Készült március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ"

Átírás

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 03 tankerület (Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon OM-azonosító: Budapest, Miklós tér 5.) Készült március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1035 Budapest Miklós tér 5 levélcím: 1035 Budapest Miklós tér 5 telefon: fax: OM-azonosító:

2 Tartalom 1. Bevezetı Küldetésünk, önmeghatározásunk Alapelveink, értékrendünk Jövıképünk Alapvetı célunk Alapfeladataink Nevelési Program... 7 Személyiségfejlesztés... 7 Közösségfejlesztés A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı program A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenység Egészségnevelés és egészségfejlesztési program Környezettudatos magatartásra nevelés A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenység Minıségirányítással kapcsolatos feladatok Nemzeti alaptanterv, kerettanterv, helyi tanterv Nemzeti alaptanterv Kerettanterv Helyi tanterv A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás folyamatában Az osztályfınöki munka nevelési tartalmai A szülı, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partneri kapcsolattartásának szabályai Kapcsolatrendszereink Kapcsolat a fenntartóinkkal Kapcsolat a szülıkkel, családokkal Kapcsolat más intézményekkel Legitimáció NYILATKOZATOK Mellékletek

3 1. Bevezetı Az intézmény munkáját meghatározó Pedagógiai Programjaink 1997-ben, 2001-ben, 2004-ben, 2007-ben egységes szerkezetben készültek. A 2006-os felméréseken alapuló, 2007-es dátummal elkészített, s a helyi változások szerint aktualizált Pedagógiai Programot - a Közoktatási törvény (továbbiakban Kt.) évi LXXXVII. (VII. 3.) törvény elıírásai, - a NAT bevezetésérıl szóló 202/2007. (VII. 31.) Kormányrendelet szabályozása, - és a sajátos nevelési igényő (továbbiakban SNI) tanulók iskolai oktatásának irányelveirıl szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet útmutatásai szerint formáltuk át. A legutóbbi, 2007-es dokumentumot kiegészítettük a Pedagógiai Program és Helyi Tanterv címő tartalmi szabályozással. E két program-együttes szeptemberétıl a fenntartó Fıvárosi Közgyőlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága jóváhagyási határozatával lépett életbe. Azóta a Pedagógiai Program további 2 kiegészítése és módosítása vált szükségessé a fenntartó elıírásai szerint: ben: * a szöveges értékelésrıl az osztályzatra való áttérés; * a nem szakrendszerő oktatás; * és az integrálható, középsúlyos fokban értelmi fogyatékosok iskoláztatása tárgyában ben: az autista tanulók oktatása-nevelése tárgyában, amelyet az Alapító Okirat szeptember 1-jétıl ír elı. A Pedagógiai Program jelenlegi átdolgozását: - a Nemzeti köznevelésrıl szóló (Nkt.) évi CXC törvény, - a Nemzeti alaptanterv (Nat.) kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet; - a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérıl szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet; - Az SNI-s gyermekek óvodai nevelésének és iskolai oktatásának irányelveirıl szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet; - a nevelési és oktatási intézmények mőködésérıl, és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet teszi kötelezıvé. A helyi feltételeket tartalmazó dokumentum valamennyi elıírását az Alapító Okirat (ld. 1. melléklet) foglalja magában. A Pedagógiai Program az intézmény munkájának alapprogramja. Az Alapító Okiratra alapozó Pedagógiai Program a nevelési-oktatási intézmény életének alaptörvénye, amellyel az intézmény többi dokumentumának összhangban kell lennie. (Pl.: az egységek szakmai programjai, SzMSz, házirendek, éves Munkaterv, Szülıi Szervezet Munkaterve stb.) 3

4 2. Küldetésünk, önmeghatározásunk Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen Ember vagyok, s hiszek az emberben. ε ε ε ε ε ε ε Valljuk, hogy intézményünk létének és munkálkodásának az adja meg az alapját és jelentıségét, hogy sokszorosan sérült intellektusú és személyiségő, különlegesen nehéz sorsú növendékeink nálunk kapják meg azt az egyéni szükségleteikhez igazodó ellátást, gondoskodást nevelést-oktatást és sérülésspecifikus fejlesztést, amely ıket felkészíti az egyénileg kiegyensúlyozott, szociálisan értékes életvitelre. Valamennyien tudjuk, hogy ezen küldetésünk jó betöltése érdekében számos nehézségünk közepette, naponta fel kell magunkba idéznünk bizakodásunk és hitünk érdekében Babits Mihály filozófiai hitvallását: Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen Ember vagyok, s hiszek az emberben. Mi is hiszünk abban, hogy növendékeink (konstruktív életvezetésre képes) emberré formálása nem lehetetlen. Alapfilozófiánknak megfelelıen arra törekszünk, hogy minden sérült gyermekben megtaláljuk a pozitívumokat, és ezekre építve, a teljesség igényével, szakszerően, bizalmat sugárzó attitőddel, napi sikerélményt biztosítva fejlesszük ıt. Nyitott szemlélető intézményként mőködünk. Már évek óta a gyermek fejlıdésének mindenek fölötti érdeke nevében szeretettel fogadjuk be azokat a középsúlyos fokban értelmi fogyatékos és autista gyermekeket, akik integrálhatónak bizonyulnak. Ugyanakkor magunk kezdeményezzük azoknak a gyermekeknek a többségi iskolákba történı integrációját, akik jobb képességőek a nálunk iskoláztatott növendékeknél. Felkészítésüket a 4. sz. Szakértıi Bizottság szakembere végzi. Elmondható, hogy régóta élünk mind a befogadó, mind a kidelegáló integráció lehetıségével*. A gyermekekért dolgozó felnıttek célszerő együttmőködésének megszervezésével biztosítjuk, hogy neveltjeinket partnereink igényei szerinti rendszeren belül fejleszthessük, s hogy gondozott, biztonságos környezet, jó ellátás, testi-lelki gondoskodás, barátságos légkör és szeretetteljes bánásmód vegye ıket körül. Végsı célként intézményünk szakmai kiválóságának, a felhasználóbarát, professzionális mőködésének elérésére törekszünk. A leírtak egyúttal prioritásaink soráról is képet adnak. 3. Alapelveink, értékrendünk Humanista értékrend szerinti szellemi, erkölcsi, érzelmi alapon végzett gyógypedagógiai munka. A gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazított tartalom. Nevelı-oktató munkánk pedagógiai értékei közül prioritást adunk az emberi magatartás alapvetı erkölcsi és szellemi értékeinek (tudás, igazságosság, rend, szabadság, méltányosság, egyenlı bánásmód, mások jogainak tiszteletben tartása, a közjó szolgálata stb.). 4

5 Differenciált és individualizált készség-, kiemelt képesség- és kulcskompetenciafejlesztés. Gyakorlatorientáltság, alkalmazási konvertálhatóság. Tevékenységközpontú ismeretszerzés. Az ismeretek alkalmazásának biztosítása, gyakorlása. A tanítási-tanulási, fejlesztési folyamat során: Motiváció Differenciáció Individualizáció Aktivizáció Interiorizáció Perfektualizáció Nemzetiségi, vallási, etnikai hovatartozást figyelembe vevı nevelés lehetıségének biztosítása, a másság elfogadása. Vallási és világnézeti információk tárgyilagos közvetítése. Mindenfajta hátrányos megkülönböztetés kizárásával a tanulók személyisége kibontakoztatásának (kezdeményezıkészség, döntési képesség) segítése aránytalan megterhelés nélkül, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek figyelembe vételével. Az esélyegyenlıség megteremtésének megcélzása. A pedagógiai kultúra: az egyéni bánásmód, a tanuló elfogadása, a bizalom, szeretet, empátia érvényesítése. Gyermekközpontú, állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetet sugárzó légkör és bánásmód. Egységes gyógypedagógiai szemlélet és a megállapodások szerinti jól megválasztott, objektív követelményrendszer. 4. Jövıképünk Jövıképünket meghatározzák: növendékeink sajátos nevelési szükségletei az iskolahasználók igényei pedagógiai alapelveink nevelıtestületünk értékrendje, gyógypedagógiai szemléleti és nevelésfilozófiai beállítottsága Jövıképünkben egy olyan intézmény víziója szerepel, amely megırizve és továbbfejlesztve legjobb hagyományait: megteszi a minıségfejlesztés szükséges lépéseit, hogy képes legyen megfelelni partnereink igényeinek, a folyamatos fejlesztési elvárásoknak, a kiszámítható, felhasználóbarát, gazdaságos mőködés igényének, az elengedhetetlen horizontális és vertikális tanulás felelısségének, amely elvezet a feladatok önálló, kreatív megoldásához. tovább bıvíti innovációs mőhelymunkáját o az értékorientált gyermeki személyiség formálása, o az egyéni tanulási utak megtervezése, o a pályaorientáció és felkészítés javítása, o a munkaerı-piaci kínálat feltárása, o az eredményes munkavállalói magatartáshoz tartozó kulcskompetenciák kialakítása irányában. 5

6 5. Alapvetı célunk Célunk a gyermekek szélesen értelmezett sajátos nevelési szükségleteinek és a partnerek igényeinek megfelelı gyógypedagógiai nevelés, oktatás és fejlesztés biztosítása. A gyermekek felkészítése a konstruktív életvezetésre. Ezen belül: Harmonikus, továbbépíthetı alapmőveltséggel bíró (kulturális eszköztudással rendelkezı) önfejlesztésre képes személyiség kialakítása; Az alapvetı emberi értékek és normák befogadását és betartását jelentı, szociálisan értékes magatartás- és tevékenységrepertoárt felmutató konstruktív életvezetés megalapozása. (Ez egyénileg kiegyensúlyozott, tartalmas, a közösség számára hasznos életvitelt jelent.) A cél súlyos esetekben lehet az egyénileg elérhetı alapmőveltségi szinttel bíró, irányított önállóságra és alkalmazkodásra képes személyiség megalapozása is. 6. Alapfeladataink Az állami gondoskodásra és kollégiumi ellátásra szoruló 6-18 éves, sajátos nevelési igényő (enyhe és középsúlyos fokban értelmi fogyatékos, gyakran társuló fogyatékossággal, képességés iskolai teljesítmény-zavarral, valamint spektrumzavarral küzdı autista) gyermekek iskoláztatása, nevelése, oktatása, fejlesztése és teljes ellátása. Minıségfejlesztés szerinti munkavégzés az intézmény mőködésének minden területén. A nevelési terv szerinti nevelımunka egységes, átfogó kezelése, tervezése és megvalósítása az iskolában, a kollégiumban és gyermekotthonban a törvényes elıírásoknak megfelelı területeken, úgymint: o személyiségfejlesztés (I. Önismeret-önfejlesztés; II. Társismeret-kapcsolattartás, III. A lelki egészség kialakítása, karbantartása, megırzése, IV. Beilleszkedés-énvédelem), kulcskompetenciák és élethosszig tartó tanulás megalapozása; o közösségfejlesztés, információs és kommunikációs kultúra fejlesztése; o szocializáció (beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdı gyermekek megsegítése); o felzárkóztatás, a tanulási nehézségek, kudarcok enyhítése sérülésspecifikus programokkal; o tehetség- és képességfejlesztés; o egészségnevelés, mindennapos testedzés; o környezettudatosságra nevelés; o a szociális hátrányok enyhítése; o a pedagógiai program végrehajtását segítı eszközök, körülmények, feltételek biztosítása; o a partneri együttmőködés megszervezése. A stratégiai célokhoz rendelt pedagógiai feladatok tevékenységek, eljárások meghatározása a nevelési programon belül történik.. 6

7 7. Nevelési Program Világos jövıképünk, küldetésünk, tisztázott alapelveink és értékrendünk által meghatározott céljaink, valamint feladatjelöléseink csak akkor lehetnek eredményt hozó mőködı pedagógiai tényezık, ha sajátos nevelési igényő gyermekeink személyiségével és valamennyi körülményével tökéletesen tisztában vagyunk, hiszen minden tevékenységünk rájuk irányul, velük kapcsolatos. Ezért készítjük el minden tanév elején a sérülésspecifikus személyiségtükröt, s a neveltségi szintfelmérést, és ezért tanulmányozzuk a gyermekek iratanyagát, körülményeit. Az egyénileg pontos személyiségrajz, az évfolyamszinten meghatározott helyzetkép és az intézményi egységek és csoportosulások áttekintése az a kiindulási alap, az a fundamentum, amelyre joggal és tudatosan építkezhetünk. Alapvetı feladatunk a Nevelési Program szerinti munka megvalósítása a következı területeken: Személyiségfejlesztés A Nemzeti köznevelési törvény értékkatalógusában kitüntetett helyet foglalnak el az emberi magatartás általános értékei és fıként a személyiségfejlesztés az iskolai nevelés feladatai szempontjából. Törekedni kell arra, hogy a gyermekekben kialakítsuk a fogékonyságot a következı értékekkel kapcsolatban: - nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális és konzervatív értékrend; - az emberiség közös értékei; - a demokrácia értékei; - európai, humán, illetve transzcendentális értékek Intézményünkben felméréseink évek óta levont tanulságai és a nevelımunkánk során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a neveltség terén gyermekeink rendkívül hátrányos helyzetbıl indulnak, mert értelmi fogyatékosságuk mellett rossz családi és mikro-szociális környezetük miatt hiányoznak életükbıl a korai szocializáció feltételei és mintái. Viselkedésük és magatartásuk szempontjából ezért probléma mutatkozik: az akarati szférában az érzelmi szférában az erkölcsi szférában a szocializáltság fokában A pályaválasztási motiváció spontán kialakulására az értelmi fogyatékosság és a rossz biopszicho-szocio-kultúrális háttér miatt növendékeinknél nem számíthatunk. Ennek kialakítása, a munkaerıpiac reális lehetıségeinek figyelembe vételével, a pályafelkészítı nevelési munka feladata. Hasonló, sıt rosszabb a helyzet a pozitív tanulási attitőd terén. A rossz elıéleti feltételeket ugyanis további nehezen leküzdhetı akadályok tetézik. 7

8 Az értelmi fogyatékosság sajátossága valamennyi pszichikus funkciót érintı sokszínő negatív eltérés (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás, érzelmi és akarati élet, viselkedés, magatartás, cselekvés stb.) mely tanulónként változó mértékő és minıségő, megmutatkozik a fejlıdés egyénileg változó ütemében, dinamikájában, várható eredményeiben. Intézményünk gyermekei személyiségének sokrétő anomáliáival a Nkt-ben meghatározott értékek közvetítésének megközelítése érdekében rendszerszerően gyógypedagógiai terápiás attitőddel kell foglalkoznunk. Továbbtanulási szándék Csak nevelı és pályafelkészítı munkánk nyomán alakul ki tanulóinkban, s ezt a szándékot a speciális szakiskolák szakmaképzési kínálatának megfelelıen tudják végzıs növendékeink realizálni. A diák- és gyermekönkormányzat Gyermekközösségünk életében a diákönkormányzat a demokratizmus, a közéletiség elsajátításának, illetve a normákhoz és érékekhez igazodó magatartás alakulásának egyik fontos terepe. Itt nyílik mód napirendjük, házirendjük, tehát a gyakorlati életvitelük igényeik szerinti alakítására. A lehetıségekkel képességeiknek és indítékaiknak megfelelıen élnek. A személyiségfejlesztés célja átfogó értelmezésben az intézmény legfontosabb pedagógiai törekvéseinek megfelelıen: A személyiség szükségleti és motivációs szférájának formálására építve az egyén szempontjából eredményes és a közösség szempontjából értékes magatartás- és tevékenységrepertoár kialakítása. A konstruktív életvezetés megalapozása a személyiség két funkcionális komponensének az ösztönzı, reguláló sajátosság-csoportnak (szokások, példaképek, meggyızıdések) és a kognitiv-szervezı-végrehajtó sajátosság-csoportnak (ismeretek, jártasságok, készségek, képességek) o a tudatos, o tervezett, közvetlen (tekintélykapcsolaton alapuló) És közvetett (kortársi kapcsolatokra alapozott) módszerekkel történı fejlesztése által történik. Felhasználandó szükségleti hierarchia Fiziológiai szükségletek (táplálkozás, pihenés, mozgás, játék) Fizikai-pszichikai szükségletek (cselekvés, tevékenység, érzelmi biztonság) Társas szükségletek (valahová tartozás, szeretet) Kompetencia szükségletek (tanulás, tudásvágy, önbecsülés, elismerés, presztízs) Személyes fejlıdés szükséglete (önmegvalósítás, önfejlesztés) 8

9 A személyiséget fejlesztendı készség- és képesség-területeihez kapcsolódó feladatok célja: 1. Az egészséges életmód szükségleteinek megerısítése A fejlesztés legfontosabb feladatai Egészséges életrend és életritmus: o táplálkozás o pihenés o aktivitás (tanulás-mővelıdés, munka, játék-zene-gyönyörködés, szórakozáskedvtelések) Rendszeres testmozgás, testedzés A higiéniai szabályok betartása (testi és mentálhigiéné) Egészségmegırzı szokások kialakítása, a rossz szokások leépítése Testi és mentális egészségkárosító tényezık elkerülése 2. Fizikális képességek fejlesztése (erı, fizikai állóképesség, ügyesség, gyorsaság, edzettség, ellenállóképesség stb.) 3. Szociális kompetencia fejlesztése (nyitottság, kommunikáció, kooperáció, konfliktuskezelés, szociális intelligencia, empátia, tolerancia, önreguláció, önfejlesztés, alkalmazkodás, konszenzuskeresés, szerep- és felelısségvállalás, a közjót szolgáló aktivitás) 4. Kognitív kompetencia fejlesztése (egész életen át tartó folyamatos tanulás igénye és képessége, az ismeretek alkalmazására való képesség, alternatív gondolkodás, kreativitás) 5. Emocionális kompetencia fejlesztése (érzelmi intelligencia, inter- és intraperszonális érzelmi tulajdonságok: elfogadni-, szeretni-, tisztelni-, megbecsülni-, elismerni-, együttérezni-, vigasztalni-, segíteni tudás, udvariasság, türelem, tapintat, humor) 6. Affektív kompetencia fejlesztése (feladattartás, feladattőrés, újrakezdés, kitartás, hierarchiatőrés, önuralom, motiváltság, akaraterı, változni és változtatni tudás) 7. Esztétikai kompetencia fejlesztése (a szép felismerése, gyönyörködés a szépben, szépségápolás, a környezet esztétikuma) 8. Életvezetési, munkavállalási és munkavégzési kompetenciák, technikák (tervezés, szervezés, ellenırzés-értékelés, becslés, döntés, irányítás, hierarchiatőrés, megbízhatóság, felelısség- és kötelességtudás, tenni akarás) 9. Viselkedés- és magatartáskultúra (reális önismeret és önértékelés, mások korlátozása nélküli önmegvalósítás, önérvényesítés) A feladat gyakorlati megvalósításának kidolgozott programjai, területei o Önálló terápiás tantárgy keretében minden évfolyamon heti 1 délelıtti órában és heti 1 délutáni foglalkozáson. A tantárgy neve: Komplex személyiség- és magatartásfejlesztı program, amely intézményünk saját programja, helyi specialitása, hiszen nevelıtestületünk egyik tanára alkotta meg és eddig használt tantervünknek az Officina Bonának részeként évek óta minden évfolyamunkon eredményesen alkalmazzuk. A gondosan kidolgozott terápiás tantervet választott kerettantervünk helyi implementációjaként és Pedagógiai Programunk Nevelési tervünknek személyiségfejlesztésre irányuló tartalmaként az eddigiekhez hasonló módon a jövıben is alkalmazni fogjuk. (Ld. a teljes programot az Officina Bona kiadvány idegen nyelvi programmal egybefőzött kötetében.) (Továbbiakban: Komplex Program) A feladat megoldását jelentı moduljai: I. modul: Önismeret önfejlesztés II. modul: Társismeret kapcsolatfejlesztés III. modul: A lelki egészség kialakítása, karbantartása, megırzése IV. modulból: Beilleszkedés Énvédelem 9

10 o o o o o Tantárgytervi keretben Testnevelés-sport Gyógytestnevelés(-úszás) Informatika Tantárgyakba épített témakörökben Integrált tantárgyak témakörei Dráma Tánc Mozgókép-kultúra, médiaismeret Könyvtárhasználat Tantárgyközi területek témaköreiben Énkép, önismeret Hon- és népismeret (Egyetemes kultúra, európai azonosságtudat) Környezeti nevelés, természet- és környezetvédelem Kommunikációs és információs kultúra A tanulás tanítása Egészséges életmód, testi-lelki egészség, egészségnevelés Felkészülés a felnıtt lét szerepeire Szakkörök, diákkörök, sportkör tömegsport és klubok keretében (pl. állampolgári jogok gyakorlására felkészítı program) Házi és napirendi keretben a nevelık nevelési programjai, a gyermekfelügyelık, pedagógiai asszisztensek tervei és tevékenységszervezı munkája alapján (pl. családi életre és szexuális kultúrára felkészítı program). Az intézmény egészére vonatkozó gyógypedagógiai fejlesztési alapelvek, célok, feladatok elfogadása és egységes kezelése a követelmények szintjén az iskola, a kollégium és a gyermekotthon napi pedagógiai gyakorlatában realizálódik. A feladatok sikeres megvalósítását szolgáló konkrét, 1 évre, vagy hosszabb távra szóló döntések konszenzuson nyugvó meghozatala a következıket illetıen: o A feladatok realizálásához tartozó pedagógiai megoldások megválasztása Pl. hol (mely tantárgyon belül) és milyen terjedelemben kapjon helyet a: könyvtárhasználat mozgókép- és médiaismeret tánc dráma hon- és népismeret erkölcstan (etika) egészségnevelés, elsısegély-nyújtási alapismeretek környezeti nevelés vagy melyik nevelési programba építhetı be a tantárgyközi kommunikáció a tanulás tanítása egészséges életmód természet- és környezetvédelem hon- és népismeret nemzetközi együttmőködés o Feladatelosztás, lebontás- és vállalás, a felelısség delegálása Pl. milyen területeken lesz nívócsoportos felzárkóztatás, melyiket ki végzi o Munkaköri kompetenciakijelölés 10

11 Pl. a felzárkóztató fejlesztés eredményességének eldöntésében mire terjed ki a felzárkóztató és mire a szaktanár kompetenciája o Eljárásrendi szabályozás Pl. a felzárkóztatás kezdésének, befejezésének vagy folytatásának szükségességérıl, eredményeirıl kinek és mikor tartozik be- és elszámolással a nívócsoport vezetıje, s a munkát hogyan dokumentálja o Szervezési megoldások számbavétele és megosztása Pl. milyen módon és mely osztályok tanulóiból alakítsa ki a vezetı a nívócsoportot: - hol, mikor és milyen gyakorisággal mőködtesse, - a diák- és gyermekotthon területén ki és milyen formában segíti vagy folytatja ezt a munkát, o Az intézmény egészét, a tanulók vagy dolgozók munkáját érintı elemzések, értékelések, döntések meghozatalának rendje Pl. profilmódosítás, a Pedagógiai Program beválásának felülvizsgálata, a minıségbiztosítás és minıségfejlesztés körébe tartozó döntések stb. A nevelıtestület tagjai a nevelı-oktató munka egyes feladatainak konkrét megvalósításában, mind a módszerek, mind az eszközök megválasztásában teljes szakmai autonómiával dolgoznak. Közösségfejlesztés A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok célja átfogó értelmezésben a konstruktív életvezetés magatartás- és tevékenységrepertoárjához tartozóan a társas szükségleteket ösztönzı sajátosságcsoportok megerısítése az ezek mőködtetéséhez tartozó kognitív-, szervezı-, végrehajtó sajátosságcsoportok fejlesztése A fejlesztés legfontosabb feladatai A harmonikus társkapcsolatok kialakításához és fenntartásához szükséges tulajdonságok számbavétele, mozgósítása, mőködtetése A tartalmas emberi kapcsolatok létrejöttéhez szükséges önismereti tartalmak társismereti tartalmak kapcsolatfejlesztési tartalmak élményszerő feltárása, és tevékenységekbe ágyazása (tevékenységrepertoár formálása) Az egyén és a közösség jó együttmőködéséhez szükséges szabályzók megismertetése (erkölcs, norma, szabály, jog, törvény), a szabálykövetı magatartás gyakorlása élethelyzetekben és játékokban A destruktív megnyilvánulások leépítése Felelıs állampolgárrá nevelés, a jogok és kötelességek harmonizálása Felelıs munkavállalóvá nevelés: a jó munkatársi, beosztotti, vezetıi kapcsolatok és munkavégzési szokások, a csoportban dolgozás és a kooperációs technikák anticipálása, szituációs helyzetgyakorlatokban való alkalmazása A konfliktuskezelés, stressz-kezelés és konszenzus keresés technikáinak elsajátíttatása A beteg, sérült, fogyatékos, idıs embertársak iránti segítı magatartás kialakítása A negatív társadalmi jelenségek, s az ifjúsági szubkultúra hatásainak ellentételezése a nem -et mondás és a helyes döntéshozatal gyakorlása 11

12 A környezetbıl származó megterhelések és ártalmak csökkentésére szolgáló prevenciós programok mőködtetése A feladat gyakorlati megvalósításának kidolgozott programjai, területei, módszerei o o o o o Önálló terápiás tantárgy keretében (Komplex Program) minden évfolyamon heti egy délelıtti órában és heti egy délutáni foglalkozáson. A feladat megoldását jelentı kiemelten fontos modulok: II. modul: Társismeret-kapcsolatfejlesztés IV.modulból: a Beilleszkedés Énvédelem témaköre Tantárgyi keretben valamennyi tantárgy, csoport- és projektmunkát igénylı óráin, versenyein különös tekintettel az életvitel és gyakorlati ismeretek, informatika tantárgyakra. Tantárgyakba épített témakörökben Integrált tantárgyak témakörei: Dráma - Tánc Mozgóképkultúra, médiaismeret Könyvtárhasználat Tantárgyközi területek témakörei Kommunikáció A tanulás tanítása Egészséges életmód (stresszkezelés, drogprevenció) Természet- és környezetvédelem Hon- és népismeret Szakkörök, diákkörök, sportkör- és tömegsport, klubok keretében Házi- és napirendi keretben a nevelık nevelési programja, a gyermekfelügyelık és pedagógiai asszisztensek tervei és tevékenységszervezı munkája alapján: szociális problémamegoldást fejlesztı gyakorlatok társismereti és kapcsolatfejlesztési tréning a Zsolnai-módszer alapján pantomim terápia mozgás- és gesztusterápia testbeszéd a családi életre felkészítı program gyakorlatai a joggyakorlók körének konkrét ügyintézési tematikája drogprevenciós programok közös természet- és környezetvédelmi tevékenységek (madáretetés, növényápolás, természetjárás, szelektív hulladékgyőjtés, stb.) mőemlékvédelmi tevékenységek (pl. óbudai romok környékén a környezetszennyezés felszámolása) a hagyományos ünnepek, jeles napok közös megünneplése (lásd: Pedagógiai Program és Szakmai Program) csoportos és plenáris értékelések (otthongyőlés), DÖK rendezvénnyel ismerkedés a népi hangszerekkel, népzenével, néptánccal, romafolklórral közös zenélés, tánc és éneklés formájában a népszokások megjelenítése dramatikus játékokkal népi mesterségek megismerése, elsajátítása játszóházakban, vásárokon 12

13 o A konstruktív ön- és közösségfejlesztı életre nevelésnek 2 módszerét alkalmazhatjuk: közvetlen módszerei tekintélykapcsolaton alapuló módszer szokásformálás követeléssel gyakoroltatással segítségadással ellenırzéssel magatartási tevékenységi modellek közvetítése elbeszéléssel modellértékő személyek bemutatásával mőalkotás bemutatásával személyes példaadással meggyızıdés formálása elıadással, magyarázattal, beszélgetéssel, a gyermekek önálló elemzı munkájával közvetett módszer kortárs csoportokhoz kapcsolódó, közösségi tevékenységen alapuló módszer a közösségi tevékenység nevelı hatású megszervezése (pl. kirándulás, táborozás) a kortársi interakciók irányítása speciális feltételek: információs és értékelı fórumok perspektívák hagyományok közvetett gyakorlás tevékenységformái: önkormányzati tevékenység fizikai munkatevékenység tanulmányi tevékenység közvetett gyakorlás módjai: megbízás munkatárssá avatás a közösség feladataiból való részeltetés a szükségesség megéreztetése közös célnak alárendelni tudás cselekvés általi tanulás minden tag részvétele permanens gyakorlás modellek közvetítésének módja a nevelı személyes részvétele a tevékenységben a pozitív egyéni és csoportos minták kiemelése a nevelı által szolgáltatott érvek, bizonyítékok meggyızı interakciók vitával 13

14 A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Szőrés, diagnosztizálás alapja a gyermek teljes iratanyagának áttanulmányozása, a gyermek megnyilvánulásainak és magatartásának gondos megfigyelése a különféle élethelyzetekben a súlyos esetek pszichológiai kivizsgáltatása, szakvélemény kérése. a tanulási alkalmasság megítéléséhez szükséges pszichikus funkciók vizsgálata: - vizuális információk sorba rendezése, szekventálása - auditív információk pontos észlelése - hangok helyes egymásutániságának felismerése - szem-kéz összerendezett mozgása, keresztcsatornák együttmőködése - kb. 10 perces figyelemkoncentráció a tapasztalatok egyeztetett elemzése a gyermekekkel foglalkozók team megbeszélésével (osztályfınök, nevelıtanár, pedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelı, fejlesztı pedagógus), a megoldásra vonatkozó feladatok felelıseinek megjelölésével, a végzett munka eredményének írásos beszámolóba történı rögzítésével; az alacsonyabb tanulás teljesítmény mutatók, a részképesség- és magatartási zavarokkal, valamint tanulási nehézséggel és személyiségbeli anomáliákkal küzdı tanulók körének megállapítása. A fejlesztés célja boldog, egészséges, erkölcsös személyiség megalapozása. Ehhez szükséges: Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség. Az idegrendszer egészséges fejlıdésének biztosítása. A mozgás, az érzelmi élet, a beszéd és az érzékszervek megfelelı fejlesztése. Prevenció, reedukáció. A részképesség zavarok megszüntetése érdekében szükséges továbbá a: - figyelem-, viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése, valamint - az egészséges mőködés kialakulásához a korrekció és kompenzálás igénybevétele. Az iskolai elvárásoknak való megfeleltetés céljából az ismeretbıvítés a tanulni tudás és a kompetenciák fejlıdésének elısegítése. A megvalósítás módozatai: a szakmai nap fórumának nyilvánossága elıtti megbeszélés, különös figyelemmel a magatartási-beilleszkedési anomália mibenlétének, tünettanának, oki hátterének feltárására javaslattétel a nehézségek csökkentésére egyeztetett pedagógiai stratégia kialakítása a nehézségek felszámolására helyi megoldás esetén külsı segítség mibenlétének megbeszélése, igénybevételének megszervezése A megvalósításban együttmőködhetnek a segítı szakemberek A tanuló diagnózisának, illetve a speciális megoldás szükségleteinek megfelelıen: orvos-szakorvos-egészségügyi szakemberek pszichológus-magatartásterapeuta (Mentálhigiénés Központ) fejlesztı pedagógus gyógypedagógus-szaktanár szabadidı szervezı népmővelı 14

15 mentálpedagógus (drog- és alkoholprevenció) logopédus gyógytornász- testnevelı konduktor szurdo-, tiflo-, szomato- és oligophrén szakos pedagógus edzı-sportszakember a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgálat szakemberei a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs családgondozó utógondozó rendır - nyomozó kortárs csoportok Az együttmőködés kortárs csoportokkal vagy a csoportba tartozó kortársakkal az adott terápiás hely szervezési feltételeinek megfelelıen történik. Kapcsolda program keretén belül közös megmozdulásokon való részvétel. A fejlesztés speciális programjainak meghatározása. A probléma oka és sajátossága szerinti individuális elbírálás alapján veszik igénybe a gyermekek a fejlesztési lehetıségeket, a speciális programokat: általában kis létszámú csoportos szervezésben esetenként egyénileg. A Komplex személyiség- és magatartásfejlesztı program alkalmazása. Gyógyászati segédeszköz használatának megtanítása: testi, érzékszervi sérültség esetén pl. szemüveg, sornagyító, hallókészülék Beszédjavítás Dyslexia-dysgraphia-dysphasia terápia Dyscalculia részképesség-kiesés esetén Gyógytestnevelés - mozgásfejlesztés Szenzomotoros koordinációt fejlesztı terápia Perceptuomotoros fejlesztés Pszichomotoros fejlesztés Syndelar program Képzımővészeti- pedagógiai terápia pedagógiai eszközökkel Játékterápia megközelíthetı magatar- Speciális célú kirándulások, táborok, tás és beilleszkedési nea kulturális integrációt segítı megmozdulások hézség esetén Intézményi rendezvények, intézményközi Versenyek (Tanulmányi, Szavaló, Sportvers.) Magatartásterápia pszichológusi, illetve orvosi közre- Pszichoterápia pszichológiai foglalkozások mőködést igénylı súlyosabb ese- Drog- és alkoholprevenció tekben Relaxációs módszerek Tanulmányozásra ajánlható Kozák András köznevelési szakértı Adaptálható tartalmi elemek a pedagógiai program átalakításához címő munkája, amelyet nem SNI-s gyermekek számára készített. 15

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Iskolai egészségfejlesztés

Iskolai egészségfejlesztés Iskolai egészségfejlesztés Dr. Simich Rita (OEFI, Életciklus Osztály) 2010. március 11. Egy hatékony iskolai egészségnevelési program az egyik legköltséghatékonyabb beruházás, amit egy nép (állam) csak

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 1.Elméleti háttér A Berzsenyi Dániel Gimnázium egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

Somogyiné Laczkó Mariann

Somogyiné Laczkó Mariann Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167 EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Készítette: Hellnerné Nádor Ildikó Somogyiné Laczkó Mariann 2004 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

EGÉSZSÉGES ÉLETVITEL KIALAKÍTÁSA AZ ÖKOISKOLÁBAN

EGÉSZSÉGES ÉLETVITEL KIALAKÍTÁSA AZ ÖKOISKOLÁBAN EGÉSZSÉGES ÉLETVITEL KIALAKÍTÁSA AZ ÖKOISKOLÁBAN című modellprogram bemutatása ALSÓ TAGOZAT Dr. Tárkányi Ferenc Tiborné intézményvezető Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz)

2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz) 2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz) Szempont Terület Aspektus 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. "A jövőútjai... 14." Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17.

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. A jövőútjai... 14. Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17. Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest 1 2 Ahonnan indultunk Filozófiánk: Az iskola mindenkié, mindenki találja meg az érdeklıdésének megfelelı területet, az önmegvalósítás

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek. Kaposi József Szolnok, 2012. február 15.

Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek. Kaposi József Szolnok, 2012. február 15. Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek Kaposi József Szolnok, 2012. február 15. A Nat törvényi háttere Nemzeti alaptanterv biztosítja: az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı Kollégák! Tisztelt Óvodapedagógus-jelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy megismerhessék a komplex

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A szív-érrendszeri prevenció és az Új Magyarország Fejlesztési Terv. Dr. Sági Zsolt igazgató NFÜ HEP IH

A szív-érrendszeri prevenció és az Új Magyarország Fejlesztési Terv. Dr. Sági Zsolt igazgató NFÜ HEP IH A szív-érrendszeri prevenció és az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dr. Sági Zsolt igazgató NFÜ HEP IH ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés Társadalmi megújulás Környezeti és energetikai

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261

Kuruc Utcai Óvoda Debrecen. E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Kuruc Utcai Óvoda Debrecen E-mail: postmaster@kurucovi.t-online.hu Telefon: 52 / 415-261 Egész életünkön át nem tanulunk annyit és olyan rövid idı alatt, mint születésünktıl az iskolakezdésig tartó idıszakban

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS OKTATÁS A SPORTBAN SPORT AZ OKTATÁSBAN II. SZAKMAI KONFERENCIA ELTE Kihívások az új köznevelési és felsőoktatási törvény koncepciói alapján

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI A nevelési és oktatási intézmények - és ifjúságvédelmi feladatait: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és módosításai, az iskolák működését

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Beszámoló a szak-és szakmai szolgáltatás munkájáról 2011/12. tanév I. félév Személyi feltételek Fıállású szakszolgálati munkatársak: 2 fı logopédus Kiskırös 1 fı logopédus Kalocsa 1 fı korai fejlesztı

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

ÚÁMIPSZ Erkel Ferenc Tagintézménye 4244 Újfehértó Kodály Zoltán út 1.

ÚÁMIPSZ Erkel Ferenc Tagintézménye 4244 Újfehértó Kodály Zoltán út 1. Projektterv A projekt leírása A projekt címe : Játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét A projekt írója és megvalósítója: Rubóczkiné Nagy Marianna A projektben résztvevık köre, száma: tanulók 33

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. 1 Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

Egészségnevelési program

Egészségnevelési program V. melléklet 1. Elméleti háttér Egészségnevelési program A Szent Mór Iskolaközpont egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül, mely szerint az egészségfejlesztő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben