Komplex természettudományos terület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komplex természettudományos terület"

Átírás

1 Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület TÁMOP /1-2F Komplex természettudományos terület GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS 11. évfolyam tanári kézikönyv

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Veres Gábor Lektor: Váncsáné Debreceni Katalin Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 A tananyag általános leírása TANANYAG CÍME A TANANYAG ÓRASZÁMA ÁLTALÁNOS CÉLOK Komplex természettudományos terület Globális éghajlatváltozás 8 x 45 perc A globális éghajlatváltozás problémájának komplex természettudományos elemzésén alapuló, a káros hatások csökkentését és az alkalmazkodást szolgáló közösségi és egyéni cselekvési képesség kialakítása. Konkrét célok: A természettudományos műveltség, gondolkodásmód alkalmazása komplex problémamegoldás céljából. Rendszerszemlélet fejlesztése, részekre bontás és részek közti kapcsolatkeresés műveleti készségeinek alkalmazása. Az emberi életmód, a technológiai tevékenység és a természeti környezet közötti kölcsönhatások vizsgálati igényének és képességének fejlesztése. Az éghajlatváltozás várható következményeinek előrejelzését szolgáló módszerek iránti társadalmi bizalom erősítése. Az éghajlatváltozás folyamatát bemutató információk, adatok, ábrák keresése, értelmezése és értékelése. A társadalom különböző szintjein és az egyén életében megvalósítható cselekvési lehetőségek feltárása. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 KAPCSOLÓDÁSOK NAT 2007: Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció: különféle típusú szövegek megkülönböztetése és felhasználása, helyzetnek megfelelő, meggyőző érvelés. Természettudományos kompetencia: a technológiák előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete, természettudományos és műszaki műveltség alkalmazása a problémamegoldásban, természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatala, új technológiák, berendezések megismerésének és működtetésének képessége, szándék és képesség a fenntartható fejlődés érdekében lokálisan és globális vonatkozásban való cselekvésre. Digitális kompetencia: információkeresés, gyűjtés, feldolgozás, kritikus alkalmazás. Szociális és állampolgári kompetencia: a részvétel iránti nyitottság a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, a fenntartható fejlődés támogatása. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés, a gazdaság működésének átfogóbb megértése. Kiemelt fejlesztési ok Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés: a környezeti és társadalmi fenntarthatóság érdekében való cselekvésre motiválás, felkészítés, a helyi társadalom, a civil szerveződésben való részvételi késztetés és képesség fejlesztése. Környezettudatosságra nevelés: a fenntartható fejlődés fogalmának és feltételeinek megismertetése, a jövőszemlélet, a felelős gondolkodás fejlesztése, az alapvető természeti folyamatok és a társadalmi-, gazdasági tevékenység közötti kapcsolódások feltárása. 4 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

6 KAPCSOLÓDÁSOK KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Fejlesztési ok a tudomány-technikatársadalom komplex összefüggésrendszer kritikus elemzése, problémák felvetése, alternatív megoldások megismerése, egyéni álláspontok kialakítása, az ember természeti folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata, a jelentkező társadalmi problémák előtérbe állítása, a problémák megoldását célzó egyéni és közösségi cselekvés lehetőségeinek felismerése, elfogadása, e cselekvés vállalása, természettudományi és hétköznapi problémák megoldása az energia fogalmának segítségével, az energiaátalakítással kapcsolatos folyamatok kényes kérdései (pl. atomenergia felhasználása, fosszilis energiahordozók felhasználásának környezeti hatásai, az energiatermelés szerepe a szegénység felszámolásában) esetén álláspontok, érdekek, értékrendszerek megismerése, megvitatása, saját álláspont formálása, a rendszerelemzés módszereinek alkalmazása a felmerülő problémák megoldása során, rendszerelemzési rutin kialakítása, összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése, leírása, modellezés, a modellek működtetése. A tanuló tudja értelmezni az éghajlatváltozás fogalmát. Legyen képes tudományos tényeken nyugvó kapcsolatokat keresni a jelenben zajló éghajlatváltozás és az ember gazdasági tevékenysége között. Ismerje az éghajlati rendszer főbb elemeit és a közöttük lévő alapvető kapcsolódásokat, legyen képes ezen alapuló problémaelemezésre. Lássa, hogy az éghajlat vizsgálata megbízható eszközökkel és módszerekkel szerzett tényeken, adatokon alapul. Ismerjen néhány, eddig bekövetkezett éghajlati változást, ehhez köthető jelenséget. Értse a számítógépes modellek készítésének alapelvét, ismerje az éghajlati modellek főbb összetevőit. Értse, hogy a jövő éghajlata és a jelen gazdasági tevékenysége, energiahasználata összefüggenek. Ismerje fel, hogy az éghajlatváltozás súlyosabb következményeinek elkerülésére az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése lehet a megoldás. Legyen képes felsorolni és röviden bemutatni alternatív energiaforrásokat, illetve energiatakarékosságot, hatékonyság növekedést eredményező technológiákat. Ismerjen a változó éghajlathoz való alkalmazkodást lehetővé tevő technológiákat, intézkedéseket. Legyen késztetése az éghajlatváltozás elleni aktív cselekvésre személyes és helyi közösségi szinten. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 Tanmenet Sorszám Tanítási egység témakör címe Időtartam (perc) A tanítási egység típusa 1. Az éghajlati rendszer 2 x 45 Dupla óra (2x45 perc) 2. Az éghajlati rendszer állapotának leírása, a változások követése 3. Az éghajlatváltozás előrejelzése, a csökkentés lehetőségei 4. A változó éghajlat okozta alkalmazkodási kényszerek, cselekvési lehetőségek 2 x 45 Dupla óra (2x45 perc) 2 x 45 Dupla óra (2x45 perc) 2 x 45 Dupla óra (2x45 perc) 6 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

8 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Sorszám: 1. CÍM: Az éghajlati rendszer Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa Időtartam: 2 x 45 perc Dupla óra (2 x 45 perc) Célok Az éghajlat fogalmával kapcsolatos előzetes tudás előhívása, rendszerezése. Az éghajlatváltozás globális problémaként való megjelenésének történeti áttekintése. Az éghajlatot kialakító komplex természeti, társadalmi, technológiai rendszer elemeinek felismertetése. Az éghajlati rendszer elemei közötti kölcsönhatások azonosítása, ezen alapuló elemzési képesség, rendszerszemlélet fejlesztése. Követelmények A tanuló legyen képes a témáról korábban tanult ismeretek felidézésére, társakkal való szóbeli megosztására. Legyen képes az egyéni tapasztalaton túlmutató, a rövid időtávú éghajlati állandóságot a változékonysággal kiegészítő szemléletmód alkalmazására. Ismerje a távoli és közelebbi múltban lezajlott éghajlatváltozások lényegi jellemzőit, legyen képes példával való bizonyítására. Ismerje a globális éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi tudományos és társadalmi összefogás fontosabb példáit, eseményeit. Legyen képes az éghajlati rendszer legfontosabb elemeinek felsorolására és vázlatos bemutatására. Tudja példákkal bizonyítani a társadalom működése, fejlettsége és a technológiai tevékenység közötti összefüggést. Ismerje az ember technológiai tevékenysége és a természeti környezet állapota közötti kölcsönhatás lényegét. Legyen képes a geoszférák közötti alapvető kölcsönhatások vázlatos bemutatására, ezzel kapcsolatos adatok, ábrák értelmezésére illetve elkészítésére. Ismerje a légkörben lévő üvegházhatású gázokat, legyen képes öszszehasonlítani ezeket eredetük, aktivitásuk, mennyiségi arányuk és összegzett hatásuk alapján. Legyen képes vázlatosan ismertetni a Föld éghajlati rendszerében végbemenő energiaáramlási folyamatokat (mennyiségi viszonyok és térbeli jellemzők ismerete). Legyen képes néhány mondatban, közérthetően összefoglalni az üvegházhatás lényegét és jelentőségét. Anyagszükséglet Rajzlapok, csomagolópapír, filctollak Informatikai, oktatástechnikai eszközök számítógép projektor vetítővászon PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

10 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlati rendszer Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Az éghajlatváltozás problémájának megjelenése Nemzetközi együttműködés, konferenciák 2. Az éghajlatváltozás jelei 3. Gondolatok az éghajlatváltozásról szövegelemzés, lényegkiemelés, társadalmi érzékenység szövegelemzés, lényegkiemelés, szóbeli kommunikáció, empátia Szóbeli kommunikáció, kapcsolatkeresés, képi információ kezelés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 7 csoportszóforgó kooperatív csoportmunka, osztálymunka, otthoni egyéni kutatómunka 8 szóforgó kooperatív csoportmunka 10 kerekasztal, csoportszóforgó kooperatív csoportmunka, osztálymunka Egyéb javaslatok Tanulói jegyzet: 1. A szöveg egyes részeit a tanár elosztja a csoportok között. Olvasás és csoportmegbeszélés után a csoportok időrendi sorrendben elmondják a szövegükben szereplő események lényegét. A beszámolók alapján a csoportok készítsenek időszalagot és írják fel rá a legfontosabb események időpontját, főbb eredményeit! Otthoni ként adható, hogy a jelen időpontig, illetve a közeljövőben milyen egyéb konferenciákra került, vagy kerül sor. Tanulói jegyzet: 2., 3., 4., 5. ok Tanulói jegyzet: 6. Csomagolópapír, filctollak A 4 szövegrészt a tanulók elosztják egymás között. Az egyéni olvasásra 3 perc áll rendelkezésre. A szövegekben olvasottakat 1-2 percben ismertetik a tanulók társaikkal. A szövegrészekhez tartozó ok feldolgozási szempontként adhatók, vagy egyes kiválasztott kérdésekre a csoportok az osztály számára szóban válaszolnak. A csoport tagjai mindent, ami eszükbe jut a globális éghajlatváltozásról, szó nélkül leírják egy csomagolópapírra. A csoportok szóvivői egy-egy gondolatot mondanak a saját gyűjteményükből. Az osztály eldönti, hogy a témakörbe illik-e az állítás, ha igen, felírják a táblára. A csoportosítást és a gondolattérkép-készítést végezhetik osztály- vagy csoportmunkában. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlati rendszer Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 4. Az éghajlati rendszer elemei Az éghajlati rendszer elemei és kölcsönhatásaik 5. Az éghajlati rendszert jellemző fizikai, kémiai és biológiai folyamatok vizsgálata A Napból a Földre érkező energia sorsa 6. A Föld globális energiaszállító rendszerei 7. A vízpára és az éghajlat rendszerszemlélet, kapcsolatkeresés, környezettudatosság képi információ kezelése, rendszerszemlélet, mennyiségi összehasonlítás Rendszerszemlélet, szóbeli kommunikáció, képi információ kezelése matematikai kompetencia, mennyiségi szemlélet, táblázatkezelés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 10 plakát egyéni munka, vagy kooperatív csoportmunka 10 ábraelemzés, szóbeli szövegalkotás, vita 10 szakértői mozaik 8 megoldás, írásbeli szövegalkotás egyéni munka, csoport-, vagy osztályszintű vita egyéni munka, vagy kooperatív csoportmunka egyéni, csoport- és osztálymunka Tanulói jegyzet: 7. (ábra és táblázat) Egyéb javaslatok A alapvetően diagnosztikus és rendszerező, ismétlő jellegű. A tanulók csoportban dolgoznak, megbeszélik az ábrán látható éghajlati elemeket és folyamatokat, majd közösen megoldják a okat. Minden csoport készítsen egy nagyobb méretű éghajlatirendszer-ábrát (plakátot), amin önálló ötletekkel mutatják be az éghajlati rendszert. Lehetőleg minden tanuló vegyen részt a rajzolásban, pl. különböző színű tollakkal! Tanulói jegyzet: 8. Csoportmunka esetén a tanulók közösen elemzik az ábrát és kitöltik az adattáblázatait, illetve válaszolnak a kérdésekre. Osztályszinten a csoportszóvivők elmondják a megoldásokat. Ha van idő, akkor a 3., 5., 6. kérdésekről osztályszinten vita folytatható. A egyéni (pl. otthoni) munkában is elvégezhető. Tanulói jegyzet: 9., 10., 11., 12. ok Szövegek: a) Óceáni áramlások b) Globális légköri áramlások c) Víz a légkörben d) A jég világa Kooperatív csoportmunka esetén a 4 szövegelemet egy-egy csoporttag tanulmányozza, majd az azonos témán dolgozók szakértői csoportot alkotva megbeszélik a kérdéseket, és kidolgozzák a közös választ. A saját csoportban ismertetik a problémát és a válaszokat. A egyéni (pl. otthoni) munkában is elvégezhető. Tanulói jegyzet: 13. Az 1. és a 2. inkább egyéni munkában, pl. írásbeli válaszadással oldható meg. A 3. ot csoporton belül, majd közösen beszélje meg az osztály! 10 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

12 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlati rendszer Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 8. A globális klímaváltozás természeti és társadalmi folyamatokkal való kapcsolata Növekvő ipar növekvő szén-dioxid kibocsátás 9. Gazdasági tevékenység és üvegházhatású gázok 10. Élelmiszer kilométerek szociális és állampolgári kompetencia, szövegértés, történeti szemlélet matematikai kompetencia, grafikonelemzés empátia, környezettudatosság, fenntarthatósági szemlélet Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 10 szóforgó, plakát módszer 10 vita, pl. beszélőkorong módszerrel 7 megoldás, tanulói megbeszélés kooperatív csoportmunka kooperatív csoportmunka, egyéni munka egyéni, osztálymunka Tanulói jegyzet: 14. Nagyobb méretű (pl. A/3- as) lapok Tanulói jegyzet: 15., 16., ok Beszélőkorongok Egyéb javaslatok A szövegeket elosztjuk a csoport tagjai között, akik egyénileg olvassák el és beszámolnak róluk a csoportban. A grafikonokat csoporton belül közösen elemezzék! A kérdésekre csoportban fogalmazzanak válaszokat, majd ezeket osztályszinten mondják el! Az első grafikon elemzése csoporton belüli, majd csoportok közötti véleményalkotás és vita formájában szervezhető (2., 3. kérdésekről). A második grafikonhoz kapcsolódó kérdések egyéni munkában, vagy csoporton belül válaszolhatók meg. Tanulói jegyzet: 17. Egyéni megoldás után az osztály közösen megbeszélheti a megoldást és a következtetéseket. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Az éghajlati rendszer állapotának leírása, a változások követése Időtartam: Célok Követelmények Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 2. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 2 x 45 perc Dupla óra (2x45 perc) Az éghajlati rendszer állapotjelzőinek és ezek mérési lehetőségeinek megismerése. A méréstervezés és gyakorlati mérési képesség fejlesztése. A távérzékelés technológiáinak megismertetése, jelentőségének értékelése. A Föld éghajlatában a közelmúltban eddig bizonyítottan bekövetkezett változások. A tanuló ismerje fel, hogy egy rendszer vizsgálata során miért fontosak annak állapotáról szerzett információk. Legyen képes különbséget tenni állapot, változás és folyamat között. Ismerje az éghajlati rendszerre vonatkozó legfontosabb állapotjelzőket, ezek mérési lehetőségeit, alapvető technológiáit. Legyen képes tematikus térképek alapján adatokat gyűjteni, értelmezni. A tanuló ismerje fel, hogy az éghajlati rendszer állapotának számos jelzője nem vizsgálható közvetlenül, csak távérzékelő módszerek alkalmazásával. Lássa be, hogy a tudományos módszerek az olyan komplex rendszerek vizsgálatában is eredményesek lehetnek, mint a Föld éghajlata. A tanuló legyen képes adattáblák, grafikonok és tematikus térképek alapján következtetések levonására és megfogalmazására. A kapott információk alapján ismerje fel és értékelje a legutóbbi évtizedekben bekövetkezett éghajlatváltozás jeleit, mennyiségi jellemzőit. Legyen tisztában az éghajlatváltozás lehetséges okaival, ezek alapján képes legyen érvelni az emberiség fenntartható jövőjével összefüggő teendők mellett. számítógép (prezentációhoz, vagy csoportonként) projektor vetítővászon éghajlat 12 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

14 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlati rendszer állapotának leírása, a változások követése Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Az éghajlati rendszer állapotának leírása, tudományos vizsgálati módszerei hőmérsékletmérés meteorológiai radar infravörös távérzékelés üvegházgázok légköri koncentrációjának mérése Magyarországon 2. Az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlatkutató tevékenysége 3. Hőmérsékletmérési gyakorlat üvegházhatás bizonyítása 4. Az éghajlati rendszer már bekövetkezett változása és ennek lehetséges okai Globális szintű változások 5. Regionális szintű változások Európa Időjárási szélsőségek a tudomány iránti bizalom, természettudományos gondolkodás, szövegelemzés, lényegkiemelés, új technológiák iránti érdeklődés Szövegértés, társadalom és tudomány közti kapcsolódás értése mérési készség, munkavégzés utasítássor alapján, természettudományos gondolkodás társadalmi felelősségvállalás globális szintű kérdésekben, oksági gondolkodás, grafikonelemzés társadalmi felelősségvállalás európai szintű kérdésekben, szövegelemzés, képi információ feldolgozása Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 10 szakértői mozaik egyéni munka, vagy kooperatív csoportmunka 10 szóforgó egyéni munka, csoportmunka 15 önálló manuális tevékenység 10 szóbeli szövegalkotás 10 megoldás, szóbeli szövegalkotás Tanulói jegyzet: 1., 2., 3., 4. ok Tanulói jegyzet: 5., 6. csoportmunka, Tanulói jegyzet: 7. Zárható lombikok, asztali lámpák, hőmérők pármunka Tanulói jegyzet: 8., 9. ok pármunka Tanulói jegyzet: 10. Egyéb javaslatok A tudományos vizsgálati módszerekről szóló ok elvégezhetők egyéni, vagy pármunkában is, írásbeli ellenőrzéssel. Kooperatív munkaforma választása esetén 4 szöveg elosztható a csoport tagjai között, akik szakértői mozaik, illetve csoportszóforgó módszerrel dolgozhatják fel azokat. Az OMSZ tevékenységéről szóló szöveget a tanulók egyénileg olvassák el és válaszoljanak a kérdésekre! A további, a,b,c jelű szövegeket egyénileg olvassák el és csoportmunkában válaszoljanak a kérdésekre! A mérési gyakorlatot célszerű beállítani az óra elején, a kiértékelés az óra végén történhet. A két grafikont a párok elosztják egymás között, tanulmányozás után elmagyarázzák egymásnak a bemutatott összefüggéseket és közösen válaszolnak a kérdésekre. (portfólió). A szöveget egyénileg olvassák el és pármunkában válaszoljanak a kérdésekre! Néhány tanuló ismertesse a válaszokat az osztály tagjaival! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlati rendszer állapotának leírása, a változások követése Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 6. Az éghajlatváltozás regionális hatásai 7. Már bekövetkezett éghajlati változások Magyarországon Társadalmi érzékenység, jövőszemlélet, szóbeli kifejezőkészség az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete, felelősségvállalás környezeti kérdésekben, képi információ kezelése 8. Biodiverzitás Környezettudatosság, empátia Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 15 szóforgó, vagy csoportszóforgó 15 megoldás, digitális tananyag használat 5 megoldás, digitális tananyag használat egyéni munka, vagy kooperatív csoportmunka egyéni vagy csoportmunka egyéni vagy csoportmunka Tanulói jegyzet: 11., 12., 13., 14. ok Tanulói jegyzet: 15. Számítógép tanulónként vagy csoportonként Tanulói jegyzet: 16. Számítógép tanulónként vagy csoportonként Egyéb javaslatok Kooperatív munka esetén a tanulók felosztják egymás között a 4 szöveget, egyénileg elolvassák és szóforgóban, a kérdésekre is válaszolva ismertetik a többiekkel. A számítógépek számának megfelelően a tanulók egyénileg, párban, vagy csoportban elemzik az ábrákat és megoldják a kapcsolódó okat. A számítógépek számának megfelelően a tanulók egyénileg, párban, vagy csoportban elemzik az animációt és megoldják a kapcsolódó okat. 14 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

16 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Az éghajlatváltozás előrejelzése, a csökkentés lehetőségei Időtartam: Célok Követelmények Sorszám: 3. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 2 x 45 perc Dupla óra (2x45 perc) A modellkészítés és szimuláció módszerének megismertetése, az így készülő előrejelzések iránti bizalom erősítése. Az éghajlatváltozás folyamatának időbeli előrevetítése, a jelen és a jövő közötti összefüggések felismertetése, a lehetséges forgatókönyvek összehasonlítása. Az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentési lehetőségek áttekintése, cselekvési hajlandóság erősítése. Technológiai alternatívák számbavétele, összehasonlítása, értékelése. A tanuló legyen képes ismertetni a tudományos modell fogalmát. Ismerjen modelltípusokat, példákat, készítésük lépéseit. Lássa az éghajlati modellek fejlődésének folyamatát, értékelje ennek jelentőségét. Tudja értékelni, vitában érvekkel alátámasztani a tudományos modellek megbízhatóságát. Legyen képes a tudománytalan jóslások kritikai szemléletére. A tanuló (az előrejelzések alapján) legyen képes összefüggésbe hozni a jelen állapotát a közeli és távolabbi jövő lehetséges állapotaival. Értse meg, hogy a jövő alakítására a jelenben végzett cselekedeteinkkel is lehetséges. Legyen képes összehasonlítani egymással az éghajlati modellekbe beépített különféle forgatókönyveket. Tudjon következtetéseket levonni a jövőmodellek alapján. Tudja kezelni a globális, regionális és helyi modellek előrejelzései közötti különbségeket. A tanuló lássa be, érvekkel támassza alá az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentésének fontosságát. Legyen képes az energiaellátás és energiahasználat területén társadalmi szinten alkalmazható alternatív technológiák bemutatására és értékelésre. Ismerje az egyéni életmód, a háztartás és a közlekedés területén alkalmazható takarékos, hatékony, megújuló forrásokon alapuló technológiákat, törekedjen ezek használatára. Tudjon különbséget tenni megújuló, nem megújuló és korlátozottan megújuló energiaforrások között. Ismerje a szén-dioxid (ökológiai) lábnyom fogalmát, legyen képes ennek kiszámítására és az eredmény alapján következtetések levonására. Rendelkezzen az egyes technológiák előnyeit és hátrányait figyelembe vevő látásmóddal. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 Követelmények Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanuló ismerje a nemzetgazdasági szintű energiaellátás főbb technológiai alternatíváit (hőerőmű, atomerőmű, megújuló energiák használata), legyen képes ezek üvegházhatással összefüggő jellemzőinek összehasonlítására. Legyen képes az energiaellátással összefüggő állásfoglalás kialakítására és érvekkel való megvédésére. Ismerje a közlekedési módok, járműtípusok üvegházgáz-kibocsátási jellemzőit, legyen képes ezek alapján javaslatokat tenni az egyéni és a közösségi közlekedés környezetkímélő átalakítására. Legyen képes a háztartási energiahasználattal összefüggő takarékos, környezetkímélő módszerek melletti érvelésre, rendelkezzen késztetéssel ezek használatára, igyekezzen másokat is erre bírni. számítógép projektor vetítővászon news=1027&chash= a00 16 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

18 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlatváltozás előrejelzése, a csökkentés lehetőségei Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Éghajlati modellek, forgatókönyvek, a várható jövő előrejelzése Éghajlati modellek 2. Éghajlati forgatókönyvek 3. Az éghajlati modellek fejlődése 4. Megbízhatóak-e az éghajlati modellek? természettudományos gondolkodás, tudomány iránti bizalom, a tények és az előfeltevések megkülönböztetése a jövő iránti érzékenység, felelősségvállalás, kritikai érzék, mások szempontjainak átvétele a tudomány és technika fejlődésének értékelése, képi információ kezelése, a tudomány iránti bizalom, mások szempontjainak megértése, vitakultúra 5. Mérés és modell grafikonelemzés, következtetés, kapcsolatba hozás Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 15 plakát, szóforgó kooperatív csoportmunka, 15 a) szóforgó b) szakértői csoport, kérdésküldés kooperatív csoportmunka 10 plakát 1-3. egyéni munka, 4. kooperatív csoportmunka 5 szavazás Egyéni munka, csoportmunka 5 ábraelemzés, véleményalkotás szóban Egyéni és csoport munka Egyéb javaslatok Tanulói jegyzet: 1. A szöveget egyénileg olvassák el, a táblázatot közösen töltsék ki, pl. nagyobb lapon eltérő színű tollakkal, szóforgóban dolgozva! Tanulói jegyzet: 2., 3. ok Az a) ot csoporton belüli szóforgó módszerrel oldhatják meg a tanulók. A b) ban szereplő 4 forgatókönyvet a csoporttagok osszák el egymás között, majd az egyes forgatókönyvek szerint alakítsanak szakértői csoportokat! Ezek ismertessék röviden a forgatókönyvüket, illetve küldjenek egy-egy kérdést a többi csoport számára a többi forgatókönyvvel kapcsolatban Tanulói jegyzet: 4. Az 1-3 kérdéseket a tanulók önállóan, az ábra alapján oldják meg. A 4. ot csoportmunkában készítsék el és mutassák be a többieknek! Tanulói jegyzet: 5. A tanulók egyénileg olvassák el a szöveget és oldják meg a okat! A modellek megbízhatóságáról az osztályban szavazás tartható. Tanulói jegyzet: 6. A tanulók egyénileg tanulmányozzák az ábrát és csoportmunkában oldják meg a ot. A 3. kérdésről osztály szinten is beszélnek. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlatváltozás előrejelzése, a csökkentés lehetőségei Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 6. Éghajlati előrejelzések a modellek alapján jövőszemlélet, tudomány iránti bizalom Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 10 páros szóforgó pármunka Tanulói jegyzet: 7., 8. ok 7. Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési lehetőségei Megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei Magyarországon 8.a. Technológiai alternatívák, személyes és közösségi cselekvési lehetőségek a fenntartható jövőért Energiatakarékosság a háztartásban 8.b. A gépkocsi energiafelhasználása és szén-dioxid kibocsátása környezettudatosság, cselekvési készség, fenntartható gazdálkodás és életmódra törekvés alternatívaállítás, stratégiaalkotás, fenntarthatósági szemlélet, felelősségérzet, új technológiák iránti érdeklődés alternatívaállítás, stratégiaalkotás, fenntarthatósági szemlélet, felelősségérzet, új technológiák iránti érdeklődés 9. Szén-dioxid számláló kritikai érzék, önértékelési képesség, felelősségérzet 15 poszterkészítés szakértői mozaikban 15 táblázat- vagy poszterkészítés 15 animáció-elemzés, otthoni kutató kooperatív csoportmunka Tanulói jegyzet: 9., 10. ok csoportmunka Tanulói jegyzet: 11. Számítógépek legalább csoportonként egyéni vagy pármunka Tanulói jegyzet: 12., 13. ok Számítógépek legalább csoportonként otthoni Tanulói jegyzet: számlálóval kapcsolatos Egyéb javaslatok A csoport párokban tanulmányozza a két ábrát, válaszoljanak a kérdésekre, majd ismertessék a másik párral a ukat! A csoporttagok egyénileg tanulmányozzák a szövegeket, majd szakértői csoportban posztert készítenek egy-egy témáról, amelyet bemutatnak a csoporttársaiknak. Választható, elsősorban lányoknak ajánlott. Választható, elsősorban fiúknak ajánlott. Az otthoni kutató korábbi kiadása esetén az órán felhasználhatjuk az eredményeket. Legjobban a 8.a. és 8.b. okhoz kapcsolható. 18 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

20 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: A változó éghajlat okozta alkalmazkodási kényszerek, Sorszám: 4. cselekvési lehetőségek Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa Időtartam: 2 x 45 perc Dupla óra (2x45 perc) Célok Annak felismertetése, hogy a globális éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai alkalmazkodási kényszert váltanak ki. Az alkalmazkodás globális, regionális és helyi szintjeinek megkülönböztetése, ezekre vonatkozó stratégiák megismerése, illetve kialakítása. A globális éghajlatváltozásról szerzett ismeretek szintézise, cselekvési tervben való összegzése. Követelmények A tanuló ismerje fel, hogy a globális éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai alkalmazkodási kényszert váltanak ki. Legyen képes felsorolni és röviden bemutatni alkalmazkodási területeket és lehetőségeket. Tudja megkülönböztetni az alkalmazkodás globális, regionális és helyi szintjeit, ismerjen ezekre vonatkozó stratégiákat. Legyen képes felsorolni és röviden bemutatni alkalmazkodási területeket és lehetőségeket. A globális éghajlatváltozásról szerzett ismeretek szintézise, települési szintű cselekvési tervben való összegzése. Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok számítógép csoportonként projektor vetítővászon csomagolópapírok, filctollak PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

21 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: A változó éghajlat okozta alkalmazkodási kényszerek, cselekvési lehetőségek Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Globális, regionális és helyi összefüggések Globális szint 2. Várható társadalmi hatások, alkalmazkodási kényszerek rendszerszemlélet, felelősségvállalás környezeti kérdésekben, globális szinten, táblázatkezelés információkezelés, társadalmi szerepvállalás, környezettudatosság 3. Európa felelősségvállalás környezeti kérdésekben, európai összefüggésekben 4. Magyarország felelősségvállalás környezeti kérdésekben, nemzeti, helyi összefüggésekben 5. Fenntartható település a mi településünk Települési éghajlatvédelmi stratégia 6. Veszélyek és alkalmazkodási lehetőségek a település szintjén részvétel közügyekben, aktív állampolgárság, demokratikus döntéshozatali folyamat ismerete, fenntarthatósági szemlélet szövegértés, lényegkiemelés, probléma-felismerés, információkeresés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 10 megoldás, írásbeli szövegalkotás egyéni vagy csoportmunka 10 szóforgó kooperatív csoportmunka 8 szóforgó kooperatív csoportmunka 7 megoldás, szóbeli szövegalkotás 10 poszter kooperatív csoportmunka 10 szóforgó, (szakértői mozaik) Tanulói jegyzet: 1. Tanulói jegyzet: 2. Tanulói jegyzet: 3. pármunka Tanulói jegyzet: 4. kooperatív csoportmunka Tanulói jegyzet: 5. Tanulói jegyzet: 6. Egyéb javaslatok Csoportmunka esetén a tanulók eloszthatják egymás között a táblázatban szereplő régiókat, országokat. A négy szövegrészt a csoport tagjai osszák el egymás között, oldják meg a kapcsolódó okat, majd röviden ismertessék a megoldásokat társaikkal! A 4 szöveget a csoport tagjai elosztják egymás között és elolvasás, jegyzetelés után a megadott szempontok alapján bemutatják azt társaiknak. A két szöveget párokban olvassák és válaszolnak a kérdésekre, majd röviden beszámolnak társaiknak. A tanulók egyénileg vagy párban olvassák el a forrásban található szöveget! Csomagolópapírra készítsenek csoportosítást a cikkben szereplő információk gyűjtéséhez! Különböző színű tollakkal írjanak fel kulcsszavakat, mondatokat a megfelelő csoportokba! A csoport tagjai a 4 szöveget felosztják egymás között, egyénileg elolvassák és válaszolnak a kérdésekre, majd a szerzett információkat ismertetik a többiekkel. 20 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv Kommunikáció Anyanyelv TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Anyanyelv kommunikáció anyanyelv 9. évfolyam tanári kézikönyv A kiadvány a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosító számú projekt keretében jelenik meg.

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

A környezeti nevelés a fenntartható fejlődésért néhány témakörének lehetséges megközelítése több tudományágat felhasználó projektekkel

A környezeti nevelés a fenntartható fejlődésért néhány témakörének lehetséges megközelítése több tudományágat felhasználó projektekkel hétfő január 4. Semmi sem tartható fenn, csak a változás. Hérakleitosz Az oktatás fő célja olyan embereket nevelni, akik képesek új dolgokat létrehozni, nem csupán megismételni azt, amit az előző nemzedékek

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Hulladékanalízis és -kezelés

Hulladékanalízis és -kezelés Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: TALLÉR JÚLIA ZÁGON BERTALANNÉ A képzések és a regionális szakmai műhelyek tapasztalatainak felhasználásával átdolgozta: Zágon Bertalanné

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

A hatékony tanulást elősegítő módszerek

A hatékony tanulást elősegítő módszerek Kovátsné Németh Mária habilitált egyetemi docens A hatékony tanulást elősegítő módszerek Minden generáció számára új feladat, hogy a következő generációnak megfelelően adja tovább az adott korszak kultúrkincsét,

Részletesebben

Programme for International Student Assessment

Programme for International Student Assessment Programme for International Student Assessment 2012. március áprilisban a magyar tanulók immár ötödik alkalommal vettek részt az OECD tanulói teljesítménymérési programjában, a PISA-vizsgálatban. A vizsgálatba

Részletesebben