BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára):

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára):"

Átírás

1 BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára): 1. A vállalatgazdaságtan, a marketing és a logisztika tudományok alapvetı céljai és kapcsolatrendszere a nagy- és kiskereskedelem területén (nyereségmaximalizálás, a piac megismerése és befolyásolása a vállalkozás céljának érdekében, a vállalat anyagi és információs folyamatok megszervezése és irányítása). 2. A kereskedelmi vállalatok szolgáltatási színvonalának megítélése a marketing szemlélet, a vállalatgazdaságtani követelmények teljesítése és a magas szintő szolgáltatás feltételeinek logisztikai biztosítása szempontjából (a vevıkiszolgálás szintjei, elemei, a kiszolgálás teljesítményi mutatói és értelmezésük). 3. A vállalati tevékenységek kiszervezésének (outsourcing) alapvetı céljai, a kiszervezés lehetıségének általános gazdasági feltételei, a kiszervezett tevékenységek szintjei, a kiszervezés végrehajtásának menete és várható eredményei a vállalati gazdálkodás (jövedelmezıség és likviditás), a logisztikai tevékenységek és a vállalati image szempontjából. 4. A kereskedelmi vállalkozások értékesítési tevékenységének vállalatgazdasági, logisztikai és marketing alapvonásai (értékesítési döntések, értékesítési csatornák, eladás ösztönzés lényege, típusai, szereplıi, a köztük levı kapcsolatok jellemzı vonásai). 5. A kereskedelmi értékesítés elemzése az egyes árucikkek, árucsoportok, illetve a vállalat szintjén. Az értékesítés fejlıdési tendenciáinak, szezonális ingadozásának elemzési módjai, a vásárlásösztönzés célja, feladata, szerepe marketing és jövedelmezıségi szempontból. 6. A kereskedelmi vállalkozás beszerzési tevékenységének értékelése a vállalati jövedelmezıség és tıkeszükséglet, valamint az ellátási lánc szempontjából (a beszállítói menedzsment feladatai). 7. A kiskereskedelmi beszerzési rendszerek jellemzı vonásai a gazdálkodás jövedelmezısége, a vállalati likviditás, tıkeigény, valamint a beszerzési folyamat logisztikai oldaláról. 8. Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás. A fuvarozási módok közötti választás szempontjai az áruforgalom rugalmassága, hatékonysága, jövedelmezısége és finanszírozása oldaláról. 9. Ipari és kereskedelmi márkák lényege, szerepük a kereskedelmi gyakorlatban, e márkák értékelése a vállalati marketing és a jövedelmezıség szempontjából. 10. A kereskedelemi vállalkozások készletgazdálkodásának lényege, a készletmozgások és a készletgazdálkodás hatékonyságának elemzése logisztikai és áruforgalmi szempontból. (A készletáramlás elvei, a készletek forgási sebessége, készlettartási és készlethiány költségek, tıkelekötés, ostorcsapás effektus) 11. Az áruforgalom (az anyagáramlás és az azt vezérlı információáramlás) jellemzı költségei, a költségek viselkedésének jellemzıi, a költséggazdálkodás alapelvei. 12. A kereskedelmi vállalkozások árpolitikájának jellemzıi, a haszonkulcs, az árrés és árrésszínvonal fogalma, a nagyságukat befolyásoló legfontosabb tényezık. Az árak menedzselése a vállalati jövedelmezıség növelése érdekében.

2 13. Új árucikkek bevezetésének marketing, logisztikai és jövedelmezıségi aspektusai, a termék életgörbe, az innováció, és az árualap biztosítás problémái. 14. Az áruforgalom lebonyolításához, illetve új vállalkozás indításához szükséges tıkeigény kvantitatív becslési módszerei, tıkeforrások, relatív tıke-megtakarítási lehetıségek az áruforgalom területén. 15. A verseny és az együttmőködés lényege és formái a kereskedelemben (az áruforgalom és a logisztikai szolgáltatások területein). Az ellátási láncok versenye. 16. Az élımunka hatékonyságának mérése és értékelése a kereskedelmi vállalatoknál. Az élımunka és a munkafolyamatok gépesítésének jövedelmezıségi és logisztikai összefüggései. 17. A termék fogalma. A termékpolitikai döntések. Termékhagyma-modellek. Az áruválaszték lényege és szerepe a kereskedelmi vállalkozások termékpolitikai döntéseiben. 18. Az ár fogalma. Az árpolitikai döntések. Az árképzési elvek. Az árképzés speciális formái. 19. A disztribúció fogalma. A csatornapolitikai döntések. Az értékesítési út hossza és szélessége. 20. A marketingstratégia fogalma. A stratégiakészítést megelızı elemzések (STEEP, SWOT). A különféle stratégiai megközelítések (Ansoff, BCG, Porter) 21. A marketing-mix fogalma, elemei (4P, 4C). A szolgáltatásmarketing sajátosságai (HIPI, 7P). 22. A marketingkommunikáció fogalma. Helye és szerepe a marketing-mixben. Részterületei. Az integrált kommunikáció. 23. A piackutatás fogalma, fajtái. Kutatási terv. A szekunder kutatások fogalma, forrásai, elınyei-hátrányai. A primer piackutatások fogalma, elınyei-hátrányai, fajtái. 24. A kvalitatív kutatások sajátosságai, fajtái. A kvantitatív piackutatások sajátosságai, fajtái. Mintavételi eljárások és azok jellemzıi. 25. A megfigyelés, a kísérlet és a megkérdezés fogalma, fajtái. A kérdıív. A kérdések fajtái, a kérdıív szerkesztés szempontjai. Kereskedelmi szakirány B. tételsor témakörei: 1. Korszerő üzlettípusok a hazai kiskereskedelemben, sajátosságaik és a várható fejlıdési tendenciák. Az áruválaszték, az eladótér és a kereskedelmi tevékenység jövedelmezıségének fontosabb összefüggései a különbözı üzlettípusoknál (diszkont, hipermarket, cash and carry). 2. A bevásárlóközpontok kialakulása, fejlıdése, napjaink kereskedelmi és közösségi központjainak fı jellemzıi. A bevásárlóközpontok beruházói, tulajdonosai és mőködtetıi, telepítésük, megszervezésük, mőködtetésük logisztikai, marketing és jövedelmezıségi összefüggései. A kereskedelmi hatástanulmányok feladatai és tartalma. 3. A készlettartás célja és feladata az áruforgalomban. Készletezési stratégiák a kereskedelemben: beszerzési-készletutánpótlási stratégiák és összefüggésük a vevıkiszolgálással, a készlethiánnyal, a készletezés költségeivel és tıkelekötésével. A készletezési feladatok, kockázatok és költségek megosztása az ellátási lánc szereplıi

3 között (ki készletezzen termelı, logisztikai cég, kereskedelmi vállalat, bérraktározás, konszignációs raktárak). A készletek raktári elhelyezése, a raktári tároló- és áteresztıképesség. 4. A korszerő automatikus áruazonosítási rendszerek, szerepük a logisztikában, különös tekintettel a raktározásra. Az RF/ID technológia lényege és jelentısége. 5. A korszerő áruazonosítás és az elektronikus áruforgalmi rendszerek (bolti és központi áruforgalmi rendszerek) lényege, feladatai a kiskereskedelmi vállalkozás gazdálkodásának vizsgálatában. Ismertesse a rendszerek által szolgáltatott legfontosabb mutatókat és elemzéseket (értékesítés elemzése ABC analízis, trendvizsgálat, szezonindex, heti ciklikusság koncentráció, készletgazdálkodás elemzése készletek ABC elemzése, forgási sebesség és átlagos készletek vizsgálata, beszerzési tevékenység támogatása). Mutassa be ezen elemzések fontosságát a cég jövedelmezısége és fizetıképessége szempontjából. 6. A csomagolás szerepe az értékesítésben, a logisztikában, a fogyasztói csomagolás, mint eladási egység. Az egységrakományok (rakodólapos, konténeres) lényege és szerepe a raktározás és az áruszállítás stratégiai, illetve operatív irányításában, valamint a logisztikai tevékenységek költségigényességében. A csomagolás környezetvédelmi aspektusai, a környezetkímélı csomagolás és a vállalati jövedelmezıség összefüggései. 7. A komissiózó raktárak és az egyéb raktárfajták. Az alkalmazandó raktártechnológia kiválasztását befolyásoló tényezık. Az áruelhelyezés elvei és gyakorlati megoldásai a kereskedelmi raktárakban. Tárolási módok a komissiózó raktárakban. 8. A komissiózás, mint a raktározás legösszetettebb folyamatmodulja. A komissiózás elıkészítésének és lebonyolításának változatai a raktárakban. Komissiózási stratégiák. Papír alapú és számítógéppel irányított komissiózás. 9. A raktárfejlıdés útja a hagyományos rendszerektıl a logisztikai központokig. A logisztikai központok szerepe, jelentısége, telepítésük szempontjai, szolgáltatásaik. Intermodális, regionális, helyi és vállalati logisztikai központok. 10. A kereskedelmi áruszállítások sajátosságai. A komissiózó raktárakból induló bolti áruterítés megszervezése. Fuvarozók és szállítmányozók bevonása az áruterítésbe. 11. A vasúti árufuvarozás jellemzıi, szabályozása. A vasúti fuvarozási szerzıdés. Szállítmányozási feladatok a vasúti árufuvarozásban. A nemzetközi vasúti árufuvarozás elıkészítése és végrehajtása. 12. A közúti árutovábbítás jellemzıi, szabályozása. A közúti fuvarozási szerzıdések. A nemzetközi közúti árufuvarozás elıkészítése és végrehajtása. 13. A kombinált fuvarozás kialakulása, fejlıdésének feltételei, napjaink kombinált fuvarozási megoldásai. A kombinált fuvarozás megszervezése. A kombinált fuvarozás szerepe az európai közlekedéspolitikában. 14. A győjtıszállítmányozás kialakulása, fejlıdése, szerepe napjaink logisztikájában. A szállítmányozói győjtıforgalom elıkészítése és lebonyolítása. 15. A folyami és a tengeri árufuvarozás szerepe az áruszállításokban, szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. 16. A légi árufuvarozás szerepe az áruszállításokban, szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. 17. Az árengedmények és fizetési engedmények, részfizetések lényege, jellemzı formái és szerepük jövedelmezıségi, logisztikai és marketing aspektusból.

4 18. A vállalati stratégia, az üzletpolitika és az üzleti tervezés szerepe és tartalma a kereskedelmi vállalkozásoknál. A kis, a közepes és a nagyvállalkozások stratégiai lehetıségeinek legfontosabb vonásai. A tıkeösszetétellel kapcsolatos (állótıke és forgótıke, valamint saját és idegen tıke arányát meghatározó) kereskedelmi stratégiák legfontosabb jellemzıi hazai példák alapján. 19. A kereskedelmi vállalat költségeinek fontosabb csoportosítási elvei és indokai. A kereskedelmi költségszerkezet sajátosságai, és az elemzésükre használt mutatók értelmezése. A vállalat költségérzékenysége, a költségalakítás szabadsága illetve determinációja, a fedezeti pont és a fedezeti hozzájárulás értelmezésének sajátosságai a kereskedelemben. Elkerülhetı és el nem kerülhetı költségek szerepe és hatásuk a vállalati jövedelmezıség alakulására. 20. A vállalati, az árucikk, a cikkcsoport szintő árréstömeg, árrésszínvonal mutatóinak kapcsolata az értékesítési forgalom volumenének, árainak, illetve áruszerkezetének változásával. A fenti mutatók, a kereskedelmi költségek, valamint a kereskedelmi vállalat forgalom- illetve tıkearányos jövedelmezıségi mutatóinak összefüggései. 21. Az áruforgalom hatékonyságának, a kereskedelmi vállalkozás forgalom- ill. tıkearányos jövedelmezıségének és az áruforgalom tıkeszükségletének kölcsönös összefüggései. Mutassa be a kereskedelemben a tıke megtakarítási lehetıségeket az ár- és a választékpolitika, a beszerzés és a készletezési politika, valamint a szállítói és vevıi finanszírozás területén. Indokolja válaszát. 22. A fedezeti pont fogalma és értelmezésének speciális vonásai a kereskedelemben. A fedezeti hozzájárulás értelmezése áruk, árucsoportok, valamint üzletek, divíziók vonatkozásában. Hogyan segíthet megalapozott vezetıi döntéshozatalban a tevékenységek, illetve szervezetek jövedelmezıségének megítélésében a fedezetszámítás és annak érzékenységi vizsgálata. 23. Mutassa be a jövedelmezıség és a fizetıképesség közép- és rövidtávú kapcsolatát az éves üzleti terv eredmény-kimutatásának és cash-flow táblájának, valamint a pénzügyi költségvetés összefüggésein keresztül. Mit mutatnak a likviditási mutatók a cég fizetıképességére vonatkozóan? 24. Egy példán keresztül mutassa be a kereskedelmi hatástanulmányok célját, tartalmát, készítésének indokait jelentısebb kereskedelmi beruházások esetében. 25. A tulajdonosváltás jellegzetességei a kis- és a nagykereskedelemben. A kereskedelmi vállalkozások piaci értéke és ára, valamint az árat befolyásoló legfontosabb tényezık. A kereskedelmi vállalat piaci értékének becslésére használt módszerek lényege erısségei és gyengeségei. Milyen szempontokat vizsgálnak döntéseikben a szakmai, illetve a pénzügyi befektetık? Megállapításait igyekezzen példával alátámasztani! Értékesítési logisztika szakirány B. tételsor témakörei: 1. A logisztika és az ellátási lánc fogalma. A kereskedelmi vállalatok disztribúciós logisztikájának idıszerő tendenciái. A vállalati logisztikai rendszer legfontosabb folyamatai és funkciói, a vállalatok versenyképességében játszott szerepe. A logisztika, termelés, marketing és a pénzügy kapcsolata.

5 2. Globalizáció és logisztika. Késleltetés a gyártásban (kötegelt gyártás), valamint késleltetett célpiac-megjelölés, összeszerelés és csomagolás. Az ellátási lánc tagjainak együttmőködése. A stratégiai partnerkapcsolatok és az ellátási lánc más sikertényezıi. 3. A beszerzési stratégia elemei. A centralizált és a decentralizált beszerzés elınyei, hátrányai. A beszerzési piackutatás szerepe és feladatai. A beszállítói kör kialakításával kapcsolatos fıbb döntések és döntési szempontok. A szállítóértékelés módszerei és fıbb szempontjai. 4. Az áru ellenértékének elszámolása a kiskereskedelmi egységekben. A tradicionális és a gyors adatátvitelt biztosító kártyaleolvasó pénztárterminálok alkalmazása, az elektronikus pénztárca. Az elektronikus áruvédelmi rendszerek, videó megfigyelés és pénztárbiztonság. 5. A POS információk logisztikai szerepe, valamint a kereskedelmi egységeken belüli, illetve az ellátási lánc tagjai közötti információszolgáltatásban betöltött jelentısége. 6. A korszerő automatikus áruazonosítási rendszerek és szerepük a logisztikában. Az RF/ID technológia lényege és jelentısége. Az RF/ID a raktározásban, a szállításban és a kiskereskedelemben. 7. A kiskereskedelmi értékesítés megszervezése. Egyes értékesítési módok felhasználási területei, technológiai megoldásai. 8. A bevásárlóközpontok kialakulása, jellemzıi, fajtái, telepítésük. A bevásárlóközpontok létesítésének elıkészítése, építése és üzemeltetése. 9. Alternatív értékesítési formák a kereskedelemben: a csomagküldı kereskedelem, az elektronikus (interaktív) kiskereskedelem. Az elektronikus kiskereskedelem sajátos logisztikai problémái, megoldási lehetıségei. Verseny a tradicionális és az elektronikus kiskereskedelem között. 10. Üzlettípusok a kiskereskedelemben: a szaküzletek, a hipermarketek, az áruházak sajátosságai napjainkban és a várható fejlıdési tendenciák. 11. A csomagolás logisztikai szerepe, funkciói az ellátási láncban, a fogyasztói csomagolás, mint eladási egység. Az egységrakományok (rakodólapos, konténeres) lényege és szerepe a raktározásban és az áruszállításban. A csomagolás környezetvédelmi aspektusai. 12. A készlettartás célja és feladata az áruforgalomban. Készletezési stratégiák és összefüggésük a vevıkiszolgálással, a készlethiánnyal, a készletezés költségeivel és tıkelekötésével. A készletezési feladatok, kockázatok és költségek megosztása az ellátási lánc szereplıi között (ki készletezzen termelı, logisztikai cég, kereskedelmi vállalat, bérraktározás, konszignációs raktárak). 13. A raktározás, raktárak szerepe a különbözı hosszúságú ellátási láncokban. A korszerő raktárirányítás információs rendszere. A fejlıdés útja a papír alapú információáramlással irányított raktáraktól napjaink vonalkódos tranzakciókkal irányított raktáraiig. 14. Az áruelhelyezés elvei és gyakorlati megoldásai a kereskedelmi raktárakban. Az élı és a tartalékkészletek elhelyezése, a FIFO elv, preferenciák az áruelhelyezésben, kötött és szabad helyfoglalás. 15. Tárolási módok a komissiózó raktárakban. Az egységrakományos tárolás, a tároló állványzat és a gépi berendezések kiválasztása. A magasraktárak speciális technológiai megoldásai, a munkaszervezés sajátosságai a magasraktárakban.

6 16. A komissiózás, mint a raktározás legösszetettebb folyamatmodulja. A komissiózás elıkészítésének és lebonyolításának megoldásai a raktárakban. A komissiózási stratégiák. Papír alapú és számítógéppel irányított komissiózás. 17. A kereskedelmi áruszállítások sajátosságai. A komissiózó raktárakból induló bolti áruterítés megszervezése. Fuvarozók és szállítmányozók bevonása az áruterítésbe. 18. A raktárfejlıdés útja a hagyományos rendszerektıl a logisztikai központokig. A logisztikai központok szerepe, jelentısége, telepítésük szempontjai, szolgáltatásaik. Intermodális, regionális, helyi és vállalati logisztikai központok. Hazai tervek és eredmények a logisztikai központok létesítésével kapcsolatban. 19. A vasúti árufuvarozás jellemzıi, szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. A vasúti fuvarozási szerzıdés. Szállítmányozási feladatok a vasúti árufuvarozásban. A nemzetközi vasúti árufuvarozás elıkészítése és végrehajtása. Az európai közlekedéspolitika és a vasúti árufuvarozás. A vasúti árufuvarozás liberalizációjának céljai, elınyei és a megvalósítás problémái az Európai Unióban. 20. A közúti árutovábbítás jellemzıi, szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. A közúti árutovábbítási szerzıdések típusai. Szállítmányozási feladatok a közúti árufuvarozásban. A nemzetközi közúti árufuvarozás elıkészítése és végrehajtása. Az európai közlekedéspolitika és a közúti fuvarozás. 21. A nemzetközi győjtıszállítmányozás lényege, kialakulása, fejlıdése, szerepe a logisztikában. A szállítmányozói győjtıforgalom elıkészítése és lebonyolítása. 22. A kombinált fuvarozás kialakulása, szerepe, fejlıdésének feltételei, napjaink kombinált fuvarozási technikái. A kombinált fuvarozás megszervezése és lebonyolítása. A kombinált fuvarozás szerepe az európai közlekedéspolitikában. 23. A konténeres árufuvarozás szerepe az áruszállításokban. A konténerek típusai, a nemzetközi konténerforgalom jármővei, konténerkezelı és tárolóhelyek. A kontinentális és a tengerentúli konténerforgalom megszervezése és lebonyolítása. 24. A folyami és a tengeri árufuvarozás szerepe az áruszállításokban. A folyami és a tengeri árufuvarozás szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. 25. A légi árufuvarozás szerepe az áruszállításokban. A légi árufuvarozás szabályozása, elıkészítése és lebonyolítása. Kereskedelmi kommunikáció szakirány B. tételsor témakörei: 1. Az arculat fogalma, jelentısége. Az arculat összetevıi. Az arculati kézikönyv célja, jelentısége. Az image fogalma. Az arculat és az image kapcsolata. Márka. Védjegy. 2. A reklám fogalma, célja, jellemzıi, funkciói. A reklám fejlıdésére ható tényezık. A reklám hatásmechanizmusa. 3. A public relations (pr) fogalma, célja, jellemzıi. A belsı pr szerepe, feladata, módszerei, sajátos eszközei. 4. A public relations (pr) alapelvei. A sajtó-pr jelentısége, sajátosságai. A lobbi fogalma, célja, eszközei. A válságkommunikáció funkciója, jelentısége, módja. 5. A vásárlásösztönzés (sales promotion, sp) fogalma, lehetséges céljai, fajtái, és azok sajátosságai.

7 6. A direktmarketing fogalma, jellemzıi. Az Ambassador-modell. A marketing-adatbázis fogalma, létrehozásának elvei, módszerei. A direktmarketing eszközei. 7. A szponzorálás fogalma, lehetséges céljai, sajátosságai, fıbb területei és azok jellemzıi. A szakszerő szponzorálás és szponzorkeresés módszerei, folyamata. 8. A reklámhordozók és reklámeszközök fogalma, általános jellemzıi. A médiakutatások kialakulása, célja. A médiastatisztika fıbb mutatói. 9. A reklámpiac nagysága, szereplıi. Fejlıdési tendenciák a reklám- és médiapiacon. 10. A reklámnyomtatványok jelentısége, elınyei-hátrányai. A nyomtatványok tervezésének és kivitelezésének folyamata. A nyomdai megrendelés. 11. A televízió, mint reklámhordozó. A tv-reklámok közzétételi lehetıségei. A tv-reklámok megrendelése. 12. A filmkészítés folyamata. A forgatókönyvek fajtái. A mozi, mint reklámhordozó. 13. A sajtó, mint reklámhordozó. A sajtóhirdetések fajtái, mértékegységei, hatáselemei. 14. A direct mail (dm), mint reklámhordozó. A dm-küldemények elemei. A dm-levélírás alapvetı szabályai. 15. Az eladáshelyi reklám (pos, pop) fogalma, jelentısége, eszközei. 16. A közterületi (szabadtéri) reklám fogalma, jelentısége, eszközei 17. A vásár, kiállítás, rendezvény fogalma, komplexitása. A rendezvényszervezés folyamata 18. A rádió, mint reklámhordozó. A rádió-hirdetések fajtái, hatáselmei, megrendelése. 19. Az internet, mint reklámhordozó. Az interneten való vállalati megjelenés lehetıségei. 20. A reklámtárgy fogalma, fajtái. Az üzleti célú ajándékozás gyakorlati szabályai. 21. Az alternatív reklámeszközök fogalma, fajtái, a kialakulásukat és terjedésüket ösztönzı tényezık. 22. A reklámtervezés célja, funkciói, folyamata. A koncepcionálás egyes lépései. 23. A médiatervezés jelentısége, mutatószámai. 24. A kommunikációs költségek tervezésének módszerei. 25. A reklámügynökségekkel való együttmőködés: kiválasztás, pályáztatás, briefing.

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK!

Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Kereskedelmi Intézeti Tanszék szakdolgozat témái a BA Kereskedelem és marketing alapszakos közgazdász hallgatók számára TISZTEL HALLGATÓK! Az idei tanévben, a lentebb olvasható témakörökbıl lehet szakdolgozat

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK (23-53. o.) Fogalmak: (szervezeti)

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység tételsora a következő témaköröket tartalmazza: A vendéglátó gazdálkodás szabályai, a vendéglátó üzletek szervezésének jogszabályi háttere Higiéniai,

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység Barsy Miklós igazgató Bemutatás A Geopolitikai Tanács és Kockázatelemzési Egysége egy független a kockázatok kezelésére specializált tanácsadó

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0874-06/1 Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015)

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ERDÉSZETI, HALÁSZATI ÉS VADÁSZATI FİOSZTÁLY HOP IH OSZTÁLY KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) N y i l v á n o s a n y a g Európai Halászati Alap: A

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Nagy Judit: A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 1. előadás: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Szakirodalom Dr. Sziray József Gaul Géza: Vállalati információs rendszerek I-II., Universitas-Győr

Részletesebben

52 811 02 1000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 02 1000 00 00 Vendéglős Vendéglős 628311 Vendéglátó üzletvezetési tevékenységek z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Ungvári Csaba vezérigazgató 1/81 1 Tartalomjegyzék 1. A MÁV-START Zrt. munkaszervezete...

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

M A R K E T I N G S T R A T É G I A

M A R K E T I N G S T R A T É G I A Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter M A R K E T I N G S T R A T É G I A Készítette: Közép- Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Sebestyén Csaba, vezérigazgató

Részletesebben

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek A számítógépes támogatás öröm 2. Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek vagy mégsem? De hát mit csináljak Veled? Információgazdálkodás A szervezet és az IT viszonya dr. Raffai Mária Ph.D. raffai@rs1.sze.hu

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben