Komplex természettudományos terület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komplex természettudományos terület"

Átírás

1 Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület TÁMOP /1-2F Komplex természettudományos terület GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS 11. évfolyam tanári kézikönyv

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Veres Gábor Lektor: Váncsáné Debreceni Katalin Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 A tananyag általános leírása TANANYAG CÍME A TANANYAG ÓRASZÁMA ÁLTALÁNOS CÉLOK Komplex természettudományos terület Globális éghajlatváltozás 8 x 45 perc A globális éghajlatváltozás problémájának komplex természettudományos elemzésén alapuló, a káros hatások csökkentését és az alkalmazkodást szolgáló közösségi és egyéni cselekvési képesség kialakítása. Konkrét célok: A természettudományos műveltség, gondolkodásmód alkalmazása komplex problémamegoldás céljából. Rendszerszemlélet fejlesztése, részekre bontás és részek közti kapcsolatkeresés műveleti készségeinek alkalmazása. Az emberi életmód, a technológiai tevékenység és a természeti környezet közötti kölcsönhatások vizsgálati igényének és képességének fejlesztése. Az éghajlatváltozás várható következményeinek előrejelzését szolgáló módszerek iránti társadalmi bizalom erősítése. Az éghajlatváltozás folyamatát bemutató információk, adatok, ábrák keresése, értelmezése és értékelése. A társadalom különböző szintjein és az egyén életében megvalósítható cselekvési lehetőségek feltárása. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 KAPCSOLÓDÁSOK NAT 2007: Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció: különféle típusú szövegek megkülönböztetése és felhasználása, helyzetnek megfelelő, meggyőző érvelés. Természettudományos kompetencia: a technológiák előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete, természettudományos és műszaki műveltség alkalmazása a problémamegoldásban, természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatala, új technológiák, berendezések megismerésének és működtetésének képessége, szándék és képesség a fenntartható fejlődés érdekében lokálisan és globális vonatkozásban való cselekvésre. Digitális kompetencia: információkeresés, gyűjtés, feldolgozás, kritikus alkalmazás. Szociális és állampolgári kompetencia: a részvétel iránti nyitottság a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, a fenntartható fejlődés támogatása. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés, a gazdaság működésének átfogóbb megértése. Kiemelt fejlesztési ok Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés: a környezeti és társadalmi fenntarthatóság érdekében való cselekvésre motiválás, felkészítés, a helyi társadalom, a civil szerveződésben való részvételi késztetés és képesség fejlesztése. Környezettudatosságra nevelés: a fenntartható fejlődés fogalmának és feltételeinek megismertetése, a jövőszemlélet, a felelős gondolkodás fejlesztése, az alapvető természeti folyamatok és a társadalmi-, gazdasági tevékenység közötti kapcsolódások feltárása. 4 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

6 KAPCSOLÓDÁSOK KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Fejlesztési ok a tudomány-technikatársadalom komplex összefüggésrendszer kritikus elemzése, problémák felvetése, alternatív megoldások megismerése, egyéni álláspontok kialakítása, az ember természeti folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata, a jelentkező társadalmi problémák előtérbe állítása, a problémák megoldását célzó egyéni és közösségi cselekvés lehetőségeinek felismerése, elfogadása, e cselekvés vállalása, természettudományi és hétköznapi problémák megoldása az energia fogalmának segítségével, az energiaátalakítással kapcsolatos folyamatok kényes kérdései (pl. atomenergia felhasználása, fosszilis energiahordozók felhasználásának környezeti hatásai, az energiatermelés szerepe a szegénység felszámolásában) esetén álláspontok, érdekek, értékrendszerek megismerése, megvitatása, saját álláspont formálása, a rendszerelemzés módszereinek alkalmazása a felmerülő problémák megoldása során, rendszerelemzési rutin kialakítása, összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése, leírása, modellezés, a modellek működtetése. A tanuló tudja értelmezni az éghajlatváltozás fogalmát. Legyen képes tudományos tényeken nyugvó kapcsolatokat keresni a jelenben zajló éghajlatváltozás és az ember gazdasági tevékenysége között. Ismerje az éghajlati rendszer főbb elemeit és a közöttük lévő alapvető kapcsolódásokat, legyen képes ezen alapuló problémaelemezésre. Lássa, hogy az éghajlat vizsgálata megbízható eszközökkel és módszerekkel szerzett tényeken, adatokon alapul. Ismerjen néhány, eddig bekövetkezett éghajlati változást, ehhez köthető jelenséget. Értse a számítógépes modellek készítésének alapelvét, ismerje az éghajlati modellek főbb összetevőit. Értse, hogy a jövő éghajlata és a jelen gazdasági tevékenysége, energiahasználata összefüggenek. Ismerje fel, hogy az éghajlatváltozás súlyosabb következményeinek elkerülésére az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése lehet a megoldás. Legyen képes felsorolni és röviden bemutatni alternatív energiaforrásokat, illetve energiatakarékosságot, hatékonyság növekedést eredményező technológiákat. Ismerjen a változó éghajlathoz való alkalmazkodást lehetővé tevő technológiákat, intézkedéseket. Legyen késztetése az éghajlatváltozás elleni aktív cselekvésre személyes és helyi közösségi szinten. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 Tanmenet Sorszám Tanítási egység témakör címe Időtartam (perc) A tanítási egység típusa 1. Az éghajlati rendszer 2 x 45 Dupla óra (2x45 perc) 2. Az éghajlati rendszer állapotának leírása, a változások követése 3. Az éghajlatváltozás előrejelzése, a csökkentés lehetőségei 4. A változó éghajlat okozta alkalmazkodási kényszerek, cselekvési lehetőségek 2 x 45 Dupla óra (2x45 perc) 2 x 45 Dupla óra (2x45 perc) 2 x 45 Dupla óra (2x45 perc) 6 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

8 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Sorszám: 1. CÍM: Az éghajlati rendszer Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa Időtartam: 2 x 45 perc Dupla óra (2 x 45 perc) Célok Az éghajlat fogalmával kapcsolatos előzetes tudás előhívása, rendszerezése. Az éghajlatváltozás globális problémaként való megjelenésének történeti áttekintése. Az éghajlatot kialakító komplex természeti, társadalmi, technológiai rendszer elemeinek felismertetése. Az éghajlati rendszer elemei közötti kölcsönhatások azonosítása, ezen alapuló elemzési képesség, rendszerszemlélet fejlesztése. Követelmények A tanuló legyen képes a témáról korábban tanult ismeretek felidézésére, társakkal való szóbeli megosztására. Legyen képes az egyéni tapasztalaton túlmutató, a rövid időtávú éghajlati állandóságot a változékonysággal kiegészítő szemléletmód alkalmazására. Ismerje a távoli és közelebbi múltban lezajlott éghajlatváltozások lényegi jellemzőit, legyen képes példával való bizonyítására. Ismerje a globális éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi tudományos és társadalmi összefogás fontosabb példáit, eseményeit. Legyen képes az éghajlati rendszer legfontosabb elemeinek felsorolására és vázlatos bemutatására. Tudja példákkal bizonyítani a társadalom működése, fejlettsége és a technológiai tevékenység közötti összefüggést. Ismerje az ember technológiai tevékenysége és a természeti környezet állapota közötti kölcsönhatás lényegét. Legyen képes a geoszférák közötti alapvető kölcsönhatások vázlatos bemutatására, ezzel kapcsolatos adatok, ábrák értelmezésére illetve elkészítésére. Ismerje a légkörben lévő üvegházhatású gázokat, legyen képes öszszehasonlítani ezeket eredetük, aktivitásuk, mennyiségi arányuk és összegzett hatásuk alapján. Legyen képes vázlatosan ismertetni a Föld éghajlati rendszerében végbemenő energiaáramlási folyamatokat (mennyiségi viszonyok és térbeli jellemzők ismerete). Legyen képes néhány mondatban, közérthetően összefoglalni az üvegházhatás lényegét és jelentőségét. Anyagszükséglet Rajzlapok, csomagolópapír, filctollak Informatikai, oktatástechnikai eszközök számítógép projektor vetítővászon PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

10 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlati rendszer Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Az éghajlatváltozás problémájának megjelenése Nemzetközi együttműködés, konferenciák 2. Az éghajlatváltozás jelei 3. Gondolatok az éghajlatváltozásról szövegelemzés, lényegkiemelés, társadalmi érzékenység szövegelemzés, lényegkiemelés, szóbeli kommunikáció, empátia Szóbeli kommunikáció, kapcsolatkeresés, képi információ kezelés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 7 csoportszóforgó kooperatív csoportmunka, osztálymunka, otthoni egyéni kutatómunka 8 szóforgó kooperatív csoportmunka 10 kerekasztal, csoportszóforgó kooperatív csoportmunka, osztálymunka Egyéb javaslatok Tanulói jegyzet: 1. A szöveg egyes részeit a tanár elosztja a csoportok között. Olvasás és csoportmegbeszélés után a csoportok időrendi sorrendben elmondják a szövegükben szereplő események lényegét. A beszámolók alapján a csoportok készítsenek időszalagot és írják fel rá a legfontosabb események időpontját, főbb eredményeit! Otthoni ként adható, hogy a jelen időpontig, illetve a közeljövőben milyen egyéb konferenciákra került, vagy kerül sor. Tanulói jegyzet: 2., 3., 4., 5. ok Tanulói jegyzet: 6. Csomagolópapír, filctollak A 4 szövegrészt a tanulók elosztják egymás között. Az egyéni olvasásra 3 perc áll rendelkezésre. A szövegekben olvasottakat 1-2 percben ismertetik a tanulók társaikkal. A szövegrészekhez tartozó ok feldolgozási szempontként adhatók, vagy egyes kiválasztott kérdésekre a csoportok az osztály számára szóban válaszolnak. A csoport tagjai mindent, ami eszükbe jut a globális éghajlatváltozásról, szó nélkül leírják egy csomagolópapírra. A csoportok szóvivői egy-egy gondolatot mondanak a saját gyűjteményükből. Az osztály eldönti, hogy a témakörbe illik-e az állítás, ha igen, felírják a táblára. A csoportosítást és a gondolattérkép-készítést végezhetik osztály- vagy csoportmunkában. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlati rendszer Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 4. Az éghajlati rendszer elemei Az éghajlati rendszer elemei és kölcsönhatásaik 5. Az éghajlati rendszert jellemző fizikai, kémiai és biológiai folyamatok vizsgálata A Napból a Földre érkező energia sorsa 6. A Föld globális energiaszállító rendszerei 7. A vízpára és az éghajlat rendszerszemlélet, kapcsolatkeresés, környezettudatosság képi információ kezelése, rendszerszemlélet, mennyiségi összehasonlítás Rendszerszemlélet, szóbeli kommunikáció, képi információ kezelése matematikai kompetencia, mennyiségi szemlélet, táblázatkezelés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 10 plakát egyéni munka, vagy kooperatív csoportmunka 10 ábraelemzés, szóbeli szövegalkotás, vita 10 szakértői mozaik 8 megoldás, írásbeli szövegalkotás egyéni munka, csoport-, vagy osztályszintű vita egyéni munka, vagy kooperatív csoportmunka egyéni, csoport- és osztálymunka Tanulói jegyzet: 7. (ábra és táblázat) Egyéb javaslatok A alapvetően diagnosztikus és rendszerező, ismétlő jellegű. A tanulók csoportban dolgoznak, megbeszélik az ábrán látható éghajlati elemeket és folyamatokat, majd közösen megoldják a okat. Minden csoport készítsen egy nagyobb méretű éghajlatirendszer-ábrát (plakátot), amin önálló ötletekkel mutatják be az éghajlati rendszert. Lehetőleg minden tanuló vegyen részt a rajzolásban, pl. különböző színű tollakkal! Tanulói jegyzet: 8. Csoportmunka esetén a tanulók közösen elemzik az ábrát és kitöltik az adattáblázatait, illetve válaszolnak a kérdésekre. Osztályszinten a csoportszóvivők elmondják a megoldásokat. Ha van idő, akkor a 3., 5., 6. kérdésekről osztályszinten vita folytatható. A egyéni (pl. otthoni) munkában is elvégezhető. Tanulói jegyzet: 9., 10., 11., 12. ok Szövegek: a) Óceáni áramlások b) Globális légköri áramlások c) Víz a légkörben d) A jég világa Kooperatív csoportmunka esetén a 4 szövegelemet egy-egy csoporttag tanulmányozza, majd az azonos témán dolgozók szakértői csoportot alkotva megbeszélik a kérdéseket, és kidolgozzák a közös választ. A saját csoportban ismertetik a problémát és a válaszokat. A egyéni (pl. otthoni) munkában is elvégezhető. Tanulói jegyzet: 13. Az 1. és a 2. inkább egyéni munkában, pl. írásbeli válaszadással oldható meg. A 3. ot csoporton belül, majd közösen beszélje meg az osztály! 10 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

12 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlati rendszer Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 8. A globális klímaváltozás természeti és társadalmi folyamatokkal való kapcsolata Növekvő ipar növekvő szén-dioxid kibocsátás 9. Gazdasági tevékenység és üvegházhatású gázok 10. Élelmiszer kilométerek szociális és állampolgári kompetencia, szövegértés, történeti szemlélet matematikai kompetencia, grafikonelemzés empátia, környezettudatosság, fenntarthatósági szemlélet Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 10 szóforgó, plakát módszer 10 vita, pl. beszélőkorong módszerrel 7 megoldás, tanulói megbeszélés kooperatív csoportmunka kooperatív csoportmunka, egyéni munka egyéni, osztálymunka Tanulói jegyzet: 14. Nagyobb méretű (pl. A/3- as) lapok Tanulói jegyzet: 15., 16., ok Beszélőkorongok Egyéb javaslatok A szövegeket elosztjuk a csoport tagjai között, akik egyénileg olvassák el és beszámolnak róluk a csoportban. A grafikonokat csoporton belül közösen elemezzék! A kérdésekre csoportban fogalmazzanak válaszokat, majd ezeket osztályszinten mondják el! Az első grafikon elemzése csoporton belüli, majd csoportok közötti véleményalkotás és vita formájában szervezhető (2., 3. kérdésekről). A második grafikonhoz kapcsolódó kérdések egyéni munkában, vagy csoporton belül válaszolhatók meg. Tanulói jegyzet: 17. Egyéni megoldás után az osztály közösen megbeszélheti a megoldást és a következtetéseket. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Az éghajlati rendszer állapotának leírása, a változások követése Időtartam: Célok Követelmények Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 2. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 2 x 45 perc Dupla óra (2x45 perc) Az éghajlati rendszer állapotjelzőinek és ezek mérési lehetőségeinek megismerése. A méréstervezés és gyakorlati mérési képesség fejlesztése. A távérzékelés technológiáinak megismertetése, jelentőségének értékelése. A Föld éghajlatában a közelmúltban eddig bizonyítottan bekövetkezett változások. A tanuló ismerje fel, hogy egy rendszer vizsgálata során miért fontosak annak állapotáról szerzett információk. Legyen képes különbséget tenni állapot, változás és folyamat között. Ismerje az éghajlati rendszerre vonatkozó legfontosabb állapotjelzőket, ezek mérési lehetőségeit, alapvető technológiáit. Legyen képes tematikus térképek alapján adatokat gyűjteni, értelmezni. A tanuló ismerje fel, hogy az éghajlati rendszer állapotának számos jelzője nem vizsgálható közvetlenül, csak távérzékelő módszerek alkalmazásával. Lássa be, hogy a tudományos módszerek az olyan komplex rendszerek vizsgálatában is eredményesek lehetnek, mint a Föld éghajlata. A tanuló legyen képes adattáblák, grafikonok és tematikus térképek alapján következtetések levonására és megfogalmazására. A kapott információk alapján ismerje fel és értékelje a legutóbbi évtizedekben bekövetkezett éghajlatváltozás jeleit, mennyiségi jellemzőit. Legyen tisztában az éghajlatváltozás lehetséges okaival, ezek alapján képes legyen érvelni az emberiség fenntartható jövőjével összefüggő teendők mellett. számítógép (prezentációhoz, vagy csoportonként) projektor vetítővászon éghajlat 12 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

14 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlati rendszer állapotának leírása, a változások követése Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Az éghajlati rendszer állapotának leírása, tudományos vizsgálati módszerei hőmérsékletmérés meteorológiai radar infravörös távérzékelés üvegházgázok légköri koncentrációjának mérése Magyarországon 2. Az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlatkutató tevékenysége 3. Hőmérsékletmérési gyakorlat üvegházhatás bizonyítása 4. Az éghajlati rendszer már bekövetkezett változása és ennek lehetséges okai Globális szintű változások 5. Regionális szintű változások Európa Időjárási szélsőségek a tudomány iránti bizalom, természettudományos gondolkodás, szövegelemzés, lényegkiemelés, új technológiák iránti érdeklődés Szövegértés, társadalom és tudomány közti kapcsolódás értése mérési készség, munkavégzés utasítássor alapján, természettudományos gondolkodás társadalmi felelősségvállalás globális szintű kérdésekben, oksági gondolkodás, grafikonelemzés társadalmi felelősségvállalás európai szintű kérdésekben, szövegelemzés, képi információ feldolgozása Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 10 szakértői mozaik egyéni munka, vagy kooperatív csoportmunka 10 szóforgó egyéni munka, csoportmunka 15 önálló manuális tevékenység 10 szóbeli szövegalkotás 10 megoldás, szóbeli szövegalkotás Tanulói jegyzet: 1., 2., 3., 4. ok Tanulói jegyzet: 5., 6. csoportmunka, Tanulói jegyzet: 7. Zárható lombikok, asztali lámpák, hőmérők pármunka Tanulói jegyzet: 8., 9. ok pármunka Tanulói jegyzet: 10. Egyéb javaslatok A tudományos vizsgálati módszerekről szóló ok elvégezhetők egyéni, vagy pármunkában is, írásbeli ellenőrzéssel. Kooperatív munkaforma választása esetén 4 szöveg elosztható a csoport tagjai között, akik szakértői mozaik, illetve csoportszóforgó módszerrel dolgozhatják fel azokat. Az OMSZ tevékenységéről szóló szöveget a tanulók egyénileg olvassák el és válaszoljanak a kérdésekre! A további, a,b,c jelű szövegeket egyénileg olvassák el és csoportmunkában válaszoljanak a kérdésekre! A mérési gyakorlatot célszerű beállítani az óra elején, a kiértékelés az óra végén történhet. A két grafikont a párok elosztják egymás között, tanulmányozás után elmagyarázzák egymásnak a bemutatott összefüggéseket és közösen válaszolnak a kérdésekre. (portfólió). A szöveget egyénileg olvassák el és pármunkában válaszoljanak a kérdésekre! Néhány tanuló ismertesse a válaszokat az osztály tagjaival! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlati rendszer állapotának leírása, a változások követése Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 6. Az éghajlatváltozás regionális hatásai 7. Már bekövetkezett éghajlati változások Magyarországon Társadalmi érzékenység, jövőszemlélet, szóbeli kifejezőkészség az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete, felelősségvállalás környezeti kérdésekben, képi információ kezelése 8. Biodiverzitás Környezettudatosság, empátia Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 15 szóforgó, vagy csoportszóforgó 15 megoldás, digitális tananyag használat 5 megoldás, digitális tananyag használat egyéni munka, vagy kooperatív csoportmunka egyéni vagy csoportmunka egyéni vagy csoportmunka Tanulói jegyzet: 11., 12., 13., 14. ok Tanulói jegyzet: 15. Számítógép tanulónként vagy csoportonként Tanulói jegyzet: 16. Számítógép tanulónként vagy csoportonként Egyéb javaslatok Kooperatív munka esetén a tanulók felosztják egymás között a 4 szöveget, egyénileg elolvassák és szóforgóban, a kérdésekre is válaszolva ismertetik a többiekkel. A számítógépek számának megfelelően a tanulók egyénileg, párban, vagy csoportban elemzik az ábrákat és megoldják a kapcsolódó okat. A számítógépek számának megfelelően a tanulók egyénileg, párban, vagy csoportban elemzik az animációt és megoldják a kapcsolódó okat. 14 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

16 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Az éghajlatváltozás előrejelzése, a csökkentés lehetőségei Időtartam: Célok Követelmények Sorszám: 3. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 2 x 45 perc Dupla óra (2x45 perc) A modellkészítés és szimuláció módszerének megismertetése, az így készülő előrejelzések iránti bizalom erősítése. Az éghajlatváltozás folyamatának időbeli előrevetítése, a jelen és a jövő közötti összefüggések felismertetése, a lehetséges forgatókönyvek összehasonlítása. Az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentési lehetőségek áttekintése, cselekvési hajlandóság erősítése. Technológiai alternatívák számbavétele, összehasonlítása, értékelése. A tanuló legyen képes ismertetni a tudományos modell fogalmát. Ismerjen modelltípusokat, példákat, készítésük lépéseit. Lássa az éghajlati modellek fejlődésének folyamatát, értékelje ennek jelentőségét. Tudja értékelni, vitában érvekkel alátámasztani a tudományos modellek megbízhatóságát. Legyen képes a tudománytalan jóslások kritikai szemléletére. A tanuló (az előrejelzések alapján) legyen képes összefüggésbe hozni a jelen állapotát a közeli és távolabbi jövő lehetséges állapotaival. Értse meg, hogy a jövő alakítására a jelenben végzett cselekedeteinkkel is lehetséges. Legyen képes összehasonlítani egymással az éghajlati modellekbe beépített különféle forgatókönyveket. Tudjon következtetéseket levonni a jövőmodellek alapján. Tudja kezelni a globális, regionális és helyi modellek előrejelzései közötti különbségeket. A tanuló lássa be, érvekkel támassza alá az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentésének fontosságát. Legyen képes az energiaellátás és energiahasználat területén társadalmi szinten alkalmazható alternatív technológiák bemutatására és értékelésre. Ismerje az egyéni életmód, a háztartás és a közlekedés területén alkalmazható takarékos, hatékony, megújuló forrásokon alapuló technológiákat, törekedjen ezek használatára. Tudjon különbséget tenni megújuló, nem megújuló és korlátozottan megújuló energiaforrások között. Ismerje a szén-dioxid (ökológiai) lábnyom fogalmát, legyen képes ennek kiszámítására és az eredmény alapján következtetések levonására. Rendelkezzen az egyes technológiák előnyeit és hátrányait figyelembe vevő látásmóddal. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 Követelmények Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanuló ismerje a nemzetgazdasági szintű energiaellátás főbb technológiai alternatíváit (hőerőmű, atomerőmű, megújuló energiák használata), legyen képes ezek üvegházhatással összefüggő jellemzőinek összehasonlítására. Legyen képes az energiaellátással összefüggő állásfoglalás kialakítására és érvekkel való megvédésére. Ismerje a közlekedési módok, járműtípusok üvegházgáz-kibocsátási jellemzőit, legyen képes ezek alapján javaslatokat tenni az egyéni és a közösségi közlekedés környezetkímélő átalakítására. Legyen képes a háztartási energiahasználattal összefüggő takarékos, környezetkímélő módszerek melletti érvelésre, rendelkezzen késztetéssel ezek használatára, igyekezzen másokat is erre bírni. számítógép projektor vetítővászon news=1027&chash= a00 16 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

18 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlatváltozás előrejelzése, a csökkentés lehetőségei Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Éghajlati modellek, forgatókönyvek, a várható jövő előrejelzése Éghajlati modellek 2. Éghajlati forgatókönyvek 3. Az éghajlati modellek fejlődése 4. Megbízhatóak-e az éghajlati modellek? természettudományos gondolkodás, tudomány iránti bizalom, a tények és az előfeltevések megkülönböztetése a jövő iránti érzékenység, felelősségvállalás, kritikai érzék, mások szempontjainak átvétele a tudomány és technika fejlődésének értékelése, képi információ kezelése, a tudomány iránti bizalom, mások szempontjainak megértése, vitakultúra 5. Mérés és modell grafikonelemzés, következtetés, kapcsolatba hozás Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 15 plakát, szóforgó kooperatív csoportmunka, 15 a) szóforgó b) szakértői csoport, kérdésküldés kooperatív csoportmunka 10 plakát 1-3. egyéni munka, 4. kooperatív csoportmunka 5 szavazás Egyéni munka, csoportmunka 5 ábraelemzés, véleményalkotás szóban Egyéni és csoport munka Egyéb javaslatok Tanulói jegyzet: 1. A szöveget egyénileg olvassák el, a táblázatot közösen töltsék ki, pl. nagyobb lapon eltérő színű tollakkal, szóforgóban dolgozva! Tanulói jegyzet: 2., 3. ok Az a) ot csoporton belüli szóforgó módszerrel oldhatják meg a tanulók. A b) ban szereplő 4 forgatókönyvet a csoporttagok osszák el egymás között, majd az egyes forgatókönyvek szerint alakítsanak szakértői csoportokat! Ezek ismertessék röviden a forgatókönyvüket, illetve küldjenek egy-egy kérdést a többi csoport számára a többi forgatókönyvvel kapcsolatban Tanulói jegyzet: 4. Az 1-3 kérdéseket a tanulók önállóan, az ábra alapján oldják meg. A 4. ot csoportmunkában készítsék el és mutassák be a többieknek! Tanulói jegyzet: 5. A tanulók egyénileg olvassák el a szöveget és oldják meg a okat! A modellek megbízhatóságáról az osztályban szavazás tartható. Tanulói jegyzet: 6. A tanulók egyénileg tanulmányozzák az ábrát és csoportmunkában oldják meg a ot. A 3. kérdésről osztály szinten is beszélnek. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlatváltozás előrejelzése, a csökkentés lehetőségei Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 6. Éghajlati előrejelzések a modellek alapján jövőszemlélet, tudomány iránti bizalom Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 10 páros szóforgó pármunka Tanulói jegyzet: 7., 8. ok 7. Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési lehetőségei Megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei Magyarországon 8.a. Technológiai alternatívák, személyes és közösségi cselekvési lehetőségek a fenntartható jövőért Energiatakarékosság a háztartásban 8.b. A gépkocsi energiafelhasználása és szén-dioxid kibocsátása környezettudatosság, cselekvési készség, fenntartható gazdálkodás és életmódra törekvés alternatívaállítás, stratégiaalkotás, fenntarthatósági szemlélet, felelősségérzet, új technológiák iránti érdeklődés alternatívaállítás, stratégiaalkotás, fenntarthatósági szemlélet, felelősségérzet, új technológiák iránti érdeklődés 9. Szén-dioxid számláló kritikai érzék, önértékelési képesség, felelősségérzet 15 poszterkészítés szakértői mozaikban 15 táblázat- vagy poszterkészítés 15 animáció-elemzés, otthoni kutató kooperatív csoportmunka Tanulói jegyzet: 9., 10. ok csoportmunka Tanulói jegyzet: 11. Számítógépek legalább csoportonként egyéni vagy pármunka Tanulói jegyzet: 12., 13. ok Számítógépek legalább csoportonként otthoni Tanulói jegyzet: számlálóval kapcsolatos Egyéb javaslatok A csoport párokban tanulmányozza a két ábrát, válaszoljanak a kérdésekre, majd ismertessék a másik párral a ukat! A csoporttagok egyénileg tanulmányozzák a szövegeket, majd szakértői csoportban posztert készítenek egy-egy témáról, amelyet bemutatnak a csoporttársaiknak. Választható, elsősorban lányoknak ajánlott. Választható, elsősorban fiúknak ajánlott. Az otthoni kutató korábbi kiadása esetén az órán felhasználhatjuk az eredményeket. Legjobban a 8.a. és 8.b. okhoz kapcsolható. 18 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

20 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: A változó éghajlat okozta alkalmazkodási kényszerek, Sorszám: 4. cselekvési lehetőségek Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa Időtartam: 2 x 45 perc Dupla óra (2x45 perc) Célok Annak felismertetése, hogy a globális éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai alkalmazkodási kényszert váltanak ki. Az alkalmazkodás globális, regionális és helyi szintjeinek megkülönböztetése, ezekre vonatkozó stratégiák megismerése, illetve kialakítása. A globális éghajlatváltozásról szerzett ismeretek szintézise, cselekvési tervben való összegzése. Követelmények A tanuló ismerje fel, hogy a globális éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai alkalmazkodási kényszert váltanak ki. Legyen képes felsorolni és röviden bemutatni alkalmazkodási területeket és lehetőségeket. Tudja megkülönböztetni az alkalmazkodás globális, regionális és helyi szintjeit, ismerjen ezekre vonatkozó stratégiákat. Legyen képes felsorolni és röviden bemutatni alkalmazkodási területeket és lehetőségeket. A globális éghajlatváltozásról szerzett ismeretek szintézise, települési szintű cselekvési tervben való összegzése. Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok számítógép csoportonként projektor vetítővászon csomagolópapírok, filctollak PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

21 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: A változó éghajlat okozta alkalmazkodási kényszerek, cselekvési lehetőségek Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Globális, regionális és helyi összefüggések Globális szint 2. Várható társadalmi hatások, alkalmazkodási kényszerek rendszerszemlélet, felelősségvállalás környezeti kérdésekben, globális szinten, táblázatkezelés információkezelés, társadalmi szerepvállalás, környezettudatosság 3. Európa felelősségvállalás környezeti kérdésekben, európai összefüggésekben 4. Magyarország felelősségvállalás környezeti kérdésekben, nemzeti, helyi összefüggésekben 5. Fenntartható település a mi településünk Települési éghajlatvédelmi stratégia 6. Veszélyek és alkalmazkodási lehetőségek a település szintjén részvétel közügyekben, aktív állampolgárság, demokratikus döntéshozatali folyamat ismerete, fenntarthatósági szemlélet szövegértés, lényegkiemelés, probléma-felismerés, információkeresés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 10 megoldás, írásbeli szövegalkotás egyéni vagy csoportmunka 10 szóforgó kooperatív csoportmunka 8 szóforgó kooperatív csoportmunka 7 megoldás, szóbeli szövegalkotás 10 poszter kooperatív csoportmunka 10 szóforgó, (szakértői mozaik) Tanulói jegyzet: 1. Tanulói jegyzet: 2. Tanulói jegyzet: 3. pármunka Tanulói jegyzet: 4. kooperatív csoportmunka Tanulói jegyzet: 5. Tanulói jegyzet: 6. Egyéb javaslatok Csoportmunka esetén a tanulók eloszthatják egymás között a táblázatban szereplő régiókat, országokat. A négy szövegrészt a csoport tagjai osszák el egymás között, oldják meg a kapcsolódó okat, majd röviden ismertessék a megoldásokat társaikkal! A 4 szöveget a csoport tagjai elosztják egymás között és elolvasás, jegyzetelés után a megadott szempontok alapján bemutatják azt társaiknak. A két szöveget párokban olvassák és válaszolnak a kérdésekre, majd röviden beszámolnak társaiknak. A tanulók egyénileg vagy párban olvassák el a forrásban található szöveget! Csomagolópapírra készítsenek csoportosítást a cikkben szereplő információk gyűjtéséhez! Különböző színű tollakkal írjanak fel kulcsszavakat, mondatokat a megfelelő csoportokba! A csoport tagjai a 4 szöveget felosztják egymás között, egyénileg elolvassák és válaszolnak a kérdésekre, majd a szerzett információkat ismertetik a többiekkel. 20 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható!

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Kereszttantervi kompetenciák a technika tantárgyban Az Országos Közoktatási Intézet az elmúlt években tantárgyi obszervációs kutatásokat végzett, amelynek egyik

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Globális klímaváltozás

Globális klímaváltozás Három hetet meghaladó iskolai projekt Globális klímaváltozás Okok - következmények - megoldások Készítette: H. Fazekas Erika, Kaszt Erika, Lakatos Ferenc, Zalai Edina A három hetet meghaladó iskolai projekt

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. kommunikáció Anyanyelv 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

AZ AKTÍV TANULÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN MAGYARORSZÁGON

AZ AKTÍV TANULÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN MAGYARORSZÁGON AZ AKTÍV TANULÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN MAGYARORSZÁGON A tanárképzés és a tanári továbbképzések célja a tanulói aktivitás motivációja: a hatékonyság növelése, jobb eredmények elérése a tanár-diák

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

HOVÁ TÛNT AZ ERKÖLCSI HALÁL?

HOVÁ TÛNT AZ ERKÖLCSI HALÁL? P O L G Á R D E M O K R Á C I Á B N HOVÁ TÛNT Z ERKÖLCSI HLÁL? modul szerzôje: Szekszárdi Júlia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZK_210_41 526 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

Környezetvédelmi gyakorlatok

Környezetvédelmi gyakorlatok Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok környezetvédelem vízgazdálkodás területre Környezetvédelmi gyakorlatok 11. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv Kommunikáció Anyanyelv TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Anyanyelv kommunikáció anyanyelv 9. évfolyam tanári kézikönyv A kiadvány a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosító számú projekt keretében jelenik meg.

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Fenntarthatóság az életemben. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetencia. 10. évfolyam

Fenntarthatóság az életemben. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetencia. 10. évfolyam Fenntarthatóság az életemben Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Vásárhelyi Judit Címlapkép:

Részletesebben

2010. Demokrácia moduláris program. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő

2010. Demokrácia moduláris program. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő 2010. Demokrácia moduláris program Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő A témaválasztás indoklása: Demokrácia moduláris program 2009/2010-es tanév

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A MODUL CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyi Imre ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Mítoszok világa -A Biblia

Mítoszok világa -A Biblia Mítoszok világa -A Biblia Modul KÉSZÍTETTE: Lovász Magdolna magyar szakos tanár TARTALOMJEGYZÉK: TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: Az egyes életkorokon átívelő, egyre szélesedő megismerési folyamat,

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

A gyerekek a projekttéma megismerése és esetleges kibővítése után önkéntesen választanak a megismert tevékenységek közül, és létszámuknak

A gyerekek a projekttéma megismerése és esetleges kibővítése után önkéntesen választanak a megismert tevékenységek közül, és létszámuknak 04_JÆtØk_tÆblÆzat.qxp 2008.06.19. 13:19 Page 85 I. A PROJEKT BEMUTATÁSA, JELENTKEZÉS 1. A pedagógus a ráhangoló tevékenység után (lásd konkrét lépések) bemutatja az általa ajánlott, választható tevékenységeket

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

A tanyapedagógia szerepe és jelentősége

A tanyapedagógia szerepe és jelentősége 2013. február 4. A tanyapedagógia szerepe és jelentősége A kép forrása: : http://mek.niif.hu/02100/02152/html/08/446.html Dr. Horváth Zsuzsanna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Érintett témák (1) Neveléstörténeti

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Éghajlatvédelmi kerettörvény Éger Ákos 2009. október 28. 41. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás, Siófok NFFT létrehozása A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsot

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

REND ÉS RENDETLENSÉG III. Rend és rendetlenség az időben

REND ÉS RENDETLENSÉG III. Rend és rendetlenség az időben SZK 104_15 ÉN DIMENZIÓI REND ÉS RENDETLENSÉG III. Rend és rendetlenség az időben modul szerzője: Schüttler Vera Z SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 4. ÉVFOLYM 180 SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Dohányzás-megelőzést és dohányzásról leszokást célzó programsorozat a 6. és 8. évfolyamon. Programterv

Dohányzás-megelőzést és dohányzásról leszokást célzó programsorozat a 6. és 8. évfolyamon. Programterv A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0145 Innovatív iskolafejlesztés a Mikrotérségi Általános Iskolában a diákok testi-lelki-értelmi fejlesztése érdekében című projekt keretében. Dohányzás-megelőzést és dohányzásról

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában

A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában 174 A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában Gyulainé Várszegi Judit A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában Bevezetés A tréningeken való részvétel

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal. Feladatötletek

Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal. Feladatötletek Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal Feladatötletek Milyen témákról beszélek? A kulcskompetencia és hozzá kapcsolódó fogalmak Feladatötletek 1.osztályban Milyen módszerekkel dolgozzunk?

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata. az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről. (javaslat)

Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata. az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről. (javaslat) Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről (javaslat) Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a) az emberi tevékenység által a légkörbe juttatott üvegházhatású

Részletesebben

A légkör mint erőforrás és kockázat

A légkör mint erőforrás és kockázat A légkör mint erőforrás és kockázat Prof. Dr. Mika János TÁMOP-4.1.2.A/1-11-1-2011-0038 Projekt ismertető 2012. november 22. Fejezetek 1. A légköri mozgásrendszerek térbeli és időbeli jellemzői 2. A mérsékelt

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA

Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA TARTALOM RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA...2 1. óra...2 2. óra...4 3. óra...4 4. óra...7 1 1 RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA Ebben a részben óravázlatok

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. Fizika 7. osztály A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás Kedd III. 23 Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás 12:50-15:30 1. Csoportalakítás (színekkel) A tanulók 6 fős csoportokban dolgoznak, 9 csoportot alakítottunk. - Csoportalakítás

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Zöld Út gazdasági nyelvvizsga

Zöld Út gazdasági nyelvvizsga Zöld Út gazdasági nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK (0 + kb. 12 ) FÕ NYELVI KÉSZSÉG olvasott értése: 1 gazdasági illetve mezőgazdasági + 1 közös (környezet) SZÖVEGFAJTA, MÛFAJ funkcionális, informatív,

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese EGT Támogatási Alap Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program és Nemzeti

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN Európai együttműködések a minőségi oktatásért konferencia Budapest, 2015. május 20. Utassy Katalin Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Bolyongás a reneszánsz birodalomban szolfézs

Bolyongás a reneszánsz birodalomban szolfézs TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben