Észak-alföldi Operatív Program 3. Prioritás Közlekedési feltételek javítása. Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-alföldi Operatív Program 3. Prioritás Közlekedési feltételek javítása. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11."

Átírás

1 Észak-alföldi Operatív Program 3. Prioritás Közlekedési feltételek javítása Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11. 1

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) 3. Prioritás Közlekedési feltételek javítása A prioritás támogatást nyújt az elsısorban munkahelyek, térségi központok, közszolgáltatások és turisztikai attrakciók elérését elısegítı 4 és 5 számjegyő közutak, valamint önkormányzati utak, a hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztéséhez, a közösségi infrastrukturális feltételeinek javításához, a regionális i szövetségek fejlesztéséhez A prioritások célkitőzései Prioritás neve, száma 3. Prioritás: Közlekedési feltételek javítása Indikátor megnevezése Közösségi t igénybe vevık száma Indikátor mértékegysége Kiinduló érték ezer fı Célértékek es éves jelentés alapján kerül meghatározásra Kistérségi központot közúton és tömegsel 15/20/30 percen belül elérı lakosság számának növekedése fı es éves jelentés alapján kerül meghatározásra 2007-es éves jelentés alapján kerül meghatározásra 1.3. A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 3. Prioritás: Közlekedési feltételek javítása 0,00 15,56 7,6 6 5,162 13,48 1,782 49, A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összes en 3. Prioritás: Közlekedési feltételek javítása 0,00 3,807 9,534 9,518 5,349 7,328 8,73 4,426 0,891 49,584 1 Kumulált érték 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euroban rögzített támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva a PM által megadott hivatalos tervezési, 248 Ft/euro árfolyamon. 2

3 2. A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció neve Alkalmazott eljárás és 5 számjegyő közutak Önkormányzati utak Regionális hivatásforgalmú kerékpárúthálózat kialakítása Közösségi 5 Kiemelt projekt Egyfordulós szakaszos pályázat* Egyfordulós szakaszos pályázat* Egyfordulós szakaszos pályázat Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás Vissza nem térítendı támogatás Vissza nem térítendı támogatás Vissza nem térítendı támogatás Támogatás kerete konstrukcióra 3 Kedvezményezettek köre ,00 MFt Kht. (MK Kht.) Közlekedésfejleszt ési Koordinációs Központ (3K) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. (NIF Zrt.) 2367,45 MFt Helyi önkormányzatok 2615 MFt Helyi önkormányzatok Önkormányzati társulások Központi költségvetési szervek és intézményeik Kht. (kizárólag partner) 2083,52 MFt Ebbıl: A) komponens: 83,52 MFt B) * komponens: 2000 MFt A) Közlekedési szövetségek B) Helyi önkormányzatok Önkormányzati társulások Kht. (MK Kht.) Központi költségvetési szervek és intézményeik Közösségi feladatainak ellátására jogosult, közszolgáltatási szerzıdéssel rendelkezı gazdasági társaságok Közhasznú és nonprofit szervezetek Támogatás min-max összege Támogatás max. mértéke (%) Támogatott projektek száma MFt M Ft M Ft A) 4,5-30 MFt B) MFt A)90 B) 90 * A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét. A) 3 B) 40 3 A támogatás kerete konstrukció szinten került meghatározásra a komponensek támogatási mértéke indikatív jelleggel került kialakításra, a programozási idıszak során változhat 4 Kedvezményezettek pontos köre a pályázati kiírásokban kerül meghatározásra. 5 A konstrukció részleteinek kidolgozása elsı negyedévében történik meg. 3

4 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Önkormányzati utak Regionális hivatásforgalmú kerékpárút-hálózat kialakítása Közösségi Indokoltság A régió területén komoly problémák vannak a régión belüli elérhetıséget biztosító közúthálózat minıségével, állapotuk országos összehasonlításban is a legrosszabbak között van. Az állami tulajdonú közutak felújítására eddig csak korlátozott mértékben nyílt lehetıség, ami nehezíti a hátrányos helyzető térségek fejlıdését. A 4-5 számjegyő közúthálózat minıségének elengedhetetlen az ÉAOP keretében fejlesztendı, gazdasági centrumként mőködı, munkahelyeket és közszolgáltatásokat biztosító térségi központok, jelentıs gazdasági súllyal rendelkezı területek, valamint a turisztikai célterületek gyors és biztonságos elérése érdekében. A régió településein, elsısorban nagyobb városaiban problémát jelent a belváros zsúfoltsága, az egyes településrészek közötti megoldatlansága, illetve sok esetben nem biztosított a jelentıs gazdasági súllyal rendelkezı területek és a turisztikai célterületek gyors és hatékony megközelíthetısége, ami pedig alapvetı feltétele ezen területek megfelelı kihasználásának. Több város esetében is hiányoznak azok a nagy forgalomáteresztı-képességő, belvárost elkerülı útvonalak, amelyek megteremthetik az egyes településrészek között a könnyebb átjárhatóságot. Ezért indokolt olyan győjtıutak kialakítása,, amelyek lehetıvé teszik a városokon belüli i kapcsolatok javítását a belváros tehermentesítése érdekében. Továbbá a térségi központok megközelítése során egyes területeken mutatkoznak olyan anomáliák, hogy a közszolgáltatási centrumot csak jelentıs kerülı úton lehet megközelíteni, amit rövid, néhány km hosszúságú új út építésével ki lehetne váltani. Ezért az ösztönözni kívánt települési együttmőködések és hatékony közszolgáltatási szerkezet kialakítása érdekében indokolt ezen rövid, hiányzó külterületi közúti szakaszok megépítése. A hivatásforgalmú kerékpáros infrastrukturális feltételei (kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpármegırzık stb.) hiányosak a régióban. A régió számos településén a lakosság jelentıs része kerékpárral jár munkahelyére vagy mindennapi ügyeit intézni, ami kerékpárutak hiányában a nagy közúti forgalom miatt nem biztonságos. A munkahelyek és szolgáltatások zöme a régió városaiba koncentrálódik. A városokon belül és a városkörnyéki településekrıl történı napi hivatásforgalomban csökkenteni kell az egyéni gépjármővek arányát. A kkel lehetıvé válik a kerékpáros forgalom biztonságos levezetése, a kerékpárok tárolása. Egyre nagyobb igény van a régió több településén, hogy a magtelepüléssel nem egybeépült, de az adott településhez tartozó, külterületi lakott település részeket, üdülési és rekreációs területeket kerékpárúttal is összekössék a központi településrésszel. A kerékpáros nem terheli a környezetet, ezért indokolt a forgalom minél nagyobb arányának átirányítása a kerékpáros re. Az Észak-alföldi régióban, elsısorban a városokban tapasztalható i zsúfoltság, a közösségi t igénybe vevık számának csökkenése, a motorizáció káros hatásai indokolják a közösségi fejlesztését, a ben betöltött szerepének növelését. A lakosságot csak megfelelı színvonalú és hatékony, versenyképes szolgáltatással lehet arra ösztönözni, hogy egyre növekvı i igényeit közösségi i szolgáltatások igénybevételével elégítse ki az egyéni, motorizált helyett. A megfelelı szolgáltatás biztosításához elengedhetetlen a megfelelı minıségő i pálya megléte, ami jelentıs hiányosságokat szenved az Észak-alföldi régióban. A busz tekintetében elsısorban a nagyvárosokban tapasztalható a buszöblök, buszsávok hiánya, ami jelentısen csökkenti a busz sebességét, hatékonyságát. Fontos szerepet kap az a kiszolgáló létesítménystruktúra, amely lehetıvé teszi a közösségi igénybevételét, elısegíti az utasok tájékozódását, a i szabályok megismerését és betartását, valamint figyelembe veszi a mobilitási igényeket és az utaskényelmi szempontokat. Elsısorban a nagyvárosok és kiemelt forgalommal jellemezhetı területek (pl. üdülıterületek) körül szükséges a i szövetségek létrejötte, amelyek összehangolják és harmonizálják a terület közösségi ét Támogatható tevékenységek köre neve Konstrukció és 5 számjegyő közutak neve Konstrukció és 5 számjegyő közutak Támogatható tevékenységek (Nem taxatív) Négy- és öt-számjegyő kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, útburkolatának szélesítése. Négy- és öt-számjegyő utak mentén tengelysúly-ellenırzési pontok kialakítása, részben telepített mérıberendezésekkel. Zsáktelepülések zsákjellegének megszüntetését elısegítı, korlátozott hosszúságú 4

5 Önkormányzati utak új út építése. Két települést összekötı, korlátozott hosszúságú új út építése. Jelentıs gazdasági súllyal rendelkezı területeket megközelítı új út építése. Önmagában nem, csak fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenység: Bel- és külterületi utak csapadékvíz elvezetı rendszerének építése, felújítása. Pihenıhelyek, autóbusz-öblök kialakítása. Közlekedésbiztonságot szolgáló belterületi forgalmi csomópontok kiépítése, átalakítása, ahhoz tartozó biztonsági elemek (biztonsági berendezések, forgalomtechnikai jelzések és eszközök) kialakítása. Belterületi utakhoz kapcsolódó kerékpársávok kialakítása. A projekt megvalósításához kapcsolódó elıkészítés. A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások. A 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet útosztályainak megfelelı belterületi közutak burkolatának és alépítményeinek felújítása, kiszélesítése, korszerősítése, megerısítése, kivéve a lakó és kiszolgáló utaké. A 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet útosztályainak megfelelı lakó és kiszolgáló utak győjtıutakká történı. Zsáktelepülések és zsákjellegő településrészek zsákjellegének megszüntetését elısegítı, új út építése. Két települést összekötı, új út építése. Jelentıs gazdasági súllyal rendelkezı területeket megközelítı új út építése. Önmagában nem, csak útburkolat felújítással együtt támogatható tevékenység: Bel- és külterületi utak csapadékvíz elvezetı rendszerének építése, felújítása. Autóbusz sávok, autóbusz-öblök, buszfordulók kialakítása. Közlekedésbiztonságot szolgáló belterületi forgalmi csomópontok kiépítése, ahhoz tartozó biztonsági elemek (biztonsági berendezések, forgalomtechnikai jelzések és eszközök) kialakítása. Belterületi utakhoz kapcsolódó kerékpársávok kialakítása. Gyalogos átkelıhelyek biztonságossá tétele, létesítése. (Gyalogos alul- és felüljárók kialakítása nem támogatható!) Akadálymentesítés mozgás-, látás- és hallássérültek számára az akadálymentes feltételeinek megteremtése Járda felújítás, járdaépítés. Parkoló felújítás, építés. Optikai kábelek helyének kiépítése. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment Regionális Településen belüli és települések közötti nem turisztikai célú kerékpárút/ hivatásforgalmú kerékpársáv építése, ezen belül kerékpárúthálózat kialakítása kerékpárút kiépítése település bel-és külterületén (ÚME 4.9. ábra), a hatályos ÚME-nak megfelelıen önálló vonalvezetéső, vagy közúttal párhuzamos kerékpársáv kialakítása település bel és külterületén (A kerékpársáv szélességének és létesítésének egyéb feltételeinek meghatározásához a Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése - ÚT ÚME-ban foglaltakat kell követni.), a hatályos ÚME-nak megfelelıen (ÚME 4.13 ábra) új elválasztott közös gyalogoskerékpáros út építése település belterületén, a hatályos ÚME-nak megfelelıen új osztatlan gyalogos-kerékpáros út építése település belterületén, amennyiben a 3,6 méteres sávszélesség nem biztosítható. Az 1,2 és 3 számjegyő utak mellett hivatásforgalmú kerékpárutak, kerékpársávok építése csak belterületen támogatható. Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenység: Kerékpártározók, megırzık kialakítása belterületen. Kerékpáros út (kerékpárút, kerékpársáv, osztott pályás gyalogos-kerékpáros út) kialakításához kapcsolódó, elıírt i táblák beszerzése és kihelyezése. Kerékpáros út és közút, illetve vasút keresztezıdéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások és forgalomtechnikai eszközök beszerzése és elhelyezése. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment Közösségi A) komponens: Közlekedési szövetségek A i szövetség ellátási területére vonatkozó ket megalapozó tanulmányok, stratégiai dokumentumok elkészítése. Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenység: A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment. B) komponens: Közösségi infrastrukturális 5

6 2.4. Támogatás célja neve Konstrukció és 5 számjegyő közutak Önkormányzati utak Regionális hivatásforgalmú kerékpárúthálózat kialakítása Közösségi Autóbusz pályájának keretében: buszsávok, buszöblök, megállóhelyek kialakítása, fizikai állapotának javítása. Autóbusz hez kapcsolódó kiszolgáló létesítmények (váróhelyiségek, esıbeállók, személyszállítási i módok/rendszerek közötti átszállást biztosító központ, utasforgalmi épületek) építése, felújítása, korszerősítése az utasforgalmi szempontok figyelembevételével. Helyi és távolsági autóbusz-pályaudvarok, a közösségi t szolgáló forgalomirányító-helyek létesítése, az e célra szolgáló meglévı épületek rekonstrukciója, bıvítése, korszerősítése. Autóbusz t szolgáló jármőtelepek, ill. létesítése, a telepeken található épületek, és megállóhelyeinek rekonstrukciója, bıvítése, új javító-karbantartó, diagnosztikai célú épületek létesítése, meglévık felszereltségének, jármőtelepeken a jármővek üzemanyag ellátását biztosító infrastruktúra. Autóbusz hez kapcsolódó irányítás-technológiai és forgalomtechnikai beruházások megvalósítása (utasforgalmi, utas-tájékoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások színvonalának javításához kapcsolódó forgalomirányítási eszközök beszerzése, jelzések kialakítása, informatikai, térinformatikai eszközök ; forgalomirányító központok és rendszerek, kialakítása; elektronikus jegy és bérletrendszer kialakítása). Fogyatékossággal élı emberek autóbusz-ét elısegítı (nem jármőhöz kötött) infrastruktúra (fel- és leszállást, tájékozódást elısegítı építmények, jelzırendszerek, berendezések). Önmagában nem, csak a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan támogatható tevékenységek: Kerékpártározók és gépjármő parkolóhelyek (P+R) kialakítása. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elıkészítés. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Projektmenedzsment. Támogatás célja A térségi központok, jelentıs gazdasági súllyal rendelkezı területek és turisztikai célterületek megközelíthetıségét biztosító 4 és 5 számjegyő közutak minıségének javítása. Településrészek közötti közúti i kapcsolatok, jelentıs gazdasági súllyal rendelkezı területek megközelíthetıségének javítása. Közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérésének javítása a települések közötti hiányzó közúti szakaszok kiépítésével. A biztonságos hivatásforgalmú kerékpáros feltételeinek javítása. A hivatásforgalmú kerékpáros forgalom növekedése a régióban. A korszerő és színvonalas közösségi biztosításához szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése. A i szövetségek szervezési feladatainak elısegítése Projekt kiválasztási szempontok neve Konstrukció és 5 számjegyő közutak Projekt kiválasztási szempontok (Nem taxatív) Jogosultsági kritériumok: A 6,0 m burkolatszélességet elérı utak útburkolat-szélesítése csak abban az esetben támogatható, ha az országos forgalomszámlálási adatok alapján a forgalom nagysága meghaladja az jármő/nap értéket. Tengelysúly-ellenırzési pontok kialakítására csak abban az esetben van lehetıség, amennyiben az országos forgalomszámlálási adatok alapján a nehézjármő forgalom nagysága meghaladja a 100 jármő/nap értéket. Két települést összekötı új út építése kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben az új út e két település által közösen megvalósított/megvalósítandó humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférést segíti elı és az új út révén jelentısen csökken a két település közötti útvonal hossza. Zsáktelepülés zsákjellegének megszőntetését szolgáló út építése kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben egyrészt, az új út révén jelentısen csökken a kistérségi központ elérési ideje, másrészt jelentısen csökken a kistérségi központ vagy térségi humán szolgáltató központ elérhetıségét biztosító út hossza. Jelentıs gazdasági súllyal rendelkezı területhez vezetı új út építése kizárólag az ipari park/terület és az elérni kívánt célútvonal között, a legközelebbi szilárd 6

7 Önkormányzati utak burkolatú út csatlakozásáig támogatható. Jelentıs gazdasági súllyal rendelkezı területhez vezetı új út építése amennyiben már szilárd burkolatú út vezet az ipari parkhoz/területhez kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben jelentısen csökken az elérési távolság az ipari park/ipari terület és a célút között. Szakmai kritériumok: Mőszaki és i szempontok: o Burkolatállapot, forgalom nagysága, biztonság Területfejlesztési szempontok: o Közszolgáltatások, alapellátás elérhetıségét biztosítja: Kórházak, egészségügyi szakellátó központok elérését biztosítja Mentı szakszolgáltatás általi elérést biztosítja Város elérését biztosítja o Térségi központ elérését biztosítja o Kedvezményezett kistérségben valósul meg (311/2007 (XI.17.) K.rend ) o Közösségi t segíti o Jelentıs gazdasági súllyal rendelkezı területek megközelíthetıségét biztosítja o Turisztikai célpont megközelíthetıségét biztosítja Pénzügyi kritérium: A projekt megfelel a belsı pénzügyi arányoknak. Jogosultsági kritérium: A 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet útosztályainak megfelelı és a képviselıtestület által jóváhagyott településszerkezeti tervben jelölt úthálózati elem támogatható, amennyiben - a belváros útjainak tehermentesítését oldja meg, vagy - településrészek közötti kapcsolatot javít, vagy - lakófunkcióval rendelkezı településrész i kapcsolatát teremti meg településközponttal, belterületi gyorsforgalmi úttal, elsırendő fıúttal vagy másodrendő fıúttal. Két települést összekötı új út építése kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben az új út e két település által közösen megvalósított/megvalósítandó humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférést segíti elı. Zsáktelepülés zsákjellegének megszüntetését szolgáló út építése kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben egyrészt, az új út révén csökken a kistérségi központ elérési ideje, másrészt csökken a kistérségi központ vagy térségi humán szolgáltató központ elérhetıségét biztosító út hossza. Jelentıs gazdasági súllyal rendelkezı területet megközelítı új út építése amennyiben már szilárd burkolatú út vezet az ipari parkhoz/területhez kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben jelentısen csökken az elérési távolság az ipari park/terület és a célút között. Egy pályázat keretében csak egy önkormányzati tulajdonú út vagy egymással összefüggı (közvetlen kapcsolattal rendelkezı) önkormányzati tulajdonú utak építésével, felújításával, szélesítésével, korszerősítésével, megerısítésével kapcsolatos fejlesztéssel lehet támogatást igényelni. Szakmai kritérium: Elınyt élveznek: a 311/2007 (XI.17.) Kormányrendeletben szereplı kedvezményezett kistérségekbıl érkezett pályázatok. a turisztikai attrakciók megközelítését elısegítı k. azok a k, ahol az utakon közösségi zajlik. a jelentıs gazdasági súllyal rendelkezı területek megközelítését elısegítı k. a humán- és közigazgatási közszolgáltatások elérhetıségét elısegítı k. azok a k, amelyek az 1, 2, 3 számjegyő fıi utakra való ráhordást segítik elı. település kistérségben betöltött szerepe (forgalomvonzás) azok a k, amelyek fokozott baleseti kockázatnak (nagyszámú baleset) kitett útszakaszok biztonság-javítását szolgálják. azok a k, amelyek komplex fejlesztést valósítanak meg. azok a k, amelyeknél az út kapacitás-kihasználtsága indokolja a fejlesztést. Pénzügyi kritérium: A pályázat megfelel a belsı pénzügyi arányoknak Regionális hivatásforgalmú kerékpárúthálózat Jogosultsági kritérium: 1, 2 és 3 számjegyő utak mellett hivatásforgalmú kerékpárutak, kerékpársávok építése csak belterületen támogatható. Az EuroVelo hálózatba tartozó kerékpárút k nem támogathatók. Turisztikai célú kerékpáros utak nem támogatható. A kerékpárút nyomvonalának illeszkednie kell a helyi szabályozási tervekhez, és amennyiben van, a helyi kerékpáros i hálózati tervekhez, 7

8 koncepciókhoz. Egy pályázat keretében csak egy kerékpárút/kerékpársáv vagy egymással összefüggı (közvetlen kapcsolattal rendelkezı) kerékpárutak/kerékpársávok építésére lehet támogatást igényelni. Lakott területen kívül a legalább 6 m burkolatszélességgel rendelkezı kisforgalmú utakkal párhuzamos, valamint a kisforgalmú utakkal összekötött települések között önálló vonalvezetéső kerékpárút kiépítése nem támogatható, ahol a jelenlegi átlagos napi forgalom két irányban nem haladja meg az 1500 jármővet, hiszen ezek az utak kerékpár- szempontjából biztonságosnak tekinthetık (lásd ÚT ÚME, kerékpározásra alkalmas kisforgalmú út). Önálló kerékpárút építése nem támogatható olyan belterületi utak mentén, ahol a jelenlegi átlagos napi forgalom nem éri el a 2000 jármővet, és a kétirányú útpálya szélessége meghaladja az 5,5 métert. Kerékpársáv kialakítása nem támogatható olyan belterületi utak mentén, ahol a jelenlegi átlagos napi forgalom meghaladja az 5000 jármővet. Meglévı kerékpárutak vagy sávok felújítása nem támogatható. Kerékpárutak megvilágításához kapcsolódó beszerzések, kivéve kerékpáros út és egyéb i útvonalak keresztezıdéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése nem támogatható. Járdaépítés nem támogatható. Nem közterületen kialakított, települési rendezési tervben nem szereplı kerékpárutak építése nem támogatható. Csak olyan projekt támogatható, ahol a projektgazda vállalja, hogy a projekt eredményeképpen az átlagos napi kerékpáros forgalom meghaladja a 100 kerékpáros/nap értéket. Szakmai kritérium: Elınyt élvez a 311/2007 (XI.17) Kormányrendeletben szereplı kedvezményezett kistérségekbıl érkezett pályázat. A fejlesztés indokoltságának bemutatása, A fejlesztést igénybe vevık átlagos napi száma, Egybefüggı kerékpárút hálózat kialakításának elısegítése, A kerékpáros balesetek számának csökkenése, Kistérségen belüli és települések közötti elérhetıség javítása, Elınyt élveznek azok a k, amelyek legalább 300 fıt foglalkoztató szervezetek vagy ipari parkok/területek kerékpáros elérését segítik elı. Helyi és országos szakmai civil szervezet támogatása Tehermentesített közút forgalma Elınyt élveznek azok a k, ahol a kerékpáros út nyomvonala mentén létesülnek kerékpártározók. Elınyben részesül a GKM vagy a Közlekedési Operatív Program kerékpárutak fejlesztésének támogatására felhasználható kerete terhére meghirdetett pályázati felhívás keretében támogatást elnyert projektek folytatását képezı kerékpárútszakaszok Pénzügyi kritérium: A pályázat megfelel a belsı pénzügyi arányoknak Közösségi Jogosultsági kritériumok: B) komponens: Közösségi infrastrukturális Nem nyújtható támogatás a Közlekedési Operatív Programban nevesített projektek elıkészítéséhez és megvalósításához. Nem nyújtható támogatás kötöttpályás közösségi i pálya és kiszolgáló létesítményeinek ihez a KÖZOP lehatárolás alapján. Szakmai kritériumok: A) komponens: Közlekedési szövetségek Elınyt élveznek azon i szövetségek projektjei, amelyek az adott terület teljes i agglomerációjának i összehangolására vonatkoznak. Elınyt élveznek azon i szövetségek projektjei, amelyek minden i mód összehangolását meg kívánják valósítani. B) komponens: Közösségi infrastrukturális Elınyt élvez a 311/2007 (XI.17.) Kormányrendeletben szereplı kedvezményezett kistérségekbıl érkezett pályázat. Elınyt élveznek azok a k, amelyek turisztikai attrakciók elérését teszik lehetıvé. Elınyt élveznek azok a k, amelyek térségi alapon szervezett humán vagy közigazgatási közszolgáltatások elérését segítik elı. Elınyt élveznek azok a projektek, amelyek bizonyíthatóan a BAT ( legjobb elérhetı technológia ) alkalmazásával kívánják iket megvalósítani az építés és üzemeltetés során keletkezı káros környezeti hatások minimalizálása érdekében. Elınyt élveznek azok a k, amelyek direkt vagy indirekt módon elısegítik a közösségi versenyképességének javítását (pl. 8

9 rendszergazdaságosságot javító fejlesztés és az abból következı járatsőrítés, menetidı csökkentés, kultúrált (valós idejő) utas-tájékoztatás forgalomgyorsítás vagy üzemidı bıvítés). Pénzügyi kritérium: A pályázat megfelel a belsı pénzügyi arányoknak A támogatási konstrukciók célértékei 6 neve, száma Konstrukció Indikátor megnevezése Célértékek Összesen és 5 számjegyő közutak Felújított utak hossza (km) Kistérségi központot közúton és tömegsel 15/20/30 percen belül elérı lakosság számának növekedése (fı) Önkormányzati utak Az Útügyi Mőszaki Elıírások alapján meghatározott burkolat állapot-osztályzati kategóriákból kikerülı 4 és 5 számjegyő utak hossza (km) Támogatásból felújított önkormányzati úthálózat hossza (km) Támogatásból megépített önkormányzati utak hossza (km) ÁNF (átlagos napi forgalom) változása (%) Közösségi sel érintettek száma (fı) Elérési idı csökkenése (%) Regionális hivatásforgalmú kerékpárúthálózat Közösségi Megépített kerékpárutak hossza (km) Átlagos napi forgalom a kiépített kerékpárutakon/sávokon (kerékpáros/nap) Kerékpáros forgalom növekedése a beavatkozás területén (%) Kerékpáros balesetek számának csökkenése a beavatkozás területén (%) Támogatásból elkészített i tanulmányok, stratégiák, tervek száma (db) Támogatásból felújított/épített autóbusz pályaudvarok száma (db) Támogatásból létrehozott utasinformációs/forgalomirányítási rendszerek száma (db) Közösségi t igénybe vevık száma (ezer fı) Támogatásból létrehozott i szövetségek száma (db) A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlıség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlıségi- és a Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik. 9

10 2.7. A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció megnevezése Konstrukció indításának idıpontja Konstrukció zárásának idıpontja és 5 számjegyő közutak III. negyedév IV. negyedév Önkormányzati utak III. negyedév IV. negyedév Regionális hivatásforgalmú kerékpárút-hálózat kialakítása III. negyedév IV. negyedév A) komponens Közlekedési szövetségek II. negyedév IV. negyedév B) komponens Közösségi infrastrukturális IV. negyedév IV. negyedév 2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció megnevezése, száma Kockázat Kockázat kezelésének módja és 5 számjegyő közutak vis maior A projekt elıkészítés nem elég alapos A management körültekintı kiválasztása és gondos projekt elıkészítés Önkormányzati utak vis maior A projekt elıkészítés nem elég alapos A management körültekintı kiválasztása és gondos projekt elıkészítés Regionális hivatásforgalmú kerékpárúthálózat vis maior A projekt elıkészítés nem elég alapos Közösségi A megalakult i szövetségek pénzügyi fenntarthatósága. A management körültekintı kiválasztása és gondos projekt elıkészítés. A pályázatban garanciák kérése a fenntartásra, esetleges szabályozási környezet-módosítás. 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Sorszá m Projekt megnevezése 1. Záhony térség belsı közúti infrastruktúrájának az ipari, logisztikai befektetésekkel összehangolt (ÉAOP) Tuzsér vasútállomás bekötı útja a 4.sz fıút és a 4145 jelő önk.i út összekötése érdekében /NFU A 46149, 4629 jelő 2. utak /EARFU 3. A 4511 jelő út. A projekt tervezett összkölts ége (mft) Igényelt támogatá s (mft) 7, 8 A projekt várható indításána k idıpontja 190,6 190, I. 421,3 642, 0 421, I. 642, I. A projekt várható befejezéséne k idıpontja Kedvezményezet t neve I I I. 7 A támogatás tényleges összege a költség-haszon elemzés alapján kerül véglegesítésre, így a támogatás tényleges összege az igényelt összegtıl eltérhet. 8 A fent megjelölt közút-felújítási projektek igényelt támogatási értéke bruttó alapon került feltőntetésre. 10

11 /EARFU A 34103, 3221 jelő utak /EARFU A 3117, 3122 jelő utak /ÉARFU A 4911, / EARFU A 3834 jelő utak / EARFU A 4104, 4104 jelő utak / EARFU A 3317 jelő út / EARFU A 3632, 3502 jelő utak / EARFU A 3612 jelő út / EARFU A 3633 jelő út / EARFU A 4913 jelő út / EARFU A 4101 jelő út / EARFU A 4911 jelő út / EARFU A 4805 jelő út / EARFU A 3321, 3315, 3502, 3501 jelő utak / EARFU A 4217, 4219 jelő utak / EARFU A 4807, 4809 jelő utak / EARFU A 3407 jelő út / EARFU 292,9 575,2 940,04 408,55 274,7 351,4 539,2 128,88 516,0 220,8 124,73 218,44 545,4 494,4 867,88 417,0 314,7 292, I. 575, I. 940, I. 408, I. 274, I. 351, I. 539, I. 128, I. 516, I. 220, I. 124, I. 218, I. 545, I. 494, I. 867, I. 417, I. 314, I I I I I I I I I I I I I I I I I I. 11

12 12

Észak-alföldi Operatív Program. Akcióterv

Észak-alföldi Operatív Program. Akcióterv Észak-alföldi Operatív Program 3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása Akcióterv 2009-2010 SABLON 3.1. verzió 2008. november 20. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 5. prioritás: Térségi Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás, Térségi Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007)

KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (2007HU161PO007) Városi és elővárosi közösségi 1. bemutatása Akcióterv 1.1. tartalma, 5.- Városi és elővárosi közösségi rövid tartalma A prioritás célja a városok elérhetőségének

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Közlekedésfejlesztési konstrukciók a ROP-okban KÖZOP mellett helyi, térségi jelentőségű beavatkozások: kerékpárútfejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Kerékpárutak fejlesztése támogatására. Kódszám: KMOP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Kerékpárutak fejlesztése támogatására. Kódszám: KMOP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Kerékpárutak fejlesztése támogatására Kódszám: KMOP-2007-2.1.2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

A Közlekedés Operatív Program as akcióterve december

A Közlekedés Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Közlekedés Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december I. Prioritás bemutatása: 1.Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetıségének javítása 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. II. félévében és 2008. évben beadott pályázatok eredményérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Sorszám: III/3. Döntéshozatal

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP kódszámú felhívásra pályázat benyújtása.

Előterjesztés. Tárgy: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP kódszámú felhívásra pályázat benyújtása. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Tanácsnokától Képviselő-testület 2016. május hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2-1.203:2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 13. Útépítési Akadémia 2007-12-06 Kerékpárforgalmi létesítmények: Kerékpárút Gyalog és, Kerékpársáv (közösségi közlekedéssel közös sávok is) Kisforgalmi

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Helyi településfejlesztési akciók támogatására Kódszám: EAOP-2007-5.1.1.E. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14.

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14. Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása összefoglaló jelentés 2009. december 14. Projekt megnevezése Forrás Támogatási kérelem kódszám

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása. Mihálffy Krisztina KKK

A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása. Mihálffy Krisztina KKK A projekt és a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal bemutatása Mihálffy Krisztina KKK Tartalom Általánosságok Előzmények Projekt adatai Projekt tartalma Megvalósítás ütemezés BUBA projektelem bemutatása

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények

Kerékpárforgalmi létesítmények Mobile 2020 Kerékpárosbarát közlekedés és infrastruktúra 2013.05.09. REC Szentendre Kerékpárforgalmi létesítmények Sztaniszláv Tamás nyugalmazott építőmérnök A kerékpáros közlekedés előnye a települések

Részletesebben

Egészséges, tiszta települések Akcióterv

Egészséges, tiszta települések Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egészséges, tiszta települések Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 1. Egészséges, tiszta települések 1.2. A prioritások

Részletesebben

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező , mint kerékpárosbarát település Kóródi Csilla stratégiai tervező Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály csilla.korodi@gyor-ph.hu. Kerékpáros fejlesztések ben Kerékpáros

Részletesebben

Berencsi Miklós MTÜ Kerékpáros Konferencia, szeptember 5., Tiszafüred

Berencsi Miklós MTÜ Kerékpáros Konferencia, szeptember 5., Tiszafüred Hogyan lesz kerékpárosbarát közlekedés Magyarországon? Berencsi Miklós MTÜ Kerékpáros Konferencia, 2016. szeptember 5., Tiszafüred Tartalom Hazai kerékpáros helyzetkép Definíció Infrastruktúra Szolgáltatások

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében

Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében Az elıvárosi vasút rendszeréhez illeszkedı közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi kistérségben és a Zsámbéki-medencében 2. egyeztetés KTI Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET FÓRUMUNKON! NÉMETH TAMÁS MUNKASZERVEZET VEZETŐ VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek

Részletesebben

A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában

A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában Egyházy Zoltán szaktanácsadó, KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI INTEGRÁLT KÖZREMŐKÖDİ

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30.

Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés. Mihálffy Krisztina. Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. Olcsó, egészséges, környezetkímélő közlekedés Mihálffy Krisztina Nemzeti Közlekedési Napok 2014. október 28-30. KERÉKPÁR 2 Mit értünk kerékpározás alatt? Közlekedési eszköz Sporteszköz Kikapcsolódási forma

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 KÖZOP ÉS IKOP KERETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÖZOP teljes keret

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program

Dél-dunántúli Operatív program Dél-dunántúli Operatív program 2. prioritás: A turisztikai potenciál erısítése a régióban Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve,

Részletesebben

Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása

Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása KözOP-2.5.0-09-11-2012-0009 Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása (A szintbeni vasúti átjárók biztonságos és mozgáskorlátozottak számára kényelmes mőszaki kialakítása) Gábor Miklós (KTI), Dr.Koren

Részletesebben

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kovács Gergely - Vincze Tibor TRENECON COWI Kft. 2 Kerékpárút Elválasztott megelőzi a nagy sebesség-különbségből, rossz látási

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése (DAOP-2009-3.1.1/B) Az előterjesztést

Részletesebben

Végrehajtás Operatív Program

Végrehajtás Operatív Program Végrehajtás Operatív Program 1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése Akcióterv 2009-2010 Tervezet! 2008. október 30. I. Prioritás

Részletesebben

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére BUDAPEST FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Ügyiratszám: Fph/ /2007/Hm Tárgy: 2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút létesítések, tömegközlekedés elınyben

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2017. március 22-23. 2014-20 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program. Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: DAOP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program. Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: DAOP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Kerékpárút hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2007-3.1.2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

II. Békési Kerékpáros fesztivál Kerékpáros szakmai nap a közlekedésbiztonság jegyében Békés 2011.07.22.

II. Békési Kerékpáros fesztivál Kerékpáros szakmai nap a közlekedésbiztonság jegyében Békés 2011.07.22. II. Békési Kerékpáros fesztivál Kerékpáros szakmai nap a közlekedésbiztonság jegyében Békés 2011.07.22. Infrastruktúra fejlesztés és közlekedésbiztonság Sztaniszláv Tamás főtanácsos KKK Hálózatfejlesztési-

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19.

Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén. Szombathely, 2013.09.19. Jó példák fenntartható közösségi közlekedésre a Nyugat-dunántúli Régió területén Szombathely, 2013.09.19. A fejlesztési ügynökség tevékenységei Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázatainak kezelése

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges

Részletesebben

Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004

Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004 Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése KÖZOP-5.5-09-11-2012-0004 Berencsi Miklós Keszthely, 2014. október 21. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés Felmérés InformaFka

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben