Komplex természettudományos terület

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komplex természettudományos terület"

Átírás

1 Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület TÁMOP /1-2F Komplex természettudományos terület GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS 11. évfolyam tanári kézikönyv

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Veres Gábor Lektor: Váncsáné Debreceni Katalin Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 A tananyag általános leírása TANANYAG CÍME A TANANYAG ÓRASZÁMA ÁLTALÁNOS CÉLOK Komplex természettudományos terület Globális éghajlatváltozás 8 x 45 perc A globális éghajlatváltozás problémájának komplex természettudományos elemzésén alapuló, a káros hatások csökkentését és az alkalmazkodást szolgáló közösségi és egyéni cselekvési képesség kialakítása. Konkrét célok: A természettudományos műveltség, gondolkodásmód alkalmazása komplex problémamegoldás céljából. Rendszerszemlélet fejlesztése, részekre bontás és részek közti kapcsolatkeresés műveleti készségeinek alkalmazása. Az emberi életmód, a technológiai tevékenység és a természeti környezet közötti kölcsönhatások vizsgálati igényének és képességének fejlesztése. Az éghajlatváltozás várható következményeinek előrejelzését szolgáló módszerek iránti társadalmi bizalom erősítése. Az éghajlatváltozás folyamatát bemutató információk, adatok, ábrák keresése, értelmezése és értékelése. A társadalom különböző szintjein és az egyén életében megvalósítható cselekvési lehetőségek feltárása. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 KAPCSOLÓDÁSOK NAT 2007: Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció: különféle típusú szövegek megkülönböztetése és felhasználása, helyzetnek megfelelő, meggyőző érvelés. Természettudományos kompetencia: a technológiák előnyeinek, korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete, természettudományos és műszaki műveltség alkalmazása a problémamegoldásban, természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatala, új technológiák, berendezések megismerésének és működtetésének képessége, szándék és képesség a fenntartható fejlődés érdekében lokálisan és globális vonatkozásban való cselekvésre. Digitális kompetencia: információkeresés, gyűjtés, feldolgozás, kritikus alkalmazás. Szociális és állampolgári kompetencia: a részvétel iránti nyitottság a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, a fenntartható fejlődés támogatása. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés, a gazdaság működésének átfogóbb megértése. Kiemelt fejlesztési ok Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés: a környezeti és társadalmi fenntarthatóság érdekében való cselekvésre motiválás, felkészítés, a helyi társadalom, a civil szerveződésben való részvételi késztetés és képesség fejlesztése. Környezettudatosságra nevelés: a fenntartható fejlődés fogalmának és feltételeinek megismertetése, a jövőszemlélet, a felelős gondolkodás fejlesztése, az alapvető természeti folyamatok és a társadalmi-, gazdasági tevékenység közötti kapcsolódások feltárása. 4 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

6 KAPCSOLÓDÁSOK KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Fejlesztési ok a tudomány-technikatársadalom komplex összefüggésrendszer kritikus elemzése, problémák felvetése, alternatív megoldások megismerése, egyéni álláspontok kialakítása, az ember természeti folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata, a jelentkező társadalmi problémák előtérbe állítása, a problémák megoldását célzó egyéni és közösségi cselekvés lehetőségeinek felismerése, elfogadása, e cselekvés vállalása, természettudományi és hétköznapi problémák megoldása az energia fogalmának segítségével, az energiaátalakítással kapcsolatos folyamatok kényes kérdései (pl. atomenergia felhasználása, fosszilis energiahordozók felhasználásának környezeti hatásai, az energiatermelés szerepe a szegénység felszámolásában) esetén álláspontok, érdekek, értékrendszerek megismerése, megvitatása, saját álláspont formálása, a rendszerelemzés módszereinek alkalmazása a felmerülő problémák megoldása során, rendszerelemzési rutin kialakítása, összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése, leírása, modellezés, a modellek működtetése. A tanuló tudja értelmezni az éghajlatváltozás fogalmát. Legyen képes tudományos tényeken nyugvó kapcsolatokat keresni a jelenben zajló éghajlatváltozás és az ember gazdasági tevékenysége között. Ismerje az éghajlati rendszer főbb elemeit és a közöttük lévő alapvető kapcsolódásokat, legyen képes ezen alapuló problémaelemezésre. Lássa, hogy az éghajlat vizsgálata megbízható eszközökkel és módszerekkel szerzett tényeken, adatokon alapul. Ismerjen néhány, eddig bekövetkezett éghajlati változást, ehhez köthető jelenséget. Értse a számítógépes modellek készítésének alapelvét, ismerje az éghajlati modellek főbb összetevőit. Értse, hogy a jövő éghajlata és a jelen gazdasági tevékenysége, energiahasználata összefüggenek. Ismerje fel, hogy az éghajlatváltozás súlyosabb következményeinek elkerülésére az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése lehet a megoldás. Legyen képes felsorolni és röviden bemutatni alternatív energiaforrásokat, illetve energiatakarékosságot, hatékonyság növekedést eredményező technológiákat. Ismerjen a változó éghajlathoz való alkalmazkodást lehetővé tevő technológiákat, intézkedéseket. Legyen késztetése az éghajlatváltozás elleni aktív cselekvésre személyes és helyi közösségi szinten. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 Tanmenet Sorszám Tanítási egység témakör címe Időtartam (perc) A tanítási egység típusa 1. Az éghajlati rendszer 2 x 45 Dupla óra (2x45 perc) 2. Az éghajlati rendszer állapotának leírása, a változások követése 3. Az éghajlatváltozás előrejelzése, a csökkentés lehetőségei 4. A változó éghajlat okozta alkalmazkodási kényszerek, cselekvési lehetőségek 2 x 45 Dupla óra (2x45 perc) 2 x 45 Dupla óra (2x45 perc) 2 x 45 Dupla óra (2x45 perc) 6 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

8 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Sorszám: 1. CÍM: Az éghajlati rendszer Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa Időtartam: 2 x 45 perc Dupla óra (2 x 45 perc) Célok Az éghajlat fogalmával kapcsolatos előzetes tudás előhívása, rendszerezése. Az éghajlatváltozás globális problémaként való megjelenésének történeti áttekintése. Az éghajlatot kialakító komplex természeti, társadalmi, technológiai rendszer elemeinek felismertetése. Az éghajlati rendszer elemei közötti kölcsönhatások azonosítása, ezen alapuló elemzési képesség, rendszerszemlélet fejlesztése. Követelmények A tanuló legyen képes a témáról korábban tanult ismeretek felidézésére, társakkal való szóbeli megosztására. Legyen képes az egyéni tapasztalaton túlmutató, a rövid időtávú éghajlati állandóságot a változékonysággal kiegészítő szemléletmód alkalmazására. Ismerje a távoli és közelebbi múltban lezajlott éghajlatváltozások lényegi jellemzőit, legyen képes példával való bizonyítására. Ismerje a globális éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi tudományos és társadalmi összefogás fontosabb példáit, eseményeit. Legyen képes az éghajlati rendszer legfontosabb elemeinek felsorolására és vázlatos bemutatására. Tudja példákkal bizonyítani a társadalom működése, fejlettsége és a technológiai tevékenység közötti összefüggést. Ismerje az ember technológiai tevékenysége és a természeti környezet állapota közötti kölcsönhatás lényegét. Legyen képes a geoszférák közötti alapvető kölcsönhatások vázlatos bemutatására, ezzel kapcsolatos adatok, ábrák értelmezésére illetve elkészítésére. Ismerje a légkörben lévő üvegházhatású gázokat, legyen képes öszszehasonlítani ezeket eredetük, aktivitásuk, mennyiségi arányuk és összegzett hatásuk alapján. Legyen képes vázlatosan ismertetni a Föld éghajlati rendszerében végbemenő energiaáramlási folyamatokat (mennyiségi viszonyok és térbeli jellemzők ismerete). Legyen képes néhány mondatban, közérthetően összefoglalni az üvegházhatás lényegét és jelentőségét. Anyagszükséglet Rajzlapok, csomagolópapír, filctollak Informatikai, oktatástechnikai eszközök számítógép projektor vetítővászon PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

10 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlati rendszer Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Az éghajlatváltozás problémájának megjelenése Nemzetközi együttműködés, konferenciák 2. Az éghajlatváltozás jelei 3. Gondolatok az éghajlatváltozásról szövegelemzés, lényegkiemelés, társadalmi érzékenység szövegelemzés, lényegkiemelés, szóbeli kommunikáció, empátia Szóbeli kommunikáció, kapcsolatkeresés, képi információ kezelés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 7 csoportszóforgó kooperatív csoportmunka, osztálymunka, otthoni egyéni kutatómunka 8 szóforgó kooperatív csoportmunka 10 kerekasztal, csoportszóforgó kooperatív csoportmunka, osztálymunka Egyéb javaslatok Tanulói jegyzet: 1. A szöveg egyes részeit a tanár elosztja a csoportok között. Olvasás és csoportmegbeszélés után a csoportok időrendi sorrendben elmondják a szövegükben szereplő események lényegét. A beszámolók alapján a csoportok készítsenek időszalagot és írják fel rá a legfontosabb események időpontját, főbb eredményeit! Otthoni ként adható, hogy a jelen időpontig, illetve a közeljövőben milyen egyéb konferenciákra került, vagy kerül sor. Tanulói jegyzet: 2., 3., 4., 5. ok Tanulói jegyzet: 6. Csomagolópapír, filctollak A 4 szövegrészt a tanulók elosztják egymás között. Az egyéni olvasásra 3 perc áll rendelkezésre. A szövegekben olvasottakat 1-2 percben ismertetik a tanulók társaikkal. A szövegrészekhez tartozó ok feldolgozási szempontként adhatók, vagy egyes kiválasztott kérdésekre a csoportok az osztály számára szóban válaszolnak. A csoport tagjai mindent, ami eszükbe jut a globális éghajlatváltozásról, szó nélkül leírják egy csomagolópapírra. A csoportok szóvivői egy-egy gondolatot mondanak a saját gyűjteményükből. Az osztály eldönti, hogy a témakörbe illik-e az állítás, ha igen, felírják a táblára. A csoportosítást és a gondolattérkép-készítést végezhetik osztály- vagy csoportmunkában. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlati rendszer Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 4. Az éghajlati rendszer elemei Az éghajlati rendszer elemei és kölcsönhatásaik 5. Az éghajlati rendszert jellemző fizikai, kémiai és biológiai folyamatok vizsgálata A Napból a Földre érkező energia sorsa 6. A Föld globális energiaszállító rendszerei 7. A vízpára és az éghajlat rendszerszemlélet, kapcsolatkeresés, környezettudatosság képi információ kezelése, rendszerszemlélet, mennyiségi összehasonlítás Rendszerszemlélet, szóbeli kommunikáció, képi információ kezelése matematikai kompetencia, mennyiségi szemlélet, táblázatkezelés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 10 plakát egyéni munka, vagy kooperatív csoportmunka 10 ábraelemzés, szóbeli szövegalkotás, vita 10 szakértői mozaik 8 megoldás, írásbeli szövegalkotás egyéni munka, csoport-, vagy osztályszintű vita egyéni munka, vagy kooperatív csoportmunka egyéni, csoport- és osztálymunka Tanulói jegyzet: 7. (ábra és táblázat) Egyéb javaslatok A alapvetően diagnosztikus és rendszerező, ismétlő jellegű. A tanulók csoportban dolgoznak, megbeszélik az ábrán látható éghajlati elemeket és folyamatokat, majd közösen megoldják a okat. Minden csoport készítsen egy nagyobb méretű éghajlatirendszer-ábrát (plakátot), amin önálló ötletekkel mutatják be az éghajlati rendszert. Lehetőleg minden tanuló vegyen részt a rajzolásban, pl. különböző színű tollakkal! Tanulói jegyzet: 8. Csoportmunka esetén a tanulók közösen elemzik az ábrát és kitöltik az adattáblázatait, illetve válaszolnak a kérdésekre. Osztályszinten a csoportszóvivők elmondják a megoldásokat. Ha van idő, akkor a 3., 5., 6. kérdésekről osztályszinten vita folytatható. A egyéni (pl. otthoni) munkában is elvégezhető. Tanulói jegyzet: 9., 10., 11., 12. ok Szövegek: a) Óceáni áramlások b) Globális légköri áramlások c) Víz a légkörben d) A jég világa Kooperatív csoportmunka esetén a 4 szövegelemet egy-egy csoporttag tanulmányozza, majd az azonos témán dolgozók szakértői csoportot alkotva megbeszélik a kérdéseket, és kidolgozzák a közös választ. A saját csoportban ismertetik a problémát és a válaszokat. A egyéni (pl. otthoni) munkában is elvégezhető. Tanulói jegyzet: 13. Az 1. és a 2. inkább egyéni munkában, pl. írásbeli válaszadással oldható meg. A 3. ot csoporton belül, majd közösen beszélje meg az osztály! 10 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

12 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlati rendszer Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 8. A globális klímaváltozás természeti és társadalmi folyamatokkal való kapcsolata Növekvő ipar növekvő szén-dioxid kibocsátás 9. Gazdasági tevékenység és üvegházhatású gázok 10. Élelmiszer kilométerek szociális és állampolgári kompetencia, szövegértés, történeti szemlélet matematikai kompetencia, grafikonelemzés empátia, környezettudatosság, fenntarthatósági szemlélet Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 10 szóforgó, plakát módszer 10 vita, pl. beszélőkorong módszerrel 7 megoldás, tanulói megbeszélés kooperatív csoportmunka kooperatív csoportmunka, egyéni munka egyéni, osztálymunka Tanulói jegyzet: 14. Nagyobb méretű (pl. A/3- as) lapok Tanulói jegyzet: 15., 16., ok Beszélőkorongok Egyéb javaslatok A szövegeket elosztjuk a csoport tagjai között, akik egyénileg olvassák el és beszámolnak róluk a csoportban. A grafikonokat csoporton belül közösen elemezzék! A kérdésekre csoportban fogalmazzanak válaszokat, majd ezeket osztályszinten mondják el! Az első grafikon elemzése csoporton belüli, majd csoportok közötti véleményalkotás és vita formájában szervezhető (2., 3. kérdésekről). A második grafikonhoz kapcsolódó kérdések egyéni munkában, vagy csoporton belül válaszolhatók meg. Tanulói jegyzet: 17. Egyéni megoldás után az osztály közösen megbeszélheti a megoldást és a következtetéseket. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Az éghajlati rendszer állapotának leírása, a változások követése Időtartam: Célok Követelmények Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 2. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 2 x 45 perc Dupla óra (2x45 perc) Az éghajlati rendszer állapotjelzőinek és ezek mérési lehetőségeinek megismerése. A méréstervezés és gyakorlati mérési képesség fejlesztése. A távérzékelés technológiáinak megismertetése, jelentőségének értékelése. A Föld éghajlatában a közelmúltban eddig bizonyítottan bekövetkezett változások. A tanuló ismerje fel, hogy egy rendszer vizsgálata során miért fontosak annak állapotáról szerzett információk. Legyen képes különbséget tenni állapot, változás és folyamat között. Ismerje az éghajlati rendszerre vonatkozó legfontosabb állapotjelzőket, ezek mérési lehetőségeit, alapvető technológiáit. Legyen képes tematikus térképek alapján adatokat gyűjteni, értelmezni. A tanuló ismerje fel, hogy az éghajlati rendszer állapotának számos jelzője nem vizsgálható közvetlenül, csak távérzékelő módszerek alkalmazásával. Lássa be, hogy a tudományos módszerek az olyan komplex rendszerek vizsgálatában is eredményesek lehetnek, mint a Föld éghajlata. A tanuló legyen képes adattáblák, grafikonok és tematikus térképek alapján következtetések levonására és megfogalmazására. A kapott információk alapján ismerje fel és értékelje a legutóbbi évtizedekben bekövetkezett éghajlatváltozás jeleit, mennyiségi jellemzőit. Legyen tisztában az éghajlatváltozás lehetséges okaival, ezek alapján képes legyen érvelni az emberiség fenntartható jövőjével összefüggő teendők mellett. számítógép (prezentációhoz, vagy csoportonként) projektor vetítővászon éghajlat 12 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

14 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlati rendszer állapotának leírása, a változások követése Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Az éghajlati rendszer állapotának leírása, tudományos vizsgálati módszerei hőmérsékletmérés meteorológiai radar infravörös távérzékelés üvegházgázok légköri koncentrációjának mérése Magyarországon 2. Az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlatkutató tevékenysége 3. Hőmérsékletmérési gyakorlat üvegházhatás bizonyítása 4. Az éghajlati rendszer már bekövetkezett változása és ennek lehetséges okai Globális szintű változások 5. Regionális szintű változások Európa Időjárási szélsőségek a tudomány iránti bizalom, természettudományos gondolkodás, szövegelemzés, lényegkiemelés, új technológiák iránti érdeklődés Szövegértés, társadalom és tudomány közti kapcsolódás értése mérési készség, munkavégzés utasítássor alapján, természettudományos gondolkodás társadalmi felelősségvállalás globális szintű kérdésekben, oksági gondolkodás, grafikonelemzés társadalmi felelősségvállalás európai szintű kérdésekben, szövegelemzés, képi információ feldolgozása Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 10 szakértői mozaik egyéni munka, vagy kooperatív csoportmunka 10 szóforgó egyéni munka, csoportmunka 15 önálló manuális tevékenység 10 szóbeli szövegalkotás 10 megoldás, szóbeli szövegalkotás Tanulói jegyzet: 1., 2., 3., 4. ok Tanulói jegyzet: 5., 6. csoportmunka, Tanulói jegyzet: 7. Zárható lombikok, asztali lámpák, hőmérők pármunka Tanulói jegyzet: 8., 9. ok pármunka Tanulói jegyzet: 10. Egyéb javaslatok A tudományos vizsgálati módszerekről szóló ok elvégezhetők egyéni, vagy pármunkában is, írásbeli ellenőrzéssel. Kooperatív munkaforma választása esetén 4 szöveg elosztható a csoport tagjai között, akik szakértői mozaik, illetve csoportszóforgó módszerrel dolgozhatják fel azokat. Az OMSZ tevékenységéről szóló szöveget a tanulók egyénileg olvassák el és válaszoljanak a kérdésekre! A további, a,b,c jelű szövegeket egyénileg olvassák el és csoportmunkában válaszoljanak a kérdésekre! A mérési gyakorlatot célszerű beállítani az óra elején, a kiértékelés az óra végén történhet. A két grafikont a párok elosztják egymás között, tanulmányozás után elmagyarázzák egymásnak a bemutatott összefüggéseket és közösen válaszolnak a kérdésekre. (portfólió). A szöveget egyénileg olvassák el és pármunkában válaszoljanak a kérdésekre! Néhány tanuló ismertesse a válaszokat az osztály tagjaival! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlati rendszer állapotának leírása, a változások követése Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 6. Az éghajlatváltozás regionális hatásai 7. Már bekövetkezett éghajlati változások Magyarországon Társadalmi érzékenység, jövőszemlélet, szóbeli kifejezőkészség az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának ismerete, felelősségvállalás környezeti kérdésekben, képi információ kezelése 8. Biodiverzitás Környezettudatosság, empátia Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 15 szóforgó, vagy csoportszóforgó 15 megoldás, digitális tananyag használat 5 megoldás, digitális tananyag használat egyéni munka, vagy kooperatív csoportmunka egyéni vagy csoportmunka egyéni vagy csoportmunka Tanulói jegyzet: 11., 12., 13., 14. ok Tanulói jegyzet: 15. Számítógép tanulónként vagy csoportonként Tanulói jegyzet: 16. Számítógép tanulónként vagy csoportonként Egyéb javaslatok Kooperatív munka esetén a tanulók felosztják egymás között a 4 szöveget, egyénileg elolvassák és szóforgóban, a kérdésekre is válaszolva ismertetik a többiekkel. A számítógépek számának megfelelően a tanulók egyénileg, párban, vagy csoportban elemzik az ábrákat és megoldják a kapcsolódó okat. A számítógépek számának megfelelően a tanulók egyénileg, párban, vagy csoportban elemzik az animációt és megoldják a kapcsolódó okat. 14 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

16 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Az éghajlatváltozás előrejelzése, a csökkentés lehetőségei Időtartam: Célok Követelmények Sorszám: 3. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 2 x 45 perc Dupla óra (2x45 perc) A modellkészítés és szimuláció módszerének megismertetése, az így készülő előrejelzések iránti bizalom erősítése. Az éghajlatváltozás folyamatának időbeli előrevetítése, a jelen és a jövő közötti összefüggések felismertetése, a lehetséges forgatókönyvek összehasonlítása. Az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentési lehetőségek áttekintése, cselekvési hajlandóság erősítése. Technológiai alternatívák számbavétele, összehasonlítása, értékelése. A tanuló legyen képes ismertetni a tudományos modell fogalmát. Ismerjen modelltípusokat, példákat, készítésük lépéseit. Lássa az éghajlati modellek fejlődésének folyamatát, értékelje ennek jelentőségét. Tudja értékelni, vitában érvekkel alátámasztani a tudományos modellek megbízhatóságát. Legyen képes a tudománytalan jóslások kritikai szemléletére. A tanuló (az előrejelzések alapján) legyen képes összefüggésbe hozni a jelen állapotát a közeli és távolabbi jövő lehetséges állapotaival. Értse meg, hogy a jövő alakítására a jelenben végzett cselekedeteinkkel is lehetséges. Legyen képes összehasonlítani egymással az éghajlati modellekbe beépített különféle forgatókönyveket. Tudjon következtetéseket levonni a jövőmodellek alapján. Tudja kezelni a globális, regionális és helyi modellek előrejelzései közötti különbségeket. A tanuló lássa be, érvekkel támassza alá az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentésének fontosságát. Legyen képes az energiaellátás és energiahasználat területén társadalmi szinten alkalmazható alternatív technológiák bemutatására és értékelésre. Ismerje az egyéni életmód, a háztartás és a közlekedés területén alkalmazható takarékos, hatékony, megújuló forrásokon alapuló technológiákat, törekedjen ezek használatára. Tudjon különbséget tenni megújuló, nem megújuló és korlátozottan megújuló energiaforrások között. Ismerje a szén-dioxid (ökológiai) lábnyom fogalmát, legyen képes ennek kiszámítására és az eredmény alapján következtetések levonására. Rendelkezzen az egyes technológiák előnyeit és hátrányait figyelembe vevő látásmóddal. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 Követelmények Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanuló ismerje a nemzetgazdasági szintű energiaellátás főbb technológiai alternatíváit (hőerőmű, atomerőmű, megújuló energiák használata), legyen képes ezek üvegházhatással összefüggő jellemzőinek összehasonlítására. Legyen képes az energiaellátással összefüggő állásfoglalás kialakítására és érvekkel való megvédésére. Ismerje a közlekedési módok, járműtípusok üvegházgáz-kibocsátási jellemzőit, legyen képes ezek alapján javaslatokat tenni az egyéni és a közösségi közlekedés környezetkímélő átalakítására. Legyen képes a háztartási energiahasználattal összefüggő takarékos, környezetkímélő módszerek melletti érvelésre, rendelkezzen késztetéssel ezek használatára, igyekezzen másokat is erre bírni. számítógép projektor vetítővászon news=1027&chash= a00 16 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

18 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlatváltozás előrejelzése, a csökkentés lehetőségei Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Éghajlati modellek, forgatókönyvek, a várható jövő előrejelzése Éghajlati modellek 2. Éghajlati forgatókönyvek 3. Az éghajlati modellek fejlődése 4. Megbízhatóak-e az éghajlati modellek? természettudományos gondolkodás, tudomány iránti bizalom, a tények és az előfeltevések megkülönböztetése a jövő iránti érzékenység, felelősségvállalás, kritikai érzék, mások szempontjainak átvétele a tudomány és technika fejlődésének értékelése, képi információ kezelése, a tudomány iránti bizalom, mások szempontjainak megértése, vitakultúra 5. Mérés és modell grafikonelemzés, következtetés, kapcsolatba hozás Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 15 plakát, szóforgó kooperatív csoportmunka, 15 a) szóforgó b) szakértői csoport, kérdésküldés kooperatív csoportmunka 10 plakát 1-3. egyéni munka, 4. kooperatív csoportmunka 5 szavazás Egyéni munka, csoportmunka 5 ábraelemzés, véleményalkotás szóban Egyéni és csoport munka Egyéb javaslatok Tanulói jegyzet: 1. A szöveget egyénileg olvassák el, a táblázatot közösen töltsék ki, pl. nagyobb lapon eltérő színű tollakkal, szóforgóban dolgozva! Tanulói jegyzet: 2., 3. ok Az a) ot csoporton belüli szóforgó módszerrel oldhatják meg a tanulók. A b) ban szereplő 4 forgatókönyvet a csoporttagok osszák el egymás között, majd az egyes forgatókönyvek szerint alakítsanak szakértői csoportokat! Ezek ismertessék röviden a forgatókönyvüket, illetve küldjenek egy-egy kérdést a többi csoport számára a többi forgatókönyvvel kapcsolatban Tanulói jegyzet: 4. Az 1-3 kérdéseket a tanulók önállóan, az ábra alapján oldják meg. A 4. ot csoportmunkában készítsék el és mutassák be a többieknek! Tanulói jegyzet: 5. A tanulók egyénileg olvassák el a szöveget és oldják meg a okat! A modellek megbízhatóságáról az osztályban szavazás tartható. Tanulói jegyzet: 6. A tanulók egyénileg tanulmányozzák az ábrát és csoportmunkában oldják meg a ot. A 3. kérdésről osztály szinten is beszélnek. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Az éghajlatváltozás előrejelzése, a csökkentés lehetőségei Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 6. Éghajlati előrejelzések a modellek alapján jövőszemlélet, tudomány iránti bizalom Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 10 páros szóforgó pármunka Tanulói jegyzet: 7., 8. ok 7. Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési lehetőségei Megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei Magyarországon 8.a. Technológiai alternatívák, személyes és közösségi cselekvési lehetőségek a fenntartható jövőért Energiatakarékosság a háztartásban 8.b. A gépkocsi energiafelhasználása és szén-dioxid kibocsátása környezettudatosság, cselekvési készség, fenntartható gazdálkodás és életmódra törekvés alternatívaállítás, stratégiaalkotás, fenntarthatósági szemlélet, felelősségérzet, új technológiák iránti érdeklődés alternatívaállítás, stratégiaalkotás, fenntarthatósági szemlélet, felelősségérzet, új technológiák iránti érdeklődés 9. Szén-dioxid számláló kritikai érzék, önértékelési képesség, felelősségérzet 15 poszterkészítés szakértői mozaikban 15 táblázat- vagy poszterkészítés 15 animáció-elemzés, otthoni kutató kooperatív csoportmunka Tanulói jegyzet: 9., 10. ok csoportmunka Tanulói jegyzet: 11. Számítógépek legalább csoportonként egyéni vagy pármunka Tanulói jegyzet: 12., 13. ok Számítógépek legalább csoportonként otthoni Tanulói jegyzet: számlálóval kapcsolatos Egyéb javaslatok A csoport párokban tanulmányozza a két ábrát, válaszoljanak a kérdésekre, majd ismertessék a másik párral a ukat! A csoporttagok egyénileg tanulmányozzák a szövegeket, majd szakértői csoportban posztert készítenek egy-egy témáról, amelyet bemutatnak a csoporttársaiknak. Választható, elsősorban lányoknak ajánlott. Választható, elsősorban fiúknak ajánlott. Az otthoni kutató korábbi kiadása esetén az órán felhasználhatjuk az eredményeket. Legjobban a 8.a. és 8.b. okhoz kapcsolható. 18 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

20 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: A változó éghajlat okozta alkalmazkodási kényszerek, Sorszám: 4. cselekvési lehetőségek Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa Időtartam: 2 x 45 perc Dupla óra (2x45 perc) Célok Annak felismertetése, hogy a globális éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai alkalmazkodási kényszert váltanak ki. Az alkalmazkodás globális, regionális és helyi szintjeinek megkülönböztetése, ezekre vonatkozó stratégiák megismerése, illetve kialakítása. A globális éghajlatváltozásról szerzett ismeretek szintézise, cselekvési tervben való összegzése. Követelmények A tanuló ismerje fel, hogy a globális éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai alkalmazkodási kényszert váltanak ki. Legyen képes felsorolni és röviden bemutatni alkalmazkodási területeket és lehetőségeket. Tudja megkülönböztetni az alkalmazkodás globális, regionális és helyi szintjeit, ismerjen ezekre vonatkozó stratégiákat. Legyen képes felsorolni és röviden bemutatni alkalmazkodási területeket és lehetőségeket. A globális éghajlatváltozásról szerzett ismeretek szintézise, települési szintű cselekvési tervben való összegzése. Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok számítógép csoportonként projektor vetítővászon csomagolópapírok, filctollak PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

21 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: A változó éghajlat okozta alkalmazkodási kényszerek, cselekvési lehetőségek Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Globális, regionális és helyi összefüggések Globális szint 2. Várható társadalmi hatások, alkalmazkodási kényszerek rendszerszemlélet, felelősségvállalás környezeti kérdésekben, globális szinten, táblázatkezelés információkezelés, társadalmi szerepvállalás, környezettudatosság 3. Európa felelősségvállalás környezeti kérdésekben, európai összefüggésekben 4. Magyarország felelősségvállalás környezeti kérdésekben, nemzeti, helyi összefüggésekben 5. Fenntartható település a mi településünk Települési éghajlatvédelmi stratégia 6. Veszélyek és alkalmazkodási lehetőségek a település szintjén részvétel közügyekben, aktív állampolgárság, demokratikus döntéshozatali folyamat ismerete, fenntarthatósági szemlélet szövegértés, lényegkiemelés, probléma-felismerés, információkeresés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 10 megoldás, írásbeli szövegalkotás egyéni vagy csoportmunka 10 szóforgó kooperatív csoportmunka 8 szóforgó kooperatív csoportmunka 7 megoldás, szóbeli szövegalkotás 10 poszter kooperatív csoportmunka 10 szóforgó, (szakértői mozaik) Tanulói jegyzet: 1. Tanulói jegyzet: 2. Tanulói jegyzet: 3. pármunka Tanulói jegyzet: 4. kooperatív csoportmunka Tanulói jegyzet: 5. Tanulói jegyzet: 6. Egyéb javaslatok Csoportmunka esetén a tanulók eloszthatják egymás között a táblázatban szereplő régiókat, országokat. A négy szövegrészt a csoport tagjai osszák el egymás között, oldják meg a kapcsolódó okat, majd röviden ismertessék a megoldásokat társaikkal! A 4 szöveget a csoport tagjai elosztják egymás között és elolvasás, jegyzetelés után a megadott szempontok alapján bemutatják azt társaiknak. A két szöveget párokban olvassák és válaszolnak a kérdésekre, majd röviden beszámolnak társaiknak. A tanulók egyénileg vagy párban olvassák el a forrásban található szöveget! Csomagolópapírra készítsenek csoportosítást a cikkben szereplő információk gyűjtéséhez! Különböző színű tollakkal írjanak fel kulcsszavakat, mondatokat a megfelelő csoportokba! A csoport tagjai a 4 szöveget felosztják egymás között, egyénileg elolvassák és válaszolnak a kérdésekre, majd a szerzett információkat ismertetik a többiekkel. 20 Komplex természettudományos terület Tanári kézikönyv 11. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1144-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam taári KÉZIKÖYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette?

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? SZKC 208_10 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? modul szerzője: orbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári VILÁG

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9.

KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9. KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9. ÉVFOLYAM TANÁRI KÉZIKÖNYV MAT9_TK.indd 1 2009.11.05. 13:40:27 A kiadvány a

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA MATEMATIK A 9. évfolyam 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA Matematika A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Halmazokkal

Részletesebben

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Csapó Benő http://www.staff.u-szeged.hu/~csapo A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi

Részletesebben

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható!

Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Az alábbiakban az eredeti kézirat olvasható! Kereszttantervi kompetenciák a technika tantárgyban Az Országos Közoktatási Intézet az elmúlt években tantárgyi obszervációs kutatásokat végzett, amelynek egyik

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

BIZÁNC VAGY RÓMA? 10. ÉVFOLYAM P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N SZKA_210_02. A modul szerzôje: Püspöki Péter

BIZÁNC VAGY RÓMA? 10. ÉVFOLYAM P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N SZKA_210_02. A modul szerzôje: Püspöki Péter P O L G Á R D E M O K R Á C I Á B N BIZÁNC VGY RÓM? modul szerzôje: Püspöki Péter SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZK_210_02 TNÁRI BIZÁNC VGY RÓM? 10. ÉVFOLYM 27 MODULVÁZLT

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR MATEMATIK A 9. évfolyam 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. MIT VÁLTOZTTNÉK SZK_105_14 VILÁGN? II. a z é n d i m e n z i ó i a nagyvilágtól az osztályteremig modul szerzõi: Sáfár nita, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM 160

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET 60. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató 2017. március 15-18. A projekt születése

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Globális klímaváltozás

Globális klímaváltozás Három hetet meghaladó iskolai projekt Globális klímaváltozás Okok - következmények - megoldások Készítette: H. Fazekas Erika, Kaszt Erika, Lakatos Ferenc, Zalai Edina A három hetet meghaladó iskolai projekt

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_33 É N É S A V I L Á G Áruk és árak Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 354 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok Moduláris szakmai vizsgára felkészítés környezetvédelmi területre Általános környezetvédelmi technikusi feladatok II/14. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete. Varga Attila

A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete. Varga Attila A fenntarthatóság pedagógiájának nemzetközi helyzete Varga Attila varga.attila@ofi.hu Fenntartható Fejlődési Célok Az ENSZ 193 tagállama 2015. augusztus 2-án megállapodott a Fenntartható Fejlődési Célokban.

Részletesebben

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. kommunikáció Anyanyelv 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Matematika. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Matematika. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Matematika 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

ISKOLARENDSZEREK A MODUL CÍME. A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam. KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes. Gyáni Mária

ISKOLARENDSZEREK A MODUL CÍME. A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam. KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes. Gyáni Mária A MODUL CÍME ISKOLARENDSZEREK A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes Gyáni Mária ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Fegyvernek 1 MODULTÉRKÉP

Részletesebben

AZ AKTÍV TANULÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN MAGYARORSZÁGON

AZ AKTÍV TANULÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN MAGYARORSZÁGON AZ AKTÍV TANULÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN MAGYARORSZÁGON A tanárképzés és a tanári továbbképzések célja a tanulói aktivitás motivációja: a hatékonyság növelése, jobb eredmények elérése a tanár-diák

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Fejlesztı neve: HORZSA GÁBORNÉ. Tanóra / modul címe: A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA

Fejlesztı neve: HORZSA GÁBORNÉ. Tanóra / modul címe: A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA Fejlesztı neve: HORZSA GÁBORNÉ Tanóra / modul címe: A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: Az energiafajták

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

Az ember nem más, mint amivé önmagát teszi

Az ember nem más, mint amivé önmagát teszi t o l e r a n c i á r a n e v e l é s Szomszédság II. Az ember nem más, mint amivé önmagát teszi Jean-Paul Sartre A modul szerzõi: Borbély Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 9. ÉVFOLYAM

Részletesebben

szka105_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM

szka105_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM szka105_33 É N É S A V I L Á G Az energia 1 2. Energia a hétköznapokban, energiahordozók keletkezése és felhasználása Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok informatika területre Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel I/13. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz Galambos Rita Matolcsi Zsuzsa Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Alma a fán Műhelykonferencia Tempus Közalapítvány Budapest. 2012. október 18. A környezet

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló

Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Tanít: Katonáné Nemes Gyöngyi szakvezető tanító Tanítás ideje: 2011. február 7. Tanítás helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi

Részletesebben

Dohányzás-megelőzést és dohányzásról leszokást célzó programsorozat a 6. és 8. évfolyamon. Programterv

Dohányzás-megelőzést és dohányzásról leszokást célzó programsorozat a 6. és 8. évfolyamon. Programterv A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0145 Innovatív iskolafejlesztés a Mikrotérségi Általános Iskolában a diákok testi-lelki-értelmi fejlesztése érdekében című projekt keretében. Dohányzás-megelőzést és dohányzásról

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal. Feladatötletek

Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal. Feladatötletek Kompetenciák fejlesztése az integrált tankönyvcsaláddal Feladatötletek Milyen témákról beszélek? A kulcskompetencia és hozzá kapcsolódó fogalmak Feladatötletek 1.osztályban Milyen módszerekkel dolgozzunk?

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna julim@de-efk.hu Multimédia az oktatásban 2009 Debrecen, 2009. június 25. Kompetencia A kompetencia

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben