Készült március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ"

Átírás

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 03 tankerület (Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon OM-azonosító: Budapest, Miklós tér 5.) Készült március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1035 Budapest Miklós tér 5 levélcím: 1035 Budapest Miklós tér 5 telefon: fax: OM-azonosító:

2 Tartalom 1. Bevezetı Küldetésünk, önmeghatározásunk Alapelveink, értékrendünk Jövıképünk Alapvetı célunk Alapfeladataink Nevelési Program... 7 Személyiségfejlesztés... 7 Közösségfejlesztés A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenység Egészségnevelés és egészségfejlesztési program Környezettudatos magatartásra nevelés A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenység Minıségirányítással kapcsolatos feladatok Nemzeti alaptanterv, kerettanterv, helyi tanterv Nemzeti alaptanterv Kerettanterv Helyi tanterv A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás folyamatában Az osztályfınöki munka nevelési tartalmai A szülı, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partneri kapcsolattartásának szabályai Kapcsolatrendszereink Kapcsolat a fenntartóinkkal Kapcsolat a szülıkkel, családokkal Kapcsolat más intézményekkel Legitimáció NYILATKOZATOK Mellékletek

3 1. Bevezetı Az intézmény munkáját meghatározó Pedagógiai Programjaink 1997-ben, 2001-ben, 2004-ben, 2007-ben egységes szerkezetben készültek. A 2006-os felméréseken alapuló, 2007-es dátummal elkészített, s a helyi változások szerint aktualizált Pedagógiai Programot - a Közoktatási törvény (továbbiakban Kt.) évi LXXXVII. (VII. 3.) törvény elıírásai, - a NAT bevezetésérıl szóló 202/2007. (VII. 31.) Kormányrendelet szabályozása, - és a sajátos nevelési igényő (továbbiakban SNI) tanulók iskolai oktatásának irányelveirıl szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet útmutatásai szerint formáltuk át. A legutóbbi, 2007-es dokumentumot kiegészítettük a Pedagógiai Program és Helyi Tanterv címő tartalmi szabályozással. E két program-együttes szeptemberétıl a fenntartó Fıvárosi Közgyőlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága jóváhagyási határozatával lépett életbe. Azóta a Pedagógiai Program további 2 kiegészítése és módosítása vált szükségessé a fenntartó elıírásai szerint: ben: * a szöveges értékelésrıl az osztályzatra való áttérés; * a nem szakrendszerő oktatás; * és az integrálható, középsúlyos fokban értelmi fogyatékosok iskoláztatása tárgyában ben: az autista tanulók oktatása-nevelése tárgyában, amelyet az Alapító Okirat szeptember 1-jétıl ír elı. A Pedagógiai Program jelenlegi átdolgozását: - a Nemzeti köznevelésrıl szóló (Nkt.) évi CXC törvény, - a Nemzeti alaptanterv (Nat.) kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet; - a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet; - Az SNI-s gyermekek óvodai nevelésének és iskolai oktatásának irányelveirıl szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet; - a nevelési és oktatási intézmények mőködésérıl, és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet teszi kötelezıvé. A helyi feltételeket tartalmazó dokumentum valamennyi elıírását az Alapító Okirat (ld. 1. melléklet) foglalja magában. A Pedagógiai Program az intézmény munkájának alapprogramja. Az Alapító Okiratra alapozó Pedagógiai Program a nevelési-oktatási intézmény életének alaptörvénye, amellyel az intézmény többi dokumentumának összhangban kell lennie. (Pl.: az egységek szakmai programjai, SzMSz, házirendek, éves Munkaterv, Szülıi Szervezet Munkaterve stb.) 3

4 2. Küldetésünk, önmeghatározásunk Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen Ember vagyok, s hiszek az emberben. ε ε ε ε ε ε ε Valljuk, hogy intézményünk létének és munkálkodásának az adja meg az alapját és jelentıségét, hogy sokszorosan sérült intellektusú és személyiségő, különlegesen nehéz sorsú növendékeink nálunk kapják meg azt az egyéni szükségleteikhez igazodó ellátást, gondoskodást nevelést-oktatást és sérülésspecifikus fejlesztést, amely ıket felkészíti az egyénileg kiegyensúlyozott, szociálisan értékes életvitelre. Valamennyien tudjuk, hogy ezen küldetésünk jó betöltése érdekében számos nehézségünk közepette, naponta fel kell magunkba idéznünk bizakodásunk és hitünk érdekében Babits Mihály filozófiai hitvallását: Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen Ember vagyok, s hiszek az emberben. Mi is hiszünk abban, hogy növendékeink (konstruktív életvezetésre képes) emberré formálása nem lehetetlen. Alapfilozófiánknak megfelelıen arra törekszünk, hogy minden sérült gyermekben megtaláljuk a pozitívumokat, és ezekre építve, a teljesség igényével, szakszerően, bizalmat sugárzó attitőddel, napi sikerélményt biztosítva fejlesszük ıt. Nyitott szemlélető intézményként mőködünk. Már évek óta a gyermek fejlıdésének mindenek fölötti érdeke nevében szeretettel fogadjuk be azokat a középsúlyos fokban értelmi fogyatékos és autista gyermekeket, akik integrálhatónak bizonyulnak. Ugyanakkor magunk kezdeményezzük azoknak a gyermekeknek a többségi iskolákba történı integrációját, akik jobb képességőek a nálunk iskoláztatott növendékeknél. Felkészítésüket a 4. sz. Szakértıi Bizottság szakembere végzi. Elmondható, hogy régóta élünk mind a befogadó, mind a kidelegáló integráció lehetıségével*. A gyermekekért dolgozó felnıttek célszerő együttmőködésének megszervezésével biztosítjuk, hogy neveltjeinket partnereink igényei szerinti rendszeren belül fejleszthessük, s hogy gondozott, biztonságos környezet, jó ellátás, testi-lelki gondoskodás, barátságos légkör és szeretetteljes bánásmód vegye ıket körül. Végsı célként intézményünk szakmai kiválóságának, a felhasználóbarát, professzionális mőködésének elérésére törekszünk. A leírtak egyúttal prioritásaink soráról is képet adnak. 3. Alapelveink, értékrendünk Humanista értékrend szerinti szellemi, erkölcsi, érzelmi alapon végzett gyógypedagógiai munka. A gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazított tartalom. Nevelı-oktató munkánk pedagógiai értékei közül prioritást adunk az emberi magatartás alapvetı erkölcsi és szellemi értékeinek (tudás, igazságosság, rend, szabadság, méltányosság, egyenlı bánásmód, mások jogainak tiszteletben tartása, a közjó szolgálata stb.). 4

5 Differenciált és individualizált készség-, kiemelt képesség- és kulcskompetenciafejlesztés. Gyakorlatorientáltság, alkalmazási konvertálhatóság. Tevékenységközpontú ismeretszerzés. Az ismeretek alkalmazásának biztosítása, gyakorlása. A tanítási-tanulási, fejlesztési folyamat során: Motiváció Differenciáció Individualizáció Aktivizáció Interiorizáció Perfektualizáció Nemzetiségi, vallási, etnikai hovatartozást figyelembe vevı nevelés lehetıségének biztosítása, a másság elfogadása. Vallási és világnézeti információk tárgyilagos közvetítése. Mindenfajta hátrányos megkülönböztetés kizárásával a tanulók személyisége kibontakoztatásának (kezdeményezıkészség, döntési képesség) segítése aránytalan megterhelés nélkül, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek figyelembe vételével. Az esélyegyenlıség megteremtésének megcélzása. A pedagógiai kultúra: az egyéni bánásmód, a tanuló elfogadása, a bizalom, szeretet, empátia érvényesítése. Gyermekközpontú, állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetet sugárzó légkör és bánásmód. Egységes gyógypedagógiai szemlélet és a megállapodások szerinti jól megválasztott, objektív követelményrendszer. 4. Jövıképünk Jövıképünket meghatározzák: növendékeink sajátos nevelési szükségletei az iskolahasználók igényei pedagógiai alapelveink nevelıtestületünk értékrendje, gyógypedagógiai szemléleti és nevelésfilozófiai beállítottsága Jövıképünkben egy olyan intézmény víziója szerepel, amely megırizve és továbbfejlesztve legjobb hagyományait: megteszi a minıségfejlesztés szükséges lépéseit, hogy képes legyen megfelelni partnereink igényeinek, a folyamatos fejlesztési elvárásoknak, a kiszámítható, felhasználóbarát, gazdaságos mőködés igényének, az elengedhetetlen horizontális és vertikális tanulás felelısségének, amely elvezet a feladatok önálló, kreatív megoldásához. tovább bıvíti innovációs mőhelymunkáját o az értékorientált gyermeki személyiség formálása, o az egyéni tanulási utak megtervezése, o a pályaorientáció és felkészítés javítása, o a munkaerı-piaci kínálat feltárása, o az eredményes munkavállalói magatartáshoz tartozó kulcskompetenciák kialakítása irányában. 5

6 5. Alapvetı célunk Célunk a gyermekek szélesen értelmezett sajátos nevelési szükségleteinek és a partnerek igényeinek megfelelı gyógypedagógiai nevelés, oktatás és fejlesztés biztosítása. A gyermekek felkészítése a konstruktív életvezetésre. Ezen belül: Harmonikus, továbbépíthetı alapmőveltséggel bíró (kulturális eszköztudással rendelkezı) önfejlesztésre képes személyiség kialakítása; Az alapvetı emberi értékek és normák befogadását és betartását jelentı, szociálisan értékes magatartás- és tevékenységrepertoárt felmutató konstruktív életvezetés megalapozása. (Ez egyénileg kiegyensúlyozott, tartalmas, a közösség számára hasznos életvitelt jelent.) A cél súlyos esetekben lehet az egyénileg elérhetı alapmőveltségi szinttel bíró, irányított önállóságra és alkalmazkodásra képes személyiség megalapozása is. 6. Alapfeladataink Az állami gondoskodásra és kollégiumi ellátásra szoruló 6-18 éves, sajátos nevelési igényő (enyhe és középsúlyos fokban értelmi fogyatékos, gyakran társuló fogyatékossággal, képességés iskolai teljesítmény-zavarral, valamint spektrumzavarral küzdı autista) gyermekek iskoláztatása, nevelése, oktatása, fejlesztése és teljes ellátása. Minıségfejlesztés szerinti munkavégzés az intézmény mőködésének minden területén. A nevelési terv szerinti nevelımunka egységes, átfogó kezelése, tervezése és megvalósítása az iskolában, a kollégiumban és gyermekotthonban a törvényes elıírásoknak megfelelı területeken, úgymint: o személyiségfejlesztés (I. Önismeret-önfejlesztés; II. Társismeret-kapcsolattartás, III. A lelki egészség kialakítása, karbantartása, megırzése, IV. Beilleszkedés-énvédelem), kulcskompetenciák és élethosszig tartó tanulás megalapozása; o közösségfejlesztés, információs és kommunikációs kultúra fejlesztése; o szocializáció (beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdı gyermekek megsegítése); o felzárkóztatás, a tanulási nehézségek, kudarcok enyhítése sérülésspecifikus programokkal; o tehetség- és képességfejlesztés; o egészségnevelés, mindennapos testedzés; o környezettudatosságra nevelés; o a szociális hátrányok enyhítése; o a pedagógiai program végrehajtását segítı eszközök, körülmények, feltételek biztosítása; o a partneri együttmőködés megszervezése. A stratégiai célokhoz rendelt pedagógiai feladatok tevékenységek, eljárások meghatározása a nevelési programon belül történik.. 6

7 7. Nevelési Program Világos jövıképünk, küldetésünk, tisztázott alapelveink és értékrendünk által meghatározott céljaink, valamint feladatjelöléseink csak akkor lehetnek eredményt hozó mőködı pedagógiai tényezık, ha sajátos nevelési igényő gyermekeink személyiségével és valamennyi körülményével tökéletesen tisztában vagyunk, hiszen minden tevékenységünk rájuk irányul, velük kapcsolatos. Ezért készítjük el minden tanév elején a sérülésspecifikus személyiségtükröt, s a neveltségi szintfelmérést, és ezért tanulmányozzuk a gyermekek iratanyagát, körülményeit. Az egyénileg pontos személyiségrajz, az évfolyamszinten meghatározott helyzetkép és az intézményi egységek és csoportosulások áttekintése az a kiindulási alap, az a fundamentum, amelyre joggal és tudatosan építkezhetünk. Alapvetı feladatunk a Nevelési Program szerinti munka megvalósítása a következı területeken: Személyiségfejlesztés A Nemzeti köznevelési törvény értékkatalógusában kitüntetett helyet foglalnak el az emberi magatartás általános értékei és fıként a személyiségfejlesztés az iskolai nevelés feladatai szempontjából. Törekedni kell arra, hogy a gyermekekben kialakítsuk a fogékonyságot a következı értékekkel kapcsolatban: - nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális és konzervatív értékrend; - az emberiség közös értékei; - a demokrácia értékei; - európai, humán, illetve transzcendentális értékek Intézményünkben felméréseink évek óta levont tanulságai és a nevelımunkánk során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a neveltség terén gyermekeink rendkívül hátrányos helyzetbıl indulnak, mert értelmi fogyatékosságuk mellett rossz családi és mikro-szociális környezetük miatt hiányoznak életükbıl a korai szocializáció feltételei és mintái. Viselkedésük és magatartásuk szempontjából ezért probléma mutatkozik: az akarati szférában az érzelmi szférában az erkölcsi szférában a szocializáltság fokában A pályaválasztási motiváció spontán kialakulására az értelmi fogyatékosság és a rossz biopszicho-szocio-kultúrális háttér miatt növendékeinknél nem számíthatunk. Ennek kialakítása, a munkaerıpiac reális lehetıségeinek figyelembe vételével, a pályafelkészítı nevelési munka feladata. Hasonló, sıt rosszabb a helyzet a pozitív tanulási attitőd terén. A rossz elıéleti feltételeket ugyanis további nehezen leküzdhetı akadályok tetézik. 7

8 Az értelmi fogyatékosság sajátossága valamennyi pszichikus funkciót érintı sokszínő negatív eltérés (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás, érzelmi és akarati élet, viselkedés, magatartás, cselekvés stb.) mely tanulónként változó mértékő és minıségő, megmutatkozik a fejlıdés egyénileg változó ütemében, dinamikájában, várható eredményeiben. Intézményünk gyermekei személyiségének sokrétő anomáliáival a Nkt-ben meghatározott értékek közvetítésének megközelítése érdekében rendszerszerően gyógypedagógiai terápiás attitőddel kell foglalkoznunk. Továbbtanulási szándék Csak nevelı és pályafelkészítı munkánk nyomán alakul ki tanulóinkban, s ezt a szándékot a speciális szakiskolák szakmaképzési kínálatának megfelelıen tudják végzıs növendékeink realizálni. A diák- és gyermekönkormányzat Gyermekközösségünk életében a diákönkormányzat a demokratizmus, a közéletiség elsajátításának, illetve a normákhoz és érékekhez igazodó magatartás alakulásának egyik fontos terepe. Itt nyílik mód napirendjük, házirendjük, tehát a gyakorlati életvitelük igényeik szerinti alakítására. A lehetıségekkel képességeiknek és indítékaiknak megfelelıen élnek. A személyiségfejlesztés célja átfogó értelmezésben az intézmény legfontosabb pedagógiai törekvéseinek megfelelıen: A személyiség szükségleti és motivációs szférájának formálására építve az egyén szempontjából eredményes és a közösség szempontjából értékes magatartás- és tevékenységrepertoár kialakítása. A konstruktív életvezetés megalapozása a személyiség két funkcionális komponensének az ösztönzı, reguláló sajátosság-csoportnak (szokások, példaképek, meggyızıdések) és a kognitiv-szervezı-végrehajtó sajátosság-csoportnak (ismeretek, jártasságok, készségek, képességek) o a tudatos, o tervezett, közvetlen (tekintélykapcsolaton alapuló) És közvetett (kortársi kapcsolatokra alapozott) módszerekkel történı fejlesztése által történik. Felhasználandó szükségleti hierarchia Fiziológiai szükségletek (táplálkozás, pihenés, mozgás, játék) Fizikai-pszichikai szükségletek (cselekvés, tevékenység, érzelmi biztonság) Társas szükségletek (valahová tartozás, szeretet) Kompetencia szükségletek (tanulás, tudásvágy, önbecsülés, elismerés, presztízs) Személyes fejlıdés szükséglete (önmegvalósítás, önfejlesztés) 8

9 A személyiséget fejlesztendı készség- és képesség-területeihez kapcsolódó feladatok célja: 1. Az egészséges életmód szükségleteinek megerısítése A fejlesztés legfontosabb feladatai Egészséges életrend és életritmus: o táplálkozás o pihenés o aktivitás (tanulás-mővelıdés, munka, játék-zene-gyönyörködés, szórakozáskedvtelések) Rendszeres testmozgás, testedzés A higiéniai szabályok betartása (testi és mentálhigiéné) Egészségmegırzı szokások kialakítása, a rossz szokások leépítése Testi és mentális egészségkárosító tényezık elkerülése 2. Fizikális képességek fejlesztése (erı, fizikai állóképesség, ügyesség, gyorsaság, edzettség, ellenállóképesség stb.) 3. Szociális kompetencia fejlesztése (nyitottság, kommunikáció, kooperáció, konfliktuskezelés, szociális intelligencia, empátia, tolerancia, önreguláció, önfejlesztés, alkalmazkodás, konszenzuskeresés, szerep- és felelısségvállalás, a közjót szolgáló aktivitás) 4. Kognitív kompetencia fejlesztése (egész életen át tartó folyamatos tanulás igénye és képessége, az ismeretek alkalmazására való képesség, alternatív gondolkodás, kreativitás) 5. Emocionális kompetencia fejlesztése (érzelmi intelligencia, inter- és intraperszonális érzelmi tulajdonságok: elfogadni-, szeretni-, tisztelni-, megbecsülni-, elismerni-, együttérezni-, vigasztalni-, segíteni tudás, udvariasság, türelem, tapintat, humor) 6. Affektív kompetencia fejlesztése (feladattartás, feladattőrés, újrakezdés, kitartás, hierarchiatőrés, önuralom, motiváltság, akaraterı, változni és változtatni tudás) 7. Esztétikai kompetencia fejlesztése (a szép felismerése, gyönyörködés a szépben, szépségápolás, a környezet esztétikuma) 8. Életvezetési, munkavállalási és munkavégzési kompetenciák, technikák (tervezés, szervezés, ellenırzés-értékelés, becslés, döntés, irányítás, hierarchiatőrés, megbízhatóság, felelısség- és kötelességtudás, tenni akarás) 9. Viselkedés- és magatartáskultúra (reális önismeret és önértékelés, mások korlátozása nélküli önmegvalósítás, önérvényesítés) A feladat gyakorlati megvalósításának kidolgozott programjai, területei o Önálló terápiás tantárgy keretében minden évfolyamon heti 1 délelıtti órában és heti 1 délutáni foglalkozáson. A tantárgy neve: Komplex személyiség- és magatartásfejlesztı program, amely intézményünk saját programja, helyi specialitása, hiszen nevelıtestületünk egyik tanára alkotta meg és eddig használt tantervünknek az Officina Bonának részeként évek óta minden évfolyamunkon eredményesen alkalmazzuk. A gondosan kidolgozott terápiás tantervet választott kerettantervünk helyi implementációjaként és Pedagógiai Programunk Nevelési tervünknek személyiségfejlesztésre irányuló tartalmaként az eddigiekhez hasonló módon a jövıben is alkalmazni fogjuk. (Ld. a teljes programot az Officina Bona kiadvány idegen nyelvi programmal egybefőzött kötetében.) (Továbbiakban: Komplex Program) A feladat megoldását jelentı moduljai: I. modul: Önismeret önfejlesztés II. modul: Társismeret kapcsolatfejlesztés III. modul: A lelki egészség kialakítása, karbantartása, megırzése IV. modulból: Beilleszkedés Énvédelem 9

10 o o o o o Tantárgytervi keretben Testnevelés-sport Gyógytestnevelés(-úszás) Informatika Tantárgyakba épített témakörökben Integrált tantárgyak témakörei Dráma Tánc Mozgókép-kultúra, médiaismeret Könyvtárhasználat Tantárgyközi területek témaköreiben Énkép, önismeret Hon- és népismeret (Egyetemes kultúra, európai azonosságtudat) Környezeti nevelés, természet- és környezetvédelem Kommunikációs és információs kultúra A tanulás tanítása Egészséges életmód, testi-lelki egészség, egészségnevelés Felkészülés a felnıtt lét szerepeire Szakkörök, diákkörök, sportkör tömegsport és klubok keretében (pl. állampolgári jogok gyakorlására felkészítı program) Házi és napirendi keretben a nevelık nevelési programjai, a gyermekfelügyelık, pedagógiai asszisztensek tervei és tevékenységszervezı munkája alapján (pl. családi életre és szexuális kultúrára felkészítı program). Az intézmény egészére vonatkozó gyógypedagógiai fejlesztési alapelvek, célok, feladatok elfogadása és egységes kezelése a követelmények szintjén az iskola, a kollégium és a gyermekotthon napi pedagógiai gyakorlatában realizálódik. A feladatok sikeres megvalósítását szolgáló konkrét, 1 évre, vagy hosszabb távra szóló döntések konszenzuson nyugvó meghozatala a következıket illetıen: o A feladatok realizálásához tartozó pedagógiai megoldások megválasztása Pl. hol (mely tantárgyon belül) és milyen terjedelemben kapjon helyet a: könyvtárhasználat mozgókép- és médiaismeret tánc dráma hon- és népismeret erkölcstan (etika) egészségnevelés, elsısegély-nyújtási alapismeretek környezeti nevelés vagy melyik nevelési programba építhetı be a tantárgyközi kommunikáció a tanulás tanítása egészséges életmód természet- és környezetvédelem hon- és népismeret nemzetközi együttmőködés o Feladatelosztás, lebontás- és vállalás, a felelısség delegálása Pl. milyen területeken lesz nívócsoportos felzárkóztatás, melyiket ki végzi o Munkaköri kompetenciakijelölés 10

11 Pl. a felzárkóztató fejlesztés eredményességének eldöntésében mire terjed ki a felzárkóztató és mire a szaktanár kompetenciája o Eljárásrendi szabályozás Pl. a felzárkóztatás kezdésének, befejezésének vagy folytatásának szükségességérıl, eredményeirıl kinek és mikor tartozik be- és elszámolással a nívócsoport vezetıje, s a munkát hogyan dokumentálja o Szervezési megoldások számbavétele és megosztása Pl. milyen módon és mely osztályok tanulóiból alakítsa ki a vezetı a nívócsoportot: - hol, mikor és milyen gyakorisággal mőködtesse, - a diák- és gyermekotthon területén ki és milyen formában segíti vagy folytatja ezt a munkát, o Az intézmény egészét, a tanulók vagy dolgozók munkáját érintı elemzések, értékelések, döntések meghozatalának rendje Pl. profilmódosítás, a Pedagógiai Program beválásának felülvizsgálata, a minıségbiztosítás és minıségfejlesztés körébe tartozó döntések stb. A nevelıtestület tagjai a nevelı-oktató munka egyes feladatainak konkrét megvalósításában, mind a módszerek, mind az eszközök megválasztásában teljes szakmai autonómiával dolgoznak. Közösségfejlesztés A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok célja átfogó értelmezésben a konstruktív életvezetés magatartás- és tevékenységrepertoárjához tartozóan a társas szükségleteket ösztönzı sajátosságcsoportok megerısítése az ezek mőködtetéséhez tartozó kognitív-, szervezı-, végrehajtó sajátosságcsoportok fejlesztése A fejlesztés legfontosabb feladatai A harmonikus társkapcsolatok kialakításához és fenntartásához szükséges tulajdonságok számbavétele, mozgósítása, mőködtetése A tartalmas emberi kapcsolatok létrejöttéhez szükséges önismereti tartalmak társismereti tartalmak kapcsolatfejlesztési tartalmak élményszerő feltárása, és tevékenységekbe ágyazása (tevékenységrepertoár formálása) Az egyén és a közösség jó együttmőködéséhez szükséges szabályzók megismertetése (erkölcs, norma, szabály, jog, törvény), a szabálykövetı magatartás gyakorlása élethelyzetekben és játékokban A destruktív megnyilvánulások leépítése Felelıs állampolgárrá nevelés, a jogok és kötelességek harmonizálása Felelıs munkavállalóvá nevelés: a jó munkatársi, beosztotti, vezetıi kapcsolatok és munkavégzési szokások, a csoportban dolgozás és a kooperációs technikák anticipálása, szituációs helyzetgyakorlatokban való alkalmazása A konfliktuskezelés, stressz-kezelés és konszenzus keresés technikáinak elsajátíttatása A beteg, sérült, fogyatékos, idıs embertársak iránti segítı magatartás kialakítása A negatív társadalmi jelenségek, s az ifjúsági szubkultúra hatásainak ellentételezése a nem -et mondás és a helyes döntéshozatal gyakorlása 11

12 A környezetbıl származó megterhelések és ártalmak csökkentésére szolgáló prevenciós programok mőködtetése A feladat gyakorlati megvalósításának kidolgozott programjai, területei, módszerei o o o o o Önálló terápiás tantárgy keretében (Komplex Program) minden évfolyamon heti egy délelıtti órában és heti egy délutáni foglalkozáson. A feladat megoldását jelentı kiemelten fontos modulok: II. modul: Társismeret-kapcsolatfejlesztés IV.modulból: a Beilleszkedés Énvédelem témaköre Tantárgyi keretben valamennyi tantárgy, csoport- és projektmunkát igénylı óráin, versenyein különös tekintettel az életvitel és gyakorlati ismeretek, informatika tantárgyakra. Tantárgyakba épített témakörökben Integrált tantárgyak témakörei: Dráma - Tánc Mozgóképkultúra, médiaismeret Könyvtárhasználat Tantárgyközi területek témakörei Kommunikáció A tanulás tanítása Egészséges életmód (stresszkezelés, drogprevenció) Természet- és környezetvédelem Hon- és népismeret Szakkörök, diákkörök, sportkör- és tömegsport, klubok keretében Házi- és napirendi keretben a nevelık nevelési programja, a gyermekfelügyelık és pedagógiai asszisztensek tervei és tevékenységszervezı munkája alapján: szociális problémamegoldást fejlesztı gyakorlatok társismereti és kapcsolatfejlesztési tréning a Zsolnai-módszer alapján pantomim terápia mozgás- és gesztusterápia testbeszéd a családi életre felkészítı program gyakorlatai a joggyakorlók körének konkrét ügyintézési tematikája drogprevenciós programok közös természet- és környezetvédelmi tevékenységek (madáretetés, növényápolás, természetjárás, szelektív hulladékgyőjtés, stb.) mőemlékvédelmi tevékenységek (pl. óbudai romok környékén a környezetszennyezés felszámolása) a hagyományos ünnepek, jeles napok közös megünneplése (lásd: Pedagógiai Program és Szakmai Program) csoportos és plenáris értékelések (otthongyőlés), DÖK rendezvénnyel ismerkedés a népi hangszerekkel, népzenével, néptánccal, romafolklórral közös zenélés, tánc és éneklés formájában a népszokások megjelenítése dramatikus játékokkal népi mesterségek megismerése, elsajátítása játszóházakban, vásárokon 12

13 o A konstruktív ön- és közösségfejlesztı életre nevelésnek 2 módszerét alkalmazhatjuk: közvetlen módszerei tekintélykapcsolaton alapuló módszer szokásformálás követeléssel gyakoroltatással segítségadással ellenırzéssel magatartási tevékenységi modellek közvetítése elbeszéléssel modellértékő személyek bemutatásával mőalkotás bemutatásával személyes példaadással meggyızıdés formálása elıadással, magyarázattal, beszélgetéssel, a gyermekek önálló elemzı munkájával közvetett módszer kortárs csoportokhoz kapcsolódó, közösségi tevékenységen alapuló módszer a közösségi tevékenység nevelı hatású megszervezése (pl. kirándulás, táborozás) a kortársi interakciók irányítása speciális feltételek: információs és értékelı fórumok perspektívák hagyományok közvetett gyakorlás tevékenységformái: önkormányzati tevékenység fizikai munkatevékenység tanulmányi tevékenység közvetett gyakorlás módjai: megbízás munkatárssá avatás a közösség feladataiból való részeltetés a szükségesség megéreztetése közös célnak alárendelni tudás cselekvés általi tanulás minden tag részvétele permanens gyakorlás modellek közvetítésének módja a nevelı személyes részvétele a tevékenységben a pozitív egyéni és csoportos minták kiemelése a nevelı által szolgáltatott érvek, bizonyítékok meggyızı interakciók vitával 13

14 A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Szőrés, diagnosztizálás alapja a gyermek teljes iratanyagának áttanulmányozása, a gyermek megnyilvánulásainak és magatartásának gondos megfigyelése a különféle élethelyzetekben a súlyos esetek pszichológiai kivizsgáltatása, szakvélemény kérése. a tanulási alkalmasság megítéléséhez szükséges pszichikus funkciók vizsgálata: - vizuális információk sorba rendezése, szekventálása - auditív információk pontos észlelése - hangok helyes egymásutániságának felismerése - szem-kéz összerendezett mozgása, keresztcsatornák együttmőködése - kb. 10 perces figyelemkoncentráció a tapasztalatok egyeztetett elemzése a gyermekekkel foglalkozók team megbeszélésével (osztályfınök, nevelıtanár, pedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelı, fejlesztı pedagógus), a megoldásra vonatkozó feladatok felelıseinek megjelölésével, a végzett munka eredményének írásos beszámolóba történı rögzítésével; az alacsonyabb tanulás teljesítmény mutatók, a részképesség- és magatartási zavarokkal, valamint tanulási nehézséggel és személyiségbeli anomáliákkal küzdı tanulók körének megállapítása. A fejlesztés célja boldog, egészséges, erkölcsös személyiség megalapozása. Ehhez szükséges: Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség. Az idegrendszer egészséges fejlıdésének biztosítása. A mozgás, az érzelmi élet, a beszéd és az érzékszervek megfelelı fejlesztése. Prevenció, reedukáció. A részképesség zavarok megszüntetése érdekében szükséges továbbá a: - figyelem-, viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése, valamint - az egészséges mőködés kialakulásához a korrekció és kompenzálás igénybevétele. Az iskolai elvárásoknak való megfeleltetés céljából az ismeretbıvítés a tanulni tudás és a kompetenciák fejlıdésének elısegítése. A megvalósítás módozatai: a szakmai nap fórumának nyilvánossága elıtti megbeszélés, különös figyelemmel a magatartási-beilleszkedési anomália mibenlétének, tünettanának, oki hátterének feltárására javaslattétel a nehézségek csökkentésére egyeztetett pedagógiai stratégia kialakítása a nehézségek felszámolására helyi megoldás esetén külsı segítség mibenlétének megbeszélése, igénybevételének megszervezése A megvalósításban együttmőködhetnek a segítı szakemberek A tanuló diagnózisának, illetve a speciális megoldás szükségleteinek megfelelıen: orvos-szakorvos-egészségügyi szakemberek pszichológus-magatartásterapeuta (Mentálhigiénés Központ) fejlesztı pedagógus gyógypedagógus-szaktanár szabadidı szervezı népmővelı 14

15 mentálpedagógus (drog- és alkoholprevenció) logopédus gyógytornász- testnevelı konduktor szurdo-, tiflo-, szomato- és oligophrén szakos pedagógus edzı-sportszakember a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgálat szakemberei a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs családgondozó utógondozó rendır - nyomozó kortárs csoportok Az együttmőködés kortárs csoportokkal vagy a csoportba tartozó kortársakkal az adott terápiás hely szervezési feltételeinek megfelelıen történik. Kapcsolda program keretén belül közös megmozdulásokon való részvétel. A fejlesztés speciális programjainak meghatározása. A probléma oka és sajátossága szerinti individuális elbírálás alapján veszik igénybe a gyermekek a fejlesztési lehetıségeket, a speciális programokat: általában kis létszámú csoportos szervezésben esetenként egyénileg. A Komplex személyiség- és magatartásfejlesztı program alkalmazása. Gyógyászati segédeszköz használatának megtanítása: testi, érzékszervi sérültség esetén pl. szemüveg, sornagyító, hallókészülék Beszédjavítás Dyslexia-dysgraphia-dysphasia terápia Dyscalculia részképesség-kiesés esetén Gyógytestnevelés - mozgásfejlesztés Szenzomotoros koordinációt fejlesztı terápia Perceptuomotoros fejlesztés Pszichomotoros fejlesztés Syndelar program Képzımővészeti- pedagógiai terápia pedagógiai eszközökkel Játékterápia megközelíthetı magatar- Speciális célú kirándulások, táborok, tás és beilleszkedési nea kulturális integrációt segítı megmozdulások hézség esetén Intézményi rendezvények, intézményközi Versenyek (Tanulmányi, Szavaló, Sportvers.) Magatartásterápia pszichológusi, illetve orvosi közre- Pszichoterápia pszichológiai foglalkozások mőködést igénylı súlyosabb ese- Drog- és alkoholprevenció tekben Relaxációs módszerek Tanulmányozásra ajánlható Kozák András köznevelési szakértı Adaptálható tartalmi elemek a pedagógiai program átalakításához címő munkája, amelyet nem SNI-s gyermekek számára készített. 15

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Készült március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Készült március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 03 tankerület (Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon OM-azonosító: 038389 1035 Budapest, Miklós tér 5.) Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Iskolai egészségfejlesztés

Iskolai egészségfejlesztés Iskolai egészségfejlesztés Dr. Simich Rita (OEFI, Életciklus Osztály) 2010. március 11. Egy hatékony iskolai egészségnevelési program az egyik legköltséghatékonyabb beruházás, amit egy nép (állam) csak

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM:

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2004-2016 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040046 2013 Pomáz, Templom tér 3. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS I.1. Alapvetés I.2. Célkitőzés, tanári

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. "A jövőútjai... 14." Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17.

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. A jövőútjai... 14. Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17. Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest 1 2 Ahonnan indultunk Filozófiánk: Az iskola mindenkié, mindenki találja meg az érdeklıdésének megfelelı területet, az önmegvalósítás

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 1.Elméleti háttér A Berzsenyi Dániel Gimnázium egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül,

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Székelyné Varga Mária Ágnes közoktatási szakértı SZ021638 Elızmények: Sajószentpéter közoktatásának történetében

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA. OSZTÁLYFİNÖKI (etika modullal) HELYI TANTERVE

A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA. OSZTÁLYFİNÖKI (etika modullal) HELYI TANTERVE A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OSZTÁLYFİNÖKI (etika modullal) HELYI TANTERVE 5 8. évfolyam 2008. 1. A TANTÁRGY TANÍTÁSÁNAK CÉLJA, FELADATAI A pedagógiai program nevelıtestület által elfogadott nevelési

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben