GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI"

Átírás

1 GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

2 TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01 kredit értéke 5 típusa Kötelezıen választandó oktatási nyelve magyar óraszáma 30 vizsgakövetelmény kollokvium A DIT által felkért tantárgyfelelıs oktató: neve Nábrádi András tudományos fokozata CSc beosztása Egyetemi tanár munkahelye DE-GVK A tantárgy oktatási célkitőzése (készségek és kompetenciák): A hallgatók kapjanak átfogó képet a vállalatokról, és annak mőködésérıl. Legyenek tisztában az üzleti vállalkozás alapvetı céljaival, küldetésével, érintettjeivel, szervezeti formáival. A vállalat környezetének kiemelt területei, mint a piac, az állami, közösségi szerepvállalás és a vállalati felelısség (CSR) szerepeit készség szintjén ismerjék. Kompetencia szinten legyenek képesek a vállalat tevékenységi rendszerének (marketing, innováció, emberi erıforrás, információ, logisztika, termelés és szolgáltatás, pénzügyek, rendszerstratégia) kezelésére, ismerjék az egyes területekhez tartozó fogalmi kereteket. A tantárgy felvételéhez szükséges alapvetı ismeretek: Msc szintő vállalatgazdaságtan A tantárgy felvételének konkrét a DI tantervében szereplı tantárgyi elıfeltétele: A tantárgy tartalma, illetve tematikája: 1. Az üzleti vállalkozás, célja, feladati, vállalat fogalmi keretei, vállalati küldetés 2. A vállalati mőködés érintettjei, vállalkozások szervezeti formái, vállalt alapítás, megszünés 3. A vállalat társadalmi szerepe, piac és piaci viszonyok, a piacra v. belépés korlátai, lehetıségei, Porter f. öttényezıs modell. 4. A verseny és annak tisztaságát befolyásoló tényezık, a piacok földrajzi kiterjedése. 5. A vállalat külsı érintettjei, Corporate Social Responibility elve, gyakorlata. 6. A vállalat tevékenységi rendszere, formális és részstratégia, életgörbe modellek 7. Eladásösztönzés a marketing szerepe a vállalatok mőködésében 8. Az innováció tartalma, az innovációs stratégia elemei 9. Az emberi erıforrás gazdálkodás területei, a motiválás eszközrendszere 10. Az információ, az információs rendszerek (számviteli, vezetıi, kontrolling) 11. A logisztika, a logisztikai rendszer és szerkezete, készletgzdálkodás 12. A termelés és szolgáltatás jellemzıi, termékek és technológiák, termelésszervezés 13. A vállalati finanszírozás, befektetési stratégia 14. A vállalati tervezés és stratégia elemei A vizsgára bocsátás elıfeltétele (pl. évközi ellenırzés): Esettanulmányok feldolgozása

3 A vizsgáztatás módja: Szóbeli kollokvium A vizsgajegy (5 jegyes) megszerzésének feltételei: Esettanulmányok feldolgozásának megléte, elıadásokon való részvétel, tételes tárgyi tudás Kötelezı irodalom (hazai és nemzetközi): 1. Chikán A. Vállalatgazdaságtan, AULA kiadó, Bp. ISBN: , Ajánlott irodalom (hazai és nemzetközi): 1. Nábrádi A. Pipos T. Takácsné Gy. K. (szerk.): Üzemtan I-II. Szaktudás Kiadó Ház Budapest, Nábrádi A. Pupos T. (szerk.): A stratégiai és az üzleti tervezés gyakorlata. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest Ajánlott honlapok (hazai és nemzetközi): A tantárgy tárgyi szükségletei: Dr. Nábrádi András tantárgyfelelıs

4 TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Marketing és marketingkutatás neve (angol) Marketing and Market Research NEPTUN kódja AV-IDT-AG02 kredit értéke 5 típusa kötelezıen választható oktatási nyelve magyar óraszáma 30 vizsgakövetelmény kollokvium A DIT által felkért tantárgyfelelıs oktató: neve Dr. Lehota József tudományos fokozata DSc beosztása egyetemi tanár munkahelye DE Vállalatgazdasági Intézet A tantárgy oktatási célkitőzése (készségek és kompetenciák): A hallgatók megismerik a marketingelmélet kialakulását, fejlıdését, a marketing iskolák és megközelítések rendszerét. A marketingelméleti ismeretek alapján ismertetésre kerül a kutatási modellek kialakítása, a modellalkotás folyamata és az alkalmazható módszerek típusai. A tantárgy keretében a hallgatók megismerhetik a marketingkutatási modellek szerkezetét és annak validálási folyamatát, a modellek elemzésénél használható marketingkutatási módszerek körét, alkalmazhatóságának feltételeit és korlátait. A tantárgy felvételéhez szükséges alapvetı ismeretek: A tantárgy felvételéhez a kutatásmódszertan keretében felhasznált kvalitatív és kvantitatív kutatási ismeretek körére van szükség. A tantárgy felvételének konkrét a DI tantervében szereplı - tantárgyi elıfeltétele: Kvantitatív módszertani ismeretek, Kvalitatív módszertani ismeretek A tantárgy tartalma, illetve tematikája: 1. A marketing kialakulása, története és a marketing alapösszefüggés rendszere. 2. A marketing iskolák és megközelítések típusai és fejlıdési folyamatuk. 3. A vásárlói és fogyasztói magatartás elméleti összefüggései és kutatási modelljei. 4. A szervezeti piacok beszerzési magatartásának elméleti összefüggései és modelljei. 5. A fogyasztói, vásárlói és beszerzési magatartás kutatásának módszertana. 6. A piaci versenystruktúra és a piaci verseny elméleti összefüggésrendszere. 7. A piaci verseny és versenyképesség marketingkutatásának fıbb modelljei és módszerei. 8. A piaci szegmentáció, a célpiac kiválasztás és a piaci pozícionálás elméleti összefüggésrendszere. 9. A piaci szegmentáció és a piaci pozícionálás módszertana. 10. A termék és szolgáltatásmix elméleti összefüggésrendszere. 11. Az ár és szerzıdéses feltételek elmélete. 12. Az elosztási rendszer, az ellátási lánc, az értéklánc és az értékhálózatok elméleti összefüggésrendszere. 13. A marketingkommunikáció elméleti összefüggésrendszere. 14. A marketingmix (4P/7P) marketingkutatásának módszertani képzései. A vizsgára bocsátás elıfeltétele (pl. évközi ellenırzés): Az órákon való rendszeres részvétel, beadandó feladat

5 A vizsgáztatás módja: írásbeli A vizsgajegy (5 jegyes) megszerzésének feltételei: Írásbeli vizsga sikeres teljesítése (30 pont), minimum 60%, (2) elégséges, egy beadandó feladat, a PhD témához kapcsolódó részletes kutatási terv elkészítése, Írásbeli vizsga 70%, egyéni feladat 30% Kötelezı irodalom (hazai és nemzetközi): 1. Philip Kotler Kevin Lane Keller (2006): Marketingmenedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest, kijelölt fejezetei, ISBN Naresh K. Malhotra (2002): Marketingkutatás, KJK Kerszöv Kiadó, Budapest kijelölt fejezetei, ISBN Ajánlott irodalom (hazai és nemzetközi): 1. Lehota J. (2001): Élelmiszergazdasági marketing, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest, ISBN Lehota J. Komáromi N. Horváth Á. Túri Z. (Szerk.: Lehota J.) (2001): Marketingkutatás az agrárgazdaságban, Mezıgazda Kiadó, Budapest, ISBN Berács J. J. Lehota - I. Piskóti G. Rekettye (szerk.) (2004): Marketing Theory and Practice: A Hungarian Perspective, Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN Szakfolyóiratok kijelölt cikkei Ajánlott honlapok (hazai és nemzetközi): A tantárgy tárgyi szükségletei: projektor, PC, tábla Prof. Dr. Lehota József tantárgyfelelıs

6 TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Funkcionális gazdaságtan elmélete és módszertana neve (angol) Theory and methods of functional economy NEPTUN kódja AV-IDT-AG03 kredit értéke 5 típusa Elıadás oktatási nyelve magyar óraszáma 30 vizsgakövetelmény kollokvium A DIT által felkért tantárgyfelelıs oktató: neve Dr. Nagy Géza tudományos fokozata CSc beosztása Intézetvezetı, egyetemi tanár munkahelye DE AGTC GVK Vidékfejlesztési és Funkcionális Gazdálkodási Intézet A tantárgy oktatási célkitőzése (készségek és kompetenciák): A globalizált világgazdaság újfajta gazdasági értelmezést követel a helyi vállalkozásoktól is. Ebben döntı szerepe van az egyéni kezdeményezésnek, új alternatívák keresésének. A funkcionális gazdaságtan ezzel kapcsolatban rendszerez elméleteket, ismereteket. Ezekbe kíván betekintést adni a tárgy oktatása. Célkitőzése, hogy a hallgatók képesek legyenek felismerni a funkcionális vállalkozások lokális erıforrásait és módszertanilag képesek legyenek az ilyen vállalkozások megtervezésére. A tantárgy felvételéhez szükséges alapvetı ismeretek: Makro- és mikroökonómia A tantárgy felvételének konkrét a DI tantervében szereplı tantárgyi elıfeltétele: A kötelezı tárgyak teljesítése A tantárgy tartalma, illetve tematikája: 1. A funkcionális gazdaságtan vidékfejlesztési vonatkozásai 2. Funkcionális gazdaságtan és alternatív vállalkozások 3. Funkcionális gazdaságtan és a vidéki vállalkozások 4. A funkcionális gazdaság vidéki erıforrásai 5. A funkcionális gazdaság humán feltételei 6. Technikai segítségnyújtás a funkcionális gazdasághoz 7. Funkcionális gazdasági vállalkozások tervezése, döntés-elıkészítése 8. Funkcionális gazdasági vállalkozások menedzsmentje 9. Funkcionális gazdasági vállalkozások minıség menedzsmentje 10. Funkcionális gazdasági vállalkozások marketingje, termékértékesítése 11. Funkcionális gazdasági vállalkozások vertikális koordinációja és integrációja 12. Falusi vendéglátás, mint funkcionális gazdasági vállalkozás 13. Falusi turizmus, mint funkcionális gazdasági vállalkozás 14. Esettanulmányok funkcionális gazdasági vállalkozásokról A vizsgára bocsátás elıfeltétele (pl. évközi ellenırzés): - A vizsgáztatás módja: Tanulmánykészítés egy funkcionális gazdasági vállalkozás indításáról a tanulmány szóbeli megvédése

7 A vizsgajegy (5 jegyes) megszerzésének feltételei: A fenti tanulmány sikeres megvédése Kötelezı irodalom (hazai és nemzetközi): 1. Alternatív vidéki vállalkozások szervezése Ajánlott irodalom (hazai és nemzetközi): 1. Fehér Alajos: A vidékgazdaság és a mezıgazdaság 2. European Countryside - Journal Ajánlott honlapok (hazai és nemzetközi): A tantárgy tárgyi szükségletei: - Prof. Dr. Nagy Géza tantárgyfelelıs

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I.

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Szakirány tájékoztató

Szakirány tájékoztató Szakirány tájékoztató az alap- és mesterképzésen résztvevı hallgatók részére BUDAPEST 2011 (2011. április 29. napjától hatályos változat) A szabályzatot a Szenátus 2011. április 29-én tartott ülésén a

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Tanulmányi terület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7)

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) Tantárgyi program KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) Pénzügy és számvitel (BA) levelező szak II. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan I. (AV_PLA206-K7) 2.

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Mesterképzések Budapest, 2015. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Mesterképzések részletes tanulmányi tájékozató... 3 Közgazdásztanár képzés... 4 Nemzetközi gazdaság

Részletesebben

A szervezet fogalma Emberek szövetsége, valamilyen cél elérése, vagy feladat végrehajtása érdekében Üzleti vállalkozás Olyan emberi tevékenység,

A szervezet fogalma Emberek szövetsége, valamilyen cél elérése, vagy feladat végrehajtása érdekében Üzleti vállalkozás Olyan emberi tevékenység, A szervezet fogalma Emberek szövetsége, valamilyen cél elérése, vagy feladat végrehajtása érdekében Üzleti vállalkozás Olyan emberi tevékenység, amelynek alapvetı célja fogyasztói igények kielégítése nyereség

Részletesebben

A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai

A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai A következı tanévben szakdolgozat készítésére készülı, vagy a tudományos diákköri tevékenységbe önálló kutatómunkával (mely dolgozatok

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET A MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI Veszprém, 2006 Regisztrációs szám: 02-0021-04 FAT akkreditációs szám:

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapest 2013. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás Menedzsment szak

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

Tantárgy neve: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIÁBÓL. Kódja: NMG_KG101K5. Kreditszáma: 5

Tantárgy neve: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIÁBÓL. Kódja: NMG_KG101K5. Kreditszáma: 5 Tantárgy neve: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIÁBÓL NMG_KG101K5 Kreditszáma: 5 A tanóra típusa: ELŐADÁS + GYAKORLAT és száma: 2 + 2 KÖTELEZŐ A számonkérés módja: KOLLOKVIUM A tantárgy tantervi

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben