2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása 2014. 05.26.- 05.30."

Átírás

1 2013/ 2014 tanév Év végi osztályozó vizsgák beosztása hétfő 13:40 magyar nyelv, magyar irodalom hétfő 15:15 testnevelés kedd 10:00 rajz és vizuális kultúra kedd 10:50 ének- zene kedd 13:50 történelem szerda 13:45 matematika szerda 14:55 angol nyelv csütörtök 12:45 technika csütörtök 14:00 szlovák nyelv és irodalom, népismeret péntek 9:00 természetismeret péntek 10:55 informatika 1

2 Osztályozó vizsga követelmények Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv 6. évfolyam A továbbhaladás feltételei Szövegben a szavak szófajának felismerése megnevezése, a szófajok jellemzőinek, a szófajok helyesírására, helyes használatára vonatkozó szabályok ismerete és alkalmazása. TÉMAKÖRÖK TARTALMAK A szavak A szófajok alaktani és jelentésbeli jellemzői, jelentése és képzésmódjuk. A szófajok rendszere: alapszófajok, viszonyszók, szerkezete mondatszók. A szavak közötti kapcsolatok, a jelentésmező; állandósult szókapcsolatok. A szófajok helyesírása és nyelvhelyességi kérdései. A tulajdonnevek és a belőlük képzett melléknevek helyesírásának egyszerűbb esetei. Magyar irodalom 6. évfolyam A továbbhaladás feltételei Különböző témájú és műfajú szövegek értő olvasása, értelmes felolvasása. Jól olvasható írás, az írásos szöveg rendezett elhelyezése. Olvasmánytartalmak összefüggő ismertetése az időrend, az ok-okozati összefüggések bemutatásával, a műfaj és a téma megállapítása. Rövid tárgyszerű beszámoló a feldolgozott művekről: szerző, cím, téma, műfaj. Az epikai művekről néhány fontos adat megnevezése: a helyzet, a helyszín, a szereplők, a főhős életútjának állomásai, a cselekmény menete. Lírai művek formanyelvének (verselés, képiség) felismerése. Elbeszélés, leírás, jellemzés, beszámoló készítése megbeszélt olvasmányok vagy személyes élmény alapján. A személyes élmény néhány mondatos megfogalmazása az olvasott irodalmi művek szereplőinek jellemével, a műben megjelenített élethelyzetekkel, érzelmekkel kapcsolatban. TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Monda, rege, ballada Arany János: Toldi Két-három magyar történeti monda; egy népballada; Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka (egy részlet); Arany János: Rege a csodaszarvasról, A walesi bárdok. A ballada műfaji jellemzői. Emberi kapcsolatok, konfliktusok, lélekábrázolás. A főszereplő összetett jelleme: próbatételek, 2

3 Hősök a történetmondás műfajában bűn és megtisztulás. A jellemzés eszközei. Szerkezeti, előadásmódbeli, nyelvi sajátosságok. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi (a történet és a mű egy rövid részlete); Gárdonyi Géza: Egri csillagok; egy ifjúsági regény a magyar vagy a világirodalomból. Helyzetek, kalandok, konfliktusok, a korszakot felidéző írói eszközök, ismétlődő motívumok. Jellemek és sorsok. A prózai és a verses elbeszélés különbsége. Az időmértékes verselés Fogalmak űnemek: líra, epika, dráma; monda, rege, ballada; konfliktus, epizód, motívum, nézőpont, cselekményszál; allegória, alliteráció, figura etimologica, metonímia; őmértékes verselés, hexameter; rímelhelyezkedés főbb Szerzők és művek Arany János: Toldi, A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról; Fazekas Mihály: LúdasMatyi ;; Gárdonyi Géza: Egri csillagok, egy népballada; történeti mondák; négy-öt vers a XX. századi magyar irodalomból; egy ifjúsági mű (regény, elbeszélés) a magyar vagy a világirodalomból) 3

4 6.o. ANGOL 5-6. évfolyam Hallott szöveg értése A tanuló - utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket megért; - jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr; - jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét megérti. Beszédkészség A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszol; - tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, - kérdéseket tesz fel; - megértési probléma esetén segítséget kér; - tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. Olvasott szöveg értése A tanuló - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat megért; - jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegben fontos információt megtalál; - jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló rövid szöveg lényegét megérti. Íráskészség A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat helyesen lemásol. A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért; - ismert nyelvi eszközökkel, egyszerűen megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűr. Beszédkészség A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre néhány szóban vagy egyszerű mondatban válaszol; - tanult minta alapján egyszerű mondatokat mond, kérdéseket tesz fel; - megértési probléma esetén segítséget kér. Olvasott szöveg értése A tanuló - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat megért; - ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló rövid szövegben fontos információt megtalál; - ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét megérti. Íráskészség 4

5 A tanuló - ismert nyelvi elemekből álló rövid mondatokat helyesen lemásol. 5

6 6.ÉVFOLYAM ÉNEK Tananyag Fő témakörök Éneklés Ritmus Altémák Magyar népdalok, más népek dalai, népdalfeldolgozások. Régi magyar dalok, XVI. Századi históriás énekek. A kuruc kor dalai. Kánonok. Bécsi klasszikus mesterek dalai, klasszikus zeneművek könnyen énekelhető témái. Szózat. A tanult ritmuselemek és ritmusképletek (éles, nyújtott, szinkópa, tizenhatod ) folyamatos gyakorlása, lejegyzése. A triola megfigyelése, tudatosítása és gyakorlása. Alkalmazkodó ritmus a népdalokban. Váltakozó ütemek: 2/4, 4/4 váltakozása. A zenei hangsúlyok, a zene lüktetésének érzékelése. A kis éles, a kis nyújtott ritmus, a kis szinkópa megfigyelése, tudatosítása. Népzenei ismeret Új stílusú magyar népdal és sorszerkezetei, kvintválasz. Műismeret Népzenei, népdalfeldolgozások Zeneirodalmi alkotások (barokk, klasszikus ) Zenehallgatás Énekes és hangszeres népdalfeldolgozások felismerése, megnevezése. Többször Meghallgatott klasszikus zeneművek felismerése témáik alapján. A szimfonikus zenekar Hangszercsoportjainak, hangszereinek megnevezése. Improvizáció Zenei kérdés-felelet szerkesztése 2*2 ütemes terjedelemben. 6 Zenei olvasás-írás Öt és hétfokú dallamok éneklése kézjelről, betűkottáról, hangjegyről. Gyakorolt dallamok lejegyzése önállóan 1#- 1b előjegyzésig. Módosítójelek értelmezése és hangok szolmizálása, írása. Kis A, H, G és kétvonalas D, E, F, G hangok helye a vonalrendszeren. Zenei ismeretek, zenei hallás A kis és nagy szekund, a kis és nagy terc hangköz éneklése, gyakorlása. Népdalelemzés: az új stílusú népdalok jellemzői. Népi éneklési előadásmódok. A zenei ABC ismerete C G - ig. A dúr és moll hangsor. Hangnemek 1#- 1b előjegyzésig. A motívum, a nyitás- zárás, a periódus megfigyelése zeneművekben. Zenehallgatás Magyar népdalok, népdalfeldolgozások. Kodály: Mátrai képek A bécsi klasszicizmus zenéjének bemutatása Haydn, Mozart, Beethoven egy- két jellemző művén keresztül. Zenei formák: rondóforma, triósforma, szonátaforma. Zenei műfajok: szimfónia, opera. A szimfonikus zenekar hangszerei, hangszercsoportjai. A továbbhaladáshoz szükséges követelmények a 6. évfolyam végén Az ismételt dalokat is beleszámítva dal pontos, stílusos éneklése emlékezetből. A Szózat éneklése pontos ritmussal, helyes tempóban és dinamikával. A tanult ritmuselemek felismerése, megszólaltatása, lejegyzése. A tanult hangközök, a zenei ABC, a módosítójelek, hangsorok és hangnemek ismerete. A többször meghallgatott zeneművek felismerése, témáinak éneklése. TÖRZSANYAG 6. Oszály Ablakomba, ablakomba A jó lovas katonának A szép fényes katonának A Vidrócki híres nyája Az én rácsos kapum Csínom Palkó, Csínom Jankó Én a hegyre, te a völgybe; Hazádnak rendületlenül; Három ürü nem nagy fóka Jaj, de beteg vagyok ; Két tyúkom tavalyi; Már Vidrócki emelgeti Nézd, itt az ingó- bingó bimbó; Osiris, Isis ;Ősszel érik babám ;Sok szép országban laktam én 6

7 Summáját írom Eger várának ;Te állomszuszék, ébredj ;Tizenkét kőmíves ;Voltál- e már Igricébe 7

8 6. ÉVFOLYAM követelményei MATEMATIKÁBÓL SZÁMTAN, ALGEBRA EGÉSZ SZÁMOK o Legyenek képesek egész számok helyét számegyenesen megtalálni, nagyság szerint sorba állítani. o Értsék az ellentett és abszolút érték szavak jelentését. o Teljes biztonsággal tudják megállapítani kéttagú összeadás-kivonás, illetve akárhány tagú szorzás-osztás előjelét. o Tudjanak műveleteket végezni egész számokat összeadni,kivonni, szorozni és osztani - eszközök nélkül, viszonylag nagyobb számok körében is. TÖRTEK, ARÁNY, ARÁNYOSSÁG o Értsék a törtek, tizedes törtek jelentését, tudjanak hozzájuk konkrét tartalmat párosítani. o Legyenek képesek egyszerű esetekben tört és tizedes tört alakban megadott számok helyét számegyenesen megtalálni, és a számokat nagyság szerint sorba állítani. o Teljes biztonsággal tudjanak alapműveleteket végezni összeadni, kivonni, szorozni és osztani egyszerű törtekkel például, melyek nevezője vagy előáll két-három tíznél kisebb szám szorzataként, vagy kerek szám egyszerű többszöröse, vagy legfeljebb egy, két tizedes jegyet tartalmazótizedes tört. o Legyenek képesek egyenes és fordított arányosság felismerésére, hiányzó értékek kiszámítására egyszerű esetekben. o Ismerjék a különbséget arány és arányosság között. o Tudjanak egyszerű százalékszámítási feladatokat megoldani, bármelyik hiányzó szereplőt százalékértéket, százaléklábat, és százalékalapot is számítani. SZÁMELMÉLET o Legyenek képesek egy szám osztási maradékának megállapítására különböző módszerekkel, az osztás elvégzése nélkül is. o Tudják mit jelent, hogy egy szám osztója-többszöröse egy másiknak. o Ismerjék és tudják alkalmazni a tanult oszthatósági szabályokat. o Tudjanak egy számot prímtényezők szorzataként felírni és ebből az alakból osztókat keresni. EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK o Ismerjék és értsék az alaphalmaz, igazsághalmaz, azonosság fogalmakat. o Tudjanak egyszerű egyenleteket megoldani lebontogatással vagy mérlegelvvel és ellenőrizni a megoldás helyességét. o Tudjanak egyszerű szöveges feladathoz egyenletet, vagy egyenlőtlenséget készíteni, azt megoldani és az eredményt a szöveggel összevetni. GEOMETRIA, MÉRÉS SÍKIDOMOK o Tudják meghatározni akört, mint adott tulajdonságú pontok halmazát, ismerjék a húr és érintő szimmetriatulajdonságait. o Tudjanak szakaszfelező merőlegest és szögfelezőt szerkeszteni, szöget másolni, egyenes adott pontjában merőlegest állítani. o Oldalakból és szögekből egyszerű esetekben háromszöget, tükrös négyszöget szerkeszteni. o Tudják kiszámítani háromszögek és négyszögek ismeretlen szögeit. TENGELYES TÜKRÖZÉS 8

9 o Legyenek képesek a tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerésére, a tükörkép előállítására másolópapírral, körzővelvonalzóval egyszerű esetekben. o Legyenek képesek egymásnak megfelelő részleteket szakaszokat, pontokat, köríveket, szögeket - találni szimmetrikus alakzatokon, képen és tükörképén. o Ismerjék a tengelyes tükrözés legfontosabb tulajdonságait. GEOMETRIAI SZÁMÍTÁSOK o Lássa, hogy egy derékszögű háromszög területe fele a befogói által alkotott téglalapénak. Tudja ennek területét kiszámolni. o Tudja egyenlőszárú háromszög területét a derékszögű háromszög, vagy közvetlenül a téglalap területére visszavezetni. o Legyen képes téglatestekből épített testek felszínét és térfogatát kiszámolni. ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK o Értsék, hogy a jelzőszámok rendezett számpárok, az első, második jelzőszám vagy x, y koordináta szavakat. o Legyenek képesek tájékozódni a derékszögű koordináta-rendszernek az origó közelében lévő részében ( 10 és +10 közötti jelzőszámok), ebben a tartományban adott pontok koordinátáit leolvasni illetve adott számpárokat ábrázolni. VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA o Tudjon adatokat rendezni sorozatba, táblázatba. o Tudja ábrázolni azokat grafikonon; jellemezni tudja diagramokkal: kördiagrammal,oszlopdiagrammal, vonaldiagrammal. o Ki tudja számítani az adatok átlagát. 6.osztály INFORMATIKA követelmények a javító és osztályozó vizsgára I.A informatikai eszközök és használatuk 1. Az eszközök használatának a rendje Számítógép használatának szabályai 2. A tanult informatikai eszközökműködési elvei Perifériák Egér és billentyűzet típusai, működése Képernyő működése, típusai Nyomtatók típusai ésműködésük Nyomtató beállítások, szkenner, a kép minősége és a képpontok 3.Háttértárolók Mágneses és optikai meghajtók Mágneses és optikai meghajtók, pendrive működésének megértése,használata 5.Állománykezelő segédprogramok és az operációs rendszer. Állománytípusok. Állományok másolása,mozgatása, átnevezése, törlése. II. Rajzos-szövegesdokumentumok tervezése, elkészítése, átalakítása, formázása. Egyszerű rajzok, ábrák készítése számítógéppel, egy rajzoló és egy szövegszerkesztő program egyes alapszolgáltatásainak segítségével. 1.Rajzos-szöveges készítése dokumentumok Megadott szöveg és kép bevitele,formázása Rajzolás a wordben 2. Bekezdés. Bekezdések formázása. A bekezdés formázásának gyakorlása(igazítás, sor- és térköz). 9

10 Effektusok a szövegben Felsorolás 3.Szövegszerkesztőhasználata,odalbeállítások Szegély és mintázat Oldalbeállítás (tájolás, margó). 4. Táblázat Sor, oszlop, cella fogalma Formátum: szegély és mintázat 5.Táblázat a szövegszerkesztőben. Adatok csoportosítása,rendezése. Példák a mindennapi gyakorlatból, Adatok csoportosítása, értelmezése,táblázatba rendezése III. Multimédiás alapelemek 1.A számítógép mint, algoritmikus gép Neumann elvek Képpontok; képek, színek kifejezése számokkal Kettes és tízes számrendszer 2.Algoritmusok végrehajtása A teknős tanítása, programozási alapok Robotjáték: Teknős mozgatása a Logoban előre, hátra, forgatás jobbra,balra 3.Egyszerű utasítások algoritmusa Egyszerű ábrák készítése egyszerű utasításokkal Színezés, kitöltés, projekt mentése IV. Infokommunikációs 1.Hálózatokról. Internetes hálózat, IP címek 2. Kommunikáció az interneten. Letöltés. Mentés. Letöltés, mentés weboldalakról és a levelek mellékleteiből. 3. Szabad programok letöltése Személyes adatok fogalma Jogtiszta programok, szabadon felhasználható források V. Az információs társadalom 1.Az informatika kialakulása Az informatika fejlődésének történelmi áttekintése - A számok és az írás kialakulása - Számolásra használt eszközök - Számológépek 2.Az informatika története Az számítógépek fejlődésének történelmi áttekintése Neumann János és a magyar tudósok szerepe az informatikai kultúra fejlődésében 3.Az információ rögzítése. Az információszerzés és rögzítés története 4.Információs társadalom. Szabadon felhasználható (információ) források. 5.Személyes adatok. Adathalászat. Adataink védelme. Szabadon felhasználható források keresése. A személyes adatok, és más adatok védelmének szükségessége. VI. Könyvtári informatika 1.A könyvtárakról Papíralapú és digitális ismerethordozók. A könyvnyomtatás Az ismerethordozók nyilvántartásának rendje 10

11 2.Könyvtárhasználat.Dokumentumok típusai. Hagyományos és új információs eszközök a könyvtárban. Nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok. 3.Ismerethordozók. Adathordozók (kazetta, diakép, film, CD,mágneslemez, DVD) Adott ismerethordozón az információk kinyerése, keresése Önművelés képességének kialakítása: hatékony, és önálló tanulás, megadott forrásból tudjon tényeket, adatokat kiemelni 11

12 6. osztályos Testnevelés vizsga anyaga -Rendgyakorlatok: testfordulatok helyben és járás közben, járásból ill.futásból történő megállás -ugrókötél gyakorlatok: szökdelések 1lábon, helyben és haladással -térdelő- rajt sprintfutással, 20 m-es futás -távolugrás guggoló technikával, távolugrógödörbe(szivacsdomra), 9-11 lépés nekifutásból -Fejenállás lábmozgásokkal,tarkóállás, bátorugrás,vetődések,csúsztatások,cigánykerék -kezenállás falnál,bordásfalnál. -labdavezetések bójakerüléssel, váltott kézzel -kislabdadobás nekifutásból -Felmérés: Kitartó futás (12perc). helyből távolugrás, fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás, hanyatt fekvésből felülések, hason fekvésben törzshajlítások, törzsemelések 6. OSZTÁLY TÖRTÉNELEM A továbbhaladás feltételei A diák legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. Tudjon információt gyűjteni adott történelmi témában, tanári segítséggel. Tudjon tanult történetet önállóan elmesélni a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával. Tudja a tanult történet lényegét kiemelni. Tudjon különböző korszakokat térképen beazonosítani. Tudjon távolságot becsülni, és számításokat végezni történelmi térképen. 1. Európa új arca I. FÉLÉV Fogalom: germánok, földbirtok, feudalizmus, pátriárka, zsinat, eretnek Topográfia: Kelet- és Nyugatrómai Birodalom, Konstantinápoly Név: Justiniánus 2. Az uradalom Fogalom: falu, földesúr, jobbágy, uradalom, majorság, jobbágytelek, robot, terményadó, két- és háromnyomásos gazdálkodás, ugar, nehézeke, lakótorony, önellátó gazdálkodás 3. A középkori egyház Fogalom: mise, plébános, püspök, érsek, pápa, tized, szent, legenda, ereklye, oltár, remete, szerzetes, bencés Név: Szent Benedek, Szent Miklós 4. A keresztény magyar állam megalapítása Fogalom: földvár, vármegye, ispán, egyházmegye Név: Szent István, Koppány, Imre herceg, Gellért, Vazul Kronológia: , 1000 Topográfia: Erdély, Tisza, Maros, Esztergom, (Kalocsa), Székesfehérvár 12

13 5. I. (Szent) László és Könyves Kálmán királysága Fogalom: kóborlás, törvénynapok, istenítélet, (böjt), Szent Jobb Név: Szent László, Könyves Kálmán, Álmos herceg Kronológia: Topográfia: Horvátország, Dalmácia, 6. A tatárjárás. A második honalapítás Fogalom: tatárok, apáca, (nemesi vármegye), szabad királyi város, telepesek Név: IV: Béla, Szent Margit. Topográfia: Kunság, Jászság 7. I. Károly és Nagy Lajos országa Fogalom: kilenced, ősiség, úriszék, pallosjog, (vajdaság, pálosok Név: I. Lajos, (Toldi Miklós) Kronológia: , 1351 Topográfia: Nápoly, Dalmácia, Pécs, II. FÉLÉV 8. Hunyadi János, a törökverő Fogalom: vajda, hosszú hadjárat, kormányzó Név: Hunyadi János, I. Ulászló, V. László, Szkander bég Kronológia: 1443/44, 1444, 1448 Topográfia: Vajdahunyad, Várna, Rigómező, Nándorfehérvár 9. Hunyadi Mátyás Fogalom: fekete sereg, füstpénz, rendkívüli hadiadó, zsellér, nádor, corvinák Név: I. Mátyás, Kinizsi Pál, Vitéz János, Janus Pannonius, Beatrix, Bonfini Kronológia: , 1479 Topográfia: Kenyérmező, Bécs 10. A mohácsi vész Név: II. Lajos, I. Szulejmán, Tomori Pál Kronológia: 1521, aug. 29. Topográfia: Mohács, Csele-patak, Buda 11. Az Európán kívüli világ Fogalom: mandarin, dzsunka, selyem, elefántcsont Név: Marco Polo Topográfia: India, Kína, Peking, Afrika 13

14 12. A fölfedezések hatása Fogalom: világkereskedelem, gyarmat, manufaktúra, bérmunkás, bank, hitel Név: Vasco da Gama, Kolumbusz, Amerigo Vespucci, Magellán Kronológia: Török világ Magyarországon Fogalom: vilajet, pasa, gyermekadó, szpáhibirtok, hajdú, mecset, minaret Név: Jurisics Miklós, Thury György, Szondi György, Dobó István, Zrínyi Miklós, Tinódi Lantos Sebestyén Kronológia: 1532, 1552, 1566 Topográfia: Kőszeg, Temesvár, Szolnok, Drégely, Eger, Szigetvár 14. Erdély aranykora Fogalom: harmincéves háború, kollégium, Név: Bethlen Gábor, I Rákóczi György, II. Rákóczi György, Comenius, Apáczai Csere János Kronológia: , 1618, (1660) topográfia: Gyulafehérvár, Sárospatak, Debrecen, Várad 15. Rákóczi Ferenc a nagyságos fejedelem Fogalom: labancok, kurucok, szécsényi országgyűlés, vezérlő fejedelem, szatmári béke Név: Bottyán János, Károlyi Sándor, Mikes Kelemen Kronológia: 1705, 1707, 1711 Topográfia: Ónod, Szatmár, Rodostó, Kassa Témakör Vizuális analízisek, téri, formai és színtanulmányok, alkotó alkalmazások. Önkifejezés, asszociációk. Anyaghasználat. Formaarány. Formakarakter. Színkeverés. Színkompozíciók, Vizsga Gyakorlati feladat megoldása Csendélet (20p) Színharmónikus festés(20p) Fantáziarajz (20p) Montázs(20p) A vizsga időtartama: 240 perc Rajz vizuális kultúra vizsga anyag 6. osztály 14

15 színharmóniák. Figyelemvezetés. Kompozíció, kompozíciós készség Kifejezésmód. Személyes kifejezőerő. Vonalrajz, tónusozás Természetismeret 6. I. félév A tanuló legyen képes egyszerű társadalmi-gazdasági jelenségek megfigyelésére a tapasztalatok szóbeli megfogalmazására, feljegyzésére és értékelésére. Tudjon biztonsággal tájékozódni a térképen. Olvasson le egyszerű információkat különböző térképekről. Legyen képes tanári irányítással tájékozódni a különféle földrajzi-környezeti tartalmú információs anyagokban és ezek gyűjteményeiben. Tudjon alapvető földrajzi tartalmú adatokat, információkat értelmezni, összehasonlítani és azokból következtetéseket levonni. Legyen képes földrajzi tartalmú adatok, információk ábrázolására. Ismerje fel és nevezze meg térképen a közvetlen földrajzi térben való eligazodáshoz nélkülözhetetlen topográfiai fogalmakat. Ismerje fel a természetföldrajzi folyamatok és a történelmi, társadalmi-gazdasági események időnagyságrendi és időtartambeli különbségeit. Tudja bemutatni példák alapján a legfontosabb gazdasági ágazatok, illetve tevékenységek szerepét, jellemzőit. Ismerje fel az egyes településtípusok sajátos vonásait. II. félév Ismerje fel a földrajzi környezetre kifejtett emberi, társadalmi hatások következményeit, bizonyítsa példákkal az egyéni felelősség fontosságát a környezetkárosító folyamatok mérséklésében. 15

16 Tudjanak a konkrét környezeti jelenségekből általánosítani, elvonatkoztatni. Ismerjék fel és értsék meg a vizsgált jelenségekben, folyamatokban megmutatkozó oksági kapcsolatokat, összefüggéseket, törvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető méréseket elvégezni és a mért adatokat értékelni. Ismerjék fel ezek közül azokat, amelyek veszélyesek lehetnek, tudják elkerülni azokat! Bemutatás után legyenek képesek egyszerű kísérleteket fegyelmezetten és a balesetvédelmi, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabályok betartásával megismételni, a tapasztalt jelenségeket elmondani. Elemi szinten tájékozódjanak a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével. Használják a térképet egyszerű földrajzi ismeretek megszerzésére, tudjanak adatokat leolvasni a domborzati és vízrajzi térképekről. Tudják felsorolni a kontinenseket és óceánokat. Legyenek egyszerű, szemléletes képzeteik a földrajzi övezetekről. Ismerjék fel jellemző álló- vagy mozgóképről és leírás alapján hazánk nagytájait, lakókörnyezetük néhány nevezetes települését, az ország fővárosát. Tudják felidézhető képzeteik segítségével jellemezni a hazai életközösségeket. Tudjanak egyszerű táplálékláncokat bemutatni. Ismerjék a legjellegzetesebb hazai növény és állatfajok testfelépítését, életmódját. Értsék meg a természet védelmének jelentőségét, a fenntartható gazdaság feltételeit. 16

17 Szlovák nyelv és irodalom, népismeret Követelmények 1. Beszédértés Hallott szöveg értése. Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét. Megérti a legfontosabb információkat olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyek aktuális eseményekről, illetve a mindennapi élethez, családhoz, környezetéhez, nemzetiségéhez, az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó témákról szólnak évfolyam A kommunikáció különböző formáinak megismerése, alkalmazása. Az egyszerű szóbeli közlések, utasítások, kérések, kifejezések és felszólítások megértése, ezekre történő reagálás. A tanult szavak, kifejezések jelentésének felismerése, szókapcsolatokban és mondatokban egyaránt. A szlovák nemzetiség életéhez kapcsolódó dalok, játékok, mesék felismerése megértése a rádió és tv műsorokban. A tanult témakörökhöz kapcsolódó olvasmányok megértése. Rövidebb szövegekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása (magyar és szlovák nyelven). Gépi hang által elmondott szöveg megértése, a tartalom ellenőrzése. 2. Beszédkészség Részvétel egyszerű, mindennapi kommunikációban, egyszerű kérdések megválaszolása a már említett témákban. Saját élmény, gondolat, vélemény, érzés egyszerű és világos kifejezése, megfogalmazása a beszédszituációnak megfelelően egyszerű és összetett mondatokban. Nem vét alapvető nyelvhelyességi hibákat évfolyam Bekapcsolódás az egyszerű párbeszédbe. A mondatok helyes intonációja. Törekvés a helyes kiejtésre, érthető és kifejező beszédre Aktív részvétel beszélgetésben kérdések segítségével, események, élmények elmondása egyszerű mondatokban. Segítségkérés, helyes kapcsolatteremtés társakkal és felnőttekkel, probléma esetén (egyszerű, érthető helyes kiejtéssel) Olvasott szöveg lényegének összefoglalása 2-3 mondatban. Egyszerű kérdések és válaszok alkotása helyes szórenddel különböző szituációkban. A szlovák hangok helyes kiejtése, a magyar kiejtéstől eltérő hangok helyes artikulációja. Énekek, versek, egyéb szövegek memorizálása és kifejező előadása. 17

18 6. osztály technika követelmények A továbbhaladás feltételei Követelmény A fogyasztás és a fejlődés összefüggéseinek felismerése. A korszerű anyagok tudatos alkalmazása. A lakáskialakítás és -fejlesztés összefüggéseinek megismerése. Ismerjék az egészséges életvitel feltételeit, az egyéni sajátosságok szerepét. A gazdálkodói, vállalkozói szemlélet megértése. A gazdaságosság fontosságának elismerése. Tudják a közlekedés főbb szabályait, és képesek legyenek alkalmazni azokat. Ismerjék a környezetalakítás irányait és következményeit. Képesek legyenek a problémák felismerésére és a feladatok megtervezésére, kivitelezésére. Tudják terveiket szakszerűen, balesetmentesen kivitelezni, produktumukat reálisan értékelni. Ismerjék az anyag összetételének, szerkezetének, tulajdonságainak és felhasználási funkcióiknak összefüggéseit. Tudjanak tájékozódni a szakmai dokumentumokban, szakirodalmakban. Ismerjék a gazdaságos és hatékony munkavégzés jellemzőit. Tanúsítsanak felelős alkotói és befogadói magatartást. Ismerje a lakásépítés menetét, az építkezési hatóság szerepét. Értelmezni tudja a házak és lakások alap- és homlokzati rajzait. Ismerje a lakás peremének tulajdonságait, az anyag-, energia- és információáramokat. Ismerje a kellemes közérzet tényezőit, a komfortfokozatok jellemzőit. Legyen tájékozott a lakás berendezésének alapelveiben. Képes legyen egy helyiség alaprajza alapján berendezési tervet készíteni. Ismerje a bútorok funkcióit, a népművészeti bútorok kialkulásának körülményeit. Ismerje a díszítő textíliák alkalmazásait, kezelésüket. Sajátítson el néhány textilkészítési módot, ismerje a megmunkálás eszközeit. Ismerje a lakás tájolásának kérdéseit a növények elhelyezése szempontjából. Növénytartó edények tulajdonságainak ismerete. Önálló elképzelés alapján díszítsen virágtartó edényeket. Ismerje a lakásépítéshez és lakberendezéshez kapcsolódó foglalkozásokat. Ismerje a tanuló a konyha és eszközeinek funkcióját, balesetmentes kezelését. Képes legyen a konyhában higiénikus munkavégzésre, egyszerűbb étel készítésére, ízléses terítésre, tálalására. Képes legyen a tanuló önmaga és környezete tisztántartására, ismerje a tisztálkodás módjait és korszerű eszközeit. Legyen jártas a tanuló az élelmiszerek bevásárlásában, ismerje a gyakoribb fertőzési lehetőséegeket, és tudjon egyszerű vásárlási naplót készíteni. 18

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Általános szerkezet Berzsenyi Dániel Gimnázium Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Cél: az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő tananyag megtanítása, néhány részen kiegészítve

Részletesebben

Kell egy csapat - A pálya széle

Kell egy csapat - A pálya széle IV.2.9. MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET BEVEZETÉS A sportiskolai kerettantervben a művészeteket megjelenítő tantárgyak funkciója kettős. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a sportiskolában tanulmányait folytató

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Leonardo Gimnázium és Szakképző Iskola 2013. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene felmutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Mellékletek: Szöveges értékelés

Mellékletek: Szöveges értékelés Mellékletek: Szöveges értékelés Liptákné Czakó Ildikó (szerk. MPI, B.A.Z. megye) FOLYAMATSZABÁLYOZÁS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 1. A folyamat megnevezése: A szöveges értékelés szabályozása 2. A folyamat tartalmának

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció

Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció Az 5 8. osztályos helyi tanterv magyar nyelv és kommunikáció A kerettantervi témakörök Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Az írott nyelv A beszélt nyelv 5. évfolyam A tankönyvi fejezetek címe Ismételjünk!

Részletesebben

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: középszinten a mai társadalomban tájékozódni és alkotni tudó ember matematikai ismereteit kell

Részletesebben

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV DR. CZEGLÉDY ISTVÁN DR. HAJDU SÁNDOR NOVÁK LÁSZLÓNÉ SCHERLEIN MÁRTA MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV Általános iskola 1 8. osztály Nyolcosztályos gimnázium 1 4. osztály Hatosztályos gimnázium 1 2. osztály

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ Bánki István Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ irodalom 8 kk kolofonjav.indd 1 2014.06.03. 7:37 Szerzők: Bánki István Radóczné Bálint Ildikó Bánki István, Radóczné Bálint

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MATEMATIKA Iskolánk felnőttoktatási tagozatán kétféle munkarend szerint tanítjuk a matematikát. Az esti munkarend szerint heti három órában minden évfolyamon. Ez évente összesen 111/96 órát jelent, ami

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben