SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR"

Átírás

1 SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR TÉTELHÚZÓS VIZSGA BA alapszak (Pénzügy és számvitel) november Az immateriális javak fogalma, csoportjai, szerepük a vállalkozásoknál. Az immateriális javak helye a mérlegben. Az immateriális javak értékelése a mérlegben, az értékelés bizonylati alátámasztása. A tárgyi eszközök fogalma, jellemzıi, szerepük a gazdálkodásban. A tárgyi eszközök helye és csoportosítása a mérlegben, a bekerülési értékbe tartozó tételek. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékő jogok. A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének megállapítása, az amortizáció számításának módszerei. A terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása. A tárgyi eszközök értékhelyesbítése. A tárgyi eszközök értékelése a mérlegben. A tárgyi eszközök állományának növekedése és csökkenése. A tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása, a gazdasági események bizonylatai. A tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események hatása a mérlegre és az eredménykimutatásra. A beruházásokra adott elılegekkel és a tárgyi eszközök értékhelyesbítésével kapcsolatos szabályok. A befektetett pénzügyi eszközök fogalma, jellemzıi, szerepük a gazdálkodásban. A befektetett pénzügyi eszközök helye és csoportosítása a mérlegben, a bekerülési értékbe tartozó tételek. A befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése és annak visszaírása. A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése. A befektetett pénzügyi eszközök értékelése a mérlegben, az értékelés bizonylati alátámasztása. A készletek fogalma, helyük és csoportosításuk a mérlegben, a bekerülési értékbe tartozó tételek. A készletek értékelése, helye a mérlegben, az értékelés bizonylati alátámasztása. A saját termeléső készletekkel fogalma, csoportosítása, a bekerülési érték meghatározása, az értékvesztésre vonatkozó szabályok, az elszámolási egységár fıbb jellemzıi, fıbb gazdasági események könyvviteli elszámolása, azok hatása a mérlegre és az eredmény kimutatásra. A vásárolt készletek fogalma, csoportosítása, a bekerülési értékre és az értékvesztésre vonatkozó szabályok, az elszámoló áron történı értékelés lényege, a fıbb gazdasági események könyvviteli elszámolása, azok hatása a mérlegre és az eredmény kimutatásra.

2 A követelések fogalma, fajtái, bekerülési értékük, értékelésük a mérlegben, különös tekintettel a devizakövetelésekre. Követelések értékvesztése, annak visszaírása. A behajthatatlan követelések kritériumai. Követelések engedményezése, beszámítása. Vásárolt követelések. Követelések a kiegészítı mellékletben. A pénzeszközök fogalma, fajtái, mérlegtételei. A pénzeszközökkel kapcsolatos gazdasági események és bizonylatai. A pénzeszközök értékelése a mérlegben, különös tekintettel a valuta-, devizakészletek értékelésére. A pénzeszközökrıl a kiegészítı mellékletben adandó információk. Az aktív és passzív idıbeli elhatárolások a mérlegben, szerepe az összemérés elvének érvényre juttatásában. Az idıbeli elhatárolások és az eredmény kapcsolata, különös tekintettel a halasztott bevételekre, a halasztott ráfordításokra. Az aktív és passzív idıbeli elhatárolások jogcímei, könyvviteli elszámolásuk és bizonylati alátámasztásuk, kapcsolódó számítások. A saját tıke fogalma, struktúrája, jelentısége a gazdálkodásban. A lekötött tartalék, a tıketartalék és az eredménytartalék fogalma, képzésének célja, számviteli elszámolása. A céltartalék fogalma, célja, fajtái. A céltartalékok helye a mérlegben. A céltartalékok képzésével és felhasználásával kapcsolatos gazdasági események, azok könyvelése és hatása a mérlegre és az eredménykimutatásra. A céltartalékokkal kapcsolatos információk a kiegészítı mellékletben. A kötelezettségek fogalma, fajtái, tételei a mérlegben. A kötelezettségek mérlegtételének meghatározása. A kötelezettségek mérlegtételeinek értékelése, különös tekintettel a devizakötelezettségekre. A kötelezettségek és a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítı melléklet kapcsolata A beszámoló készítés kötelezettsége, a beszámoló nyelve, a beszámolóval szemben támasztott követelmények. A beszámolók formáját meghatározó feltételek,a Az éves beszámoló részei, készítésének feltételei. Az egyes beszámolók készítésének kritériumai. Az éves beszámoló adattartalma. Az üzleti év fogalma, idıtartama, sajátosságok. A mérlegtételek értékelésének általános összefoglalása (Befektetett eszközök, forgóeszközök, követelések, pénzeszközök, kötelezettségek). Az értékcsökkenési leírás és az értékvesztés. Az értékhelyesbítés. Jelentıs összegő hiba értelmezése. Az elıállítási költség fogalma, tartalma. A közbensı mérleg készítésének célja, szabályai.

3 Az eredménykimutatás lehetséges típusai, egyezıségek és eltérések az egyes változatok között. Az üzemi (üzleti) eredmény megállapítása összköltség, forgalmi költség eljárással. Az értékesítés nettó árbevétele (elszámolásának feltételei, idıpontja), az aktivált saját teljesítmények értéke (tartalma, elszámolása) fogalmi értelmezése, elemi. A pénzügyi mőveletek ráfordításainak és bevételeinek fogalma, tartalma. Fıbb csoportjai, az egyes csoportok jellemzıi és könyvviteli elszámolásuk. A szabályzatok szerepe a számviteli munkában. A számviteli politika fogalma, szerepe, kialakítása és tartalma. A számviteli politika keretében elkészítendı szabályzatok és azok tartalma. Az egységes számlakeret célja és tartalma. A számlarend készítési kötelezettség, a vállalkozás számlarendjének kialakításánál figyelembe veendı szempontok, a számlarend tartalma. A számviteli törvény felépítése, területi és személyi hatálya, fejezeteinek tartalma. A számvitel törvényi szintő szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek és érvényesülésük a törvény szerinti beszámoló elkészítésénél, valamint a folyamatos könyvvezetés során. A mérleg és a könyvviteli számlák kapcsolata. A könyvviteli zárlat célja, a havi, a negyedéves és az éves zárlati feladatok. A könyvviteli zárlattal kapcsolatos számviteli feladatok. Az üzleti év fogalma, jelentısége, a beszámoló készítés (mérlegkészítés) idıpontjának megválasztása és annak hatása a mérlegre és az eredménykimutatásra. A fıkönyvi számlák megnyitása, évnyitás utáni rendezı tételek. Az egyéb bevételekkel és az egyéb ráfordítások fogalma, tartalma, a velük kapcsolatos gazdasági események elszámolása és hatásuk az eredményre. Az ellenırzések számvitele. Az ellenırzések fogalma, fajtái. Hibatípusok, hibajavítások. Az ellenırzés, önellenırzés során megállapított hibák miatti módosítások elszámolása, kimutatása a mérlegben, az eredménykimutatásban, nyilvánosságra hozatala. A könyvviteli rendszer mőködése, a négy számlasoros számlaelmélet. A vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakításánál figyelembe veendı szempontok. Felelısség a beszámoló és az üzleti jelentés összeállításáért. A beszámolók elektronikus közzététel és letétbe helyezése. Könyvvizsgálat célja, a könyvvizsgálati kötelezettség. A könyvvizsgáló feladatai. Könyvvizsgálói jelentés és záradék tartalma.

4 A rendkívüli bevételekkel fogalma, tartalma, és a rendkívüli ráfordításokkal fogalma, tartalma, a velük kapcsolatos gazdasági események elszámolása és hatásuk az eredményre. A társasági adó alapjának megállapítása, az adózás elıtti eredményt növelıcsökkentı tételek, a társasági adó kiszámítása, az adózott eredmény elszámolása, a mérleg szerinti eredmény megállapítása. Az eredmény elszámolás könyvelése. A bizonylati elv és bizonylati fegyelem követelményének érvényesülése. A bizonylatok alaki és tartalmi követelményei. Szigorú számadás alá vont bizonylatok. A bizonylatok feldolgozásának rendje, a bizonylatok megırzése. A számviteli szolgáltatás fogalma, rendszere. A könyvviteli szolgáltatással kapcsolatos elıírások, a könyvviteli szolgáltatást végzıkkel szembeni követelmények. Az éves beszámoló részét képezı kiegészítı melléklet célja, tartalma, kapcsolata az éves beszámolóval. A kiegészítı melléklet formájára, tartalmára vonatkozó elıírások. A kiegészítı mellékletre vonatkozó általános szabályok. A kiegészítı melléklet általános adatai, a mérleghez kapcsolódó általános és speciális kiegészítések, az eredménykimutatáshoz kapcsolódó általános és speciális kiegészítések. A kiegészítı melléklet tájékoztató jellegő információi. A pénzügyi és a vezetıi számvitel jellemzıi. A vezetıi számvitel kialakítását befolyásoló tényezık. A vezetıi számvitel rendszere és szerepe az önköltség kiszámításban. A költséghelyek, és a költségviselık közötti számviteli-könyvelési kapcsolatok rendszer. A költséghelyek felosztásának elvi és módszertani megoldásai. A fıtermék, ikertermék, melléktermék értékének számviteli nyilvántartása, önköltségének meghatározása. Debrecen, október 4. Dr. Tarnóczi Tibor egyetemi docens, mb. intézetvezetı

5 GAZDASÁGI ELEMZÉS, PÉNZÜGY, ADÓ SZÓBELI TÉTELSOR TÉTELHÚZÓS VIZSGA BA alapszak (Pénzügy és számvitel) november A termelési érték számbavétele, értéke meghatározásának módszerei. A termelési érték alakulásának, volumenének, összetételének, minıségének és ütemességének vizsgálata. Az értékesítés és a forgalom összetételének ütemességének vizsgálata. Az áruforgalmi mérlegsor lényege, alkalmazása. Az árrés elemzése. A piaci tevékenység elemzése. A piaci döntések elıkészítése során alkalmazható elemzések. Az értékesítési tevékenység elemzése a döntések végrehajtásának szakaszában. A tárgyi eszközökkel való ellátottság vizsgálata, a tárgyi eszközök állománya összetételének, elhasználódásának, korszerőségének elemzési módszerei. A tárgyi eszközök kapacitás kihasználásának vizsgálata. A készletgazdálkodás elemzése. A készletek állományának és összetételének elemzése. A készletgazdálkodás összefüggése a termeléssel, és az eredmény alakulásával. A készletgazdálkodási hiányosságokra figyelmeztetı adatok. A humánerıforrások elemzésének célja és módszerei. A munkatermelékenység mérésének mutatószámai. A termelékenységet befolyásoló tényezık vizsgálata. A humánerıforrás-felhasználáshoz kapcsolódó költségek vizsgálata. A költségelemzés célja, feladata, információbázisa statikus és dinamikus költségelemzés esetén. A fedezeti költségszámítás módszere és felhasználási lehetıségei a vállalkozói döntéshozatalban. A költségek csoportosítása a fedezeti költségszámítás követelményeinek megfelelıen. A költségrugalmasságon alapuló költségelemzési módszer lényege, alkalmazásának lehetısége és jelentısége. Az eredmény-elemzés célja és módszerei. Az eredmény megállapításának és az eredménytervezés módszerei. Az eredményt meghatározó tényezık elemzése az eredménykimutatás adatai alapján. Az eredménykimutatás formájának (fajtájának) megválasztásánál figyelembe veendı szempontok. A vagyoni helyzet alakulásának mutatói, a vagyoni helyzet elemzése a mérleg adatai alapján. A mérleg átfogó elemzésének eszközei, módszerei. Az egyes mérlegtételek alakulásának részletes elemzése. A vállalkozás tıkeszerkezetének elemzése.

6 A vállalkozás pénzügyi helyzetét és alakulását jellemzı mutatók. A likviditás vizsgálatát szolgáló mérlegek. A cash flow kimutatás tartalma és összeállítása. A pénzeszközök változására ható tényezık elemzése a Cash-flow kimutatás alapján. A jövedelmezıség számítás mutatói. A jövedelmezıség alakulásának elemzése a mérleg és az eredménykimutatás adatai alapján. A vállalkozási szintő hatékonysági mutatók összeállítása, szerepük a hatékonyság vizsgálatában. A pénzügypolitika cél- és eszközrendszere. A pénzügyi intézményrendszer. Az MNB feladata és a monetáris politika eszközrendszere. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások fıbb jellemzıi és formái. A PSZÁF hatásköre. Az OBA szerepe. A bankügyletek és bankszolgáltatások alapvetı jellemzıi. A készpénz nélküli pénzforgalom fıbb típusai. A pénz idıértéke. A jövıérték és a jelenérték fogalma, számítása. Az évjáradék és az örökjáradék fogalma, számítása, alkalmazásának fıbb területei. A névleges és a tényleges hozam. A THM és az EBKM jelentése. A tulajdonosi, illetve részesedési jogot megtestesítı értékpapírok és fıbb jellemzıik. A részvények gazdasági értékelése. A hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok és fıbb jellemzıik. A kötvények gazdasági értékelése. A beruházási döntések alapkérdései, a beruházásokkal kapcsolatos pénzáramok típusai, tartalmuk. A beruházás-gazdaságossági számítások és értékelésük. Kockázat a pénzügyekben. A mőködési és pénzügyi tıkeáttétel. A kockázat csökkentésének lehetıségei a befektetésekben. Az állampapírok szerepe és fıbb jellemzıik. A befektetési jegy és a közraktárjegy jellemzıi. A lízing, a váltó és a faktoring jellemzıi és szerepük a vállalkozások finanszírozásában. A valuta és a deviza fogalma, árfolyamok, az árfolyamváltozás és hatása a gazdaságra. A nemzetközi pénzforgalom jellemzıi és lebonyolítása. A fontosabb nemzetközi pénzügyi intézmények és feladataik. Az Európai Unió pénzügyi rendszerének sajátosságai. A forgótıke menedzsment alapvetı kérdései, vállalkozás-finanszírozási politikák. Pénzeszköz - és követelés - menedzsment alapvetı kérdései.

7 Adózás fogalma, az adózás céljai, az adózás jellemzıi, alapelvei, adókötelezettség tartalma, illetékesség, hatáskör ismertetése, adóhatóságok bemutatása, adóellenırzés, jogkövetkezmények. Általános forgalmi adóval kapcsolatos alapfogalmak ismertetése (adó alanya, tárgya, mértéke stb.), teljesítés helye az ÁFA szabályozásában, speciális szabályozások az ÁFA körében. A Személyi jövedelemadóval kapcsolatos alapfogalmak ismertetése (adó alanya, tárgya, mértéke stb.), az egyes jövedelemkategóriák bemutatása, az összevonás alá esı jövedelmek szabályozásának ismertetése A Személyi jövedelemadóban a külön adózó jövedelmek szabályozásának ismertetése. Az egyéni vállalkozó adózásának bemutatása. A Társasági adóval kapcsolatos alapfogalmak ismertetése (adó alanya, tárgya, mértéke stb.), az adóalap meghatározásának menete, adóalap növelı-csökkentı tételek ismertetése, adókedvezmények. Egyszerősített vállalkozói adó. Vállalkozások szabad cash flow és hozzáadott érték alapú értékelése. Debrecen, október 4. Dr. Tarnóczi Tibor egyetemi docens, mb. intézetvezetı

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2014. február 27. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok. Záróvizsga tételsor. Pénzügy Számvitel Szak. vállalkozások számviteli politikájának célja és tartalma.

Szolnoki Főiskola Szolnok. Záróvizsga tételsor. Pénzügy Számvitel Szak. vállalkozások számviteli politikájának célja és tartalma. Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor Pénzügy Számvitel Szak 1. a) A gazdaságpolitika és pénzügypolitika kapcsolata, a pénzügypolitika cél-és eszközrendszere, a pénzügyi közvetítő intézmények,

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

Számvitel Tanszék témakörei

Számvitel Tanszék témakörei INTEGRÁLT SZÁMONKÉRÉS KÉRDÉSEK BSC tételsor Számvitel Tanszék témakörei 1. A számvitel helye, szerepe, fogalma (tárgya, jellemzői, részei). A számvitel nemzetközi gyakorlata. A számviteli szabályozás Magyarországon.

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1016 Budapest Sánc u. 7. a vállalkozás

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 63 A jogszabály mai napon hatályos állapota 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben