KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK"

Átírás

1 CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LH911 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 9. Zrušení ukázkové sekvence displeje najdete na str. 9. A kijelző bemutatóprogramjának törléséhez lásd a 9. oldalt. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. Instalace a připojení jsou popsány v samostatné příručce. A beszerelést és a csatlakoztatásokat lásd a külön kézikönyvben. INSTRUCTIONS GET A [EY]

2 POLSKI Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WA NE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: W przypadku otwarcia obudowy i uszkodzenia lub usunięcia zabezpieczenia może dojść do emisji niewidocznego promieniowania laserowego. Unikać bezpośredniego kontaktu z wiązką lasera. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Ostrze enie: Obsługa radioodtwarzacza podczas prowadzenia samochodu wymaga zachowania szczególnej ostrożności, aby uniknąć wypadku. Zerowanie pami ci urzàdzenia Uwaga: Jeśli temperatura w samochodzie jest poniżej 0 C, animacje oraz przewijanie tekstu będzie zatrzymane, aby uniknąć rozmazania wyświetlanych informacji. Na ekranie pojawi się symbol. Po wzroście temperatury do poziomu umożliwiającego normalną obsługę, funkcje te zaczną ponownie działać. Spowoduje to wyzerowanie pamięci mikroprocesora. Wszelkie zaprogramowane ustawienia zostaną skasowane. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie jest dostarczane z kartą kodową. Zawiera ona taki sam numer, jak numer umieszczony na obudowie radioodtwarzacza. Kartę należy umieścić w bezpiecznym miejscu, ponieważ w przypadku kradzieży radioodtwarzacza może ona ułatwić jego odzyskanie. 2

3 Spis treêci Zerowanie pamięci urządzenia... 2 Korzystanie z instrukcji... 4 Wymuszenie wysunięcia płyty... 4 Zmiana grafiki na ekranie... 5 Wyświetlanie różnych menu... 5 Panel sterowania KD-LH Objaśnienie elementów... 6 Zdalne sterowanie RM-RK Główne elementy i funkcje... 7 Jak zaczàç... 8 Podstawowa obs uga... 8 Anulowanie trybu demonstracyjnego... 9 Ustawianie zegara... 9 Obs uga radia S uchanie radia Zapamiętywanie stacji Słuchanie zaprogramowanych stacji Obs uga FM RDS Wyszukiwanie ulubionych programów FM RDS Zapamiętywanie ulubionych programów Korzystanie z odbioru w tle Automartyczne śledzenie programu funkcja Network-Tracking Reception Obs uga p yt/kart SD Odtwarzanie p yty w odtwarzaczu Odtwarzanie p yty w zmieniaczu CD Odtwarzanie karty SD Inne funkcje podstawowe Wybór trybów odtwarzania Regulowanie dêwi ku Ustawianie podstawowych parametrów menu wyboru dêwi ku SEL Wybór zaprogramowanych trybów dźwięku (i-eq: inteligentny korektor) Zapamiętywanie własnych trybów dźwięku Ekran graficzny Procedura podstawowa Pobieranie plików Usuwanie plików Aktywacja pobranych plików Ustawienia ogólne PSM Procedura podstawowa Wybór trybu ściemniacza Zmiana koloru ekranu Inne funkcje podstawowe Nadawanie tytułów płytom Zmiana kąta panelu sterowania Odłączanie panelu sterowania Obs uga komponentów zewn trznych Odtwarzanie komponentów zewn trznych Obs uga odbiornika DAB S uchanie odbiornika DAB Zapisywanie stacji DAB w pamięci Wybieranie zaprogramowanej usługi DAB Korzystanie z odbioru w tle Śledzenie tego samego programu funkcja Alternative Reception Konserwacja Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu Znajdowanie i usuwanie problemów Specyfikacje POLSKI *Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa... Nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności, ponieważ do uszu kierowcy nie będą docierały dźwięki z zewnątrz. Przed wykonaniem jakiejkolwiek skomplikowanej czynności należy zatrzymać samochód. *Temperatura w samochodzie... Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. 3

4 POLSKI Korzystanie z instrukcji Aby uprościć zrozumienie objaśnień, w instrukcji zastosowano następujące konwencje: Niektóre informacje i wskazówki znajdują się w rozdziale Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu (patrz strony 50 53). Operacje wykonywane przyciskami objaśnione są za pomocą następujących ilustracji: Wymuszenie wysuni cia p yty Jeśli radioodtwarzacz nie rozpozna płyty lub nie może jej wysunąć, należy postępować w poniższy sposób. Jeśli karta SD jest włożona, należy ją najpierw wysunąć (patrz strona 19). 1 Naciśnij krótko. Naciśnij kilkukrotnie. 2 Naciśnij jeden lub drugi. Naciśnij i przytrzymaj do momentu wykonania funkcji. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie oba przyciski. Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć urządzenia. Należy uważać, aby płyta nie wypadła po wysunięciu. Poniższe oznaczenia używane są w celu wskazania... : Wbudowanych operacji odtwarzacza CD. : Operacji zewnętrznego zmieniacza CD. : Funkcje odtwarzacza SD. Ostrze enie dotyczàce g oênoêci: Dźwięk z płyt charakteryzuje się bardzo niskim poziomem szumu. Należy obniżyć poziom głośności przed odtwarzaniem płyty, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego przyrostu mocy fali dźwiękowej. 4

5 Zmiana grafiki na ekranie Np.: JeÊli wybrano odbiornik jako êród o WyÊwietlanie ró nych menu Główne menu zawiera sześć opcji (MODE, PSM, SEL, PICT, EQ, TITLE). 1 POLSKI Schemat wyêwietlania êród a/ Mierniki poziomu g oênoêci 2 Przenieś kursor do żądanego menu (MODE, PSM, SEL, PICT, EQ, TITLE). Zegar * Ekran graficzny pojawia si tylko po pobraniu pliku, (patrz strony 29 33). Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij ikonę BACK. * Działa jak licznik czasu. 3 Wejdź do wybranego menu. Np.: JeÊli wybrano menu MODE Aby wrócić do ekranu MENU, naciśnij ikonę MENU. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 5

6 Panel sterowania KD-LH911 POLSKI ObjaÊnienie elementów 1 Przycisk + / 2 Przycisk (włączania/wyłączanie i wyciszanie) 3 Przycisk 5 (w górę) 4 Przyciski 4/ 5 Wyświetlacz 6 Przycisk T/P (informacje drogowe/typ programu) 7 Przycisk 0 (wysunięcia) Przycisk (kąt) 8 Przycisk SOURCE 9 Przycisk OK p Przycisk resetowania q Przycisk (w dół) w Czujnik pilota zdalnego sterowania NIE WOLNO wystawiać czujnika pilota zdalnego sterowania na silne światło słoneczne lub sztuczne. e Przycisk MENU r Przycisk DISP (wyświetlacz) t Przycisk BACK y Przycisk (odłączenie panelu sterowania) u Przycisk BAND 6

7 Zdalne sterowanie RM-RK300 Instalacja baterii litowej (CR2025) G ówne elementy i funkcje POLSKI Podczas obsługi zdalnej, należy skierować pilota bezpośrednio na czujnik radioodtwarzacza. Czujnik nie powinien być niczym zasłonięty. Ostrze enie: Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć wypadku. Aby uniknąć przegrzania baterii, jej uszkodzenia lub zaprószenia ognia, nie należy: Ładować baterii, powodować spięcia, rozmontowywać, ogrzewać ani wrzucać do ognia. Pozostawiać baterii na przedmiotach z metalu. Ściskać baterii kombinerkami lub podobnym narzędziem. Przechowywać lub wyrzucać baterii bez owinięcia jej materiałem izolującym. Uwaga: Radioodtwarzacz może być obsługiwany zdalnie za pomocą układu sterowania na kierownicy. Informacje o podłączaniu znajdują się w Instrukcja montażu/podłączania przewodów (oddzielnej). 1 Przycisk (włączanie/wyłączanie/ wyciszanie) Włącza i wyłącza zasilanie, a także wycisza dźwięk. 2 Przycisk SOURCE Służy do wyboru źródła. 3 Przyciski 5 (w górę) / (w dół) Zmienia zaprogramowaną stację. Zmienia programy DAB. Zmienia foldery MP3/WMA. 4 Przyciski VOL (głośność) + / Reguluje poziom głośności. 5 Przyciski numeryczne Naciśnięcie wybiera zaprogramowane stacje (lub programy), a naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zaprogramowanie stacji (lub programów). Wybiera ścieżki podczas odtwarzania płyty CD lub CD Text. Wybiera foldery podczas odtwarzania płyt MP3/WMA lub kart SD. Wybiera dyski podczas korzystania ze zmieniacza płyt CD. 6 Przycisk ANGLE Reguluje kąt panelu sterowania. 7 Przycisk BAND Wybiera zakres dla fal FM/AM i DAB. 8 Przyciski 4 / Naciśnięcie wyszukuje stacje (lub kanały), naciśnięcie i przytrzymaje powoduje przeskakiwanie częstotliwości. Po naciśnięciu zmienia ścieżki na płycie lub karcie SD. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przewija ścieżkę w przód lub w tył. 7

8 Jak zaczàç POLSKI Podstawowa obs uga ~ Wyreguluj głośność. Ÿ Aby wyêwietliç miernik poziomu (patrz strona 36). Nie można wybrać niektórych źródeł, jeśli nie są gotowe.! Tylko dla odbiornika Dostosuj głośność do wymaganego poziomu. (Patrz strony 25 28). Tylko dla odbiornika DAB Chwilowe wyciszenie (ATT) Aby przywrócić poprzedni poziom dźwięku, naciśnij ten przycisk ponownie. Wy àczanie zasilania 8

9 Anulowanie trybu demonstracyjnego Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, uaktywni się tryb demonstracyjny. [Ustawienie początkowe: Demo] patrz strona Wejdź do menu PSM (patrz strona 5). 2 Wybierz opcję Off. Sprawdź, czy na ekranie wyświetlona jest opcja Demo/ Link. Jeśli nie, naciśnij ikonę 5 lub. Ustawianie zegara 1 Wejdź do menu PSM (patrz strona 5). 2 Ustaw godzinę, minutę i standard czasu. 1 Wybierz Clock Hr (godzina), i ustaw godzinę. 2 Wybierz Clock Min (minuta), i ustaw minutę. 3 Wybierz 24H/12H, a następnie 24Hours lub 12Hours. POLSKI 3 Zamknij ekran. 3 Zamknij ekran. Uaktywnianie trybu demonstracyjnego W czynności 2 wybierz opcję Demo lub Image Link. Więcej informacji podano na stronie 34. Sprawdzanie aktualnego czasu przy wy àczonym zasilaniu 9

10 Obs uga radia POLSKI S uchanie radia ~ Ÿ R czne dostrajanie stacji W czynności! po lewej Wybierz częstotliwość stacji. Zegar! Rozpocznij wyszukiwanie stacji. Wyszukiwanie zatrzymuje się po natrafieniu na stację. Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij ponownie ten sam przycisk. 10

11 JeÊli wyst pujà trudnoêci z odbiorem sygna u FM stereo 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 5). Zapami tywanie stacji Można zaprogramować do sześciu stacji w każdym zakresie. POLSKI 2 Wybierz opcję Mono. Automatyczne programowanie stacji FM SSM (Sekwencyjne zapami tywanie silnych stacji) 1 3 Wybierz opcję On. 2 Wybierz zakres FM (FM1 FM3), w którym będzie wykonane programowanie. Jakość odbioru poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. 4 Zamknij ekran. 3 Wejdź do menu MODE (patrz strona 5). 4 Wybierz opcję SSM. Aby przywrócić efekt stereo, powtórz tę samą procedurę i wybierz opcję Off w czynności 3. 5 Lokalne stacje FM o najsilniejszym sygnale zostaną automatycznie zaprogramowane w wybranym zakresie. 11

12 POLSKI R czne programowanie Np.: Zapamiętywanie stacji o częstotliwości 92,5 MHz pod numerem 4 w zakresie FM Zapisywanie stacji. 2 3 Po przytrzymaniu ikony 5/, pojawi się także lista zaprogramowanych stacji (patrz czynność 7 poniżej). S uchanie zaprogramowanych stacji 1 4 Wejdź do menu MODE (patrz strona 5). 5 Wybierz opcję List. 2 3 Wykonaj czynności 4 do 7 (w lewej kolumnie), aby wejść do listy zaprogramowanych stacji Wybierz zaprogramowany numer. Jeśli aktualnym zakresem jest FM, można przejść do listy innych zakresów FM, naciskając ikonę 4/. 12

13 Obs uga FM RDS Wyszukiwanie ulubionych programów FM RDS POLSKI Można nastroić stację nadającą ulubiony program przez wyszukiwanie kodu PTY. Programowanie ulubionych programów, patrz strona 14.! Rozpocznij wyszukiwanie ulubionego programu. ~ Ÿ Wybierz kod PTY. Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona. Można przejść do innej listy naciskając ikonę 4/. 13

14 POLSKI Co umo liwia RDS RDS (Radio Data System) umożliwia stacjom FM wysyłanie dodatkowych sygnałów wraz z podstawowym sygnałem programu. Odbierając dane RDS, radioodtwarzacz może wykonać następujące funkcje: Wyszukiwanie typu programu (PTY) (patrz strona 13) Tymczasowe przełączanie na informacje drogowe Odbiór informacji drogowych w tle (patrz strona 15) Tymczasowe przełączanie na ulubiony program Odbiór programów PTY w tle. (Patrz strony i 36). Automatyczne śledzenie danego programu Network Tracking Reception (patrz strona 16) Wyszukiwanie programów (patrz strona 36) 2 Wybierz kod PTY. 3 Można przejść do innej listy naciskając ikonę 4/. Kody PTY News, Affairs, Info, Sport, Educate, Drama, Culture, Science, Varied, Pop M (muzyka), Rock M (muzyka), Easy M (muzyka), Light M (muzyka), Classics, Other M (muzyka), Weather, Finance, Children, Social, Religion, Phone In, Travel, Leisure, Jazz, Country, Nation M (muzyka), Oldies, Folk M (muzyka), Document 4 Wybierz zaprogramowany numer. Zapami tywanie ulubionych programów Można zaprogramować sześć ulubionych typów programów. Zaprogramowane typy programów: 1 5 Zapisz ustawienie. 6 Powtarzaj kroki 2 i 5, aby zapamiętać inne kody PTY pod innymi numerami. 7 Zamknij ekran. 14

15 Korzystanie z odbioru w tle Odbiór w tle informacji drogowych Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Gdy stacja rozpoczyna nadawanie informacji drogowych, na ekranie pojawia się komunikat Traffic News, a odbiornik dostraja się tymczasowo do tej stacji. Poziom głośności zmienia się na ustawiony poziom głośności TA (patrz strona 36). Uaktywnianie odbioru w tle informacji drogowych Odbiór w tle programów PTY Odbiór w tle programów PTY umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na ulubiony program PTY z dowolnego źródła, innego niż AM. Ta funkcja działa również dla tunera DAB. Wybór kodu PTY ulubionego programu do odbioru w tle, patrz strona 36. Wskaźnik PTY wyświetla się lub miga. Uaktywnianie odbioru w tle informacji PTY 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 5). 2 Wybierz opcję PTY. POLSKI WyÊwietla si wskaênik TP. Jeśli wskaźnik TP jest wyświetlony, odbiór informacji drogowych jest aktywny. Jeśli wskaźnik TP miga, odbiór informacji drogowych nie jest aktywny. (Zdarza się to wtedy, jeśli ustawiona jest stacja FM bez sygnału RDS wymaganego dla funkcji TA). Aby uaktywnić odbiór informacji drogowych w tle, należy przełączyć na stację (lub usługę), która wysyła odpowiednie sygnały. Wskaźnik TP przestanie wtedy migać i pozostanie wyświetlony. 3 Wybierz jeden z kodów PTY (patrz strona 14). Wy àczanie odbioru w tle informacji drogowych Wskaźnik TP zniknie. Ciąg dalszy na następnej stronie... 15

16 POLSKI 4 Zamknij ekran. Automartyczne Êledzenie programu funkcja Network- Tracking Reception WyÊwietla si wskaênik PTY. Jeśli wskaźnik PTY jest wyświetlony, odbiór programu PTY jest aktywny. Jeśli wskaźnik PTY miga, odbiór programu PTY nie jest aktywny. Aby uaktywnić odbiór programów PTY w tle, należy przełączyć na stację (lub usługę), która wysyła odpowiednie sygnały. Wskaźnik PTY przestanie wtedy migać i pozostanie wyświetlony. Wy àczanie odbioru w tle informacji PTY Wybierz opcję Off w czynności 3 na stronie 15. Wskaźnik PTY zniknie. Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM RDS w tej samej sieci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem (patrz ilustracja poniżej). Funkcja Network-Tracking Reception jest zawsze aktywna, jeśli została fabrycznie wbudowana. Zmiana ustawień funkcji Network-Tracking Reception, patrz AF-Regn l na stronie 36. Program A nadawany na ró nych cz stotliwoêciach w ró nych obszarach (01 05) 16

17 Obs uga p yt/kart SD Odtwarzanie p yty w odtwarzaczu POLSKI Wszystkie ścieżki będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia płyty. Informacje o p ytach MP3 i WMA Płyty MP3 i WMA (Windows Media Audio) zawierają ścieżki (słowa plik i ścieżka będą używane zamiennie) zebrane w folderach. Jeśli folder MP3 lub WMA zawiera plik graficzny <jll>, edytowany za pomocą programu Image Converter (Wide Ver 1.2) dostarczanego z CD-ROM obraz ten może być wyświetlony na ekranie podczas odtwarzania plików w tym folderze funkcja Image Link. (Szczegóły, patrz strony 19, 34 i 52). Po załadowaniu płyty CD audio lub CD Text: Ca kowity czas Ca kowita liczba Êcie ek odtwarzania Zegar Nazwa p yty* 3 Numer bie àcego Êcie ki Po załadowaniu płyty MP3 lub WMA: Zegar Ca kowita liczba folderów Numer aktualnego folderu Nazwa Êcie ki* 2 Typ pliku* 1 Ca kowita liczba Êcie ek Numer bie àcego Czas Êcie ki odtwarzania Nazwa folderu* 2 Nazwa Êcie ki* 3 * 1 Wyświetla się wskaźnik MP3 lub WMA, w zależności od wykrytego pliku. * 2 Jeśli On opcję ID3 Tag (patrz strona 36), zostanie wyświetlona nazwa albumu/ wykonawcy z symbolem oraz tytuł ścieżki z symbolem. * 3 Nazwa pojawia się tylko dla płyt CD i CD Text, jeśli została nagrana lub przypisana. (Jeśli płyta nie ma nagranej lub przypisanej nazwy, na chwilę pojawi się napis No Name ). Zatrzymanie odtwarzania i wysuni cie p yty Naciśnij ponownie, aby panel sterowania powrócił do poprzedniej pozycji. 17

18 POLSKI Odtwarzanie p yty w zmieniaczu CD 18 Informacje o zmieniaczu CD Zaleca się używanie zmieniacza kompatybilnego z MP3 firmy JVC z tym radioodtwarzaczem. Można podłączyć także inne zmieniacze CD z serii CH-X (z wyjątkiem CH-X99 i CH-X100). Nie są one jednak kompatybilne ze standardem MP3, nie można więc odtwarzać na nich płyt MP3. Nie można używać z tym radioodtwarzaczem zmieniaczy CD z serii KD-MK. Informacje tekstowe nagrane na płycie CD Text mogą być wyświetlane, jeśli podłączony jest zmieniacz firmy JVC kompatybilny ze standardem CD Text. Nie można sterować i odtwarzać dysków WMA w zmieniaczu CD. Wszystkie płyty w podajniku będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia podajnika ze zmieniacza płyt CD. ~ * Jeśli zmieniono ustawienie Ext Input na Ext In (patrz strona 37), nie można wybrać zmieniacza CD. Jeśli aktualna płyta jest płytą MP3: Zegar Numer aktualnej p yty Numer aktualnego folderu Nazwa Êcie ki* 1 Numer bie àcego Êcie ki Nazwa folderu* 1 Jeśli aktualna płyta jest płytą CD lub CD Text: Numer aktualnej p yty Nazwa p yty* 2 Numer bie àcego Êcie ki Nazwa Êcie ki* 2 * 1 Jeśli On opcję ID3 Tag (patrz strona 36), zostanie wyświetlona nazwa albumu/ wykonawcy z symbolem oraz tytuł ścieżki z symbolem. * 2 Nazwa pojawia się tylko dla płyt CD i CD Text, jeśli została nagrana lub przypisana. (Jeśli płyta nie ma nagranej lub przypisanej nazwy, na chwilę pojawi się napis No Name ).

19 Odtwarzanie karty SD POLSKI Informacje o kartach SD Można odtwarzać pliki MP3/WMA nagrane na karcie SD oraz wyświetlać zapisane obrazy na ekranie podczas odtwarzania ImageLink. (Szczegóły, patrz strony 17, 34 i 52). Wymagany format nagrywania na karcie SD to FAT 12/16, a zalecane typy karty to 8 MB do 512 MB. To urządzenie nie obsługuje kart MMC lub mini SD. Przed odłączeniem panelu sterowania należy wyłączyć zasilanie. ~ Odłącz panel sterowania. Ÿ Otwór adowania kart SD Karta SD Dociśnij kartę SD do usłyszenia kliknięcia. Aby wyjąć kartę SD, należy ją ponownie nacisnąć. Ciąg dalszy na następnej stronie... 19

20 POLSKI! Podłącz panel sterowania. 1 Jeśli włożono kartę SD... 2 Numer aktualnego folderu Numer bie àcego Êcie ki Czas odtwarzania Panel sterowania powróci do poprzedniego położenia (patrz strona 42). Nazwa Êcie ki* Nazwa folderu* Zegar * Jeśli On opcję ID3 Tag (patrz strona 36), zostanie wyświetlona nazwa albumu/wykonawcy z symbolem oraz tytuł ścieżki z symbolem. Numer aktualnego folderu Numer bie àcego Êcie ki Czas odtwarzania Nazwa Êcie ki* Nazwa folderu* Jeśli nagrane są ścieżki, odtwarzanie uruchamiane jest automatycznie. 20

21 Przewijanie Êcie ki w przód i w ty Przewijanie w ty. Przewijanie w przód. PrzejÊcie do nast pnego lub poprzedniego Êcie ki Inne funkcje podstawowe Wybór p yty/folderu/êcie ki na liêcie 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 5). 2 Wybierz opcję List. POLSKI Do nast pnych Êcie ek. Do poczàtku bie àcego Êcie ki, nast pnie do poprzednich. PrzejÊcie do nast pnego lub poprzedniego folderu (tylko dla Êcie ek MP3 i WMA) Dla ścieżek MP3: Dla ścieżek WMA: 3 Wybierz typ listy Disc * 1, Folder * 2 lub File * 2. * 1 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest CD-CH. * 2 Opcja dostępna tylko dla płyty MP3/ WMA lub karty SD. Do nast pnych folderów. 1 Jeśli wybrano opcję Disc : Do poprzednich folderów. : Przytrzymanie tych przycisków wyświetla listę płyt (patrz następna kolumna). : Przytrzymanie tych przycisków wyświetla listę folderów (patrz strona 22). Wyświetla się lista płyt. Można przejść do innej listy naciskając ikonę 4/ (5/ ). Ciąg dalszy na następnej stronie... 21

22 POLSKI Uruchomienie odtwarzania. Jeśli zostanie wybrany aktualna płyta MP3 (podświetlony na ekranie), pojawi się lista folderów. 2 Jeśli wybrano opcję Folder : Podczas korzystania z pilota... Do bezpośredniego wybierania płyty w zmieniaczu CD Do bezpośredniego wybierania scieżki na płycie CD lub CD Text Do bezpośredniego wybierania folderu na płycie MP3/WMA lub karcie SD Wybór numeru 1 do 6: Wyświetla się lista folderów. Można przejść do innej listy naciskając ikonę 4/ (5/ ). Uruchomienie odtwarzania. Wybór numeru 7 (1) do 12 (6): Jeśli zostanie wybrany aktualny folder (podświetlony na ekranie), pojawi się lista plików. 3 Jeśli wybrano opcję File : Wymagane jest oznaczenie folderów dwucyfrowymi liczbami na początku nazwy 01, 02, 03 itd. Wyświetla się lista plików. Można przejść do innej listy naciskając ikonę 4/ (5/ ). Uruchomienie odtwarzania. 22

23 Zapobieganie wysuni ciu wysuni ciu p yty Można zablokować płytę w szczelinie odtwarzacza. 1 Wybór trybów odtwarzania Można używać tylko jednego z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. POLSKI 2 Wybierz opcję No Eject?. 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 5). 2 Wybierz jeden z trybów odtwarzania Intro, Repeat, lub Random. Na ekranie będzie migać komunikat No Eject i nie będzie można wysunąć płyty. Anulowanie zabezpieczenia przed wysuni ciem Powtórz tę samą procedurę, naciśnij przycisk OK w czynności 2, po upewnieniu się, że opcja Eject OK? jest wybrana (podświetlona). Będzie migać komunikat Eject OK. 3 Wybierz żądane tryby odtwarzania. Więcej informacji podano na stronie Zakończ procedurę. Ciąg dalszy na następnej stronie... 23

24 POLSKI Funkcja Intro Np.: JeÊli wybrano opcj Track Intro podczas odtwarzania p yty MP3 Powtarzanie Np.: JeÊli wybrano opcj Track Repeat podczas odtwarzania p yty MP3 Odtwarzanie losowe Np.: JeÊli wybrano opcj Disc Random podczas odtwarzania p yty MP3 Tryb Track: Folder* 1 : Disc* 2 : Off: Tryb Track: Folder* 1 : Disc* 2 : Off: Tryb Odtwarzane jes 15 pierwszych sekund... Wszystkich ścieżek na aktualnej płycie lub karcie SD. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Wszystkich ścieżek we wszystkich folderach na aktualnej płycie lub karcie SD. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Pierwszych ścieżek wszystkich włożonych płyt. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Anulowanie. Odtwarza losowo Folder* 1 : Wszystkie ścieżki w bieżącym folderze, następnie ścieżki w następnym folderze itd. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Disc lub SD: Wszystkich ścieżek na aktualnej płycie lub karcie SD. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol lub All* 2 : Off: Powtarzanie Bieżąca ścieżka. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Wszystkie ścieżki w bieżącym folderze. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Wszystkich ścieżek na aktualnej płycie. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Anulowanie.. Wszystkie ścieżki na włożonej płycie. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Anulowanie. 24 * 1 Tylko podczas odtwarzania pliku MP3 ( / / ) lub WMA ( / ). * 2 Tylko podczas odtwarzania płyt w zmieniaczu CD ( ).

25 Regulowanie dêwi ku Ustawianie podstawowych parametrów menu wyboru dêwi ku SEL POLSKI Można dostosować charakterystykę dźwięku do swoich preferencji. ~ Wejdź do menu SEL (patrz strona 5). Ÿ Wybierz jedną z opcji Fad/ Bal, Subwoofer, VolAdjust lub Loudness.! Wyreguluj wybraną opcję. A Fad/Bal 1 Regulacja balansu pomiędzy głośnikami przednimi i tylnymi Przód do Tył. 2 Regulacja balansu pomiędzy głośnikami lewymi i prawymi Lewy do Prawy. Po wybraniu opcji Fad/Bal i Subwoofer, naciśnij przycisk OK, aby wejść do menu. 3 Ciąg dalszy na następnej stronie... 25

26 POLSKI B Subwoofer C VolAdjust 1 Wybór częstotliwości odcinania dla subwoofera. 55Hz: Subwoofer odcina częstotliwości wyższe niż 55 Hz. 85Hz: Subwoofer odcina częstotliwości wyższe niż 85 Hz. 115Hz: Subwoofer odcina częstotliwości wyższe niż 115 Hz. 2 Regulacja poziomu wyjściowego subwoofera. 0 (min.) do 8 (maks.) Regulacja poziomu wyjściowego wszytskiich źródeł (z wyjątkiem FM). Dostosuj do poziomu wejściowego dźwięku FM. D Loudness 5 (min.) do +5 (maks.) Aby wyregulować głośność w celu uzyskania dobrze zbalansowanego dźwięku przy niskim poziomie. On/Off 3 Zamknij ekran. 26

27 Wybór zaprogramowanych trybów dêwi ku (i-eq: inteligentny korektor) Można wybrać tryb dźwięku, odpowiedni do rodzaju muzyki. Dost pne tryby dêwi ku Flat (Bez efektów dźwiękowych), Hard Rock, R&B (Rhythm&Blues), Pop, Jazz, Dance, Country, Reggae, Classic, User 1, User 2, User Wybierz komponenty dźwięku do wyregulowania. A Wybierz poziom optymalizacji 1 Wybierz opcję Low, Mid lub High. POLSKI 1 Wejdź do menu EQ (patrz strona 5). 2 Wybierz tryb dźwięku. 2 Wybierz poziom ( 06 do +06). Np.: JeÊli wybrano tryb Flat 3 Zamknij ekran. 3 B Wybierz cz stotliwoêç centralnà Zapami tywanie w asnych trybów dêwi ku Można wyregulować tryb dźwięku i zapisać ustawienia w pamięci. 1 Wejdź do menu EQ (patrz strona 5). 2 Wybierz tryb dźwięku (patrz czynność 2 powyżej). Ciąg dalszy na następnej stronie... 27

28 POLSKI C Wybierz szerokoêç pasma 5 Powtórz czynność 4 do wyregulowania innych zakresów częstotliwości. 6 Zapisz ustawienia. 1 Wskazanie WartoÊci Low Mid High Poziom (min.) (min.) (min.) do do do (maks.) (maks.) (maks.) Częstotliwość 60 Hz Stałe 8 khz centralna 80 Hz 10 khz 100 Hz 12 khz 120 Hz 15 khz Q (szerokość Q 0.5 Q 1.0 Stałe pasma) Q 0.75 Q 1.85 Q 1.0 Q 1.25 Naciśnięcie przycisku OK powoduje powrót do początku ekranu. 2 Np.: JeÊli wybrano opcj User 1 Poniższa lista zawiera początkowe ustawienia dla wszystkich trybów dźwięku: Wskazanie WartoÊci Low Mid High Poziom Cz stotliwoêç Q (szerokoêç Poziom Q (szerokoêç Poziom Cz stotliwoêç centralna pasma) pasma) centralna Flat Hz Q Q khz Hard Rock Hz Q Q khz R&B Hz Q Q khz Pop Hz Q Q khz Jazz Hz Q Q khz Dance Hz Q Q khz Country Hz Q Q khz Reggae Hz Q Q khz Classic Hz Q Q khz 28

29 Ekran graficzny Procedura podstawowa POLSKI Przed wykonaniem poniższej procedury przygotuj płytę CD-R lub kartę SD zawierającą obrazy (zdjęcia) lub animacje (filmy). Za pomocą programu Image Converter (Wide Ver 1.2), dostarczonego z CD-ROM, można tworzyć własne obrazy i animacje. (Na płycie znajdują się przykłady).! Wybierz opcję. ~ Włóż płytę CD-R, karę SD lub dostarczony CD-ROM. CD-R/dostarcziny CD-ROM Karta SD Np.: JeÊli wybrano opcj Delete Pobieranie plików: \ Download (patrz strona 30) Usuwanie plików: \ Delete (patrz strona 31) Aby usunąć wszystkie pliki: \ All Delete (patrz strona 32) Aktywacja plików: \ Aktywacja pobranych plików (patrz strona 33) Ÿ Wejdź do menu PICT (patrz strona 5). Ciąg dalszy na następnej stronie... 29

30 POLSKI WA NE: Porównaj także pliki PDF opisujące program Image Converter, znajdujące sie w folderze Manual na dostarczonej płycie CD-ROM. Obrazy nieruchome (zdjęcia) powinny mieć rozszerzenie <jll>, a animacje (filmy) - rozszerzenie <jla>. Podczas pobierania lub usuwania plików, należy przestrzegać następujących zasad: Nie wolno pobierać plików podczas jazdy. Nie wolno przekręcać kluczyka w stacyjce podczas pobierania lub usuwania pliku.* Nie wolno odłączć panelu sterowania podczas pobierania lub usuwania pliku.* * W przeciwnym wypadku pobranie lub usunięcie pliku może być wykonane nieprawidłowo. Pobieranie obrazów lub animacji Pobranie animacji trwa długo. Więcej informacji podano na stronie 53. Aktywację pobranych plików opisano na stronie W czynności! na stronie 29 wybierz opcję Download. 2 Wybierz typ ekranu Picture, Movie, Opening lub Ending. 1 Np.: JeÊli wybrano opcj Picture Pobieranie plików Picture: Ekran graficzny Służy do pobierania/usuwania nieruchomych obrazów (maksymalnie 30), które będą wyświetlane podczas odtwarzania. Movie: Ekran graficzny Służy do pobierania/usuwania animacji (maksymalnie 90 klatek), które będą wyświetlane podczas odtwarzania. Opening: Ekran otwarcia Służy do pobierania/usuwania animacji (maksymalnie 30 klatek), która wyświetli się po włączeniu odtwarzacza. Ending: Ekran zamknięcia Służy do pobierania/usuwania animacji (maksymalnie 30 klatek), która wyświetli się przed włączeniem odtwarzacza. 2 3 Wybierz folder

31 4 Wybierz plik. 1 Usuwanie plików Usuwanie pobranych obrazów i animacji 1 W czynności! na stronie 29 wybierz opcję Delete. POLSKI 2 Można przejść do innej listy naciskając ikonę 4/. 2 Wybierz typ ekranu Picture, Movie, Opening lub Ending. 3 3 Po zakończeniu pobierania pojawia się ponownie lista plików. 5 Aby pobrać więcej plików z tego samego źródła, powtórz czynności 4. Aby pobrać więcej obrazów z innego folderu, naciśnij ikonę BACK. Następnie powtórz czynności 3 i 4. 6 Zamknij ekran. Np.: JeÊli wybrano opcj Picture 4 Aby usunąć zapisane obrazy 1 2 Można przejść do innej listy naciskając ikonę 4/. Ciąg dalszy na następnej stronie... 31

32 POLSKI 3 2 Wybierz opcję Picture. Po usunięciu pliku pojawia się ponownie lista. 4 Powtórz czynność 2, aby usunąć więcej obrazów. Aby usunąć zapisaną animację Wybierz opcję All Delete. 2 5 Zamknij ekran. 5 Usuwanie wszystkich animacji i obrazów Aby usunàç wszystkie zapisane obrazy 1 W czynności! na stronie 29 wybierz opcję Delete. 6 Po usunięciu wszystkich obrazów pojawia się ponownie menu PICT. 7 Zamknij ekran. 32

33 Aby usunàç wszystkie zapisane pliki 1 W czynności! na stronie 29 wybierz opcję All Delete. 2 3 POLSKI * * Jeśli nie pobrano obrazów ani animacji, pojawi się komunikat No Picture, No Movie lub No Slide. 3 4 Po usunięciu wszystkich plików pojawia się ponownie menu PICT. 4 Zamknij ekran. Aktywacja pobranych plików 1 Wejdź do menu PSM (patrz strona 5). Picture: Movie: Slideshow: 5 Wybierz plik. Uaktywniany jest jeden z obrazów użytkownika zapisanych w trybie Picture. \ Przejdź do czynności 5. Uaktywniana jest animacja użytkownika zapisana w trybie Movie. \ Przejdź do czynności 6. Uaktywniane są obrazy nieruchome użytkownika, zapisane w trybie Picture i kolejno wyświetlane. \ Przejdź do czynności 6. 2 Wybierz opcję PICT. 6 Zakończ procedurę. 33

34 Ustawienia ogólne PSM POLSKI Procedura podstawowa Można zmieniać parametry PSM (preferowane ustawienia) wyszczególnione w poniższej tabeli. 3 Wyreguluj ustawienie. 1 Wejdź do menu PSM (patrz strona 5). 2 Wybór pozycji PSM. 4 Kroki 2 i 3 można powtarzać aby ustawić lub wyregulować inne pozycje PSM. 5 Zakończ procedurę. Np.: JeÊli wybrano opcj Dimmer Wskaêniki Regulowane parametry, [strona z opisem] Demo/Link Wyświetlenie Demo: [Ustawienie początkowe]; Wyświetlenie ekranu demonstracyjnego (animacji) na zmianę z oznaczeniem demonstracji źródła odtwarzania. Image Link: Wyswietlanie nieruchomego obrazu podczas demonstracji odtwarzania pliku MP3/WMA, [17, 19, 52]. Off: Anulowanie. Pojawia się, jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja. Pict Można uaktywnić ekran graficzny wyświetlający film lub obraz, [33]. Obrazy Picture: [Ustawienie początkowe]; Uaktywniany jest jeden z obrazów użytkownika zapisanych w trybie Picture. Movie: Uaktywniana jest animacja użytkownika zapisana w trybie Movie. SlideShow: Uaktywniane i kolejno wyświetlane są obrazy nieruchome użytkownika, zapisane w trybie Picture. KeyIn CFM Potwierdzenie Opening* 1 Ekran otwarcia Ending* 1 Ekran zamknięcia On: [Ustawienie początkowe]; Animacja pojawia się po włączeniu lub wyłączeniu zasilania, zmianie źródła oraz wyborze i-eq. Off: Anulowanie. Default: [Ustawienie początkowe]; Używana jest animacja fabryczna, [30]. User: Używana jest animacja użytkownika. 34

35 Wskaêniki Clock Hr Godzina Clock Min Minuta 24H/12H System wyświetlania czasu Clock Adj Automatyczna regulacja zegara Scroll Przewijanie Dimmer Przyciemnianie From To* 2 Czas ściemniacza Contrast Kontrast Regulowane parametry, [strona z opisem] 0 23 (1 12), [9] [Ustawienie początkowe: 0 (0:00)] 00 59, [9] [Ustawienie początkowe: 00 (0:00)] 12Hours O 24Hours, [9] [Ustawienie początkowe: 24Hours] Auto: [Ustawienie początkowe]; Wbudowany zegar jest automatycznie ustawiany na podstawie danych CT (czas) w sygnale RDS. Off: Anulowanie. Once: [Ustawienie początkowe]; Informacje o płycie: informacje o płycie przewijane są tylko raz. Tekst DAB: przewijanie tekstu DAB. Auto: Informacje o płycie: przewijanie jest powtarzane (w odstępach 5-sekundowych). Tekst DAB: przewijanie tekstu DAB. Off: Informacje o płycie: anulowanie. Tekst DAB: wyświetlany jest tylko nagłówek, jeśli istnieje. Przytrzymanie DISP dłużej niż przez jedną sekundę pozwala przewinąć informacje o płycie niezależnie od ustawienia. Auto: [Ustawienie początkowe]; Wyświetlacz jest przyciemniany po włączeniu świateł. Off: Anulowanie. On: Przyciemnianie aktywne. Time Set: Ustawianie czasu ściemniacza, [38]. Od godziny do godziny, [38] [Ustawienie początkowe: 18:00 7:00] 1 10: Wyreguluj kontrast ekranu, aby wskaźniki były dobrze widoczne i czytelne. [Ustawienie początkowe: 5] POLSKI * 1 Wyświetla się tylko zapisaniu pliku w pamięci. * 2 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli Dimmer ma wartość Time Set. Ciąg dalszy na następnej stronie... 35

36 POLSKI Wskaêniki LCD Type Typ wyświetlacza Font Type Rodzaj czcionki ID3 Tag Wyświetlanie znacznika Theme Miernik poziomu głośności PTY Stnby Odbiór PTY w tle AF-Regn l Odbiór alternatywnej częstotliwości/ regionalizacja TA Volume Poziom głośności informacji drogowych P-Search Wyszukiwanie programów IF Filter Filtr częstotliwości pośrednich Regulowane parametry, [strona z opisem] Auto: [Ustawienie początkowe]; Wzór pozytywowy będzie używany w dzień* 1, natomiast wzór negatywowy w nocy* 1. Positive: Wzór pozytywowy na wyswietlaczu. Negative: Wzór negatywowy na wyświetlaczu (z wyjątkiem obrazów i animacji). Można wybrać rodzaj czcionki stosowany na ekranie. 1 [Ustawienie początkowe] O 2 On: [Ustawienie początkowe]; Wyświetlanie znaczników ID3 podczas odtwarzania plikóe MP3/WMA, [17, 18, 20]. Off: Anulowanie. Można wybrać miernik poziomu podczas odtwarzania. SRC Anime (Animacja źródłowa) [Ustawienie początkowe] O Meter 1 O Meter 2 O Meter 3 O (powrót do początku) Aby wyświetlić wybrany miernik poziomu, należy kilkokrotnie nacisnąć ikonę DISP. Można wybrać jeden z kodów PTY do odbioru PTY w tle, [14 16]. Jeśli sygnał z aktualnie odbieranej stacji osłabnie... AF: [Ustawienie początkowe]; Przełączanie na inną stację (program może się różnić od aktualnie odbieranego), [16]. Wskaźnik AF wyświetlony. AF REG: Przełączanie na inną stację nadającą ten sam program. Wskaźnik REG wyświetlony. Off: Anulowanie (nie można wybrać, jeśli opcja DAB AF ma wartość On ). Po odebraniu informacji drogowych (TA), poziom głośności dostosowuje się automatycznie do zaprogramowanej wartości. [Ustawienie początkowe: 20]; 0 30 lub 0 50* 2 On: Odbiornik dostraja się do innej częstotliwości, na której nadawany jest ten sam program, co oryginalnie zaprogramowana stacja RDS, jeśli sygnał tej stacji jest za słaby. Off: [Ustawienie początkowe]; Anulowanie. Auto: [Ustawienie początkowe]; Zwiększa selektywność odbiornika, aby zredukować szumy spowodowane interferencją między stacjami. (Powoduje to utratę efektu stereo). Wide: Istnieje możliwość wystąpienia szumów z powodu interferencji, ale jakość dźwieku nie jest obniżona i efekt stereo jest zachowany. 36

37 Wskaêniki DAB AF* 3 Wyszukiwanie alternatywnej częstotliwości Announce* 3 Komunikaty w tle Beep Dźwięk klawiszy Ext Input* 4 Wejście zewnętrzne Telephone Wyłączanie na czas rozmowy telefonicznej Amp Gain Sterowanie mocą wzmacniacza Color Sel Wybór kolorów Color Set Red Green Blue Regulowane parametry, [strona z opisem] On: [Ustawienie początkowe]; Śledzenie programu wobrębie serwisów DAB oraz stacji FM RDS, [48]. Off: Anulowanie. Można wybrać jeden z 9 rodzajów komunikatów, które będą odbierane w tle. Travel [Ustawienie początkowe] O Warning O News O Weather O Event O Special O Rad Inf (informacje radiowe) O Sports O Finance O (powrót do początku) On: [Ustawienie początkowe]; Uaktywnia dźwięk klawiszy. Off: Anuluje dźwięk klawiszy. Changer: [Ustawienie początkowe]; Zmieniacz płyt CD marki JVC, [18]. Ext In: Użycie komponentu zewnętrznego, [43]. Muting1/Muting2: Wybór dowolnej opcji umożliwia wyłączenie dźwięku na czas rozmowy przez telefon komórkowy. Off: [Ustawienie początkowe]; Anulowanie. Jeśli jako źródło wybrano zmieniacz CD, odtwarzanie będzie przerywane na czas rozmowy telefonicznej. Można zmienić maksymalną głośność radioodtwarzacza. High PWR: [Ustawienie początkowe]; Volume 00 Volume 50 Low PWR: Volume 00 Volume 30 (Należy wybrać tę opcję, jeśli maksymalna moc głośników jest mniejsza niż 50 W, aby uniknąć ich uszkodzenia). [Ustawienie początkowe: AllSource]; Można wybrać ulubiony kolor ekranu dla każdego źródła (lub wszystkich źródeł), [39]. Można utworzyć własny kolor i wybrać go jako kolor ekranu, [40]. Day Color: Kolor używany w ciągu dnia* 1. NightColor: Kolor używany w ciągu nocy* [Ustawienie początkowe: Day Color: 07, NightColor: 05] [Ustawienie początkowe: Day Color: 07, NightColor: 05] [Ustawienie początkowe: Day Color: 07, NightColor: 05] POLSKI * 1 Zależy od ustawienia opcji Dimmer. * 2 Zależy od poziomu wzmocnienia wzmacniacza. * 3 Wyświetla się, jeśli podłączono odbiornik DAB. * 4 Nie można wybrać tej opcji, jeśli źródłem jest CD-CH lub EXT-IN. 37

38 POLSKI Wybór trybu Êciemniacza Można ściemniać ekran w ciągu nocy oraz zgodnie z ustawionym czasem. 4 Przejdź do ekranu Time set. 1 Wejdź do menu PSM (patrz strona 5). 2 Wybierz opcję Dimmer. 5 Dostosuj czas ściemniacza. 1 Ustaw godzinę początkową ściemniacza. 3 Wybierz ustawienie. Auto: Off: On: Time Set: Ekran jest ściemniany po włączeniu świateł. \ Przejdź do czynności 6. Anulowanie. \ Przejdź do czynności 6. Ekran jest zawsze ściemniany. \ Przejdź do czynności 6. Ustawianie czasu ściemniacza. \ Przejdź do czynności 4. 2 Ustaw godzinę końcową ściemniacza. 6 Zakończ procedurę. 38

39 Zmiana koloru ekranu Można wybrać ulubiony kolor ekranu dla każdego źródła (lub wszystkich źródeł). 4 Wybierz kolor. POLSKI Ustalanie koloru ekranu 1 Wejdź do menu PSM (patrz strona 5). 2 Wybierz opcję Color Sel. 1 Every* 4 O Aqua O Sky O Sea O Leaves O Grass O Apple O Rose O Amber O Honey O Violet O Grape O Pale O User* 5 O (powrót do początku) * 4 Kolor zmienia się co 2 sekundy. * 5 Zostaną zastosowane kolory użytkownikas Day Color i NightColor (szczegóły, patrz strona 40). 2 5 Powtórz czynności 3 i 4, aby wybrać kolor dla każdego źródła (z wyjątkiem opcji AllSource w czynności 3). 3 Wybierz źródło. 6 Zakończ procedurę. Np.: JeÊli wybrano opcj AllSource AllSource* 1 O CD O SD O Changer (lub Ext In* 2 ) O FM O AM O DAB* 3 O (powrót do początku) * 1 Po wybraniu opcji AllSource można używać tego samego koloru dla wszystkich źródeł. * 2 Zależy od ustawienia Ext Input, patrz strona 37. * 3 Można wybrać tę opcję, jeśli podłączono odbiornik DAB. 39

40 POLSKI Tworzenie koloru w asnego User Można tworzyć własne kolory dla opcji Day Color i NightColor. 1 Wejdź do menu PSM (patrz strona 5). 5 Wyreguluj poziom (00 11) wybranego koloru podstawowego. 2 Wybierz opcję Color Set. 6 Powtarzaj czynności 4 i 5 o wyregulowania innych kolorów podstawowych. 7 Zakończ procedurę. 3 Wybierz opcję Day Color lub NightColor. Np.: JeÊli wybrano opcj Day Color 4 Wybierz kolor podstawowy Red, Green lub Blue. 40

41 Inne funkcje podstawowe Nadawanie tytu ów p ytom Można przypisywać tytuły płytom (w odtwarzaczu oraz zmieniaczu CD) oraz komponentom zewnętrznym (EXT-IN). Np.: JeÊli nadano tytu p ycie CD POLSKI Maksymalna èród a liczba znaków CD/CD-CH* Do 32 znaków (do 30 płyt) Komponenty Do 8 znaków zewnętrzne * Nie można nadać tytułu płycie CD Text lub MP3/WMA. 1 Wybierz źródła. Dla płyty CD w tym odtwarzaczu: Włóż płytę CD. Dla płyt CD w zmieniaczu: Wybierz opcję CD-CH, a następnie wybierz numer płyty. Dla komponentu zewnętrznego: Wybierz opcję EXT-IN (patrz strona 37). 2 Wejdź do menu TITLE (patrz strona 5). 3 Przypisz nazwę. 1 Wybierz zestaw znaków. 2 Wybierz znak. Dostępne znaki podano na stronie Przejdź do położenia następnego (lub poprzedniego) znaku. 4 Powtórz czynności 1 i 3 do zakończenia wprowadzania tytułu. 4 Zakończ procedurę. Wymazywanie ca ego tytu u W czynności 3 na po lewej stronie... 41

42 POLSKI Zmiana kàta panelu sterowania Od àczanie panelu sterowania Podczas odłączania i podłączania panelu sterowania należy uważać, aby nie uszkodzić styków z tyłu panelu i na jego uchwycie. Panel sterowania zmienia kąt nachylenia w następujący sposób: Od àczanie panelu sterowania Przed odłączeniem panelu sterowania, należy wyłączyć zasilanie. Podczas korzystania z pilota... Pod àczanie panelu sterowania Uwaga: Nie wolno wkładać palca pod panel sterowania. 42

43 Obs uga komponentów zewn trznych Odtwarzanie komponentów zewn trznych POLSKI Komponent zewnętrzny można podłączyć do gniazda zmieniacza CD na tylnym panelu za pomocą adaptera wejścia liniowego KS-U57 (nie w komplecie). Przed użyciem komponentu zewnętrznego, należy poprawnie wybrać wejście zewnętrzne (patrz strona 37). Informacje o podłączaniu znajdują się w Instrukcja montażu/podłączania przewodów (oddzielnej). ~ Ÿ Włącz komponent zewnętrzny i rozpocznij odtwarzanie.! Wyreguluj głośność. Dostosuj głośność do wymaganego poziomu. (Patrz strony 25 28). Jeśli opcja EXT-IN nie pojawia się, patrz strona

44 Obs uga odbiornika DAB POLSKI S uchanie odbiornika DAB ~ Ÿ R czne dostrajanie programu W czynności! po lewej... 1! Rozpocznij szukanie programu. 2 Wybierz częstotliwość programu. Zegar Wyszukiwanie zatrzymuje się po natrafieniu na program. Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij ponownie ten sam przycisk. Wybierz serwis (podstawowy lub dodatkowy), którego chcesz słuchać. 44

45 Co to jest system DAB? DAB zapewnia dźwięk o jakości CD bez zakłóceń sygnału i interferencji. Ponadto w tym standardzie można przekazywać tekst, obrazy i dane. Podczas transmisji DAB łączone są różne sygnały (zwane serwisami ), tworząc jeden program. Ponadto każdy serwis zwany serwisem podstawowym można podzielić na komponenty (zwane serwisami dodatkowymi ). Typowy program składa się z sześciu lub więcej (serwisów) przekazywanych w tym samym czasie. Po podłączeniu odbiornika DAB, funkcje tego odtwarzacza obejmują: Automatyczne śledzenie tego samego programu funkcja Alternative Reception (patrz DAB AF na stronie 37). Zalecane jest korzystanie z odbiornika DAB (Digital Audio Broadcasting) model KT-DB1000 z tym odtwarzaczem. Jeśli dysponujesz innym odbiornikiem DAB, konieczne jest zastosowanie transformatora, który można nabyć u przedstawicieli handlowych JVC samochodowego sprzętu grającego. Przeczytaj instrukcję obsługi odbiornika DAB. JeÊli dêwi ki otaczajàce sà ha aêliwe Niektóre stacje wysyłają sygnały Dynamic Range Control (DRC) wraz z normalnymi sygnałami programu. Funkcja DRC wzmacnia dźwięki na niskim poziomie, poprawiając słyszalność. 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 5). 2 Wybierz opcję DRC. 3 Wybierz jeden z poziomów sygnałów DRC (1, 2 lub 3). Wzmocnienie zwiększa się od 1 do 3. 4 Zamknij ekran. WyÊwietla si wskaênik DRC. Wskaźnik DRC będzie podświetlony ( ) tylko wtedy, gdy odbierane są sygnały DRC. Wyszukiwanie ulubionych stacji Można wyszukiwać dynamiczne i statyczne kody PTY. Czynności są dokładnie takie same, jak opisane na stronie 13 dla stacji FM RDS. Nie można oddzielnie programować kodów PTY dla odbiornika DAB i FM. Przeszukiwanie zostanie wykonane tylko dla odbiornika DAB. POLSKI 45

46 POLSKI Zapisywanie stacji DAB w pami ci Można zaprogramować 6 stacji DAB (podstawowych) dla każdego zakresu. Np.: Zapamiętywanie kanałów DAB (usługi podstawowej) pod numerem 1 w zakresie DAB1. 1 Naciskając 4/, można przejść do list innych zakresów DAB. Nie należy zmieniać zakresu DAB za pomocą 4/ podczas programowania usługi, ponieważ programowanie może się nie powieść. 8 Zapisz usługę. 2 3 Wybierz kanał (usługę podstawową). Po przytrzymaniu ikony 5/, pojawi się także lista zaprogramowanych usług (patrz czynność 7 poniżej). 4 Wejdź do menu MODE (patrz strona 5). 5 Wybierz opcję List. 1 2 Wybieranie zaprogramowanej us ugi DAB 3 Wykonaj czynności 4 do 7 (w lewej kolumnie), aby wejść do listy zaprogramowanych usług. 6 4 W razie potrzeby, zmień usługę. 7 Wybierz zaprogramowany numer. 5 46

47 Korzystanie z odbioru w tle Można korzystać z trzech rodzajów odbioru w tle. Odbiór w tle wiadomości drogowych odbiór TA (patrz niżej). Odbiór w tle komunikatów (patrz prawa kolumna). Odbiór w tle PTY (patrz strona 48). W àczanie odbioru w tle komunikatów 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 5). 2 Wybierz opcję Announce. POLSKI Odbiór w tle wiadomoêci drogowych (odbiór TA) Odbiór w tle wiadomości drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na wiadomości drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Poziom głośności zmienia się na poziom zaprogramowany dla TA (patrz strona 36). Czynności są dokładnie takie same, jak opisane na stronie 15 dla stacji FM RDS. Nie można korzystać z odbioru w tle wiadomości drogowych (odbioru TA) oddzielnie dla odbiornika DAB i FM. Odbiór w tle komunikatów Odbiór w tle komunikatów umozliwia czasowe przełaczanie radioodtwarzacza na ulubiony serwis (typ komunikatu). Wybór typu komunikatów, patrz strona Wybierz typ komunikatu. 4 Zamknij ekran. WyÊwietla si wskaênik ANN. Jeśli wskaźnik ANN jest wyświetlony, odbiór komunikatów jest aktywny. Jeśli wskaźnik ANN miga, odbiór komunikatów nie jest aktywny. Aby uaktywnić odbiór, należy nastroić odbiornik na stację nadającą odpowiedni sygnał. Wskaźnik ANN przestanie wtedy migać i pozostanie wyświetlony. Ciąg dalszy na następnej stronie... 47

48 POLSKI Wy àczanie odbioru w tle komunikatów Wybierz opcję Off w czynności 3 na stronie 47. Wskaźnik ANN zniknie. Odbiór w tle programów PTY Odbiór w tle programów PTY umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na ulubiony program PTY z dowolnego źródła, innego niż AM. Czynności są dokładnie takie same, jak opisane na stronie 15 dla stacji FM RDS. Odbiór w tle programów PTY dla odbiornika DAB działa tylko z wykorzystaniem dynamicznych kodów PTY. Można włączać i wyłączać odbiór w tle programów PTY, jeśli źródłem jest FM lub DAB. WyÊwietlanie informacji Dynamic Label Segment (DLS) Podczas odbioru kanału obsługującego DLS... Wskaênik jest wyêwietlany, jeêli odbierany jest sygna Dynamic Label Segment (DLS) radiotekst DAB. Âledzenie tego samego programu funkcja Alternative Reception Można słuchać tego samego programu niezależnie od miejsca pobytu, dzięki funkcji Alternative Reception. Podczas odbioru usługi DAB: Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór usługi DAB jest niemożliwy, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inny kanał lub stację FM RDS, nadającą ten sam program. Podczas odbioru stacji FM RDS: Podczas jazdy w terenie, gdzie stacja DAB nadaje ten sam program co stacja FM RDS, radioodtwarzacz automatycznie przełacza się na stację DAB. Funkcja Alternative Reception jest zawsze aktywna, jeśli została fabrycznie wbudowana. Wyłączanie funkcji Alternative Reception, patrz opis opcji DAB AF na stronie

49 Konserwacja Czyszczenie styków Częste odłączanie panelu powoduje zabrudzenie styków. Aby do tego nie dopuścić należy regularnie przecierać styki bawełnianą szmatką zwilżoną alkoholem, uważając, aby nie ich nie uszkodzić. Czyszczenie p yt Brudna płyta może nie dawać się prawidłowo odtworzyć. Jeżeli płyta się zabrudzi należy wytrzeć ją miękką szmatką, ruchami od środka do krawędzi. Nie wolno używać rozpuszczalników (na przykład, środków czyszczących do płyt gramofonowych, rozpuszczalnika w sprayu itp.). POLSKI Styk Skraplanie si wilgoci W następujących sytuacjach na soczewce odtwarzacza CD może skroplić się wilgoć: Po uruchomieniu ogrzewania w samochodzie. Jeśli powietrze w samochodzie jest bardzo wilgotne. W takim wypadku odtwarzacz CD może działać wadliwie. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, należy wyjąć płytę i pozostawić odtwarzacz włączony przez kilka godzin, aby wilgoć wyparowała. Obchodzenie si z p ytami/kartami SD Podczas wyciągania płyty Uchwyt Êrodkowy z pudełka, należy nacisnąć uchwyt na środku pudełka i wyjąć płytę, trzymając ją za krawędź. Płytę należy zawsze trzymać za krawędź. Nie wolno dotykać powierzchni płyty. Wkładając płytę do pudełka, należy delikatnie nacisnąć środkową część płyty (powierzchnia z nadrukiem powinna być skierowana ku górze). Po użyciu płyty należy zawsze umieścić ją w pudełku. Karty SD są precyzyjnymi elementami elektronicznymi. NIE WOLNO ich uderzać, zginać, upuszczać i moczyć. Nowe p yty W przypadku nowych płyt, na zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi mogą wystąpić nierówności. Radioodtwarzacz może nie przyjąć takiej płyty. Aby usunąć nierówności, można potrzeć krawędź ołówkiem, długopisem lub innym twardym przedmiotem. Znaki dost pne na ekranie Poza znakami alfabetu łacińskiego (A Z, a z), będą używane następujące znaki. Znaki te są również używane do wyświetlania różnych informacji na ekranie. Du e litery Ma e litery Cyfry i symbole Nie należy używać takich płyt: Wygi ta p yta Nalepka Resztki kleju P yta Etykieta samoprzylepna 49

50 Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu POLSKI Podstawowa obs uga W àczanie zasilania Zasilanie można również włączyć naciskając przycisk SOURCE na radioodtwarzaczu. Wy àczanie zasilania Jeśli zasilanie zostanie wyłączone podczas odtwarzania płyty, ponowne odtwarzanie będzie uruchomione od miejsca, w którym znajdowała się płyta w momencie wyłączenia. Wybór êróde Nie można wybrać CD lub SD jako źródła, jeśli nie jest załadowana a płyta CD lub karta SD. Nie można wybrać CD-CH lub DAB jako źródła, jeśli nie podłączono zmieniacza CD lub odbiornika DAB. Aby wybrać EXT-IN jako źródło, należy poprawnie skonfigurować Ext Input (partz strona 37). Obs uga FM RDS Funkcja Network-Tracking Reception wymaga dwóch typów sygnału RDS PI (Programme Identification) i AF (Alternate Frequency), aby poprawnie działać. Bez poprawnego odbioru tych sygnałów, funkcja Network-Tracking Reception nie będzie działać. Jeśli podłączono odbiornik DAB i aktywna jest funkcja Alternative Reception dla serwisów DAB (DAB AF), funkcja Network- Tracking Reception (AF-Regn l) jest uaktywniana automatycznie. Z drugiej strony nie można wyłączyć funkcji Network- Tracking Reception bez uprzedniego wyłączenia funkcji Alternative Reception. (Patrz strony 36 i 37). Podczas słuchania stacji AM odbiór w tle wiadomości TA oraz programów PTY będzie czasowo wyłączony. Więcej informacji o funkcji RDS znajduje się na stronie < 50 Obs uga tunera Zapami tywanie stacji Podczas przeszukiwania funkcją SSM... Wszystkie wcześnie zaprogramowane stacje zostaną skasowane i zapamiętane na nowo. Stacje programowane są on numeru 1 (najniższa częstotliwość) do numeru 6 (najwyższa częstotliwość). Po zakończeniu funkcji SSM stacja o numerze 1 zostanie automatycznie wybrana. Podczas ręcznego programowania stacji, poprzednio zaprogramowana stacja będzie skasowana w momencie zapamiętania innej stacji pod tym samym numerem. Obs uga p yt/kart SD Uwaga dotyczàca odtwarzania p yt typu DualDisc Strona nie będąca nośnikiem DVD płyty typu DualDisc nie jest zgodna ze standardem Compact Disc Digital Audio. Nie jest zalecane odtwarzanie stron nie będących nośnikiem DVD płyt typu DualDisc na odtwarzaczu JVC. Ogólne Ten radioodtwarzacz może obsługiwać płyty CD/CD Text, CD-R (nagrywalne)/cd-rw (wielokrotnego zapisu), w formacie audio CD (CD-DA), MP3 i WMA, a także pliki MP3/ WMA nagrane na karcie SD. Po załadowaniu a płyta CD lub karty SD, wybór opcji CD lub SD jako źródła, automatycznie uruchamia odtwarzanie. Jeśli zostanie wybrana ścieżka lub folder o numerze większym niż 99, ikona przed numerem (, ) zniknie (aby umożliwić wyświetlenie 3-cyfrowej liczby).

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LHX552/KD-LHX551 POLSKI âesky MAGYAR MENU DISP Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení

Részletesebben

T/P DISP BACK BAND PICT

T/P DISP BACK BAND PICT T/P DISP BACK BAND POLSKI CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SHX751 âesky MAGYAR SOURCE KD-SHX751 PICT MENU Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują

Részletesebben

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G821 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY]

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G541 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY]

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G431 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G421 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY]

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-PDR61 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G312/KD-G311 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 7. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY]

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G731 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G521 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SH1000 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-R501/KD-R402/KD-R401

KD-R501/KD-R402/KD-R401 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-R501/KD-R402/KD-R401 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-G612/KD-G611/KD-G511

KD-G612/KD-G611/KD-G511 CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G612/KD-G611/KD-G511 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-G343/KD-G342/KD-G341

KD-G343/KD-G342/KD-G341 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G343/KD-G342/KD-G341 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available.

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. VR-5580 Instraction Manual For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. 1. POWER OFF 1. Long press the power on button to start it up,power on page

Részletesebben

KD-G333/KD-G332/KD-G331

KD-G333/KD-G332/KD-G331 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G333/KD-G332/KD-G331 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI

Részletesebben

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2939-00/00

Részletesebben

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2595-00/00 (E2W) Treść

Részletesebben

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK 4-209-890-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-264-740-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-271-483-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití

Részletesebben

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi System FW-P750

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi System FW-P750 pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi ystem FW-P750 pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 2 MAGYARORZÁG Minõségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984.

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-271-344-42(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie PL CZ HU SK Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej

Részletesebben

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Funkcje... 2 Wprowadzenie... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 2 Podłączenie do system dystrybucji telewizji (telewizja kablowa, itp.) poprzez tuner... 4 Zawartość pakietu... 4

Részletesebben

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX EUX2243AOX...... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 SZUFLADOWA LV VERTIKĀLI NOVIETOJAMA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 40 SALDĒTAVA SK SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Részletesebben

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu DENVER CR-612 Návod pro obsluhu 1. ON/OFF/AUTO (zapnout / vypnout / automatické nastavení) 2. LCD displej 3. Přihrádka pro baterie 4. SNOOZE/SLEEP OFF (odložení buzení / deaktivace režimu sleep 5. ALARM

Részletesebben

PL/CZ/HU/SK (1)

PL/CZ/HU/SK (1) 4-170-099-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX33E/

Részletesebben

ë Połączenie oczekujące š Połączenie anonimowe włączone

ë Połączenie oczekujące š Połączenie anonimowe włączone Telefon Gigaset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Digital Video Camera Recorder Digitális videókamera Kezelési útmutató Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük szíveskedjen elolvasni a kezelési útmutatót a szakszerű használat érdekében. Cyfrowa

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-290-841-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-450-149-41(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie PL CZ HU SK Przydać się mogą również informacje na stronie: Další

Részletesebben

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci.

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci. POLISH Kamera cyfrowa VP-M102/M105/M110 Digitális videokamera VP-M102/M105/M110 AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co. Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie informacji i ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia, znajdujących się na

Részletesebben

PMR Twintalker 2-Way Radio Set

PMR Twintalker 2-Way Radio Set PMR Twintalker 2-Way Radio Set GB PMR Twintalker 2-Way Radio Set User manual and service information PL Zestaw do komunikacji radiowej Instrukcja obsługi oraz informacje o serwisie HU PMR rádiós adóvevő

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane

Részletesebben

OPIS OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 1. Antena 2. Przycisk PTT (Push-To-Talk) 3. Wyświetlacz LCD 4. Przycisk ON/OFF / MENU 5. Przycisk ZADZWOŃ 6. Przycisk ZWIĘKSZ AKUMULATORÓW 7. Przycisk ZMNIEJSZ 8.

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-419-002-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane

Részletesebben

BeSMART. Termosztát / Programator HU GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ESC MODE SET PROG RESET

BeSMART. Termosztát / Programator HU GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ESC MODE SET PROG RESET cod. BeSMART_QS rev. 0 11/16 BeSMART SET PROG RESET ESC MODE Termosztát / Programator GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ALAPINFORMÁCIÓK INFORMACJE PODSTAWOWE 5 6 4

Részletesebben

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Részletesebben

ë Połączenie oczekujące

ë Połączenie oczekujące Telefon Gigaset 5015 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania ostatniego numeru 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift

Részletesebben

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19 CYFROWA KAMERA WIDEO GR-D650E GR-D640E Wyposażenie: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie

Részletesebben

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych City1 Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych programowanie za pomocą 3 przycisków i wyświetlacza zasilanie 120V lub 230V do 2 silników 1 fazowych test działania

Részletesebben

Instrukcja obsługi. System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511. Polski Română Magyar. Instrukcja montażu jest dostarczana oddzielnie.

Instrukcja obsługi. System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511. Polski Română Magyar. Instrukcja montażu jest dostarczana oddzielnie. Instrukcja obsługi System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511 Polski omână Magyar Dziękujemy za zakup produktu firmy Panasonic. Prosimy przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu i zachować ją do

Részletesebben

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Rádió / CD Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 3 5 1 2 4 6 7 10 9 8 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb a lehajtható és levehetõ

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi

használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa ECN21109W 2 electrolux Tartalomjegyzék Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

Részletesebben

1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6

1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY 1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6. NASTAVIT ČAS 7. NASTAVIT AUTOMATICKÉ

Részletesebben

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE SPORT CLIP MP4 PLAYER MP4 PŘEHRÁVAČ SPORT CLIP MP4 PREHRÁVAČ SPORT CLIP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPORT CLIP MP4 LEJÁTSZÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUF 27391 W5 Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta

Részletesebben

Minden jog fenntartva

Minden jog fenntartva Minden jog fenntartva Az alábbi leírásban szereplô terméket nemzetközi szerzôi jog védi. Ennek megfelelôen tilos az eszköz vagy a szoftver bármilyen célból történô másolása. Tilos az alábbi kiadvány egészének

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL GENUS PREMIUM EVO FS 18/25/35 ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM SOLARNYM KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 HU Magyar, 13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane techniczne,

Részletesebben

Polski Česky Magyar Română. Doro PhoneEasy. 332gsm

Polski Česky Magyar Română. Doro PhoneEasy. 332gsm Polski Česky Magyar Română Doro PhoneEasy 332gsm 23 Polski 1. Blokada klawiszy 2. Klawisz boczny (głośność) 3. Klawisz latarki 4. Wyświetlacz 5. Lewy klawisz programowalny 6. Klawisz wywołania 7. Klawisze

Részletesebben

www.fisher-price.com

www.fisher-price.com www.fisher-price.com Informacje dla konsumentów Vásárlóknak szóló tájékoztatás GREAT BRITAIN Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303; www.service.mattel.com/uk.

Részletesebben

ConCorde MIRROR Használati útmutató

ConCorde MIRROR Használati útmutató ConCorde MIRROR Használati útmutató 1 Köszönjük, hogy a ConCorde Mirror MP4 lejátszót választotta. A készülék első használata előtt, kérjük olvassa el ezt a használati útmutatót. Figyelem! A készülék bármely

Részletesebben

VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Kamera cyfrowa. Digitális kamkorder AF CCD LCD

VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Kamera cyfrowa. Digitális kamkorder AF CCD LCD Kamera cyfrowa VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Digitális kamkorder VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF

Részletesebben

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850 PL H Instrukcja obsługi Használati útasítás 800/850 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Chladnička - mraznička ENB 43691 S Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük,

Részletesebben

Undercupboard Radio SKRP 1000 A1

Undercupboard Radio SKRP 1000 A1 4 Undercupboard Radio SKRP 1000 A1 Undercupboard Radio Operating manual Radio podwieszane Instrukcja obsługi Rádió Használati utasítás Podelementni radio Navodila za uporabo Rádio na vestavění Návod k

Részletesebben

www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv

www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv HD Box fuzet 8 1oldal.qxp 2008.05.15. 10:16 Page 1 Hello HD Box Üzembe helyezési útmutató www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv HD Box fuzet 8 1oldal.qxp 2008.05.15. 10:16 Page 2 Rozpakowywanie

Részletesebben

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI PL HU Polski, 1 Magyar, 9 R 24 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny Uruchomienie

Részletesebben

Pokyny pro používání NAPÁJENÍ SEZNÁMENÍ S ČÁSTMI A FUNKCEMI PŘÍJEM NASTAVENÍ HODIN POPIS ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI LCD

Pokyny pro používání NAPÁJENÍ SEZNÁMENÍ S ČÁSTMI A FUNKCEMI PŘÍJEM NASTAVENÍ HODIN POPIS ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI LCD _ L Pokyny pro používání DIGITÁLNÍ 9PÁSMOVÉ MINIRÁDIO VKV/SV/KV1-7 S BUDÍKEM NAPÁJENÍ Vložení baterií I. K napájení tohoto rádia slouží dvě baterie UM1 1,5 V; vložte nové baterie do přihrádky podle příslušné

Részletesebben

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Rádió / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 7 8 17 16 15 14 13 12 11 10 9 18 19 3 KEZELÕSZERVEK 1 A készülék be- és

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. Do wszystkich części egzaminu dołączone są instrukcje. Przeczytaj

Részletesebben

Piekarnik do zabudowy

Piekarnik do zabudowy Piekarnik do zabudowy Instrukcja instalacji i obsługi NV75K554RS / NV75K554RB / NV75K554BS / NV75K554BB NV75K554RB_EO_DG68-00742A-02_PL.indd 207-06-02 2:4: Spis treści Korzystanie z instrukcji Inteligentne

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás For PC Connection Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne

Részletesebben

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása 1. Legfontosabb tulajdonságok 1,5 colos TFT képernyő MP3, WMA, FLAC, APE audio formátumok támogatása MPEG-4 (AVI) video formátum támogatása Beépített FM rádió A zeneszámok szövegének egyidejű kijelzése

Részletesebben

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç IDL 40 Zmywarka Instalownaia i uzytcowania Ìèÿëíà ìàøèíà Èíñòðóêöèè çà èíñòàëèðàíå è óïîòðåáà Mosogatógép Beszerelés és használat ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ ÍÀß ÌÀØÈÍÀ Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç

Részletesebben

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD Cyfrowa kamera wideo VP-D6550/ D6550i Digitális videokamera VP-D6550/ D6550i AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF CCD LCD Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI

Részletesebben

instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie

instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie Pralka Mosógép Pračka Práčka EWB 95205 W EWB 105205 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej

Részletesebben

TEMPERATURE STATION. Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila

TEMPERATURE STATION. Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila TEMPERATURE STATION TEMPERATURE STATION Operation and Safety Notes STACJA METEO Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa BEL- ÉS KÜLTÉRI HŐMÉRŐ Kezelési és biztonsági utalások TEMPERATURNA POSTAJA

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 BF7. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 BF7. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 GB English,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ hűtőszekrény - fagyasztószekrény / chłodziarka - zamrażarka / chladnička - mraznička KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ ERN 29850 HU PL CS 2223 335-71 FIGYELMEZTETÉSEK Nagyon fontos,

Részletesebben

PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41

PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41 ESI4500LOX HU MOSOGATÓGÉP PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4

Részletesebben

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42 ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

Részletesebben

Kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa mw73b Kuchenka mikrofalowa Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Zarejestruj swoje urządzenie na stronie www.samsung.com/register

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

MC60BT USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MC60BT USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS HI-FI MUSIC CENTER FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KAROKE Wieża Hi-Fi FM/Bluetooth/MP3/USB/Karaoke HI-FI PŘEHRÁVAČ/FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE

Részletesebben

Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220

Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220 Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. fejezet Biztonsági szabályok A multiméter tervezése és gyártása megfelel az elektronikus mérőműszerekről és kézi digitális

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK350 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657484

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK350 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657484 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFTA+ 2164 ZMYWARKA

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFTA+ 2164 ZMYWARKA Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL CS HU Polski, 1 Èesky, 13 Magyar, 25 RU Ðóññêèé, 37 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrze enia dotycz¹ce

Részletesebben

Welcome to Philips! Register on WWW.PHILIPS.COM/WELCOME and you will receive tips and

Welcome to Philips! Register on WWW.PHILIPS.COM/WELCOME and you will receive tips and Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8847 HD8848 English READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMETE INSTRUCTIONS DOWNLOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL GENUS PREMIUM EVO FS 18/25/35 ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM SOLARNYM KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR

Részletesebben

Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv

Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv AKZM 6550 Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou ERN29801 2 electrolux TARTALOMJEGYZÉK Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat

Részletesebben

Bluetooth USB Adapter

Bluetooth USB Adapter Bluetooth USB Adapter Belkin Corporation 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220-5221, USA +1 310 898 1100 +1 310 898 1111 fax Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden NN10 6GL, United

Részletesebben

KDC-BT50U KDC-5047U KMR-440U

KDC-BT50U KDC-5047U KMR-440U CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KDC-5047U KMR-440U KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. 10Stepup_IM304_Ref_Hu_02_E

Részletesebben

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T Instrukcja obsługi TechniSat CE-T PL HU EN Dekoder TechniSat do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej Suma wszystkich zalet www.technisat.pl Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1 Złącza

Részletesebben

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. A KÉSZÜLÉK BE ÉS KIKAPCSOLÁSA Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. MEGJEGYZÉS: KÉNYELMI SZEMPONTOKBÓL

Részletesebben

With PC link (WS1040KR) Professional weather station

With PC link (WS1040KR) Professional weather station PL CZ SK HU With PC link (WS1040KR) Professional weather station Profesjonalna stacja meteorologiczna Z połączeniem z komputerem Profesionální meteorologická stanice S připojením k počítači Profesionálna

Részletesebben

Forehead & Ear Thermometer

Forehead & Ear Thermometer PERSONAL CARE Forehead & Ear Thermometer Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQC1465N http://hu.yourpdfguides.com/dref/2732704

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQC1465N http://hu.yourpdfguides.com/dref/2732704 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás _EN.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 7 時 45 分 Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás For PC Connection Before use, please read these instructions completely. Przed

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie

használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Chladnička - mraznička Chladnička s mrazničkou ENN28600 2 electrolux

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos. CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos. CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz SELF TIMER F.ADV SLOW X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/ D305(i)/D307(i) Digitális videokamera VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/ D305(i)/D307(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci

Részletesebben