nyújthatnak abban a tekintetben, hogy miképpen alakult a személyi számítógépek száma a magyarországi háztartásokban 1992 után. Természetesen ebbıl nem lehet mechanikus következtetéseket levonni a távmunkások számára vonatkozóan, sıt a számítógép használat céljára, s a gépek korszerőségére sem lehet következtetni. Az sem mellékes kérdés, hogy milyen társadalmi rétegek rendelkeznek a távmunkavégzés infrastruktúrájával ben 100 háztartásra 4 számítógép, ( 95-ben 6, 98-ban 8) 1999-ben pedig már 12 gépet jeleztek az adatok. A 2001-ben kiadott tudásiparról kiadott OECD jelentés alapján szemmel látható a különbség Hollandia (69%), Dánia (65%), Svédország (60%) másrészrıl pedig Olaszország (28%), Franciaország (27%) és Törökország (12%) között. Az adatokból jól látszik, hogy jelentıs különbségek találhatóak az Európai Unión belül. Ez a különbség jelentkezik Magyarországon belül, hiszen a gazdaságilag fejlett régiókban sokkal többen rendelkeznek otthoni számítógéppel, mint a fejletlenebbekben ben a háztartások 30%-a rendelkezett számítógéppel, 12%- a otthoni Internet hozzáféréssel. Ez utóbbi adat is jelentısen elmarad az EU-s átlagtól. Egyedül a szélessávú Internet hozzáférések elterjedésében mutathatóak fel európai szinten kedvezı adatok. Az otthoni számítógép- és hálózati hozzáférést vizsgálva három meghatározó társadalmi csoportot különböztethetünk meg. Elıször is a fiatal felnıttek inkább birtokolnak számítógépet, mint az idısebbek. Másodszor, a magas jövedelmi státusúak és a felsıfokú végzettségőek szignifikánsabban birtokolnak számítógépet, mint az alacsony jövedelmő és alacsony képzettségőek. Harmadszor egy érdekes korreláció: a gyerekes családokban (kivéve a 3, vagy több gyerekes nagycsaládokat) inkább megtalálható a számítógép, mint az egyedülállóknál, vagy a gyerektelen háztartásokban. Ennek hátterében bizonyára a jövı felé tekintés és az oktatási cél állhat. A számítógépre költött fejlesztési kiadásokat is hasonló korrelációk jellemzik.

10 Hasonlóan az Európai Unióhoz, a távmunka humán elıfeltételeit tekintve lényegében Magyarországon is ugyanazok a kívánalmak fogalmazódnak meg, mint az irodai munkahelyen dolgozó esetében: a rugalmasság, a feladatokhoz való alkalmazkodás, az együttmőködés képessége, a jó kifejezı és problémamegoldó készség, a határidık betartása, az önálló munkára való alkalmasság. Tehát a távmunkában dolgozni kívánóknak, speciális igényeknek általában - a munkáltatók szerint - nem kell megfelelniük. Épp ezért nem részesítik a munkavállalókat speciális képzésben. Általában nem újonnan vesznek fel, hanem a meglévı munkaerı-állományból toborozzák a távmunkásokat, mivel róluk már kialakult véleményük van, s jobban meg tudnak bízni bennük. A váltás nem a kényszer eszközével, hanem szabad választás alapján történik az esetek nagy részében, hiszen a munkáltatónak nem érdeke, hogy motiválatlan dolgozzanak távmunkában. Azon cégeknél, ahol hasonló munkakörben távmunkában és nem távmunkában is dolgoznak, ott a dolgozók bére azonos. A távmunkások néhol költségtérítési átalányban részesülnek, ami a többlet költségeik fedezésére szolgál (maximum körülbelül bruttó Ft értékig). Általában a cégek, a munkavállalók rendelkezésére bocsátják a mobil telefont, vagy/és számítógépet. Karbantartásuk a munkáltató felelıssége, de az adott szervezet szervizhálózatát bármikor igénybe vehetik. Az otthoni munkafeltételek kialakításába a cégek nem nyújtanak segítséget. A távmunka szabályozása: munkajogi és társadalombiztosítási kérdések Az elmúlt 140 évben kiformálódott a hagyományos munkavégzés állami szabályozása, a munkaügyi kapcsolatok formájában, mely a tömegtermelés bázisán jött létre 4. Azaz feltételez egy horizontálisan és vertikálisan tagolt szervezetet, s az ehhez tartozó technológiai fegyelmet és közvetlen ellenırzöttséget, s kötött idıfelhasználást a munkavállalók viszonylag nagy tömegei esetében. A hagyományos munkaszervezeteken kívüli foglalkoztatás, az önálló, szellemi távmunka, a hálózat jellegő szervezettben végzett munkavégzés szabályozása kihívást jelent a társadalmi-jogi szabályozása számára. 4 Bankó Zoltán (2000) Távmunka az információs társadalom munkajogi kérdései az Európai Unióban és Magyarországon. Jogtudományi Közlöny 2000 június, Budapest

11 De a munkajogi kérdéseken túl a távmunka felvet számos társadalombiztosítási és egyéb technikai kérdést is: Jogosultság a baleset és betegség esetén fizetendı táppénzre, Jogosultság anyasági ellátásra, Jogosultság öregségi vagy rokkantsági nyugdíjra, A munkanélküli segély folyósítása, Éves fizetett szabadság igénybevétele, Tisztázni kell a felelısségi viszonyokat, A biztosítások kérdése, Az adatkezelés problémája, A technikai eszközök otthoni magán célra történı használatának jogi szabályozatlansága. A távmunka szereplıi: - munkáltatók - munkavállalók - munkaügyi érdekképviseletek A magyarországi munkáltatók ma még vonakodnak a távmunka alkalmazásától, pedig annak gazdasági elınyei nyilvánvalóak. A technikai feltételek többnyire adottak, az infrastruktúra fejletlensége 5 ma kevésbé hozható fel indokként, az elmaradás oka elsısorban emberi tényezıkben, a menedzseri gondolkodásban és gyakorlatban keresendı. A munkáltatókban túl nagy a bizalmatlanság a távmunkával, és általában a új és ismeretlen munkaszervezési formákkal szemben. Így gyakorlatilag nem sok táv-munkahely létesült. A magyarországi távmunka elterjedését nehezíti az is, hogy az állam nem találta meg a helyét a távmunka támogatásában, illetve a távmunka-foglalkoztatás ösztönzésében. Néhány távmunkát 5 Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács I. félévi tevékenyégérıl szóló tanulmány szerint

12 ösztönzı pályázat hosszú távon is sikeresnek bizonyult, a többség azonban kudarccal végzıdött. A távmunka hazai története és alkalmazása: sikeres és sikertelen példák a hazai alkalmazásra. Cél: mi vezetett a távmunka alkalmazásának jelenlegi gyakorlatához Magyarországon. Több példán keresztül bemutatni a sikeres és sikertelen próbálkozásokat, gyakorlatot. A következıkben néhány fontos megállapítás és tény olvasható az óra anyagából, mely a vázát képezi az elıadásnak. Az elıadásokhoz tartozó irodalom megtalálható a 6. elıadásokról szóló leírást követıen. A távmunka magyarországi elıtörténete Az EU legfejlettebb országaival összehasonlítva, bizonyos késéssel, de elkezdıdött nálunk is a távmunka meghonosítása ban, az egykori Munkaügyi Minisztérium létrehozta az Informatikai Fıosztályt, melynek feladata a távmunka adminisztratív felügyelete volt. A munkaerıpiacot a stabilizálódó munkanélküliség, a foglalkoztatottság alacsony és az inaktivitás magas szintje jellemezte a privatizációt és a gazdasági struktúra átalakulását követıen. A munkaerıpiac radikális átrendezıdése befejezıdött, ugyanakkor az átrendezıdés miatt keletkezett problémák, mint például a regionális, tartós- és ifjúsági munkanélküliség megmaradtak. Ilyen körülmények között vetıdött fel a távmunka végzés meghonosítása Magyarországon, mint a munkahelyteremtés eszköze. A Munkaügyi Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal 1996-ban létrehozta a Modernizációs és Integrációs Projekt Irodát (Promei Kht.). A Kht. a nemzetközi tapasztalatokat és a hazai alkalmazás lehetıségeit egy szakértıi tanulmányban foglalta össze még 1996-ban, mely elemzés eredményeként létrehozták a Távmunka Koordinációs Közhasznú Társaságot (Távmunka Kht.) 1998 januárjában. A szakértıi tanulmányra az optimista megközelítés jellemzı: a távmunkavégzéssel mindenki jól

13 jár, a társadalom, a kormányzat, a munkaadók és munkavállalók egyaránt. Az is megfogalmazódott, hogy a távmunka magyarországi bevezetését célszerő az állam és a versenyszféra közös vállalkozásaként kezelni. A távmunka projekt elsıdleges célja volt, hogy állami forrásokat bevonva ösztönözze a távmunka megismerését és piaci alapú elterjedését Magyarországon elejére a távmunkások és a távmunkaadók számának el kellett volna érnie a kritikus tömeget, innen kezdve a folyamat az elképzelések szerint önfenntartóvá, önfinanszírozóvá vált volna. Az állam és az elsıként csatlakozó magánvállalkozások saját jól felfogott érdekükben is vállalják, hogy megadják a kezdı lökést és az induláshoz szükséges pénzt. A kritikus tömeg legalább távmunkást és távmunkaadót jelent. A projektet menedzselı szervezet a közhasznú szolgáltató központ kialakításával, ismeretterjesztéssel, a munkaadók és munkavállalók pályáztatásával, a közöttük való közvetítéssel, koordinálással, megvalósíthatósági tanulmányok készítésével, mintarendszer mőködtetésével, szerzıdés típusok kidolgozásával, a munkajogi hiányosságok pótlásával, és az adatvédelem kialakításával ösztönözte volna a távmunka elterjedését. Megindul a távmunka népszerősítése és bemutatása a médiákban, a potenciális munkaadók megkeresése, és megnyílik egy adatbázis a Távmunka Kht.-nél amely a távmunkára jelentkezıket várta. Televíziókban, rádiókban, újságokban gyakran jelentek meg népszerősítı mősorok és cikkek. Konferenciákon, értekezleteken s szakmai vásárokon mutatták be a távmunkát és a Kht. szolgáltatásait. Közel 13 ezer ember, mint potenciális távmunkás regisztráltatta magát, de munkáltató csak 1-2 jelentkezett. Egy évvel megalakulását követıen csıdöt jelentett a Távmunka Kht., amit a pazarló cégvezetés, és politikai ellentétek eredményeztek melyek az 1998-as választásokat követıen létrejött Szociális és Családügyi Minisztériummal idılegesen nehézzé tették az együttmőködést. A Kht. a szolgáltatások beindítását az államtól várta el végén rendezıdött a Távmunka Kht. adóssága, s 2000 nyarának elején a Kht. együttmőködési szerzıdést kötött a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével (TÖOSZ), hátrányos kistérségi településeken létrehozandó távmunkahelyekrıl, továbbá néhány távmunkást kiközvetítettek vállalkozásokhoz. Ám

14 valós irányító szerepet betöltı szervezetté már nem sikerült válnia, amit nagymértékben determinált az addigra kialakult rossz hírneve is. Mint már írtam, 1996-ban a Munkaügyi Minisztérium Informatikai Fıosztálya kezdett el elıször foglalkozni a távmunka kérdéskörével. Megalkották a távmunka magyar jogi definícióját, mely lényegében a távmunka végzésére alkalmas tevékenységek felsorolásából állt. Szintén e minisztérium tevékenységéhez kötıdik az elsı két távmunka pályázat kiírása. Ezeket több távmunka ösztönzésére kiírt pályázat követte melyek eredményeként több száz új munkahely jött létre, melyek többsége a támogatott idıszak elmúltával megszőntek, illetve átalakultak. A 90 -es évek közepétıl jelentıs figyelem irányult a távmunka felé a média, a társadalom és számos teljesen eltérı társadalmi csoportjai felöl. Megmutatkozik ez számos újságcikkben és publicisztikában, melyekben a távmunka fogalma számos helyen megtalálható és szinte kizárólag pozitív és támogatandó foglalkoztatási formaként, s olykor munkahelyteremtı lehetıségként jelenik meg. Ez utóbbi lehetıség volt az elsıdleges, mely sokak számára roppant mód szimpatikussá és elérendı céllá tette a távmunkát. Sokan ettıl remélték, hogy munkát, illetve kereset kiegészítést találnak. Ezt a reményt leginkább a már említet Távmunka Kht. általi potenciális távmunkás és távmunkaadó toborzás mutatta meg. A távmunkára jelentkezı 13 ezer ember nem képviselt homogén csoportot 6. A regisztrációban résztvevık: 66,3% nı, 33,7% férfi. A férfiak között a legjellemzıbb a éves, míg a nıknél ez éves korosztály. A jelentkezı férfiak 58%-ának, a nık 30%-ának nincs eltartott gyereke. A jelentkezık 25%-a egy gyermekes, 26,3%- a két gyerekes, míg csupán 10%-a 3 vagy több gyerekes. Iskolai végzettség szempontjából közepesen, vagy magasabban képzettek: 25% felsıfokú, míg 65%-a középfokú végzettséggel rendelkezik. A többség (57,7%) rendelkezik idegen nyelvismerettel. Lakóhelyi jellemzık alapján 30% Budapestrıl, 12% Pest megyébıl jelentkezett. Jellemzıen városi településen lakók jelentkeztek. Jelentıs számban találhatóak gyermeküket nevelı nık (15,5% gyes-gyed 6 Neumann László: (2000) A távmunkára jelentkezık munkaerı-piaci kínálata. Munkaügyi Szemle 2000/ o

15 állományú), csökkent munkaképességőek (12%) és diákok (10%). De jelentıs a dolgozó jelentkezık száma is. A távmunkára jelentkezettek csoportja szignifikánsan különbözik a regisztrált munkanélküliekétıl. A távmunkára jelentkezettek egyik része inaktív, a másik pedig foglalkoztatott. A regisztrált munkanélküliek száma elenyészı. A távmunkára jelentkezı 13 ezer fı jelzi a jelentıs igényt e foglalkoztatási forma iránt és azt, hogy igényüket állami segítség nélkül jelenleg lehetetlen teljesíteni, különösen a hátrányos társadalmi csoportok tagjai számára. A távmunkára való igényt számos társadalmi szervezet és érdekvédelmi csoport felismerte, így több olyan lobbi csoport is megalakult, akik elsısorban döntıen állami részvétellel a távmunka népszerősítését és elterjesztését célozták. A múltban és napjainkban a teleházaknak jelentıs érdeke főzıdne ahhoz, hogy állami távmunka program induljon. Ennek érdekében sok helyen próbáltak lobbizni, de eddig sikertelenül. Számukra külön problémaként jelentkezik, hogy a technikai eszközök és a közösségi munkák által létrehozott technikai infrastruktúra, 2-3 éven belül teljesen elamortizálódik, ha addig nem hasznosítják. Jelenleg a teleházhálózatot ugyanis döntıen állami pályázatokon elnyert pénzek, valamint a helyi önkormányzatok esetleges támogatása tartja el. Az országszerte kiépült teleházak megfelelı terepei lennének egy-egy kistérségi munkanélküliséget csökkenteni kívánó állami távmunkaprogramnak. Errıl a távmunka szervezet vezetıi meg vannak gyızıdve, de munka hiányában, csak különbözı elképzeléseiket tudják összehangolni. Példák a távmunka magyarországi alkalmazására: - szoftvergyártó cég - lapkiadó vállalat - távmunka portál - távmunka pályázatok nyertesei - telekommunikációs cég - értékesítéssel foglalkozó cég - könyvelı iroda

16 Cél: Bemutatni miért válik valaki távmunkássá, illetve mi akadályozza ezt meg. A második órában meghívott távmunka keretében dolgozó munkavállalóval beszélgetés a munkájáról és a távmunkáról. A következıkben néhány fontos megállapítás és tény olvasható az óra anyagából, mely a vázát képezi az elıadásnak. Az elıadásokhoz tartozó irodalom megtalálható a 6. elıadásokról szóló leírást követıen. A távmunkások motivációs indítékrendszere, kizáró tényezık A távmunkások különbözı motivációk alapján választják a távmunkát. E mögött gyakran olyan ösztönzı mechanizmusok találhatóak, melyek nem külön-külön egyes okokra, hanem különbözı kombinációban több okra vezethetıek vissza. A motivációt több tényezı befolyásolhatja: életkor, egészségügyi állapot, családi állapot, lakóhely távolsága a munkáltató telephelyétıl, munkakör, személyiségtípus illetve a munkahely féltése. 1. Motiváció Egészségügyi állapot Mozgássérült, illetve bizonyos mentális betegségben szenvedı emberek számára akadályozott, vagy jelentısen megnehezített a hagyományos munkahelyre való eljutás, ezért szívesen választják a távmunkát. A távmunka miatt kevesebb utazásra van szükségük, ami jelentısen megkönnyíti életüket. 2. motiváció Családi állapot A gyereket nevelı szülık (fıleg a fiatal gyereket nevelık) közül többen szívesen dolgoznak otthon. Az otthonról történı munkavégzést a családi élettel jobban összeegyeztethetınek tartják, mint a hagyományos irodai munka esetében. Bár ezt több kutatási tapasztalat nem tartja egyértelmően igaznak. 7 7 EURESCOM kutatás, melyben Norvégia az Egyesült Királyság, Portugália és Izland vett részt. A kétéves kutatás egyik érdekes és meghökkentı felismerése, hogy minél több idıt

17 3. motiváció Munkakör Bizonyos munkakörökben alapfeltétel a nyugodt munkakörnyezet, mely megfelelı kialakítás mellett az otthoni munkavégzés esetén ideálisabb lehet, mint a hagyományos irodai munkahelyen történı munkavégzés. Ezért az egyéni munkát végzı magasan kvalifikált szakemberek munkájuk egy részét, mely személyes találkozások nélkül is megoldható, szíveses végzik otthonról. 4. motiváció Lakóhely Azon munkavállalók, akik munkahelyükre túl hosszú idı alatt érnek be, szívesen választják a távmunkát. Ezáltal utazási költséget, s a jelentıs, olykor felesleges és bosszantó utazási idı egy részét megtakaríthatják. 5. motiváció Személyiség Azon munkavállalók, akiknél nem ideálisak a munkafeltételek az irodájukban, szívesen választja a távmunkát. Közülük többen a munkatársakkal való rossz viszonyt említik, mint okot, ami erısen ösztönzi ıket az otthoni munkavégezésre. Egy másik motiváció lehet ebben a csoportban a függetlenséghez való ragaszkodás, melyet kötetlen munkaidıben, szinte bárhol végezhetı szellemi munka esetén az egyén fokozottabban megélhet. 6. motiváció Kényszer Extrém esetben elképzelhetı, hogy a munkavállaló kényszeríti a munkavállalóját a távmunkavégzésre. Ilyen esetben a munkavállaló kényszerhelyzetben dönthet a távmunka mellett, ám ennek aránya minimális lehet ma Magyarországon. A munkáltatókra általában inkább az ellenkezı törekvés, a távmunka alkalmazásának elkerülése a jellemzı. dolgozik otthon a távmunkás, annál alacsonyabb a többi otthonmaradó életminısége. EVilág 2002 június további információ található a honlapon.

18 A második órában meghívott távmunkás vendéggel beszélgetés a távmunka elınyeirıl, hátrányairól és reális lehetıségeirıl. A távmunka megvalósíthatóságának lépései Cél: gyakorlati fogódzok adása a sikeres távmunka alkalmazásához. A kurzus fıbb megállapításainak összegzése. A következıkben néhány fontos megállapítás és tény olvasható az óra anyagából, mely a vázát képezi az elıadásnak. Az elıadásokhoz tartozó irodalom megtalálható a 6. elıadásokról szóló leírást követıen. Ahány munkakör, ahány dolgozó annyi variáció a kialakításra. Nem lehet egységes sablon alapján kialakítani egy cégnél. Amire figyelni kell: - a munkakör körültekintı kiválasztása - a dolgozó körültekintı kiválasztása - a munkafolyamatok távmunka-végzéshez történı módosítása - folyamatos visszacsatolásos rendszer beépítése - cél a rugalmasság - önkéntesség - költség hatékonyságra törekvés - a távmunka eszköz, nem cél - a nem távmunkában dolgozók felkészítése a változásra - a kialakítás során figyelembe venni egyéb tényezıket Összefoglalás, a kurzus értékelése

19 A távmunka olyan, döntıen szellemi tevékenység, amelyben az otthon, kihelyezett irodában, teleházban vagy éppenséggel utazás közben dolgozó munkavállaló különbözı mértékő önállósággal végzi feladatát a távolban lévı munkáltató megbízásából és munkájának eredményét távközlési csatornán továbbítja. A munkáltató és munkavállaló kapcsolattartása személyesen, illetve virtuális formában történhet. A munkavégzés ezen új formája az információs társadalom kialakulásához köthetı, s a számítástechnika és a távközlés forradalmának köszönhetıen terjedt el a fejlett gazdaságokban. A közép-kelet európai régió poszt-szocialista gazdaságaiban a távmunka elterjedésének kezdeti szakaszában vagyunk. E téren nagyobb a régió lemaradása, mint az e-munkavégzés más területein. A távmunka eddigi lassú terjedéséhez mint láttuk több tényezı együttes hatása járult hozzá. Az informatikai ismeretek lassú terjedése, a munkavállalók és munkáltatók konzervatív foglalkoztatási és munkaerı felhasználási szemlélete, a tájékozatlanság és a munkajogi szabályok hiánya nehezíti a távmunka elterjedését. De fontos szerep hárul az Internet és a távmunka terjesztésében és fenntartásában az ICT szolgáltató vállalatokra is. Ugyanis, ha jelentısebb kedvezményeket biztosítanak az Internet használatban, akkor ezzel további társadalmi rétegek számára teremthetnék meg az igénybevétel lehetıségét. Bár az utóbbi évek árcsökkenésének és a liberalizációnak köszönhetıen egyre kevésbé jelenik meg ez a gátló tényezık között. A számos negatívum mellett az utóbbi idıben néhány pozitív kezdeményezés is fellelhetı. A Sulinet Express program számos vitatható és olykor egyértelmően elhibázott lépése ellenére hozzájárult a lakosság számítástechnikai infrastruktúrájának fejlesztéséhez. Ám azt meg kell jegyezni, hogy az igazán hátrányos helyzetben lévık az adókedvezményt egyáltalán nem tudták és tudják igénybe venni, így esélyük sincsen ilyen kedvezı módon számítástechnikai eszközökhöz jussanak.

20 A magyarországi munkáltatók ma még vonakodnak a távmunka alkalmazásától, pedig annak gazdasági elınyei nyilvánvalóak. A technikai feltételek többnyire adottak, az infrastruktúra fejletlensége ma kevésbé hozható fel indokként, az elmaradás oka elsısorban emberi tényezıkben, a menedzseri gondolkodásban és gyakorlatban keresendı. A munkáltatókban túl nagy a bizalmatlanság a távmunkával, és általában a új és ismeretlen munkaszervezési formákkal szemben. Így gyakorlatilag nem sok táv-munkahely létesült. A magyarországi távmunka elterjedését nehezíti az is, hogy az állam nem találta meg a helyét a távmunka támogatásában, illetve a távmunka-foglalkoztatás ösztönzésében. Néhány távmunkát ösztönzı pályázat hosszú távon is sikeresnek bizonyult, a többség azonban kudarccal végzıdött. A munkavállalók részérıl fontos hátráltató tényezı: az informatikai ismeretek lassú terjedése, a konzervatív munkahelyfelfogás, és az ICT használat magas költsége. Az ismertetett tényezık eredményeképpen ma Magyarországon kevés cég foglalkoztat klasszikus értelemben vett távmunkásokat. Ez néhány nagyobb vállalatot leszámítva fıleg a kis mérető vállalkozásokban valósult meg. A tágan értelmezett távmunka az amerikai telework viszont széles körben elterjedt. Az elıadás sorozatban összegezzük azokat az információkat és ismereteket, melyek segítségével bemutathatjuk a távmunka magyarországi helyzetét, kitekintést nyújtva az európai és nemzetközi tendenciákra. Elemezzük ennek a munkavégzési formának tartalmi, formai összetevıit és azokat az infrastrukturális, technikai és képzettségi követelményeit, amelyek kedveznek elterjedésének. Tudatos társadalompolitikai beavatkozásoknak minden téren létjogosultsága van, ha azok társadalmi elınyét szélesebb rétegek társadalmi integrációjának elısegítésére tudjuk felhasználni. A részleges távmunka az elkövetkezı években jelentısebb állami ösztönzés nélküli is széles körben el fog terjedni az alkalmazottak között. Ám a gazdaságilag nem aktív munkavállalói korúak között számos olyan csoport található, akik közül többen is szívesen dolgoznának távmunka keretében, mint ahogy ezt a távmunkára jelentkezık megoszlása is mutatja. Épp ezért az államnak továbbra is népszerősítenie

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08.

Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08. Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája CMC prezentáció 2010.02.08. A munka világa folyamatosan alakul Ha a távmunka és más atipikus formák jelentıségét helyesen akarjuk megítélni a régi iparágakban,

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

Kivonat a távmunka-házban való foglalkoztatásról

Kivonat a távmunka-házban való foglalkoztatásról Forgács Tamás: Távmunka-házban való foglalkoztatás gazdaságpolitikai áttekintése Kivonat a távmunka-házban való foglalkoztatásról Az infokommunikációs technológia fejlıdésével, egyre több olyan munkakör

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN A kutatásról Ez a tanulmány 120, 1999-2001-ben készült családi esettanulmány tapasztalatait foglalja össze.

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. január Tartalom I. Esélyegyenlőség biztosítása a szervezeten belül... 4 1. Általános célok, etikai elvek... 4 1.1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód... 4 1.2. Az

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Tvr-hét. A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Tvr-hét A Tvr-hét és a Színes Kéthetes fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER E L İ T E R J E S Z T É S az Országos Érdekegyeztetı Tanács részére a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének meghosszabbításáról Budapest, 2009. október 2 Ö S S

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

A kulcs a rendszerépítésben van!

A kulcs a rendszerépítésben van! A kulcs a rendszerépítésben van! Nemrég egy nagyvárosban tartottunk Online Marketing Specialista képzést egy vállalatnak. Nagyon izgalmas és tanulságos volt egy ilyen óriás cég marketingjébe és mindennapi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Egészséggazdaságtan és - biztosítás

Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1 Egészséggazdaságtan és - biztosítás 1. elıadás - Az egészségügyi rendszer problematikája Tantárgyi tematika - emlékeztetı 2 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzat esélyegyenlıségi

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

Távmunkával kapcsolatos tudnivalók összefoglalása

Távmunkával kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Távmunkával kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Készítette: Korycki Adrienn SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető, partner adrienn.korycki@salio.hu +36 1 240-4352 Ha valami hatással lesz az életedre,

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Mit tehet egy mikrovállalkozás az esélyegyenlőség előmozdításáért és megéri-e neki? Gyakorlati tapasztalatok. Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Mit tehet egy mikrovállalkozás az esélyegyenlőség előmozdításáért és megéri-e neki? Gyakorlati tapasztalatok. Teremts esélyt magadnak és másoknak! Mit tehet egy mikrovállalkozás az esélyegyenlőség előmozdításáért és megéri-e neki? Gyakorlati tapasztalatok Horváth Anna, vállalkozó 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! 2 Egy

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁRCIUS 11-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 11-I ÜLÉS 6. sz. napirendi pont Tájékoztató a Postapartner program eddigi szakaszairól, valamint annak regionális folytatásáról Elıadó: Dr. Brebán

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Értékelés. Tisztelt Szülık!

Értékelés. Tisztelt Szülık! Tisztelt Szülık! Szeretnénk megköszönni, azoknak a Szülıknek a segítségét, akik a számukra eljuttatott kérdıív kitöltésével segítséget nyújtottak abban, hogy megismerhessük az Angyalföldi Sportiskoláról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

TÁMOP / )

TÁMOP / ) 1 TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények)

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Makó Csaba Szociológiai Kutatóintézet Magyar Tudományos Akadémia,

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben