IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1."

Átírás

1 IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

2 2 Tartalomjegyzék Bevezetés Nevelési Program Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei eljárásai Személyiségfejlesztés Egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Közösségfejlesztés A pedagógus helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Az iskolaváltás, valamint a tanuló felvételének átvételének szabályai Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Projektoktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei A tanulók fizikai állapotának mérése... 35

3 Az iskola egészségnevelési és környezetnevelési elvei A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elve Az iskola jutalmazási és büntetési keretei Mérések... 44

4 4 Gyermekeink a magyarság holnapját fogják építeni, de azt nem építhetik a levegőbe, hanem a tegnap, a tegnapelőtt az őseink által összehordott kövekre (Kodály Zoltán) Bevezetés Az Izbégi Általános Iskolának a maga szellemiségét kell felépítenie. Azokat az értékrendeket, amelyeket fontosnak tartunk, és át kívánunk örökíteni a felnövekvő nemzedékre, meg kell fogalmaznunk, és el kell fogadtatnunk tanítványainkkal. Szeretnénk értékké tenni a műveltséget, a hazaszeretetet, a humánumot, az egészséget, a környezetvédelmét, a test harmonikus fejlesztését, a népi hagyományok őrzését. Minden gyerek más, összetett személyiség a maga értékeivel, problémáival együtt. Mindkét oldal feltárása és megismerése közvetlen, őszinte, megértő kapcsolatot kíván meg. Feltétel az önismeret, az önbecsülés kialakítása és a nyitottság kiépítése. A pedagógus a praktikus ismeretek átadása mellett az egyetemes emberi értékek megismertetésével, segíthet tanítványainak. Ezek együttesen hatnak a tudás, az ismeretek megszerzésére, a képességek fejlesztésére. A célok megvalósítása nyitott, rugalmasan reagáló iskolát, pozitív beállítottságú, kellő szakmai, pedagógiai és emberi önbecsüléssel rendelkező pedagógusokat feltételez, akik képesek a másik emberre való odafigyelésre, az egymás iránti tiszteletre és megfelelő az együttműködési képességük. Figyelembe kell venni a meglévő gondokat és az új kihívásokat is, amikre meg kell találni a megoldásokat, hogy a lehető legjobb eredményeket érhessük el.

5 5 1. Nevelési Program 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei eljárásai. Cél Feladat Eszköz Eljárás Módszerek Sikerkritérium 1. Szilárd alapműveltség nyújtása. Ismeretközvetítés Ismeretátadás. Tanári tevékenységek színesítése, módszergazdagság, tanórán kívüli tevékenységek, szemléltetés, szakkörök Egyéni fejlesztés differenciálás csoportmunka ösztönzés. A tanulók aktív részvétele. A továbbtanulási szándék megvalósulása. 2. A kreatív gondolkodás megalapozása. Értékközvetítés, érték- átadás. Kutatómunka, felfedező ismeretszerzés, versenyeken való részvétel, emelt szintű oktatás. Differenciálás, egyéni fejlesztés, kiselőadások, tények, jelenségek bemutatása és az internet. A tanulók többségének a részvétele a versenyeken, kutató munkákban. - lényegkiemelés 3. A tanulási stratégiák elsajátíttatása. A tanulási technikák bemutatása. - óravázlatok készítése - sorrendiség meghatározása Kooperatív tanulási módszer, differenciálás, beszélgetések, viták. A tanulók aktív részvétele. Pozitív tükröződése az érdemjegyekben. 4. A pedagógiai munka színvonalának az emelése. Módszertani kultúra bővítése. Angol-matematika nívócsoportos bontás. Művészeti zenei fejlesztés. Fejlesztés, szakmai továbbképzések, bemutató órák. Teljesítmény vizsgálatok, nyelvi és matematikaoktatás erősítése. 5. A tehetségek felkarolása, megtartása, túlzott hátrányok csökkentésére való törekvés. Folytatnunk kell az értékek közvetítését, átadását. Tanári tevékenységek. zeneiskola, sportkör. Differenciáló önálló munka, egyéni fejlesztés, emeltszint, internet. A tanulók sikereket érjenek el a különböző tanulmányi versenyeken, pályázatokon. 6. Környezettudatos magatartás kialakítása. Ökoiskolai vállalások Folytatnunk kell környezetünk építésétszépítését. Színterei: osztályfőnöki, természetismereti, technikai nevelés Szakkörök, tanórák, kirándulások, városi megmozdulások. Úszásoktatás Egyéni fejlesztés, csoportmunka, a nevelő személyes példája. A tanulók többségének a részvétele az iskolán kívüli megmozdulásokon. 7. Hagyományőrzés Közös ünnepek szervezése, csillagszóró, művészeti nap, egészségnevelési hét, népdalverseny, skanzeni napok megszervezése. Iskolanapok szervezése, kirándulás, játszóház, kézműves foglalkozások. Csoportmunka, differenciálás, követendő egyéni és csoportos minták bemutatása. Belső igény kialakulása a hagyományok ápolására és az egészséges életmódra.

6 6 8. Szabadidős tevékenység fejlesztése. A szabadidő hasznos eltöltésére irányuló rendezvények folytatása. Játszóház, könyvtári órák, sportrendezvények, diákönkormányzati rendezvények, hangversenyek, fakultációk. Csoport munka, közösségi tevékenységek, a nevelő személyes példája. A gyerekek részvétele a rendezvényeken. 9. Testileg, szellemileg egészséges nemzedék nevelése. Folytatnunk kell a testi és lelki nevelés színtereinek erősítését, testnevelés, sport, osztályfőnöki nevelés feladat. Tanórán kívüli tevékenységek: szakkörök, kirándulások, iskolán kívüli tevékenységek. Egyéni beszélgetés, fejlesztés, csoportmunka, differenciálás. Előadás gyűjtőmunka, A tanulók többségének a részvétele az egészségnevelési, sport programokon. A mindennapi életben az egészséges filmklub. életmód alkalmazása. Kiemelt feladatok: a projektoktatás keretén belül művészetoktatás, hagyományőrzés, képzőművészeti nap, kihívás napjának megvalósulása, mely szervesen illeszkedik a helyi tanterv tananyagához. Környezettudatos életvezetésre nevelés. Az oktatást segítő technikai eszközök széleskörű alkalmazása. Kulcskompetenciák fejlesztése (pl. anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai) A kommunikációs képességek fejlesztését, az anyanyelvi kultúra ápolását szolgálják: Szavalóversenyek Mesemondó versenyek a Magyar Kultúra Napjának megünneplése Ünnepi műsorok készítése, előadása Az idegen nyelvek magasabb szintű oktatását segíti elő, hogy angol nyelvből emeltszintű oktatást vezettünk be ötödik osztálytól lehetőség szerint tanulmányutak szervezése angol, német nyelvterületre levelező versenyek házi versenyek Az egészséges életmódra nevelést, az edzettség, állóképesség javítását szolgálják: különböző sportágakban szervezett házibajnokságok gyalogtúrák úszásoktatás az osztályközösségek kirándulásai játszóházi programok Kihívás napja A felelős környezeti magatartás formálása érdekében öko-munkacsoportot hoztunk létre, melynek feladata a szelektív hulladékgyűjtés, téli madáretetés, versenyek szervezése.

7 7 Megtisztítjuk az iskola tágabb környezetét is. Felelősek vagyunk a Bükkös-patak kijelölt szakaszáért. Növényekkel ültetjük be udvarainkat, és rendszeresen ápoljuk azokat Személyiségfejlesztés A személyiségfejlesztés általános nevelési feladat, amely a tanuló életkori és egyéni jellemzőinek megismerése alapján, tervszerűen kialakított nevelési rendszerrel történik, amely az iskolai nevelési-oktatási célokból közvetlenül következik. Lényeges, hogy a pedagógus a gyermekben ne csak a szociális környezet tükörképét lássa, ne csak a tehetséget vagy annak biológiai korlátait vegye észre, hanem az alakítható személyiséget is, aki magában hordozza fejleszthető képességeit, aki nem csak elfogad, hanem elutasít is. A változatos arculatot mutató ifjú emberekhez a megfelelő módszereket megtalálva lehet kibontakoztatni, fejleszteni a személyiségükben rejlő lehetőségeket. Az iskola felhasználja a tanórai és tanórán kívüli lehetőségeket, a direkt és indirekt módszereket. A pedagógiai folyamat szerves része minden olyan foglalkozás, amely hagyományaival, tevékenységével segíti a tanuló személyiségének fejlődését. Az értelmi, érzelmi, esztétikai és testi nevelés területén a személyiségfejlődést segítő feladatok és az ehhez kapcsolódó eszközök a következők: Értelmi nevelés: alapvető, tudományos igényességű, konvertálható tudásanyag átadása verbális és metakommunikációs képességek fejlesztése emlékezet, megfigyelőképesség és kreatív gondolkodásmód fejlesztése a magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők problémáinak enyhítése a helyes tanulási, önművelési stratégia megtanulása az anyanyelvi kultúra fejlesztése, a magyar nyelv megbecsülése nemzeti kultúránk hagyományainak ápolása egészséges magyarságtudat kialakítása Környezettudatos életvezetésre nevelés Eszközök, színterei: A tanórák, az iskolai ünnepélyek, iskolai megmozdulások (sportversenyek, környezetvédelem, egészségvédelem, hagyományőrzés). Szentendrei múzeumok látogatása. Osztálykirándulások, erdei iskolai programok, az ország értékeinek megismerése, felfedezése. Szavalóversenyek, népdalverseny, mesemondó verseny, táncház, skanzeni programok. Érzelmi, akarati nevelés: helyes önismeret, reális önértékelés, megbízhatóság kialakítása döntésképesség alapozása

8 8 pozitív gondolkodásmód elsajátíttatása, a különbözőségek elfogadása Eszközök, színterei: Tanórák, művészeti órák, zenei, képzőművészeti, sportversenyek, vetélkedők. Osztályfőnöki órák, etika, játszóházi programok, sportfoglalkozások. Esztétikai nevelés: a szépérzék kialakítása, valamint a szűkebb és tágabb környezetre vonatkozó alkalmazása (munka, otthon, iskola, természet) felkészítés a harmonikus családi életre a művészet és a valóság szépségeinek megmutatása, ezek önálló megtalálása igényesség kialakítása a környezet megóvása Eszközök, színterei: Környezetvédelmi megmozdulások, iskolai dekorációs- és aszfaltrajzverseny, túrák, országjárás, stb. Művészeti nap, népzenei verseny Egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az iskolai egészségvédelemnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést, tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, s ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységben alapozódhassanak meg Az egészségfejlesztés iskolai feladatai Az egészségnevelési program céljainak megvalósítása, az alsó és a felső tagozatos nevelés oktatás területén, az alábbi színtereken jelenik meg Tanórákon Környezet, technika, biológia, természetismeret, földrajz órák helyi tantervébe beépültek, és nagy hangsúlyt kapnak a következő témák Egészségfejlesztés Fogyasztóvédelem Környezetvédelem Közlekedésre nevelés

9 9 Társadalmi bűnmegelőzés Áldozattá válás Erőszakmentes konfliktuskezelés Osztályfőnöki órák programjai alternatívát nyújtanak, hogyan éljünk egészségesen, örömtelien, mihez nyúljunk a káros szenvedélyek helyett. A program témakörei: Önismeret Önbizalom Beilleszkedés, közösség kialakítása Pozitív önértékelés, önmagam elfogadása A pubertáskor változásai Egészséges táplálkozás, táplálkozási zavarok (fogyókúra, testépítés) Dohányzás Alkohol Drog Környezet- és zajvédelem Fenntartható élet, fenntartható társadalom ismérvei, valamint a megteremtésének feltételei, feladatai Mentálhigiéné Rendszeres testmozgás Szexualitás Szabadidő eltöltése Konfliktuskezelés Agressziókezelés Szorongások, félelmek oldása, kezelése Dönteni tudás, NEM kimondása Fertőző betegségek (AIDS, Hepatitis)

10 10 Egészségmegőrző magatartás: megfelelő táplálkozás, testmozgás, pihenés, személyes higiéné Betegségek pszichés tényezői: stressz, idegesség Családtervezés Az egészség, mint érték Betegség fogalma Daganatos betegségek megelőzése, szűrővizsgálatok Tanórán kívül Diák Sportkör (DSK) A gyermekek igényei szerint délutánonként. A legkülönbözőbb foglalkozásokat látogathatják a gyermekek: Labdarúgás Kézilabda Kosárlabda Úszás Napközi, Játszóház sportfoglalkozásai, előadások, vetélkedők szervezése a táplálkozás, tisztálkodás, egészséges életmód témakörében. Kihívás Napja, ill. az Egészségnevelési Hét, melynek keretein belül különböző előadók tartanak folyamatosan ismeretterjesztő foglalkozásokat a legkülönbözőbb témakörökben, kapcsolódva az osztályfőnöki órák témaköreihez is: Egészséges táplálkozás Mentálhigiéné Dohányzás Drog Alkohol Kozmetika Tudatos életvezetés, tudatos vásárlás

11 11 Tájékoztató fórumok Prevenciós szűrővizsgálatok a programban résztvevő diákok, szülők és tanárok körében (talp, gerinc, allergia, szem,fog stb.) szűrővizsgálatok szervezése. A kiszűrt problémás eseteket a megfelelő szakemberekhez irányítjuk. Pályázati kiírások, kiállítások Az egészségnevelés témaköreihez kapcsolódóan a tanév során folyamatosan részt veszünk. Környezetvédelmi versenyünk A tanév elejétől a végéig tart, melyben az elméleti feladatlapok kitöltése, zöld ünnepekkel kapcsolatos plakátverseny, az iskola területének gondozása (pl. Madarak és Fák napja) szerepel. A Tankerületre kiterjesztve tartunk iskolánkban elméleti és gyakorlati tudást igénylő vetélkedőt felső tagozatos gyerekeknek. Egészségügyi ellátás: helyben történik iskolaorvos és védőnő vezetésével. Iskolafogászat: a szűrővizsgálat évente egy alkalommal a szabadidő terhére történik Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül osztályfőnöki, biológia, technika és testnevelés órákon a délutáni csoportfoglalkozásokon, versenyekre való felkészítéseken valósul meg. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: A diákok elsősegély-ismereti és egészségvédelmi tudásának fejlesztése. Az elsősegélynyújtás célja a beteg, sérült állapotának a rögzítése, és a további romlás megakadályozása. Az időben elvégzett és szakszerű elsősegély sorsdöntő lehet a beteg sorsára nézve. A korszerű ismeretek elsajátítása része az egészségkultúrának, és nemcsak humánus cselekvés, hanem törvénybe iktatott kötelességünk is. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 1.Biológia, testnevelés, technika órákon szaktanárok jelenlétében. 2. Védőnő felkérése alapján, osztályfőnöki órákon. 3. Elsősegélynyújtó versenyeken való részvétellel Közösségfejlesztés Célunk, hogy a tanuló teljes életet éljen az iskolai közösségben, alkalmazkodva a megfogalmazott és elvárt értékekhez, magatartásszabályokhoz és viselkedésmintákhoz. Iskolánk arra törekszik, hogy ezt a lehető legjobban megoldja.

12 12 Feladatok: a közösség egyéni arculatának kialakítása, a közösséghez tartozás élményének erősítése, hagyományok kialakítása és ápolása, a közösségi viselkedési normák elfogadása, az állampolgári ismeretek megszerzése, csoportos érdekképviselet, a közösségi élet zavarainak feldolgozása, konszenzusra törekvés, egymás elveinek tisztelete, kulturált vitakészség kialakítása, fejlesztése, a társadalmi szerepek és a hozzájuk kapcsolódó kommunikáció megtanulása. Eszközök, eljárások: diákfórumok, diákönkormányzati programok osztályközösségek, szakköri csoportok, diákönkormányzat működtetése több osztályból szerveződő csoportok (fakultáció, tanulószoba, napközi), csoportos szervezésű programok (játszóház), tanulmányi kirándulások, iskolai vetélkedők, hagyományos közösségformáló programjaink: karácsonyi műsorok, ünnepi műsorok, erdei iskola, nyári táborok. (pályázati, szülői/tanulói támogatással) az oktatási területhez kapcsolódó kulturális csoportok sportkör, szakkör, érdeklődési körök alapján szerveződő csoportok), egyéb szabadidős programok, játszóház, iskolaotthon osztályfőnöki órák keretein belül szituációs játékok, konfliktushelyzetek feldolgozása 1.5. A pedagógus helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,

13 13 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység tevékenység A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai Magatartászavarról akkor beszélünk, ha a viselkedés az életkornak megfelelő szociális elvárásokat durván áthágja.

14 14 Az ilyen gyermekek és fiatalok értelmi fejlettsége nem tér el a korosztálya átlagától, de a felnőttekhez és/vagy a kortársakhoz való viszonyában zavar van. Ezek a fiatalok általában beilleszkedési problémákkal küzdenek, gyakran az élet minden területén. Önértékelésük alacsony, kommunikációs-, konfliktuskezelő- és problémamegoldó készségük rossz. Okai: a hiperaktivitás, a figyelem, a motorium együttes zavara. A gyermekek kognitív funkcióinak zavarai, beszéd és kommunikációs zavar, szorongás, hangulati rendellenességek, idegrendszeri problémák. Cél: A beilleszkedési, magatartási zavar okainak feltárása, megszüntetése, vagy legalább hatásainak csökkentése a lehetőségekhez mérten. Helyzetelemzés: Tanítványaink egyre érzékenyebbek, sérülékenyebbek, nehezen tudnak beilleszkedni az őket körülvevő világba. Az iskola tanulóinak 7-8%-a küzd magatartászavarral, beilleszkedési nehézséggel. Feladatok: a hiteles, őszinte kommunikáció és a következetes nevelés (egyéni bánásmód, egyéni fejlesztés), a tanulók sikerélményhez juttatása, a tanulók kommunikációs készségének fejlesztése, a tanulók konfliktuskezelő- és problémamegoldó készségének fejlesztése, az empátia és a toleranciakészség fejlesztése. színes és hasznos szabadidő szervezése őszinte problémafelvetés a szülők felé Módszerek és eljárások: A szaktanárok jelzése alapján az osztályfőnök ismerteti az ifjúságvédelmi felelőssel a tanuló magatartásváltozásának, magatartászavarának, beilleszkedési problémájának tényét. A tanuló családi hátterét legjobban ismerő osztályfőnök, a szaktanár és az ifjúságvédelmi felelős, pszichológus, fejlesztő pedagógus közösen megpróbálja megfogalmazni a problémákat, feltárni az okokat. A következő lépés a tanulóval való beszélgetés, amelybe célszerű bevonni azt a pedagógust, aki a tanuló "kedvenc" tanára. A gyermekkel való beszélgetés után minden esetben a szülőkkel való beszélgetés következik, amelyben az osztályfőnök ismerteti az iskolában észlelt problémákat, és felajánlja segítségét a szülőknek. Ha a tanuló magatartászavara, beilleszkedési problémája az iskolai szakemberek segítségével nem szüntethető meg, és nem is enyhíthető, akkor az ifjúságvédelmi felelős a szülőt és a diákot a Nevelési Tanácsadóhoz irányítja. Az Nevelési Tanácsadó intézmény feladata a beilleszkedési zavarokkal, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek és családjuk problémáinak feltárása, szakvélemény készítése, fejlesztő foglalkozások megszervezése a szülő és a pedagógusok bevonásával.

15 15 A beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdő fiatalok között is sokan vannak olyanok, akik rendelkeznek valamilyen pozitív adottsággal, amelyet felismerve és erősítve sokat tehetünk, hogy csökkenjen a zavar. Felmentés az értékelés alól: Az értékelés alól felmentést az a tanuló kaphat, aki a Nevelési Tanácsadó, ill. A Szakértői Rehabilitációs Bizottság véleményével rendelkezik és az intézményvezetője határozatban felmenti őt A tehetségképesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tehetséggondozás és -fejlesztés az intézményünk legfontosabb pedagógiai célkitűzése. Ennek keretében inspiráljuk és segítjük az általánosan, vagy egy-egy területen kiemelkedő képességeket mutató diákok munkáját, illetve igyekszünk megtalálni minden egyes tanulónál a fejlesztési pontokat és lehetőségeket. Fontos alapelv e vonatkozásban az, hogy elkerüljük a tanulók túlterhelését, erre ügyelni az osztályfőnök feladata. Irányításával kell a tehetséges tanulók verseny és egyéb formákban való részvételét illetően szelektálni, súlypontozni. Eszközök, eljárások: legfontosabb eszköz a színvonalas tanítási óra eszközjellegű az emeltszintű oktatás angol nyelvből, informatikából a felső évfolyamon a nívócsoportos bontás matematikából az ötödik, hatodik évfolyamon működő művészeti projektoktatás iskolánkban működő művészeti és zeneoktatás tehetséggondozó foglalkozások a tanulók ösztönzése versenyzésre, továbbtanulásra a versenyen való részvétel honorálása érdemjeggyel eszközként alkalmazzuk a jutalmazás minden formáját, elsősorban a tanévzáró ünnepségeken, a tanulmányi- és versenyeredmények nyilvános dicséretét Gyermek- és ifjúságvédelem

16 16 A gyermekvédelem minden gyermekre és fiatalra kiterjedő gondoskodás; pedagógiai-, pszichológiai-, szociális-, egészségügyi- és jogi tennivalók összessége, amelyek a gyermekek és fiatalok gondozását, ellátását, eltartását, nevelését, érdekvédelmét hivatottak biztosítani. A gyermekvédelem sokrétű, összetett, komplex tevékenység, melyet az osztályfőnökök a GYIV felelős irányításával végeznek. Célok: A gyermekek problémáinak minél korábbi szakaszban való felismerése, és minél hatékonyabb kezelése, megelőzve súlyosabbá válásukat. Készségfejlesztő módszerek alkalmazása a tanulók egészséges életmódra nevelésének folyamatában. A tanulók megterhelés- és konfliktustűrő képességének, problémamegoldó kapacitásának növelése. A tanulók egészségmegőrző szokásainak kialakítása, és a káros szenvedélyektől mentes életmód értékeit tükröző életvitel kialakítása. Helyzetelemzés a.) a tanulók A kedvezőtlen szociális, gazdasági és erkölcsi hatások, az érték- és normaválság, az egyre több családban érzékelhető életvezetési problémák miatt növekszik a feszültségszint, és csökken a feszültségtűrő képesség, ami otthon érezteti hatását Egyre nagyobb terhet hordoznak, az ún. középosztályba sorolható szülők is; gyermekeiken gyakran érzékelhető valamilyen családi helyzetromlásból kialakult neveltségi hátrány. Az előbbiek káros hatása megjelenik az iskolában a tanulók teljesítmény-, viselkedés-, és kapcsolatzavarainak formájában. Komoly gond, hogy a kortárscsoportokban felerősödtek a negatív társadalmi hatások. Ezek közvetítéséért sokan a médiát, legfőképpen a televíziót teszik felelőssé. A felnőtt szerepek próbálgatása során jellemző a szülők negatív mintáinak követése is: hibás stresszfeldolgozási módok, a dohányzás, az alkohol- vagy a gyógyszerek fogyasztása. b.) az intézmény Az iskola biztosítja a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeit, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését. Az iskola orvosi rendelőjében gyermekorvos és védőnő végzi a szűrővizsgálatokat, és oltásokat. A tanulók évi ingyenes fogászati szűrését és a szükséges fogászati ellátását iskolai fogorvos látja el. A tanulók a balesetek megelőzéséhez szükséges ismereteket a tanév első tanítási óráján sajátíthatják el (osztályfőnöki, testnevelés, kémia, fizika), illetve a különleges alkalmakhoz kapcsolódóan (osztálykirándulás) a kísérő tanártól kapják meg. Feladatok: a tanulók problémáinak felismerése, figyelemmel kísérése, a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulókkal való speciális foglalkozás, a tanulók személyiségi jogainak tiszteletben tartása, a beilleszkedési-, magatartási zavarokkal küzdő tanulók segítése,

17 17 a családdal, a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, a tanulók és a szülők információhoz juttatása, a tanulói szervezet, a diákönkormányzat segítése, egészséges életmódra nevelés, egészségfejlesztés az egészségfejlesztéshez és drogmegelőzéshez kapcsolódó témáknak a szaktantárgyak témaköreihez kapcsolása, a pályaorientáció segítése. Módszerek és eljárások: A tanév kezdetekor az iskola az ellenőrzőkönyvben értesíti a tanulókat és a szülőket a gyermek és ifjúságvédelmi felelős személyéről, továbbá arról, hogy hol és milyen időpontokban kereshető fel. Az iskola a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi az ifjúságvédelmi felelős nevét, fogadóórájának időpontját, illetve a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények címét, telefonszámát. A gyermek- és ifjúságvédelem területén legfontosabb a prevenció, a megelőzés. Ehhez szükséges a tanulók családi- és életkörülményeinek megismerése. A baráti kör feltérképezése, nyílt, őszinte kapcsolat kialakítása a tanulókkal. A tanárok, különösen az osztályfőnökök feladata, hogy felismerjék a problémákat, keressék az okokat, nyújtsanak segítséget, és jelezzék az iskola gyermekvédelmi felelősének, aki szükség esetén külső segítő szervezetekhez, intézményekhez fordul. Az osztályfőnök feladata, hogy az osztályában tanuló diákok családi helyzetét, körülményeit megismerve - a szaktanár kollégák jelzéseit is fegyelembe véve - a hátrányos helyzetű, ill. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról kimutatást készítsen, ezen feltüntetve a kiváltó okokat. Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata, hogy e felmérések alapján a hátrányos helyzetű tanulókat nyilvántartásba vegye, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése alapján javaslatot tegyen a további teendőkre. Felveszi a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel. A helyi önkormányzat Szociális Osztálya kérésére javaslatot tesz, a tanulóra igényelhető rendszeres ill. rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról. A családdal, a szülőkkel való kapcsolattartás: A gyermekvédelmi törvénynek alapvető célkitűzése, hogy a gyermek családban nevelkedjen; szüleitől kapja meg azt a segítséget, amely ahhoz szükséges, hogy iskolába járjon, és ott eredményesen tanuljon. A pedagógus a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja; a szülőket figyelmezteti, ha gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedéseket tart szükségesnek. A kapcsolattartás állandó keretei a szülői értekezletek és a szaktanári fogadóórák. Emellett, egyedi esetekben - a probléma jellegétől függően - az iskola igazgatója, az osztályfőnök, ill. a szaktanár és a szülők felveszik a kapcsolatot egymással a gyermek segítése, a probléma megoldása érdekében. A jó osztályfőnök-szülő kapcsolat egyik alapvető feltétele, hogy naprakész információkkal szolgálnak egymásnak a gyermek hiányzásáról, betegségeiről. Kapcsolatok más intézményekkel és szervezetekkel:

18 18 A veszélyeztetettség feltárása, megszüntetése és a megelőzés együttes, összehangolt tevékenység. Ezért az iskola együttműködik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó intézményekkel, személyekkel, szervezetekkel és hatóságokkal. Az iskola a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősön keresztül kapcsolatot tart: a Járási Hivatal Szociális Osztályával. a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, a Nevelési Tanácsadóval, A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok Cél: A kudarcok okainak felderítése, a tanulságok hasznosítása, a lemaradt tanulóknál a "tudáshátrány" csökkentése. Eljárások, eszközök: a megoldásra koncentráló pedagógiai beállítódás és felkészültség, a tanulás tanítása, szokások, módszerek, technikák elsajátítása, azokban a tantárgyakban, amelyekben a lemaradás nagyobb, illetve a lemaradó tanulók száma indokolja, felzárkóztató programok szervezése időszakosan, az egyéni tanulási zavarok esetén: kapcsolatfelvétel a szülővel, gondviselővel, a szaktanár egyéni segítségnyújtása, a Nevelési Tanácsadó nyújtotta lehetőségek felhasználása. Az alacsony kognitív képességű szociálisan, kulturálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek: felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. A lassabban haladó gyerekek számára egyéni bánásmódot dolgozunk ki, tanulószobai fejlesztés. Korrepetálásokat szervezünk az alapképességek fejlesztése a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás miatt. A délutáni könyvtári nyitva tartás alkalmazkodik a tanulói igényekhez A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Cél: A szociális hátrányokkal küzdő fiatalok feltérképezése, problémáinak megismerése. A felderített szociális hátrányok enyhítése, a tanulók beilleszkedésének elősegítése. HH. hátrányos helyzetű HHH. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek Feladatok: a tanulók szociális hátterének megismerése, a tanulók személyi jogainak tiszteletben tartása,

19 19 a szociális hátrányból eredő értékrendbeli zavarok leküzdése, a helyes értékrend kialakítása, a hátrányos helyzetű tanulókkal való egyéni foglalkozás, az iskolai étkeztetés-, tankönyv-, napközi ellátás biztosítása, a tanulók és a szülők információhoz juttatása, kapcsolatfelvétel, együttműködés a szakszolgáltató intézményekkel, pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon. Módszerek és eljárások: A tanárok, különösen az osztályfőnökök feladata, hogy felismerjék a problémákat, keressék az okokat, nyújtsanak segítséget, és jelezzék az iskola gyermekvédelmi felelősének, aki szükség esetén külső segítő szervezetekhez, intézményekhez fordul. Az osztályfőnök feladata, hogy az osztályában tanuló diákok családi helyzetét, körülményeit megismerve - a szaktanár kollégák jelzéseit is fegyelembe véve - a hátrányos helyzetű, ill. a veszélyeztetett tanulókról kimutatást készítsen; a szülőket információkhoz juttassa. Az iskolában a természetbeni ellátások körébe tartozik a rászoruló gyermekek tankönyvtámogatása, és az étkezési térítések díjkedvezménye. Az iskola a szociálisan rászoruló tanulókat (a helyi rendeletnek megfelelően) étkezési díjkedvezményben részesíti. A tanulmányi, művészeti területen vagy sportban jó eredményt elérő, szociálisan rászoruló tanulóink, versenyeken való részvételhez, erdei iskolához, tanulmányi kiránduláshoz támogatást kaphatnak az iskola mellett működő "Az Izbégi Gyermekekért" Alapítványtól. Kedvezményes gyermekétkeztetés: A gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI.Törvény 148. (5) bekezdésének a-d, pontja alapján és mindenkori költségvetési törvény szabályozása szerint. További kedvezményt az osztályfőnök és a GYIV felelős kezdeményezése alapján a szülő kérésére az önkormányzat ítélhet meg. Az ingyenes tankönyvellátásáról: Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a tankönyvpiac rendjéről szóló XXXVII. Törvény 8..(4) bekezdésben rögzített jogosultak számára az iskoláknak ingyenesen kell biztosítani a tankönyveket. Iskolánkban a jogszabály szerint tankönyvkölcsönzéssel illetve a napköziben, tanulószobán, iskolaotthonban elhelyezett tankönyvek igénybevételével biztosítjuk az ingyenességet. A tankönyvek megrendelésekkor figyelembe kell venni a tankönyvek tömegét, a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje Az intézmény növendékeinek közösségét diákönkormányzat képviseli intézményünkben, így a diákönkormányzat által biztosítja az iskola a lehetőségét, hogy a tanulók összességét érintő

20 20 ügyekben tájékozódhassanak, valamint azokban a kérdésekben, melyekben a jogszabályok erről rendelkeznek egyetértési, illetve véleményezési jogukat gyakorolhassák Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel A szervezeti működés részletes leírása megtalálható az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) és Házirendjében. A mellérendeltségben működő vezetési partnerek tevékenységüket saját munkaterveik alapján végzik (diákönkormányzat, Szülői Munkaközösség iskolai választmánya). szükséges esetekben a nevelőtestület üléseit kibővíti a partnerek képviselőivel, a nevelőtestület üléseinek rendjét az éves munkaterv rögzíti, az iskola szűkebb vezetése (igazgató, helyettesei) hetente meghatározott időpontban értekezletet tartanak a diákönkormányzat (a házirendben rögzítettek alapján) az önkormányzat működését segítő tanárral rendszeresen ülésezik, aki az igazgatóság képviselőjének referál az SZMK iskolai választmánya munkájában az igazgatóság képviselője rendszeresen részt vesz, a szakmai munka ellenőrzésének rendjét illetve a gazdasági munkával kapcsolatos belső ellenőrzési tevékenységet az SZMSZ rögzíti További (önálló) iskolai szervezetek: Izbégi Gyermekekért Alapítvány Diák Sportegyesület (DSK) Továbbfejlesztési lehetőségek: Az információ áramlás pontosabb működése miatt jobban ki kell használni a technika adta lehetőségeket (internetes szolgáltatás lehetőségeit). Tervezés: Az éves iskolai munkaterv javaslatát az igazgató készíti el írásos formában sokszorosítva az SZMK iskolai választmánya, Diáktanács véleményezi, végleges formájában az igazgató szövegezi meg. A munkatervben szereplő feladatok részletes megtervezése, saját munkaprogramjuk elkészítése az érintettek feladata, egyeztetésük e szervezetek ülésein történik. Alapelvek:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszá m Név Hol végzett Szakképzettség Tanított tantárgy Debreceni Ref. Hittudományi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Általános iskolák Pedagógiai Programjának

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (Kivonat az iskola Pedagógiai Programjának Ellenőrzési és értékelési rendszer c. fejezetéből) 1. A nevelőtestület által elfogadott folyamatos

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A nevelő-oktató intézmények gyermekvédelmi feladatait alapvetően a többször módosított 1993. évi LXXIV tv. a közoktatásról tartalmazza. A törvény alapelvei

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI Érvényes: 2012. január 24-től Jóváhagyta:.. igazgató OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK SZABÁLYZATA Az osztályozó vizsga lehetséges okai: az adott tanévet

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Sugovica Általános Művelődési

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2014/2015-ös tanév 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás

Részletesebben

Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012

Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012 Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012 - Az eddigi gyakorlatnak megfelelően év elején bemutatkozom a 9. osztályosoknak osztályfőnöki órákon, valamint szüleiknek az első szülői értekezleten. - Év elején az

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LI. törvény a közoktatásról és az alapműveltségi vizsgáról

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, amelyben általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, mint munkáltató,

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben