AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA"

Átírás

1 AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

2 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) Az Intézmény típusa: Óvoda Az intézmény gazdálkodási besorolása, gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Önállóan működő költségvetési szerv, személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat az Ifjúság Utcai Óvoda látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti. Gyermek férőhelyek száma: 135 fő Gyermekcsoportok száma: 5 Nyitva tartás ideje: hétfőtől-péntekig: óráig Intézmény fenntartója: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Címe: 4024 Debrecen, Piac u. 20. Telefonszáma: (52) HOP módosítás indoklása Helyi nevelési programunk módosítását indokolta: alapító okiratunk módosítása Az Országos Alapprogram módosítása Törvényi változás Helyzetelemzést végeztünk, s ennek eredményeképpen nevelőtestületünk úgy határozott, hogy nevelési programunkat ennek megfelelően átstrukturáljuk. 2

3 I. BEVEZETŐ Hívogató a nyugalom és vidámság szigetére Egyedi programot nyújtunk át Önnek Tisztelt Olvasó, melyet óvodánk nevelőtestülete készített hosszú távra visszavezethető nevelőmunkájára alapozva, stabil intézményi hagyományokra építve. Célunk a folyamatos fejlődés, fejlesztés, hogy mindinkább megfeleljünk partnereink elvárásainak, tervszerű minőségi munkát végezve egységes értékeket közvetítve. Olyan programot kínálunk, mely: - összhangban áll, az Országos Alapprogrammal és az OOTT irányelveivel a HBM-i Fejlesztési Tervvel, és Debrecen város intézkedési tervével, - a legmesszebbmenőkig figyelembe veszi az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságait, - megvalósítása örömöt jelent pedagógusnak, gyermeknek, szülőnek egyaránt, - épít a gyermekek elsődleges tevékenységére, a játékra, - minden gyermeknek megadja a lehetőséget az önmagához képest történő fejlődéshez, a differenciált képességfejlesztés során, - a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul a gyermeki jogok és szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére az egyenlő hozzáférés biztosításával, - törekszik a falusias jellegből adódó helyi sajátosságok maximális kihasználására, ezáltal a külső világ tevékeny megismerésére és megszerettetésére, - kiemelten kezeli az egészséges óvodai nevelést a zöld óvodai program szellemében, a hagyományápolást, a tehetséggondozást, - tükrözi a nevelőtestület innovatív pedagógiai törekvését, átlagon felüli tehetségét és felkészültségét a művészetek terén (színjátszás és mesejáték, bábjáték, zenei nevelés) - figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveit, - folyamatosan napi élményeket, örömöt, vidámságot biztosít. 3

4 A szülőkkel a partneri kapcsolat mélyítése érdekében közös programokat szervezünk családi délutánok keretében, melyeken együtt szórakozhat, tevékenykedhet szülő, gyermek, pedagógus. Tevékeny, színes mindennapok biztosítására törekszünk, melyet környezeti adottságaink is még inkább megerősítenek, hiszen nagy játszóudvarunk, az óvoda környékén található erdők, mezők, kirándulóhelyek, növények, állatok várják, hogy felfedezzük szépségeiket s kihasználjuk a bennük rejlő nevelési lehetőségeket a gyermekekkel együtt. Nem túlzás, ha azt mondjuk, melyet bevezető címünkben is megfogalmaztunk, hogy a nyugalom és a vidámság szigetére hívjuk a gyermekeket. Bízunk abban Tisztelt Olvasó, hogy rövid bemutatkozásunk felkeltette érdeklődését nevelési programunk iránt és elolvassa az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda nevelőtestületének közös munkáját, mely a gyermekek személyiségének és képességeinek optimális fejlesztése érdekében íródott. 4

5 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP, PEDAGÓGUSKÉP Gyermekkép Olyan gyermekeket nevelünk, akik: - Egyéni képességeikhez igazodó, játékos, alkotó tevékenységekben fejlődnek, ahol sokat dicsérik, figyelnek rá, kedvesek hozzá, meghallgatják élményeit, véleményét, sokat beszélgetnek vele. Az óvodai élet alakításánál figyelembe vesszük a gyermekek genetikai, környezeti adottságait, egyéni életkori sajátosságait, szükségleteit (előítéletektől mentesen). - Segíthet a felnőtteknek, azt teszi, amit szeret, sokat kirándulhat és tudja, hogy az óvodában mindig történik valami érdekes. Személyiségjegyeik az óvodáskor végére nyugodt, jó kapcsolatteremtő, érdeklődő, természetszerető, természet- és környezetvédő, egészséges életmódot folytató, harmonikus mozgású, edzett, pozitív beállítódású, igényes, segítőkész, empatikus, másokra is tekintettel lévő, jó probléma meglátó és megoldó, logikus gondolkodású, kreatív egyénekké válnak. Ezek következtében olyan értékeke, képességeket sajátítanak el, amelyek szerint megfelelően tudnak eligazodni a világban, döntéseket hozni életük folyamán. Óvodakép Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 1. Óvodánk nyitott, harmonikusan nevelő, óvó-védő, szociális nevelő és személyiségfejlesztő intézmény, biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, a mindenkor hatályos törvények által előírt életkorú gyermekek számára. (Partnereink látens igényeire is építve végzi szakmai munkáját a 3 legfeljebb 8 éves korú gyermekek sokszínű személyiségjegyű, újítókedvű munkatársakkal.) Közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. 5

6 2. Mindennapjaink célja segíteni a gyermekeknek eligazodni a környezetükben, egyéni készségeiket, képességeiket kibontakoztatni, azért hogy: - megfelelő önismerettel rendelkező, - jó kapcsolatteremtő és problémamegoldó, - természetszerető-védő, egészséges életmódot folytatni tudó, - a helyi népi hagyományokra is kíváncsi egyénekké válhassanak. 3. Olyan aktív, élményekben, tapasztalatszerzésben gazdag örömteli óvodás éveket szeretnénk biztosítani a jövőben is, mely megalapozza későbbi felnőtt életüket. A nevelést olyan folyamatként szeretnénk kezelni, ahol az óvoda minden dolgozója igyekszik összehangolva, egységes értékeket közvetítve hozzájárulni a gyermekek egyéni érzelmi és értelmi gazdagságához. 4. Alapelvünk: - hogy a gyermek derűs, biztonságot nyújtó környezetben érezhesse magát, tudja, hogy fontos a személye, teljes figyelmet szentelünk rá. - Élményekre és tapasztalatokra építve szerezhesse meg tudását, ismereteit, olyan tevékenységekben bontakoztathassa és próbálhassa ki önmagát, ahol felfedezhet, rácsodálkozhat a világ dolgaira, miközben környezettudatos emberré válik. 5. Céljaink és alapelveink megvalósulása érdekében az Országos Alapprogram iránymutatásával, a helyi nevelési programunk alapján, a gyermeki személyiségből kiindulva, lakóhelyi körülményekhez igazodva biztosítjuk azokat a tevékenységeket, melyekben a gyermeki személyiség optimálisan fejlődhet, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játéktevékenységekre és a mozgásfejlesztésre. 6. Programunk abból a tényből indul ki, hogy a gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individum és szociális lény egyszerre. - nevelésünk befogadó, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, - tudatosan segíti a nemek társadalmi egyenlőségének támogatását társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását, - az óvodai nevelésünkben alkalmazott pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez igazodik, - pedagógiai törekvéseink köztük az innovatív módszertani megkötéseket csak a gyermekek érdekében alkalmaz, - biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, megerősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 6

7 Pedagóguskép A nevelőtestület tagjai kölcsönösen megbíznak egymásban, szabadon megtarthatják egyéniségüket, hatékony kommunikációra törekszenek, közös döntéseket hoznak. Mintaadó a megjelenésük, beszédük, magatartáskultúrájuk, pozitív gondolkodásúak, mintát adnak a környezettudatos, egészséges életvitelhez. Biztonságot sugárzó, kreatív, élmény és tapasztalat gazdag légkörben készítik fel a gyermekeket beleértve a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, BTMN gyermekeket is a későbbiekben rájuk váró feladatok megoldására, melyben képességeik fejlődhetnek. Az esélyteremtés fényében minden gyermek megkapja a sajátos bánásmódot. Ennek a szemléletnek a tükrében az inklúzió egy szemlélet, integráció egy helyzet, differenciálás egy módszer a bánásmód megvalósulásában. A munkakörüknek megfelelően építő szándékkal értékelik önmagukat, egymást, elismerik, örülnek egymás szakmai sikereinek. Jogaikat és szakmai szabadságukat, kulcsszerepüket a szülők is elfogadják, tiszteletben tartják és együttműködnek velük. A szülőkkel való együttműködésben egyfajta tanácsadó szerepet töltenek be. A vezetés egyértelműen megfogalmazott elvárásaihoz (melyek mindenki által betarthatóak) megfelelő segítséget és elismerést kapnak, és figyelnek mentális szükségleteikre is. A vezetés sajátos látás és megoldásmódot preferálja. Minden óvodánkba járó gyermek személyiségét, jogait az óvodapedagógusok tiszteletben tartják, befogadó, toleráns, szegregáció menetes oktatási, nevelési, szervezési gyakorlatot folytatnak. Folyamatosan megismerik, elfogadják, és tiszteletben tartják a családi nevelés elveit, jogaikat, nem sértik identitásukat. Odafigyelnek és meghallgatják a szülők kéréseit, véleményét, segítségkérésükben partnerek. Változatos tevékenységeket kínálnak a gyermekek számára és szeretetteljes, nyugodt légkörben, esztétikus, tiszta környezetben nevelik őket. Nevelésünk alapja: megismerés, megfigyelés, tervezés, fejlesztés, nyomon követés. A visszacsatolás gyermek és szülő felé reális, mindig egyedi és fejlődést segítő szerepű. 7

8 III. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI A nevelőmunka tárgyi feltételei Az óvoda mikrokörnyezete Intézményünk Debrecen peremkerületi részén, a józsai városrész alsójózsai területén, annak is a körülbelüli mértani középpontjában található, jól megközelíthető helyen. A józsai városrész Felső-, és Alsójózsára tagolódik. Mindkét földrajzi területen működik egy-egy óvoda és egy-egy iskola, valamint egy városrész központ (egészségügyi szolgáltatások, részönkormányzat, piac, közösségi ház könyvtár ) áll a családok rendelkezésére. A lakosság létszáma az utóbbi évben fokozatosan nőtt, hiszen a tiszta levegő, a természet-közeliség, a kertes-családi házas lakókörnyezet évről-évre több belvárosi családot vonzott és vonz ide. A józsai városrész kb lakosú. Óvodánk felvételi körzetéhez az egész alsójózsai terület, de a szabad óvodaválasztási lehetőség miatt ez a körzethatár még tágabb. Intézményünk mikrokörnyezete rendkívül sokat változott, különösen az utóbbi 10 évben. Óvodánk ideális környezetben fekszik, hiszen három oldalról erdő övezi a településrészt. Mindössze méteres séta már lehetővé teszi az erdei kirándulást. Pozitívan hat a gyermekekre, hogy falusias jellegű városrészünkön testközelben van számukra virágoskert, konyhakert, gyümölcsöskert, szántóföld, erdő, mező, patak stb. Így rengeteg lehetőségük nyílik a helyszíni megfigyelésekre, a sokoldalú tapasztalat- és élményszerzésre. A gyermekek szociokultúrális háttere: A gyermekek körülményeinek minél pontosabb megismerését nagyon fontosnak tartjuk. Ennek érdekében minden nevelési évben felmérést végzünk a családok szociális helyzetének, struktúrájának, a gondozás nevelés szokáskialakítás mikéntjének, a szülők pedagógiai kultúrájának megismerése érdekében. Ennek függvényében tervezzük a szülőkkel való kapcsolatunkat és feladatainkat. /Csoportnaplókban rögzítve: hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, több gyermekes, egyedül nevelő szülő/ 8

9 Az óvoda épülete és felszereltsége Alsójózsán a szervezett keretek közötti óvodai nevelés kezdete egészen az I. világháborút megelőző évekre nyúlik vissza. Az eredeti régi épületet az 1800-as évek végén építették községház céljára. Több mint 40 éven át sokféle célra használták, majd 1948-ban költözött át ide az óvoda a szomszédos utcából. Azóta több lépcsőben hozzátoldva (1966, 1970, 1975, 1995) alakult ki a jelenlegi 901 m2 alapterületű épület, amelyben 6 csoportszoba, tágas vegyes foglalkoztató (amelyet tornateremként is jól ki tudunk használni) elkülönítő, só-szoba és sok más helyiség van. Sajnos, 2 csoportszobánk igen kisméretű (35 ill. 37 m2). A legkisebb méretű csoportszobát nevelői szobának használjuk. A 6 gyermekcsoportnak 4 mosdóhelyisége van. A régi épületrészben található 4 csoportszobához nem tartozik öltöző, a gyermekek a folyosón öltöznek, melyet úgy alakítottunk ki, hogy az a gyermekek kényelmét és biztonságát szolgálja. A régi épületrész felújítása folyamatosan történik, a kor igényeinek megfelelően. Nehézségeink ellenére folyamatosan igyekszünk a gyermekek számára otthonossá, vonzóvá varázsolni a csoportszobákat és a többi helyiséget, sok növénnyel és természetes anyaggal. A csoportszobákban a felszerelések a gyermekek számára jól látható és biztonságosan elérhető helyen vannak. 9

10 Az óvoda udvara és felszereltsége Az épülethez fedett terasz és hatalmas udvar tartozik: területe 3000 m2, amelyen füves, homokos és szilárd burkolatú felületek találhatók. Évről-évre igyekszünk újabb fák, évelő növények, bokrok telepítésével esztétikusabbá tenni az óvodaudvart is. Madárfürdetők, odúk, itatók, készítésében a gyermekek is részt vettek. Virágoskert, kultúr- és gyógynövény kert, tanösvény szélesíti a gyermek gyakorlati ismereteit. Érzékelő-ösvényt is létrehoztunk, illetve bővítjük folyamatosan a gyermekek lábboltozatának erősítése céljából. Az ösvényen különböző talajformákat hozunk létre (sóder, murva, fenyőmulcs, homok, fű, stb.), amelyeken mezítláb járunk. A Közoktatási Közalapítványhoz benyújtott pályázatainkkal sikerült: - kicserélnünk az udvar régi, vasból készült udvari játékeszközeit fajátékokra, - KRESZ parkot létrehozni, gyermek kerékpárokat, tricikliket, autókat, motorokat, holdjárókat, rollereket vásároltunk, KRESZ táblákat készítettünk, - az udvari játéktevékenységeket, színesítő eszközöket beszerezni: ugrálóvár, hat funkciós mászóka, láncos egyensúlyozó, csúszdák, szánkók, homokozó játékok., mókuskerék, rugós játék, népi gyermekjátékok. Az Alsójózsai Óvodás Gyermekekért Alapítvány támogatásával új mozgásfejlesztő eszközökkel lettünk gazdagabbak. Az óvoda kertjét, udvarát, épületét és berendezéseit úgy alakítjuk ki, hogy azok a gyermekek biztonságát és kényelmét, egészségük megőrzését, mozgás és játékigényük kielégítését szolgálja. A néphagyomány ápoló programunkhoz kapcsolódó parasztudvar ugyanúgy helyet kap udvarunkon, mint a modern mozgásfejlesztő játékeszközökkel felszerelt udvarrész. Ezen belül a mindennapi életből jól ismert épületek kicsinyített formában szintén hasznos kiegészítői a különbözőféle játéktevékenységeknek: bolt, cukrászda, piactér, posta, rendőrség, hajóállomás, stb. 10

11 A nevelőmunka személyi feltételei Reggel 6.30 órától délután óráig nyitva tartó óvodánkban 20 dolgozó biztosítja az óvoda zavartalan működést. Az intézmény egész nyitvatartási ideje alatt jelen van az óvodapedagógus. Az óvodapedagógusok módszertani szabadságuk alapján az országos és az intézményi dokumentumok alapján végzik fejlesztő munkájukat. Sokrétű feladatot látnak el, a felelősségük igen nagy. A többi dolgozó az óvodapedagógusok munkáját segíti, kiegészíti. 5 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő udvaros, 2 fő konyhai kisegítő. A gondozási munkában, munkára nevelésben lelkiismeretesen látják el feladatukat a szakképzett dajkák. Az udvar tisztaságáért, a meghibásodások javításáért az udvaros felel. Az óvodatitkár munkáját megbízhatóság, pontosság jellemzi, ötleteivel, hozzáértésével hatékonyan segíti munkánkat. A gyermekek Óvodánk 135 gyermek részére biztosít férőhelyet, akikkel a nevelők 5 csoportban foglalkoznak. Minden gyermek egyedi, megismételhetetlen, különleges gyermek, akinek egyéni nevelési szükségletei, igényei vannak. Vannak olyan gyermekek, akiknek állandó vagy átmeneti jellegű egyéni, sajátos nevelési szükségleteik vannak, egyénenként igazodó bánásmódot igényelnek. 1, speciális nevelési szükségletű gyermekek. 2, magatartás zavarok miatt problémás gyermekek 3, kivételes képességű gyermekek, tehetségesek 4, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek A nevelőtestület munkáját segíti: Egyre több a beszédhibás, a BTMN-es, a sajátos nevelési igényű gyermek. A négy józsai nevelési-oktatási intézmény munkáját segíti egy fő logopédus. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében speciális hozzáértésével hatékonyan segíti munkánkat az utazó gyógypedagógus. Szakmai segítséget az Aura Alapítványtól is kapunk a gyermekek részképességének fejlesztésében. Református hitoktatónk heti egy alkalommal játékosan ismerteti meg a gyermekekkel a bibliai történeteket. Az intézményben működő munkaközösségek száma: 1 11

12 12

13 13

14 Dokumentumaink: - Alapító Okirat (1. függelék) - Óvodai felvételi és előjegyzési napló (2. függelék) - Csoportnapló (3. függelék) - Felvételi és Mulasztási napló (4. függelék) - Új Országos Alapprogram (5. függelék) - HOP - Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Tehetséggondozó Programja (6. függelék) - Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Zöld Programja (7. függelék) - Óvodai szakvélemény (8. függelék) - A gyermekek fejlődésének nyomon követő dokumentuma (9. függelék) - sajátos nevelési igényű gyermek részére: Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció. Egyéni fejlődési lap; Konzultációs űrlap (10. függelék) - BTMN gyermek részére: Egyéni nyilvántartási lap és foglalkozási napló; Egyéni fejlesztési terv; Foglalkozási napló az ellátásról; Konzultációs űrlap (11. függelék) 12

15 13

16 Az óvodapedagógus feladatai az integrált fejlesztésében Integráció az óvodánkban - BTMN-es gyermekek nevelése - hátrányos helyzetű,halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása - migráns gyermekek támogató nevelése, nyelvi-szocializációs, kulturális, vallási különbözőségek kezelése Befogadó típusú integrációnk sikeres, ha: - a gyermek-család ismerete, erre épülő fejlesztés - befogadás gondos előkészítése - szükségletekhez igazodó, összehangolt fejlesztés történik - tudatos szervezési formák, módszerek, eszközök Inkluzív nevelésünkben biztosítjuk: - esélyegyenlőség - kompenzálás - biztonság - kölcsönösség A befogadó óvodapedagógus személyisége - gyermekközpontú (elfogadó, segítő, támogató, innovatív) - hiteles - empatikus, önfeláldozó Kapcsolat a szülővel - bizalom, kölcsönös elfogadás, tisztelet, párbeszéd, kapcsolattartás, segítségnyújtás, együttműködés A gyermekek integrált nevelésében, együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus: - egyéni fejlesztési tervet készít. - a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti. - egy egy nevelési helyzet, problémamegoldáshoz alternatívákat keres 13

17 - alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, - együttműködik a különböző szakemberekkel, beépíti a pedagógiai folyamatokba. - kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával. Célul tűztük ki: A sajátos nevelési igényű,, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, BTMN kisebbségek, tehetséges gyermekek mellett az esélyteremtés fényében minden gyermek részesüljön sajátos bánásmódban. Ennek a szemléletnek a tükrében az inklúzió egy szemlélet, integráció egy helyzet, differenciálás egy módszer a bánásmód megvalósulásában: a beiratkozásnál, csoportba sorolásnál a gyerekek egyéni fejlesztésében az ismeretközvetítés gyakorlatában az óvodai programok kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében az iskolai továbbhaladás előkészítésében a humán erőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében a partnerség építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel. Migránsok az óvodában Más országok hozzánk érkező gyermekei. A szociális, nyelvi és kommunikációs kompetenciák fejlesztése az életkori sajátosságok figyelembevételével, az óvodai nevelési tervvel szemben támasztott követeléseknek megfelelően, játékos módszerekkel, tevékenység és munkaformákkal folyik. Az óvoda csoportszerkezete A csoportok szervezésekor figyelembe vesszük: - a szülők igényeit - a gyermekek személyiségét - a gyermekközösségek szociális összetételét - a gyermekek létszámát, életkori megoszlását. - hátrányos helyzetű,halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, BTMN gyermekek csoportonkénti egyenletes megosztását. 14

18 Feladatunk: Lehetőség szerint minél hosszabb ideig éljenek ugyanazon szeretett óvónőik körében a gyermekek. Ha szükséges, 5 éves kor körül történjen csak csoportváltás. Minden nevelési év előkészítésekor lehetőség szerint figyelembe vesszük a szülők indokolt kéréseit. Az óvodai élet megszervezése Napirend IDŐ TEVÉKENYSÉG ÓRÁIG JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN VAGY AZ UDVARON MINDENNAPI MOZGÁS MESE, TESTNEVELÉS (KÖTELEZŐ) CSELEKVŐ TANULÁS (KOMPLEX KÉPESSÉG ÉS KOMPETENCIAFEJLESZTÉS, ATTITŰDERŐSÍTÉS,) MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK TÍZÓRAI (8,30-TÓL) ÓRA EBÉD PIHENÉS MESÉVEL, ALTATÓDALLAL MIDENNAPI MOZGÁS UZSONNA (14.45-TŐL) ÓRA JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN VAGY A SZABADBAN A napirend és a heti rend rugalmasan változtatható elemekből áll, így tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre, és a csoport igényeire. Igyekeztünk nagyobb időegységekben gondolkodni, és olyan napirendet alakítottunk ki, amelyben a tevékenységeket nem választjuk el egymástól, így azok a szabad játékkal szoros egységet alkotnak. Fontos eredménye a napirend rugalmasságának és folyamatosságának, hogy a gyermekek minden sietség nélkül egyéni fejlődési ütemük szerint végezhetik a tevékenységeket. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekeknek. 15

19 Elegendő idő jut arra, hogy a gyermekek minden tevékenységüket befejezzék, pontosan elvégezzék. Az óvodai nevelés az óvodavezető által jóváhagyott pedagógiai program alapján történik, a napi és heti rendet a gyermekcsoportok óvodapedagógusai alakítják ki. Az étkezésnek csupán a kezdetét határoztuk meg, ezt szükségesnek tartottuk a rendszerességre szoktatás miatt. A befejezés viszont rugalmasan alkalmazkodik az egyén és a csoportigényekhez. Heti rend A napirendhez hasonló folyamatosságot, rugalmasságot biztosítja. Célunk: jusson elegendő idő a gyermeki tevékenységek, ötletek, javaslatok türelmes meghallgatására, megvitatására vagy kipróbálására. A rugalmasság elősegíti, hogy a heti rend a gyermek életének észrevétlen szabályozója legyen. Tevékenységi formák: Verselés, mesélés (napi 1) Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (heti 2); Rajzolás, festés, mintázás, kézi különmunka (heti 2) Mozgás (heti 2) délelőtti és délutáni mozgás naponta A külső világ tevékeny megismerése, magában foglalva a matematikai tartalmú tapasztalatokat (heti 3) A hét minden napján jelen van a gyermekek életében a mese, zene, mozgás, anyanyelvi, vizuális nevelés komplex módon. A napi tevékenységek során ugyanúgy jelen van a környezeti nevelés is, hiszen a Zöld óvoda és a Madárbarát óvoda szellemiségének kibontakozásában fontos szerepet játszik a természet közeliség, az élet közeliség, életszerűség, munkálkodás, alkotás és a szabad önkifejezés. A tehetséggondozó műhelyeket minden nevelési évben a gyermekek képességei és érdeklődésének megfelelően indítjuk az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Tehetségfejlesztő Programjának iránymutatásával. 16

20 Tervezés, kötelező dokumentumok: - Csoportnapló - Felvételi- és mulasztási napló - Anamnézis lap - Fejlődési napló - Tehetséges óvodás gyermekek azonosító lapja - Speciális képességet felmérő lap, bemeneti mérés - Hatásvizsgálat (önkontrollos) értékelő lap - Tehetségműhely vezető hatásvizsgálata - A szülők hatásvizsgálata - A műhelymunka minőségének ellenőrzése Az óvoda kapcsolatai A gyermek nevelésének elsődleges és legfontosabb színtere a család. Az óvodai nevelés kiegészíti a családi nevelést. A szülő adja a legnagyobb biztonságot, legjobban ismeri saját gyermekét, az óvoda pedig szakmai hozzáértésével járul hozzá a gyermek harmonikus fejlesztéséhez, együttműködve a szülőkkel. Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait az együttműködés során. A szülők szemléletformálását segítjük, hogy nevelés felfogásuk változzon pozitív irányban (humor, teljes és értő ráfigyelés a gyermekekre, sok beszélgetés és élmény). Szükséges ehhez, hogy belelássanak a mindennapi életünkbe és próbáljanak ők is velünk egységes értékeket közvetíteni, azonosulni nevelési elveinkkel, hogy gyermekeik minél optimálisabban fejlődjenek testi-lelki-szellemi téren egyaránt. A kapcsolattartás első formája: Óvodába lépés előtt meghívjuk a leendő kiscsoportos gyermekeket szüleikkel együtt a gyermek-hét programjaira május utolsó hetében. Az óvodába lépés előtt, június elején meghívásra meglátogatjuk otthonukban a gyermekeket, megismerjük a szülők nevelési elveit (anamnézis). A szülővel együtt történő beszokatás során az óvoda segíti a szokások elsajátítását, hogy láthassa a szülő, hogyan foglalkozunk a gyermekekkel. 17

21 Az óvodapedagógus naponta tájékoztatást ad a gyermekekről, hogy mi történt aznap az óvodában - pedagógus és a szülő között nyílt és bizalomra épülő kommunikáció a jellemző. Szülői értekezleteinket új formában tartjuk, nem a hagyományos módon beszélgetéssel, csoportépítő játékokkal. Családi délutánt kétszer tartunk a tanévben, ahol a gyermekekkel közös programokon vehetnek részt a szülők. Játékos sportprogramokba vonjuk be őket focimérkőzések, sportdélután. Az óvoda hagyományos ünnepei közül a családok számára is nyitottak. - Karácsonyi ünnepség - Anyák napi ünnepség - Nagyszülők napja - Kerekerdő gála - Kerekerdő napok A szülők számára szülői fórumokat hirdetünk, ahol nevelési tanácsokat kaphatnak az őket érdeklő témákban. Felmérjük elégedettségüket, igényeiket, és azok tapasztalatairól tájékoztatjuk őket. Havonta, négyszemközti fogadóórán elmondhatják problémáikat, ötleteiket, panaszaikat. Mentálhigiénés beszélgető kört kezdeményezünk igény szerinti esetmegbeszéléseket. Érzelmi biztonságot és mentális támogatást adunk a krízishelyzetben lévő gyerekek és szülők számára, életviteli tanácsadásban is részesítjük őket. Az óvodai külső-belső környezet alakításában kérjük a szülők aktív részvételét. Gyermekneveléssel kapcsolatos kiadványokat ajánlunk és népszerűsítünk folyamatosan a szülők körében illetve saját szerkesztésű füzeteinkkel is gazdagítjuk ismereteiket (Ovi-sali, gyermekszáj, gyermekmondókák,-versek, stb.). Nagycsoportos gyermekeink nagy része a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában kezdi meg tanulmányait. Az átmenet segítése érdekében az alábbi tevékenységeket végezzük együtt: Minden nevelési év novemberében az iskolával közös szülői fórumot tartunk az iskolába menő gyermekek szüleinek az óvodában. Március 12-én együtt szervezzük a Gergely-járás szokását: az óvodások verbuválása az iskolába. 18

22 Tavasszal játék délelőttöt szervezünk az iskola udvarán az osztályos és a nagycsoportos gyermekeknek. Minden szeptemberben elkísérik az iskolába menő gyermekeket a nagycsoportokban dolgozó óvodapedagógusok az iskolai tanévnyitó ünnepségre, és jelképesen átadják őket. A gyermekek rövid műsort adnak elő. Hangya táborban vesznek részt óvónőjükkel és leendő tanítójukkal. Az első tanítási napon együtt fogadják a gyermekeket az óvodapedagógusok és a tanítók az iskolában. Meghívjuk az elsős tanítót nyílt napjainkra, ahol együtt játszhat a gyermekekkel, hiszen a játékban ismerhetők meg a legjobban a személyiségük, képességeik. Szeptember végén részt veszünk az elsős avatón. IV. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Az óvodai nevelés általános feladatai Egészségnevelés és egészségfejlesztés Mozgás A gyermekek mozgásigényének kielégítése, harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, edzés kiemelt feladatunk. A vegyes foglalkoztató terem használata mindennapos. A tágas, világos, nagy alapterületű helyiség alkalmas arra, hogy itt tartsuk a testnevelés, mozgásos tevékenységeket rossz időben. Helyi adottságunk a hatalmas területű, védett udvar. A gyermekek mindennapi szabad mozgásának, levegőzésének a színtere. Az udvaron található talajfelületek különböző jellegűek: burkolt, füves, homokos, sík és dombos felületek váltakoznak. Vannak árnyékos és napos részek, fás és virágos területek, kerti tó. A homokozók körül a hasonló korcsoportok közösen alakítottak ki egy-egy részt az udvari tevékenységükhöz, egyben biztosítva a csoportok közötti átjárhatóságot is. Olyan mászókákkal és fajátékokkal rendeztük be udvarunkat, melyek ösztönzik és fejlesztik a gyermekek mozgását, játékkedvét. 19

23 A burkolt felületen KRESZ parkot alakítottunk ki. Itt gyakorolhatják a gyermekek a gyalogos közlekedés és a kerékpározás szokásait és szabályait. Ez igen fontos nevelési feladatunk, hiszen ebben a városrészben nagyon sokan közlekednek kerékpárral és gyalog. Az udvar végében lévő nagy, füves terület az énekes, mozgásos tevékenységek helyszíne. A szánkódombon ügyességüket, bátorságukat tehetik próbára. Az adottságainkat kihasználva, az időjárás függvényében a nap nagy részében de legalább tól a csoportok az udvaron folytatják napi tevékenységüket. Nyári időszakban a vízzel való játék kihagyhatatlan a gyermekek fejlődése, fejlesztése szempontjából. A kerti tó kialakításával gyakorolhatják a víz mellett élés szabályait. A mozgás belső igény, élmény a gyerek számára, amit felszabadultan, jókedvűen végez. A gyermekek mozgásigénye egyénileg eltérő. Ezt figyelembe véve tervezi meg az óvodapedagógus a változatos tevékenységekbe beépítve a mozgásigény kielégítését. Az edzés folyamatában a gyermekek ellenálló képessége fokozódik, szervezetük alkalmazkodik az évszakok váltakozásaihoz. Az edzéseket két elv szerint biztosítjuk: a rendszeresség és a fokozatosság érvényesítésével. A fokozatosságot az egyes gyermekek teherbíró képességén belül értelmezzük. A nagy udvar, közeli természet, a falusias jelleg, mely az óvodát körülveszi, jó alapot biztosít mindehhez. A séták, kirándulások az erdőbe, patakhoz, állóképességük fejlesztése mellett közös élményekhez, a természet megismeréséhez is hozzásegítik a gyermekeket. A jó idő beálltával a gyermekek nemcsak a játékidőt töltik az udvaron, hanem mindenféle tevékenységet levegőn végezhetnek. A légfürdőzés mellett kihasználjuk a víz edzőhatását, a lábfürdő adta lehetőségeket. Nagy figyelmet fordítunk a szabadban is a lábak erősítésére, a lúdtalp megelőzésére. Lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek a mezítláb járás gyakorlására az érzékelő ösvényünkön. Egészségvédelem A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése, egészségének védelme, óvása, megőrzése is fontos feladatunk: Az egészség a testi, lelki és a szociális jólét állapotát jelenti. Az óvodai nevelésünkben mindenkor nagy hangsúlyt kapott, és örök kategóriának számított a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. Az egészséges életmód alakításának fontos színterei a csoportszobák, melyekben a legtöbb gyermeki tevékenység zajlik (játék, étkezés, pihenés, mozgás). Öt csoportszoba ablaka az utcafrontra néz, ezért a folyamatos szellőztetéskor alkalmazkodni kell az utca forgalmához. 20

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült a Budapest Főváros

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 TARTALOM Bevezetés 1 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 2.KIPPKOPP HOP 5 2.1. Kippkopp Helyi Óvodai Programunk 5

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Pedagógiai Program. Veszprém 2013. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013. II. II.

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben