ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan"

Átírás

1 ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet és kínálat. Piaci egyensúly. 2. A. Termelési ráfordítások és kibocsátás. Termelési költségek és profit. A vállalati döntést befolyásoló technológiai és piaci korlátok. Profitmaximalizálás és költségminimalizálás, mint vállalati cél. 3. A. Mutassa be a munkaerıpiac és a makro folyamatok összefüggéseit, milyen gazdaságpolitikai intézkedések lennének szükségesek a munkanélküliség és az infláció összehangolására, a munkanélküliség valamint az infláció kárai és társadalmi költségei. 4. A. A magyar gazdasági társaságokról szóló törvény mely társaságok alapítását, mőködését teszi lehetıvé és az egyes társaságoknak melyek a fontosabb jellemzıi? 5. A. Mit értünk fizetésképtelenségen és milyen rendezési módjait ismeri? Mi a csıd, felszámolási és a végelszámolási eljárás lényege? 6. A. Ismertesse az üzleti kommunikáció céljait, jellemzıit, eszközrendszerét. Sorolja fel a nyolcfázisú tárgyalási modell elemeit és részletezze a sikeres prezentáció feltételeit. 7. A. Szervezeti típusok és a szervezeti mőködés alapkérdései. 8. A. A szervezeti magatartás tényezıi, szervezeti kultúra, motiváció, konfliktuskezelés, vezetıi szerepek és stílusok. 9. A. A termékszerkezet, a termék-életciklus és a termék-innováció összefüggései. 10. A. A vállalati mőködés érintettjei és a vállalati célstruktúra dimenziói. 11. A. Az információ erıforrások között betöltött szerepe és az információs rendszer alrendszerei. 12. A. A vállalati telephelyválasztás körülményei, a telephely-választási döntések. 13. A. A klaszterizáció és a lokális extern versenyelınyök a gazdaságfejlesztésben. 14. A. Az EU integráció mőködésének és összetartásának (kohézió) meghatározó motívumai a tagországok szempontjából. 15. A. Az EU rendszerek (intézmények) szerepe a döntéshozatali és a nemzetek feletti végrehajtás konstruktív fenntartásában. 16. A. A számviteli beszámoló fogalma, fajtái, részei, azok fıbb jellemzıi. Ismertesse az egyes adófajták beszámolóra gyakorolt hatását!

2 17. A. A számviteli eredmény - megállapítás módszerei, eljárásai. Költségosztályozási kritériumok és az ereménykimutatás kapcsolata. 18. A. Fiskális és monetáris politika jellemzıi, eszközei. 19. A. Értékpapírok fogalma, csoportosításuk és fıbb típusai. 20. A. A statisztika szerepe a gazdasági elemzésekben. Mutassa be az ismert mikro- és makroszintő statisztikai elemzéseket. 21. A Ismertesse a makrofolyamatok állami szabályozásának az eszközeit és azok mőködését. 22. A A komparatív elıny és hátrány elmélete, forrása, valamint szerepe a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban.

3 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK B tételek Szakmai törzsanyag 1. B. GMA A stratégiai elemzési módszerek. A stratégiai alternatívák és a stratégiai választás. 2. B. GMA A stratégia megvalósításának kérdései. 3. B. GMA Döntéshozatal bizonytalan és kockázatos helyzetekben. 4. B. GMA Csoportos döntéshozatali módszerek. Normatív döntéshozatal és a korlátozott racionalitás. 5. B. GMA Az emberi erıforrás menedzsment rendszerek bemutatása és mőködtetésükre ható tényezık. 6. B. GMA A teljesítményértékelés jelentısége és kapcsolatai a vállalatnál mőködtetett HR rendszerekkel. Hatása a szervezeti hatékonyságra. 7. B. GMA Az értékteremtı folyamatok tartalma, az értékteremtés stratégiai döntései és helyük az összvállalati stratégiában. 8. B. GMA Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és mőködtetése. Az MRP, JIT és OPT rendszerek. 9. B. GMA Piactípusok, piacszegmentáció. 10. B. GMA A vállalatok minısítése vagyoni és pénzügyi helyzet alapján. 11. B. GMA A vállalati / vállalkozási eredmény elemzésének szakaszai és módszerei! 12. B. GMA A vállalat irányításában alkalmazott információ rendszerek jellemzıi. A vállalat irányításában alkalmazott információ rendszerek magyarországi várható fejlıdési tendenciái. 13. B. GMA Marketingkutatás és marketing információs rendszer. 14. B. GMA A marketingkommunikáció folyamata, a kommunikációs mix tervezése. 15. B. GMA Anyagi és nem anyagi beruházások, a beruházás megvalósításának gazdasági kérdései, számviteli összetevıi és elszámolása. 16. B. GMA A készletek számviteli csoportosítása, nyilvántartása és velük kapcsolatos gazdasági események elszámolása. Mi a készletek szerepe a termelési folyamatban? 17. B. GMA Az operatív controlling tervezési szakasza, formái, területei, idıhorizontja.

4 C tételek Pénzügy szakirány 1. C. GMA/PÜ A bankügyletek rendszerezése az egyes banki szolgáltatások bemutatásán keresztül és jellemzésük a tevékenység tartalma alapján (aktív, passzív, semleges bankügyletek). 2. C. GMA/PÜ Értékpapírok számviteli csoportosítása, könyvviteli elszámolásuk szabályai. 3. C. GMA/PÜ A saját tıke elemei, tıkeemelés és tıkeleszállítás esetei, számviteli elszámolásuk. 4. C. GMA/PÜ Az adóalap-korrekciók és az osztalékfizetési korlátok hatásai a mérleg szerinti eredmény megállapítására. 5. C. GMA/PÜ Tıke- és pénzpiaci ügyletek típusai és csoportosításuk. Mutassa be a határidıs termékek kereskedését. 6. C. GMA/PÜ Az opciók lényege, jellemzıi, csoportosítása. Kereskedés az opciókkal. Az opciók értéke és az opciós díj. 7. C. GMA/PÜ A fundamentális és technikai elemzés lényege, jellemzıi. Mutassa be a diagramok (chartok) szerepét a technikai elemzésben. 8. C. GMA/PÜ Ismertesse az államháztartás fogalmát, funkcióit, valamint alrendszereit. 9. C. GMA/PÜ Mutassa be a költségvetés jóváhagyásának parlamenti rendjét, foglalja össze a költségvetési ciklusokat! 10. C. GMA/PÜ Az SZJA törvény célja és fıbb jellemzıi. Az egyes jövedelemtípusok adózási módjai.

5 C tételek Logisztika szakirány 1. C. GMA/LOG A logisztika fogalma, a logisztika lényege, a logisztikai 9M elv értelmezése. 2. C. GMA/LOG A logisztikai szolgáltatási színvonal jellemzıi, az optimális szolgáltatási színvonal és meghatározó tényezıi, azok értelmezése. 3. C. GMA/LOG A beszerzés helye az anyagkörforgásban, a beszerzés feladatai, stratégiái és elvei. 4. C. GMA/LOG Az értékesítési logisztika feladatai, az elosztási csatornák típusai, az elosztási rendszerek jellemzıi. 5. C. GMA/LOG A szállítás, fuvarozás, szállítmányozás fogalma, szállítási láncok, forgalomszervezési megoldások. 6. C. GMA/LOG A közlekedési ágazatok sajátosságainak összehasonlítása, a közlekedési ágazatok (eszközök) versenye. 7. C. GMA/LOG A nemzetközi közúti fuvarozás fogalma, fajtái és fuvarokmánya. 8. C. GMA/LOG A hajóraklevél funkciói, fajtái és az átruházás módjai. 9. C. GMA/LOG Az áruügyletek és a különleges áruügyletek, a külkereskedelem okmányai. 10. C. GMA/LOG A vállalatoknál az anyagi áramlások folyamatosságának, minıségének a megfigyelése, ellenırzése és szabályozása milyen jelentıséggel bír? A zökkenımentes termelési folyamatok érdekében milyen statisztikai és matematikai módszerek rendelhetık e feladat megoldására?