BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára):

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára):"

Átírás

1 BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára): 1. A vállalatgazdaságtan, a marketing és a logisztika tudományok alapvetı céljai és kapcsolatrendszere a nagy- és kiskereskedelem területén (nyereségmaximalizálás, a piac megismerése és befolyásolása a vállalkozás céljának érdekében, a vállalat anyagi és információs folyamatok megszervezése és irányítása). 2. A kereskedelmi vállalatok szolgáltatási színvonalának megítélése a marketing szemlélet, a vállalatgazdaságtani követelmények teljesítése és a magas szintő szolgáltatás feltételeinek logisztikai biztosítása szempontjából (a vevıkiszolgálás szintjei, elemei, a kiszolgálás teljesítményi mutatói és értelmezésük). 3. A vállalati tevékenységek kiszervezésének (outsourcing) alapvetı céljai, a kiszervezés lehetıségének általános gazdasági feltételei, a kiszervezett tevékenységek szintjei, a kiszervezés végrehajtásának menete és várható eredményei a vállalati gazdálkodás (jövedelmezıség és likviditás), a logisztikai tevékenységek és a vállalati image szempontjából. 4. A kereskedelmi vállalkozások értékesítési tevékenységének vállalatgazdasági, logisztikai és marketing alapvonásai (értékesítési döntések, értékesítési csatornák, eladás ösztönzés lényege, típusai, szereplıi, a köztük levı kapcsolatok jellemzı vonásai). 5. A kereskedelmi értékesítés elemzése az egyes árucikkek, árucsoportok, illetve a vállalat szintjén. Az értékesítés fejlıdési tendenciáinak, szezonális ingadozásának elemzési módjai, a vásárlásösztönzés célja, feladata, szerepe marketing és jövedelmezıségi szempontból. 6. A kereskedelmi vállalkozás beszerzési tevékenységének értékelése a vállalati jövedelmezıség és tıkeszükséglet, valamint az ellátási lánc szempontjából (a beszállítói menedzsment feladatai). 7. A kiskereskedelmi beszerzési rendszerek jellemzı vonásai a gazdálkodás jövedelmezısége, a vállalati likviditás, tıkeigény, valamint a beszerzési folyamat logisztikai oldaláról. 8. Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás. A fuvarozási módok közötti választás szempontjai az áruforgalom rugalmassága, hatékonysága, jövedelmezısége és finanszírozása oldaláról. 9. Ipari és kereskedelmi márkák lényege, szerepük a kereskedelmi gyakorlatban, e márkák értékelése a vállalati marketing és a jövedelmezıség szempontjából. 10. A kereskedelemi vállalkozások készletgazdálkodásának lényege, a készletmozgások és a készletgazdálkodás hatékonyságának elemzése logisztikai és áruforgalmi szempontból. (A készletáramlás elvei, a készletek forgási sebessége, készlettartási és készlethiány költségek, tıkelekötés, ostorcsapás effektus) 11. Az áruforgalom (az anyagáramlás és az azt vezérlı információáramlás) jellemzı költségei, a költségek viselkedésének jellemzıi, a költséggazdálkodás alapelvei. 12. A kereskedelmi vállalkozások árpolitikájának jellemzıi, a haszonkulcs, az árrés és árrésszínvonal fogalma, a nagyságukat befolyásoló legfontosabb tényezık. Az árak menedzselése a vállalati jövedelmezıség növelése érdekében.

2 13. Új árucikkek bevezetésének marketing, logisztikai és jövedelmezıségi aspektusai, a termék életgörbe, az innováció, és az árualap biztosítás problémái. 14. Az áruforgalom lebonyolításához, illetve új vállalkozás indításához szükséges tıkeigény kvantitatív becslési módszerei, tıkeforrások, relatív tıke-megtakarítási lehetıségek az áruforgalom területén. 15. A verseny és az együttmőködés lényege és formái a kereskedelemben (az áruforgalom és a logisztikai szolgáltatások területein). Az ellátási láncok versenye. 16. Az élımunka hatékonyságának mérése és értékelése a kereskedelmi vállalatoknál. Az élımunka és a munkafolyamatok gépesítésének jövedelmezıségi és logisztikai összefüggései. 17. A termék fogalma. A termékpolitikai döntések. Termékhagyma-modellek. Az áruválaszték lényege és szerepe a kereskedelmi vállalkozások termékpolitikai döntéseiben. 18. Az ár fogalma. Az árpolitikai döntések. Az árképzési elvek. Az árképzés speciális formái. 19. A disztribúció fogalma. A csatornapolitikai döntések. Az értékesítési út hossza és szélessége. 20. A marketingstratégia fogalma. A stratégiakészítést megelızı elemzések (STEEP, SWOT). A különféle stratégiai megközelítések (Ansoff, BCG, Porter) 21. A marketing-mix fogalma, elemei (4P, 4C). A szolgáltatásmarketing sajátosságai (HIPI, 7P). 22. A marketingkommunikáció fogalma. Helye és szerepe a marketing-mixben. Részterületei. Az integrált kommunikáció. 23. A piackutatás fogalma, fajtái. Kutatási terv. A szekunder kutatások fogalma, forrásai, elınyei-hátrányai. A primer piackutatások fogalma, elınyei-hátrányai, fajtái. 24. A kvalitatív kutatások sajátosságai, fajtái. A kvantitatív piackutatások sajátosságai, fajtái. Mintavételi eljárások és azok jellemzıi. 25. A megfigyelés, a kísérlet és a megkérdezés fogalma, fajtái. A kérdıív. A kérdések fajtái, a kérdıív szerkesztés szempontjai. Kereskedelmi szakirány B. tételsor témakörei: 1. Korszerő üzlettípusok a hazai kiskereskedelemben, sajátosságaik és a várható fejlıdési tendenciák. Az áruválaszték, az eladótér és a kereskedelmi tevékenység jövedelmezıségének fontosabb összefüggései a különbözı üzlettípusoknál (diszkont, hipermarket, cash and carry). 2. A bevásárlóközpontok kialakulása, fejlıdése, napjaink kereskedelmi és közösségi központjainak fı jellemzıi. A bevásárlóközpontok beruházói, tulajdonosai és mőködtetıi, telepítésük, megszervezésük, mőködtetésük logisztikai, marketing és jövedelmezıségi összefüggései. A kereskedelmi hatástanulmányok feladatai és tartalma. 3. A készlettartás célja és feladata az áruforgalomban. Készletezési stratégiák a kereskedelemben: beszerzési-készletutánpótlási stratégiák és összefüggésük a vevıkiszolgálással, a készlethiánnyal, a készletezés költségeivel és tıkelekötésével. A készletezési feladatok, kockázatok és költségek megosztása az ellátási lánc szereplıi

3 között (ki készletezzen termelı, logisztikai cég, kereskedelmi vállalat, bérraktározás, konszignációs raktárak). A készletek raktári elhelyezése, a raktári tároló- és áteresztıképesség. 4. A korszerő automatikus áruazonosítási rendszerek, szerepük a logisztikában, különös tekintettel a raktározásra. Az RF/ID technológia lényege és jelentısége. 5. A korszerő áruazonosítás és az elektronikus áruforgalmi rendszerek (bolti és központi áruforgalmi rendszerek) lényege, feladatai a kiskereskedelmi vállalkozás gazdálkodásának vizsgálatában. Ismertesse a rendszerek által szolgáltatott legfontosabb mutatókat és elemzéseket (értékesítés elemzése ABC analízis, trendvizsgálat, szezonindex, heti ciklikusság koncentráció, készletgazdálkodás elemzése készletek ABC elemzése, forgási sebesség és átlagos készletek vizsgálata, beszerzési tevékenység támogatása). Mutassa be ezen elemzések fontosságát a cég jövedelmezısége és fizetıképessége szempontjából. 6. A csomagolás szerepe az értékesítésben, a logisztikában, a fogyasztói csomagolás, mint eladási egység. Az egységrakományok (rakodólapos, konténeres) lényege és szerepe a raktározás és az áruszállítás stratégiai, illetve operatív irányításában, valamint a logisztikai tevékenységek költségigényességében. A csomagolás környezetvédelmi aspektusai, a környezetkímélı csomagolás és a vállalati jövedelmezıség összefüggései. 7. A komissiózó raktárak és az egyéb raktárfajták. Az alkalmazandó raktártechnológia kiválasztását befolyásoló tényezık. Az áruelhelyezés elvei és gyakorlati megoldásai a kereskedelmi raktárakban. Tárolási módok a komissiózó raktárakban. 8. A komissiózás, mint a raktározás legösszetettebb folyamatmodulja. A komissiózás elıkészítésének és lebonyolításának változatai a raktárakban. Komissiózási stratégiák. Papír alapú és számítógéppel irányított komissiózás. 9. A raktárfejlıdés útja a hagyományos rendszerektıl a logisztikai központokig. A logisztikai központok szerepe, jelentısége, telepítésük szempontjai, szolgáltatásaik. Intermodális, regionális, helyi és vállalati logisztikai központok. 10. A kereskedelmi áruszállítások sajátosságai. A komissiózó raktárakból induló bolti áruterítés megszervezése. Fuvarozók és szállítmányozók bevonása az áruterítésbe. 11. A vasúti árufuvarozás jellemzıi, szabályozása. A vasúti fuvarozási szerzıdés. Szállítmányozási feladatok a vasúti árufuvarozásban. A nemzetközi vasúti árufuvarozás elıkészítése és végrehajtása. 12. A közúti árutovábbítás jellemzıi, szabályozása. A közúti fuvarozási szerzıdések. A nemzetközi közúti árufuvarozás elıkészítése és végrehajtása. 13. A kombinált fuvarozás kialakulása, fejlıdésének feltételei, napjaink kombinált fuvarozási megoldásai. A kombinált fuvarozás megszervezése. A kombinált fuvarozás szerepe az európai közlekedéspolitikában. 14. A győjtıszállítmányozás kialakulása, fejlıdése, szerepe napjaink logisztikájában. A szállítmányozói győjtıforgalom elıkészítése és lebonyolítása. 15. A folyami és a tengeri árufuvarozás szerepe az áruszállításokban, szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. 16. A légi árufuvarozás szerepe az áruszállításokban, szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. 17. Az árengedmények és fizetési engedmények, részfizetések lényege, jellemzı formái és szerepük jövedelmezıségi, logisztikai és marketing aspektusból.

4 18. A vállalati stratégia, az üzletpolitika és az üzleti tervezés szerepe és tartalma a kereskedelmi vállalkozásoknál. A kis, a közepes és a nagyvállalkozások stratégiai lehetıségeinek legfontosabb vonásai. A tıkeösszetétellel kapcsolatos (állótıke és forgótıke, valamint saját és idegen tıke arányát meghatározó) kereskedelmi stratégiák legfontosabb jellemzıi hazai példák alapján. 19. A kereskedelmi vállalat költségeinek fontosabb csoportosítási elvei és indokai. A kereskedelmi költségszerkezet sajátosságai, és az elemzésükre használt mutatók értelmezése. A vállalat költségérzékenysége, a költségalakítás szabadsága illetve determinációja, a fedezeti pont és a fedezeti hozzájárulás értelmezésének sajátosságai a kereskedelemben. Elkerülhetı és el nem kerülhetı költségek szerepe és hatásuk a vállalati jövedelmezıség alakulására. 20. A vállalati, az árucikk, a cikkcsoport szintő árréstömeg, árrésszínvonal mutatóinak kapcsolata az értékesítési forgalom volumenének, árainak, illetve áruszerkezetének változásával. A fenti mutatók, a kereskedelmi költségek, valamint a kereskedelmi vállalat forgalom- illetve tıkearányos jövedelmezıségi mutatóinak összefüggései. 21. Az áruforgalom hatékonyságának, a kereskedelmi vállalkozás forgalom- ill. tıkearányos jövedelmezıségének és az áruforgalom tıkeszükségletének kölcsönös összefüggései. Mutassa be a kereskedelemben a tıke megtakarítási lehetıségeket az ár- és a választékpolitika, a beszerzés és a készletezési politika, valamint a szállítói és vevıi finanszírozás területén. Indokolja válaszát. 22. A fedezeti pont fogalma és értelmezésének speciális vonásai a kereskedelemben. A fedezeti hozzájárulás értelmezése áruk, árucsoportok, valamint üzletek, divíziók vonatkozásában. Hogyan segíthet megalapozott vezetıi döntéshozatalban a tevékenységek, illetve szervezetek jövedelmezıségének megítélésében a fedezetszámítás és annak érzékenységi vizsgálata. 23. Mutassa be a jövedelmezıség és a fizetıképesség közép- és rövidtávú kapcsolatát az éves üzleti terv eredmény-kimutatásának és cash-flow táblájának, valamint a pénzügyi költségvetés összefüggésein keresztül. Mit mutatnak a likviditási mutatók a cég fizetıképességére vonatkozóan? 24. Egy példán keresztül mutassa be a kereskedelmi hatástanulmányok célját, tartalmát, készítésének indokait jelentısebb kereskedelmi beruházások esetében. 25. A tulajdonosváltás jellegzetességei a kis- és a nagykereskedelemben. A kereskedelmi vállalkozások piaci értéke és ára, valamint az árat befolyásoló legfontosabb tényezık. A kereskedelmi vállalat piaci értékének becslésére használt módszerek lényege erısségei és gyengeségei. Milyen szempontokat vizsgálnak döntéseikben a szakmai, illetve a pénzügyi befektetık? Megállapításait igyekezzen példával alátámasztani! Értékesítési logisztika szakirány B. tételsor témakörei: 1. A logisztika és az ellátási lánc fogalma. A kereskedelmi vállalatok disztribúciós logisztikájának idıszerő tendenciái. A vállalati logisztikai rendszer legfontosabb folyamatai és funkciói, a vállalatok versenyképességében játszott szerepe. A logisztika, termelés, marketing és a pénzügy kapcsolata.

5 2. Globalizáció és logisztika. Késleltetés a gyártásban (kötegelt gyártás), valamint késleltetett célpiac-megjelölés, összeszerelés és csomagolás. Az ellátási lánc tagjainak együttmőködése. A stratégiai partnerkapcsolatok és az ellátási lánc más sikertényezıi. 3. A beszerzési stratégia elemei. A centralizált és a decentralizált beszerzés elınyei, hátrányai. A beszerzési piackutatás szerepe és feladatai. A beszállítói kör kialakításával kapcsolatos fıbb döntések és döntési szempontok. A szállítóértékelés módszerei és fıbb szempontjai. 4. Az áru ellenértékének elszámolása a kiskereskedelmi egységekben. A tradicionális és a gyors adatátvitelt biztosító kártyaleolvasó pénztárterminálok alkalmazása, az elektronikus pénztárca. Az elektronikus áruvédelmi rendszerek, videó megfigyelés és pénztárbiztonság. 5. A POS információk logisztikai szerepe, valamint a kereskedelmi egységeken belüli, illetve az ellátási lánc tagjai közötti információszolgáltatásban betöltött jelentısége. 6. A korszerő automatikus áruazonosítási rendszerek és szerepük a logisztikában. Az RF/ID technológia lényege és jelentısége. Az RF/ID a raktározásban, a szállításban és a kiskereskedelemben. 7. A kiskereskedelmi értékesítés megszervezése. Egyes értékesítési módok felhasználási területei, technológiai megoldásai. 8. A bevásárlóközpontok kialakulása, jellemzıi, fajtái, telepítésük. A bevásárlóközpontok létesítésének elıkészítése, építése és üzemeltetése. 9. Alternatív értékesítési formák a kereskedelemben: a csomagküldı kereskedelem, az elektronikus (interaktív) kiskereskedelem. Az elektronikus kiskereskedelem sajátos logisztikai problémái, megoldási lehetıségei. Verseny a tradicionális és az elektronikus kiskereskedelem között. 10. Üzlettípusok a kiskereskedelemben: a szaküzletek, a hipermarketek, az áruházak sajátosságai napjainkban és a várható fejlıdési tendenciák. 11. A csomagolás logisztikai szerepe, funkciói az ellátási láncban, a fogyasztói csomagolás, mint eladási egység. Az egységrakományok (rakodólapos, konténeres) lényege és szerepe a raktározásban és az áruszállításban. A csomagolás környezetvédelmi aspektusai. 12. A készlettartás célja és feladata az áruforgalomban. Készletezési stratégiák és összefüggésük a vevıkiszolgálással, a készlethiánnyal, a készletezés költségeivel és tıkelekötésével. A készletezési feladatok, kockázatok és költségek megosztása az ellátási lánc szereplıi között (ki készletezzen termelı, logisztikai cég, kereskedelmi vállalat, bérraktározás, konszignációs raktárak). 13. A raktározás, raktárak szerepe a különbözı hosszúságú ellátási láncokban. A korszerő raktárirányítás információs rendszere. A fejlıdés útja a papír alapú információáramlással irányított raktáraktól napjaink vonalkódos tranzakciókkal irányított raktáraiig. 14. Az áruelhelyezés elvei és gyakorlati megoldásai a kereskedelmi raktárakban. Az élı és a tartalékkészletek elhelyezése, a FIFO elv, preferenciák az áruelhelyezésben, kötött és szabad helyfoglalás. 15. Tárolási módok a komissiózó raktárakban. Az egységrakományos tárolás, a tároló állványzat és a gépi berendezések kiválasztása. A magasraktárak speciális technológiai megoldásai, a munkaszervezés sajátosságai a magasraktárakban.

6 16. A komissiózás, mint a raktározás legösszetettebb folyamatmodulja. A komissiózás elıkészítésének és lebonyolításának megoldásai a raktárakban. A komissiózási stratégiák. Papír alapú és számítógéppel irányított komissiózás. 17. A kereskedelmi áruszállítások sajátosságai. A komissiózó raktárakból induló bolti áruterítés megszervezése. Fuvarozók és szállítmányozók bevonása az áruterítésbe. 18. A raktárfejlıdés útja a hagyományos rendszerektıl a logisztikai központokig. A logisztikai központok szerepe, jelentısége, telepítésük szempontjai, szolgáltatásaik. Intermodális, regionális, helyi és vállalati logisztikai központok. Hazai tervek és eredmények a logisztikai központok létesítésével kapcsolatban. 19. A vasúti árufuvarozás jellemzıi, szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. A vasúti fuvarozási szerzıdés. Szállítmányozási feladatok a vasúti árufuvarozásban. A nemzetközi vasúti árufuvarozás elıkészítése és végrehajtása. Az európai közlekedéspolitika és a vasúti árufuvarozás. A vasúti árufuvarozás liberalizációjának céljai, elınyei és a megvalósítás problémái az Európai Unióban. 20. A közúti árutovábbítás jellemzıi, szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. A közúti árutovábbítási szerzıdések típusai. Szállítmányozási feladatok a közúti árufuvarozásban. A nemzetközi közúti árufuvarozás elıkészítése és végrehajtása. Az európai közlekedéspolitika és a közúti fuvarozás. 21. A nemzetközi győjtıszállítmányozás lényege, kialakulása, fejlıdése, szerepe a logisztikában. A szállítmányozói győjtıforgalom elıkészítése és lebonyolítása. 22. A kombinált fuvarozás kialakulása, szerepe, fejlıdésének feltételei, napjaink kombinált fuvarozási technikái. A kombinált fuvarozás megszervezése és lebonyolítása. A kombinált fuvarozás szerepe az európai közlekedéspolitikában. 23. A konténeres árufuvarozás szerepe az áruszállításokban. A konténerek típusai, a nemzetközi konténerforgalom jármővei, konténerkezelı és tárolóhelyek. A kontinentális és a tengerentúli konténerforgalom megszervezése és lebonyolítása. 24. A folyami és a tengeri árufuvarozás szerepe az áruszállításokban. A folyami és a tengeri árufuvarozás szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. 25. A légi árufuvarozás szerepe az áruszállításokban. A légi árufuvarozás szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. Kereskedelmi kommunikáció szakirány B. tételsor témakörei: 1. Az arculat fogalma, jelentısége. Az arculat összetevıi. Az arculati kézikönyv célja, jelentısége. Az image fogalma. Az arculat és az image kapcsolata. Márka. Védjegy. 2. A reklám fogalma, célja, jellemzıi, funkciói. A reklám fejlıdésére ható tényezık. A reklám hatásmechanizmusa. 3. A public relations (pr) fogalma, célja, jellemzıi. A belsı pr szerepe, feladata, módszerei, sajátos eszközei. 4. A public relations (pr) alapelvei. A sajtó-pr jelentısége, sajátosságai. A lobbi fogalma, célja, eszközei. A válságkommunikáció funkciója, jelentısége, módja. 5. A vásárlásösztönzés (sales promotion, sp) fogalma, lehetséges céljai, fajtái, és azok sajátosságai.

7 6. A direktmarketing fogalma, jellemzıi. Az Ambassador-modell. A marketing-adatbázis fogalma, létrehozásának elvei, módszerei. A direktmarketing eszközei. 7. A szponzorálás fogalma, lehetséges céljai, sajátosságai, fıbb területei és azok jellemzıi. A szakszerő szponzorálás és szponzorkeresés módszerei, folyamata. 8. A reklámhordozók és reklámeszközök fogalma, általános jellemzıi. A médiakutatások kialakulása, célja. A médiastatisztika fıbb mutatói. 9. A reklámpiac nagysága, szereplıi. Fejlıdési tendenciák a reklám- és médiapiacon. 10. A reklámnyomtatványok jelentısége, elınyei-hátrányai. A nyomtatványok tervezésének és kivitelezésének folyamata. A nyomdai megrendelés. 11. A televízió, mint reklámhordozó. A tv-reklámok közzétételi lehetıségei. A tv-reklámok megrendelése. 12. A filmkészítés folyamata. A forgatókönyvek fajtái. A mozi, mint reklámhordozó. 13. A sajtó, mint reklámhordozó. A sajtóhirdetések fajtái, mértékegységei, hatáselemei. 14. A direct mail (dm), mint reklámhordozó. A dm-küldemények elemei. A dm-levélírás alapvetı szabályai. 15. Az eladáshelyi reklám (pos, pop) fogalma, jelentısége, eszközei. 16. A közterületi (szabadtéri) reklám fogalma, jelentısége, eszközei 17. A vásár, kiállítás, rendezvény fogalma, komplexitása. A rendezvényszervezés folyamata 18. A rádió, mint reklámhordozó. A rádió-hirdetések fajtái, hatáselmei, megrendelése. 19. Az internet, mint reklámhordozó. Az interneten való vállalati megjelenés lehetıségei. 20. A reklámtárgy fogalma, fajtái. Az üzleti célú ajándékozás gyakorlati szabályai. 21. Az alternatív reklámeszközök fogalma, fajtái, a kialakulásukat és terjedésüket ösztönzı tényezık. 22. A reklámtervezés célja, funkciói, folyamata. A koncepcionálás egyes lépései. 23. A médiatervezés jelentısége, mutatószámai. 24. A kommunikációs költségek tervezésének módszerei. 25. A reklámügynökségekkel való együttmőködés: kiválasztás, pályáztatás, briefing.

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek. Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01)

KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek. Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01) KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01) A 26/2001. (VII.27) OM sz. és a 29/1998. (V.13.) IKIM sz. rendeletek

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Átfutási idı Ciklusidı Kapacitás Képesítı kritérium Rendeléselnyerési kritérium Tanulási görbe Alapkészlet Biztonsági készlet

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A termelési és nagykereskedelmi raktárirányítás szoftverei Tárolási módok és alkalmazásuk feltételei Kötött helyes

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet 2011. szeptember TANTÁRGYI ISMERTETŐ A tantárgy címe és kódja (magyarul, angolul): Logisztika I. / Logistics I. Tárgyfelelős: Dr. BenkőJános,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Marketingkommunikáció szakirány Szolnok Záróvizsga A Kereskedelem

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu

Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu MARKETINGISMERETEK KOMPETENCIÁK ÉS MÓDSZEREK KKV-K SZÁMÁRA (MBA SZINT) 1 MARKETING MENEDZSMENT A XXI. század marketingszemlélete Marketingevolúció Holisztikus marketing Alapfogalmak Marketingmix - a kibocsátó

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 12. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Komplex szakmai vizsga A ) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK!

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Az idei tanévben, a lentebb olvasható témakörökbıl lehet szakdolgozat

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 2 Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 1) - Ismertesse a fuvarozói és a szállítmányozói felelősség közötti különbséget! A fuvarozó fogalma. A fuvarozó felelőssége árukárért

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai

A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai A Marketing Intézet szakdolgozati és tudományos diákköri témajavaslatai A következı tanévben szakdolgozat készítésére készülı, vagy a tudományos diákköri tevékenységbe önálló kutatómunkával (mely dolgozatok

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2667-06/2 Egy vállalkozás új termékének bevezetéséhez kapcsolódó döntés elıkészítési és munkaszervezési

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY

ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY 1. A szakirány előzményei a Szolnoki Főiskolán A magyar gazdaság állandóan változó és egyben fejlődő ágazata a kereskedelem. A piac bővülésével, az Európai Unióhoz csatlakozással,

Részletesebben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

1. feladat Összesen: 30 pont. 1.1. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét! 16 pont

1. feladat Összesen: 30 pont. 1.1. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét! 16 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Kereskedelmi szak 2007. tavaszi félév Tisztelt Hallgató! A meghirdetett szakdolgozati témák választékának kialakításakor a Kereskedelmi és Marketing Tanszék alapvetően

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0066-06/1 A marketing és reklámtevékenység szervezéséhez szükséges ismeretek alkalmazása Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Az értékesítési politika

Az értékesítési politika Az értékesítési politika Az előadás fő témái I./ Az értékesítési politika céljai II./ A közvetítők funkciói III./ A disztribúciós csatornák típusai IV./ Csatornastratégiák V./ Kereskedő-típusok VI./ Csatornamenedzsment

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0391-06/1 A vállalati logisztikai rendszer mőködésének alapelvei, alapelemei. A logisztikai ügyintézı

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

kik a piaci szereplık? mit tesznek? PIACI SZEREPLİK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM

kik a piaci szereplık? mit tesznek? PIACI SZEREPLİK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM RÉSZTVEVİI Törzsök Éva RÉSZTVEVİK Termelık Kereskedık Szállítmányozók Fuvarozók Kikötık Raktárházak Bankok Biztosító társaságok Kereskedelmi kamarák Engedélyezı hatóságok Vámhatóságok

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai

Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Az e-logisztika kihívásai és megoldásai Dr. Duma László ügyvezető, Adversum Kft egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem Az ellátási lánc és a B2B e- kereskedelem modellje Termék Termék Termék Termék

Részletesebben

Marketingterv Sablon

Marketingterv Sablon Marketingterv Sablon Kis- és középvállalkozások részére Vigyázz! Másolják! A legfrissebb verziót keresse itt: http://www.marketing112.hu/marketing-terv-sablon/ Verzió: 001/2013 Jogi állás: szabadon felhasználható,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE

SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE Környezetbiztonsági menedzser szakirány Bakos Bettina 1. Az éghajlatváltozás ökológiai vonatkozásai és a lehetséges intézkedések (ezen belül

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez

Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez BGF - Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar, Turizmus Vendéglátás Intézet Turizmus Intézeti tanszék Témakörök a záróvizsgára való felkészüléshez Turizmus-Vendéglátás alapszak Idegenforgalom

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK TEAM BUSINESS SZAKIRÁNY Budapest 2013. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás Menedzsment szak

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ KIVONAT!!!!!

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ KIVONAT!!!!! SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ KIVONAT!!!!! 1 Szakmai követelménymodulok 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa

http://vigzoltan.hu http://vigzoltan.hu (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 1 (Klasszikus) vállalkozás új lehetıségei E-Commerce (elektronikus kereskedelem) Új típusú vállalkozások világa 2 Profit maximalizálása Termék önköltség minimalizálás Maximális darabszám eladása / új vásárlók

Részletesebben

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot,

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, MARKETING A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat,

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Nemzetközi szállítmányozási és logisztika szakirány 1. Záróvizsga

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKIRÁNY Budapest 2014. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Gazdálkodás

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. tantárgy 13. évfolyam Tanítási

Részletesebben

Értékesítési csatornák

Értékesítési csatornák 9. A marketingcsatorna definíciója Értékesítési csatornák A marketingcsatornák önálló szervezetek olyan csoportjai, amelyek abban a folyamatban vesznek részt, amelynek eredményeképpen a termék vagy a szolgáltatás

Részletesebben

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében

A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében A logisztikai szolgáltatóval szemben támasztott elvárások egyedi gyártás esetében Stéger Tamás FRIMO Hungary Kft. Novotel Hotel Székesfehérvár 2014.09.23. Die Inhalte dieser Präsentation sind urheberrechtlich

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban

1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban Tartalom 1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban... 2 2.) Az áruátvétel lebonyolítása, a hibás teljesítés korrigálása.... 6 3.) Az árukhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok...

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

EBC*L B MODUL. Tanulmányi célok jegyzéke

EBC*L B MODUL. Tanulmányi célok jegyzéke EBC*L B MODUL Tanulmányi célok jegyzéke International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A 1120 Wien Fon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa e.v. Rathenaustraße

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2012/2013. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Eladó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 341 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése Tanuló

Részletesebben

3. A tervezés. A tervezés

3. A tervezés. A tervezés 3. A tervezés A tervezés a vezetés egyik funkciója, a szervezet céljainak meghatározása, a célhoz vezetı utak, és a szükséges erıforrások számbavétele, a szükséges tevékenységek sorának meghatározása idıhorizontja

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0067-06/1 A beszerzés és az értékesítés mozzanatai, módjai, bizonylatai. A főbb árucsoportok jellemzői,

Részletesebben

Az út legalább olyan fontos mint az eredmény Mayer Zoltán dm Kft. 2015.05.14

Az út legalább olyan fontos mint az eredmény Mayer Zoltán dm Kft. 2015.05.14 Az út legalább olyan fontos mint az eredmény Mayer Zoltán dm Kft. 2015.05.14 A dm (logisztikai) története 1993.07.08. dm001 nyitás 1997. DEPO raktár indítás (7.500m2) 2000. 100. dm üzlet 2003. DEPO raktár

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0874-06/1 Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával,

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR

SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR TÉTELHÚZÓS VIZSGA BA alapszak (Pénzügy és számvitel) 2012. november Az immateriális javak fogalma, csoportjai, szerepük a vállalkozásoknál. Az immateriális javak helye a mérlegben.

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató 2011. január 19.

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató 2011. január 19. Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Barta E. Gyula, vezérigazgató 2011. január 19. Megújult fejlesztéspolitika Rövidebb bírálati idő, automatikus értékelés Felesleges jelentéstételi kötelezettség

Részletesebben