KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR"

Átírás

1 CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G312/KD-G311 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 7. Zrušení ukázkové sekvence displeje najdete na str. 7. A kijelző bemutatóprogramjának törléséhez lásd a 7. oldalt. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. Instalace a připojení jsou popsány v samostatné příručce. A beszerelést és a csatlakoztatásokat lásd a külön kézikönyvben. INSTRUCTIONS GET B [EY]

2 2POLSKI Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WA NE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: W przypadku otwarcia obudowy i uszkodzenia lub usunięcia zabezpieczenia może dojść do emisji niewidocznego promieniowania laserowego. Unikać bezpośredniego kontaktu z wiązką lasera. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Ostrze enie: Obsługa radioodtwarzacza podczas prowadzenia samochodu wymaga zachowania szczególnej ostrożności, aby uniknąć wypadku. Zerowanie pami ci urzàdzenia Spowoduje to wyzerowanie pamięci mikroprocesora. Wszelkie zaprogramowane ustawienia zostaną skasowane. Jeśli w odtwarzaczu znajduje się płyta, zostanie ona wysunięta. Należy uważać, aby nie wypadła. Wymuszenie wysuni cia p yty Jeśli radioodtwarzacz nie rozpozna płyty lub nie może jej wysunąć, należy postępować w poniższy sposób. Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć urządzenia. Należy uważać, aby płyta nie wypadła po wysunięciu. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie jest dostarczane z kartą kodową. Zawiera ona taki sam numer, jak numer umieszczony na obudowie radioodtwarzacza. Kartę należy umieścić w bezpiecznym miejscu, ponieważ w przypadku kradzieży radioodtwarzacza może ona ułatwić jego odzyskanie.

3 Spis treêci Zerowanie pamięci urządzenia... 2 Wymuszenie wysunięcia płyty... 2 Korzystanie z instrukcji... 4 Używanie przycisku MODE... 4 Panel sterowania KD-G312/KD-G Objaśnienie elementów... 5 Regulowanie dêwi ku Wybór zaprogramowanych trybów dêwi ku (C-EQ: charakterystyka niestandardowa) Regulacja dźwięku Ustawienia ogólne PSM Procedura podstawowa POLSKI Jak zaczàç... 6 Podstawowa obs uga... 6 Anulowanie trybu demonstracyjnego... 7 Ustawianie zegara... 7 Obs uga radia... 8 S uchanie radia... 8 Zapamiętywanie stacji... 9 Słuchanie zaprogramowanych stacji Obs uga FM RDS Wyszukiwanie ulubionych programów FM RDS Zapamiętywanie ulubionych programów Korzystanie z odbioru w tle Automartyczne śledzenie programu funkcja Network-Tracking Reception Od àczanie panelu sterowania U ywanie pilota RM-RK Główne elementy i funkcje Konserwacja Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu Znajdowanie i usuwanie problemów Specyfikacje Obs uga odtwarzacza CD Odtwarzanie p yty Zmiana wyświetlanych informacji Wybór trybów odtwarzania *Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa... Nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności, ponieważ do uszu kierowcy nie będą docierały dźwięki z zewnątrz. Przed wykonaniem jakiejkolwiek skomplikowanej czynności należy zatrzymać samochód. *Temperatura w samochodzie... Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. 3

4 4POLSKI Korzystanie z instrukcji Aby uprościć zrozumienie objaśnień, w instrukcji zastosowano następujące konwencje: Niektóre informacje i wskazówki znajdują się w rozdziale Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu (patrz strona 25). Ilustracje panelu sterowania w tej instrukcji przedstawiają panel modelu KD-G311. Operacje wykonywane przyciskami objaśnione są za pomocą następujących ilustracji: Naciśnij krótko. Naciśnij kilkukrotnie. Naciśnij jeden lub drugi. Naciśnij i przytrzymaj do momentu wykonania funkcji. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie oba przyciski. U ywanie przycisku MODE Po naciśnięciu przycisku MODE, radioodtwarzacz wchodzi w tryb funkcji, w którym przyciski numeryczne oraz przyciski /4 działają jak różne przyciski funkcyjne. Np.: Przycisk numeryczny 2 działa jak przycisk MO (mono). Wskaênik odliczania czasu Aby przywrócić normalne funkcjonowanie przycisków po naciśnięciu przycisku MODE, należy odczekać 5 sekund no momentu wyjścia z trybu funkcji. Ponowne naciśnięcie przycisku MODE również powoduje wyjście z trybu funkcji.

5 Panel sterowania KD-G312/KD-G311 WyÊwietlacz ObjaÊnienie elementów POLSKI 1 Przyciski +/ 2 Przycisk DISP (wyświetlacz) 3 Szczelina na płytę 4 Wyświetlacz 5 Przycisk MODE 6 Przycisk 0 (wysunięcia) 7 Przyciski /4 8 Przycisk (włączania/wyłączania/ wyciszania) 9 Przycisk SEL (wybór) p Czujnik pilota zdalnego sterowania Można sterować radioodtwarzaczem za pomocą oddzielnie sprzedawanego pilota. NIE WOLNO wystawiać czujnika pilota zdalnego sterowania na silne światło słoneczne lub sztuczne. q Przycisk EQ (charakterystyka dźwięku) w Przycisk MO (mono) e Przycisk SSM (Sekwencyjne zapamiętywanie silnych stacji) r Przycisk CD t Przycisk FM/AM y Przycisk RPT (powtarzanie) u Przycisk RND (odtwarzanie losowe) i Przycisk T/P (informacje drogowe/typ programu) o Przycisk (odłączenie panelu sterowania) ; Przyciski numeryczne WyÊwietlacz a Wskaźniki tryby tunera MO (mono), ST (stereo) s Wskaźnik WMA d Wskaźniki RDS TP, PTY, AF, REG f Wskaźnik MP3 g Wskaźnik CD h Tryb odtwarzania / wskaźniki elementów RND (odtwarzanie losowe), (płyta), (folder), RPT (powtarzanie) j Wskaźnik LOUD (głośność) k Wskaźnik EQ (charakterystyka dźwięku) l Tryb dźwięku (C-EQ: charakterystyka niestandardowa) wskaźniki ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ, USER działa także jako wskaźnik odliczania czasu. / Wskaźniki informacji o płycie TAG (ID3 Tag), (folder), (ścieżka/plik) z Wyświetlacz główny x Źródło / wskaźnik poziomu głośności c Wskaźnik Tr (ścieżka) 5

6 Jak zaczàç 6POLSKI ~ Ÿ! Nie można wybrać CD jako źródła, jeśli nie ma płyty w szczelinie. Zostanie wyêwietlony poziom g oênoêci. Podstawowa obs uga Wskaênik poziomu g oênoêci Dostosuj głośność do wymaganego poziomu. (Patrz strony 18 i 19). Chwilowe wyciszenie (ATT) Wy àczanie zasilania Aby przywrócić poprzedni poziom dźwięku, naciśnij ten przycisk ponownie. Ostrze enie dotyczàce g oênoêci: Dźwięk z płyt charakteryzuje się bardzo niskim poziomem szumu. Należy obniżyć poziom głośności przed odtwarzaniem płyty, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego przyrostu mocy fali dźwiękowej.

7 Anulowanie trybu demonstracyjnego Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, uaktywni się tryb demonstracyjny. [Ustawienie początkowe: DEMO ON] patrz strona Ustawianie zegara 2 Ustaw godzinę, minutę i standard czasu. 1 Wybierz CLOCK H (godzina), i ustaw godzinę. 2 Wybierz CLOCK M (minuta), i ustaw minutę. 3 Wybierz 24H/12H, a następnie 24H (godziny) lub 12H (godziny). POLSKI 3 3 Zakończ procedurę. 4 Zakończ procedurę. Sprawdzanie aktualnego czasu przy wy àczonym zasilaniu Uaktywnianie trybu demonstracyjnego W etapie 3 powyżej... 7

8 Obs uga radia 8POLSKI ~ Wskaênik uaktywnia si, jeêli odbierany jest sygna stereo FM o wystarczajàcym poziomie. WyÊwietla si wybrany zakres. Ÿ Rozpocznij wyszukiwanie stacji. Wyszukiwanie zatrzymuje się po natrafieniu na stację. Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij ponownie ten sam przycisk. S uchanie radia R czne dostrajanie stacji W czynności Ÿ po lewej Wybierz częstotliwość stacji.

9 JeÊli wyst pujà trudnoêci z odbiorem sygna u FM stereo 1 Zapami tywanie stacji Można zaprogramować do sześciu stacji w każdym zakresie. POLSKI 2 Wskaênik uaktywnia si, jeêli w àczony jest tryb mono. Automatyczne programowanie stacji FM SSM (Sekwencyjne Zapami tywanie Silnych Stacji) 1 Wybierz zakres FM (FM1 FM3), w którym będzie wykonane programowanie. Jakość odbioru poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. Aby przywrócić efekt stereo, należy powtórzyć tę samą procedurę, co spowoduje zniknięcie wskaźnika MO. 2 3 Wskaźnik SSM będzie migać, a następnie zniknie, po zakończeniu automatycznego programowania. Lokalne stacje FM o najsilniejszym sygnale zostaną automatycznie zaprogramowane w wybranym zakresie. 9

10 POLSKI R czne programowanie Np.: Zapamiętywanie stacji o częstotliwości 92,5 MHz pod numerem 4 w zakresie FM1. 1 S uchanie zaprogramowanych stacji Wybierz zaprogramowaną stację (1 6). 3 Sprawdzanie aktualnej godziny podczas s uchania stacji FM (nie RDS) lub AM Informacje na temat stacji FM RDS, patrz strona 13. Zaprogramowany numer miga przez chwil. 10

11 Obs uga FM RDS Wyszukiwanie ulubionych programów FM RDS POLSKI Można nastroić stację nadającą ulubiony program przez wyszukiwanie kodu PTY. Programowanie ulubionych programów, patrz strona 12. ~! Rozpocznij wyszukiwanie ulubionego programu. WyÊwietla si ostatnio wybrany kod PTY. Ÿ Wybierz jeden z ulubionych typów programu. lub Wybierz jeden z 29 kodów PTY. Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona. Kody PTY NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (muzyka), ROCK M (muzyka), EASY M (muzyka), LIGHT M (muzyka), CLASSICS, OTHER M (muzyka), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (muzyka), OLDIES, FOLK M (muzyka), DOCUMENT Np.: JeÊli wybrano ROCK M 11

12 POLSKI Co umo liwia RDS RDS (Radio Data System) umożliwia stacjom FM wysyłanie dodatkowych sygnałów wraz z podstawowym sygnałem programu. Odbierając dane RDS, radioodtwarzacz może wykonać następujące funkcje: Wyszukiwanie typu programu (PTY) (patrz strona 11) Tymczasowe przełączanie na informacje drogowe Odbiór informacji drogowych w tle (patrz prawa kolumna) Tymczasowe przełączanie na ulubiony program Odbiór programów PTY w tle (patrz strony 13 i 21) Automatyczne śledzenie danego programu Network Tracking Reception (patrz strona 13) Wyszukiwanie programów (patrz strona 21) Zapami tywanie ulubionych programów Można zaprogramować sześć ulubionych typów programów. Zaprogramowane typy programów wywołuje się naciskając przyciski z numerami (1 6): 3 Powtarzaj kroki 1 i 2, aby zapamiętać inne kody PTY pod innymi numerami. 4 Zakończ procedurę. Korzystanie z odbioru w tle Odbiór w tle informacji drogowych Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Poziom głośności zmienia się na poziom zaprogramowany dla TA (patrz strona 21). Uaktywnianie odbioru w tle informacji drogowych Wskaźnik TP wyświetla się lub miga. 1 Wybierz kod PTY (patrz strona 11). 2 Wybierz numer (1 6), pod którym chcesz zapamiętać kod. Jeśli wskaźnik TP jest wyświetlony, odbiór informacji drogowych jest aktywny. Jeśli wskaźnik TP miga, odbiór informacji drogowych nie jest aktywny. (Zdarza się to wtedy, jeśli ustawiona jest stacja FM bez sygnału RDS wymaganego dla funkcji TA). Aby uaktywnić odbiór informacji drogowych, należy przełączyć na stację, która wysyła odpowiednie sygnały. Wskaźnik TP przestanie wtedy migać i pozostanie wyświetlony. Wyłączanie odbioru w tle informacji drogowych Wskaźnik TP zniknie. 12 Np.: JeÊli wybrano ROCK M

13 Odbiór w tle programów PTY Odbiór w tle programów PTY umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na ulubiony program PTY z dowolnego źródła, innego niż AM. Aktywacja i wybór kodu PTY ulubionego programu do odbioru w tle, patrz strona 21. Wskaźnik PTY wyświetla się lub miga. Jeśli wskaźnik PTY jest wyświetlony, odbiór programu PTY jest aktywny. Jeśli wskaźnik PTY miga, odbiór programu PTY nie jest aktywny. Aby uaktywnić odbiór programu PTY, należy przełączyć na stację, która wysyła odpowiednie sygnały. Wskaźnik PTY przestanie wtedy migać i pozostanie wyświetlony. Aby wyłączyć odbiór w tle programów PTY, należy wybrać opcję OFF jako kod PTY (patrz strona 21). Wskaźnik PTY zniknie. Automartyczne Êledzenie programu funkcja Network- Tracking Reception Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM RDS w tej samej sieci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem (patrz ilustracja poniżej). Funkcja Network-Tracking Reception jest zawsze aktywna, jeśli została fabrycznie wbudowana. Zmiana ustawień funkcji Network-Tracking Reception, patrz strona 21. Program A nadawany na ró nych cz stotliwoêciach w ró nych obszarach (01 05) POLSKI Sprawdzanie aktualnej godziny podczas s uchania stacji FM RDS 13

14 Obs uga odtwarzacza CD POLSKI Odtwarzanie p yty Wszystkie ścieżki będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia płyty. Informacje o p ytach MP3 i WMA Płyty MP3 i WMA (Windows Media Audio) zawierają ścieżki (słowa plik i ścieżka będą używane zamiennie) zebrane w folderach. Po załadowaniu płyty MP3 lub WMA: Po załadowaniu płyty CD audio lub tekstowej: Ca kowity czas odtwarzania p yty Ca kowita liczba Êcie ek na p ycie Opis płyty CD: Tytuł płyty/ wykonawca = Tytuł ścieżki pojawia się automatycznie (patrz strona 16). Ca kowita liczba folderów Ca kowita liczba plików Informacje o płycie pojawią się automatycznie (patrz strona 16). Czas odtwarzania Numer bie àcego Êcie ki Numer wybranego folderu Zatrzymanie odtwarzania i wysuni cie p yty 14 Czas odtwarzania Numer bie àcego Êcie ki * Wyświetla się wskaźnik MP3 lub WMA, w zależności od formatu pierwszego wykrytego pliku.

15 Przewijanie Êcie ki w przód i w ty Przewijanie w przód. Odnajdowanie konkretnego Êcie ki (dla CD) lub folderu (dla p yt MP3 lub WMA) Wybór numeru od 01 do 06: POLSKI Przewijanie w ty. PrzejÊcie do nast pnego lub poprzedniego Êcie ki Wybór numeru od 07 do 12: Do nast pnych Êcie ek. Do poczàtku bie àcego Êcie ki, nast pnie do poprzednich. Aby używać przeszukiwania folderów na płytach MP3/WMA, wymagane jest oznaczenie folderów dwiema cyframi na początku ich nazw 01, 02, 03 itd. PrzejÊcie do nast pnego lub poprzedniego folderu (tylko dla p yt MP3 lub WMA) 1 Wybór konkretnej ścieżki w folderze (dla dysków MP3 lub WMA) po wybraniu folderu: 2 Do nast pnych folderów. Zapobieganie wysuni ciu p yty Można zablokować płytę w szczelinie odtwarzacza. Do poprzednich folderów. Aby anulować zabezpieczenie, należy powtórzyć tę samą procedurę. 15

16 POLSKI Zmiana wyêwietlanych informacji Podczas odtwarzania p yty CD z tekstem * 1 Jeśli płyta jest płytą CD audio, pojawia się napis NO NAME. Podczas odtwarzania dysku MP3 lub WMA Jeśli opcja TAG DISP ma wartość TAG ON (patrz strona 21) * 2 Jeśli plik MP3/WMA nie posiada znaczników ID3, wyświetla się nazwa folderu i pliku. W takim przypadku wskaźnik TAG nie wyświetli się. Jeśli opcja TAG DISP ma wartość TAG OFF 16

17 Wybór trybów odtwarzania Można używać tylko jednego z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. 1 POLSKI 2 Wybierz wymagany tryb odtwarzania. Powtarzanie Np.: JeÊli wybrano opcj TRK RPT podczas odtwarzania dysku MP3 Odtwarzanie losowe Np.: JeÊli wybrano opcj DISC RND podczas odtwarzania dysku MP3 Tryb Powtarzanie TRK RPT: Bieżąca ścieżka. Wskaźnik RPT wyświetlony. FLDR RPT*: Wszystkie ścieżki w bieżącym folderze. Wskaźnik i RPT wyświetlony. RPT OFF: Anulowanie. Tryb Odtwarza losowo FLDR RND*: Wszystkie ścieżki w bieżącym folderze, następnie ścieżki w następnym folderze itd. Wskaźnik RND i wyświetlony. DISC RND: Wszystkie ścieżki na bieżącej płycie. Wskaźnik RND i wyświetlony. RND OFF: Anulowanie. * Tylko podczas odtwarzania dysku MP3 lub WMA. 17

18 Regulowanie dêwi ku POLSKI Wybór zaprogramowanych trybów dêwi ku (C-EQ: charakterystyka niestandardowa) Można wybrać zaprogramowany tryb dźwięku, odpowiedni dla rodzaju muzyki. ~ Ÿ Np.: JeÊli wybrano ROCK Wzory wskaźników dla każdego trybu: Wskaênik Muzyka: WartoÊci ustawione BAS* 1 TRE* 2 LOUD* 3 USER (Dźwięk OFF płaski) ROCK Muzyka ON rokowa lub disco CLASSIC Muzyka OFF klasyczna POPS Muzyka pop OFF HIP HOP Muzyka ON typu funk lub rap JAZZ Jazz OFF * 1 BAS: Bas * 2 TRE: Sopran * 3 LOUD: Głośność 18

19 Regulacja dêwi ku Można dostosować charakterystykę dźwięku do swoich preferencji. 1 2 Np.: JeÊli wybrano TRE Wzór wskaêników zmienia si podczas regulacji dêwi ku. Wskaênik Do wykonania: Zakres BAS* 1 Regulacja basu. 06 (min.) (bas) do +06 (maks.) TRE* 1 Regulacja sopranu. 06 (min.) (sopran) do +06 (maks.) FAD* 2 Regulacja balansu R06 (tylko (balans między przednimi tył) przód-tył) i tylnymi głośnikami. do F06 (tylko przód) BAL Regulacja balansu L06 (tylko (balans) między prawymi i lewy) lewymi głośnikami. do R06 (tylko prawy) LOUD* 1 Uruchomienie LOUD ON (głośność) wysokich i niskich J częstotliwości w LOUD OFF celu uzyskania dobrze zbalansowanego dźwięku przy niskim poziomie głośności. VOL* 3 Regulacja głośności. 00 (min.) do (głośność) 30 lub 50 (maks.)* 4 POLSKI * 1 Po wyregulowaniu basu, sopranu lub głośności, ustawienia zapamiętywane są dla aktualnie wybranego trybu dźwięku (C-EQ), w tym USER. * 2 Jeśli używany jest system dwugłośnikowy, należy ustawić poziom balansu przód-tył na 00. * 3 Przyciski +/ działają normalnie jako regulacja głośności. Dlatego nie trzeba wybierać opcji VOL, aby wyregulować poziom głośności. * 4 W zależności od ustawionej mocy wzmacniacza. (Szczegóły, patrz strona 21). 19

20 Ustawienia ogólne PSM POLSKI Procedura podstawowa Można zmieniać parametry PSM (preferowane ustawienia) wyszczególnione w poniższej tabeli. 3 Regulacja wybranej pozycji PSM. 1 2 Wybór pozycji PSM. 4 Kroki 2 i 3 można powtarzać aby ustawić lub wyregulować inne pozycje PSM. 5 Zakończ procedurę. Np.: JeÊli wybrano DIMMER Wskaêniki Regulowane parametry, [strona z opisem] DEMO DEMO ON: [Ustawienie początkowe]; Demonstracja zostanie Tryb demonstracyjny uruchomiona, jeśli nie będzie wykonana żadna czynność przez około 20 sekund, [7]. DEMO OFF: Anulowanie. CLOCK H 0 23 (1 12), [7] Dostosowanie godziny [Ustawienie początkowe: 0 (0:00)] CLOCK M 00 59, [7] Dostosowanie minuty [Ustawienie początkowe: 00 (0:00)] 24H/12H 12H O 24H, [7] Wyświetlanie czasu w [Ustawienie początkowe: 24H] formacie 24- lub 12-godzinnym CLK ADJ AUTO: [Ustawienie początkowe]; Wbudowany zegar jest Automatyczne ustawienie automatycznie ustawiany na podstawie danych CT (czas) zegara w sygnale RDS. OFF: Anulowanie. 20

21 Wskaêniki Regulowane parametry, [strona z opisem] AF-REG Jeśli sygnał z aktualnie odbieranej stacji osłabnie... Odbiór alternatywnej AF: [Ustawienie początkowe]; Przełączanie na inną stację częstotliwości/regionalizacja (program może się różnić od aktualnie odbieranego), [13]. Wskaźnik AF wyświetlony. AF REG: Przełączanie na inną stację nadającą ten sam program. Wskaźnik AF i REG wyświetlony. OFF: Anulowanie. PTY-STBY Aktywacja odbioru w tle programów PTY z jednym z 29 kodów PTY w tle PTY, [13]. OFF [Ustawienie początkowe] = 29 kodów PTY, [11] = (z powrotem do początku) TA VOL [Ustawienie początkowe: VOL 20]; VOL 00 VOL 30 lub 50*, [12] Głośność informacji * W zależności od mocy wzmacniacza. drogowych P-SEARCH ON: Korzystając z danych AF, radioodtwarzacz dostraja się Wyszukiwanie programów do innej częstotliwości, na której nadawany jest ten sam program, jaki nadaje zaprogramowana stacja RDS, jeśli sygnał tej stacji jest zbyt słaby. OFF: [Ustawienie początkowe]; Anulowanie. DIMMER ON: Przyciemnianie aktywne. Przyciemnianie OFF: [Ustawienie początkowe]; Anulowanie. TEL MUTING 1/ MUTING 2: Należy wybrać jedną z opcji Wyciszanie przy rozmowie wyciszających dźwięk podczas korzystania z telefonu telefonicznej komórkowego. OFF: [Ustawienie początkowe]; Anulowanie. SCROLL* ONCE: [Ustawienie początkowe]; Przewija informacje o Przewijanie płycie jeden raz. AUTO: Ponawia przewijanie (w pięciosekundowych odstępach). OFF: Anulowanie. Naciśnięcie przycisku DISP przez ponad jedną sekundę powoduje przewinięcie wyświetlanych informacji, bez względu na to ustawienie. TAG DISP TAG ON: [Ustawienie początkowe]; Wyświetla znacznik ID3 Wyświetlenie znaczników podczas odtwarzania pliku MP3/WMA, [16]. TAG OFF: Anulowanie. AMP GAIN Można zmienić maksymalną głośność radioodtwarzacza. Sterowanie mocą wzmacniacza LOW PWR: VOL 00 VOL 30 (Należy wybrać tę opcję, jeśli maksymalna moc głośników jest mniejsza niż 50 W, aby uniknąć ich uszkodzenia). HIGH PWR: [Ustawienie początkowe]; VOL 00 VOL 50 POLSKI * Niektóre znaki i symbole nie będą wyświetlane (zostaną zastąpione spacjami). (Np.: ABCå!d# ] ABCA D ). 21

22 Od àczanie panelu sterowania POLSKI Podczas odłączania i podłączania panelu sterowania należy uważać, aby nie uszkodzić styków z tyłu panelu i na jego uchwycie. Od àczanie panelu sterowania Przed odłączeniem panelu sterowania, należy wyłączyć zasilanie. Pod àczanie panelu sterowania 22

23 U ywanie pilota RM-RK60 Radioodtwarzacz można obsługiwać zdalnie, zgodnie z poniższą instrukcją (za pomocą oddzielnie sprzedawanego pilota). Zalecamy używanie pilota o symbolu RM-RK60. Podczas obsługi zdalnej, należy skierować pilota bezpośrednio na czujnik radioodtwarzacza. Czujnik nie powinien być niczym zasłonięty. G ówne elementy i funkcje POLSKI Instalacja baterii litowej (CR2025) Ostrze enie: Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć wypadku. Aby uniknąć przegrzania baterii, jej uszkodzenia lub zaprószenia ognia, nie należy: Ładować baterii, powodować spięcia, rozmontowywać, ogrzewać ani wrzucać do ognia. Pozostawiać baterii na przedmiotach z metalu. Ściskać baterii kombinerkami lub podobnym narzędziem. Przechowywać lub wyrzucać baterii bez owinięcia jej materiałem izolującym. Uwaga: 1 Przycisk (włączanie/wyłączanie i wyciszanie) Włącza i wyłącza zasilanie, a także wycisza dźwięk. 2 Przycisk SRC (źródło) Służy do wyboru źródła. 3 Przyciski R (wstecz) / F (w przód) Krótkie naciśnięcie powoduje przeszukiwanie stacji. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przewijanie ścieżki. Zmiana ścieżek na płycie. 4 Przycisk SOUND Wybiera tryby dźwięku (C-EQ: charakterystyka niestandardowa). 5 Przyciski U (w górę) / D (w dół) U (w górę): Zmienia zakres FM/AM. D (w dół): Zmienia zaprogramowaną stację. Zmienia folder na dyskach MP3/WMA. 6 Przycisk VOLUME +/ Reguluje poziom głośności. Radioodtwarzacz może być obsługiwany zdalnie za pomocą układu sterowania na kierownicy. Informacje o podłączaniu znajdują się w Instrukcja montażu/podłączania przewodów (oddzielnej). 23

24 Konserwacja POLSKI Czyszczenie styków Częste odłączanie panelu powoduje zabrudzenie styków. Aby do tego nie dopuścić należy regularnie przecierać styki bawełnianą szmatką zwilżoną alkoholem, uważając, aby nie ich nie uszkodzić. Czyszczenie p yt Brudna płyta może nie dawać się prawidłowo odtworzyć. Jeżeli płyta się zabrudzi należy wytrzeć ją miękką szmatką, ruchami od środka do krawędzi. Nie wolno używać rozpuszczalników (na przykład, środków czyszczących do płyt gramofonowych, rozpuszczalnika w sprayu itp.). Styk Skraplanie si wilgoci W następujących sytuacjach na soczewce odtwarzacza CD może skroplić się wilgoć: Po uruchomieniu ogrzewania w samochodzie. Jeśli powietrze w samochodzie jest bardzo wilgotne. W takim wypadku odtwarzacz CD może działać wadliwie. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, należy wyjąć płytę i pozostawić odtwarzacz włączony przez kilka godzin, aby wilgoć wyparowała. Nowe p yty W przypadku nowych płyt, na zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi mogą wystąpić nierówności. Radioodtwarzacz może nie przyjąć takiej płyty. Aby usunąć nierówności, można potrzeć krawędź ołówkiem, długopisem lub innym twardym przedmiotem. Sposób obchodzenia si z p ytami Podczas wyciągania płyty z pudełka, należy nacisnąć uchwyt na środku pudełka i wyjąć płytę, trzymając ją za krawędź. Płytę należy zawsze trzymać za krawędź. Nie wolno dotykać powierzchni płyty. Wkładając płytę do pudełka, należy delikatnie nacisnąć środkową część płyty (powierzchnia z nadrukiem powinna być skierowana ku górze). Po użyciu płyty należy zawsze umieścić ją w pudełku. Uchwyt Êrodkowy Nie należy używać takich płyt: Wygi ta Nalepka p yta Resztki kleju P yta Etykieta samoprzylepna 24

25 Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu Podstawowa obs uga W àczanie zasilania Zasilanie można również włączyć naciskając przycisk CD lub FM/AM na radioodtwarzaczu. Wy àczanie zasilania Jeśli zasilanie zostanie wyłączone podczas odtwarzania płyty, ponowne odtwarzanie będzie uruchomione od miejsca, w którym znajdowała się płyta w momencie wyłączenia. Obs uga tunera Zapami tywanie stacji Podczas przeszukiwania funkcją SSM... Wszystkie wcześnie zaprogramowane stacje zostaną skasowane i zapamiętane na nowo. Stacje programowane są on numeru 1 (najniższa częstotliwość) do numeru 6 (najwyższa częstotliwość). Po zakończeniu funkcji SSM stacja o numerze 1 zostanie automatycznie wybrana. Podczas ręcznego programowania stacji, poprzednio zaprogramowana stacja będzie skasowana w momencie zapamiętania innej stacji pod tym samym numerem. Obs uga FM RDS Funkcja Network-Tracking Reception wymaga dwóch typów sygnału RDS PI (Programme Identification) i AF (Alternate Frequency), aby poprawnie działać. Bez poprawnego odbioru tych sygnałów, funkcja Network-Tracking Reception nie będzie działać. Po odebraniu sygnału wiadomości drogowych, poziom głośności zmieni się automatycznie na poziom uprzednio zaprogramowany (opcja TA Volume). Obs uga odtwarzacza CD Uwaga dotyczàca odtwarzania p yt typu DualDisc Strona nie będąca nośnikiem DVD płyty typu DualDisc nie jest zgodna ze standardem Compact Disc Digital Audio. Nie jest zalecane odtwarzanie stron nie będących nośnikiem DVD płyt typu DualDisc na odtwarzaczu JVC. Ogólne Odtwarzacz został zaprojektowany do odtwarzania płyt CD/CD Text i CD-R (nagrywalne)/cd-rw (wielokrotnego zapisu) w formacie audio CD (CD-DA), MP3 oraz WMA. Po załadowaniu płyty, wybór CD jako źródła odtwarzania powoduje uruchomienie odtwarzania płyty. adowanie p yty Jeśli płyta zostanie włożona odwrotną stroną, będzie automatycznie wysunięta. Nie należy wkładać płyt 8-centymetrowych (single CD) oraz płyt o nietypowych kształtach (serca, kwiatki) do szczeliny. Odtwarzanie p yty Podczas szybkiego przewijania płyt MP3 i WMA słychać tylko niewyraźny dźwięk. Odtwarzanie plyty CD-R lub CD-RW Można używać tylko zamkniętych płyt CD-R lub CD-RW. Urządzenie może odtwarzać tylko pliki takiego samego typu co pierwszy wykryty na płycie. Jeśli płyta zawiera zarówno pliki CD (CD-DA) i MP3/WMA. Można odtwarzać płyty wielosesyjne, jednak niezamknięte sesje będą pominięte. Niektóre płyty CD-R lub CD-RW mogą nie być odtwarzane ze względu na ich charakterystykę lub z następujących powodów: Płyta jest brudna lub porysowana. Na soczewce lasera wewnątrz radioodtwarzacza skropliła się para. Soczewka lasera jest brudna. Pliki zapisano na płycie CD-R/CD-RW metoda Packet Write. Warunki zapisu były nieodpowiednie (brak danych itp.) lub nośnik jest uszkodzony (poplamiony, porysowany, wygięty). Płyty CD-RW mogą wymagać dłuższego czasu odczytu, ponieważ stopień odbijania światła tych płyt jest niższy niż zwykłych płyt CD. Ciąg dalszy na następnej stronie... POLSKI 25

26 POLSKI Nie należy używać następujących płyt CD-R lub CD-RW: Z nalepkami, etykietami lub paskami zabezpieczającymi na powierzchni. Z etykietami, na których można wykonywać nadruk drukarką atramentową. Używanie takich płyt w warunkach wysokiej temperatury lub wilgotności może prowadzić do błędnego odtwarzania lub uszkodzenia płyty. Odtwarzanie p yt MP3/WMA Urządzenie może odtwarzać pliki MP3/WMA z rozszerzeniami <.mp3> lub <.wma> (niezależnie od pisowni dużymi lub małymi literami). Radioodtwarzacz może wyświetlać tytuły albumów, nazwy (nazwiska) wykonawców oraz znacznik ID3 (w wersji 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 lub 2,4) dla plików MP3 oraz WMA. Urządzenie obsługuje tylko znaki jednobajtowe. Inne znaki nie będą poprawnie wyświetlane. Odtwarzane mogą być tylko pliki MP3/WMA spełniające poniższe warunki: Przepływność danych: 8 kb/s 320 kb/s Częstotliwość próbkowania: 48 khz, 44,1 khz, 32 khz (dla MPEG-1) 24 khz, 22,05 khz, 16 khz (dla MPEG-2) Format płyty: ISO 9660 Level 1/ Level 2, Romeo, Joliet, Windows długie nazwy plików Maksymalna liczba znaków w nazwach plików/folderów może być różna w zależności od formatu (w tym 4 znaki rozszerzenia <.mp3> lub <.wma>). ISO 9660 Level 1: do 12 znaków ISO 9660 Level 2: do 31 znaków Romeo*: do 128 (72) znaków Joliet*: do 64 (36) znaków Windows długie nazwy plików*: do 128 (72) znaków * Liczba w nawiasie jest maksymalną liczbą znaków w nazwie pliku/folderu jeśli całkowita liczba plików i folderów wynosi 313 lub więcej. Urządzenie może rozpoznać 512 plików, w 200 folderach i 8 hierarchiach. Możliwe jest odtwarzanie plików nagranych w standardzie VBR (Variable Bit Rate). Dla plików nagranych w standardzie VBR błędnie wyświetlany jest czas odtwarzania i nie wyświetla się czas rzeczywisty. Różnica ta jest szczególnie widoczna po wykonaniu funkcji wyszukiwania. Urządzenie nie może odtwarzać następujących plików: Plików MP3 kodowanych w formacie MP3i oraz MP3 PRO. Plików MP3 zakodowanych w nieodpowiednim formacie. Plików MP3 zakodowanych w standardzie Layer 1/2. Plików WMA zakodowanych w formacie bez strat, profesjonalnym lub głosowym. Plików WMA nie opartych na standardzie Windows Media Audio. Sformatowanych plików WMA z zabezpieczeniem przed kopiowaniem DRM. Plików z danymi WAVE, ATRAC3 itp. Funkcja przeszukiwania działa, ale jej szybkość nie jest stała. Zmiana êród a W momencie zmiany źródła odtwarzanie jest zatrzymywane (bez wysuwania płyty). Po następnym wybraniu CD jako źródła, odtwarzanie rozpocznie się w tym samym miejscu, w którym zostało zatrzymane. Wysuwanie p yty Jeśli wysunięta płyta nie zostanie wyjęta w ciągu 15 sekund, zostanie ona automatycznie ponownie załadowana do szczeliny, aby zapobiec jej zakurzeniu. (Odtwarzanie nie rozpocznie się). Ustawienia ogólne PSM Jeśli ustawienie AMP GAIN zostanie zmienione z HIGH PWR na LOW PWR kiedy poziom głośności przekracza VOL 30 poziom głośności zostanie automatycznie zmieniony na VOL

27 Znajdowanie i usuwanie problemów Nie wszystko, co wygląda na poważny problem, jest nim w rzeczywistości. Przed zwróceniem się do serwisu sprawdź poniższe możliwości. Objawy Nie słychać dźwięku z głośników. Przyczyny Głośność jest ustawiona na minimalny poziom. Usuwanie Zwiększ poziom głośności. POLSKI Odtwarzanie p yty FM/AM Ogólne Radioodtwarzacz nie działa. Funkcja automatycznego wyszukiwania stacji SSM nie działa. Podczas słuchania radia słychać stały szum. Płyta jest automatycznie wysuwana. Odtwarzanie płyty CD-R/ CD-RW nie działa. Nie można przeskoczyć ścieżek na płycie CD-R/ CD-RW. Nie można odtworzyć ani wysunąć płyty. Podczas odtwarzania płyty dźwięk jest przerywany. Głośniki są niepoprawnie podłączone. Wbudowany mikroprocesor może nie funkcjonować poprawnie, np. z powodu hałasu. Sygnały stacji są zbyt słabe. Antena nie jest dokładnie połączona. Płyta została włożona odwrotną stroną. Płyta CD-R/CD-RW nie jest zamknięta. Płyta zablokowała się. Odtwarzacz CD może funkcjonować niepoprawnie. Jedziesz po wybojach. Sprawdź kable i styki. Wyzeruj pamięć radioodtwarzacza (patrz strona 2). Zaprogramuj stacje ręcznie. Sprawdź podłączenie anteny. Włóż płytę poprawną stroną. Włóż zamkniętą płytę CD-R/CD-RW. Zamknij płytę CD-R/ CD-RW za pomocą urządzenia, na którym była nagrana. Odblokuj płytę (patrz strona 15). Wymuś wysunięcie płyty (patrz strona 2). Nie odtwarzaj płyt podczas jazdy po wybojach. Płyta jest porysowana. Wymień płytę. Głośniki są niepoprawnie podłączone. Sprawdź kable i styki. Na ekranie pojawia się komunikat NO DISC. Brak płyty w szczelinie. Włóż płytę do szczeliny odtwarzacza. Płyta została włożona nieprawidłowo. Włóż płytę poprawną stroną. 27

28 POLSKI Objawy Odtwarzanie płyty nie działa. Przyczyny Na płycie nie zostały nagrane pliki MP3/WMA. Usuwanie Wymień płytę. Pliki MP3/WMA nie mają rozszerzeń <.mp3> lub <.wma>. Dodaj rozszerzenia <.mp3> lub <.wma> do nazw plików. Pliki MP3/WMA nie zostały nagrane w formacie zgodnym z ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo lub Joliet. Wymień płytę. (Nagraj pliki MP3/WMA za pomocą aplikacji zgodnej z podanymi standardami.) Odtwarzanie plików MP3/WMA Z głośników słychać szum. Płyta jest długo odczytywana (na wyświetlaczu miga komunikat CHECK ). Pliki nie są odtwarzane w oczekiwanej kolejności. Odtwarzany plik nie jest plikiem MP3/WMA (chociaż ma rozszerzenie <.mp3> lub <.wma>). Czas odczytu płyty jest zależny od stopnia złożoności układu folderów i plików. Kolejność odtwarzania plików jest określona w momencie ich nagrywania. Przejdź do innego pliku lub wymień płytę. (Nie nadawaj rozszerzeń <.mp3> lub <.wma> plikom, które nie są w formacie MP3 lub WMA.) Nie używaj złożonej hierarchii folderów. Wyświetlony czas odtwarzania jest niepoprawny. Zdarza się to czasami podczas odtwarzania. Jest to spowodowane sposobem nagrania plików na płycie. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat NO FILES. Bieżąca płyta nie zawiera żadnego pliku MP3/WMA. Włóż płytę zawierającą pliki MP3/WMA. Nie są wyświetlane poprawnie znaki, np. w nazwie albumu. Odtwarzacz może wyświetlić tylko litery (duże litery A Z), cyfry i niektóre symbole. 28

29 Specyfikacje WZMACNIACZ AUDIO Maksymalna moc wyjściowa: Przód: 50 W na kanał Tył: 50 W na kanał Stała moc wyjściowa (RMS): Przód: 19 W na kanał, 4 Ω, 40 Hz do Hz przy całkowitych zniekształceniach harmonicznych mniejszych niż 0,8%. Tył: 19 W na kanał, 4 Ω, 40 Hz do Hz przy całkowitych zniekształceniach harmonicznych mniejszych niż 0,8%. Impedancja obciążenia: 4 Ω (tolerancja 4 Ω do 8 Ω) Pasma korektora barwy dźwięku: Bas: ±10 db przy 100 Hz Sopran: ±10 db przy 10 khz Charakterystyka częstotliwościowa: 40 Hz do Hz Stosunek sygnał/szum: 70 db Impedancja wyjścia liniowego: 2,5 V/20 kω (pełna skala) Impedancja wyjściowa: 1 kω Inny terminal: Zdalne sterowanie na kierownicy TUNER Zakres częstotliwości: FM: 87,5 MHz do 108,0 MHz AM: (MW) 522 khz do khz (LW) 144 khz do 279 khz [Tuner FM] Czułość użyteczna: 11,3 dbf (1,0 µv/75 Ω) Czułość tłumienia (50 db): 16,3 dbf (1,8 µv/75 Ω) Selektywność kanałów (400 khz): 65 db Charakterystyka częstotliwościowa: 40 Hz do Hz Separacja stereo: 30 db Rozróżnianie kanałów: 1,5 db [Tuner MW] Czułość: 20 µv Selektywność: 35 db [Tuner LW] Czułość: 50 µv ODTWARZACZ CD Typ: Odtwarzacz płyt kompaktowych Układ wykrywania sygnałów: Bezkontaktowy układ optyczny (laser półprzewodnikowy) Liczba kanałów: 2 kanały (stereo) Charakterystyka częstotliwościowa: 5 Hz do Hz Zakres dynamiki: 96 db Stosunek sygnał/szum: 98 db Kołysanie i drżenie dźwięku: Poniżej mierzalnej granicy Format dekodowania MP3: MPEG1/2 Audio Layer 3 Maks. przepływość danych: 320 kb/s Format dekodowania WMA (Windows Media Audio): Maks. przepływość danych: 192 kb/s OGÓLNE Wymagania dotyczące zasilania: Napięcie pracy: 14,4 V prąd stały (tolerancja 11 V do 16 V) Uziemienie: Masa Dopuszczalna temperatura pracy: 0 C do +40 C Wymiary (szer. wys. gł.): Wymiary montażowe (przybliżone): 182 mm 52 mm 150 mm Wymiary panelu (przybliżone): 188 mm 58 mm 11 mm Masa (przybliżona): 1,3 kg (bez wypos. dodatkowego) Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez zawiadomienia. Microsoft i Windows Media są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. POLSKI 29

30 Děkujeme vám za zakoupení výrobku JVC. Než začnete přístroj používat, přečtěte si pozorně celý návod, abyste si zajistili úplné porozumění a dostali co nejlepší možný výkon z tohoto přístroje. 2âESKY DÒLEÎITÉ PRO LASEROVÉ V ROBKY 1. LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 2. UPOZORNùNÍ: Neotvírejte vrchní kryt. Přistroj neobsahuje žádné součástky, které by mohl opravit sám uživatel, veškeré opravy přenechte kvalifikovaným odborníkům. 3. UPOZORNùNÍ: Je zde viditelné a neviditelné laserové záření v připadě otevření a selhání nebo zničeni západky. Vyhněte se přímému vystavení paprsku. 4. OZNAČENÍ ŠTÍTKY: ŠTÍTEK VAROVÁNÍ UMÍSTĚNÝ NA VNĚJŠÍ STRANĚ PŘÍSTROJE. Varování: Pokud potřebujete ovládat přehrávač během jízdy, dívejte se pozorně na cestu, jinak byste mohli způsobit dopravní nehodu. Jak resetovat vá pfiehrávaã Toto resetuje mikropočítač. Vaše nastavení v paměti budou rovněž vymazána. Pokud je vložen disk, bude vysunut. Neupusťte ho. Jak nucenû vysunout disk Pokud přehrávač nedokáže rozpoznat disk, nebo ho nelze vysunout, vysuňte disk následovně. Pokud to nefunguje, zkuste resetovat váš přehrávač. Neupusťte disk, když vyjede ven. Z bezpečnostních důvodů je s tímto přehrávačem dodávána číslovaná identifikační karta, a stejné identifikační číslo je vyraženo na kostře přehrávače. Uschovejte kartu na bezpečném místě. Může to pomoci policii identifikovat váš přehrávač, kdyby byl ukraden.

31 Obsah Jak resetovat váš přehrávač... 2 Jak nuceně vysunout disk... 2 Jak číst tuto příručku... 4 Jak použít tlačítko MODE... 4 Ovládací panel KD-G312/KD-G Popis prvků... 5 Zaãínáme... 6 Základy ovládání... 6 Zrušení ukázkové sekvence displeje... 7 Nastavení hodin... 7 Nastavení zvuku V bûr pfiednastaven ch reïimû zvuku (C-EQ: uïívatelsk ekvalizér) Nastavení zvuku Základní nastavení PSM Základní postup Vyjímání ovládacího panelu PouÏití dálkového ovládání RM-RK Hlavní prvky a vlastnosti âesky Ovládání rádia... 8 Poslouchání rádia... 8 Uložení stanic do paměti... 9 Poslouchání předvolených stanic Ovládání FM RDS Vyhledávání oblíbeného programu FM RDS Uložení oblíbených programů Používání pohotovostního režimu Sledování stejného programu Sledování příjmu v síti ÚdrÏba Více o tomto pfiehrávaãi e ení problémû Specifikace Ovládání disku Pfiehrávání disku Změna informací na displeji Výběr režimu přehrávání *Pro bezpeãnost... Nezesilujte příliš hlasitost, aby nepřehlušila venkovní zvuky a neučinila jízdu nebezpečnou. Zastavte před prováděním všech komplikovanějších úkonů. *Teplota ve voze... Pokud jste parkovali váš vůz po dlouhou dobu v horkém nebo studeném počasí, než spustíte přehrávač, počkejte, dokud se teplota ve voze neustálí. 3

32 4âESKY Jak ãíst tuto pfiíruãku Následující metody jsou použity pro jednoduché a snadno pochopitelné vysvětlení: Některé související rady a poznámky jsou uvedeny v kapitole Více o tomto přehrávači (viz strana 25). Ilustrační obrázky ovládacího panelu korespondují s typem KD-G311. Ovládání pomocí tlačítek je převážně vysvětleno prostřednictvím ilustrací následovně: Krátce stisknout. Stisknout opakovaně. Stisknout kterékoli tlačítko. Stisknout a přidržet, dokud nezačne žádaná odpověď. Stisknout a přidržet obě tlačítka současně. Jak pouïít tlaãítko MODE Po stisknutí tlačítka MODE se přehrávač přepne do režimu funkcí. Číselná tlačítka a tlačítka /4 poté pracují jako různá funkční tlačítka. Příklad: Tlačítko číslo 2 pracuje jako přepínač do režimu MO (mono). Kontrolka poãítadla Pro použití těchto tlačítek zpátky v jejich původní funkci po stisknutí MODE, počkejte 5 sekund bez stisku těchto tlačítek, dokud se nevymaže režim funkcí. Opětovný stisk MODE také vymaže režim funkcí.

33 Ovládací panel KD-G312/KD-G311 Displej Popis prvkû âesky 1 +/ tlačítka 2 Tlačítko DISP (displej) 3 Zaváděcí štěrbina pro vkládání CD 4 Displej 5 Tlačítko MODE (režim) 6 0 Tlačítko pro vysunutí CD 7 /4 tlačítka 8 Tlačítko (pohotovostní/režim/ zapnuto) 9 Tlačítko SEL (výběr) p Senzor dálkového ovládání. Tento přehrávač je možné ovládat s volitelně zakoupeným dálkovým ovládáním. NEVYSTAVUJTE senzor dálkového ovládání silnému světlu (přímé sluneční nebo umělé světlo). q Tlačítko EQ (ekvalizér) w Tlačítko MO (mono) e Tlačítko SSM (Sekvenční paměť silných stanic) r Tlačítko CD t Tlačítko FM/AM y Tlačítko RPT (opakování) u Tlačítko RND (náhodně) i Tlačítko T/P (přepínání programů) o Tlačítko pro uvolnění ovládacího panelu ; Tlačítka s čísly Displej a Indikátory příjmu tuneru MO (mono), ST (stereo) s Indikátor WMA d Indikátory RDS TP, PTY, AF, REG f Indikátor MP3 g Indikátor CD h Indikátory režim přehrávání / položka RND (náhodně), (disk), (složka), RPT (opakování) j Indikátor LOUD (hlasitosti) k Indikátor EQ (ekvalizér) l Indikátory režimů zvuku (C-EQ: užívatelský ekvalizér) ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ, USER rovněž pracuje jako indikátor odpočítávání času. / Indikátory informací na disku TAG (ID3 Tag), (složka), (skladba/soubor) z Hlavní displej x Displej zdroje / Indikátor úrovně hlasitosti c Indikátor Tr (skladba) 5

34 Zaãínáme Základy ovládání 6âESKY ~ Ÿ! Nelze vybrat jako zdroj přehrávání CD, když není vložen žádný disk. Objeví se úroveà hlasitosti. Indikátor úrovnû hlasitosti Nastavte hlasitost podle svých potřeb. (Viz strany 18 a 19). OkamÏité ztlumení hlasitosti (ATT) Vypnutí Opětovný stisk obnoví zvuk. Varování k nastavení hlasitosti: V porovnání s jinými zdroji produkují disky velmi málo šumu. Snížení hlasitosti před spuštěním disku zabrání poškození reproduktorů náhlým zvýšením výkonu.

35 Zru ení ukázkové sekvence displeje Když nejsou během přibližně 20 sekund provedeny žádné úkony, spouští se ukázková sekvence displeje. [Úvodní nastavení: DEMO ON] viz str Nastavení hodin 2 Nastavení hodin, minut, a typu zobrazení. 1 Vyberte CLOCK H (hodina), a poté nastavte hodinu. 2 Vyberte CLOCK M (minuta), a poté nastavte minutu. 3 Vyberte 24H/12H, a poté zvolte 24H (hodin) nebo 12H (hodin). âesky 3 3 Dokončení úkonu. Kontrola ãasu, kdyï je napájení vypnuto 4 Dokončení úkonu. Aktivace ukázkové sekvence displeje V kroku 3, uvedeném výše... 7

36 Ovládání rádia Poslouchání rádia 8âESKY ~ Rozsvítí se pfii pfiíjmu vysílání FM stereo s dostateãnou sílou signálu. Zobrazí se vybrané vlnové pásmo. Ÿ Zahájení vyhledávání stanice. Jakmile je stanice naladěna, vyhledávání se zastaví. Pro zastavení vyhledávání, stiskněte znovu totéž tlačítko. Ruãní naladûní stanice V kroku Ÿ vlevo Zvolte žádané frekvence.

37 Pfii zhor eném pfiíjmu signálu FM stereo 1 UloÏení stanic do pamûti Pro každé vlnové pásmo lze předvolit šest stanic. 2 Rozsvítí se pfii aktivovaném reïimu mono. Automatické naladûní stanic FM SSM (Sekvenãní pamûè siln ch stanic) 1 Zvolte vlnové pásmo FM (FM1 FM3) do kterého chcete ukládat. âesky Příjem se zlepší, ale stereo efekt bude ztracen. 2 Pro obnovení stereo efektu opakujte stejný postup, takže indikátor MO zhasne. 3 SSM bliká. Zhasne, když je automatické ladění dokončeno. Místní stanice FM s nejsilnějším signálem jsou vyhledány a automaticky uloženy do vlnového pásma FM. 9

38 âesky Ruãní uloïení pfiedvoleb Příklad: Uložení stanice FM na frekvenci 92,5 MHz do předvolby číslo 4 v pásmu FM Poslouchání pfiedvolen ch stanic 2 Zvolte předvolenou stanici (1 6). 3 Pohled na hodiny bûhem poslechu stanice FM (bez RDS) nebo AM V případě stanic FM s RDS, viz strana 13. âíslo pfiedvolby stále bliká. 10

39 Ovládání FM RDS Vyhledávání oblíbeného programu FM RDS âesky Naladit stanici, vysílající váš oblíbený program, je možné vyhledáním kódu PTY. Uložení vybraného programu je popsáno na str. 12. ~! Začátek vyhledávání vašeho oblíbeného programu. Objeví se poslední zvolen kód PTY. Ÿ Zvolte jeden z vašich oblíbených typů programu. nebo Zvolte jeden z devětadvaceti kódů PTY. Pokud je v dosahu stanice, vysílající program se stejným kódem PTY, jako jste vybrali, je tato stanice naladěna. Kódy PTY NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (hudba), ROCK M (hudba), EASY M (hudba), LIGHT M (hudba), CLASSICS, OTHER M (hudba), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (hudba), OLDIES, FOLK M (hudba), DOCUMENT Pfiíklad: KdyÏ je zvolen ROCK M 11

40 âesky Co lze udûlat s RDS RDS (Radio Data System) umožňuje stanicím FM vysílat dodatečný signál společně s jejich obvyklými programovými signály. Příjmem dat RDS může tento přehrávač dělat následující: Vyhledávání programu podle typu (PTY) (viz strana 11) Dočasně přepíná na dopravní hlášení (TA) Připraven k příjmu TA (viz pravý sloupec) Dočasně přepíná na váš oblíbený typ programu (PTY) Připraven k příjmu PTY (viz strany 13 a 21) Automatické sledování stejného programu Sledování příjmu v síti (viz strana 13) Vyhledávání programu (viz strana 21) UloÏení oblíben ch programû Je možné uložit šest oblíbených programových typů. Přednastavené programové typy pod číselnými tlačítky (1 6): 3 Opakujte kroky 1 a 2 pro uložení jiných kódů PTY do dalších čísel předvoleb. 4 Dokončení úkonu. PouÏívání pohotovostního reïimu Pohotovostní pfiíjem hlá ení o dopravní situaci TA Pohotovostní příjem TA umožňuje přehrávači přepnout se do hlášení o dopravní situaci (TA) z každého zdroje s výjimkou AM. Hlasitost se změní na úroveň, přednastavenou pro TA (viz strana 21). Zapnutí pohotovostního příjmu hlášení o dopravní situaci TA Indikátor TP svítí nebo bliká. 1 Vyberte kód PTY (viz str. 11). 2 Zvolte číslo předvolby (1 6), do které chcete ukládat. Když indikátor TP svítí, pohotovostní příjem TA je aktivní. Když indikátor TP bliká, pohotovostní příjem TA ještě není aktivován. (Toto se stane, když je naladěna stanice FM bez signálu RDS, potřebného pro příjem pohotovostního hlášení o dopravní situaci TA). Pro aktivaci pohotovostního příjmu TA je nutné přeladit na jinou stanici, poskytující tyto signály. TP indikátor přestane blikat a zůstane rozsvícen. Vypnutí pohotovostního příjmu hlášení o dopravní situaci TA Indikátor TP zhasne. 12 Pfiíklad: KdyÏ je zvolen ROCK M

41 Pohotovostní pfiíjem kódû PTY Pohotovostní příjem kódů PTY umožňuje přehrávači dočasně se přepnout na váš oblíbený program PTY z jakéhokoli zdroje s výjimkou AM. Aktivace a výběr oblíbeného kódu PTY pro pohotovostní příjem kódu PTY viz strana 21. Indikátor PTY svítí nebo bliká. Když indikátor PTY svítí, pohotovostní příjem kódů PTY je aktivní. Když indikátor PTY bliká, pohotovostní příjem kódů PTY ještě není aktivován. Pro aktivaci pohotovostního příjmu kódů PTY je nutné přeladit na jinou stanici, poskytující tyto signály. PTY indikátor přestane blikat a zůstane rozsvícen. Sledování stejného programu Sledování pfiíjmu v síti Při jízdě v oblasti, kde není signál FM dostatečně silný, se tento přehrávač automaticky přeladí na jiné stanice FM RDS ve stejné síti, eventuálně vysílající tentýž program se silnějším signálem (viz obrázek níže). Při expedici z výroby je sledování sítě aktivováno. Změna nastavení sledování sítě viz strana 21. Program A, vysílan na rûzn ch kmitoãtech (01 05) âesky Pro vypnutí pohotovostního příjmu kódů PTY zvolte OFF jako kód PTY (viz strana 21). Indikátor PTY zhasne. Pohled na hodiny bûhem poslechu stanice FM RDS 13

42 Ovládání disku Pfiehrávání disku âesky Všechny skladby se budou opakovaně přehrávat, dokud nezměníte zdroj nebo nevysunete disk. Disky MP3 a WMA Skladby MP3 a WMA (Windows Media Audio) (slova soubor a skladba jsou zde zaměnitelná), jsou nahrány ve složkách. Při vložení zvukového CD (audio) nebo CD Text: Při vložení disku MP3 nebo WMA: Celkov hrací ãas vloïeného disku Celkov poãet skladeb na vloïeném disku CD Text: Název disku/umělec = Název skladby se objeví automaticky (viz str. 16). Celkov poãet sloïek Celkov poãet souborû Informace o disku se objeví automaticky (viz str. 16). Vybrané ãíslo sloïky âas pfiehrávání Aktuální ãíslo skladby Zastavení pfiehrávání a vysunutí disku âas pfiehrávání Aktuální ãíslo skladby 14 * Rozsvítí se buď indikátor MP3 nebo WMA, podle toho, jakého typu je první detekovaný soubor.

43 Zrychlené pfiehrávání dopfiedu a dozadu Dopfiedu. Pfiím v bûr jednotlivé skladby (CD) nebo sloïky (disky MP3 a WMA) Výběr čísla od 01 06: Dozadu. Pfiechod na dal í nebo pfiedchozí skladby Výběr čísla od 07 12: âesky Na dal í skladby. Na zaãátek aktuální skladby, poté na pfiedcházející skladby. Aby bylo možné použít vyhledávání složek na discích MP3/WMA, je nutné, aby názvy složek obsahovaly na začátku dvoumístné číslice 01, 02, 03 atd. Pfiechod do dal ích nebo pfiedchozích sloïek (pouze pro disky MP3 nebo WMA) 1 Výběr jednotlivé skladby ve složce (disky MP3 a WMA) po výběru složky: 2 Do dal ích sloïek. Zákaz vysunutí disku Vložený disk lze uzamknout. Do pfiedchozích sloïek. Zrušení zákazu se dosáhne opakováním stejného postupu. 15

44 Zmûna informací na displeji âesky Pfiehrávání audio CD a CD Text * 1 Když je aktuální disk audio CD, objeví se NO NAME. Pfii pfiehrávání disku MP3 nebo WMA Když je TAG DISP nastaven na TAG ON (viz strana 21) * 2 Když soubory MP3/WMA neobsahují tagy ID3, objeví se název složky a název souboru. V tomto případě se indikátor TAG nerozsvítí. Když je TAG DISP nastaven na TAG OFF 16

45 V bûr reïimu pfiehrávání Současně lze použít pouze jeden z následujících režimů přehrávání. 1 âesky 2 Zvolte žádaný režim přehrávání. Opakované přehrávání ReÏim TRK RPT: Opakované pfiehrávání Aktuální skladba. RPT se rozsvítí. FLDR RPT*: Všechny skladby v aktuální složce. a RPT se rozsvítí. RPT OFF: Vypnutí. Pfiíklad: KdyÏ je zvoleno TRK RPT bûhem pfiehrávání disku MP3 Náhodné přehrávání Pfiíklad: KdyÏ je zvoleno DISC RND bûhem pfiehrávání disku MP3 ReÏim Náhodné pfiehrávání FLDR RND*: Všechny skladby v aktuální složce, poté skladby v další složce atd. RND a se rozsvítí. DISC RND: Všechny skladby na aktuálním disku. RND a se rozsvítí. RND OFF: Vypnutí. * Pouze při přehrávání disku MP3 nebo WMA. 17

46 Nastavení zvuku V bûr pfiednastaven ch reïimû zvuku (C-EQ: uïívatelsk ekvalizér) âesky Lze zvolit přednastavený režim zvuku, vhodný pro daný hudební žánr. ~ Ÿ Pfiíklad: KdyÏ je zvolen ROCK Indikace Pro: Pfiednastavené hodnoty BAS* 1 TRE* 2 LOUD* 3 USER (Plochý zvuk) OFF ROCK Rock nebo ON disko hudba CLASSIC Klasická OFF hudba POPS Lehká hudba OFF HIP HOP Funk nebo ON Rap hudba JAZZ Jazz hudba OFF * 1 BAS: Basové tóny * 2 TRE: Vysoké tóny * 3 LOUD: Hlasitost Vzor indikátoru pro každý zvukový režim: 18

47 Nastavení zvuku Zvukové charakteristiky můžete nastavit podle vašich představ. 1 2 Pfiíklad: KdyÏ je zvolen TRE Tvar indikace se mûní bûhem nastavování úrovnû. Indikace Pro: Rozsah BAS* 1 Nastavení basů. 06 (min.) (basové do tóny) +06 (max.) TRE* 1 Nastavení vysokých 06 (min.) (vysoké tónů. do tóny) +06 (max.) FAD* 2 Vyvážení předních R06 (jen (utlumení) a zadních zadní) reproduktorů. do F06 (jen přední) BAL Vyvážení levých L06 (jen (vyvážení) a pravých levé) reproduktorů. do R06 (jen pravé) LOUD* 1 Zvýšení nízkých a LOUD ON (hlasitost) vysokých frekvencí J pro dosažení dobře LOUD OFF vyváženého zvuku při nízké hlasitosti. VOL* 3 Nastavení hlasitosti. 00 (min.) do (hlasitost) 30 nebo 50 (max.)* 4 âesky * 1 Při nastavení basů, vysokých tónů nebo hlasitosti, jsou nastavení uložena pro aktuálně zvolený zvukový režim (C-EQ) a to i režim USER. * 2 Pokud používáte systém s dvěma reproduktory, nastavte úroveň utlumení FAD na 00. * 3 Tlačítka +/ obvykle fungují jako ovládání hlasitosti. Takže není nutné volit VOL pro nastavení hlasitosti. * 4 Nastavení nárůstu závisí na výkonu reproduktorů. (Podrobnosti viz str. 21). 19

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY]

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G731 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G421 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY]

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G541 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY]

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G431 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G521 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G821 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G343/KD-G342/KD-G341

KD-G343/KD-G342/KD-G341 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G343/KD-G342/KD-G341 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LH911 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 9. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY]

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-PDR61 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-R501/KD-R402/KD-R401

KD-R501/KD-R402/KD-R401 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-R501/KD-R402/KD-R401 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LHX552/KD-LHX551 POLSKI âesky MAGYAR MENU DISP Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení

Részletesebben

KD-G333/KD-G332/KD-G331

KD-G333/KD-G332/KD-G331 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G333/KD-G332/KD-G331 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-G612/KD-G611/KD-G511

KD-G612/KD-G611/KD-G511 CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G612/KD-G611/KD-G511 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SH1000 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

T/P DISP BACK BAND PICT

T/P DISP BACK BAND PICT T/P DISP BACK BAND POLSKI CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SHX751 âesky MAGYAR SOURCE KD-SHX751 PICT MENU Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują

Részletesebben

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu DENVER CR-612 Návod pro obsluhu 1. ON/OFF/AUTO (zapnout / vypnout / automatické nastavení) 2. LCD displej 3. Přihrádka pro baterie 4. SNOOZE/SLEEP OFF (odložení buzení / deaktivace režimu sleep 5. ALARM

Részletesebben

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI

Részletesebben

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX EUX2243AOX...... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 SZUFLADOWA LV VERTIKĀLI NOVIETOJAMA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 40 SALDĒTAVA SK SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

KDC-W6027 KDC-WV6027

KDC-W6027 KDC-WV6027 KDC-W6027 KDC-WV6027 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2711-00/00 (E2N/E2W) Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Poznámky 5

Részletesebben

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2939-00/00

Részletesebben

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2595-00/00 (E2W) Treść

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available.

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. VR-5580 Instraction Manual For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. 1. POWER OFF 1. Long press the power on button to start it up,power on page

Részletesebben

1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6

1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY 1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6. NASTAVIT ČAS 7. NASTAVIT AUTOMATICKÉ

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-593-298-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-GPX9DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte jednotku dešti ani vlhku, abyste zabránili vzniku nebezpečí

Részletesebben

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi System FW-P750

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi System FW-P750 pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi ystem FW-P750 pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 2 MAGYARORZÁG Minõségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984.

Részletesebben

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK 4-209-890-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-271-344-42(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie PL CZ HU SK Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-264-740-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-271-483-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití

Részletesebben

OPIS OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 1. Antena 2. Przycisk PTT (Push-To-Talk) 3. Wyświetlacz LCD 4. Przycisk ON/OFF / MENU 5. Przycisk ZADZWOŃ 6. Przycisk ZWIĘKSZ AKUMULATORÓW 7. Przycisk ZMNIEJSZ 8.

Részletesebben

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych City1 Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych programowanie za pomocą 3 przycisków i wyświetlacza zasilanie 120V lub 230V do 2 silników 1 fazowych test działania

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Digital Video Camera Recorder Digitális videókamera Kezelési útmutató Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük szíveskedjen elolvasni a kezelési útmutatót a szakszerű használat érdekében. Cyfrowa

Részletesebben

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Rádió / CD Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 3 5 1 2 4 6 7 10 9 8 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb a lehajtható és levehetõ

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi

használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa ECN21109W 2 electrolux Tartalomjegyzék Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQC1465N http://hu.yourpdfguides.com/dref/2732704

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQC1465N http://hu.yourpdfguides.com/dref/2732704 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-450-149-41(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie PL CZ HU SK Przydać się mogą również informacje na stronie: Další

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

www.fisher-price.com

www.fisher-price.com www.fisher-price.com Informacje dla konsumentów Vásárlóknak szóló tájékoztatás GREAT BRITAIN Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303; www.service.mattel.com/uk.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUF 27391 W5 Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta

Részletesebben

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-D360K DVD-D530 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese

Részletesebben

PL/CZ/HU/SK (1)

PL/CZ/HU/SK (1) 4-170-099-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX33E/

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Funkcje... 2 Wprowadzenie... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 2 Podłączenie do system dystrybucji telewizji (telewizja kablowa, itp.) poprzez tuner... 4 Zawartość pakietu... 4

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-419-002-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL GENUS PREMIUM EVO FS 18/25/35 ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM SOLARNYM KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR

Részletesebben

ë Połączenie oczekujące š Połączenie anonimowe włączone

ë Połączenie oczekujące š Połączenie anonimowe włączone Telefon Gigaset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co. Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie informacji i ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia, znajdujących się na

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Részletesebben

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

PMR Twintalker 2-Way Radio Set

PMR Twintalker 2-Way Radio Set PMR Twintalker 2-Way Radio Set GB PMR Twintalker 2-Way Radio Set User manual and service information PL Zestaw do komunikacji radiowej Instrukcja obsługi oraz informacje o serwisie HU PMR rádiós adóvevő

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Chladnička - mraznička ENB 43691 S Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük,

Részletesebben

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19 CYFROWA KAMERA WIDEO GR-D650E GR-D640E Wyposażenie: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie

Részletesebben

BeSMART. Termosztát / Programator HU GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ESC MODE SET PROG RESET

BeSMART. Termosztát / Programator HU GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ESC MODE SET PROG RESET cod. BeSMART_QS rev. 0 11/16 BeSMART SET PROG RESET ESC MODE Termosztát / Programator GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ALAPINFORMÁCIÓK INFORMACJE PODSTAWOWE 5 6 4

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-290-841-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

Bluetooth USB Adapter

Bluetooth USB Adapter Bluetooth USB Adapter Belkin Corporation 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220-5221, USA +1 310 898 1100 +1 310 898 1111 fax Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden NN10 6GL, United

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Részletesebben

www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv

www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv HD Box fuzet 8 1oldal.qxp 2008.05.15. 10:16 Page 1 Hello HD Box Üzembe helyezési útmutató www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv HD Box fuzet 8 1oldal.qxp 2008.05.15. 10:16 Page 2 Rozpakowywanie

Részletesebben

Wireless Optical Desktop Kit

Wireless Optical Desktop Kit Wireless Optical Desktop Kit Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN0 GL, United Kingdom T: + (0) 9 000 F: + (0) 9 000 Belkin B.V. Starparc Building, Boeing Avenue 9 PH Schiphol-Rijk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CDX-GT616U http://hu.yourpdfguides.com/dref/2442657

Az Ön kézikönyve SONY CDX-GT616U http://hu.yourpdfguides.com/dref/2442657 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 HU Magyar, 13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane techniczne,

Részletesebben

Pokyny pro používání NAPÁJENÍ SEZNÁMENÍ S ČÁSTMI A FUNKCEMI PŘÍJEM NASTAVENÍ HODIN POPIS ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI LCD

Pokyny pro používání NAPÁJENÍ SEZNÁMENÍ S ČÁSTMI A FUNKCEMI PŘÍJEM NASTAVENÍ HODIN POPIS ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI LCD _ L Pokyny pro používání DIGITÁLNÍ 9PÁSMOVÉ MINIRÁDIO VKV/SV/KV1-7 S BUDÍKEM NAPÁJENÍ Vložení baterií I. K napájení tohoto rádia slouží dvě baterie UM1 1,5 V; vložte nové baterie do přihrádky podle příslušné

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea DLF39285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství...

Részletesebben

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Digitální fotoaparát / Digitális fényképezőgép / Digitálny fotoaparát CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Podrobnosti o pokročilých postupech naleznete v příručkách

Részletesebben

ë Połączenie oczekujące

ë Połączenie oczekujące Telefon Gigaset 5015 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania ostatniego numeru 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift

Részletesebben

Instrukcja obsługi. System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511. Polski Română Magyar. Instrukcja montażu jest dostarczana oddzielnie.

Instrukcja obsługi. System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511. Polski Română Magyar. Instrukcja montażu jest dostarczana oddzielnie. Instrukcja obsługi System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511 Polski omână Magyar Dziękujemy za zakup produktu firmy Panasonic. Prosimy przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu i zachować ją do

Részletesebben

Undercupboard Radio SKRP 1000 A1

Undercupboard Radio SKRP 1000 A1 4 Undercupboard Radio SKRP 1000 A1 Undercupboard Radio Operating manual Radio podwieszane Instrukcja obsługi Rádió Használati utasítás Podelementni radio Navodila za uporabo Rádio na vestavění Návod k

Részletesebben

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS Hungarian/01 (KEE) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 4 CD-k 5 Az MP3-ról és a WMA-ról 6 Általános

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S500 DVD-S700 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S700 (kizárólag

Részletesebben

CZ Budík se svítidlem SAC HU SAC világító ébresztőóra PL Budzik-lampa SAC TR Işıklı çalar saat SAC RU Световой будильник SAC

CZ Budík se svítidlem SAC HU SAC világító ébresztőóra PL Budzik-lampa SAC TR Işıklı çalar saat SAC RU Световой будильник SAC CZ Budík se svítidlem SAC HU SAC világító ébresztőóra PL Budzik-lampa SAC TR Işıklı çalar saat SAC RU Световой будильник SAC Art. 45100 Návod k použití Használati utasítás Instrukcja obsługi Kullanım talimatı

Részletesebben

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. Do wszystkich części egzaminu dołączone są instrukcje. Przeczytaj

Részletesebben

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE SPORT CLIP MP4 PLAYER MP4 PŘEHRÁVAČ SPORT CLIP MP4 PREHRÁVAČ SPORT CLIP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPORT CLIP MP4 LEJÁTSZÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ

Részletesebben

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI PL HU Polski, 1 Magyar, 9 R 24 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny Uruchomienie

Részletesebben

UX-G60 INSTRUCTIONS MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER

UX-G60 INSTRUCTIONS MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G60 Sklada se z CA-UXG60 a SP-UXG60 Składa sie z CA-UXG60 i SP-UXG60 A CA-UXG60-bol es az SP-UXG60-bol

Részletesebben

Minden jog fenntartva

Minden jog fenntartva Minden jog fenntartva Az alábbi leírásban szereplô terméket nemzetközi szerzôi jog védi. Ennek megfelelôen tilos az eszköz vagy a szoftver bármilyen célból történô másolása. Tilos az alábbi kiadvány egészének

Részletesebben

BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178

BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178 BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178 PL CZ SK DE HU KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST PRODUKTDATENBLATT TERMÉK ADATLAP KARTA PRODUKTU PL Nazwa dostawcy Amica Wronki S.A.

Részletesebben

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK350 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657484

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK350 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657484 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FM/MW/LW CD-lemez lejátszó

FM/MW/LW CD-lemez lejátszó 2-348-415-21(1) FM/MW/LW CD-lemez lejátszó Kezelési útmutató Az üzembe helyezés és csatlakoztatás részleteit lásd a mellékelt beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban. CDX-R6750 2005 Sony Corporation Üdvözöljük!

Részletesebben

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850 PL H Instrukcja obsługi Használati útasítás 800/850 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie

Részletesebben

GSM bezpečnostní kamera

GSM bezpečnostní kamera GSM bezpečnostní kamera EYE-02...Buď v obraze vždy a všude... SMS CALL MMS MAIL VIDEO WWW JabloTool Návod k obsluze EYE-02.CZE.MAN.User_Manual.24.A - 1 - A Kamera EYE-02 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2

Részletesebben

A rádió használata. A rádió használata. A kívánt csatorna beállítása. Rádióhallgatás. Kézi hangolás VIGYÁZAT FONTOS

A rádió használata. A rádió használata. A kívánt csatorna beállítása. Rádióhallgatás. Kézi hangolás VIGYÁZAT FONTOS Audioműveletek A rádió használata A rádió használata A kívánt csatorna beállítása VIGYÁZAT Ha a jármű akkumulátorát eltávolítják (javítások vagy karbantartás miatt), a memóriában tárolt összes csatorna

Részletesebben

Polski Česky Magyar Română. Doro PhoneEasy. 332gsm

Polski Česky Magyar Română. Doro PhoneEasy. 332gsm Polski Česky Magyar Română Doro PhoneEasy 332gsm 23 Polski 1. Blokada klawiszy 2. Klawisz boczny (głośność) 3. Klawisz latarki 4. Wyświetlacz 5. Lewy klawisz programowalny 6. Klawisz wywołania 7. Klawisze

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQ-C1400N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634021

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQ-C1400N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634021 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás For PC Connection Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM PWR REL SCN SEL PTY

NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM PWR REL SCN SEL PTY PWR SCN EJ TA REL SEL PTY A/PS AF MD BND 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MU DSP NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM

Részletesebben

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Rádió / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 7 8 17 16 15 14 13 12 11 10 9 18 19 3 KEZELÕSZERVEK 1 A készülék be- és

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Az MP3/WMA-lejátszó használata

Az MP3/WMA-lejátszó használata Használat Az MP3/WMA-lejátszó használata Az MP3/WMA ismertetése Személyes használaton kívüli célokra a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos MP3/WMA fájlokat létrehozni olyan forrásokból, mint

Részletesebben

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci.

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci. POLISH Kamera cyfrowa VP-M102/M105/M110 Digitális videokamera VP-M102/M105/M110 AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou ERN29801 2 electrolux TARTALOMJEGYZÉK Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÿ INSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVOD MONTÁŽE, MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ,

Részletesebben