AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA"

Átírás

1 AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

2 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) Az Intézmény típusa: Óvoda Az intézmény gazdálkodási besorolása, gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Önállóan működő költségvetési szerv, személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat az Ifjúság Utcai Óvoda látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. Gyermek férőhelyek száma: 135 fő Gyermekcsoportok száma: 5 Nyitva tartás ideje: hétfőtől-péntekig: óráig Intézmény fenntartója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Címe: 4024 Debrecen, Piac u. 20. Telefonszáma: (52) HOP módosítás indoklása Helyi nevelési programunk módosítását indokolta: alapító okiratunk módosítása Az Országos Alapprogram módosítása Törvényi változás Helyzetelemzést végeztünk, s ennek eredményeképpen nevelőtestületünk úgy határozott, hogy nevelési programunkat ennek megfelelően átstrukturáljuk. 2

3 I. BEVEZETŐ Hívogató a nyugalom és vidámság szigetére Egyedi programot nyújtunk át Önnek Tisztelt Olvasó, melyet óvodánk nevelőtestülete készített hosszú távra visszavezethető nevelőmunkájára alapozva, stabil intézményi hagyományokra építve. Célunk a folyamatos fejlődés, fejlesztés, hogy mindinkább megfeleljünk partnereink elvárásainak, tervszerű minőségi munkát végezve egységes értékeket közvetítve. Olyan programot kínálunk, mely: - összhangban áll, az Országos Alapprogrammal és az OOTT irányelveivel a HBM-i Fejlesztési Tervvel, és Debrecen város intézkedési tervével, - a legmesszebbmenőkig figyelembe veszi az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságait, - megvalósítása örömöt jelent pedagógusnak, gyermeknek, szülőnek egyaránt, - épít a gyermekek elsődleges tevékenységére, a játékra, - minden gyermeknek megadja a lehetőséget az önmagához képest történő fejlődéshez, a differenciált képességfejlesztés során, - a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul a gyermeki jogok és szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére az egyenlő hozzáférés biztosításával, - törekszik a falusias jellegből adódó helyi sajátosságok maximális kihasználására, ezáltal a külső világ tevékeny megismerésére és megszerettetésére, - kiemelten kezeli az egészséges óvodai nevelést a zöld óvodai program szellemében, a hagyományápolást, a tehetséggondozást, - tükrözi a nevelőtestület innovatív pedagógiai törekvését, átlagon felüli tehetségét és felkészültségét a művészetek terén (színjátszás és mesejáték, bábjáték, zenei nevelés) - figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveit, - folyamatosan napi élményeket, örömöt, vidámságot biztosít. 3

4 A szülőkkel a partneri kapcsolat mélyítése érdekében közös programokat szervezünk családi délutánok keretében, melyeken együtt szórakozhat, tevékenykedhet szülő, gyermek, pedagógus. Tevékeny, színes mindennapok biztosítására törekszünk, melyet környezeti adottságaink is még inkább megerősítenek, hiszen nagy játszóudvarunk, az óvoda környékén található erdők, mezők, kirándulóhelyek, növények, állatok várják, hogy felfedezzük szépségeiket s kihasználjuk a bennük rejlő nevelési lehetőségeket a gyermekekkel együtt. Nem túlzás, ha azt mondjuk, melyet bevezető címünkben is megfogalmaztunk, hogy a nyugalom és a vidámság szigetére hívjuk a gyermekeket. Bízunk abban Tisztelt Olvasó, hogy rövid bemutatkozásunk felkeltette érdeklődését nevelési programunk iránt és elolvassa az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda nevelőtestületének közös munkáját, mely a gyermekek személyiségének és képességeinek optimális fejlesztése érdekében íródott. 4

5 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP, PEDAGÓGUSKÉP Gyermekkép Olyan gyermekeket nevelünk, akik: - Egyéni képességeikhez igazodó, játékos, alkotó tevékenységekben fejlődnek, ahol sokat dicsérik, figyelnek rá, kedvesek hozzá, meghallgatják élményeit, véleményét, sokat beszélgetnek vele. Az óvodai élet alakításánál figyelembe vesszük a gyermekek genetikai, környezeti adottságait, egyéni életkori sajátosságait, szükségleteit (előítéletektől mentesen). - Segíthet a felnőtteknek, azt teszi, amit szeret, sokat kirándulhat és tudja, hogy az óvodában mindig történik valami érdekes. Személyiségjegyeik az óvodáskor végére nyugodt, jó kapcsolatteremtő, érdeklődő, természetszerető, természet- és környezetvédő, egészséges életmódot folytató, harmonikus mozgású, edzett, pozitív beállítódású, igényes, segítőkész, empatikus, másokra is tekintettel lévő, jó probléma meglátó és megoldó, logikus gondolkodású, kreatív egyénekké válnak. Ezek következtében olyan értékeke, képességeket sajátítanak el, amelyek szerint megfelelően tudnak eligazodni a világban, döntéseket hozni életük folyamán. Óvodakép Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 1. Óvodánk nyitott, harmonikusan nevelő, óvó-védő, szociális nevelő és személyiségfejlesztő intézmény, biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, a mindenkor hatályos törvények által előírt életkorú gyermekek számára. (Partnereink látens igényeire is építve végzi szakmai munkáját a 3 legfeljebb 8 éves korú gyermekek sokszínű személyiségjegyű, újítókedvű munkatársakkal.) Közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. 5

6 2. Mindennapjaink célja segíteni a gyermekeknek eligazodni a környezetükben, egyéni készségeiket, képességeiket kibontakoztatni, azért hogy: - megfelelő önismerettel rendelkező, - jó kapcsolatteremtő és problémamegoldó, - természetszerető-védő, egészséges életmódot folytatni tudó, - a helyi népi hagyományokra is kíváncsi egyénekké válhassanak. 3. Olyan aktív, élményekben, tapasztalatszerzésben gazdag örömteli óvodás éveket szeretnénk biztosítani a jövőben is, mely megalapozza későbbi felnőtt életüket. A nevelést olyan folyamatként szeretnénk kezelni, ahol az óvoda minden dolgozója igyekszik összehangolva, egységes értékeket közvetítve hozzájárulni a gyermekek egyéni érzelmi és értelmi gazdagságához. 4. Alapelvünk: - hogy a gyermek derűs, biztonságot nyújtó környezetben érezhesse magát, tudja, hogy fontos a személye, teljes figyelmet szentelünk rá. - Élményekre és tapasztalatokra építve szerezhesse meg tudását, ismereteit, olyan tevékenységekben bontakoztathassa és próbálhassa ki önmagát, ahol felfedezhet, rácsodálkozhat a világ dolgaira, miközben környezettudatos emberré válik. 5. Céljaink és alapelveink megvalósulása érdekében az Országos Alapprogram iránymutatásával, a helyi nevelési programunk alapján, a gyermeki személyiségből kiindulva, lakóhelyi körülményekhez igazodva biztosítjuk azokat a tevékenységeket, melyekben a gyermeki személyiség optimálisan fejlődhet, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játéktevékenységekre és a mozgásfejlesztésre. 6. Programunk abból a tényből indul ki, hogy a gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individum és szociális lény egyszerre. - nevelésünk befogadó, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, - tudatosan segíti a nemek társadalmi egyenlőségének támogatását társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását, - az óvodai nevelésünkben alkalmazott pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazodik, - pedagógiai törekvéseink köztük az innovatív módszertani megkötéseket csak a gyermekek érdekében alkalmaz, - biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, megerősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 6

7 Pedagóguskép A nevelőtestület tagjai kölcsönösen megbíznak egymásban, szabadon megtarthatják egyéniségüket, hatékony kommunikációra törekszenek, közös döntéseket hoznak. Mintaadó a megjelenésük, beszédük, magatartáskultúrájuk, pozitív gondolkodásúak, mintát adnak a környezettudatos, egészséges életvitelhez. Biztonságot sugárzó, kreatív, élmény és tapasztalat gazdag légkörben készítik fel a gyermekeket beleértve a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, BTMN gyermekeket is a későbbiekben rájuk váró feladatok megoldására, melyben képességeik fejlődhetnek. Az esélyteremtés fényében minden gyermek megkapja a sajátos bánásmódot. Ennek a szemléletnek a tükrében az inklúzió egy szemlélet, integráció egy helyzet, differenciálás egy módszer a bánásmód megvalósulásában. A munkakörüknek megfelelően építő szándékkal értékelik önmagukat, egymást, elismerik, örülnek egymás szakmai sikereinek. Jogaikat és szakmai szabadságukat, kulcsszerepüket a szülők is elfogadják, tiszteletben tartják és együttműködnek velük. A szülőkkel való együttműködésben egyfajta tanácsadó szerepet töltenek be. A vezetés egyértelműen megfogalmazott elvárásaihoz (melyek mindenki által betarthatóak) megfelelő segítséget és elismerést kapnak, és figyelnek mentális szükségleteikre is. A vezetés sajátos látás és megoldásmódot preferálja. Minden óvodánkba járó gyermek személyiségét, jogait az óvodapedagógusok tiszteletben tartják, befogadó, toleráns, szegregáció menetes oktatási, nevelési, szervezési gyakorlatot folytatnak. Folyamatosan megismerik, elfogadják, és tiszteletben tartják a családi nevelés elveit, jogaikat, nem sértik identitásukat. Odafigyelnek és meghallgatják a szülők kéréseit, véleményét, segítségkérésükben partnerek. Változatos tevékenységeket kínálnak a gyermekek számára és szeretetteljes, nyugodt légkörben, esztétikus, tiszta környezetben nevelik őket. Nevelésünk alapja: megismerés, megfigyelés, tervezés, fejlesztés, nyomon követés. A visszacsatolás gyermek és szülő felé reális, mindig egyedi és fejlődést segítő szerepű. 7

8 III. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI A nevelőmunka tárgyi feltételei Az óvoda mikrokörnyezete Intézményünk Debrecen peremkerületi részén, a józsai városrész alsójózsai területén, annak is a körülbelüli mértani középpontjában található, jól megközelíthető helyen. A józsai városrész Felső-, és Alsójózsára tagolódik. Mindkét földrajzi területen működik egy-egy óvoda és egy-egy iskola, valamint egy városrész központ (egészségügyi szolgáltatások, részönkormányzat, piac, közösségi ház könyvtár ) áll a családok rendelkezésére. A lakosság létszáma az utóbbi évben fokozatosan nőtt, hiszen a tiszta levegő, a természet-közeliség, a kertes-családi házas lakókörnyezet évről-évre több belvárosi családot vonzott és vonz ide. A józsai városrész kb lakosú. Óvodánk felvételi körzetéhez az egész alsójózsai terület, de a szabad óvodaválasztási lehetőség miatt ez a körzethatár még tágabb. Intézményünk mikrokörnyezete rendkívül sokat változott, különösen az utóbbi 10 évben. Óvodánk ideális környezetben fekszik, hiszen három oldalról erdő övezi a településrészt. Mindössze méteres séta már lehetővé teszi az erdei kirándulást. Pozitívan hat a gyermekekre, hogy falusias jellegű városrészünkön testközelben van számukra virágoskert, konyhakert, gyümölcsöskert, szántóföld, erdő, mező, patak stb. Így rengeteg lehetőségük nyílik a helyszíni megfigyelésekre, a sokoldalú tapasztalat- és élményszerzésre. A gyermekek szociokultúrális háttere: A gyermekek körülményeinek minél pontosabb megismerését nagyon fontosnak tartjuk. Ennek érdekében minden nevelési évben felmérést végzünk a családok szociális helyzetének, struktúrájának, a gondozás nevelés szokáskialakítás mikéntjének, a szülők pedagógiai kultúrájának megismerése érdekében. Ennek függvényében tervezzük a szülőkkel való kapcsolatunkat és feladatainkat. /Csoportnaplókban rögzítve: hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, több gyermekes, egyedül nevelő szülő/ 8

9 Az óvoda épülete és felszereltsége Alsójózsán a szervezett keretek közötti óvodai nevelés kezdete egészen az I. világháborút megelőző évekre nyúlik vissza. Az eredeti régi épületet az 1800-as évek végén építették községház céljára. Több mint 40 éven át sokféle célra használták, majd 1948-ban költözött át ide az óvoda a szomszédos utcából. Azóta több lépcsőben hozzátoldva (1966, 1970, 1975, 1995) alakult ki a jelenlegi 901 m2 alapterületű épület, amelyben 6 csoportszoba, tágas vegyes foglalkoztató (amelyet tornateremként is jól ki tudunk használni) elkülönítő, só-szoba és sok más helyiség van. Sajnos, 2 csoportszobánk igen kisméretű (35 ill. 37 m2). A legkisebb méretű csoportszobát nevelői szobának használjuk. A 6 gyermekcsoportnak 4 mosdóhelyisége van. A régi épületrészben található 4 csoportszobához nem tartozik öltöző, a gyermekek a folyosón öltöznek, melyet úgy alakítottunk ki, hogy az a gyermekek kényelmét és biztonságát szolgálja. A régi épületrész felújítása folyamatosan történik, a kor igényeinek megfelelően. Nehézségeink ellenére folyamatosan igyekszünk a gyermekek számára otthonossá, vonzóvá varázsolni a csoportszobákat és a többi helyiséget, sok növénnyel és természetes anyaggal. A csoportszobákban a felszerelések a gyermekek számára jól látható és biztonságosan elérhető helyen vannak. 9

10 Az óvoda udvara és felszereltsége Az épülethez fedett terasz és hatalmas udvar tartozik: területe 3000 m2, amelyen füves, homokos és szilárd burkolatú felületek találhatók. Évről-évre igyekszünk újabb fák, évelő növények, bokrok telepítésével esztétikusabbá tenni az óvodaudvart is. Madárfürdetők, odúk, itatók, készítésében a gyermekek is részt vettek. Virágoskert, kultúr- és gyógynövény kert, tanösvény szélesíti a gyermek gyakorlati ismereteit. Érzékelő-ösvényt is létrehoztunk, illetve bővítjük folyamatosan a gyermekek lábboltozatának erősítése céljából. Az ösvényen különböző talajformákat hozunk létre (sóder, murva, fenyőmulcs, homok, fű, stb.), amelyeken mezítláb járunk. A Közoktatási Közalapítványhoz benyújtott pályázatainkkal sikerült: - kicserélnünk az udvar régi, vasból készült udvari játékeszközeit fajátékokra, - KRESZ parkot létrehozni, gyermek kerékpárokat, tricikliket, autókat, motorokat, holdjárókat, rollereket vásároltunk, KRESZ táblákat készítettünk, - az udvari játéktevékenységeket, színesítő eszközöket beszerezni: ugrálóvár, hat funkciós mászóka, láncos egyensúlyozó, csúszdák, szánkók, homokozó játékok., mókuskerék, rugós játék, népi gyermekjátékok. Az Alsójózsai Óvodás Gyermekekért Alapítvány támogatásával új mozgásfejlesztő eszközökkel lettünk gazdagabbak. Az óvoda kertjét, udvarát, épületét és berendezéseit úgy alakítjuk ki, hogy azok a gyermekek biztonságát és kényelmét, egészségük megőrzését, mozgás és játékigényük kielégítését szolgálja. A néphagyomány ápoló programunkhoz kapcsolódó parasztudvar ugyanúgy helyet kap udvarunkon, mint a modern mozgásfejlesztő játékeszközökkel felszerelt udvarrész. Ezen belül a mindennapi életből jól ismert épületek kicsinyített formában szintén hasznos kiegészítői a különbözőféle játéktevékenységeknek: bolt, cukrászda, piactér, posta, rendőrség, hajóállomás, stb. 10

11 A nevelőmunka személyi feltételei Reggel 6.30 órától délután óráig nyitva tartó óvodánkban 20 dolgozó biztosítja az óvoda zavartalan működést. Az intézmény egész nyitvatartási ideje alatt jelen van az óvodapedagógus. Az óvodapedagógusok módszertani szabadságuk alapján az országos és az intézményi dokumentumok alapján végzik fejlesztő munkájukat. Sokrétű feladatot látnak el, a felelősségük igen nagy. A többi dolgozó az óvodapedagógusok munkáját segíti, kiegészíti. 5 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő udvaros, 2 fő konyhai kisegítő. A gondozási munkában, munkára nevelésben lelkiismeretesen látják el feladatukat a szakképzett dajkák. Az udvar tisztaságáért, a meghibásodások javításáért az udvaros felel. Az óvodatitkár munkáját megbízhatóság, pontosság jellemzi, ötleteivel, hozzáértésével hatékonyan segíti munkánkat. A gyermekek Óvodánk 135 gyermek részére biztosít férőhelyet, akikkel a nevelők 5 csoportban foglalkoznak. Minden gyermek egyedi, megismételhetetlen, különleges gyermek, akinek egyéni nevelési szükségletei, igényei vannak. Vannak olyan gyermekek, akiknek állandó vagy átmeneti jellegű egyéni, sajátos nevelési szükségleteik vannak, egyénenként igazodó bánásmódot igényelnek. 1, speciális nevelési szükségletű gyermekek. 2, magatartás zavarok miatt problémás gyermekek 3, kivételes képességű gyermekek, tehetségesek 4, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek A nevelőtestület munkáját segíti: Egyre több a beszédhibás, a BTMN-es, a sajátos nevelési igényű gyermek. A négy józsai nevelési-oktatási intézmény munkáját segíti egy fő logopédus. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében speciális hozzáértésével hatékonyan segíti munkánkat az utazó gyógypedagógus. Szakmai segítséget az Aura Alapítványtól is kapunk a gyermekek részképességének fejlesztésében. Református hitoktatónk heti egy alkalommal játékosan ismerteti meg a gyermekekkel a bibliai történeteket. Az intézményben működő munkaközösségek száma: 1 11

12 12

13 13

14 Dokumentumaink: - Alapító Okirat (1. függelék) - Óvodai felvételi és előjegyzési napló (2. függelék) - Csoportnapló (3. függelék) - Felvételi és Mulasztási napló (4. függelék) - Új Országos Alapprogram (5. függelék) - HOP - Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Tehetséggondozó Programja (6. függelék) - Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Zöld Programja (7. függelék) - Óvodai szakvélemény (8. függelék) - A gyermekek fejlődésének nyomon követő dokumentuma (9. függelék) - sajátos nevelési igényű gyermek részére: Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció. Egyéni fejlődési lap; Konzultációs űrlap (10. függelék) - BTMN gyermek részére: Egyéni nyilvántartási lap és foglalkozási napló; Egyéni fejlesztési terv; Foglalkozási napló az ellátásról; Konzultációs űrlap (11. függelék) 12

15 13

16 Az óvodapedagógus feladatai az integrált fejlesztésében Integráció az óvodánkban - BTMN-es gyermekek nevelése - hátrányos helyzetű,halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása - migráns gyermekek támogató nevelése, nyelvi-szocializációs, kulturális, vallási különbözőségek kezelése Befogadó típusú integrációnk sikeres, ha: - a gyermek-család ismerete, erre épülő fejlesztés - befogadás gondos előkészítése - szükségletekhez igazodó, összehangolt fejlesztés történik - tudatos szervezési formák, módszerek, eszközök Inkluzív nevelésünkben biztosítjuk: - esélyegyenlőség - kompenzálás - biztonság - kölcsönösség A befogadó óvodapedagógus személyisége - gyermekközpontú (elfogadó, segítő, támogató, innovatív) - hiteles - empatikus, önfeláldozó Kapcsolat a szülővel - bizalom, kölcsönös elfogadás, tisztelet, párbeszéd, kapcsolattartás, segítségnyújtás, együttműködés A gyermekek integrált nevelésében, együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus: - egyéni fejlesztési tervet készít. - a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti. - egy egy nevelési helyzet, problémamegoldáshoz alternatívákat keres 13

17 - alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, - együttműködik a különböző szakemberekkel, beépíti a pedagógiai folyamatokba. - kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával. Célul tűztük ki: A sajátos nevelési igényű,, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, BTMN kisebbségek, tehetséges gyermekek mellett az esélyteremtés fényében minden gyermek részesüljön sajátos bánásmódban. Ennek a szemléletnek a tükrében az inklúzió egy szemlélet, integráció egy helyzet, differenciálás egy módszer a bánásmód megvalósulásában: a beiratkozásnál, csoportba sorolásnál a gyerekek egyéni fejlesztésében az ismeretközvetítés gyakorlatában az óvodai programok kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében az iskolai továbbhaladás előkészítésében a humán erőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében a partnerség építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel. Migránsok az óvodában Más országok hozzánk érkező gyermekei. A szociális, nyelvi és kommunikációs kompetenciák fejlesztése az életkori sajátosságok figyelembevételével, az óvodai nevelési tervvel szemben támasztott követeléseknek megfelelően, játékos módszerekkel, tevékenység és munkaformákkal folyik. Az óvoda csoportszerkezete A csoportok szervezésekor figyelembe vesszük: - a szülők igényeit - a gyermekek személyiségét - a gyermekközösségek szociális összetételét - a gyermekek létszámát, életkori megoszlását. - hátrányos helyzetű,halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, BTMN gyermekek csoportonkénti egyenletes megosztását. 14

18 Feladatunk: Lehetőség szerint minél hosszabb ideig éljenek ugyanazon szeretett óvónőik körében a gyermekek. Ha szükséges, 5 éves kor körül történjen csak csoportváltás. Minden nevelési év előkészítésekor lehetőség szerint figyelembe vesszük a szülők indokolt kéréseit. Az óvodai élet megszervezése Napirend IDŐ TEVÉKENYSÉG ÓRÁIG JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN VAGY AZ UDVARON MINDENNAPI MOZGÁS MESE, TESTNEVELÉS (KÖTELEZŐ) CSELEKVŐ TANULÁS (KOMPLEX KÉPESSÉG ÉS KOMPETENCIAFEJLESZTÉS, ATTITŰDERŐSÍTÉS,) MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK TÍZÓRAI (8,30-TÓL) ÓRA EBÉD PIHENÉS MESÉVEL, ALTATÓDALLAL MIDENNAPI MOZGÁS UZSONNA (14.45-TŐL) ÓRA JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN VAGY A SZABADBAN A napirend és a heti rend rugalmasan változtatható elemekből áll, így tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre, és a csoport igényeire. Igyekeztünk nagyobb időegységekben gondolkodni, és olyan napirendet alakítottunk ki, amelyben a tevékenységeket nem választjuk el egymástól, így azok a szabad játékkal szoros egységet alkotnak. Fontos eredménye a napirend rugalmasságának és folyamatosságának, hogy a gyermekek minden sietség nélkül egyéni fejlődési ütemük szerint végezhetik a tevékenységeket. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekeknek. 15

19 Elegendő idő jut arra, hogy a gyermekek minden tevékenységüket befejezzék, pontosan elvégezzék. Az óvodai nevelés az óvodavezető által jóváhagyott pedagógiai program alapján történik, a napi és heti rendet a gyermekcsoportok óvodapedagógusai alakítják ki. Az étkezésnek csupán a kezdetét határoztuk meg, ezt szükségesnek tartottuk a rendszerességre szoktatás miatt. A befejezés viszont rugalmasan alkalmazkodik az egyén és a csoportigényekhez. Heti rend A napirendhez hasonló folyamatosságot, rugalmasságot biztosítja. Célunk: jusson elegendő idő a gyermeki tevékenységek, ötletek, javaslatok türelmes meghallgatására, megvitatására vagy kipróbálására. A rugalmasság elősegíti, hogy a heti rend a gyermek életének észrevétlen szabályozója legyen. Tevékenységi formák: Verselés, mesélés (napi 1) Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (heti 2); Rajzolás, festés, mintázás, kézi különmunka (heti 2) Mozgás (heti 2) délelőtti és délutáni mozgás naponta A külső világ tevékeny megismerése, magában foglalva a matematikai tartalmú tapasztalatokat (heti 3) A hét minden napján jelen van a gyermekek életében a mese, zene, mozgás, anyanyelvi, vizuális nevelés komplex módon. A napi tevékenységek során ugyanúgy jelen van a környezeti nevelés is, hiszen a Zöld óvoda és a Madárbarát óvoda szellemiségének kibontakozásában fontos szerepet játszik a természet közeliség, az élet közeliség, életszerűség, munkálkodás, alkotás és a szabad önkifejezés. A tehetséggondozó műhelyeket minden nevelési évben a gyermekek képességei és érdeklődésének megfelelően indítjuk az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Tehetségfejlesztő Programjának iránymutatásával. 16

20 Tervezés, kötelező dokumentumok: - Csoportnapló - Felvételi- és mulasztási napló - Anamnézis lap - Fejlődési napló - Tehetséges óvodás gyermekek azonosító lapja - Speciális képességet felmérő lap, bemeneti mérés - Hatásvizsgálat (önkontrollos) értékelő lap - Tehetségműhely vezető hatásvizsgálata - A szülők hatásvizsgálata - A műhelymunka minőségének ellenőrzése Az óvoda kapcsolatai A gyermek nevelésének elsődleges és legfontosabb színtere a család. Az óvodai nevelés kiegészíti a családi nevelést. A szülő adja a legnagyobb biztonságot, legjobban ismeri saját gyermekét, az óvoda pedig szakmai hozzáértésével járul hozzá a gyermek harmonikus fejlesztéséhez, együttműködve a szülőkkel. Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait az együttműködés során. A szülők szemléletformálását segítjük, hogy nevelés felfogásuk változzon pozitív irányban (humor, teljes és értő ráfigyelés a gyermekekre, sok beszélgetés és élmény). Szükséges ehhez, hogy belelássanak a mindennapi életünkbe és próbáljanak ők is velünk egységes értékeket közvetíteni, azonosulni nevelési elveinkkel, hogy gyermekeik minél optimálisabban fejlődjenek testi-lelki-szellemi téren egyaránt. A kapcsolattartás első formája: Óvodába lépés előtt meghívjuk a leendő kiscsoportos gyermekeket szüleikkel együtt a gyermek-hét programjaira május utolsó hetében. Az óvodába lépés előtt, június elején meghívásra meglátogatjuk otthonukban a gyermekeket, megismerjük a szülők nevelési elveit (anamnézis). A szülővel együtt történő beszokatás során az óvoda segíti a szokások elsajátítását, hogy láthassa a szülő, hogyan foglalkozunk a gyermekekkel. 17

21 Az óvodapedagógus naponta tájékoztatást ad a gyermekekről, hogy mi történt aznap az óvodában - pedagógus és a szülő között nyílt és bizalomra épülő kommunikáció a jellemző. Szülői értekezleteinket új formában tartjuk, nem a hagyományos módon beszélgetéssel, csoportépítő játékokkal. Családi délutánt kétszer tartunk a tanévben, ahol a gyermekekkel közös programokon vehetnek részt a szülők. Játékos sportprogramokba vonjuk be őket focimérkőzések, sportdélután. Az óvoda hagyományos ünnepei közül a családok számára is nyitottak. - Karácsonyi ünnepség - Anyák napi ünnepség - Nagyszülők napja - Kerekerdő gála - Kerekerdő napok A szülők számára szülői fórumokat hirdetünk, ahol nevelési tanácsokat kaphatnak az őket érdeklő témákban. Felmérjük elégedettségüket, igényeiket, és azok tapasztalatairól tájékoztatjuk őket. Havonta, négyszemközti fogadóórán elmondhatják problémáikat, ötleteiket, panaszaikat. Mentálhigiénés beszélgető kört kezdeményezünk igény szerinti esetmegbeszéléseket. Érzelmi biztonságot és mentális támogatást adunk a krízishelyzetben lévő gyerekek és szülők számára, életviteli tanácsadásban is részesítjük őket. Az óvodai külső-belső környezet alakításában kérjük a szülők aktív részvételét. Gyermekneveléssel kapcsolatos kiadványokat ajánlunk és népszerűsítünk folyamatosan a szülők körében illetve saját szerkesztésű füzeteinkkel is gazdagítjuk ismereteiket (Ovi-sali, gyermekszáj, gyermekmondókák,-versek, stb.). Nagycsoportos gyermekeink nagy része a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában kezdi meg tanulmányait. Az átmenet segítése érdekében az alábbi tevékenységeket végezzük együtt: Minden nevelési év novemberében az iskolával közös szülői fórumot tartunk az iskolába menő gyermekek szüleinek az óvodában. Március 12-én együtt szervezzük a Gergely-járás szokását: az óvodások verbuválása az iskolába. 18

22 Tavasszal játék délelőttöt szervezünk az iskola udvarán az osztályos és a nagycsoportos gyermekeknek. Minden szeptemberben elkísérik az iskolába menő gyermekeket a nagycsoportokban dolgozó óvodapedagógusok az iskolai tanévnyitó ünnepségre, és jelképesen átadják őket. A gyermekek rövid műsort adnak elő. Hangya táborban vesznek részt óvónőjükkel és leendő tanítójukkal. Az első tanítási napon együtt fogadják a gyermekeket az óvodapedagógusok és a tanítók az iskolában. Meghívjuk az elsős tanítót nyílt napjainkra, ahol együtt játszhat a gyermekekkel, hiszen a játékban ismerhetők meg a legjobban a személyiségük, képességeik. Szeptember végén részt veszünk az elsős avatón. IV. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Az óvodai nevelés általános feladatai Egészségnevelés és egészségfejlesztés Mozgás A gyermekek mozgásigényének kielégítése, harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, edzés kiemelt feladatunk. A vegyes foglalkoztató terem használata mindennapos. A tágas, világos, nagy alapterületű helyiség alkalmas arra, hogy itt tartsuk a testnevelés, mozgásos tevékenységeket rossz időben. Helyi adottságunk a hatalmas területű, védett udvar. A gyermekek mindennapi szabad mozgásának, levegőzésének a színtere. Az udvaron található talajfelületek különböző jellegűek: burkolt, füves, homokos, sík és dombos felületek váltakoznak. Vannak árnyékos és napos részek, fás és virágos területek, kerti tó. A homokozók körül a hasonló korcsoportok közösen alakítottak ki egy-egy részt az udvari tevékenységükhöz, egyben biztosítva a csoportok közötti átjárhatóságot is. Olyan mászókákkal és fajátékokkal rendeztük be udvarunkat, melyek ösztönzik és fejlesztik a gyermekek mozgását, játékkedvét. 19

23 A burkolt felületen KRESZ parkot alakítottunk ki. Itt gyakorolhatják a gyermekek a gyalogos közlekedés és a kerékpározás szokásait és szabályait. Ez igen fontos nevelési feladatunk, hiszen ebben a városrészben nagyon sokan közlekednek kerékpárral és gyalog. Az udvar végében lévő nagy, füves terület az énekes, mozgásos tevékenységek helyszíne. A szánkódombon ügyességüket, bátorságukat tehetik próbára. Az adottságainkat kihasználva, az időjárás függvényében a nap nagy részében de legalább tól a csoportok az udvaron folytatják napi tevékenységüket. Nyári időszakban a vízzel való játék kihagyhatatlan a gyermekek fejlődése, fejlesztése szempontjából. A kerti tó kialakításával gyakorolhatják a víz mellett élés szabályait. A mozgás belső igény, élmény a gyerek számára, amit felszabadultan, jókedvűen végez. A gyermekek mozgásigénye egyénileg eltérő. Ezt figyelembe véve tervezi meg az óvodapedagógus a változatos tevékenységekbe beépítve a mozgásigény kielégítését. Az edzés folyamatában a gyermekek ellenálló képessége fokozódik, szervezetük alkalmazkodik az évszakok váltakozásaihoz. Az edzéseket két elv szerint biztosítjuk: a rendszeresség és a fokozatosság érvényesítésével. A fokozatosságot az egyes gyermekek teherbíró képességén belül értelmezzük. A nagy udvar, közeli természet, a falusias jelleg, mely az óvodát körülveszi, jó alapot biztosít mindehhez. A séták, kirándulások az erdőbe, patakhoz, állóképességük fejlesztése mellett közös élményekhez, a természet megismeréséhez is hozzásegítik a gyermekeket. A jó idő beálltával a gyermekek nemcsak a játékidőt töltik az udvaron, hanem mindenféle tevékenységet levegőn végezhetnek. A légfürdőzés mellett kihasználjuk a víz edzőhatását, a lábfürdő adta lehetőségeket. Nagy figyelmet fordítunk a szabadban is a lábak erősítésére, a lúdtalp megelőzésére. Lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek a mezítláb járás gyakorlására az érzékelő ösvényünkön. Egészségvédelem A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése, egészségének védelme, óvása, megőrzése is fontos feladatunk: Az egészség a testi, lelki és a szociális jólét állapotát jelenti. Az óvodai nevelésünkben mindenkor nagy hangsúlyt kapott, és örök kategóriának számított a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. Az egészséges életmód alakításának fontos színterei a csoportszobák, melyekben a legtöbb gyermeki tevékenység zajlik (játék, étkezés, pihenés, mozgás). Öt csoportszoba ablaka az utcafrontra néz, ezért a folyamatos szellőztetéskor alkalmazkodni kell az utca forgalmához. 20

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben