BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára):"

Átírás

1 BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára): 1. A vállalatgazdaságtan, a marketing és a logisztika tudományok alapvetı céljai és kapcsolatrendszere a nagy- és kiskereskedelem területén (nyereségmaximalizálás, a piac megismerése és befolyásolása a vállalkozás céljának érdekében, a vállalat anyagi és információs folyamatok megszervezése és irányítása). 2. A kereskedelmi vállalatok szolgáltatási színvonalának megítélése a marketing szemlélet, a vállalatgazdaságtani követelmények teljesítése és a magas szintő szolgáltatás feltételeinek logisztikai biztosítása szempontjából (a vevıkiszolgálás szintjei, elemei, a kiszolgálás teljesítményi mutatói és értelmezésük). 3. A vállalati tevékenységek kiszervezésének (outsourcing) alapvetı céljai, a kiszervezés lehetıségének általános gazdasági feltételei, a kiszervezett tevékenységek szintjei, a kiszervezés végrehajtásának menete és várható eredményei a vállalati gazdálkodás (jövedelmezıség és likviditás), a logisztikai tevékenységek és a vállalati image szempontjából. 4. A kereskedelmi vállalkozások értékesítési tevékenységének vállalatgazdasági, logisztikai és marketing alapvonásai (értékesítési döntések, értékesítési csatornák, eladás ösztönzés lényege, típusai, szereplıi, a köztük levı kapcsolatok jellemzı vonásai). 5. A kereskedelmi értékesítés elemzése az egyes árucikkek, árucsoportok, illetve a vállalat szintjén. Az értékesítés fejlıdési tendenciáinak, szezonális ingadozásának elemzési módjai, a vásárlásösztönzés célja, feladata, szerepe marketing és jövedelmezıségi szempontból. 6. A kereskedelmi vállalkozás beszerzési tevékenységének értékelése a vállalati jövedelmezıség és tıkeszükséglet, valamint az ellátási lánc szempontjából (a beszállítói menedzsment feladatai). 7. A kiskereskedelmi beszerzési rendszerek jellemzı vonásai a gazdálkodás jövedelmezısége, a vállalati likviditás, tıkeigény, valamint a beszerzési folyamat logisztikai oldaláról. 8. Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás. A fuvarozási módok közötti választás szempontjai az áruforgalom rugalmassága, hatékonysága, jövedelmezısége és finanszírozása oldaláról. 9. Ipari és kereskedelmi márkák lényege, szerepük a kereskedelmi gyakorlatban, e márkák értékelése a vállalati marketing és a jövedelmezıség szempontjából. 10. A kereskedelemi vállalkozások készletgazdálkodásának lényege, a készletmozgások és a készletgazdálkodás hatékonyságának elemzése logisztikai és áruforgalmi szempontból. (A készletáramlás elvei, a készletek forgási sebessége, készlettartási és készlethiány költségek, tıkelekötés, ostorcsapás effektus) 11. Az áruforgalom (az anyagáramlás és az azt vezérlı információáramlás) jellemzı költségei, a költségek viselkedésének jellemzıi, a költséggazdálkodás alapelvei. 12. A kereskedelmi vállalkozások árpolitikájának jellemzıi, a haszonkulcs, az árrés és árrésszínvonal fogalma, a nagyságukat befolyásoló legfontosabb tényezık. Az árak menedzselése a vállalati jövedelmezıség növelése érdekében.

2 13. Új árucikkek bevezetésének marketing, logisztikai és jövedelmezıségi aspektusai, a termék életgörbe, az innováció, és az árualap biztosítás problémái. 14. Az áruforgalom lebonyolításához, illetve új vállalkozás indításához szükséges tıkeigény kvantitatív becslési módszerei, tıkeforrások, relatív tıke-megtakarítási lehetıségek az áruforgalom területén. 15. A verseny és az együttmőködés lényege és formái a kereskedelemben (az áruforgalom és a logisztikai szolgáltatások területein). Az ellátási láncok versenye. 16. Az élımunka hatékonyságának mérése és értékelése a kereskedelmi vállalatoknál. Az élımunka és a munkafolyamatok gépesítésének jövedelmezıségi és logisztikai összefüggései. 17. A termék fogalma. A termékpolitikai döntések. Termékhagyma-modellek. Az áruválaszték lényege és szerepe a kereskedelmi vállalkozások termékpolitikai döntéseiben. 18. Az ár fogalma. Az árpolitikai döntések. Az árképzési elvek. Az árképzés speciális formái. 19. A disztribúció fogalma. A csatornapolitikai döntések. Az értékesítési út hossza és szélessége. 20. A marketingstratégia fogalma. A stratégiakészítést megelızı elemzések (STEEP, SWOT). A különféle stratégiai megközelítések (Ansoff, BCG, Porter) 21. A marketing-mix fogalma, elemei (4P, 4C). A szolgáltatásmarketing sajátosságai (HIPI, 7P). 22. A marketingkommunikáció fogalma. Helye és szerepe a marketing-mixben. Részterületei. Az integrált kommunikáció. 23. A piackutatás fogalma, fajtái. Kutatási terv. A szekunder kutatások fogalma, forrásai, elınyei-hátrányai. A primer piackutatások fogalma, elınyei-hátrányai, fajtái. 24. A kvalitatív kutatások sajátosságai, fajtái. A kvantitatív piackutatások sajátosságai, fajtái. Mintavételi eljárások és azok jellemzıi. 25. A megfigyelés, a kísérlet és a megkérdezés fogalma, fajtái. A kérdıív. A kérdések fajtái, a kérdıív szerkesztés szempontjai. Kereskedelmi szakirány B. tételsor témakörei: 1. Korszerő üzlettípusok a hazai kiskereskedelemben, sajátosságaik és a várható fejlıdési tendenciák. Az áruválaszték, az eladótér és a kereskedelmi tevékenység jövedelmezıségének fontosabb összefüggései a különbözı üzlettípusoknál (diszkont, hipermarket, cash and carry). 2. A bevásárlóközpontok kialakulása, fejlıdése, napjaink kereskedelmi és közösségi központjainak fı jellemzıi. A bevásárlóközpontok beruházói, tulajdonosai és mőködtetıi, telepítésük, megszervezésük, mőködtetésük logisztikai, marketing és jövedelmezıségi összefüggései. A kereskedelmi hatástanulmányok feladatai és tartalma. 3. A készlettartás célja és feladata az áruforgalomban. Készletezési stratégiák a kereskedelemben: beszerzési-készletutánpótlási stratégiák és összefüggésük a vevıkiszolgálással, a készlethiánnyal, a készletezés költségeivel és tıkelekötésével. A készletezési feladatok, kockázatok és költségek megosztása az ellátási lánc szereplıi

3 között (ki készletezzen termelı, logisztikai cég, kereskedelmi vállalat, bérraktározás, konszignációs raktárak). A készletek raktári elhelyezése, a raktári tároló- és áteresztıképesség. 4. A korszerő automatikus áruazonosítási rendszerek, szerepük a logisztikában, különös tekintettel a raktározásra. Az RF/ID technológia lényege és jelentısége. 5. A korszerő áruazonosítás és az elektronikus áruforgalmi rendszerek (bolti és központi áruforgalmi rendszerek) lényege, feladatai a kiskereskedelmi vállalkozás gazdálkodásának vizsgálatában. Ismertesse a rendszerek által szolgáltatott legfontosabb mutatókat és elemzéseket (értékesítés elemzése ABC analízis, trendvizsgálat, szezonindex, heti ciklikusság koncentráció, készletgazdálkodás elemzése készletek ABC elemzése, forgási sebesség és átlagos készletek vizsgálata, beszerzési tevékenység támogatása). Mutassa be ezen elemzések fontosságát a cég jövedelmezısége és fizetıképessége szempontjából. 6. A csomagolás szerepe az értékesítésben, a logisztikában, a fogyasztói csomagolás, mint eladási egység. Az egységrakományok (rakodólapos, konténeres) lényege és szerepe a raktározás és az áruszállítás stratégiai, illetve operatív irányításában, valamint a logisztikai tevékenységek költségigényességében. A csomagolás környezetvédelmi aspektusai, a környezetkímélı csomagolás és a vállalati jövedelmezıség összefüggései. 7. A komissiózó raktárak és az egyéb raktárfajták. Az alkalmazandó raktártechnológia kiválasztását befolyásoló tényezık. Az áruelhelyezés elvei és gyakorlati megoldásai a kereskedelmi raktárakban. Tárolási módok a komissiózó raktárakban. 8. A komissiózás, mint a raktározás legösszetettebb folyamatmodulja. A komissiózás elıkészítésének és lebonyolításának változatai a raktárakban. Komissiózási stratégiák. Papír alapú és számítógéppel irányított komissiózás. 9. A raktárfejlıdés útja a hagyományos rendszerektıl a logisztikai központokig. A logisztikai központok szerepe, jelentısége, telepítésük szempontjai, szolgáltatásaik. Intermodális, regionális, helyi és vállalati logisztikai központok. 10. A kereskedelmi áruszállítások sajátosságai. A komissiózó raktárakból induló bolti áruterítés megszervezése. Fuvarozók és szállítmányozók bevonása az áruterítésbe. 11. A vasúti árufuvarozás jellemzıi, szabályozása. A vasúti fuvarozási szerzıdés. Szállítmányozási feladatok a vasúti árufuvarozásban. A nemzetközi vasúti árufuvarozás elıkészítése és végrehajtása. 12. A közúti árutovábbítás jellemzıi, szabályozása. A közúti fuvarozási szerzıdések. A nemzetközi közúti árufuvarozás elıkészítése és végrehajtása. 13. A kombinált fuvarozás kialakulása, fejlıdésének feltételei, napjaink kombinált fuvarozási megoldásai. A kombinált fuvarozás megszervezése. A kombinált fuvarozás szerepe az európai közlekedéspolitikában. 14. A győjtıszállítmányozás kialakulása, fejlıdése, szerepe napjaink logisztikájában. A szállítmányozói győjtıforgalom elıkészítése és lebonyolítása. 15. A folyami és a tengeri árufuvarozás szerepe az áruszállításokban, szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. 16. A légi árufuvarozás szerepe az áruszállításokban, szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. 17. Az árengedmények és fizetési engedmények, részfizetések lényege, jellemzı formái és szerepük jövedelmezıségi, logisztikai és marketing aspektusból.

4 18. A vállalati stratégia, az üzletpolitika és az üzleti tervezés szerepe és tartalma a kereskedelmi vállalkozásoknál. A kis, a közepes és a nagyvállalkozások stratégiai lehetıségeinek legfontosabb vonásai. A tıkeösszetétellel kapcsolatos (állótıke és forgótıke, valamint saját és idegen tıke arányát meghatározó) kereskedelmi stratégiák legfontosabb jellemzıi hazai példák alapján. 19. A kereskedelmi vállalat költségeinek fontosabb csoportosítási elvei és indokai. A kereskedelmi költségszerkezet sajátosságai, és az elemzésükre használt mutatók értelmezése. A vállalat költségérzékenysége, a költségalakítás szabadsága illetve determinációja, a fedezeti pont és a fedezeti hozzájárulás értelmezésének sajátosságai a kereskedelemben. Elkerülhetı és el nem kerülhetı költségek szerepe és hatásuk a vállalati jövedelmezıség alakulására. 20. A vállalati, az árucikk, a cikkcsoport szintő árréstömeg, árrésszínvonal mutatóinak kapcsolata az értékesítési forgalom volumenének, árainak, illetve áruszerkezetének változásával. A fenti mutatók, a kereskedelmi költségek, valamint a kereskedelmi vállalat forgalom- illetve tıkearányos jövedelmezıségi mutatóinak összefüggései. 21. Az áruforgalom hatékonyságának, a kereskedelmi vállalkozás forgalom- ill. tıkearányos jövedelmezıségének és az áruforgalom tıkeszükségletének kölcsönös összefüggései. Mutassa be a kereskedelemben a tıke megtakarítási lehetıségeket az ár- és a választékpolitika, a beszerzés és a készletezési politika, valamint a szállítói és vevıi finanszírozás területén. Indokolja válaszát. 22. A fedezeti pont fogalma és értelmezésének speciális vonásai a kereskedelemben. A fedezeti hozzájárulás értelmezése áruk, árucsoportok, valamint üzletek, divíziók vonatkozásában. Hogyan segíthet megalapozott vezetıi döntéshozatalban a tevékenységek, illetve szervezetek jövedelmezıségének megítélésében a fedezetszámítás és annak érzékenységi vizsgálata. 23. Mutassa be a jövedelmezıség és a fizetıképesség közép- és rövidtávú kapcsolatát az éves üzleti terv eredmény-kimutatásának és cash-flow táblájának, valamint a pénzügyi költségvetés összefüggésein keresztül. Mit mutatnak a likviditási mutatók a cég fizetıképességére vonatkozóan? 24. Egy példán keresztül mutassa be a kereskedelmi hatástanulmányok célját, tartalmát, készítésének indokait jelentısebb kereskedelmi beruházások esetében. 25. A tulajdonosváltás jellegzetességei a kis- és a nagykereskedelemben. A kereskedelmi vállalkozások piaci értéke és ára, valamint az árat befolyásoló legfontosabb tényezık. A kereskedelmi vállalat piaci értékének becslésére használt módszerek lényege erısségei és gyengeségei. Milyen szempontokat vizsgálnak döntéseikben a szakmai, illetve a pénzügyi befektetık? Megállapításait igyekezzen példával alátámasztani! Értékesítési logisztika szakirány B. tételsor témakörei: 1. A logisztika és az ellátási lánc fogalma. A kereskedelmi vállalatok disztribúciós logisztikájának idıszerő tendenciái. A vállalati logisztikai rendszer legfontosabb folyamatai és funkciói, a vállalatok versenyképességében játszott szerepe. A logisztika, termelés, marketing és a pénzügy kapcsolata.

5 2. Globalizáció és logisztika. Késleltetés a gyártásban (kötegelt gyártás), valamint késleltetett célpiac-megjelölés, összeszerelés és csomagolás. Az ellátási lánc tagjainak együttmőködése. A stratégiai partnerkapcsolatok és az ellátási lánc más sikertényezıi. 3. A beszerzési stratégia elemei. A centralizált és a decentralizált beszerzés elınyei, hátrányai. A beszerzési piackutatás szerepe és feladatai. A beszállítói kör kialakításával kapcsolatos fıbb döntések és döntési szempontok. A szállítóértékelés módszerei és fıbb szempontjai. 4. Az áru ellenértékének elszámolása a kiskereskedelmi egységekben. A tradicionális és a gyors adatátvitelt biztosító kártyaleolvasó pénztárterminálok alkalmazása, az elektronikus pénztárca. Az elektronikus áruvédelmi rendszerek, videó megfigyelés és pénztárbiztonság. 5. A POS információk logisztikai szerepe, valamint a kereskedelmi egységeken belüli, illetve az ellátási lánc tagjai közötti információszolgáltatásban betöltött jelentısége. 6. A korszerő automatikus áruazonosítási rendszerek és szerepük a logisztikában. Az RF/ID technológia lényege és jelentısége. Az RF/ID a raktározásban, a szállításban és a kiskereskedelemben. 7. A kiskereskedelmi értékesítés megszervezése. Egyes értékesítési módok felhasználási területei, technológiai megoldásai. 8. A bevásárlóközpontok kialakulása, jellemzıi, fajtái, telepítésük. A bevásárlóközpontok létesítésének elıkészítése, építése és üzemeltetése. 9. Alternatív értékesítési formák a kereskedelemben: a csomagküldı kereskedelem, az elektronikus (interaktív) kiskereskedelem. Az elektronikus kiskereskedelem sajátos logisztikai problémái, megoldási lehetıségei. Verseny a tradicionális és az elektronikus kiskereskedelem között. 10. Üzlettípusok a kiskereskedelemben: a szaküzletek, a hipermarketek, az áruházak sajátosságai napjainkban és a várható fejlıdési tendenciák. 11. A csomagolás logisztikai szerepe, funkciói az ellátási láncban, a fogyasztói csomagolás, mint eladási egység. Az egységrakományok (rakodólapos, konténeres) lényege és szerepe a raktározásban és az áruszállításban. A csomagolás környezetvédelmi aspektusai. 12. A készlettartás célja és feladata az áruforgalomban. Készletezési stratégiák és összefüggésük a vevıkiszolgálással, a készlethiánnyal, a készletezés költségeivel és tıkelekötésével. A készletezési feladatok, kockázatok és költségek megosztása az ellátási lánc szereplıi között (ki készletezzen termelı, logisztikai cég, kereskedelmi vállalat, bérraktározás, konszignációs raktárak). 13. A raktározás, raktárak szerepe a különbözı hosszúságú ellátási láncokban. A korszerő raktárirányítás információs rendszere. A fejlıdés útja a papír alapú információáramlással irányított raktáraktól napjaink vonalkódos tranzakciókkal irányított raktáraiig. 14. Az áruelhelyezés elvei és gyakorlati megoldásai a kereskedelmi raktárakban. Az élı és a tartalékkészletek elhelyezése, a FIFO elv, preferenciák az áruelhelyezésben, kötött és szabad helyfoglalás. 15. Tárolási módok a komissiózó raktárakban. Az egységrakományos tárolás, a tároló állványzat és a gépi berendezések kiválasztása. A magasraktárak speciális technológiai megoldásai, a munkaszervezés sajátosságai a magasraktárakban.

6 16. A komissiózás, mint a raktározás legösszetettebb folyamatmodulja. A komissiózás elıkészítésének és lebonyolításának megoldásai a raktárakban. A komissiózási stratégiák. Papír alapú és számítógéppel irányított komissiózás. 17. A kereskedelmi áruszállítások sajátosságai. A komissiózó raktárakból induló bolti áruterítés megszervezése. Fuvarozók és szállítmányozók bevonása az áruterítésbe. 18. A raktárfejlıdés útja a hagyományos rendszerektıl a logisztikai központokig. A logisztikai központok szerepe, jelentısége, telepítésük szempontjai, szolgáltatásaik. Intermodális, regionális, helyi és vállalati logisztikai központok. Hazai tervek és eredmények a logisztikai központok létesítésével kapcsolatban. 19. A vasúti árufuvarozás jellemzıi, szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. A vasúti fuvarozási szerzıdés. Szállítmányozási feladatok a vasúti árufuvarozásban. A nemzetközi vasúti árufuvarozás elıkészítése és végrehajtása. Az európai közlekedéspolitika és a vasúti árufuvarozás. A vasúti árufuvarozás liberalizációjának céljai, elınyei és a megvalósítás problémái az Európai Unióban. 20. A közúti árutovábbítás jellemzıi, szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. A közúti árutovábbítási szerzıdések típusai. Szállítmányozási feladatok a közúti árufuvarozásban. A nemzetközi közúti árufuvarozás elıkészítése és végrehajtása. Az európai közlekedéspolitika és a közúti fuvarozás. 21. A nemzetközi győjtıszállítmányozás lényege, kialakulása, fejlıdése, szerepe a logisztikában. A szállítmányozói győjtıforgalom elıkészítése és lebonyolítása. 22. A kombinált fuvarozás kialakulása, szerepe, fejlıdésének feltételei, napjaink kombinált fuvarozási technikái. A kombinált fuvarozás megszervezése és lebonyolítása. A kombinált fuvarozás szerepe az európai közlekedéspolitikában. 23. A konténeres árufuvarozás szerepe az áruszállításokban. A konténerek típusai, a nemzetközi konténerforgalom jármővei, konténerkezelı és tárolóhelyek. A kontinentális és a tengerentúli konténerforgalom megszervezése és lebonyolítása. 24. A folyami és a tengeri árufuvarozás szerepe az áruszállításokban. A folyami és a tengeri árufuvarozás szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. 25. A légi árufuvarozás szerepe az áruszállításokban. A légi árufuvarozás szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. Kereskedelmi kommunikáció szakirány B. tételsor témakörei: 1. Az arculat fogalma, jelentısége. Az arculat összetevıi. Az arculati kézikönyv célja, jelentısége. Az image fogalma. Az arculat és az image kapcsolata. Márka. Védjegy. 2. A reklám fogalma, célja, jellemzıi, funkciói. A reklám fejlıdésére ható tényezık. A reklám hatásmechanizmusa. 3. A public relations (pr) fogalma, célja, jellemzıi. A belsı pr szerepe, feladata, módszerei, sajátos eszközei. 4. A public relations (pr) alapelvei. A sajtó-pr jelentısége, sajátosságai. A lobbi fogalma, célja, eszközei. A válságkommunikáció funkciója, jelentısége, módja. 5. A vásárlásösztönzés (sales promotion, sp) fogalma, lehetséges céljai, fajtái, és azok sajátosságai.

7 6. A direktmarketing fogalma, jellemzıi. Az Ambassador-modell. A marketing-adatbázis fogalma, létrehozásának elvei, módszerei. A direktmarketing eszközei. 7. A szponzorálás fogalma, lehetséges céljai, sajátosságai, fıbb területei és azok jellemzıi. A szakszerő szponzorálás és szponzorkeresés módszerei, folyamata. 8. A reklámhordozók és reklámeszközök fogalma, általános jellemzıi. A médiakutatások kialakulása, célja. A médiastatisztika fıbb mutatói. 9. A reklámpiac nagysága, szereplıi. Fejlıdési tendenciák a reklám- és médiapiacon. 10. A reklámnyomtatványok jelentısége, elınyei-hátrányai. A nyomtatványok tervezésének és kivitelezésének folyamata. A nyomdai megrendelés. 11. A televízió, mint reklámhordozó. A tv-reklámok közzétételi lehetıségei. A tv-reklámok megrendelése. 12. A filmkészítés folyamata. A forgatókönyvek fajtái. A mozi, mint reklámhordozó. 13. A sajtó, mint reklámhordozó. A sajtóhirdetések fajtái, mértékegységei, hatáselemei. 14. A direct mail (dm), mint reklámhordozó. A dm-küldemények elemei. A dm-levélírás alapvetı szabályai. 15. Az eladáshelyi reklám (pos, pop) fogalma, jelentısége, eszközei. 16. A közterületi (szabadtéri) reklám fogalma, jelentısége, eszközei 17. A vásár, kiállítás, rendezvény fogalma, komplexitása. A rendezvényszervezés folyamata 18. A rádió, mint reklámhordozó. A rádió-hirdetések fajtái, hatáselmei, megrendelése. 19. Az internet, mint reklámhordozó. Az interneten való vállalati megjelenés lehetıségei. 20. A reklámtárgy fogalma, fajtái. Az üzleti célú ajándékozás gyakorlati szabályai. 21. Az alternatív reklámeszközök fogalma, fajtái, a kialakulásukat és terjedésüket ösztönzı tényezık. 22. A reklámtervezés célja, funkciói, folyamata. A koncepcionálás egyes lépései. 23. A médiatervezés jelentısége, mutatószámai. 24. A kommunikációs költségek tervezésének módszerei. 25. A reklámügynökségekkel való együttmőködés: kiválasztás, pályáztatás, briefing.

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ Kereskedelem és marketing FOSZK képzés végzős hallgatói számára 2014/2015. tanév 2. félév

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ Kereskedelem és marketing FOSZK képzés végzős hallgatói számára 2014/2015. tanév 2. félév ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ Kereskedelem és marketing FOSZK képzés végzős hallgatói számára 2014/2015. tanév 2. félév A záróvizsga A nappali és levelező tagozatos kereskedelem és marketing FOSZK képzés szakmai

Részletesebben

A komplex szóbeli záróvizsgát az alábbi kereskedelmi szakmai tárgyak alkotják:

A komplex szóbeli záróvizsgát az alábbi kereskedelmi szakmai tárgyak alkotják: A komplex szóbeli záróvizsgát az alábbi kereskedelmi szakmai tárgyak alkotják: A B C Tantárgy neve Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana I.-II. Kereskedelemszervezés és technológia I.-II. Szállítmányozás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek. Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01)

KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek. Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01) KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01) A 26/2001. (VII.27) OM sz. és a 29/1998. (V.13.) IKIM sz. rendeletek

Részletesebben

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Készletgazdálkodás gyakorlat tantárgy Összesen: 128 óra Munkahelyi gyakorlat: Iskolai gyakorlat: 112

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek érvényesítése A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

FOSZK Kereskedelem és marketing alapszak projektmunka témakörök

FOSZK Kereskedelem és marketing alapszak projektmunka témakörök FOSZK Kereskedelem és marketing alapszak projektmunka témakörök Az alábbi projektmunka témakörök orientációul szolgálnak, ettől eltérő témákat is lehet választani. A konkrét téma kialakítása a belső konzulenssel

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga fogalmai 2009. március Átfutási idı Ciklusidı Kapacitás Képesítı kritérium Rendeléselnyerési kritérium Tanulási görbe Alapkészlet Biztonsági készlet

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirányon részt vevı hallgatók részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökrıl

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirányon részt vevı hallgatók részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökrıl TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirányon részt vevı hallgatók részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökrıl A komplex szóbeli témakörökben az alábbi tantárgyak illetve

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A termelési és nagykereskedelmi raktárirányítás szoftverei Tárolási módok és alkalmazásuk feltételei Kötött helyes

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE, GAZDÁLKODÁSA

KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE, GAZDÁLKODÁSA 2 KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE, GAZDÁLKODÁSA 1. A kereskedelmi vállalkozások környezete, a környezet összetevői. A gazdaságpolitikai célok, eszközök és a piaci környezet. 2. A kereskedelmi vállalatok

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0002-11/1 A piackutatás módszereinek és a marketingtevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről

TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről TÁJÉKOZTATÓ a Vendéglátó és szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről A komplex szóbeli témakörökben az alábbi tantárgyak illetve ismeretkörök

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0002-06/1 A piackutatás módszereinek és a marketingtevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet 2011. szeptember TANTÁRGYI ISMERTETŐ A tantárgy címe és kódja (magyarul, angolul): Logisztika I. / Logistics I. Tárgyfelelős: Dr. BenkőJános,

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Dr. Fodor Zita egyetemi docens

Dr. Fodor Zita egyetemi docens Záróvizsga tételek Dr. Fodor Zita egyetemi docens 18. tétel Ismertesse a logisztikai és a marketingfunkciók kölcsönhatásait, valamint az integrált logisztikai (teljes)költségkoncepciót! Területek beszerzés

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a. 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Marketingkommunikáció szakirány Szolnok Záróvizsga A Kereskedelem

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: A tételekhez segédeszköz nem használható!

A vizsgafeladat ismertetése: A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A raktározás szerepe az ellátási láncban A raktár-technológia összetevői Automatikus áruazonosítás

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához?

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához? 1. - A kereskedelem helye, szerepe a nemzetgazdaságban, kapcsolata a többi nemzetgazdasági ággal. A privatizáció lényege, célja, folyamata. A kereskedelmi privatizáció jellegzetességei, problémái. - A

Részletesebben

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői:

Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Az MLE és az MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértői: Bányai Kornél k.banyai@chello.hu Logisztikai menedzsment A logisztika humán aspektusai Katonai és polgári logisztika kapcsolatai Déri András deria@chello.hu

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a vendéglátás-szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről

TÁJÉKOZTATÓ a vendéglátás-szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről TÁJÉKOZTATÓ a vendéglátás-szálloda szakirány hallgatói részére a záróvizsga szakmai tárgyait átfogó komplex szóbeli témakörökről A komplex szóbeli témakörökben az alábbi tantárgyak, illetve ismeretkörök

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu

Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu MARKETINGISMERETEK KOMPETENCIÁK ÉS MÓDSZEREK KKV-K SZÁMÁRA (MBA SZINT) 1 MARKETING MENEDZSMENT A XXI. század marketingszemlélete Marketingevolúció Holisztikus marketing Alapfogalmak Marketingmix - a kibocsátó

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Képzési és kimeneti

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Eszközgazdálkodás alapok. ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Eszközgazdálkodás alapok. ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD Eszközgazdálkodás alapok ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD Az előadás témakörei ESZKÖZÖK - Tárgyi eszközök 1. Tárgyi eszközök fogalma, csoportosítása 2. Tárgyi eszközökkel való gazdálkodás 3. Tárgyi eszközök

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi szakos hallgatók részére Záróvizsgát a hetedik - menedzserasszisztensi gyakorlati

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 12. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

A kereskedelem. A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai. Nagykereskedelem. Vendéglátás. Kiskereskedelem

A kereskedelem. A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai. Nagykereskedelem. Vendéglátás. Kiskereskedelem A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai Musinszki Zoltán MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A kereskedelem Fogalma: Az

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

Az áruforgalom lebonyolítása modul A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

Az áruforgalom lebonyolítása modul A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Az áruforgalom lebonyolítása modul A kereskedelmi egység szabályszerű működése modul Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása modul Kereskedelmi ismeret 4. Az írásbeli és a szóbeli vizsga témakörei 9. évfolyam

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés befolyásolhatja

Részletesebben

A 296. sorszámú Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 296. sorszámú Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 296. sorszámú Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2651-06/1 Az ellátásilánc értelmezése, valamint folyamatainak ismertetése. Partnerkapcsolatok, stratégiai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

Logisztikai menedzsment mesterképzési szak. Záróvizsga A tételsor

Logisztikai menedzsment mesterképzési szak. Záróvizsga A tételsor Logisztikai menedzsment mesterképzési szak Záróvizsga A tételsor 1. A logisztika fogalma, logisztikai rendszerek. A logisztika térhódításának okai, célja, feladatai és területei; a logisztikai rendszer

Részletesebben

Részszakképesítés: Raktáros Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Raktározási ismeretek

Részszakképesítés: Raktáros Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Raktározási ismeretek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: A logisztikai lánc raktártípusai

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

14. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ A MARKETING ALAPJAI TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei

14. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ A MARKETING ALAPJAI TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei A MARKETING ALAPJAI TANTÁRGY Marketingkommunikáció I. Kommunikációs politika fogalma, jelentősége. A kommunikáció fogalma, fajtái. A kommunikációs folyamat. Marketingkommunikáció eszközrendszere. A marketingkommunikáció

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens. Kereskedelmi menedzserasszisztens

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens. Kereskedelmi menedzserasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Komplex szakmai vizsga A ) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR MENEDZSMENT ÉS MARKETING TANSZÉK MARKETING TANSZÉKI CSOPORT. MARKETING Marketing

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR MENEDZSMENT ÉS MARKETING TANSZÉK MARKETING TANSZÉKI CSOPORT. MARKETING Marketing BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR MENEDZSMENT ÉS MARKETING TANSZÉK MARKETING TANSZÉKI CSOPORT MARKETING Marketing Tantárgyi tájékoztató Előadó: Dr. SZÉKELY GÉZA egyetemi docens Budapest

Részletesebben

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II.

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Logisztikai rendszer 2 Általános jellemzők Anyagi jellegű folyamatok Anyagáramlások (helyváltoztatás) (kereskedelem) Anyagátalakulások (fizikai, kémia)

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben