Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája. CMC prezentáció 2010.02.08."

Átírás

1 Távmunka: a XXI. század foglalkoztatási formája CMC prezentáció

2 A munka világa folyamatosan alakul Ha a távmunka és más atipikus formák jelentıségét helyesen akarjuk megítélni a régi iparágakban, akkor inkább a trendekre kell figyelni, mint a jelenlegi adatokra 1820-ban az ipari forradalom kellıs közepén még Nagy-Britanniában is kivételt jelentettek a gyári munkások, és senki sem láthatta elıre, hogy egy évszázaddal késıbb milyen nagy horderejő változások zajlanak majd.1860-ban még kisebb lázadást váltott ki egy amerikai textilgyárban, hogy a tulajdonos bezárta a munkásokat, megakadályozandó, hogy ki-be járjanak a gyárban, és annyi idıt töltsenek a munkában, amennyi nekik tetszik. Az ipari társadalomra jellemzı gyári munka csak 1914-re teljesedett ki. SZABÓ KATALIN Az információs technológiák szétterjedésének következményei a hagyományos szektorokban Közgazdasági Szemle, XLIX. évf., március ( o.) 2 Deloitte Hungary All rights reserved

3 Elterjedtség 3 Deloitte Hungary All rights reserved

4 Távmunka, mint munkaszervezési forma Távmunka Outsourcing 4 Deloitte Hungary All rights reserved

5 Távmunkáltatói felmérés 5 Deloitte Hungary All rights reserved

6 Munkakörök távmunkában 6 Deloitte Hungary All rights reserved

7 Munkáltatói vélemények Az, hogy lehetıséget adunk arra, hogy az ı élethelyzetét picit támogassuk, és hogyha úgy érzi, hogy az ı élethelyzete a cég által támogatva van, akkor talán elégedettebb lesz és nekünk akar a továbbiakban is dolgozni. Azt gondolom, hogy aki alkalmas erre és jól tudja ezt használni az sokkal hatékonyabban tudja használni azt az idıt, minıségi idıt tud a munkájával tölteni. A munkahelyen kevesebb a minıségi idı, mert nagyon sokszor megszakítják bármilyen ürüggyel a munkavégzését. [ ] a kollégák visszajelzése alapján azt gondolom, hogy hatékonyabb. 7 Deloitte Hungary All rights reserved

8 Munkaadói attitődök 8 Deloitte Hungary All rights reserved

9 Munkavállalói attitődök 9 Deloitte Hungary All rights reserved

10 Társadalmi attitődök 10 Deloitte Hungary All rights reserved

11 Miért nem alkalmazzák? 11 Deloitte Hungary All rights reserved

12 Távmunka szabályozása 12 Deloitte Hungary All rights reserved

13 Távmunka definíciója A távmunkát végzı munkavállaló: a munkáltató mőködési körébe tartozó tevékenységet rendszeresen az általa választott, a munkáltató székhelyétıl, telephelyétıl elkülönült helyen, információtechnológiai és informatikai eszközzel végzı és a munkavégzés eredményét elektronikus eszközzel továbbító munkavállaló évi XXVIII törvény 192/D. 13 Deloitte Hungary All rights reserved

14 Távmunka törvény módosító rendelkezései A Munka törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény új X/A. fejezettel bıvült, mely a távmunkavégzés munkajogi feltételeit járja körbe. Módosította e törvény az személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. Törvényt is. Így a munkavállaló SZJA bevallásában elszámolhatja a távmunkavégzéshez szükésges anyagi és nem anyagi eszközök beszerzésének költségét, ezen eszközök amortizációs költségét, kom-munikációs csatornák használati díját, bérleti díjat, infrastrukturális költségeket. A munkavédelemrıl szóló évi XCIII. törvény módosításakor a munkavédelmi elıírásokat a távmunkahelyekre is kiterjesztették. Az elıírások betartását különbözı minısítési szempontok, ellenırzések és formális eljárások garantálják. Ennek megfelelıen módosult a munkaügyi ellenırzésrıl szóló évi LXXV. törvény is. Végül módosításra került a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény és a fog-lalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény is. 14 Deloitte Hungary All rights reserved

15 Munkaszerzıdés specifikus elemek 192/E. (1) A távmunka-végzéshez a feleknek a munkaszerzıdésben a 76. (5) bekezdésében foglaltakon túlmenıen meg kell állapodniuk: a munkavállaló távmunkát végzı munkavállalóként történı foglalkoztatásában, a munkáltató és a távmunkát végzı munkavállaló közötti, a munkaviszonyból származó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás (a továbbiakban: kapcsolattartás) feltételeiben, a távmunka-végzéssel összefüggésben a távmunkát végzı munkavállalónál szükségesen és indokoltan felmerült költség elszámolásának módjáról. A 76. (7) bekezdésében foglaltakon túlmenıen a munkáltató az (1) bekezdés szerinti munkaszerzıdés megkötésével egyidejőleg a távmunkát végzı munkavállalót köteles tájékoztatni: a munkáltatói ellenırzés 192/G. (3) bekezdésében, az információtechnológiai és informatikai, illetve elektronikus eszköz tekintetében a használat korlátozásának a 192/G. (6) bekezdésében, valamint, a kártérítési felelısség 193/A. -ban foglalt szabályairól. 15 Deloitte Hungary All rights reserved

16 Távmunka vállalati szabályozása Távmunka igénylésének szabályozása Munkaszerzıdés Munkaköri leírás Munkaidı szabályozása, idıelszámolási rendszer Munkavégzés objektív mérésére alkalmas kontrollkörnyezet Adatbiztonsági szabályozás Kommunikációs szabályozás Elégedettség mérésre alkalmas keretrendszer Dokumentumkezelés szabályozása Logisztikai igények szabályozás Költségelszámolás szabályozása Cafeteria, cégautó, egyéb juttatások stb. TERVEZÉS! Szabályozási környezet, munkafolyamat, technológia, infrastruktúra 16 Deloitte Hungary All rights reserved

17 Távmunka bevezetése 17 Deloitte Hungary All rights reserved

18 Távmunka bevezetés módszertana SHD módszertan Feladatok Idızítés 1. Nyitó megbeszélés 2. Felmérés 3. Eredmények értékelése 4. Vezetıi workshop 5. Attitődformáló és informáló képzés 6. Akcióterv kidolgozása 7. A folyamat további támogatása A vállalat részletes szervezetfejlesztési céljainak lefektetése, és a projekt mőködési kereteinek meghatározása. A vonatkozó belsı szabályozások és folyamatok, illetve a szervezeti sajátosságok felmérése dokumentumelemzéssel. A potenciálisan érintett, illetve rálátással bíró kulcsemberek véleményének, helyzetértékelésének megismerése, adatok beszerzése a kliens csoporttól online kérdıíves felmérés keretében. A vállalat küldetésének, jövıképének és stratégiai céljainak feltérképezése, illetve a mőködési gyakorlat pontos megismerése vezetıi interjúk során. A Felmérés eredményeinek értékelése az elızetesen lefektetett szervezetfejlesztési célok fényében, és ez alapján a megvalósítható rugalmas foglalkoztatási formák meghatározásával és a bevonható munkakörök azonosításával egy vezetıi döntéselıkészítı anyag kidolgozása. A rugalmas foglalkoztatási javaslataink döntési pontok és alternatívák vállalatvezetés elé terjesztése és konzultáció a döntéstámogatási folyamat részeként. A döntéseket követıen ekkor kerülnek meghatározásra a megvalósítási célok, alapelvek és üzenetek, valamint a megvalósítás keretei A munkavállalók felkészítése a változásokra és szervezetfejlesztés iránti elkötelezettségük erısítése. Ennek keretében a szükséges információk és tudás átadása egy képzés keretében. Részletes szervezetfejlesztési megvalósítási terv kidolgozása: mérföldkövek és feladatok definiálása; határidık és felelısök kijelölése akcióterv, kockázatkezelési terv kidolgozása. Akcióterv feladatainak megvalósítása alapvetıen a belsı felelısök által folyamatos tanácsadói támogatással. 1. hét 2-4. hét 5. hét 6. hét 7. hét 8-9. hét hét 18 Deloitte Hungary All rights reserved

19 Távmunka idıközi audit 19 Deloitte Hungary All rights reserved

20 Lehetséges elınyök Költségmegtakarítás (iroda, bér, hatékonyság) Üzletmenet folytonosság (BCP) Munkavállalók motiválása Munkaerıpiac szélesítése Juttatási rendszer bıvítése Területi lefedettség növelése CSR (esélyegyenlıség, környezetvédelem) 20 Deloitte Hungary All rights reserved

21 Köszönöm a figyelmet! Forgács Tamás szenior menedzser, PhD, CISA, CISM Deloitte Üzletviteli és vezetési Tanácsadó Zrt. Vállalati kockázatkezelési tanácsadás Üzleti Tanácsadás Tel: 1/ Deloitte Hungary All rights reserved

22 A Deloitte név a Deloitte Touche Tohmatsu svájci "Verein" és tagvállalatainak hálózatára utal, melyek mindegyike önálló, egymástól elkülönülı jogi személy. A Deloitte Touche Tohmatsu és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következı link alatt találja: Deloitte Magyarország. Minden jog fenntartva. 22 Deloitte Hungary All rights reserved

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Év végi teendők Ami még hátravan

Év végi teendők Ami még hátravan Év végi teendők Ami még hátravan Hír-ADÓ 2010. december 9. Adótanácsadás Év végi teendők Ami még hátravan A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is útmutatót kívánunk nyújtani az év végi teendőkről, részben

Részletesebben

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató

Bemutatás. Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység. Barsy Miklós igazgató Geopolitikai Tanács Alapítvány Alkalmazott Kockázatelemzési Egység Barsy Miklós igazgató Bemutatás A Geopolitikai Tanács és Kockázatelemzési Egysége egy független a kockázatok kezelésére specializált tanácsadó

Részletesebben

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete 1-2010-03 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A Budapesti Villamoskészülék Rt esete Amikor Kreviczky Pál (vagy "KREPA", ahogy gyakran hívták) 1991-ben a Budapesti Villamos-készülék

Részletesebben

Jogi hírlevél Az új Polgári Törvénykönyv

Jogi hírlevél Az új Polgári Törvénykönyv Jogi hírlevél Az új Polgári Törvénykönyv ungary Hírlevelünk célja, hogy Ügyfeleink számára kiemeljünk néhány olyan jogi újdonságot, melyek az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálybalépésével jelennek majd

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe I. AZ EU ADATVÉDELMI JOGÁNAK TELJES KÖRŐ REFORMJA People get ready it's time to wake up, tear

Részletesebben

2015. január 15. Az üzletek nyitva tartásának új szabályai Jogi hírlevél

2015. január 15. Az üzletek nyitva tartásának új szabályai Jogi hírlevél 2015. január 15. Az üzletek nyitva tartásának új szabályai Jogi hírlevél Az üzletek nyitva tartásának új szabályai A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai i Iroda havonta tájékoztatja ügyfeleit hírlevelében

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.) Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai

Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai alapjai Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Bevezetés a lean menedzsmentbe a lean stratégiai

Részletesebben

TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN

TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN Mőhelymunka a Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztési célkitőzéseinek témájában szak- és felnıttképzési szakemberek számára Tempus Közalapítvány, Budapest-Szeged, 2014. június 17-18. TANULÁSI EREDMÉNY

Részletesebben

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE CONF/PLE(2009)CODE1 A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE A dokumentumot a Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciájának 2009. október 1-i győlésén fogadták el 1 Tartalom

Részletesebben

A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010

A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010 A Parlament által elfogadott évközi adótörvény-változások 2010 Hír-ADÓ Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása a tegnapi nap folyamán elfogadott adótörvény-változásokról. A törvény több területet is

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

"A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA."

A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA. "A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA." A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon Munkaanyag Budapest, 2013. április 03. 1 Tartalom: 1. Bevezető 3. 2. A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon

Részletesebben

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere

Egyetemi-ipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 6290. o. Egyetemiipari együttmőködések teljesítménye és lehetséges vizsgálati módszere Vilmányi Márton

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

10%-os társasági adó kulcs átmeneti rendelkezések

10%-os társasági adó kulcs átmeneti rendelkezések 10%-os társasági adó kulcs átmeneti rendelkezések Hír-ADÓ Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket a legutóbb elfogadott adótörvény-változások kapcsán módosuló 10%-os kedvezményes társasági adó

Részletesebben

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára A program célja Szeretnénk ismételten felhívni a figyelmét az Európai Bizottság által

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA Tardos Katalin JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása az elmúlt években a figyelem középpontjába került, mert az állam sokkal erőteljesebb

Részletesebben