Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március"

Átírás

1 Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg a teljes várható költség (TEC) alapján a tartalék alkatrész készlet? 2) Ismertesse az együttes beszerzési döntések tételnagyságának meghatározását és a Brown-féle ciklus többszörös alkalmazását! 3) Ismertesse a determinisztikus készletmodelleket! 4) Sorolja fel milyen, a szállítási problémák megoldásához alkalmazható matematikai módszereket ismer? Mutasson be egyet a módszerek közül! 5) Miért tekinthetı a visszutas logisztika a logisztika természetes kiterjesztésének? Miben különbözik ez a logisztika hagyományos felfogásához képes? 6) Ismertesse a logisztikai rendszer fogalmát és a vállalat integrált logisztikai rendszerének felépítését! Mutassa be, és értékelje a logisztikai rendszernek a vállalat más szervezeti funkcióihoz főzıdı kapcsolatait! 7) Határozza meg a logisztikai stratégia fogalmát! Mutassa be a logisztikai rendszer stratégiai fontosságú döntési területeit! 8) Határozza meg a logisztikai rendszerek koordinációjának legfontosabb eszközeit! Részletesen elemezze a szervezeti koordináció fejlıdését! 9) Értelmezze az ellátási lánc, illetve az ellátási lánc menedzsmentjének fogalmát! Mit jelent a központi vállalat fogalma? Mutasson rá a hatékony, és a rugalmas ellátási lánc közötti különbségekre! 10) Definiálja a késleltetés fogalmát, mutassa be és jellemezze egyes típusait! Milyen elınnyel jár a késleltetés? 11) Definiálja a logisztikai kiszolgálási színvonalat! Ismertesse fıbb elemeit! 12) Milyen szerepe van az értéksőrőségnek a logisztikai rendszer kialakításában? 13) Értékelje a multimodális fuvarozást a vállalati logisztikai menedzsment és a nemzetgazdasági hatékonyság szempontjából! 14) Hasonlítsa össze a klasszikus szállítmányozói győjtıforgalmat a KEPszolgálatokkal! 15) Melyek a logisztikai központok funkciói, milyen logisztikai központkategóriákat különböztethetünk meg? Ismertesse a logisztikai 1

2 központok magyarországi helyzetét! 16) Mutassa be az európai, és a magyar közlekedéspolitika prioritásait! 17) Ismertesse a logisztikai szolgáltatás fejlıdési trendjeit! 18) Mutassa be a Magyar Logisztikai Stratégia célrendszerét! 19) Hogyan értelmezhetı a vevıkiszolgálási színvonal? Mutassa be elemeit és kialakításának lépéseit! 20) Mutassa be az elosztási (disztribúciós) rendszerek típusait! Ismertesse az elosztási rendszer kialakítására vonatkozó megközelítéseket! 21) Ismertesse a raktározás szerepét az ellátási láncban valamint fejlıdésének jellemzı tendenciáit! 22) Ismertesse a közbeszerzés fogalmát és mutassa be a lehetséges eljárásokat! 2 23) Mutassa be a legfontosabb informatikai világtendenciákat! 24) Ismertesse az e-kereskedelem jellemzıit logisztikai szempontból! 25) Ismertesse az internet szerepét a termelési és logisztikai folyamatokban! Mennyiben beszélhetünk a vállalati és a logisztikai stratégiák megváltozásáról? 26) Ismertesse a stratégia és az internet kapcsolatát Porter nyomán! 27) Foglalja össze az elektronikus beszerzés elınyeit, kialakításának nehézségeit! 28) Értékelje a Krajlic mátrix kategóriáit a beszerzés mozgásterének szempontjából! 29) Mutassa be a beszerzési piacelemzés lehetséges célját, szempontjait és forrásait! 30) Mutassa be beszerzés területeit és térjen ki részletesen az egyes területek (direkt, indirekt, szolgáltatás, beruházás) beszerzés jellemzıire és problémáira! 31) Soroljon fel és jellemezzen legalább 3 szállítóértékelési technikát! Ismertesse elınyeiket, és hátrányaikat! 32) Mutassa be a beszerzési stratégia tartalmát! Hol és miként járulhat hozzá a beszerzés a vállalat teljesítményének javításához? 33) Mutassa be az ajánlatkérés lehetséges formáit! 34) Mutassa be a beszerzési eljárás lépéseit! 35) Mutassa be a vállalati stratégiai döntések - diverzifikálás, nemzetközi terjeszkedés - és a logisztikai, illetve termelési stratégia kapcsolatrendszerét! 36) Mutassa be, hogy a logisztikai és a termelési stratégiára vonatkozó döntéseknek milyen pénzügyi következményei (finanszírozási

3 kihatások, költségszerkezet stb.) lehetnek! 37) Ismertesse a tevékenység alapú költségszámítás és -menedzsment logikáját és foglalja össze röviden alkalmazási lehetıségeit a termelésben és a logisztikában! 38) Fogalmazza meg röviden a vállalati teljesítménymérés szerepét és mutassa be, hogy a teljesítménymérés eszközei hogyan segíthetik a termelési és a logisztikai folyamatokat! 39) Mutassa be a tulajdonosiérték-háló logikáját! Ismertesse, hogy a logisztikai döntések hogyan kapcsolódnak az értékteremtı tényezıkhöz! 40) Mutassa be a teljesítményprizma logikáját! Hogyan jeleníthetık meg a logisztikai szempontok ebben a megközelítésben? 41) Mutassa be milyen szempontok alapján, milyen eszközök segítségével értékelhetık az üzleti kapcsolatok (vevı-szállító kapcsolatok)! 3

4 B tételek: 1) Ismertesse az ABC elemzés módszerét és a készletek funkcionális tipusait! 2) Mutassa be a készletek mérésének és értelmezésének problémáit! 3) Ismertesse a tételszintő készletezési folyamat jellemzıit! 4) Ismertesse a szállítási feladatot és írja fel a lineáris programozási reprezentációját! 5) Írja fel a túratervezés alapmodelljét és ismertesse a modell lehetséges kiterjesztéseit! 6) Mutasson be egy a visszutas logisztikában alkalmazható készletmodellt! 7) Melyek a Council of Logistics Management által definiált legfontosabb logisztikai képességek? 8) Mutassa be, és hasonlítsa össze az elırejelzésen alapuló mőködés üzleti modelljét, illetve a válasz alapú mőködés üzleti modelljét! 9) Mutassa be a partnerkapcsolatok típusait és legfontosabb jellemzıit! Használja Bensaou tipizálását! 10) Mutassa be a legfontosabb logisztikai költségeket! Értelmezze a fizikai, illetve a piacközvetítı költségek fogalmát! 11) Mutassa be a logisztikai rendszer teljesítményének legfontosabb dimenzióit! 12) Mutassa be a teljes költség koncepcióját! 13) Mely érvek szólnak a logisztikai szolgáltatások kiszervezése mellett és milyen esetleges hátrányait célszerő megvizsgálni? 14) Értékelje a magyarországi közlekedési makro-infrastruktúra hálózatot! 15) Melyek a fuvarozásban, szállítmányozásban alkalmazott értékpapírok? Milyen jellemzıi vannak az értékpapír-okmányoknak? 16) Melyek a FIATA okmányok és milyen tényezık indokolták kialakításukat? 17) Indokolja meg az egységrakomány-képzés szükségességét a logisztikai folyamatban! Milyen követelmények fogalmazhatók meg az egységrakomány-képzı eszközökkel szemben? 18) Mely tényezık hatnak a szállítás önköltségének alakulására? 19) Milyen tényezıket kell figyelembe venni a globális logisztikai rendszerek kialakításánál? 20) Melyek a fuvarozással szemben támasztott, a logisztikai kihívásoknak megfeleltetett minıségi kritériumok? 4

5 21) Ismertesse a komissiózás részfolyamatait egylépcsıs és kétlépcsıs komissiózás esetén! 22) Ismertesse az összefüggést a vállalati célok és a vevıkiszolgálási színvonal, valamint a logisztikai egységköltség szintje között a termékéletciklus különbözı szakaszaiban! 23) Mit jelent az Efficient Customer response fogalma? Milyen összetevıi vannak? Miért érdemes alkalmazni? 24) Ismertesse az értékesítési csatorna mőködését (szereplık, folyamatok, funkciók) különös tekintettel a logisztikai folyamatokra? 25) Értelmezze a raktár-koncentráció és a raktár-centralizáció fogalmát! 26) Milyen hatással van az e-gazdaság a beszerzésre? Véleménye szerint mi szab gátat terjedésének? 27) Mennyiben tekinthetı a közbeszerzés speciális beszerzési helyzetnek? 28) Mi a szerepe a tudásmenedzsmentnek a logisztikában? 29) Ismertesse az adatbányászat fogalmát! 30) Mutassa be a pénzkonverziós ciklust! 31) Mutassa be a Balanced Scorecard nézıpontjait! Melyek és hogyan kapcsolódnak a vállalat anyagi folyamataihoz? 32) Mutassa be a célköltségszámítás logikáját! Hogyan kapcsolódik a logisztikai és a termelési döntésekhez? 33) Definiálja a költségokozó fogalmát, s mutasson példákat a rendelésteljesítési folyamatokhoz tartozó költségokozókra! 34) Mutassa be az üzleti teljesítmény, valamint az értékteremtés különbözı értelmezéseit! 35) Fogalmazza meg a kaizenköltség-megközelítés lényegét! Miben tér el ez a hagyományos költségszemlélettıl? 36) Melyek a teljesítménymutatókkal kapcsolatos legfontosabb elvárások? Mutasson példákat arra, hogy a nem megfelelı teljesítménymutatók torzításokat okozhatnak, a célokkal ellentétes eredményekre vezethetnek! 5

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Átfutási idı Ciklusidı Kapacitás Képesítı kritérium Rendeléselnyerési kritérium Tanulási görbe Alapkészlet Biztonsági készlet

Részletesebben

BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára):

BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára): BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára): 1. A vállalatgazdaságtan, a marketing és a logisztika tudományok alapvetı céljai és kapcsolatrendszere

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0391-06/1 A vállalati logisztikai rendszer mőködésének alapelvei, alapelemei. A logisztikai ügyintézı

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK (23-53. o.) Fogalmak: (szervezeti)

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Az ellátási hálózati struktúra optimálásának újszerő megoldásai és tanulságai multinacionális termelıvállalatok esetében

Az ellátási hálózati struktúra optimálásának újszerő megoldásai és tanulságai multinacionális termelıvállalatok esetében Az ellátási hálózati struktúra optimálásának újszerő megoldásai és tanulságai multinacionális termelıvállalatok esetében Bóna Krisztián BME Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésüzemi Tanszék Budapest, Bertalan

Részletesebben

Az elektronikus kereskedelem logisztikai kihívásai

Az elektronikus kereskedelem logisztikai kihívásai Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar E-business Kutatóközpont Az elektronikus kereskedelem logisztikai kihívásai Késztette: Nagy Piroska Gazdasági informatika szak E-business szakirány 2009

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapest 2013. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás Menedzsment szak

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY

ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY 1. A szakirány előzményei a Szolnoki Főiskolán A magyar gazdaság állandóan változó és egyben fejlődő ágazata a kereskedelem. A piac bővülésével, az Európai Unióhoz csatlakozással,

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Nemzetközi szállítmányozási és logisztika szakirány 1. Záróvizsga

Részletesebben

A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai

A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai A következı tanévben szakdolgozat készítésére készülı, vagy a tudományos diákköri tevékenységbe önálló kutatómunkával (mely dolgozatok

Részletesebben

Az ebusiness gyakorlata

Az ebusiness gyakorlata Schwarczenberger Istvánné dr. Az ebusiness gyakorlata A XXI. század vállalatirányításában egyre jelentısebb szerepet játszik az informatika. A versenyben maradás, a versenyelınyök megszerzése, egyre inkább

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY Budapest 2014. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak szak Záróvizsga tételek

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak szak Záróvizsga tételek Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak szak Záróvizsga tételek 1. témakör a. A vállalkozás fogalma, csoportosításának szempontjai, mezőgazdasági vállalkozások alapításának folyamata b. Melyek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 4

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 4 Bevezetés 7 1. Információ, információrendszer 11 1.1. Az információ és a szervezet kapcsolata 11 1.2. Az információrendszerek kialakulása 19 1.2.1. Az

Részletesebben

ÉLELMISZERLOGISZTIKAI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA

ÉLELMISZERLOGISZTIKAI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERLOGISZTIKAI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA Hajnal Éva DOKTORI ÉRTEKEZÉS Budapest 2007 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetıje: Témavezetı:

Részletesebben

Nemzetközi marketing

Nemzetközi marketing Nemzetközi marketing Nemzetközi vállalati mőködés és stratégiák HJF- Nemzetközi szakirány, levelezı tagozat Dr. Juhász Krisztina 2010. április 0. A nemzetközi marketing szükségességérıl A nemzetközi marketing

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0068-06/1 A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és

Részletesebben

Nemzetközi logisztika szakirány

Nemzetközi logisztika szakirány Nemzetközi logisztika szakirány Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 2012/2013. tanév A szakirány indításának célja A szakirány indításának célja a speciális szakmai ismeretek bővítése, az általános

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem. Doktori értekezés tézisei

Nyugat-Magyarországi Egyetem. Doktori értekezés tézisei Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Doktori értekezés tézisei A hazai marketing információs rendszer fejlesztési lehetıségei faipari és bútoripari vizsgálatok alapján Némethné Tömı Zsuzsanna Sopron 2005

Részletesebben

Záróvizsga ellenőrző kérdések

Záróvizsga ellenőrző kérdések Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak)

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

A versenyképes vállalatirányítás

A versenyképes vállalatirányítás Schwarczenberger Istvánné dr.: A versenyképes vállalatirányítás Budapest, 2008. P:\BMS CM_final\Management\Versenyépes vállalatirányítás_sm.doc TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben