T/P DISP BACK BAND PICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T/P DISP BACK BAND PICT"

Átírás

1 T/P DISP BACK BAND POLSKI CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SHX751 âesky MAGYAR SOURCE KD-SHX751 PICT MENU Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 9. Zrušení ukázkové sekvence displeje najdete na str. 9. A kijelző bemutatóprogramjának törléséhez lásd a 9. oldalt. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. Instalace a připojení jsou popsány v samostatné příručce. A beszerelést és a csatlakoztatásokat lásd a külön kézikönyvben. INSTRUCTIONS LVT A [EY]

2 2POLSKI Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WA NE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: W przypadku otwarcia obudowy i uszkodzenia lub usunięcia zabezpieczenia może dojść do emisji niewidocznego promieniowania laserowego. Unikać bezpośredniego kontaktu z wiązką lasera. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Ostrze enie: Obsługa radioodtwarzacza podczas prowadzenia samochodu wymaga zachowania szczególnej ostrożności, aby uniknąć wypadku. Uwaga: Nie wolno wkładać płyt 8 cm (single CD) do szczeliny na płyty. (Takich płyt nie można wysunąć.) Nie wolno używać płyt o nietypowych kształtach na przykład serc lub kwiatów ponieważ mogą one doprowadzić do awarii urządzenia. Nie wolno wystawiać płyt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub inneych źródeł ciepła ani umieszczać ich w miejscu narażonych na działanie wysokiej temperatury lub wilgotności. Nie należy zostawiać płyt w samochodzie. Zerowanie pami ci urzàdzenia Spowoduje to wyzerowanie pamięci mikroprocesora. Wszelkie zaprogramowane ustawienia zostaną skasowane. Informacja: Wyświetlacz wbudowany w ten odtwarzacz został wyprodukowany z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, może jednak posiadać pewną liczbę nieaktywnych punktów. Nie ma to wpływu na działanie i nie jest uważane za usterkę. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie jest dostarczane z kartą kodową. Zawiera ona taki sam numer, jak numer umieszczony na obudowie radioodtwarzacza. Kartę należy umieścić w bezpiecznym miejscu, ponieważ w przypadku kradzieży radioodtwarzacza może ona ułatwić jego odzyskanie.

3 Spis treêci Zerowanie pamięci urządzenia... 2 Korzystanie z instrukcji... 4 Wymuszenie wysunięcia płyty... 4 Zmiana grafiki na ekranie... 5 Wyświetlanie różnych menu... 5 Panel sterowania KD-SHX Objaśnienie elementów... 6 Zdalne sterowanie RM-RK Główne elementy i funkcje... 7 Jak zaczàç... 8 Podstawowa obsługa... 8 Anulowanie trybu demonstracyjnego... 9 Ustawianie zegara... 9 Obs uga radia Słuchanie radia Zapamiętywanie stacji Słuchanie zaprogramowanych stacji Obs uga FM RDS Wyszukiwanie ulubionych programów FM RDS Zapamiętywanie ulubionych programów Korzystanie z odbioru w tle Automartyczne śledzenie programu funkcja Network-Tracking Reception Korzystanie z komunikatów tekstowych RDS Radiotext (RT) Obs uga p yt/kart SD Odtwarzanie płyty w odtwarzaczu Odtwarzanie płyty w zmieniaczu CD Odtwarzanie karty SD Inne funkcje podstawowe Wybór trybów odtwarzania Ustawienia d wi kowe Wybór, ustawienia DSP Uzyskiwanie naturalnego brzmienia dźwięku Ustawianie podstawowych parametrów menu wyboru dźwięku SEL Wybór zaprogramowanych trybów dźwięku EQ Zapamiętywanie własnych trybów dźwięku Ekran graficzny Procedura podstawowa Pobieranie plików Usuwanie plików Aktywacja pobranych plików Ustawienia ogólne PSM Procedura podstawowa Wybór trybu ściemniacza Inne funkcje podstawowe Nadawanie tytułów płytom Zmiana kąta panelu sterowania Odłączanie panelu sterowania Obs uga komponentów zewn trznych Odtwarzanie komponentów zewnętrznych Obs uga odbiornika DAB Słuchanie odbiornika DAB Zapisywanie stacji DAB w pamięci Wybieranie zaprogramowanej usługi DAB Korzystanie z odbioru w tle Śledzenie tego samego programu funkcja Alternative Frequency Reception Konserwacja Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu Znajdowanie i usuwanie problemów Specyfikacje POLSKI Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa... Nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności, ponieważ do uszu kierowcy nie będą docierały dźwięki z zewnątrz. Przed wykonaniem jakiejkolwiek skomplikowanej czynności należy zatrzymać samochód. Temperatura w samochodzie... Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. 3

4 4POLSKI Korzystanie z instrukcji Aby uprościć zrozumienie objaśnień, w instrukcji zastosowano następujące konwencje: Niektóre informacje i wskazówki znajdują się w rozdziale Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu (patrz strony 50 53). Operacje wykonywane przyciskami objaśnione są za pomocą następujących ilustracji: Naciśnij krótko. Naciśnij kilkukrotnie. Naciśnij jeden lub drugi. Naciśnij i przytrzymaj do momentu wykonania funkcji. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie oba przyciski. Poniższe oznaczenia używane są w celu wskazania... : Wbudowanych operacji odtwarzacza CD. : Operacji zewnętrznego zmieniacza CD. : Funkcje odtwarzacza SD. Wymuszenie wysuni cia p yty Jeśli radioodtwarzacz nie rozpozna płyty lub nie może jej wysunąć, należy postępować w poniższy sposób. Jeśli karta SD jest włożona, należy ją najpierw wysunąć (patrz strona 19). 1 2 Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć urządzenia. Należy uważać, aby płyta nie wypadła po wysunięciu. Ostrze enie dotyczàce g oênoêci: Dźwięk z płyt charakteryzuje się bardzo niskim poziomem szumu. Należy obniżyć poziom głośności przed odtwarzaniem płyty, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego przyrostu mocy fali dźwiękowej.

5 DISP Zmiana grafiki na ekranie Np.: JeÊli wybrano odbiornik jako êród o WyÊwietlanie ró nych menu Główne menu zawiera następujące opcje MODE, PSM, SEL, PICT, DSP, CCC, TITLE, EQ i BBE. 1 MENU POLSKI èród owy ekran operacji Dla stacji FM RDS i us ug DAB* 1 wyêwietlane sà równie inne informacje. 2 Przenieś kursor do żądanego menu (MODE, PSM, SEL, PICT, DSP, CCC, TITLE, EQ, BBE). WyÊwietlana jest Small grafika (kieszeƒ na CD)* 2. * Kursor WyÊwietlana jest Large grafika (pe noekranowa)* 2 jako t o. Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij ikonę BACK. * Działa jak licznik czasu. * 3 3 Wejdź do wybranego menu. Ekran graficzny* 2 WyÊwietlane sà mierniki poziomu dêwi ku (patrz LevelMeter na stronie 36). Powrót do poczàtkowego wzoru grafiki. * 1 Informacje na temat stacji FM RDS, patrz strona 16. Informacje na temat DAB, patrz strona 48. * 2 Jako tło ekranu graficznego można zastosować własną grafikę (patrz strony 31 35). W zależności od wielkości pobieranego pliku, jego wyświetlenie może zająć więcej czasu. * 3 Panel informacyjny zniknie, jeśli żadna operacja nie będzie wykonana. Np.: JeÊli wybrano menu MODE Aby wrócić do ekranu MENU, naciśnij ikonę MENU. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 5

6 Panel sterowania KD-SHX751 6POLSKI T/P DISP BACK BAND PICT SOURCE MENU 1 Przycisk T/P (informacje drogowe/typ programu) Naciśnięcie powoduje włączenie/ wyłączenie odbierania w tle informacji drogowych (TA) (patrz strona 15). Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje wyświetlenie ekranu operacji PTY (patrz strona 13). 2 Przycisk 0 (wysunięcie)/ (kąt) Naciśnięcie przycisku powoduje wysunięcie płyty. Kilkukrotne naciśnięcie po przytrzymaniu przycisku powoduje zmianę nachylenia panelu sterowania. 3 Przycisk DISP (wyświetlanie) Zmienia wyświetlane informacje. 4 Przycisk (oczekiwanie/ włączenie/wyciszenie)/ok Włącza i wyłącza zasilanie i wycisza dźwięk. Zatwierdza wybór podczas obsługi menu. Pokrętło do regulacji głośności Reguluje poziom głośności. 5 Przycisk SOURCE Służy do wyboru źródła. 6 Przycisk 4/ ( / ) Dla stacji FM/AM i DAB: Naciśnięcie wyszukuje stacje (lub kanały), naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przeskakiwanie częstotliwości. Dla płyty lub karty SD: Naciśnięcie zmienia ścieżkę dźwiękową, a naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przejście do następnej lub poprzedniej ścieżki. Dla poleceń menu: Wybiera pozycje menu/wartości. ObjaÊnienie elementów 7 Czujnik pilota zdalnego sterowania NIE WOLNO wystawiać czujnika pilota zdalnego sterowania na silne światło słoneczne lub sztuczne. 8 Kolorowe okno wyświetlacza 9 Przycisk BAND/BACK Dla stacji FM/AM i DAB: Wybiera zakres. Dla poleceń menu: Wraca do poprzedniego ekranu lub anuluje ustawienie. p Przycisk PICT (obraz) Wyświetla menu PICT. q Przycisk MENU Wyświetla ekran MENU. w Przycisk resetowania e Przyciski 5 (w górę) / (w dół) Dla FM/AM: Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje wyświetlenie listy zaprogramowanych stacji. Dla DAB: Naciśnięcie zmienia usługę, a naciśnięcie i przytrzymanie powoduje wyświetlenie listy zaprogramowanych usług. Dla płyt MP3/WMA lub karty SD: Naciśnięcie zmienia foldery, a naciśnięcie i przytrzymanie wyświetla listę płyt (tylko dla płyt CD-CH ) lub listę folderów. Dla poleceń menu: Wybiera pozycje menu/wartości. r Przycisk (odłączenie panelu sterowania)

7 Zdalne sterowanie RM-RK300 Instalacja baterii litowej (CR2025) G ówne elementy i funkcje POLSKI Podczas obsługi zdalnej, należy skierować pilota bezpośrednio na czujnik radioodtwarzacza. Czujnik nie powinien być niczym zasłonięty. Ostrze enie: Nie wolno instalować baterii innych niż CR2025 lub ich odpowiedników, ponieważ może to spowodować eksplozję. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć wypadku. Aby uniknąć przegrzania baterii, jej uszkodzenia lub zaprószenia ognia, nie należy: Ładować baterii, powodować spięcia, rozmontowywać, ogrzewać ani wrzucać do ognia. Pozostawiać baterii na przedmiotach z metalu. Ściskać baterii kombinerkami lub podobnym narzędziem. Przechowywać lub wyrzucać baterii bez owinięcia jej materiałem izolującym. Uwaga: Radioodtwarzacz może być obsługiwany zdalnie za pomocą układu sterowania na kierownicy. Informacje o podłączaniu znajdują się w Instrukcja montażu/podłączania przewodów (oddzielnej). 1 Przycisk (włączanie/ wyłączanie/wyciszanie) Włącza i wyłącza zasilanie, a także wycisza dźwięk. 2 Przycisk SOURCE Służy do wyboru źródła. 3 Przyciski 5 (w górę) / (w dół) Dla DAB: Zmienia usługę. Dla płyt MP3/WMA lub karty SD: Zmienia foldery MP3/WMA. 4 Przyciski VOL (głośność) + / Reguluje poziom głośności. 5 Przyciski numeryczne Dla stacji FM/AM i DAB: Naciśnięcie wybiera zaprogramowane stacje (lub programy), a naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zaprogramowanie stacji (lub programów). Dla płyt audio CD lub CD Text: Wybiera ścieżki dźwiękowe. Dla płyt MP3/WMA lub karty SD: Wybiera foldery. Dla zmieniacza CD: Wybiera płyty. 6 Przycisk ANGLE Reguluje kąt panelu sterowania. 7 Przycisk BAND Wybiera zakres. 8 Przyciski 4 / Dla stacji FM/AM i DAB: Naciśnięcie wyszukuje stacje (lub kanały), naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przeskakiwanie częstotliwości. Dla płyty lub karty SD: Naciśnięcie zmienia ścieżkę dźwiękową, a naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przejście do następnej lub poprzedniej ścieżki. 7

8 Jak zaczàç 8POLSKI ~ Włącza zasilanie. Ÿ SOURCE Nie można wybrać niektórych źródeł, jeśli nie są gotowe.! Dla tunera FM/AM BACK BAND Dla tunera DAB BACK BAND BACK BAND SOURCE Podstawowa obs uga Wyreguluj Dostosuj głośność do wymaganego poziomu. (Patrz strony 25 30). Chwilowe wyciszenie (ATT) Aby przywrócić poprzedni poziom dźwięku, naciśnij ten przycisk ponownie. Wy àczanie zasilania

9 Anulowanie trybu demonstracyjnego Jeśli w ciągu 45 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, uaktywni się tryb demonstracyjny. [Ustawienie początkowe: Demo] patrz strona 36. Ustawianie zegara 1 Wejdź do menu PSM (patrz strona 5). 2 Ustaw godzinę, minutę i standard czasu. POLSKI 1 Wejdź do menu PSM (patrz strona 5). 2 Wybierz opcję Off. Sprawdź, czy na ekranie wyświetlona jest opcja Demo/Link. Jeśli nie, naciśnij ikonę 5 lub. 1 Wybierz Clock Hr (godzina), i ustaw godzinę. 2 Wybierz Clock Min (minuta), i ustaw minutę. 3 Zakończ procedurę. 3 Wybierz 24H/12H, a następnie 24H lub 12H. Uaktywnianie trybu demonstracyjnego W czynności 2 wybierz opcję Demo lub ImageLink. Więcej informacji podano na stronie Zakończ procedurę. 9

10 Obs uga radia POLSKI SOURCE S uchanie radia BACK BAND ~ Ÿ BACK BAND SOURCE Wyszukiwanie zatrzymuje się po natrafieniu na stację. Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij ponownie ten sam przycisk. R czne dostrajanie stacji W czynności! po lewej... Aktualny zakres Zaprogramowany numer Typ programu Cz stotliwoêç * 1 * 2 * 3 Nazwa stacji stacji * 1 Wskaźnik AF lub REG: Patrz strona 38. * 2 Wskaźnik LO lub DX: Patrz strona 11. * 3 Wskaźnik STEREO lub MONO: Wskaźnik STEREO świeci się, jeśli odbierany jest sygnał stereo FM o wystarczającym poziomie. Dla wskaźnika MONO, patrz prawa kolumna.! Rozpocznij wyszukiwanie stacji. Uaktywnij R czne wyszukiwanie (Manual Search) JeÊli wyst pujà trudnoêci z odbiorem sygna u FM stereo 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 5). 2 Wybierz opcję Mono. 3 Wybierz opcję On. On Off Wybierz cz stotliwoêci stacji Zapala się wskaźnik. Jakość odbioru poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. 10

11 4 Zakończ procedurę. Zapami tywanie stacji Można zaprogramować do sześciu stacji w każdym zakresie. POLSKI Aby przywrócić efekt stereo, powtórz tę samą procedurę i wybierz opcję Off w czynności 3. Aby nastroiç stacje tylko FM o silnym sygnale LO/DX (Lokalne/Odlegle) Jeśli odbierany sygnał jest słaby, może być słyszalny tylko szum. Ten odbiornik może wykrywać tylko stacje w paśmie FM z dostatecznym poziomem sygnału. 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 5). 2 Wybierz opcję LO/DX. 3 Wybierz opcję Local. DX Local DX: Aby nastroić wszystkie odbieralne stacje. Wskaźnik zaświeci się. Local: Aby nastroić tylko stacje o odpowiednim poziomie sygnału. Wskaźnik zaświeci się. 4 Zakończ procedurę. Automatyczne programowanie stacji FM SSM (Sekwencyjne zapami tywanie silnych stacji) 1 SOURCE 2 Wybierz zakres FM (FM1 FM3), w którym będzie wykonane programowanie. 3 Wejdź do menu MODE (patrz strona 5). 4 Wybierz opcję SSM. 5 BACK BAND Lokalne stacje FM o najsilniejszym sygnale zostaną automatycznie zaprogramowane w wybranym zakresie. Ciąg dalszy na następnej stronie... 11

12 POLSKI R czne programowanie Np.: Zapamiętywanie stacji o częstotliwości 92,5 MHz pod numerem 3 w zakresie FM1. 1 SOURCE 8 Zapisywanie stacji. 2 BACK BAND Podczas korzystania z pilota... Po nastrojeniu stacji, którą chcesz zapamiętać 3 Po przytrzymaniu ikony 5/, pojawi się lista zaprogramowanych stacji (patrz czynność 7 poniżej). S uchanie zaprogramowanych stacji 4 Wejdź do menu MODE (patrz strona 5). 5 Wybierz opcję List. 1 2 SOURCE BACK BAND 6 7 Wybierz zaprogramowany numer. 3 Wykonaj czynności 4 do 7 (w lewej kolumnie), aby wejść do listy zaprogramowanych stacji. 4 Można przejść do listy innych pasm FM, naciskając przycisk 4/ ( / ). Podczas korzystania z pilota... Aby bezpośrednio wybrać zaprogramowany numer 12

13 Obs uga FM RDS Wyszukiwanie ulubionych programów FM RDS POLSKI T/P Można nastroić stację nadającą ulubiony program przez wyszukiwanie kodu PTY. Programowanie ulubionych programów, patrz strona 14. ~ T/P! Wybierz kod PTY. Ÿ Upewnij się, czy opcja PTYSearch jest wybrana (podświetlona). Można przejść do innej listy naciskając ikonę 4/ ( / ) Rozpocznij wyszukiwanie ulubionego programu. Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona. 13

14 POLSKI Co umo liwia RDS RDS (Radio Data System) umożliwia stacjom FM wysyłanie dodatkowych sygnałów wraz z podstawowym sygnałem programu. Odbierając dane RDS, radioodtwarzacz może wykonać następujące funkcje: Wyszukiwanie typu programu (PTY) (patrz strona 13) Tymczasowe przełączanie na informacje drogowe Odbiór informacji drogowych w tle (patrz strona 15) Tymczasowe przełączanie na ulubiony program Odbiór programów PTY w tle (patrz strony 15 i 38) Automatyczne śledzenie danego programu Network Tracking Reception (patrz strona 16) Wyszukiwanie programów (patrz strona 38) Odbieranie komunikatów tekstowych RDS Radiotext (RT) (patrz strona 16) Kody PTY News, Affairs, Info, Sport, Educate, Drama, Culture, Science, Varied, Pop M (muzyka), Rock M (muzyka), Easy M (muzyka), Light M (muzyka), Classics, Other M (muzyka), Weather, Finance, Children, Social, Religion, Phone In, Travel, Leisure, Jazz, Country, Nation M (muzyka), Oldies, Folk M (muzyka), Document 2 Wybierz opcję PTYMemory. 3 4 Wybierz zaprogramowany numer. 5 Wybierz kod PTY. 6 Zapisz ustawienie. Zapami tywanie ulubionych programów Można zaprogramować sześć ulubionych typów programów. Zaprogramowane typy programów: 7 Powtarzaj kroki 4 i 6, aby zapamiętać inne kody PTY pod innymi numerami. 8 Zamknij ekran. DISP 1 T/P 14

15 Korzystanie z odbioru w tle Odbiór w tle informacji drogowych Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Poziom głośności zmienia się na ustawiony poziom głośności TA (patrz strona 38). Jeśli podłączono odbiornik DAB, odbiór w tle obsługuje również przeszukiwanie usług nadających informacje drogowe. Wybór kodu PTY ulubionego programu do odbioru w tle, patrz strona 38. Wskaźnik PTY wyświetla się lub miga. Uaktywnianie odbioru w tle informacji PTY 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 5). 2 Wybierz opcję PTY. POLSKI Uaktywnianie odbioru w tle informacji drogowych T/P 3 Wybierz jeden z kodów PTY. Wybrany kod PTY WyÊwietla si wskaênik TP. Jeśli wskaźnik TP jest wyświetlony, odbiór informacji drogowych jest aktywny. Jeśli wskaźnik TP miga, odbiór informacji drogowych nie jest aktywny. (Zdarza się to wtedy, jeśli ustawiona jest stacja FM bez sygnału RDS wymaganego dla funkcji TA). Aby uaktywnić odbiór informacji drogowych w tle, należy przełączyć na stację (lub usługę DAB), która wysyła odpowiednie sygnały. Wskaźnik TP przestanie wtedy migać i pozostanie wyświetlony. Wy àczanie odbioru w tle informacji drogowych T/P Wskaźnik TP zniknie. Odbiór w tle programów PTY Odbiór w tle programów PTY umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na ulubiony program PTY z dowolnego źródła, innego niż AM. Jeśli podłączono odbiornik DAB, odbiór w tle obsługuje również przeszukiwanie usług DAB. 4 Zakończ procedurę. WyÊwietla si wskaênik PTY. Jeśli wskaźnik PTY jest wyświetlony, odbiór programu PTY jest aktywny. Jeśli wskaźnik PTY miga, odbiór programu PTY nie jest aktywny. Aby uaktywnić odbiór programów PTY w tle, należy przełączyć na stację (lub DAB usługę), która wysyła odpowiednie sygnały. Wskaźnik PTY przestanie wtedy migać i pozostanie wyświetlony. Wy àczanie odbioru w tle informacji PTY Wybierz opcję Off w czynności 3 opisanej powyżej. Wskaźnik PTY zniknie. 15

16 POLSKI Automartyczne Êledzenie programu funkcja Network- Tracking Reception Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM RDS w tej samej sieci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem (patrz ilustracja w prawej kolumnie). Funkcja Network-Tracking Reception jest zawsze aktywna, jeśli została fabrycznie wbudowana. Zmiana ustawień funkcji Network-Tracking Reception, patrz AF-Regn l na stronie 38. Korzystanie z komunikatów tekstowych RDS Radiotext (RT) Co to jest RDS Radiotext RDS Radiotext jest częścią danych RDS, służącą do przekazywania różnych informacji tekstowych (np. informacji o programie, numerów telefonu, adresów www i , wykonawców i tytułów piosenek oraz nagłówków wiadomości). Obsługa komunikatów tekstowych jest częścią sygnału RDS. Jeden komunikat może składać się maksymalnie z 64 znaków. Obsługa komunikatów jest opcjonalna i nie jest używana przez wszystkie rozgłośnie. WyÊwietlanie komunikatów RDS Radiotext (RT) Podczas odbioru stacji obsługującej RT... DISP WyÊwietlany jest radiotekst. Patrz strona 5. Ekran Radiotext będzie czasowo anulowany podczas obsługi odbiornika. Pobieranie danych zajmuje czas. Podczas pobierania pojawia się komunikat Loading i wskaźnik postępu. Dzięki wskaźnikom, widoczny jest przybliżony procent pobrania. Jeśli komunikat tekstowy jest niedostępny, ekran tekstowy zmieni się na ekran obsługi źródeł. Jeśli komunikat tekstowy stanie się dostępny później, ekran tekstowy pojawi się automatycznie. Aby wyświetlić cały tekst od razu, naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP podczas wyświetlania radiotekstu. Pojawia si wielowierszowy ekran tekstowy. Aby powrócić do poprzedniego wyglądu ekranu, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP. Program A nadawany na ró nych cz stotliwoêciach w ró nych obszarach (01 05) Po dostrojeniu do stacji, która obsługuje komunikaty tekstowe, ich odbiór jest aktywny automatycznie. 16

17 Obs uga p yt/kart SD Wszystkie ścieżki będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia płyty. Odtwarzanie p yty w odtwarzaczu POLSKI Informacje o p ytach MP3 i WMA Płyty MP3 i WMA (Windows Media Audio) zawierają ścieżki (słowa plik i ścieżka będą używane zamiennie) zebrane w folderach. Jeśli folder MP3 lub WMA zawiera plik graficzny <jpw>, edytowany za pomocą programu Image Converter (Color Ver. 2.0) dostarczanego z CD-ROM obraz ten może być wyświetlony na ekranie podczas odtwarzania plików w tym folderze funkcja ImageLink. (Szczegóły, patrz strony 36 i 52). Po załadowaniu płyty CD audio lub CD Text: Ca kowity czas Ca kowita liczba Êcie ek odtwarzania Numer bie àcego Êcie ki Czas odtwarzania Po załadowaniu płyty MP3 lub WMA: Typ pliku* 1 Ca kowita liczba folderów Ca kowita liczba Êcie ek Numer aktualnego folderu Numer bie àcego Czas Êcie ki odtwarzania Nazwa folderu* 2 Nazwa Êcie ki* 2 Nazwa p yty* 3 Nazwa Êcie ki* 4 * 1 Wyświetla się wskaźnik MP3 lub WMA, w zależności od wykrytego pliku. * 2 Jeśli On opcję Tag (patrz strona 38), zostanie wyświetlona nazwa albumu/ wykonawcy z symbolem oraz tytuł ścieżki z symbolem. * 3 Nazwa pojawia się tylko dla płyt CD i CD Text, jeśli została nagrana lub przypisana. (Jeśli płyta nie ma nagranej lub przypisanej nazwy, na chwilę pojawi się napis No Name ). * 4 Wyświetla się tylko dla płyt CD Text. ( No name wyświetla się wtedy, gdy nie zapisano nazwy). Zatrzymanie odtwarzania i wysuni cie p yty Naciśnij ponownie, aby panel sterowania powrócił do poprzedniej pozycji. 17

18 POLSKI Odtwarzanie p yty w zmieniaczu CD SOURCE 18 Informacje o zmieniaczu CD Zaleca się używanie zmieniacza kompatybilnego z MP3 firmy JVC z tym radioodtwarzaczem. Można podłączyć także inne zmieniacze CD z serii CH-X (z wyjątkiem CH-X99 i CH-X100). Nie są one jednak kompatybilne ze standardem MP3, nie można więc odtwarzać na nich płyt MP3. Nie można używać z tym radioodtwarzaczem zmieniaczy CD z serii KD-MK. Informacje tekstowe nagrane na płycie CD Text mogą być wyświetlane, jeśli podłączony jest zmieniacz firmy JVC kompatybilny ze standardem CD Text. Nie można sterować i odtwarzać dysków WMA w zmieniaczu CD. Wszystkie płyty w podajniku będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia podajnika ze zmieniacza płyt CD. ~ SOURCE * Jeśli zmieniono ustawienie Ext Input na Ext Input (patrz strona 39), nie można wybrać zmieniacza CD. Jeśli aktualna płyta jest płytą MP3: Numer aktualnej p yty Numer aktualnego folderu Nazwa folderu* 1 Nazwa Êcie ki* 1 Numer bie àcego Êcie ki Czas odtwarzania Jeśli aktualna płyta jest płytą CD audio lub CD Text: Numer aktualnej p yty Numer bie àcego Êcie ki Czas Nazwa p yty* 2 Nazwa Êcie ki* 3 odtwarzania * 1 Jeśli On opcję Tag (patrz strona 38), zostanie wyświetlona nazwa albumu/ wykonawcy z symbolem oraz tytuł ścieżki z symbolem. * 2 Nazwa pojawia się tylko dla płyt CD i CD Text, jeśli została nagrana lub przypisana. (Jeśli płyta nie ma nagranej lub przypisanej nazwy, na chwilę pojawi się napis No Name ). * 3 Wyświetla się tylko dla płyt CD Text. ( No name wyświetla się wtedy, gdy nie zapisano nazwy).

19 Odtwarzanie karty SD POLSKI Informacje o kartach SD Można odtwarzać pliki MP3/WMA nagrane na karcie SD oraz wyświetlać zapisane obrazy na ekranie podczas odtwarzania ImageLink. (Szczegóły, patrz strony 36 i 52). Wymagany format nagrywania na karcie SD to FAT 12/16, a zalecane typy karty to 8 MB do 512 MB. To urządzenie nie obsługuje kart MMC lub mini SD. Przed odłączeniem panelu sterowania należy wyłączyć zasilanie. ~ Odłącz panel sterowania. Ÿ Otwór adowania kart SD Karta SD Dociśnij kartę SD do usłyszenia kliknięcia. Aby wyjąć kartę SD, należy ją ponownie nacisnąć. Wciśnij delikatnie kartę SD (nie zwalniaj naciśnięcia za szybko), gdyż w przeciwnym wypadku karta SD wysunie się z urządzenia. Ciąg dalszy na następnej stronie... 19

20 POLSKI! Podłącz panel sterowania. Jeśli włożono kartę SD... 1 SOURCE Panel sterowania powróci do poprzedniego położenia (patrz strona 42). 2 Numer aktualnego folderu Nazwa folderu* Numer bie àcego Czas Êcie ki odtwarzania Nazwa Êcie ki* * Jeśli On opcję Tag (patrz strona 38), zostanie wyświetlona nazwa albumu/wykonawcy z symbolem oraz tytuł ścieżki z symbolem. Numer aktualnego folderu Numer bie àcego Czas Êcie ki odtwarzania Nazwa folderu* Nazwa Êcie ki* Jeśli nagrane są ścieżki, odtwarzanie uruchamiane jest automatycznie. 20

21 Przewijanie Êcie ki w przód i w ty Przewijanie w przód. Inne funkcje podstawowe Wybór p yty/folderu/êcie ki na liêcie POLSKI Przewijanie w ty. PrzejÊcie do nast pnego lub poprzedniego Êcie ki Ta funkcja nie jest dostępna dla płyt CD audio lub CD text, jeśli źródłem jest CD. 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 5). 2 Wybierz opcję List. Do poczàtku bie àcego Êcie ki, nast pnie do poprzednich. PrzejÊcie do nast pnego lub poprzedniego folderu (tylko dla Êcie ek MP3 i WMA) Dla ścieżek MP3: Do nast pnych Êcie ek. 3 Wybierz typ listy Disc * 1, Folder * 2 lub File * 2. * 1 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest CD-CH. * 2 Wyświetla się tylko dla plików MP3/ WMA. Dla ścieżek WMA: Do nast pnych folderów. 1 Jeśli wybrano opcję Disc : Do poprzednich folderów. Przytrzymanie tych przycisków wyświetla listę płyt ( ) i listę folderów ( / ) (patrz sekcja). Wyświetla się lista płyt. Można przejść do innej listy naciskając ikonę 4/ ( / ). Aby wybrać płytę Ciąg dalszy na następnej stronie... 21

22 POLSKI Uruchomienie odtwarzania Do wybierania pliku Lista folderów na wybranej płycie pojawia się w następujących sytuacjach: jeśli wybrana płyta jest płytą MP3 oraz jeśli zostanie wybrana aktualna płyta (podświetlona na ekranie). 2 Jeśli wybrano opcję Folder : Uruchomienie odtwarzania Podczas korzystania z pilota... Wyświetla się lista folderów. Można przejść do innej listy naciskając ikonę 4/ ( / ). Do wybierania folderu Uruchomienie odtwarzania Do bezpośredniego wybierania płyty ( ) Do bezpośredniego wybierania ścieżki na płycie CD audio lub CD Text ( ) Do bezpośredniego wybierania folderu MP3/WMA ( / ) Wybór numeru 1 do 6: Jeśli zostanie wybrany aktualny folder (podświetlony na ekranie), pojawi się lista plików. 3 Jeśli wybrano opcję File : Wybór numeru 7 (1) do 12 (6): Wyświetla się lista plików. Można przejść do innej listy naciskając ikonę 4/ ( / ). Dla folderów MP3/WMA: Wymagane jest oznaczenie folderów dwucyfrowymi liczbami na początku nazwy 01, 02, 03 itd. 22

23 Zapobieganie wysuni ciu wysuni ciu p yty Można zablokować płytę w szczelinie odtwarzacza. 1 Wybór trybów odtwarzania Można używać tylko jednego z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. POLSKI 2 Po upewnieniu się, że wybrano (podświetlona) opcję No Eject?... 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 5). 2 Wybierz jeden z trybów odtwarzania Intro, Repeat, lub Random. Na ekranie będzie migać komunikat No Eject i nie będzie można wysunąć płyty. Anulowanie zabezpieczenia przed wysuni ciem Powtórz tę samą procedurę, naciśnij przycisk w czynności 2, po upewnieniu się, że opcja Eject OK? jest wybrana (podświetlona). Będzie migać komunikat Eject OK. 3 Wybierz żądane tryby odtwarzania. Więcej informacji podano na stronie Zakończ procedurę. Ciąg dalszy na następnej stronie... 23

24 POLSKI Funkcja Intro Np.: JeÊli wybrano opcj Track Intro podczas odtwarzania p yty MP3 Tryb Track: Folder* 1 : Disc* 2 : Off: Odtwarzane jes 15 pierwszych sekund... Wszystkich ścieżek na aktualnej płycie lub karcie SD. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Wszystkich ścieżek we wszystkich folderach na aktualnej płycie lub karcie SD. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Pierwszych ścieżek wszystkich włożonych płyt. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Anulowanie. Powtarzanie Np.: JeÊli wybrano opcj Track Repeat podczas odtwarzania p yty MP3 Tryb Track: Folder* 1 : Disc* 2 : Off: Powtarzanie Bieżąca ścieżka. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Wszystkie ścieżki w bieżącym folderze. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Wszystkich ścieżek na aktualnej płycie. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Anulowanie. Odtwarzanie losowe Np.: JeÊli wybrano opcj Disc Random podczas odtwarzania p yty MP3 Tryb Folder* 1 : Disc: SD: All* 2 : Off: Odtwarza losowo Wszystkie ścieżki w bieżącym folderze, następnie ścieżki w następnym folderze itd. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Wszystkich ścieżek na aktualnej płycie. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Wszystkie ścieżki na karcie SD. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Wszystkie ścieżki na włożonej płycie. Podczas odtwarzania wyświetla się symbol. Anulowanie. * 1 Tylko podczas odtwarzania ścieżek MP3 ( / / ) lub WMA ( / ). 24 * 2 Tylko podczas odtwarzania płyt w zmieniaczu CD ( ).

25 Ustawienia d wi kowe Wybór, ustawienia DSP POLSKI MENU Można dostosować dźwięk do wybranego rodzaju muyzki, można uzyskać efekty akustyczne jak w teatrze, sali koncertowej itp. Rodzaje DSP Defeat (Nie zastosowano trybu DSP) Theater, Hall, Club, Dome, Studio, V.Cancel (Voice Cancel: Funkcja ta redukuje dzwięk głosu. Można wykorzystać go jako funkcję Karaoke). ~ Wejdź do menu DSP (patrz strona 5). Ÿ Wybór jednego z ustawień DSP.! Dostosowanie poziomu (1 3). Wprowadzone ustawienia obowiązują dla wszystkich trybów DSP, za wyjątkiem trybu V.Cancel. Przejście do wyrzszych numerów spowoduje wzmocnienie effektu. Aby zakończyć procedurę DISP Aby wprowadzić dokładne ustawienia Np.: JeÊli wybrano Theater \ Patrz str. 26. Aby zakończyć procedurę DISP Aby anulować funkcję DSP, wybierz Defeat krok Ÿ. Dostosowanie poziomu \ Przejdz do kroku!. Ciąg dalszy na następnej stronie... 25

26 POLSKI Dostrajanie ustawieƒ trybów DSP Wprowadzone ustawienia obowiązują dla wszystkich trybów DSP za wyjątkiem trybu V.Cancel. Elementy ustawieƒ: Liczba wbudowanych głośników: Wybierz liczbę głośników wbudowanych w samochodzie 2ch lub 4ch. W przypadku czterech głośników (4ch) wybierz wielkość samochodu (patrz krok 4 poniżej). Fotel słuchacza: Wybierz fotel, na którym ma się skupiać obraz dźwiękowy. 1 Powtórz krok ~ do! na stronie 25 aby wybrać DSP (za wyjątkiem V.Cancel ). 2 Wybierz liczbe instalowanych głośników. 2ch 4ch 4 Po wyborze 4ch, dokonaj ustawień wielkości samochodu. Middle: Large: Middle Large Compact Wybierz tę opcję, jeśli odległość pozycji słuchacza od tylnych głośników jest prawie równa odległości od przednich głośników. Wybierz tę opcję, jeśli odległość fotela słuchacza od tylnych głośników jest większa niż odległości od przednich głośników. Compact: Wybierz tę opcję, jeśli odległość fotela słuchacza od tylnych głośników jest mniejsza niż odległości od przednich głośników. 5 Ustawienie pozycji fotelii do odbioru. All L.Front Front R.Front 2ch: 4ch: Wybierz system dwugłośnikowy. Wybierz system czterogłośnikowy. All: Front: Wszystkie zwrócone do tylnej pozycji. Wszystkie zwrócone do przedniej pozycji. 3 Po wybraniu opcji 2ch, przejdź do czynności 5. R.Front: L.Front: Wszystkie zwrócone do prawej pozycji. Wszystkie zwrócone do lewej pozycji. 6 Zakończ procedurę. 26

27 Uzyskiwanie naturalnego brzmienia dêwi ku Aby uaktywniç funkcj kompensacyjnego konwertera kompresyjnego (CC) Konwerter CC eliminuje drżenie i tętnienie dźwięku, znacznie redukując zniekształcenia cyfrowe. Ten sposób przetwarzania można stosować do źródeł analogowych i cyfrowych, dzięki czemu można uzyskać naturalne pole akustyczne dźwięku z każdego źródła. 1 Wejdź do menu CCC (patrz strona 5). 2 Wybierz opcję On. On Off Aby uaktywniç funkcj BBE Digital BBE Digital* stanowi nową metodę przetwarzania cyfrowego, pozwalającą na odtworzenie oryginalnej jakości i czystości dźwięku, odtwarzanego z takich źródeł, jak odtwarzacz płyt kompaktowych, tuner radiowy itp. Podczas odtwarzania dźwięku przez głośniki wprowadzane jest przesunięcie fazowe zależne od częstotliwości, przez co dźwięki o wysokiej częstotliwości docierają do ucha w dłuższym czasie niż dźwięki o niskich częstotliwościach. Funkcja BBE Digital koryguje zależności fazowe pomiędzy dźwiękami o niskich, średnich i wysokich częstotliwościach, stopniowo zwiększając czas opóźnienia w taki sposób, że dźwięki o wszystkich częstotliwościach docierają do ucha słuchacza w odpowiednim czasie. 1 Wejdź do menu BBE (patrz strona 5). 2 Wybierz poziom intensywności efektu. POLSKI Po włączeniu funkcji C.C.Conv., wskaźnik CCC na wyświetlaczu zaświeci się kolorem żółtym. Aby anulować funkcję Konwerter CC, wybierz opcję Off. 3 Zakończ procedurę. Np.: JeÊli wybrano 1 Off Przejście do wyrzszych numerów spowoduje wzmocnienie effektu. Po włączeniu funkcji BBE, wskaźnik BBE na wyświetlaczu zaświeci się kolorem zielonym (bieżący poziom). Aby anulować funkcję BBE Digital, wybierz opcję Off. 3 Zakończ procedurę. * Wytworzono na licencji BBE Sound, Inc. Licencja udzielona przez BBE Sound, Inc., nr USP , oraz BBE oraz symbol BBE są zastrzeżonymi znakami handlowymi BBE Sound, Inc. 27

28 POLSKI Ustawianie podstawowych parametrów menu wyboru dêwi ku SEL Można dostosować charakterystykę dźwięku do swoich preferencji. 1 Wejdź do menu SEL (patrz strona 5). Aby wyregulowaç balans ty /przód i balans Fad/Bal Regulacja balansu tył/przód balans mocy wyjściowej głośników pomiędzy przednim i tylnym głośnikiem. 2 Wybierz jedną z opcji Fad/Bal, Subwoofer lub VolAdjust. Wyżej tylko przedni Niżej tylko tylny Np.: JeÊli wybrano Fad/Bal Po wybraniu opcji Fad/Bal i Subwoofer, naciśnij przycisk, aby wejść do menu. 3 Wyreguluj wybraną opcję. Regulacja balansu balans mocy wyjściowej pomiędzy głośnikami lewym i prawym. W lewo tylko lewy W prawo tylko prawy Aby wyregulowaç moc wyjêciowà g oênika Subwoofer Subwoofer Aby wprowazić inne ustawienia SEL, naciśnij przycisk BACK. 4 Zakończ procedurę. Wybierz odpowiedni poziom częstotliwości odcięcia w zależności od podłączonego głośnika Subwoofer. 55Hz / 85Hz / 115Hz Głośnik Subwoofer odcina częstotliwości większe od wybranego poziomu. Regulacja poziomu wyjściowego subwoofera. 0 (min.) do 8 (maks.) 28

29 Regulacja poziomu wejêciowego wszystkich êróde VolAdjust Ustawienie to jest wymagane dla wszystkich źródeł oprócz FM. Przed regulacją wybierz odpowiednie źródło. Po wyregulowaniu ustawienia zostaną zapamiętane i poziom głośności automatycznie zwiększy się lub zmniejszy do zdefiniowanego poziomu po zmianie źródła. Wybór zaprogramowanych trybów dêwi ku EQ Można wybrać tryb dźwięku, odpowiedni do rodzaju muzyki. Dost pne tryby dêwi ku Flat (Bez efektów dźwiękowych), Hard Rock, R&B (Rhythm&Blues), Pop, Jazz, Dance, Country, Reggae, Classic, User 1, User 2, User 3 POLSKI Dostosuj do poziomu wejściowego dźwięku FM. 5 (min.) do +5 (maks.) 1 Wejdź do menu EQ (patrz strona 5). 2 Wybierz tryb dźwięku. Np.: JeÊli wybrano tryb Flat 3 Zamknij ekran. DISP 29

30 POLSKI Zapami tywanie w asnych trybów dêwi ku Można wyregulować tryb dźwięku i zapisać ustawienia w pamięci. 1 Wejdź do menu EQ (patrz strona 5). 2 Wybierz tryb dźwięku (patrz czynność 2 na stronie 29). 3 2 Regulacja poziomu wybranego zakresu od wartości 05 do Powtarzaj czynności 1 i 2, aby wyregulować inne zakresy częstotliwości. 5 Zapisz ustawienia. 1 4 Wprowadź własne ustawienia. 1 Wybierz zakres częstotliwości 60 Hz, 150 Hz, 400 Hz, 1 khz, 2.4 khz, 6 khz, 12 khz. 2 Wybierz jeden z trybów użytkownika User 1/2/3. Np.: JeÊli wybrano opcj User 1 Poniższa lista zawiera początkowe ustawienia poziomu częstotliwości dla wszystkich trybów dźwięku: Predefiniowane wartoêci korektora dêwi ku Tryb 60 Hz 150 Hz 400 Hz 1 khz 2.4 khz 6 khz 12 khz Flat Hard Rock R&B Pop Jazz Dance Country Reggae Classic User User User

31 Ekran graficzny Procedura podstawowa POLSKI MENU Przed wykonaniem poniższej procedury przygotuj płytę CD-R lub kartę SD zawierającą obrazy (zdjęcia) lub animacje (filmy). Za pomocą programu Image Converter (Color Ver. 2.0), dostarczonego z CD-ROM, można tworzyć własne obrazy i animacje. (Na płycie znajdują się przykłady). Można zachować dwie wielkości obrazu i animacji Large i Small, tak jak przedstawiono to na graficznym wyświetlaczu (patrz strona 5). ~ Włóż płytę CD-R, kartę SD lub dostarczony CD-ROM. CD-R/dostarcziny CD-ROM! Wybierz wielkość obrazu Large lub Small. Large Wybierz opcję. Karta SD Ÿ Wejdź do menu PICT (patrz strona 5). Po naciśnięciu przycisku PICT można bezpośrednio wejść do menu PICT. Np.: JeÊli wybrano opcj Delete Pobieranie plików: \ Download (patrz strona 32) Usuwanie plików: \ Delete (patrz strona 33) Aby usunąć wszystkie pliki: \ AllDelete (patrz strona 34) Aktywacja plików: \ Aktywacja pobranych plików (patrz strona 35) 31

32 POLSKI WA NE: Porównaj także pliki PDF opisujące program Image Converter, znajdujące sie w folderze Manual na dostarczonej płycie CD-ROM. Obrazy nieruchome (zdjęcia) i animacje (filmy) powinny w swojej nazwie zawierać następujące rozszerzenia: jpl: dla nieruchomych obrazów o dużej wielkości jpm: dla nieruchomych obrazów o małej wielkości jpa: dla animacji o dużej wielkości jpb: dla animacji o małej wielkości jpw: dla funkcji ImageLink (patrz strony 36 i 52) Podczas pobierania lub usuwania plików, należy przestrzegać następujących zasad: Nie wolno pobierać plików podczas jazdy. Nie wolno przekręcać kluczyka w stacyjce podczas pobierania lub usuwania pliku.* Nie wolno odłączć panelu sterowania podczas pobierania lub usuwania pliku.* * W przeciwnym wypadku pobranie lub usunięcie pliku może być wykonane nieprawidłowo. 1 Postępuj zgodnie z czynnościami ~ na stronie 31. Dla czynności! wybierz wielkość obrazu. Następnie dla wybierz opcję Download. 2 Wybierz typ pliku Picture lub Movie. Wyświetli się lista folderów. 3 Wybierz folder. Można przejść do innej listy naciskając ikonę 4/ ( / ). Pobieranie plików Picture: Ekran graficzny Służy do pobierania/usuwania nieruchomych obrazów (16 nieruchomych obrazów, każdy dla dużych i małych wielkości), które będą wyświetlane podczas odtwarzania. Movie: Ekran graficzny Służy do pobierania/usuwania animacji (60 klatek, każda dla dużych i małych wielkości), które będą wyświetlane podczas odtwarzania. Pobieranie obrazów lub animacji Pobranie animacji trwa długo. Więcej informacji podano na stronie 53. Aktywację pobranych plików opisano na stronie 35. Wyświetli się lista plików. 4 Wybierz plik. Można przejść do innej listy naciskając ikonę 4/ ( / ). 32

33 5 Pobierz plik. 3 Aby usunąć zapisane obrazy 1 POLSKI Aby anulować pobieranie, naciśnij przycisk DISP. Po zakończeniu pobierania pojawia się ponownie lista plików. 6 Aby pobrać więcej plików z tego samego źródła, powtórz czynności 4 i 5. Aby pobrać więcej obrazów z innego folderu, naciśnij ikonę BACK. Następnie powtórz czynności 3 do 5. 7 Zakończ procedurę. DISP 2 Wybierz opcję Delete. Wyświetli się lista plików. Usuwanie plików Usuwanie pobranych obrazów i animacji 1 Postępuj zgodnie z czynnościami ~ na stronie 31. Dla czynności! wybierz wielkość obrazu. Następnie dla wybierz opcję Delete. 2 Wybierz typ pliku Picture lub Movie. 3 Wybierz plik. Można przejść do innej listy naciskając ikonę 4/ ( / ). 4 Po usunięciu pliku pojawia się ponownie lista. 5 Powtórz czynność 3 oraz 4, aby usunąć więcej obrazów. Np.: JeÊli wybrano opcj Picture Ciąg dalszy na następnej stronie... 33

34 POLSKI Aby usunąć zapisaną animację 1 2 Po usunięciu filmu ponownie wyświetli się menu PICT Zakończ procedurę. DISP Po usunięciu wszystkich obrazów pojawia się ponownie menu PICT. 4 Zakończ procedurę. DISP Usuwanie wszystkich zachowanych obrazów i animacji dla wszystkich wielkoêci Aby usunàç wszystkie zachowane obrazy Można usunąć wszystkie zachowane obrazy o dowolnej wielkości ( Large lub Small ). 1 Postępuj zgodnie z czynnościami ~ na stronie 31. Dla czynności! wybierz wielkość obrazu. Następnie dla wybierz opcję Delete. 2 Wybierz opcję Picture. Aby usunàç wszystkie zapisane pliki Można usunąć wszystkie zachowane obrazy i animacje o dowolnej wielkości ( Large lub Small ). 1 Postępuj zgodnie z czynnościami ~ na stronie 31. Dla czynności! wybierz wielkość obrazu. Następnie dla wybierz opcję AllDelete. 2 3 Wybierz opcję AllDelete. 3 Po usunięciu wszystkich plików pojawia się ponownie menu PICT. 4 Zakończ procedurę. DISP 34

35 Aktywacja pobranych plików 1 Wejdź do menu PSM (patrz strona 5). 2 Wybierz opcję PICT. 3 Wybierz wielkość obrazu do aktywacji Large lub Small. 4 Large Small 5 Picture: Slideshow: Movie: Uaktywniany jest jeden z obrazów użytkownika zapisanych w trybie Picture. \ Przejdź do czynności 6. Wszystkie zachowane obrazy zostaną kolejno uaktywnione i wyświetlone (UserSlide). \ Przejdź do czynności 7. Uaktywniana jest animacja użytkownika zapisana w trybie Movie. \ Przejdź do czynności 6. POLSKI 6 Wybierz plik. * * Jeśli nie pobrano nieruchomych obrazów i animacji, można tylko wybrać opcję Default. Dla opcji Movie, wybierz wartość Default lub UserMovie. (Jeśli nie zachowano animacji, można tylko wybrać opcję Default ). 7 Zakończ procedurę. Aby uaktywnić plik o innej wielkości, powtórz czynności 1 do 7. 35

36 Ustawienia ogólne PSM POLSKI Procedura podstawowa Można zmieniać parametry PSM (preferowane ustawienia) wyszczególnione w poniższej tabeli. 3 Wyreguluj ustawienie. 1 Wejdź do menu PSM (patrz strona 5). 2 Wybór pozycji PSM. 4 Kroki 2 i 3 można powtarzać aby ustawić lub wyregulować inne pozycje PSM. 5 Zakończ procedurę. Np.: JeÊli wybrano opcj Scroll Wskaêniki Regulowane parametry, [strona z opisem] Demo/Link Demo: [Ustawienie początkowe]; Wyświetla się ekran demonstracyjny (animacja). ImageLink: Wyswietlanie nieruchomego obrazu podczas demonstracji odtwarzania pliku MP3/WMA, [17, 19, 52]. Wyświetlenie Off: Anulowanie. demonstracji Pojawia się, jeśli w ciągu 45 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja. WallPaper Można wybrać tło ekranu wyświetlacza. Tło Standard 1 [Ustawienie początkowe] O Standard 2 O Standard 3 O (powrót na początek) LevelMeter Można wybrać miernik poziomu. Miernik poziomu Meter1 [Ustawienie początkowe] O Meter2 O Meter3 O (powrót głośności na początek) Aby wyświetlić wybrany miernik poziomu, kilkokrotnie naciśnij ikonę DISP. PICT Obrazy Można uaktywnić ekran graficzny wyświetlający film lub obraz, [35]. Wybierz najpierw wielkość obrazu. Large: [Ustawienie początkowe]; 256 x 64 pikseli (pełny ekran) Small: 64 x 64 pikseli (obraz kieszeni na dysk CD) Po wybraniu wielkości obrazu można zaznaczyć jedną z pozycji, oddzielnie dla opcji Large i Small. Picture: [Ustawienie początkowe]; Uaktywniany jest jeden z obrazów użytkownika zapisanych w trybie Picture. Slideshow: Wszystkie zachowane obrazy zostaną kolejno uaktywnione i wyświetlone (UserSlide). Movie: Uaktywniana jest animacja użytkownika zapisana w trybie Movie. Aby wyświetlić wybraną grafikę, kilkakrotnie naciśnij ikonę DISP. 36

37 Wskaêniki Clock Hr Godzina Clock Min Minuta 24H/12H System wyświetlania czasu Clock Adj Automatyczna regulacja zegara Scroll Tryb przewijania Dimmer Przyciemnianie From To* Czas ściemniacza Regulowane parametry, [strona z opisem] 0 23 (1 12), [9] [Ustawienie początkowe: 0 (0:00)] 00 59, [9] [Ustawienie początkowe: 00 (0:00)] 12H (godzin) O 24H (godzin), [9] [Ustawienie początkowe: 24H] Auto: [Ustawienie początkowe]; Wbudowany zegar jest automatycznie ustawiany na podstawie danych CT (czas) w sygnale RDS. Off: Anulowanie. Once: [Ustawienie początkowe]; Informacje o płycie: informacje o płycie przewijane są tylko raz. RDS Radiotext: komunikaty są przewijane stale. Tekst DAB: przewijanie tekstu DAB. Auto: Informacje o płycie: przewijanie jest powtarzane (w odstępach 5-sekundowych). RDS Radiotext: komunikaty są przewijane stale. Off: Tekst DAB: przewijanie tekstu DAB. Informacje o płycie: anulowanie. RDS Radiotext: wyświetlany jest tylko pierwszy ekran komunikatu. Tekst DAB: wyświetlany jest tylko nagłówek, jeśli istnieje. Przytrzymanie DISP dłużej niż przez jedną sekundę pozwala przewinąć informacje o płycie niezależnie od ustawienia. Auto: [Ustawienie początkowe]; Wyświetlacz jest przyciemniany po włączeniu świateł. Time Set: Ustawianie czasu ściemniacza, [40]. Off: Anulowanie. On: Przyciemnianie aktywne. Od godziny do godziny, [40] [Ustawienie początkowe: 18:00 7:00] * Wyświetla się tylko wtedy, jeśli Dimmer ma wartość Time Set. POLSKI Ciąg dalszy na następnej stronie... 37

38 POLSKI Wskaêniki Bright Jasność Tag Wyświetlanie znacznika PTyStandby Odbiór PTY w tle AF-Regn l Odbiór alternatywnej częstotliwości/ regionalizacja TA Volume Poziom głośności informacji drogowych P-Search Wyszukiwanie programów IF Filter Filtr częstotliwości pośrednich Regulowane parametry, [strona z opisem] 1 8: Wyreguluj jasność ekranu, aby wskaźniki były dobrze widoczne i czytelne. [Ustawienie początkowe: 8] On: [Ustawienie początkowe]; Wyświetlanie znaczników ID3 podczas odtwarzania plikóe MP3/WMA, [17, 18, 20]. Off: Anulowanie. Można wybrać jeden z kodów PTY do odbioru PTY w tle, [15]. [Ustawienie początkowe: News] Jeśli sygnał z aktualnie odbieranej stacji osłabnie... AF: [Ustawienie początkowe]; Przełączanie na inną stację (program może się różnić od aktualnie odbieranego), [16]. Wskaźnik AF wyświetlony. AF Reg: Przełączanie na inną stację nadającą ten sam program. Wskaźnik REG wyświetlony. Off: Anulowanie (nie można wybrać, jeśli opcja DAB AF ma wartość On ). Po odebraniu informacji drogowych (TA), poziom głośności dostosowuje się automatycznie do zaprogramowanej wartości. [Ustawienie początkowe: 20]; 0 30 lub 0 50* 1 On: Odbiornik dostraja się do innej częstotliwości, na której nadawany jest ten sam program, co oryginalnie zaprogramowana stacja RDS, jeśli sygnał tej stacji jest za słaby. Off: [Ustawienie początkowe]; Anulowanie. Auto: [Ustawienie początkowe]; Zwiększa selektywność odbiornika, aby zredukować szumy spowodowane interferencją między stacjami. (Powoduje to utratę efektu stereo). Wide: Istnieje możliwość wystąpienia szumów z powodu interferencji, ale jakość dźwieku nie będzie gorsza. (Nie spowoduje to utraty efektu stereo). 38

39 Wskaêniki DAB AF* 2 Wyszukiwanie alternatywnej częstotliwości Announce* 2 Komunikaty w tle Ext Input* 3 Wejście zewnętrzne Beep Dźwięk klawiszy Telephone Wyłączanie na czas rozmowy telefonicznej Amp Gain Sterowanie mocą wzmacniacza Regulowane parametry, [strona z opisem] On: [Ustawienie początkowe]; Śledzenie programu wobrębie serwisów DAB oraz stacji FM RDS, [48]. Wskaźnik AF wyświetlony. Off: Anulowanie. Można wybrać jeden z 9 rodzajów komunikatów, które będą odbierane w tle. Travel [Ustawienie początkowe] O Warning O News O Weather O Event O Special O Rad Inf (informacje radiowe) O Sports O Finance O (powrót do początku) Changer: [Ustawienie początkowe]; Zmieniacz płyt CD marki JVC, [18]. Ext Input:Użycie komponentu zewnętrznego, [43]. On: [Ustawienie początkowe]; Uaktywnia dźwięk klawiszy. Off: Anuluje dźwięk klawiszy. Muting1/Muting2: Wybór dowolnej opcji umożliwia wyłączenie dźwięku na czas rozmowy przez telefon komórkowy. Off: [Ustawienie początkowe]; Anulowanie. Jeśli jako źródło wybrano zmieniacz CD, odtwarzanie będzie przerywane na czas rozmowy telefonicznej. Można zmienić maksymalną głośność radioodtwarzacza. HighPower: [Ustawienie początkowe]; Volume 00 Volume 50 Low Power: Volume 00 Volume 30 (Należy wybrać tę opcję, jeśli maksymalna moc głośników jest mniejsza niż 52 W, aby uniknąć ich uszkodzenia). Off: Wyłącza wbudowany wzmacniacz. POLSKI * 1 Zależy od poziomu wzmocnienia wzmacniacza. * 2 Wyświetla się, jeśli podłączono odbiornik DAB. * 3 Nie można wybrać tej opcji, jeśli źródłem jest CD-CH lub EXT-IN. 39

40 POLSKI Wybór trybu Êciemniacza Można ściemniać ekran w ciągu nocy oraz zgodnie z ustawionym czasem. 4 Przejdź do ekranu Time set. 1 Wejdź do menu PSM (patrz strona 5). 2 Wybierz opcję Dimmer. 5 Dostosuj czas ściemniacza. 1 Ustaw godzinę początkową ściemniacza. 3 Wybierz ustawienie. Auto: Time Set: Off: On: Ekran jest ściemniany po włączeniu świateł. \ Przejdź do czynności 6. Ustawianie czasu ściemniacza. \ Przejdź do czynności 4. Anulowanie. \ Przejdź do czynności 6. Ekran jest zawsze ściemniany. \ Przejdź do czynności 6. 2 Ustaw godzinę końcową ściemniacza. 6 Zakończ procedurę. 40

41 Inne funkcje podstawowe Nadawanie tytu ów p ytom Można przypisywać tytuły płytom (w odtwarzaczu oraz zmieniaczu CD) oraz komponentom zewnętrznym (LINE-IN i EXT-IN). Maksymalna èród a liczba znaków CD/CD-CH* Do 32 znaków (do 30 płyt) Komponenty Do 16 znaków zewnętrzne * Nie można nadać tytułu płycie CD Text lub MP3/WMA. 1 Wybierz źródła. Dla płyty CD w tym odtwarzaczu: Włóż płytę CD. Dla płyt CD w zmieniaczu: Wybierz opcję CD-CH, a następnie wybierz numer płyty. Dla komponentów zewnętrznych: Wybierz opcję EXT-IN lub LINE-IN (patrz strona 43). 2 Wejdź do menu TITLE (patrz strona 5). 3 Przypisz nazwę. 1 Wybierz zestaw znaków. 2 Wybierz znak. Dostępne znaki podano na stronie Przejdź do położenia następnego (lub poprzedniego) znaku. 4 Powtórz czynności 1 i 3 do zakończenia wprowadzania tytułu. 4 Zakończ procedurę. Aby anulować wpisanie tytułu bez rejestracji, naciśnij opcję MENU. Wymazywanie ca ego tytu u W czynności 3 na po lewej stronie... POLSKI DISP (A Z: wielkie) DISP (a z: ma e) (Cyfry i symbole) (Litery akcentowane: wielkie) (Litery akcentowane: ma e) Np.: JeÊli nadano tytu p ycie CD 41

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LH911 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 9. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LHX552/KD-LHX551 POLSKI âesky MAGYAR MENU DISP Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení

Részletesebben

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G821 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY]

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G541 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY]

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-PDR61 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY]

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G431 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G421 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY]

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G731 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G312/KD-G311 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 7. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G521 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SH1000 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-R501/KD-R402/KD-R401

KD-R501/KD-R402/KD-R401 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-R501/KD-R402/KD-R401 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-G612/KD-G611/KD-G511

KD-G612/KD-G611/KD-G511 CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G612/KD-G611/KD-G511 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové

Részletesebben

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available.

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. VR-5580 Instraction Manual For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. 1. POWER OFF 1. Long press the power on button to start it up,power on page

Részletesebben

KD-G343/KD-G342/KD-G341

KD-G343/KD-G342/KD-G341 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G343/KD-G342/KD-G341 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-G333/KD-G332/KD-G331

KD-G333/KD-G332/KD-G331 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G333/KD-G332/KD-G331 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI

Részletesebben

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2939-00/00

Részletesebben

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2595-00/00 (E2W) Treść

Részletesebben

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK 4-209-890-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK

Részletesebben

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi System FW-P750

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi System FW-P750 pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi ystem FW-P750 pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 2 MAGYARORZÁG Minõségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984.

Részletesebben

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX EUX2243AOX...... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 SZUFLADOWA LV VERTIKĀLI NOVIETOJAMA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 40 SALDĒTAVA SK SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-264-740-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-271-344-42(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie PL CZ HU SK Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-271-483-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití

Részletesebben

ë Połączenie oczekujące š Połączenie anonimowe włączone

ë Połączenie oczekujące š Połączenie anonimowe włączone Telefon Gigaset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Digital Video Camera Recorder Digitális videókamera Kezelési útmutató Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük szíveskedjen elolvasni a kezelési útmutatót a szakszerű használat érdekében. Cyfrowa

Részletesebben

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Funkcje... 2 Wprowadzenie... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 2 Podłączenie do system dystrybucji telewizji (telewizja kablowa, itp.) poprzez tuner... 4 Zawartość pakietu... 4

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-290-841-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci.

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci. POLISH Kamera cyfrowa VP-M102/M105/M110 Digitális videokamera VP-M102/M105/M110 AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co. Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie informacji i ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia, znajdujących się na

Részletesebben

PL/CZ/HU/SK (1)

PL/CZ/HU/SK (1) 4-170-099-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX33E/

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-450-149-41(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie PL CZ HU SK Przydać się mogą również informacje na stronie: Další

Részletesebben

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu DENVER CR-612 Návod pro obsluhu 1. ON/OFF/AUTO (zapnout / vypnout / automatické nastavení) 2. LCD displej 3. Přihrádka pro baterie 4. SNOOZE/SLEEP OFF (odložení buzení / deaktivace režimu sleep 5. ALARM

Részletesebben

BeSMART. Termosztát / Programator HU GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ESC MODE SET PROG RESET

BeSMART. Termosztát / Programator HU GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ESC MODE SET PROG RESET cod. BeSMART_QS rev. 0 11/16 BeSMART SET PROG RESET ESC MODE Termosztát / Programator GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ALAPINFORMÁCIÓK INFORMACJE PODSTAWOWE 5 6 4

Részletesebben

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Részletesebben

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych City1 Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych programowanie za pomocą 3 przycisków i wyświetlacza zasilanie 120V lub 230V do 2 silników 1 fazowych test działania

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-419-002-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane

Részletesebben

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Rádió / CD Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 3 5 1 2 4 6 7 10 9 8 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb a lehajtható és levehetõ

Részletesebben

PMR Twintalker 2-Way Radio Set

PMR Twintalker 2-Way Radio Set PMR Twintalker 2-Way Radio Set GB PMR Twintalker 2-Way Radio Set User manual and service information PL Zestaw do komunikacji radiowej Instrukcja obsługi oraz informacje o serwisie HU PMR rádiós adóvevő

Részletesebben

Instrukcja obsługi. System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511. Polski Română Magyar. Instrukcja montażu jest dostarczana oddzielnie.

Instrukcja obsługi. System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511. Polski Română Magyar. Instrukcja montażu jest dostarczana oddzielnie. Instrukcja obsługi System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511 Polski omână Magyar Dziękujemy za zakup produktu firmy Panasonic. Prosimy przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu i zachować ją do

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi

használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa ECN21109W 2 electrolux Tartalomjegyzék Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

Részletesebben

ë Połączenie oczekujące

ë Połączenie oczekujące Telefon Gigaset 5015 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania ostatniego numeru 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift

Részletesebben

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE SPORT CLIP MP4 PLAYER MP4 PŘEHRÁVAČ SPORT CLIP MP4 PREHRÁVAČ SPORT CLIP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPORT CLIP MP4 LEJÁTSZÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ

Részletesebben

OPIS OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 1. Antena 2. Przycisk PTT (Push-To-Talk) 3. Wyświetlacz LCD 4. Przycisk ON/OFF / MENU 5. Przycisk ZADZWOŃ 6. Przycisk ZWIĘKSZ AKUMULATORÓW 7. Przycisk ZMNIEJSZ 8.

Részletesebben

Polski Česky Magyar Română. Doro PhoneEasy. 332gsm

Polski Česky Magyar Română. Doro PhoneEasy. 332gsm Polski Česky Magyar Română Doro PhoneEasy 332gsm 23 Polski 1. Blokada klawiszy 2. Klawisz boczny (głośność) 3. Klawisz latarki 4. Wyświetlacz 5. Lewy klawisz programowalny 6. Klawisz wywołania 7. Klawisze

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUF 27391 W5 Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta

Részletesebben

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19 CYFROWA KAMERA WIDEO GR-D650E GR-D640E Wyposażenie: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie

Részletesebben

1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6

1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY 1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6. NASTAVIT ČAS 7. NASTAVIT AUTOMATICKÉ

Részletesebben

VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Kamera cyfrowa. Digitális kamkorder AF CCD LCD

VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Kamera cyfrowa. Digitális kamkorder AF CCD LCD Kamera cyfrowa VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Digitális kamkorder VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF

Részletesebben

ConCorde MIRROR Használati útmutató

ConCorde MIRROR Használati útmutató ConCorde MIRROR Használati útmutató 1 Köszönjük, hogy a ConCorde Mirror MP4 lejátszót választotta. A készülék első használata előtt, kérjük olvassa el ezt a használati útmutatót. Figyelem! A készülék bármely

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Chladnička - mraznička ENB 43691 S Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük,

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL GENUS PREMIUM EVO FS 18/25/35 ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM SOLARNYM KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 HU Magyar, 13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane techniczne,

Részletesebben

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850 PL H Instrukcja obsługi Használati útasítás 800/850 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

www.fisher-price.com

www.fisher-price.com www.fisher-price.com Informacje dla konsumentów Vásárlóknak szóló tájékoztatás GREAT BRITAIN Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303; www.service.mattel.com/uk.

Részletesebben

Undercupboard Radio SKRP 1000 A1

Undercupboard Radio SKRP 1000 A1 4 Undercupboard Radio SKRP 1000 A1 Undercupboard Radio Operating manual Radio podwieszane Instrukcja obsługi Rádió Használati utasítás Podelementni radio Navodila za uporabo Rádio na vestavění Návod k

Részletesebben

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása 1. Legfontosabb tulajdonságok 1,5 colos TFT képernyő MP3, WMA, FLAC, APE audio formátumok támogatása MPEG-4 (AVI) video formátum támogatása Beépített FM rádió A zeneszámok szövegének egyidejű kijelzése

Részletesebben

Minden jog fenntartva

Minden jog fenntartva Minden jog fenntartva Az alábbi leírásban szereplô terméket nemzetközi szerzôi jog védi. Ennek megfelelôen tilos az eszköz vagy a szoftver bármilyen célból történô másolása. Tilos az alábbi kiadvány egészének

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás For PC Connection Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Pokyny pro používání NAPÁJENÍ SEZNÁMENÍ S ČÁSTMI A FUNKCEMI PŘÍJEM NASTAVENÍ HODIN POPIS ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI LCD

Pokyny pro používání NAPÁJENÍ SEZNÁMENÍ S ČÁSTMI A FUNKCEMI PŘÍJEM NASTAVENÍ HODIN POPIS ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI LCD _ L Pokyny pro používání DIGITÁLNÍ 9PÁSMOVÉ MINIRÁDIO VKV/SV/KV1-7 S BUDÍKEM NAPÁJENÍ Vložení baterií I. K napájení tohoto rádia slouží dvě baterie UM1 1,5 V; vložte nové baterie do přihrádky podle příslušné

Részletesebben

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD Cyfrowa kamera wideo VP-D6550/ D6550i Digitális videokamera VP-D6550/ D6550i AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF CCD LCD Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Rádió / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 7 8 17 16 15 14 13 12 11 10 9 18 19 3 KEZELÕSZERVEK 1 A készülék be- és

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou ERN29801 2 electrolux TARTALOMJEGYZÉK Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat

Részletesebben

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. Do wszystkich części egzaminu dołączone są instrukcje. Przeczytaj

Részletesebben

www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv

www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv HD Box fuzet 8 1oldal.qxp 2008.05.15. 10:16 Page 1 Hello HD Box Üzembe helyezési útmutató www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv HD Box fuzet 8 1oldal.qxp 2008.05.15. 10:16 Page 2 Rozpakowywanie

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK350 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657484

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK350 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657484 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KDC-BT50U KDC-5047U KMR-440U

KDC-BT50U KDC-5047U KMR-440U CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KDC-5047U KMR-440U KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. 10Stepup_IM304_Ref_Hu_02_E

Részletesebben

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42 ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

Részletesebben

Bluetooth USB Adapter

Bluetooth USB Adapter Bluetooth USB Adapter Belkin Corporation 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220-5221, USA +1 310 898 1100 +1 310 898 1111 fax Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden NN10 6GL, United

Részletesebben

Piekarnik do zabudowy

Piekarnik do zabudowy Piekarnik do zabudowy Instrukcja instalacji i obsługi NV75K554RS / NV75K554RB / NV75K554BS / NV75K554BB NV75K554RB_EO_DG68-00742A-02_PL.indd 207-06-02 2:4: Spis treści Korzystanie z instrukcji Inteligentne

Részletesebben

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T Instrukcja obsługi TechniSat CE-T PL HU EN Dekoder TechniSat do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej Suma wszystkich zalet www.technisat.pl Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1 Złącza

Részletesebben

MC60BT USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MC60BT USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS HI-FI MUSIC CENTER FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KAROKE Wieża Hi-Fi FM/Bluetooth/MP3/USB/Karaoke HI-FI PŘEHRÁVAČ/FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

TEMPERATURE STATION. Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila

TEMPERATURE STATION. Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila TEMPERATURE STATION TEMPERATURE STATION Operation and Safety Notes STACJA METEO Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa BEL- ÉS KÜLTÉRI HŐMÉRŐ Kezelési és biztonsági utalások TEMPERATURNA POSTAJA

Részletesebben

PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41

PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41 ESI4500LOX HU MOSOGATÓGÉP PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4

Részletesebben

Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220

Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220 Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. fejezet Biztonsági szabályok A multiméter tervezése és gyártása megfelel az elektronikus mérőműszerekről és kézi digitális

Részletesebben

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI PL HU Polski, 1 Magyar, 9 R 24 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny Uruchomienie

Részletesebben

Kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa mw73b Kuchenka mikrofalowa Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Zarejestruj swoje urządzenie na stronie www.samsung.com/register

Részletesebben

instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie

instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie Pralka Mosógép Pračka Práčka EWB 95205 W EWB 105205 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 BF7. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 BF7. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 GB English,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310

Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310 Rádió / CD / MP3 Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 3 KEZELÕSZERVEK 1 Nyomógomb a

Részletesebben

AV-29BH11EES COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-29BH11EES COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-29BH11EES ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D5000/D5000i. VP-D5000/D5000i AF CCD CCD LCD LCD AD J

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D5000/D5000i. VP-D5000/D5000i AF CCD CCD LCD LCD AD J Cyfrowa Kamera Video VP-D5000/D5000i Digitális videokamera VP-D5000/D5000i AF CCD LCD Automatyczne ustawianie ostroêci Przetwornik obrazu WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF CCD LCD Autófókusz Töltéscsatolt

Részletesebben

Internal Card Reader With USB 2.0 All in 1. user s manual MODECOM

Internal Card Reader With USB 2.0 All in 1. user s manual MODECOM Internal Card Reader With USB 2.0 All in 1 user s manual MODECOM Internal Card Reader With USB 2.0 All in 1 User s manual Product introduction Thank you for purchasing the Mode Com MC-CR102 product, we

Részletesebben

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ Kamera cyfrowa VP-D451(i)/D453(i)/ D454(i)/455(i) Digitális videokamera VP-D451(i)/D453(i)/ D454(i)/455(i) AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) CCD Töltéscsatolt eszköz, képalkotó

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) CCD Töltéscsatolt eszköz, képalkotó X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) Digitális videokamera VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny START/

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQ-C8803N http://hu.yourpdfguides.com/dref/4066471

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQ-C8803N http://hu.yourpdfguides.com/dref/4066471 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Forehead & Ear Thermometer

Forehead & Ear Thermometer PERSONAL CARE Forehead & Ear Thermometer Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony

Részletesebben

Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv

Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv AKZM 6550 Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

Részletesebben

A rádió használata. A rádió használata. A kívánt csatorna beállítása. Rádióhallgatás. Kézi hangolás VIGYÁZAT FONTOS

A rádió használata. A rádió használata. A kívánt csatorna beállítása. Rádióhallgatás. Kézi hangolás VIGYÁZAT FONTOS Audioműveletek A rádió használata A rádió használata A kívánt csatorna beállítása VIGYÁZAT Ha a jármű akkumulátorát eltávolítják (javítások vagy karbantartás miatt), a memóriában tárolt összes csatorna

Részletesebben

- 1 - FUB-26 Használait útmutató

- 1 - FUB-26 Használait útmutató FUB-26 Használait útmutató Tartalom 1.1 Óvintézkedések 1.2 Lejátszó jellemzői 1.3 A termék felépítése. A csomag az alábbiakat tartalmazza: 1.4 PC követelmény 2 Funckiók leírása 2.1 Lejátszó kezelői felületének

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzõ

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzõ SELF TIMER A.DUB F.ADV DATE/ TIME SLOW X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D30(i)/D31(i)/D33(i)/ D34(i)/D39(i) Digitális videokamera VP-D30(i)/D31(i)/D33(i)/ D34(i)/D39(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás _EN.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 7 時 45 分 Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás For PC Connection Before use, please read these instructions completely. Przed

Részletesebben