HR HÍRLEVÉL FEBRUÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HR HÍRLEVÉL 2010. FEBRUÁR"

Átírás

1 HR HÍRLEVÉL FEBRUÁR

2 MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenırzésre felkészítı oktatások RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY- SZÁMVITEL Szakemberek kiválasztása speciális szakmai teszteléssel Egyedi szakmai, pszichológiai tesztelés Munkaerı-közvetítés Munkaerı-kölcsönzés CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK Cafeteria tanácsadás Cafeteria bevezetés Cafeteria adminisztráció FEBRUÁRI KÖSZÖNTİ Februári munkaügyi cikkünkben a munkaügyi ellenırzés témájával foglalkozunk, bemutatva a munkaügyi ellenırzések öt legfontosabb bizonyítási eszközét. A válság és kiválasztás a fejvadász szemével c. cikkünkben a jelenlegi gazdasági helyzet következtében tapasztalható felkészületlen pályázókról, az állásinterjúkon tapasztalható megváltozott hangulatról értekezik tanácsadónk. Végül a januárjával megváltozott cafeteria szabályok kapcsán a béren kívüli juttatások adókötelezettségének teljesítésérıl írunk, figyelemmel a bevallás és befizetés gyakorlati teljesítésére. MUNKAÜGY Jamniczky Andrea HR igazgató, partner A helyszíni ellenırzésrıl készült jegyzıkönyv A munkaügyi ellenırzések az esetek túlnyomó többségében a munkaterületen, székhelyen történı helyszíni ellenırzéssel kezdıdnek, melyrıl a felügyelet munkatársai ténymegállapító jegyzıkönyvet kötelesek készíteni. A helyszíni ellenırzésrıl szóló jegyzıkönyvben kerül rögzítésre, hogy a munkaügyi ellenırzés idıpontjában név szerint kik végeznek munkát, továbbá a munkaidı beosztás, munkaidı nyilvántartás naprakészségével, eseményszerő vezetésével kapcsolatos megállapítások. Amennyiben a helyszíni ellenırzés során a munkaterületen munkát végzı munkavállalók tanúként történı meghallgatására is sor kerül, ennek tényét szintén a helyszíni ellenırzésrıl szóló jegyzıkönyvben rögzítik a munkaügyi felügyelık. A jegyzıkönyv tartalmazza az ellenırzés helyszínét, idıpontját, az ellenırzés alá vont foglalkoztató lényeges adatait, az ellenırzésben részt vevı munkaügyi felügyelık nevét, oldalankénti aláírását, továbbá a küldı felügyelıség megnevezését. A munkaügyi ellenırzések öt legfontosabb bizonyítási eszköze Tekintettel arra, hogy a munkaügyi ellenırzésrıl szóló évi LXXV. törvény értelmében a hatóság a foglalkoztatónál mindenféle külön engedély, illetve elızetes bejelentés nélkül munkaügyi ellenırzést tarthat, fontos hogy a munkáltató tisztában legyen jogaival, kötelezettségeivel, és legalább készségszinten ismerje a munkaügyi ellenırzések során alkalmazott bizonyítási eszközöket. 01

3 Amennyiben a helyszíni ellenırzés során a munkáltató képviselıje nincs jelen, a helyszíni ellenırzésrıl készült jegyzıkönyvet postai úton küldi meg a hatóság a munkáltató székhely szerinti címére. Tanúként nem hallgatható meg az, akitıl nem várható bizonyítékként értékelhetı vallomás, illetve védett, hivatásbeli titoknak minısülı tényrıl az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól az arra jogosított szervtıl, vagy személytıl. A tanúmeghallgatási jegyzıkönyv A hatósági eljárással összefüggésben az eljáró munkaügyi felügyelı a munkavállalókat tanúként meghallgathatja, a felvett tanúmeghallgatási jegyzıkönyv a közigazgatási eljárás során bizonyítékként szolgál. Itt feltétlenül meg kell említeni, hogy a felvett tanúmeghallgatási jegyzıkönyv csak akkor használható fel bizonyítékként, ha a tanú a meghallgatás elıtt, elızetesen jogaira, kötelezettségeire, illetve a hamis tanúzás [Btk (1)] jogkövetkezményeire ki lett oktatva. Tehát a tanút minden esetben figyelmeztetni kell a jogaira, ellenkezı esetben nem használható fel bizonyítékként a felvett a tanúvallomás! A tanú, a vallomást megtagadhatja, ha a foglalkoztató hozzátartozója, illetve ha vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bőncselekmény elkövetésével vádolná. Közeli hozzátartozónak minısül: az egyenes ágbeli rokon és annak házastársa, örökbefogadó és nevelıszülı, örökbefogadott és nevelt gyerek, testvér, házastárs, élettárs, házastársnak, vagy élettársnak egyenes ágbeli rokona, testvére és a testvérházastársa. Továbbá megtagadhatja a tanúvallomást a diplomáciai mentességben részesülı személy. A tanú a feltett kérdésekre legjobb tudása szerint köteles válaszolni, hiszen a hamis tanúzás, illetve a hatóság félrevezetése, mint nevesített bőncselekmények a Büntetı Törvénykönyvben szerepelnek. E szerint a hamis tanúzást az követi el, aki bíróság vagy más hatóság (pl. OMMF) elıtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja. A hatósági eljárásban a munkavállaló (tanú) nyilatkozata, vallomása döntı bizonyíték lehet (pl. munkaszerzıdés nélküli foglalkoztatás). Az irat A helyszíni munkaügyi ellenırzés során a munkaidı beosztás és a munkaidı nyilvántartás (jelenléti ív) azok a munkaügyi iratok, melyeket a foglalkoztatónak a munkavégzés helyén naprakészen kell vezetnie és az ellenırzı hatóság munkatársai részére a helyszínen be kell tudnia mutatni. Amennyiben a helyszínen nincs mód arra, hogy a felügyelı az ellenırzéshez szükséges nyilvántartásokról másolatot készítsen, a felügyelı az ügy tisztázása érdekében azokat végzéssel ideiglenesen bevonhatja. Sietve hozzátesszük, hogy nem csak és kizárólag munkaügyi iratok szolgálhatnak bizonyítékul egy esetleges munkaügyi ellenırzéshez. Jó, ha tudjuk, hogy a munkaügyi ellenırzés során a tevékenység jellegétıl függıen a munkaügyi dokumentumok hitelességének vizsgálata végett egyéb a munkavégzés adatait rögzítı dokumentumokat is kérhet az ellenırzés. Ilyenek lehetnek például vagyonvédelemben a szolgálati napló, kereskedelemben a pénztáros munkakörhöz kapcsolódó dokumentumok, szállító levelek, teherfuvarozásban tachográf korongok, stb. 02

4 Az ügyfél (munkáltató) nyilatkozata A munkáltató gyakorlatilag az eljárás bármely szakaszában nyilatkozatot tehet, vagy akár azt meg is tagadhatja. Felhívjuk a figyelmet, hogy abban az esetben, ha a munkáltató nem tesz nyilatkozatot a hatóság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján hozza meg döntését. Egyéb A felsorolt bizonyítási eszközökön kívül más bizonyítási eszköz is alkalmazható, amennyiben az alkalmas a tényállás tisztázására. Ilyen lehet például a felügyelı észlelése is, azonban ennek feltétele, hogy azt a felügyelı rögzítse a jegyzıkönyvben. RECRUITMENT Válság és kiválasztás a fejvadász szemével Nem is olyan régen még egy-egy interjúra több napon keresztül készültek a pályázók. A nagy megmérettetés elıtt számos alkalommal végiggondolták, hogy vajon milyen kérdésekre kellene számítani, és hogy vajon mi lenne a legmegfelelıbb viselkedés, illetve megjelenés. Tapasztalataink szerint ez az izgalom, egyre kevésbé lelhetı meg a pályázókban. Sok esetben szinte teljesen felkészületlenül, elképzelések, és végigfuttatott gondolatmenetek nélkül jelennek meg az interjún. Hosszú ideig úgy gondoltam, hogy ennek oka, a személyzeti tanácsadó irodák számának jelentıs megnövekedése, illetve az ezzel egyenes arányban elıforduló visszajelzések hiánya, vagy éppen az elutasító válaszok sokasága. De mégis akkor, miért tapasztaljuk, hogy amikor már mindezen megpróbáltatások után lehetıség nyílik közvetlenül a leendı munkáltatója számára bebizonyítania, hogy a legtökéletesebb munkatárs csakis ı lehet, hasonló módon lépnek fel? Természetesen a jelenlegi gazdasági helyzet sok esetben befolyásoló tényezı mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára. Hiszen a pályázók azt tapasztalja, hogy egyre több meghirdetett pozíció kiválasztási folyamata kerül félbeszakításra, vagy esetleg megszüntetésre. Így aztán a munkanélküliség ellen küzdve, minden lehetıséget megragadva, igyekszik elhelyezkedni, ami valljuk be, teljes mértékben érthetı. Kényszerőségbıl, azért, hogy a megélhetés biztosított legyen a család számára, egyre lejjebb adnak az elvárásaikból, aminek következménye a következı benyomásunk: Csak legyen egy biztos hely, ahol ezt az idıszakot át lehet vészelni. Éppen ezért, az interjú alkalmával, a túloldalon ülve egyáltalán nem tapasztaljuk a lelkesedést, az akarást, a felkészültséget és a küzdésre való hajlamot. Így aztán ahogyan a jelöltek csalódnak egy-egy pályázatukkal kapcsolatban mi úgy csalódunk egy-egy jelölt szokatlan megnyilvánulása láttán. Tanácsokkal, illetve javaslatokkal, igyekszünk jelöltjeinknél újra elérni, hogy tudatosan, konkrét elképzeléssel pályázzanak egy-egy pozícióra. Az interjúra való tudatos felkészülés és a munka iránti alázat javítja esélyeiket, és ennek következtében talán kevesebb negatív kimenetelő válasszal fognak szembesülni. 03

5 CAFETERIA A béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos adókötelezettség teljesítése A február 10-én megjelent APEH tájékoztató alapján pontos választ kaphattunk a cafeteria juttatások esetén felmerülı adók bevallásával és megfizetésével kapcsolatos kérdésekre. Hogyan jelenik meg ez a gyakorlatban? február 12-ig tehát a januári kifizetések összegeit kell figyelembe venni az adók bevallásakor, vagyis azokat a cafeteria elemeket kell megvizsgálnunk, amelyeket decemberére vonatkozóan rendeltünk a munkavállalóknak, és bérükhöz hasonlóan januárjában vették át. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 71. (3) bekezdése alapján a béren kívüli juttatások után az adókötelezettséget a juttatás hónapjára kell megállapítani, és a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggı adó és járulékok bevallására, megfizetésére az adózás rendjérıl szóló törvényben elıírt módon és határidıre kell bevallani és megfizetni. Ennek megfelelıen a munkáltatónak, a kifizetınek a juttatások után megállapított adót a juttatás hónapjára kell a 08 -as bevallásban kötelezettségként bevallani és a juttatás hónapját követı hónap 12. napjáig kell megfizetni. Mit is jelent ez pontosan? Elsıdlegesen abból a ténybıl kell kiindulnunk, hogy a juttatás hónapja az a hónap, amelyben a magánszemély a juttatás formájában kapott bevételt megszerzi. A cafeteria rendszert üzemeltetı cégek többsége, a munkabér kifizetéssel összehangoltan, a jogosultsági hónapot követı hónap legkésıbb 10. napjáig biztosítja cafeteria juttatásait munkavállalóinak. Ez alapján tehát mindig az adott hónap kifizetéseit kell mérvadónak tekinteni nem a cafeteria elem választás hónapját. HR HÍRLEVÉL BDO Forte HR Kft Budapest, Nagy Jenı utca 10. Kiadásért és szerkesztésért felel: Jamniczky Andrea HR vezetı, partner ISSN Összeállításunk figyelemfelhívó jellegő és nem helyettesíti az ügyletek részletes vizsgálatát, mellyel kapcsolatban keresse tanácsadóinkat az alábbi elérhetıségeken: Jamniczky Andrea HR igazgató, partner Máriás Attila munkaügyi szaktanácsadó Nemes János HR menedzser, cafeteria tanácsadó Zórándy Nóra recruitment tanácsadó 04

HR HÍRLEVÉL. 2011. Március

HR HÍRLEVÉL. 2011. Március HR HÍRLEVÉL 2011. Március MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2011. Augusztus

HR HÍRLEVÉL. 2011. Augusztus HR HÍRLEVÉL 2011. Augusztus MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2011. December

HR HÍRLEVÉL. 2011. December HR HÍRLEVÉL 2011. December MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

Tisztelt Szálláshely-szolgáltató/Ügyfél/Adózó!

Tisztelt Szálláshely-szolgáltató/Ügyfél/Adózó! Tisztelt Szálláshely-szolgáltató/Ügyfél/Adózó! Közös érdekünk, hogy Tisztelt Adózóink idıben ismerjék meg azokat a jogszabályokat és adókötelezettségeiket, melyek alapján az önkormányzati adóhatóság felé

Részletesebben

1996. évi LXXV. törvény. a munkaügyi ellenırzésrıl

1996. évi LXXV. törvény. a munkaügyi ellenırzésrıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenırzésrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban megfogalmazott elvek alapján a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokban

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

wts hírlevél # 5.2013

wts hírlevél # 5.2013 2013. június wts hírlevél # 5.2013 WTS Klient. A híd. fókuszban Horvátország EU csatlakozása 2013. július 1-jétől az Európai Unió további taggal, Horvátországgal bővül. A következőkben felsorolunk néhány

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei Tartalomjegyzék I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei 1. A pénzmosás meghatározása 2. A terrorizmus finanszírozásának meghatározása 3. A pénzmosás

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

Pest-İr. Iránytő. Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa

Pest-İr. Iránytő. Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa Pest-İr 2006. 2-3. szám Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c. Tel./fax: 06-1-220-31-29 E-mail: pestmegye@szvmszkpm.hu Iránytő Új szabályok

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

1044 Budapest, Nyárfa u. 45. Tel.: 06-1/220-31-29 Fax: 06-1/273-06-40 E-mail: pestmegye@szvmszkpm.hu

1044 Budapest, Nyárfa u. 45. Tel.: 06-1/220-31-29 Fax: 06-1/273-06-40 E-mail: pestmegye@szvmszkpm.hu Pest-İr 2009. 1. szám Az SzVMSzK Pest Megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa 1044 Budapest, Nyárfa u. 45. Tel.: 06-1/220-31-29 Fax: 06-1/273-06-40 E-mail: pestmegye@szvmszkpm.hu Célpont Magánéletében

Részletesebben

KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva a XI/4/2012. (12.19.) számú Igazgatósági határozat alapján. Tartalom I. Bevezetés... 3 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS

BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS BÉRSZÁMFEJTÉSI ÉS MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL A 10 LEGFONTOSABB MUNKAÜGYI VÁLTOZÁS 2011 AUGUSZTUS A Széll Kálmán-tervben kitűzött célok és azok elérését szolgáló intézkedések érdekében a Kormány számos területen

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

TANULÓSZERZİDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN

TANULÓSZERZİDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TANULÓSZERZİDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN AMIT A TANULÓSZERZİDÉSRİL TUDNI KELL BUDAPEST 2010. Kamarai témavezetı: Sikora Henriett A szakképesítési anyagot készítette: Gészné

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./ Magyarországi munkabaleseti helyzetkép az elmúlt évek statisztikai adatainak tükrében 6

Tartalomjegyzék. 2./ Magyarországi munkabaleseti helyzetkép az elmúlt évek statisztikai adatainak tükrében 6 Hírlevél 2011/3. Tartalomjegyzék 1./ A munkaidıvel kapcsolatos nyilvántartás 3 2./ Magyarországi munkabaleseti helyzetkép az elmúlt évek statisztikai adatainak tükrében 6 3./ Válogatás a Munkavédelmi Tanácsadó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvetı adózási szabályairól

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvetı adózási szabályairól Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvetı adózási szabályairól Kedves Diákok! Évrıl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidıt vagy annak egy részét munkával tölti, ezért ismét aktuális a diákok

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének tájékoztatója a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2011. január

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Ügyszám: Vj-131-087/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a (dr. G. T. ügyvéd) Bita-Petrik-Giba és társai Ügyvédi Iroda (Budapest) által képviselt CAPITAL PARTNERS a.s.

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség ETIKAI SZABÁLYZATA 2012.

Országos Polgárőr Szövetség ETIKAI SZABÁLYZATA 2012. Országos Polgárőr Szövetség ETIKAI SZABÁLYZATA 2012. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012. ÁPRILIS 20-AI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/ 9/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL Országos Polgárőr Szövetség ETIKAI SZABÁLYZATA A közbiztonság

Részletesebben

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az államigazgatási eljárás általános szabályai 5. AZ ÁLLAMIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI BEVEZETÉS A fejezet az államigazgatási eljárás általános szabályait dolgozza fel. A tananyag a hatósági

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben