Az Orszaghiz Cs az OrsziggyulCs Irodahiza teruletcn munkiit vcgz6 kulso gazdilkod6 szervezetre, viillalkozdra illetve ezek dolgoz6ira vonatkoz6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Orszaghiz Cs az OrsziggyulCs Irodahiza teruletcn munkiit vcgz6 kulso gazdilkod6 szervezetre, viillalkozdra illetve ezek dolgoz6ira vonatkoz6"

Átírás

1 2. sz. mellcmet MUNKARENDI, MUNKAW?DELMI, TUZW?DELMI E LO~R~~OK Az Orszaghiz Cs az OrsziggyulCs Irodahiza teruletcn munkiit vcgz6 kulso gazdilkod6 szervezetre, viillalkozdra illetve ezek dolgoz6ira vonatkoz6 Biztonsagi 6s munkarendi eloirhsok A thrgybani CpitmCnyek teriiletcn, illetve azokkal kapcsolatban a hathlyos kozponti jogszabhlyokban, rendeletekben, szabvhnyokban rogzitett munkavtklelmi eloirhsokat minden tervezo 6s kivitelezo - kulon felhivhs n6lkiil is - koteles krvdnyre juttatni. A szerzod6ses munka megkezdcse eliitti munkateriilet htadist - htvktelt - irhsban kell rogziteni. A kulso kivitelezii csak munkavcdelmi szempontb61 is megfelelo gkpekkel, berendez6sekke1, eszkoziskkel, szerszimokkal 6s hat6shgilag engedklyezett anyagokkal v6gezheti a tevckenysdg6t. Amennyiben a szerzodcses munkav6gzcs hosszabb ideig tart, dgy a kiilso kivitelezii hltal alkalmazott gcpekre, berendezesekre biztositania kell az eloirt 6s szuks6g szerinti biztonsagi felulvizsghlatokat, karbantarthst. A kulsd vhllalat dolgoz6i rendelkezzenek a szerzodott munka vcgzds6hez szuks6ges szakmai, munkav6delmi ismeretekkel. Csak biztonshgos munkavcgz6sre alkalmas hllapotban v6gezhetik a munkht illetve tartozkodhatnak az Orszhghk illetve az OrszhggyiilCs Irodahhza terulet6n. Az ittas vagy egy6b szempontb61 biztonshgos munkav6gzcsre alkalmatlan kulso dolgozbkat a munkaad6juknak kell a thrgybani 6pitmCnyek terulet6rol azonnali hathllyal elthvolitaniuk. A tirgybani CpitmCnyek teruletcn szeszes italt fogyasztani tilos! A szerzodott munkhhoz kapcsol6d6 munkav6delmi oktathst a kulso gazdashgi egys6g koteles biztositani - idiibeni 6rvCnyessCggel- az itt alkalmazott dolgoz6i r6szcre. A kulso kivitelezo koteles gondoskodni a thrgybani teruleten 16~6, munkht v6gzo dolgoz6inak feliigyelet6rol. A kulso kivitelez6 koteles dolgoz6i r6szcre biztositani az eloirt egycni v6dofelszerel6st, vcdoruhht, vcdoitalt, tiszthlkod6szert, valamint az elsosegclynydjtashoz szuks6ges egcszs6gugyi felszerelcst 6s a megfelelo szhmd kcpzett elsosegclyny1ijt6t. Amennyiben az adott munkateriileten tobb egyseg dolgoz6i v6geznek munkht, akkor szuks6g szerint, de hetente legalhbb egyszer megbesz616st kell tartaniuk - az erintett gazdasagi egys6gek k6pviseloinek - a munkhk biztonshgos vdgz6senek koordinalhsa ccljhb61. A kulso kivitelezo a thrgybani Cpiiletekben lcvo munkahelydn naponta ossze kell, hogy takaritsa az esetlegesen felgyiilt tormel6ket, bontott anyagokat 6s ezeket 24 6rhn belul a szerzod6sben meghathrozott dep6nia he!yre kell elszhllitani. A napi munka vcgezt6vel a kiils6 kivitelezonek thrgybani munkahely6t 6gy kell elhagynia, hogy a v6letlen balesetet, tikesetet okozhat6 vesz6lyforrasokat megszuntette, eldrta (pl. feszults6gmentesitenie kell az elektromos berendezeseket; izz6, parhl6 anyag nem maradhat; magasban anyagot dgy nem hagyhat, hogy esetleges sz6lvihar azt lesodorva balesetet id6zzen

2 elo). Az ideiglenes hasznhlatra htadott szocihlis ICtesitmCnyek rendbentartishr61, takarithsk61 az igdnybe vevo vhllalat koteles gondoskodni. a nevezett helyisdgeket a szerz6dcses munka vdgeztcvel a kulsii kivitelezo olyan hllapotban koteles visszaadni, ahogy azt jegyzokonyvileg htvette. Amennyiben az Orsziighhz vagy az OrsziggyiilQ IrodahSzn teriiletdn a kulso kivitelezo dolgoz6ja vagy dolgoz6i munkabalesetet szenvednek, 6gy a kulso kivitelezo az eloirt jelentcsi kotelezettscgcn t6l az esetleges balesetrol azonnal Crtesitse az OrszhggyulCsi Hivatal munkavcdelmi vezetojct es hhzi telefonszhmon/. Esetleges tivollcte esetcn az OrszhggyulCs Muszaki Igazgat6shghnak az adott szerzodcses munkhban Crintett muszaki ugyintczojct kell Crtesiteni. B., TiizvCdelmi eliiirasok Az OrszAghhz Cs az Orsziiggyiilds Irodahhza Cpiileteinek tiizvcdelme - me gelozo 6s tiizeseti jelleggel - az Cpuletek kiemelt jelentijscge miatt is minden egyes ott tart6zkod6 szemclynek - beledrtve az ott dolgoz6 kiilso gazdhlkod6 szervezetek, vhllalatok dolgoz6it is - hllampolghri kotelesscge. Az CpitmCnyek teruletcn, illetve azokkal kapcsolatban a hathlyos kozponti rendeletekben, szabvinyokban, szabhlyzatokban rogzitett tuzvcdelmi eloirhsokat minden tervezo Cs kivitelezo kulon felhivhs nclkul is koteles CrvCnyre juttatni. A kulso gazdilkod6 szervezet a tirgybani ICtesitmCnyek teruletcn kialakitand6 tiizvcdelmi intczkedcseincl a tevckenyscgcvel kapcsolatos helyiscgek tiizveszclyesscgi oszthlyba sorolhsht is koteles figyelembe venni. Az OrszAghhz Cs az OrsziiggyulCs Irodahhza helyisdgeinek - a rendeltetcsszeru hasznhlat alapjhn tortcno tuzveszclyesscgi osztilyba sorolhht kulon thblhzaton bocsatjuk a kiilso gazdalkod6 szervezet rendelkezcscre. TermCszetesen az Crintett helyiscgekre vonatkoz6 tiizveszclyesscgi oszthlyba sorolh mellett meghatfiroz6 szerepe van a kulso kivitelezo hltal - az adott teruleten - felhasznhlt, alkalmazott anyagok, technol6gihk tuzveszdlyesscgcnek is. A kulso szerv a kozponti tiizvcdelmi elbirhsokat a tiizveszclyesscgi oszthlyba sorolhsnak megfeleloen koteles alkalmani. A kulso kivitelezo a thrgybani teruleten vcgzett tevdkenyscgct koteles a vonatkoz6 kozponti tuzvcdelmi eloirhsoknak megfeleloen megszervezni. Ennek CrtelmCben meg kell hathrozni (illetve dolgoz6ival tudatositania kell) a thrgybani munkahellyel illetve munkhkkal kapcsolatosan tobbek kozott: - A tiizvcdelmi eloirhsok helyi betarthhcrt felelos dolgoz6it Cs feladataikat. - Az adott munkaterulettel, felhasznhlt anyagokkal 6 technol6giikkal kapcsolatban betartand6 tiizvcdelmi eloirhsokat. - A dohhnyzkra Cs tiizveszclyes tevckenyskgre alkalmas helyeket. - Az esetleges tiizeset kapcsh sziikscges teendoket, igy tobbek kozott az esetlegesen hasznhland6 menekulcsi 6tvonalakat (az Orszhghhz padlhstercben dolgoz6kni1 a kupola kozelcben lcvo V-os Cs XIII-as ICpcsohhz biztositott - illand6 jelleggel - menekulcsi GtkCnt). - Az adott munkateriiletre biztositand6 tiizvddelmi felszereldsek, eszkozok milyenscgct, mennyisdgkt.

3 A targybani munkavcgzcshez szukscges mozgathat6 tuzvcdelmi felszerelcsek, eszkozok biztosithsa a kulso kivitelezo feladata. Hosszabb ideig tart6 munkavcgzcs esetcn gondoskodni kell a tuzvcdelmi felszerelcsek, eszkozok eloirt felulvizsg6lat~61, karbantartkhr61. Amemyiben a sziiksdges tuzvcdelmi eszkoziik az OrszAggyiilCs Hivatala rcszcrol nyernek biztositist, ugy ezt a szerzodcsben kiilon rogziteni kell. A thrgybani munka megkezdke eliitt a kiilso kivitelezo koteles meggyoz6dni arr61, hogy az Crintett dolgoz6i az adott tipus6 munkahelynek, technol6giinak megfelelo Cs egy Cven belul megtartott tiizvkdelmi oktatkban rcszesultek-e. Amennyiben nem kaptak ilyen oktatkt, 6gy a tiizvcdelmi oktat6st mcg a munka meginditasa elott meg kell tartania. Az oktatis megtortcntct dokumenthci6 iratot a munka helyszincn kell tartania. Nem szabad dohiinyomi az A-C tiizveszclyesscgi oszt6lyba tartoz6 helyiskgekben! E ~ O cigarettat, gyufht tilos olyan helyre temi, illetve dobni, ah01 az tiizet okozhat! TuzveszClyes (pl. az egcsz padlbtcr, tetozet, faiillvanyok stb.) a kulso kivitelezo koteles fokozottan ellenorizni, hogy dolgoz6i betartjhk-e a doh8nyzassal kapcsolatos tiizvkdelmi eloirkokat. Minden olyan tevckenyscg, amely nyilt linggal, szikrazassal vagy a kornyezetet veszclyezteto magas hiimcrscklette1 jar, altaliban tiizveszclyes. TiizveszClyes tevckenyscget - kulso gazdilkod6 szervezetnek - az Orszhghb Cs az OrszaggyiilCs IrodahSza teriiletcn csak elozetesen kiadott irasbeli engedcly alapjin szabad vcgeznie, illetve ~Cgeztetnie. A kulso gazdhlkodo szervezet altal vcgzett tiizveszclyes tevckenyscgre az engedcly kiadhsa a kulso gazdilkod6 szervezet vezetojenek vagy megbizottjdnak feladata. Az engedclyt azonban az OrszSggyiilCs Muszaki Igazgat6sig kijelolt munkatarshval lattamoztatni kell, aki az engedclyt szukscg esetcn - a helyi sajitossiigoknak megfelelo - tiizvcdelmi eloirhsokkal egisziti ki. Alvallalkoz6 iltal vcgzett tiizveszclyes tevekenyskg esetcn az engedclyt a foviillalkoz6nak is littamoznia - szukscg esetcn kiegkszitenie - kell. Az engedklynek tartalmaznia kell a tevckenyscg idopontjat, helyct, leirisit, a munkavcgzo nevct, a vonatkoz6 tuzvedelmi szabalyokat Cs eloirasokat. Ipari jellegu tuzveszclyes tevckenyscget (pl. hegesztcs, forrasztis) csak az adott munkakorre eloirt szakmai kcpzettscgge1 Cs tiizvcdelmi vizsgival is rendelkezii szemcly vcgezhet. A tuzveszclyes tevckenyscg befejezcse utan a munkit vcgzo a helyszint - tiizvedelmi szempontb61- kijteles itvizsgalni Cs esetleges tiiz keletkezcsct meggiitolni. A tuzveszclyes tevckenyscg megkezdcsct Cs befejezcsct - amemyiben azt illando tuzveszclyes tevkkenysdgre kijelolt helyiskgen, teriileten kivul vcgzik - az Orszighiz Tiizolt6parancsnoksBganak be kell jelenteni. Minden 5llampolgihak - igy a kulso kivitelezonek is - kotelessege, hogy az Cszlelt kiros tiizet a tuzolt6signak haladcktalanu1 jelentse, a kozelben tart6zkod6kat riasztania szukscges, tovibbi a tiizoltast - lehetoscg szerint, - szemclyek mentcsct - szukscg szerint - meg kell kezdenie. Aki tuzet, vagy annak kozvetlen veszclyct Cszleli, illetve an61 tudomhst szerez, koteles azt haladcktalanu1 jelezni: OrszAghiizban: az Orszighb Tuzolt6parancsnoks~g~ra szemclyesen (Orszhghhz XV-os udvar) illetve s hiizi telefonszamon vagy a legkozelebbi tiizjelzo uvegcnek betorcscve1. Irodahiizban: a kapuorskgnek szemclyesen illetve a 6119-es hizi telefonszamon vagy a legkbzelebbi tiizjelzo uvegcnek betorcscve1, vagy az Orszighaz

4 Tiizolt6parancsnoksSgara s hiizi telefonszhmon vagy az hllami tiizolt6sagot kell hivni a 05 vagy az vkosi telefonszhmon. A tiizesetet akkor is jelenteni kell, ha azt - sajat erobol - eloltottak. A tuz eloltisa utan - lehet6scg szerint - Crintetlenul kell hagyni a tiiz helyszinct a tiizvizsgalat kezdetdig. C., Munkarendi eloiriisok Az Orszhghhban 6s az Orszhggyiilds Trodahhaban (tovabbiakban: Irodahaz) munkat vqzo kulso gazdhlkod6 szervezetek, vhllalkoz6k itteni munkarendjuket ugy hatirozzhk meg, hogy a munka-kezdcsi 6s befeje&si idopontjuk - hctkoznap - reggel ra 6s ra ko& essck az htolt6zcs.i idovel egyiitt. Az hltaluk alkalmazott munkaidot kotelesek kozijlni szerzodcskotcskor. Indokolt esetben, ha az Altalunk kozolt idopontokon kiviil eso idoszakban kell munkht vegezniuk, ugy ezt csak az OrszhggyulCs Muszaki Igazgat6sitgahoz (tovabbiakban: O.M.I.) tartoz6 osztdlyok hltal biztositott kulon engedcllye1 tehetik. MindkCt Cpuletbe belcpni Cs bent tartozkodni csak CrvCnyes belcpovel lehet. Hasznhlatos az arckcp nclkiili alland6 belcpojegy. Ez olyan hathrozott idore sz616 engedcly, amely a Parlamentbe annak XIII-as szhmfi kapujhn at, illetve az Irodahhzba jogosit belcpcsre, Cs csak munkaidaben a szemclyi igazolvhny felmutatisaval egyutt CrvCnyes. Ilyen belcpot azok a kulso dolgoz6k kaphatnak az O.M.1.-n keresztiil, akik a Parlamentben vagy az Irodahhzban vcgeznek hlland6 jellegu munkht, vagy oda rendszeresen bejarnak munkht vdgezni. Az arckdp nclkiili igazolvkny elvesztdsct irdsban azonnal jelenteni kell az O.M.I. illetckes vezetojdnek, aki irhsban Crtesiti a Parlamenti orscg vezetoj6t. Ugyancsak hasznhlatos a ncvjegyz6k alapjhn tortdno belcptetcs, amelyet meghathrozott ideig tart6 munkavcgzcs eset6n biztositunk. A ncvjegyz6k alapjhn tortdno be- Cs kilcptet6s.i enged6lyt az 0.M.I-hez tartoz6 osztalyok biztositjhk a kulso dolgoz6k rcszcre. EzCrt az adott munkavcgzcsnc1 alkalmazott kiilso dolgozok adatszolghltat6 jegyzckctlncvjegyzckct/ a munkaadbjuk ccgszeru alhirissal ellhtva a munkhk megkezdcse elott hkom hcttel koteles - az adott munkaban Crintett - 0.M.I-hez tartozo oszthly rendelkezcs6re bocsatani. Az adatszolgiltat6 jegyzck tartalmazza a dolgoz6lkl nevct, szulet6si helyet 6s idejct, anyja nevct, Alland6ha van ideiglenesl lakcimct, szem6lyi igazolvhnya szhmat, beoszthsht, az adott munkara vonatkoz6lag munkateriiletkt. Az adatszolghltat6 jegyzcken meg kell adni azt is, hogy az Alland6 jelleggel itt tart6zkod6k kozul ki vagy kik a felelos vezeto szem6lyek. Az adatszolghltat6 jegyzck eloirt idoben tort6no elkuldcs6nek elmulasztisbb61 kovetkezo mindenfajta khr, kcscs, anyagi kovetkezm6ny a kulsa gazdhlkod6 szervezetet, virllalkoz6t terheli. A n6vjegyzck alapjhn tort6no be- 6s kilcpcsre jogosultak a Parlament XIII-as szhmu kapujdn Cs az Irodahiiz fi.n. gazdashgi kapujhn ht kozlekedhetnek. Az Orszhghiizhban 6s az Irodahiizban n6vjegyzck alapjan munkat v6gzo kulso dolgoz6k (kulso gazdhlkod6 szervezet) amennyiben - esetenkdnt - az engeddyezett munkaidon tbl illetve munkasziineti napokon is,kivannak munkat vkgezni, ugy erre munkaad6juk cdgszerii alhirhsiival ellhtott kcrelemmel - a rendkivuli munkavcgz6st megelozoen legalhbb k6t nappal - k6rhet

5 engedclyt az 0.M.I-hez tart026 - Crintett - oszt6lyt61. A kcrelemnek tartalmaznia kell a fentiekben eloirt adatszolg6ltat&on kivul a rendkiviili munka v6rhat6 idotartamht (kezdcs, befejezcs) 6s pontosan behaihrolt helyct. A ncvjegyzck alapjhn tortcno be- Cs kilcpcsre jogosultak rendkiviili munkavcgzcskor a Parlament VI-os szhmu kapujhn Cs az Irodahhz fobejhrathn keresztiil kozlekedhetnek. Anyagok, szerszimok, csomagok be- Cs kiszhllit6sa mindkct Cpiiletben csak a vonatkoz6 eloirbsoknak megfeleloen tortcnhet. EllenorzCs szempontjhb61 csomagnak kell tekinteni kczithskanh1 nagyobb m~retii taskat, borondot, kiilon csomagolt thrgyakat. Beszallit6skor a kiilso munkavcgzo - elozetesen - pontos, rkszletes listat, szillit6levelet koteles kcsziteni a besziillitand6 anyagokr61, targyakr61, amelyet a beszallitaskor koteles - kii lon felsz6liths nclkiil - leadni a kapu6rscgnek. A kiilso munkavcgzo hltal vallalt tevckenyscghez sziikscges szerszamok, eszkozok, gcpek, berendezesek valamint anyagok ki- Cs besziillit&a az OrszBghk XIII-as szbmg kapujan illetve az Irodahaz u.n. gazdasagi kapujan keresztul tortcnik. Az anyagok, targyak kiszallit8sihoz sziikscges engedclyt, az h.n. kapujegyet az 0.M.I-hez tartoz6 - Crintett - oszthly biztosit a kulso munkavkgziinek az elozetesen leadott pontos, rcszletes lista alapjhn. KiszAllitBskor a kapujegyet - kulon felsz6lit6s nklkiil - le kell adni a kapuorskgnek. Az anyagok, targyak ki- Cs beszillit6sa csak a hivatalos munkaido alatt tortcnhet. A szilliths idopontjat - elsiisorban az Orsdghhz esetcben - legalabb kct nappal a sz8llit& elott egyeztetni kell az O.M.1 - Crintett - miiszaki ugyintczojcvel, akad9lyoztathsok elkeriilkse miatt. A kiilsii gazdhlkod6 szerv hltal szillitott Cs a kct Cpiiletben felhaszn~l&ra, becpitksre keriilo anyagokat, thrgyakat csak a kiilso gazdslkod6 szerv megbizottja veheti At, ugy, hogy azt azonnal az 0.M.I- Crintett - muszaki iigyintczoje 81tal kijelolt t6ro16 helyre szillitja be. A kiilso dolgoz6k mindkct Cpiiletben csak a munka vegzcskhez illetve az ezzel kapcsolatos tevckenyscghez (pl. hivatali Ctkezde, bufc igcnybevctele) sziikscges 6tvonalakon kozlekedhetnek illetve sziiks6ges teriileteken tartbzkodhatnak. Az OrsdghBzBban Cs az Irodahkban a kulso munkavcgzok csak a teherliften sdllithatnak tehert Cs szemclyt. A szemclylifteket a kiilso dolgoz6k nem haszn8lhatj8k! A kiilso gazd6lkod6 szervezet, vitllalkoz6 koteles biztositani, feliigyelni, hogy dolgoz6i a vonatkoz6 jogszabhlyoknak, szabdyzatoknak, eloirhsoknak megfelelo munkafegyelmet, hllampolgtki fegyelmet maradiktalanuk be- 6s megtartshk. A kibontott anyagokr61 a kiilso kivitelezo koteles pontos, rkszletes bont6si jegyzdket kisziteni. Minden bontott anyagot az 0.M.I-nek tortcn6 htadhsig j61 zirhat6 vagy orzott teriileten koteles tirolni. Az 0.M.I-nek tortcno atadtist - a bonthsi jegyz6k alapj6n - bizonylatolva kell elvegezni. Az Orszaghaza illetve az Irodahhz teriiletkn vcgzett munkik soran a kiilso gazdhlkod6 szervezet, v8llalkoz6 koteles gondoskodni az itt hasznilt, tirolt anyagai, tkgyai orzcscrol, vagyonbiztonsiig8r61. Azon kulso dolgoz6t61, aki vkt a kozpontilag illetve az OrszciggyulCs Muszaki Igazgat6silga Bltal eloirt, meghathrozott magatartasi, munkarendi szabalyok ellen, a belcpcsi engedclyct megvonjuk!

6 Az Orszaighiiz 6s az OrsziiggyulCs Irodahiiza teruletcn munkiit vcgz6 kulso gazdiilkod6 szervezetre, viillalkoz6ra, illetve ezek dolgoz6ira vonatkoz6 tuzvcdelmi eloiriisok Az Cvi XXXI, t6rvcny minden magyar illampolg8r, illetve a Magyar Kiiztarsasag teriiletcn tart6zkod6 maghszemclyre nczve kotelezovc teszi a tuz vagy kozvetlen tiizveszcly jelentcsct Cs a tuzolthsban - ellenszolg~ltaths nclkul - Cletkoruk, egcszscgi, fizikai hllapotuk alapjan elvirhat6 - szukscg szerinti - szemclyes rcszvctelt. A thrgybani Cpuletek teruletcn a tuzvcdelem - megelozo Cs tiizeseti jelleggel - a hely jelentoscge miatt kiemelten fontos feladata minden egyes ott tart6zkod6 szemclynek. Az Orszhghhz 6s az OrszhggyiilCs Irodahhza teruletcn, illetve azokkal kapcsolatban a haalyos kozponti tuzvddelmi jogszabhlyok, szabvhnyok eloirhsait minden tervezo 6s kivitelezo koteles betartani, alkalmazni. A szerzodcses munka megkezddse elotti munkaterulet htadas-atvctelt irhsban kell rogziteni. Annak CrdekCben, hogy a kiilso gazdhlkod6 szervezet, vhllalkoz6 (tovhbbiakban: kulsos) megfelelii tiizvddelmi intczkedcseket alakithasson ki, biztositani kell rcszcre az Crintett helyiscgek, Cpulet tiizveszclyesscgi oszthlyba sorolhsht tartalmaz6 dokumentumot vagy annak szukscges irhsos kivonatht. TermCszetesen a munka helyszindnek tiizveszclyesscgi oszthlya mellett meghathroz6 szerepe van a kiilso kivitelezo hltal felhasznalt anyagok, technol6gihk tiizveszclyesscgcnek is. A (V.2 1.) BM rendelet hltal eloirt tiizvddelmi megfeleloscgi tan6sitvhny beszerzcscro1- amennyiben az eloirt - a kiilsos koteles gondoskodni hltala felhasznhlt Cs alkalmazott 6j CpitCsi anyag, CpitCsi m6d, tuz- vagy robbanhsveszclyes kcszulck, gcp, berendezds esetcn. Kulsos az adott munkateruleten vagy munkka csak olyan dolgoz6t alkalmazhat, aki rendelkezik a thrgybani technol6gihra, munkatevckenyscgre vonatkoz6 CrvCnyes tiizvddelmi oktathsal, illetve ismeretekkel Cs amennyiben eloirt a tiizvcdelmi szakvizsg6val is. A szerzodcsbe foglalt munkavcgzcshez szukscges mozgathat6 tiizvcdelmi felszereldsek, eszkozok biztositha a kulsos feladata. Hosszabb ideig tart6 munkavcgzcs esetcn gondoskodnia kell a tiizvcdelmi felszerelesek, eszkozok eloirt felulvizsghlatar61, karbantarthshr61 is. Amennyiben a tiizvcdelmi felszerelcs, eszkoz az OrszaggyulCs Hivatalai rcszcrol nyer biztosithst, 6gy ezt a szerzodcsben kulon rogziteni kell. Az Cpuletben dohhnyozni csak a kijelolt teruleteken szabad! E ~ O cigarettat, gyufht tilos olyan helyre tenni, illetve dobni, ah01 az tuzet okozhat! TiizveszClyes munkateruleten (pl.,,a"-,,c" tuzveszclyesscgu helyisdgek, padlhstdr, tetozet, fahllvhnyok stb.) a kulsos koteles fokozottan ellenorizni, hogy dolgoz6i betartjhk-e a dohhnyzhssal kapcsolatos tiizvedelmi eloircisokat. TuzveszClyes tevckenyscget csak a Hivatal TuzvCdelmi Szabhlyzata 4. sz. mellckletcnek megfelelo tartalommal rendelkezo, a Hivatal kijelolt munkathrsai hltal ellenjegyzett okmhny (,,Alkalomszeru tiizveszclyes tevckenyscg feltdtelei") birtokaban ~Cgezhetnek, illetve vkgeztethetnek kulsosok is. Kulsos hltal vcgzett alkalomszerii tuzveszclyes tevckenyscg feltdteleinek meghathrozhsa a kulsos szerv vezetojknek vagy a vezeto megbizottjhnak a feladta. Az engedclyt azonban az OGF megfelelo muszaki iigyintczojcvel Cs tiizvddelmi eload6jhval is

7 lhttamoztatni kell, akik az okmbyt - szuksdg esetcn - a helyi sajhtossagoknak megfeleloen kiegkzithetik. A tiizveszclyes tevckenyscg befejezkse uthn a munkht vdgzo a munka helyszinkt tuzvcdelmi szempontb61 koteles htvizsghlni Cs esetleges tiiz keletkezcsct megghtolni. Az Orszaghhzhban vcgzett munka esetcn a tuzveszclyes tevckenyscg megkezdcsct Cs befejezcsct - amennyiben azt illand6 tiizveszilyes tevckenyscgre kijelolt munkahelyen kiviil vcgzik - az Orszhghhz Tiizolt6parancsnokshghnak be kell jelenteni. Kiilsosnek a munkht ugy kell megszerveznie, hog menekulcsi utvonalakat mcg htmenetileg se torlaszoljanak el. Amennyiben a kulsos munkhjhhoz A, B tuzveszclyesscgi oszthlyba sorolt anyagot hasznhl fel, illetve taro1 a thrgybani helyszinen, ugy ehhez kcrje ki az OGF tiizvkdelmi eload6 vclemcnyct (pl. fapadl6 lakkozisa stb. ). A kiilsos koteles naponta osszetakaritani az hltala keletkezett CpitCsi vagy egycb torrneldket, bontott anyagokat 6s ezeket 24 6rb belul a szerzodcsben meghatarozott dep6nia helyre kell elsziillitania. A napi munka vcgeztcve1 a kiilsosnek munkahelyit csak ugy szabad elhagynia, hogy a vcletlen balesetet, tuzesetet okozhat6 veszclyforrhsokat megszuntette, elzhrta (pl. fesziiltscgmentesiteni kell az elektromos berendezkseket; izz6, parhzsl6 anyag nem maradhat; magasban olyan anyagot nem hagyhat amelyet esetleges szclvihar lesodorja Cs balesetet okozzon). Khros tiiz vagy kozvetlen tuzveszcly CszlelCse esetcn a jelzcst a kovetkezo m6don kell megtenni: - az Orsziighhzhban Cs a Balassi B. utcai lak6hhzban Cs a kazhnhhzban: az Orszhghk Tiizolt6parancsnokshghnak szemclyesen (Orsziighaz XV-os udvar), illetve a s vagy 4284-es hhzi telefonsziimon vagy a legkozelebbi kczi tiizjelzo uvegdnek betijr6scvel kell jeleni.. - Az Irodahhban: A Kozthrsashgi 0rezered foldszinti Cs fklemeleti szolghlati helyein szemclyesen, vagy a telefonszhmon. - A Hargita tcri Cpiiletben az 6pulet gondnokhnak helyben, avagy a keruleti tuzolt6sagnak A tiizjelzcshez a Hivatal munkathrsai segitscgct is lehet kcrni, akik kotelesek a jelzcst venni, Cs a Hivatal TuzvCdelmi Szabhlyzata Cs Tuzriad6 terve szerint eljhrni.

Biztonsagi Cs munkarendi eloirisok.

Biztonsagi Cs munkarendi eloirisok. 4. sz. melleklet Az Orszighiz Cs az OrsziggyulCs Irodahiza teruletcn munkit vcgzo kulso gazdailkod6 szervezetre, viillalkoz6ra illetve ezek dolgoz6ira vonatkoz6 A., MunkavCdelmi eloirisok. Biztonsagi Cs

Részletesebben

Biztonshgi Cs munkarendi eloiraisok.

Biztonshgi Cs munkarendi eloiraisok. 4. sz. lnellt5klet Az OrszaighBz, az 0rsz;iggyulCs Irodahaza Cs az OrszaiggyulCs Hivatala ailtal hasznalt Cpuletek teruletcn munkat vcgzo kulso gazdalkod6 szervezetre, vaillalkoz6ra, illetve ezek dolgoz6ira

Részletesebben

Biztonsági és munkarendi előírások

Biztonsági és munkarendi előírások 2. sz. melléklet Az Országház és az Országgyűlés Irodaháza területén munkát végző külső gazdálkodó szervezetre, vállalkozóira vonatkozó Biztonsági és munkarendi előírások A., Munkavédelmi előírások. A

Részletesebben

Amennyiben az adott munkaterületen több egység dolgozói végeznek munkát, akkor szükség szerint, de hetente legalább egyszer megbeszélést kell tartaniu

Amennyiben az adott munkaterületen több egység dolgozói végeznek munkát, akkor szükség szerint, de hetente legalább egyszer megbeszélést kell tartaniu 4. számú melléklet Szó szerinti jegyzőkönyv készítése gyors- és gépírással az Országgyűlés plenáris, valamint bizottsági üléseiről és egyéb tanácskozásairól (557/2014) tárgyú szerződéshez Az Országház,

Részletesebben

MUSZAKI TARTALOM. Az,,Orszaghhz XV. szhmu udvar homlokzathnak felujithsa ( )" targyu szerzoddshez

MUSZAKI TARTALOM. Az,,Orszaghhz XV. szhmu udvar homlokzathnak felujithsa ( ) targyu szerzoddshez MUSZAKI TARTALOM Az,,Orszaghhz XV. szhmu udvar homlokzathnak felujithsa (469120 12.)" targyu szerzoddshez 1.1.1. Bevezetes A XIX. szhzad vcgcn Cpult Cs 1902. okt6ber 8-hn hasznhlatba vett muemlcki Cpulet

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

- felhasznhlo- Cs jogosultshg-kezelcs; - munkafolyamat-vezcrlo keretfunkci6;

- felhasznhlo- Cs jogosultshg-kezelcs; - munkafolyamat-vezcrlo keretfunkci6; 11A. sdmd melldklet A rendszerrel szemben timasztott miiszaki kovetelm6nyek OrszhggyiilCs Hivatala torvdnyalkothst thogat6 rendszereinek (PAIR;. TAIR) egysiges keretrendszerben (TorvCnyalkotAsi Informhcios

Részletesebben

99999 Informatika Kft. (1 037 Budapest, Jablonka ut 7 1.) Adoszh: Cg.: mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkoz6)

99999 Informatika Kft. (1 037 Budapest, Jablonka ut 7 1.) Adoszh: Cg.: mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkoz6) OrszaiggyiilCs Hivatala (1054 Budapest, SzCchenyi rkp.l9.), Ad6szh: 153000 14-2-4.1 mint megrendelo (tovabbiakban: MegrendelB), 99999 Informatika Kft. (1 037 Budapest, Jablonka ut 7 1.) Adoszh: 1 3 854964-2-4

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel.

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel. Ainely lktrejott egyrkszrol: az Orszaggyules Hivatala 1054 Budapest, Kossuth Lajos ter 1-3. Ad6szhm: 153000 14-2-4 1 Bankszainlaszhin: 10032000-0 1400805-00000000 KkpviseletCben eljhro szemely neve: Bakos

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. 101 3 Budapest, JSrisztina krt 55. Cg.: 01-10-041928 Ad6szhm: 1077338 1-2-44 mint Szolgailtat6 (tovbbbiakban: SzolgBltat6)

Magyar Telekom Nyrt. 101 3 Budapest, JSrisztina krt 55. Cg.: 01-10-041928 Ad6szhm: 1077338 1-2-44 mint Szolgailtat6 (tovbbbiakban: SzolgBltat6) amely ICtrejijtt egyrcszro1: az OrszhggyulCs Hivatala 1055 Budapest, Kossuth L. tcr 1-3. Ad6szhm: 1530001 4-2-4 1 BankszhmlaszBm: 10032000-0 1400805-00000000 mint Elofizeto, (tovibbiakban: EIGfizeto) Magyar

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

HI) 2) A Vfillalkoz6 feladatainak rcszletezcse

HI) 2) A Vfillalkoz6 feladatainak rcszletezcse amely Ietrejott e g y r 6 s z r 6 1 : OrszsiggyulCs Hivatala szckhelye: 1055 Budapest, Kossuth L. tq 1-3. ad6szima: 1 53000 14-2-4 1 szhmlasz8ma: 10032000-0 1400805-00000000 mint Megrendelo (a tovabbiakban:,,megrendelow),

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere 1. A feltételrendszer hatálya, alkalmazása A jelen általános, munka-, tűz- és környezetvédelmi feltételrendszer (a továbbiakban:

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

A Magyar Cukor ZRt. területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkabiztonsággal kapcsolatos magatartási kódexe

A Magyar Cukor ZRt. területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkabiztonsággal kapcsolatos magatartási kódexe A Magyar Cukor ZRt. területén munkát végző külső gazdálkodó szervezet munkabiztonsággal kapcsolatos magatartási kódexe (A magatartási kódex a vállalkozói szerződés mellékletét képezi) 1. IPARI ZÓNA 1.1

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136.

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola. 1134 Budapest, Dózsa György út 136. Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola 1134 Budapest, Dózsa György út 136. A munkavédelmi szabályozások egységes rendje 2013. 08. 01 KÉSZÍTETTE: Keszthelyi Zoltán s.k. Munkavédelmi Technikus MVT/BP/2007/41

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ

OM 200866 Narancsliget Óvoda SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Narancsliget Óvoda 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés... 4 4. A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Segesd-Taranvi IV. Béla Király Általános Iskola 7562 Segesd, Iskola u. 1. IV. BÉLA KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARANYI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201315 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kollégium

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kollégium Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND I. Általános rendelkezések: 1) A kollégiumi házirend hatálya kiterjed az adott évre felvett kollégiumi hallgatókra, valamint a hallgatók vendégeire. 2) A kollégiumban csak

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 2015. december 21. 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat hatálya... 4 II. fejezet... 5 Ügyrend... 5 A

Részletesebben

3. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

3. sz. melléklet. 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. melléklet Tűzvédelmi szabályzat 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás A Magyar Kolping Szövetség 1035 Budapest,

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szervezeti- és Működési Szabályzat Plum Pudding Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető 3 1.1. A Szervezeti es Működési Szabályzat célja 3 1.2. A vonatkozó jogszabályok 3 2. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. március 26. Jelen módosítás a törvényi változásoknak való megfelelés

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KESZTHELY MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - hatálya... 3. 1. Területi hatály... 3. 2. Személyi hatály... 3. II. FEJEZET - A munkavédelmi ügyrend...

Részletesebben

1. A rendelkezés hatálya

1. A rendelkezés hatálya AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE 9/2013. számú házelnöki rendelkezés az Országház és az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és

Részletesebben

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT 1. Tűzvédelem megvalósításáért felelős személyek jogai és kötelezettségei Lakók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Város Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Hatály: 2010.I.1. - 2010.XII.31. 1. oldal 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő

Részletesebben

EBK (Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai, Környezetvédelmi és Vagyonvédelmi) Előírások

EBK (Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai, Környezetvédelmi és Vagyonvédelmi) Előírások A kivitelező társaságokkal kötött vállalkozási szerződések melléklete EBK (Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai, Környezetvédelmi és Vagyonvédelmi) Előírások a BorsodChem Zrt. területén munkát végző kivitelező

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

MUKODESI SZABALYZATA

MUKODESI SZABALYZATA A Felso- Tisza Volgye VidCkfejlesztCsi Egyesiilet Munkaszervezetenek SZERVEZETI @S MUKODESI SZABALYZATA. --36-Tisza Volgye Videkfejlesztesi Egj 4800 Vasarosnameny, Tamasi dron u. 1. Tel.: 45/470-022/,

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

113/2015. (X. 29.) határozata. a Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat elfogadásáról

113/2015. (X. 29.) határozata. a Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 113/2015. (X. 29.) határozata a Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

HSE_1_G5_MOL1 Vállalkozók EBK menedzsmentje 6. sz. melléklet

HSE_1_G5_MOL1 Vállalkozók EBK menedzsmentje 6. sz. melléklet Veszélyes áruk belvízi fuvarozását érintő EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. A fuvarozó kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak

Részletesebben

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat

Orosz Ádám. Munkavédelmi szabályzat Orosz Ádám Munkavédelmi szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 SZABÁLYZAT CÉLJA...3 TERÜLETI HATÁLYA...3 SZEMÉLYI HATÁLYA...3 IDŐBENI HATÁLYA...4 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK, BESOROLÁSOK...4

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. 1023 Budapest, Lajos u. 1-5. Országos Munkavédelmi Központi Iroda Kft. Képviselet: 1134 Budapest, Taksony u. 14. telefon/fax: 061-239 29 16 email: omki@omki.hu web: http://www.omki.hu Munkavédelmi szabályozás Than Károly Ökoiskola,

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Többször módosított ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Többször módosított 10/2002.(VI.07.) KT. számú RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

36/2000. (XIL 19.) Kt. szkmci rendelete

36/2000. (XIL 19.) Kt. szkmci rendelete BUDAPEST-CSEPEL ONKORM~YZATA Budapest-Csepel bnkorn~an~zata 36/2000. (XIL 19.) Kt. szkmci rendelete a 2001. dvi atmeneti gazdalkodasar61 Budapest-Csepel ~nkormiin~zata 36/2000. (XrI. 19.) Kf, sztimti rendelete

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet TARTALOMJEGYZÉK A Tzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 Ügyrend A tzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat- a dőlt betűs módosításokkal egységes szerkezetben Intézmény székhelye, címe: 2000 Szentendre, Rózsa

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013.03.28. Fenntartói jóváhagyás: Nkt. 25. (4) bekezdés szerint

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015.

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. Orosháza 2015. KOLLÉGIUMI HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 II. A KOLLÉGIUMI ÉLET RENDJE... 3 1. Kollégiumi tagsági viszony... 3 2. A tanulók jogai... 4 3. A tanulók kötelességei... 5 4. A szilenciumok

Részletesebben

amely ICtrejott egyreszrol a Fovarosi Gazmuvek Zrt. (1081 Budapest, 11. Janos Pal papa tcr 20.) mint elado - a tovabbiakban Elado,

amely ICtrejott egyreszrol a Fovarosi Gazmuvek Zrt. (1081 Budapest, 11. Janos Pal papa tcr 20.) mint elado - a tovabbiakban Elado, amely ICtrejott egyreszrol a Fovarosi Gazmuvek Zrt. (1081 Budapest, 11. Janos Pal papa tcr 20.) mint elado - a tovabbiakban Elado, masrcszro1 az Orszaggyulb Hivatala (1 054 Budapest, SzCchenyi rkp. 19.)

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6.1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:

Részletesebben

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:.

Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. Tűzvédelmi MINTA Szabályzat Lakásszövetkezet/Társasház/Garázsszövetkezet/Üdülőszövetkezet neve, címe:. (lakás-, garázs-, üdülőszövetkezet továbbiakban lakásszövetkezet esetében a megszólítás:) Tisztelt

Részletesebben