Egyszerűsített éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszerűsített éves beszámoló"

Átírás

1 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte. (képviselője)

2 Tételszám Egyszerűsített éves beszámoló"a"eredménykimutatása (összköltség eljárással) A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítása i a b c d e adatok E Ft-ban Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele II. Egyéb bevételek III. Aktivált saját teljesítmények értéke 03. IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+-III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 09. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) X. Rendkívüli bevételek 13. XI. Rendkívüli ráfordítások 14. D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 15. E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (képviselője)

3 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. 2.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 4. II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 5. 4.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. B. Forgóeszközök ( sorok) 9. I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 13. C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) (képviselője)

4 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 15. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 18. b) cégbíróságon még be nem jegyzett: -tőkeemelés 19. -tőkeleszállítás 20. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 21. III. TŐKETARTALÉK 22. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 23. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 24. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 25. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 26. E. Céltartalékok 27. F. Kötelezettségek ( sorok) 28. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 29. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 30. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 31. G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

5 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma Kiegészítő melléklet A évi Egyszerűsített Éves Beszámolóhoz Tartalom: - a vállalkozás bemutatása - a Számviteli politika főbb vonásai - vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása - tájékoztató kiegészítések (képviselője)

6 Kiegészítő melléklet A vállalkozás bemutatása: Neve: Rövidített neve: Székhelye: 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. : Törzstőke: Ft Tulajdonosok: Patek László 1194 BUDAPEST VAS GEREBEN ÚT 229/C Tulajdonosok: Patek Gábor 1194 BUDAPEST VAS GEREBEN ÚT 229/C Képviselő Patekné Nagy Judit Fő tevékenységi kör Kapcsolt válalkozások: Közúti teherszállítás A Társaságnak más vállalkozásban tulajdoni részesedése nincs. A Számviteli politika meghatározó elemei: A számviteli politika fogalma: a Számviteli törvény előírásainak gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely a Társaság adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását alapozza meg. A számviteli politika célja: az egyszerűsített éves beszámolóban bemutatni a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét - a számviteli alapelvekre, az alapelveken alapuló értékelési eljárásokra és a vezetés által kialakított számviteli politikára alapozva - a valóságos és megbízható összképet. A számviteli politika módosítása: akkor szükséges, ha a jogszabályi előírások megváltoznak, illetve ha a Társaság információs igényeinek változása szükségessé teszi. A kiegészítő mellékletben kerül bemutatásra a számviteli politika főbb vonásai: - anyagok, árukészletek a legutolsó beszerzési áron (FIFO) kerül értékelésre, - az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének leírása lineáris módszer alkalmazásával történik az üzleti év végén. Ez alól kivételt képeznek az egyedileg 50 ezer forintot nem meghaladó eszközök, amelyeket a társaság a használatbavételkor azonnal értékcsökkenésként számolja el, - a tárgyi eszközök leírása nulla maradványértékkel kerül elszámolásra, mivel a hasznos élettartam a lejártakor várható haszonanyag, hulladék értéke nem jelentős, - a lineáris kulcsok mértéke a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 2. számú melléklete szerint kerül meghatározásra. A beszámolási forma meghatározása: A számviteli törvény 9. (2) bekezdése ismérvei alapján egyszerűsített éves beszámoló készítése került megválasztásra. A mérleg formája: Az egyszerűsített éves beszámoló mérleg "A" változatban készül el. Az eredménykimutatás formája: Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása összköltség eljárással, "A" változat szerint készül. A beszámoló készítési időpontjának meghatározása: Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja az üzleti év december 31.-e. A mérlegkészítés napja a tárgyévet követő év április 30. Termelőeszközök, értékpapírok besorolása: A számviteli törvény 23. (4) bekezdése szerint a termelőeszközöket a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé rendeltetésük, használatuk alapján kell besorolni. Az értékpapírok beszerzésének célját az ügyvezetés határozza meg, és ennek alapján kell állományba venni a befektetett pénzügyi eszközök vagy a forgóeszközök között. Az értékcsökkenési leírás módszere: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése a bekerüléskor megtervezett hasznos élettartam alatt - lineáris és degresszív kulcsok alkalmazásával - évente, a mérleg fordulónapján kerül elszámolásra, a paraméterezett számítógépes feldolgozási program szerint. Az egyeztetés során az egyezőséget a számítógépes nyilvántartás és a főkönyvi nyilvántartás alapján ellenőrzi a Társaság. A készletek értékelésének módja: A leltár értékelése a legutolsó beszerzési áron (FIFO módszer) történik. A részletes szabályozást az Eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza. Az értékvesztések és visszaírások elszámolása: Az értékvesztések, a terven felüli értékcsökkenések elszámolását, számítási módját és információ bázisát az eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza. A Társaság nem él az értékvesztés és a terven felüli értékcsökkenés visszaírásának lehetőségével. Számviteli elszámolás szempontjából minősítést igénylő témakörök: - jelentős összegű hibának kell tekinteni, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja az Egymillió forintott vagy a mérleg főösszeg 2 százalékát, - a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinthető, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke a hibafeltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több, mint 20 százalékkal növeli vagy csökkenti,

7 Kiegészítő melléklet - kisösszegű követelésnek kell tekinteni azokat a követeléseket, amelyek esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés összege. Az értékvesztés elszámolása szempontjából jelentősnek és tartósnak tekinthető: - a befektetett- és forgóeszközök között nyilvántartott tulajdoni részt jelentő befektetések könyv szerinti és piaci értéke közötti veszteség jellegű különbözet, - a vevők és adósok minősítése a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke, a követelés várható megtérülési összege közötti veszteségjellegű különbözet, - vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskor a piaci érték különbözete, ha a könyv szerinti érték a magasabb. A felsorolt esetek mindegyikére egységesen jelentős összegűnek kell tekinteni az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értéknek több, mint 10 százaléka. A terven felüli értékcsökkenés meghatározásánál a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözet akkor tekintő jelentősnek, ha annak összege magasabb, mint az 1 évi terv szerinti értékcsökkenés összege. Tartósnak kell tekinteni minden olyan változást, ami 1 éven túli változást mutat. Fajlagosan kis értékűek azok a készletek, amelyek könyv szerinti értéke - a vállalkozás által kialakított készletcsoportokon belül (főkönyvi számlánként) - nem haladja meg az adott készletcsoporthoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5 százalékát. Egyszerűsített éves beszámoló közzététele: A közzétételi kötelezettségnek atársaság úgy tesz eleget, hogy az egyszerűsített éves beszámoló eredeti példányát a Cégbíróságnak, másolati példányát pedig az IM Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatnak (a befizetett közzétételi díj igazolásával) megküldi. Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat tevékenységeit a számlarend tartalmazza. Környezetvédelmet szolgáló tárgyieszköz beszerzésére évben nem került sor, veszélyes hulladékot a Társaság nem tárol. A Befektetett eszközök állományának változását az 1. számú táblázat tartalmazza. Az eszközök és tőkeösszetétel alakulását a 2. számú táblázat tartalmazza. A vagyoni helyzet bemutatására a 3. számú táblázat, a jövedelmezőség alakulásának elemzésére a 4. számú táblázat szolgál. Tájékoztató adatokat az 5. számú táblázat mutatja be. A mérlegsorok leltára - amely a főkönyvi kivonatban nem egy összegben szereplő mérlegsorokat tartalmazza - a 6. Számú táblázatban található.

8 Kiegészítő melléklet 6. Számú táblázat MÉRLEGSOROK LELTÁRA Szla.szám Neve Összeg 311 VEVŐK 709 Követelések összesen 709 E Ft-ban 709 Szla.szám Neve Összeg 468 ÁFA Társasági adó SZJA EHO MUNKAADÓI J MUNKAVÁLLALÓI J NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS SZAKKÉPZÉSI HJ. 1 Kötelezettségek összesen 101 E Ft-ban 101

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. ÉV. 1. Általános bemutatás. A vállalkozás rövidített neve:

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. ÉV. 1. Általános bemutatás. A vállalkozás rövidített neve: 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: A vállalkozás rövidített neve: A vállalkozás alakulásának kelte: HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. HUMET Nyrt. 1996. április 30. A cégbejegyzés

Részletesebben

Adószám: 11088640-2-06 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága 06-09-002643 CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Kiegészítő melléklet 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2010. évi Éves beszámoló Budapest, 2010. március

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA 2013

SZÁMVITELI POLITIKA 2013 SZÁMVITELI POLITIKA 2013 Szervezet neve: Merkating NKft. Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kiegészítő

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 1 4 9 2 5 8 7 3 8 1 1 1 1 3 0 4 Statisztikai számjel 0 4-0 9-0 0 9 1 8 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 5746 Kunágota, Rákóczi út 9. a vállalkozás címe, telefonszáma 2012 Egyszerűsített éves

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben