IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç"

Átírás

1 IDL 40 Zmywarka Instalownaia i uzytcowania Ìèÿëíà ìàøèíà Èíñòðóêöèè çà èíñòàëèðàíå è óïîòðåáà Mosogatógép Beszerelés és használat ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ ÍÀß ÌÀØÈÍÀ Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç

2

3 IDL 40 Zmywarka 1 Instrukcja instalacji i u ytkowania Ìèÿëíà ìàøèíà 11 Èíñòðóêöèè çà èíñòàëèðàíå è óïîòðåáà Mosogatógép 21 Beszerelés és használat ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ ÍÀß ÌÀØÈÍÀ 31 Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè ÐëõíôÞñéï 41 ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç

4

5 Bezpieczeñstwo to dobry obyczaj UWAGA Przeczytajcie uwa nie zawarte w niniejszej ksi¹ eczce instrukcje, poniewa dostarczaj¹ one wa nych informacji, dotycz¹cych bezpieczeñstwa instalacji, u ytkowania i konserwacji. Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyprodukowane zgodnie z nastêpuj¹cymi przepisami EWG: - 73/23/CEE (o Niskim Napiêciu) wraz z kolejnymi zmianami; - 89/336/CEE (o Zgodnoœci Elektromagnetycznej) wraz z kolejnymi zmianami. - 97/17 CEE (Nak³adanie etykietek). -02/96/EC dotyczaca Zuzytych Elektrycznych i Elektronicznych Urzadzen (WEEE) 1. Zbierzcie i starannie od³ó cie czêœci opakowania. 2. Po zdjêciu opakowania sprawdÿcie, czy urz¹dzenie jest w nienaruszonym stanie. W razie w¹tpliwoœci zwróæcie siê do wykwalifikowanego fachowca. 3. Zmywarka powinna byæ u ywana wy³¹cznie przez doros³ych i wy³¹cznie w celu zmywania naczyñ na u ytek domowy. 4. Podstawowe zasady obs³ugi: - nie dotykajcie zmywarki boso, ani maj¹c mokre rêce i stopy; - odradzamy stosowanie przed³u aczy i wtyczek wielokrotnych; - w trakcie instalacji przewód elektryczny nie powinien byæ poddany zbytnim i niebezpiecznym uciskom ani zgiêciom; - w razie z³ego funkcjonowania lub w trakcie prac konserwacyjnych wy³¹czcie urz¹dzenie z sieci pr¹du Zmywarka z bliska (panel przycisków) elektrycznego. 5. Trzymajcie dzieci z dala od otwartej zmywarki oraz œrodków myj¹cych. 6. Nigdy nie instalujcie urz¹dzenia na zewn¹trz, nawet, jeœli przestrzeñ ta chroniona jest daszkiem; wystawianie zmywarki na dzia³anie czynników atmosferycznych (deszczu i burzy) jest bardzo niebezpieczne. 7. Nie dotykaæ grza³ki w trakcie zmywania lub zaraz po jego zakoñczeniu. 8. Drzwi nie powinny byæ pozostawiane otwarte, poniewa mo e wówczas powstaæ niebezpieczeñstwo potkniêcia siê o nie. 9. Nie opieraæ siê i nie siadaæ na otwartych drzwiczkach, zmywarka mo e siê przewróciæ. 10. W razie usterki zamkn¹æ kurek dop³ywu wody i wyj¹æ wtyczkê. Nastêpnie spróbujcie sprawdziæ rozdzia³ W razie problemu i jeœli nie znajdziecie w nim adnego rozwi¹zania, zwróæcie siê do Serwisu Naprawczego. 11. Zepsute urz¹dzenia nale y uniezdatniæ do u ytku czyli nale y odci¹æ przewód elektryczny i zepsuæ blokadê drzwiczek. Aby wasza zmywarka pracowa³a wydajnie i bezpiecznie: l zwracajcie siê wy³¹cznie do upowa nionych Serwisów Technicznych; l domagajcie siê zawsze zastosowania oryginalnych czêœci zamiennych. "D" Pokrêt³o do wyboru programów "B" WskaŸnik œwietlny ON - OFF "G" Lampki sygnalizuj¹ce postêpowanie cyklu "C" R¹czka do otwierania drzwi "R" Przycisk Start/Reset "A" Przycisk ON-OFF Przycisk ON - OFF WskaŸnik œwietlny ON - OFF R¹czka do otwierania drzwi Pokrêt³o do wyboru programów Lampki sygnalizuj¹ce postêpowanie cyklu Przycisk Start/Reset" 1 PL

6 Zmywarka z bliska (wewn¹trz) Kosz górny Zraszacz górny Regulacja wysokoœci kosza Kosz dolny Zraszacz dolny Korek pojemnika na sól Filtr zmywania Pojemnik na œrodek myj¹cy i nab³yszczaj¹cy Dane techniczne Szerokoœæ G³êbokoœæ W ysokoœæ Pojemnoœæ C iœnienie w ody zasilania Napiêcie zasilania elektrycznego Ca³kowita moc poch³aniana Bezpiecznik topikowy 45 cm 60 cm 85 cm 9 nakryæ standardowych 4,3 145psi - 0,03 1 M pa (0,3 10 bar) Spójrz na tabliczkê danych technicznych Spójrz na tabliczkê danych technicznych Spójrz na tabliczkê danych technicznych PL 2

7 Sól... Sól Twardoœæ wody jest zmienna w zale noœci od regionu. Jeœli do zmywarki dostaje siê woda twarda to na naczyniach tworz¹ siê osady. Dziêki urz¹dzeniu odwapniaj¹cemu, które pobiera specjaln¹ dla zmywarek sól, wapñ usuwany jest z wody. Wsypywanie soli do urz¹dzenia odwapniaj¹cego Stosowaæ wy³¹cznie sól przeznaczon¹ do zmywarek. Pojemnik soli znajduje siê pod dolnym koszem i nape³nia siê go w nastêpuj¹cy sposób: 1. Wyjmijcie dolny kosz, odkrêæcie i wyjmijcie korek pojemnika soli. 2. Jeœli nape³niacie pojemnik soli po raz pierwszy, nape³nijcie go najpierw wod¹. 3. Na³ó cie za³¹czony do zmywarki lejek na otwór i wsypcie oko³o 2 kg soli. Wyp³ywanie z pojemnika wody jest rzecz¹ normaln¹. 4. Zakrêciæ ponownie starannie korek. Powinno siê nape³niaæ pojemnik soli œrednio co 30 cyklów zmywania. Regulacja zu ycia soli Zmywarka automatycznie reguluje zu ycie soli odpowiednio do twardoœci wody gwarantuj¹c optymalne jej zu ycie czyli minimalne zu ycie niezbêdne dla w³aœciwego funkcjonowania zmywarki. Mo ecie siê zapytaæ o twardoœæ wody w firmie wodoci¹gowej w waszym mieœcie. Aby wyregulowaæ zu ycie soli postêpujcie w nastêpuj¹cy sposób: 1. odkrêæcie korek pojemnika na sól; 2. na brzegu pojemnika znajduje siê strza³ka (patrz rysunek obok): obróciæ obr¹czk¹ pojemnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od znaku - do znaku + reguluj¹c odpowiednio do twardoœci wody; Zalecamy dokonanie regulacji wed³ug poni szego schematu: Twardoœæ wody dh fh mmol/l Pozycja pr ze³¹cznika Zu ycie soli (gramy /cykl) Autono mia (cykli /2kg) ,7 / 0 / ,8 4, ,5 8,9 MED > 50 > 89 > 8, Uwaga: Aby unikn¹æ tworzenia siê rdzy, wsypaæ sól przed rozpoczêciem cyklu zmywania. 3 PL

8 Œrodek myj¹cy i nab³yszczaj¹cy... Œrodek myj¹cy U ywaæ wy³¹cznie œrodków myj¹cych przeznaczonych do zmywarek. Œrodek myj¹cy powinien byæ wsypany przed rozpoczêciem cyklu zmywania wed³ug wskazówek Tabeli cyklów zmywania. Pojemnik na œrodek myj¹cy znajduje siê w wewnêtrznej czêœci drzwiczek. Wsypanie œrodka myj¹cego Otwórzcie pokrywkê A przez przyciœniêcie przycisku B. Œrodek myj¹cy powinien byæ wsypany/wlany do 2 pojemniczków C i D, a po brzeg. Po wsypaniu œrodka zamkn¹æ przykrywkê; nacisn¹æ j¹ tak, by zaskocz³a. W handlu dostêpne s¹ równie œrodki myj¹ce do zmywarek w pastylkach; w tym przypadku nale y w³o yæ jedn¹ pastylkê do pojemniczka D i zamkn¹æ przykrywkê. - Najlepsze efekty zarówno mycia jak i suszenia mo na osi¹gn¹æ u ywaj¹c œrodków myj¹cych w proszku, œrodków nab³yszczaj¹cych w p³ynie oraz soli. Œrodek nab³yszczaj¹cy Œrodek nab³yszczaj¹cy nadaje naczyniom po³ysk, poniewa poprawia suszenie. Pojemnik na œrodek nab³yszczaj¹cy znajduje siê wewn¹trz drzwiczek. Ma byæ nape³niony, kiedy widaæ przez wziernik D, e zbiornik jest pusty. (Gdy twoja zmywarka posiada lampkê sygnalizuj¹c¹ o braku œrodku nab³yszczaj¹cego to nape³niæ zbiornik jak lampka pulsuje lub siê œwieci. Wlewanie œrodka nab³yszczaj¹cego Otwórzcie pojemnik, obracaj¹c korek C w kierunku przeciwnym ruchowi wskazówek zegara. Wlewaj¹c œrodek nab³yszczaj¹cy uwa ajcie, aby siê nie przela³. Mo na wyregulowaæ pobieranie œrodka nab³yszczaj¹cego przez zmywarkê przekrêcaj¹c œrubokrêtem regulator F znajduj¹cy siê pod przykrywk¹ C. Przewidziane jest 6 mo liwych pozycji; normalnie regulator nastawiony jest na pozycjê 4. B D C F C D A W celu ³atwiejszego zamkniêcia przykrywki usuñcie ewentualne resztki œrodka myj¹cego z brzegów pojemnika. Wa ne: W³aœciwe wyregulowanie pobierania œrodka nab³yszczaj¹cego pozwala na poprawienie jakoœci suszenia. Jeœli na umytych naczyniach obecne s¹ krople wody lub plamki, nale y wyregulowaæ regulator na pozycje wy sze. Jeœli zaœ na naczyniach wystêpuj¹ bia³awe smugi, nale y nastawiæ regulator na numery ni sze. UWAGA W handlu dostêpne s¹ œrodki do zmywarek zawieraj¹ce jednoczeœnie œrodek myj¹cy, sól i œrodek nab³yszczaj¹cy (3 w 1). Jeœli woda w sieci wodoci¹gowej jest jednak twarda lub bardzo twarda, zalecamy dosypanie soli do odpowiedniego pojemniczka, aby unikn¹æ tworzenia siê bia³ych smug na naczyniach i we wnêtrzu zmywarki. W wypadku zastosowania produktu 3 w 1 nie ma potrzeby wlania do pojemniczka œrodka nab³yszczaj¹cego. Gdy zamierza siê uzyskania jeszcze lepszego wysuszenia mo na wlaæ œrodek nab³yszczaj¹cy, ale pamiêtaæ, aby ustawiæ regulator na nr 2. W ka dym razie dostosowaæ siê dok³adnie do podanych na opakowaniu zaleceñ producenta. PL 4

9 Wk³adanie naczyñ Przed w³o eniem naczyñ do koszy usuñcie wiêksze resztki jedzenia, aby unikn¹æ zatkania filtrów i w konsekwencji, pogorszenia jakoœci zmywania. Jeœli garnki i patelnie maj¹ przyschniête resztki jedzenia, radzimy je namoczyæ przed zmywaniem. Dziêki temu unikniecie powtórnego zmywania. Aby ³atwiej w³o yæ naczynia, mo na wyj¹æ kosze. Co wk³adaæ do dolnego kosza? Zalecamy wk³adanie do dolnego kosza naczyñ trudniejszych do zmywania: garnków, pokrywek, talerzy p³ytkich i g³êbokich, jak pokazano na rysunku obok. Pó³miski i du e pokrywki powinno siê wk³adaæ z boku kosza, zwracaj¹c uwagê, by nie zawadza³y o ramiona zraszacza, który musi swobodnie siê obracaæ. - garnki, salaterki itp. wk³ada siê zawsze odwrócone do góry dnem. - naczynia bardzo g³êbokie wk³ada siê w pozycji przechylonej, aby woda mog³a siê do nich swobodnie dostaæ i wyp³yn¹æ. Przyk³ady nape³niania kosza górnego Przyk³ady nape³niania kosza dolnego Ustaw sztuæce z uchwytami skierowanymi do do³u; No e i ostro zakoñczone narzêdzia nale y uk³adaæ w koszu na sztuæce tak, aby ich ostre koñce by³y skierowane w dó³, lub te umieszczaæ je na wysuwanych pó³eczkach górnego kosza w pozycji poziomej. (Rys. A) Ustawiæ tak, aby wzajemnie nie dotyka³y siê. Sztuæce szczególnie d³ugie nale y u³o yæ poziomo w przedniej czêœci górnego kosza. Jak korzystaæ z górnego kosza. Kosz górny przeznaczony jest do naczyñ delikatnych i lekkich, jak szklanki, fili anki do kawy i do herbaty, talerzyki, lecz równie i ma³o brudne talerze, p³askie salaterki, niskie garnki i patelnie. - Nale y ustawiæ lekkie naczynia w taki sposób, by strumienie wody ich nie wywróci³y. Jak wyregulowaæ wysokoœæ wy szego kosza... Górny kosz mo e byæ ustawiony w pozycji wysokiej lub niskiej. W tym celu nale y otworzyæ blokuj¹ce szyny klapki i wysun¹æ kosz; nastêpnie ustawiæ tylnie kó³ka kosza w pozycji wysokiej lub niskiej i wsun¹æ go wzd³u prowadnic tak, by wesz³y równie przednie kó³ka kosza, po czym nale y zamkn¹æ klapki blokuj¹ce. (patrz rys. F). A 1 2 Rys. F PL

10 Jak uruchomiæ zmywarkê Aby nastawiæ program zmywania. Po wykonaniu wszystkich czynnoœci, które zosta³y przedstawione w poprzednich rozdzia³ach i po ca³kowitym otwarciu zaworu wody nacisn¹æ przycisk na pulpicie ON- OFF A, a lamka sygnalizacyjna B zaœwieci siê. Teraz zmywarka jest pod napiêciem elektrycznym i ju mo na wybraæ program zmywania. Rozruch i wybór programu. Przekrêciæ pokrêt³o programów D w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara i ustawiæ kreskê z numerem lub oznaczeniem cyklu odpowiednio do wybranego programu (w pierwszym okresie u ytkowania zmywarki kierowaæ siê tabel¹ programów ze strony 7). Gdy drzwiczki bêd¹ zamkniête to po naciœniêciu przycisku Start R, i po kilku sekundach program w³¹czy siê. Lampki sygnalizuj¹ce postêpowanie cyklu Zmywarka posiada 4 lampki sygnalizacyjne G, które w³¹czaj¹ siê jedna za drug¹ zgodnie z wykonywan¹ faz¹ programu. S¹ to nastêpuj¹ce fazy: mycie wstêpne, mycie, p³ukania, suszenie Anulowanie lub zmiana programu w toku.. Uwaga: Program mo na wy³¹czyæ wówczas, gdy jest dopiero co zaczêty. Aby zmieniæ program przytrzymaæ przycisk RESET R na co najmniej 5 sekund: Lampka sygnalizacyjna G wy³¹czy siê i wszystkie ustawienia zostan¹ skasowane. Aby wybraæ nowy program powtórzyæ czynnoœci przedstawione w paragrafie Rozruch i wybór programu. W wypadku, gdy zapomnieliœcie w³o yæ jedno naczynie... Mo na przerwaæ cykl zmywania, przyciskaj¹c przycisk w³¹czania/wy³¹czania ON-OFF, w³o yæ zapomniane naczynie i po ponownym w³¹czeniu zmywarka podejmie cykl zmywania od chwili, w której zosta³ on przerwany. Wysiad³o œwiat³o? Zosta³y otworzone drzwi zmywarki? Program przerwie siê i ponownie podejmie pracê w chwili, gdy powróci pr¹d lub gdy zamkniesz drzwi. Po zakoñczeniu zmywania.. Zakoñczenie siê programu sygnalizowane bêdzie miganiem siê w³aœciwej do suszenia lampki. Uwaga! Wy³¹czyæ zmywarkê wciœniêciem przycisku A, wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka pr¹du po to, aby od³¹czyæ urz¹dzenie od zasilania elektrycznego. Przewód zasilaj¹cy ma byæ ³atwo dostêpny. Zakrêæ kurek dop³ywu wody. Nie wyci¹gaæ od razu naczyñ, poczekaæ chwilkê bo z par¹ susz¹ siê lepiej. Najpierw opró niæ dolny kosz. Uwaga: Gdy otwieracie drzwiczki zmywarki w trakcie cyklu zmywania lub zaraz po jego zakoñczeniu, uwa ajcie na wydostaj¹c¹ siê ze zmywarki gor¹c¹ parê, gdy mo e ona spowodowaæ oparzenia! Uwaga: pokrêt³o przekrêcaæ w kierunku zgodnym wskazówkom zegara czyli od programu nr. 1 w kierunku do programu nr. 4, i w kierunku przeciwnym od programu nr. 4 do programu nr. 1. PL 6

11 Tabela programów Myj¹c naczynia w zmywarce gwarantuje siê pe³n¹ higienê pomieszczenia i to, e naczynia bêd¹ na pewno czyste. Jeœli naczynia s¹ ma³o zabrudzone lub zosta³y uprzednio sp³ukane wod¹, nale y odpowiednio zmniejszyæ iloœæ œrodka myj¹cego. Program Wskazówki u³atw iaj¹ce wybranie p rogramu Opis cyklu zmywania Iloœæ œrodka myj ¹cego do zmyw ania wstêpnego + Zmywania w³a œciwego Œrodek nab ³yszczaj¹cy Czas trwania programu (tolerancja ±10%) Hrs. Min. 1) Szybki Codzienny Garnki i naczynia normalnie zabrudz one. Zwyk³y cykl c odzienny. Wyd³u one mycie w 60 C. P³ukanie zimn¹ wod¹ P³ukanie w gor¹cej wodzie o temp. 70 C Suszenie. 27 g * 1:33 2) Eko Program do zmywa nia ekologicznego z niskim zu yciem ene rgii, dostosowany do mycia normalnie za brudzonych naczyñ. Zmywanie wstêpne z gor¹c¹ wod¹. Wyd³u one mycie w 48 C. P³ukanie zimn¹ wod¹ P³ukanie w gor¹cej wodzie o temp. 60 C Suszenie 3+24 g * 2:25 3) Szybki & Suszenie Cykl oszczêdny i szy bki, przeznaczony d o mycia naczyñ ma³ o zabrudzonych zar az po ich u yciu. Krótkie mycie w 48 C. P³ukanie w 67 C. Suszenie 20 g * 0:44' 4) Moczenie Zmywanie wstêpn e garnków i naczy ñ w oczekiwaniu n a dope³nienie zmy warki po kolejnym posi³ku. Krótkie zmywanie w zimnej wodzie, aby zapobiec przyschniêciu resztek pokarmu do naczyñ. 0:12 7 PL

12 Porady w celu oszczêdnego u ytkowania zmywarki - W celu optymalnego zu ycia energii, wody i œrodków, w³¹czajcie zmywarkê za³adowan¹ do pe³na; aby zapobiec zasychaniu resztek jedzenia i tworzeniu siê nieprzyjemnych zapachów w miêdzyczasie, stosujcie cykl moczenia. - Wybierajcie zawsze odpowiedni program: wybór programu zale y od rodzaju naczyñ oraz stopnia ich zabrudzenia. - Dozuj odpowiedni¹ iloœæ œrodka myj¹cego: wiêcej proszku nie oznacza, e naczynia bêd¹ lepiej umyte, ale jedynie, e niepotrzebnie zanieczyszcza siê nim œrodowisko. - Sp³ukiwanie naczyñ przed w³o eniem ich do zmywarki wcale nie jest potrzebne. Jak utrzymaæ zmywarkê w dobrym stanie Po ka dym zmywaniu Po ka dym zmywaniu zamknijcie kurek dop³ywu wody i zostawcie drzwiczki uchylone, by zapobiec tworzeniu siê nieprzyjemnych zapachów i wilgoci. Wy³¹czcie wtyczkê Przed rozpoczêciem jakichkolwiek czynnoœci czyszczenia czy konserwacji zmywarki, zawsze wyjmijcie wtyczkê z gniazdka, unikniecie wówczas jakiegokolwiek ryzyka. adnych rozpuszczalników ani œrodków œcieraj¹cych Do mycia obudowy i gumowych czêœci zmywarki, nie nale y stosowaæ rozpuszczalników ani œrodków œcieraj¹cych, lecz wy³¹cznie œciereczkê zamoczon¹ w ciep³ej wodzie z myd³em. Ewentualne plamy we wnêtrzu zmywarki usuwa siê przy pomocy œciereczki zmoczonej w wodzie z dodatkiem bia³ego octu winnego lub specjalnego produktu do czyszczenia zmywarek. Jeœli wyje d acie na wakacje Przed wyjazdem na wakacje wykonajcie jeden cykl zmywania na pusto, a nastêpnie wy³¹czcie wtyczkê, zamknijcie kurek dop³ywu wody i zostawcie drzwiczki uchylone: gumowe uszczelki mniej siê w ten sposób bêd¹ niszczyæ, a w zmywarce nie bêd¹ siê tworzyæ nieprzyjemne zapachy. W razie przeprowadzki W trakcie przeprowadzki starajcie siê przenosiæ i przewoziæ urz¹dzenie w pozycji pionowej lub, w razie potrzeby, lekko przechylone do ty³u. Uszczelki Jedn¹ z przyczyn tworzenia siê w zmywarce nieprzyjemnych zapachów jest odk³adanie siê resztek pokarmów na uszczelkach. Wystarczy przetrzeæ je od czasu do czasu wilgotn¹ g¹bk¹. Œrodki czyszcz¹ce Zaleca siê stosowanie profesjonalnych œrodków chemicznych dostêpnych w autoryzowanej sieci serwisowej Indesit. Pozbywanie sie starych urzadzen elektrycznych. Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotyczaca Zuzytych Elektrycznych i Elektronicznych Urzadzen (WEEE) zaklada zakaz pozbywania sie starych urzadzen domowego uzytku jako nieposortowanych smieci komunalnych. Zuzyte urzadzenia musza byc osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów i materialów. Pozwala to ograniczyc zanieczyszczenie srodowiska i pozytywnie wplywa na ludzkie zdrowie. Przekreslony symbol kosza" umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowiazku specjalnego sortowania. Konsumenci powinni kontaktowaæ siê z w³adzami lokalnymi lub sprzedawc¹ w celu uzyskania informacji dotycz¹cych postêpowania z ich zu ytymi urz¹dzeniami gospodarstwa domowego. PL 8

13 Zabiegi szczególne Grupa filtruj¹ca Jeœli chcesz dobrych rezultatów zmywania, nale y regularnie czyœciæ grupê filtruj¹c¹. Dziêki filtrowi woda po zmywaniu zostaje oczyszczona z resztek jedzenia i ponownie wprowadzona w obieg zupe³nie przefiltrowana. Po ka dym myciu usun¹æ wiêksze resztki z kubka C i filtra A; wyci¹gaæ kubek za r¹czkê do góry. Wystarczy wyp³ukaæ kubek pod bie ¹c¹ wod¹. Raz na miesi¹c nale y starannie wyczyœciæ ca³¹ grupê filtruj¹c¹: kubek C + filtr obwodowy A + filtr cylindryczny B. Filtr B wyjmuje siê, obracaj¹c go w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara. Przy czyszczeniu mo na u yæ metalowej myjki. Nastêpnie z³o yæ poszczególne czêœci (tak jak pokazano na rysunku) i ca³y zespó³ w³o yæ do zmywarki. Wstaw j¹ na swoje miejsce, lekko przyciskaj¹c w dó³. Nie nale y u ywaæ zmywarki bez filtru. Jeœli nie w³o ysz dobrze filtrów, ucierpi na tym jakoœæ zmywania, a mo e to równie doprowadziæ do uszkodzenia zmywarki. B C 1 2 A Czyszczenie zraszaczy Mo e siê zdarzyæ, e resztki jedzenia przywr¹ do ramion zraszaczy, zatykaj¹c otwory; nale y je wiêc okresowo kontrolowaæ i oczyœciæ w razie potrzeby. (zobacz rozdzia³ Zmywarka z bliska (wewn¹trz) litery F-I). W razie problemów Mo e siê zdarzyæ, e zmywarka nie dzia³a lub Ÿle dzia³a. Zanim wezwiecie serwis naprawczy, zobaczmy razem, co mo na zrobiæ: mo e nie pamiêtaliœcie o przyciœniêciu jakiegoœ przycisku lub przez roztargnienie zapomnieliœcie wykonaæ jakiejœ czynnoœci, niezbêdnej dla funkcjonowania zmywarki. Zmywarka nie dzia³a SprawdŸcie, czy: Kurek dop³ywu wody jest dobrze pod³¹czony do rury; czy w domu nie brak wody; czy woda ma odpowiednie ciœnienie; czy rura nie jest silnie zgiêta; czy filtr rury dop³ywu wody nie jest zatkany. Naczynia nie s¹ dobrze wymyte SprawdŸcie, czy: wsypana zosta³a dostateczna iloœæ œrodka myj¹cego; czy wybrany zosta³ w³aœciwy program zmywania; czy filtr i mikrofiltr s¹ dobrze wymyte; czy zraszacze s¹ wolne od nieczystoœci. Zmywarka nie usuwa wody SprawdŸcie, czy: rura usuwania wody nie jest silnie zgiêta lub zatkana. Na naczyniach pozostaj¹ osady wapienne lub bia³awy nalot SprawdŸcie, czy: korek pojemnika soli jest dobrze zamkniêty; czy dobrze jest wyregulowane dozowanie œrodka nab³yszczaj¹cego. Sygnalizacja b³êdów Twoja zmywarka wyposa ona jest w system bezpieczeñstwa, który sygnalizuje ewentualne anomalie w dzia³aniu urz¹dzenia. Takie anomalie sygnalizowane s¹ w³¹czeniem siê jednej lub wiêcej lampek sygnalizacyjnych G, pulsuj¹cych z du ¹ czêstotliwoœci¹. Zanotowaæ, które lampki sygnalizuj¹ce s¹ w³¹czone, wy³¹czyæ zmywarkê i wezwaæ Serwis Techniczny. Alarm zawór zamkniêty. Gdy zapomnia³eœ o otwarciu wody to Twoja maszyna zasygnalizuje ci ten fakt szybkim miganiem wszystkich lampek: 2 lub 3 (mycia i p³ukania). Wy³¹czyæ zmywarkê przyciskiem On- Off, otworzyæ zawór wody i po oko³o 20 sekundach w³¹czyæ zmywarkê; ponownie wybraæ program wed³ug procedury Wybór programu, i zmywarka rozpocznie cykl zmywania. Alarm zatkane filtry Gdy zmywarka zosta³a zablokowana i lampki sygnalizacyjne szybko pulsuj¹: 1 (wstêpnego zmywania) i 3 (p³ukania) oznacza, e filtr jest zapchany resztkami pokarmu. Wy³¹czyæ zmywarkê, wyczyœciæ dok³adnie filtr i po za³o eniu w obsadzie w³¹czyæ zmywarkê. Wybraæ program, który w³¹czy siê regularnie. Alarm spowodowany popsuciem siê elektrozaworu za³adunku wody. Jeœli lampka kontrolna 2 (mycia) to NALE Y WY CZYÆ I PONOWNIE ZA CZYÆ zmywarkê po oko³o 1 minucie. Jeœli alarm dalej bêdzie wystêpowa³, to jako pierwsz¹ czynnoœæ nale y zamkn¹æ zawór dop³ywu wody, aby zapobiec zalaniu, a nastêpnie odci¹æ dop³yw pr¹du i wezwaæ serwis techniczny. Gdy szybko pulsuj¹ lampki inne od wy ej wskazanych wy³¹czyæ zmywark¹ i wezwaæ Serwis Naprawczy. Jeœli mimo wszystkich kontroli zmywarka nadal nie dzia³a lub Ÿle dzia³a, wezwijcie najbli szy upowa niony serwis naprawczy, podaj¹c nastêpuj¹ce informacje: - rodzaj usterki - model (Mod....) i numer fabryczny (S/N...), podane na znajduj¹cej siê z boku, na obudowie drzwiczek tabliczce. Zwracajcie siê wy³¹cznie do upowa nionych techników i domagajcie siê zawsze oryginalnych czêœci zamiennych. 9 PL

14 Instalacja Ustawienie Ustawcie zmywarkê w wybranym miejscu. Mo e ona przylegaæ bokami lub plecami do s¹siednich mebli lub do œciany. Zmywarka jest wyposa ona w rury dop³ywu i usuwania wody, które mog¹ byæ zwrócone w lewo lub w prawo, aby u³atwiæ jej instalacjê. Wypoziomowanie Po ustawieniu zmywarki w wybranym miejscu nale y wyregulowaæ jej ustawienie w poziomie, dokrêcaj¹c lub odkrêcaj¹c nó ki. Zmywarka powinna byæ ustawiona dok³adnie poziomo; w adnym wypadku k¹t nachylenia nie powinien przekraczaæ dwóch stopni (2 ). Dobre wypoziomowanie zapewnia w³aœciwe funkcjonowanie zmywarki. Ten model zmywarki mo e byæ wbudowany pod ci¹g³ym blatem kuchennym. Pod³¹czenie do kurka zimnej wody. Pod³¹czenie urz¹dzenia do sieci wodnej dokonane byæ powinno wy³¹cznie przy pomocy rury doprowadzania wody dostarczonej wraz z urz¹dzeniem. Nie nale y u ywaæ innych rur. W przypadku wymiany nale y u ywaæ wy³¹cznie oryginalnych czêœci zamiennych. Pod³¹cz rurê zasilaj¹c¹ do otworu poboru zimnej wody o koñcówce gwintowanej 3/4 i dokrêcaj¹c j¹ silnie do kurka. Jeœli rury sieci wodoci¹gowej s¹ nowe lub by³y przez d³u szy czas nieu ywane, przed pod³¹czeniem zmywarki otwórzcie wodê i odczekajcie, a bêdzie ona przejrzysta i wolna od jakichkolwiek nieczystoœci. Ostro noœæ ta zapobiega zbieraniu siê nieczystoœci w punkcie, w którym zmywarka pobiera wodê i w nastêpstwie tego, uszkodzeniu zmywarki. -Urz¹dzenie powinno byæ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej przy zastosowaniu nowych rur. - Nie nale y ponownie wykorzystywaæ starych rur. Pod³¹czenie do sieci wody ciep³ej Zmywarka mo e byæ pod³¹czona równie i do sieci wody ciep³ej (centralne ogrzewanie, kaloryfery), której temperatura nie mo e przekraczaæ 60 C. Czas zmywania zostanie wówczas skrócony o oko³o 15 minut i jakoœæ zmywania bêdzie nieco mniejsza. Pod³¹czenie do sieci wody ciep³ej powinno byæ wykonane w ten sam sposób, co opisane wy ej pod³¹czenie do sieci wody zimnej. Zabezpieczenie przed zalaniem Zmywarka posiada system, który przerywa dojœcie wody w wypadku wewnêtrznych wycieków. Pod³¹czenie do rury œciekowej WprowadŸ rurê usuwania wody do rury œciekowej o przekroju nie mniejszym ni 4 cm lub oprzyj j¹ na zlewie.. A Unikaj nadmiernego œciskania i zginania rury. Rurê ustawia siê lepiej poprzez zastosowanie plastikowego kolanka, dostarczonego ze zmywark¹ (patrz rysunek), Czêœæ rury oznaczona liter¹ A ma znaleÿæ siê na wysokoœci pomiêdzy 40 i 100 cm od pod³ogi. Rura nie powinna byæ zanurzona w wodzie. Uwaga: specjalna plastikowa podpórka do tej rury powinna byæ trwale przymocowana do œciany w celu zapobie enia ruszaniu siê rury usuwania wody i wylaniu siê wody poza œciek. Pod³¹czenie do sieci elektrycznej W³o yæ wtyczkê do gniazdka posiadaj¹cego odpowiednie uziemienie (uziemienie jest przewidzian¹ prawem gwarancj¹ bezpieczeñstwa), po sprawdzeniu, czy napiêcie i czêstotliwoœæ pr¹du w sieci odpowiadaj¹ danym technicznym pr¹du elektrycznego, podanym na tabliczce danych technicznych, znajduj¹cej siê z boku na zewnêtrznej obudowie drzwiczek zmywarki i czy sieæ elektryczna, do której zmywarka ma byæ pod³¹czona, jest w stanie wytrzymaæ maksymaln¹ moc podan¹ na tej e tabliczce. Jeœli wtyczka zmywarki nie pasuje do kontaktu, nale y wymieniæ wtyczkê. Odradzamy stosowanie adapterów oraz przed³u aczy, gdy mog¹ one spowodowaæ przegrzania i przepalenia przewodów. UWAGA! - Po zainstalowaniu urz¹dzenia przewód zasilania elektrycznego, wtyczka oraz gniazdko elektryczne powinny byæ ³atwo dostêpne. - Jeœli kabel zasilaj¹cy jest uszkodzony, nale y go wymieniæ u producenta lub w jego Serwisie Technicznym, tak, aby wyeliminowaæ wszelkie potencjalne zagro enia. (Patrz Serwis) - Kabel nie powinien byæ powyginany ani zgnieciony. - Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoœci w przypadku nieprzestrzegania tych zasad. PL 10

15 Ñèãóðíîñò, äîáðà íàâèêà ÏÀÆŒÀ Ïàæšèâî ïðî èòà¼òå óïóòñòâà êî¼à ñå íàëàçå ó îâî¼ êœèæèöè êî¼à ñàäðæè âàæíå íàïîìåíå êî¼å ñå îäíîñå íà áåçáåäíó èíñòàëàöè¼ó, ðóêîâàœå è îäðæàâàœå. Îâà ìàøèíà ¼å ó ñêëàäó ñà ñëåäåžèì ñòàíäàðäèìà: - 73/23/CEE (íèñêè íàïîí) è äàšèì ìîäèôèêàöè¼àìà - 89/336/CEE (åëåêòðîìàãíåòñêà êîìïàòèáèëíîñò) è äàšèì ìîäèôèêàöè¼àìà - 97/17 CEE (åòèêåòèðàœå) 1.Ïàæšèâî óêëîíèòå ïàêîâàœå. 2.Ïî óêëàœàœó àìáàëàæå, ïðîâåðèòå äà ëè ¼å ñâå ó ðåäó ñà àïàðàòîì. Ó ñëó à¼ó äà íà íåøòî ïîñóìœàòå, îáðàòèòå ñå êâàëèôèêîâàíîì ïðîôåñèîíàëöó. 3.Ìàøèíîì çà ïðàœå ñìå¼ó äà ðóêó¼ó èñêšó èâî îäðàñëå îñîáå è äà ¼å êîðèñòå çà äîìàžó óïîòðåáó. 4.Îñíîâíà ïðàâèëà óïîòðåáå: - íå äèðà¼òå ìàøèíó áîñîíîãè èëè êàäà ñó âàì ðóêå èëè íîãå ìîêðå èëè âëàæíå. - íå ñàâåòó¼åìî óïîòðåáó ïðîäóæíèõ êàáëîâà è âèøåñòðóêèõ óòè íèöà. - òîêîì ïðèêšó èâàœà åëåêòðè íè êàáàë íå ñìå äà áóäå ñàâè¼åí èëè ïðèòèñíóò, - ó ñëó à¼ó íåèñïðàâíîñòè èëè ïðèëèêîì ïîïðàâêå Ïîãëåä èçáëèçà (òàáëà ñà êîìàíäàìà) èñêšó èòå àïàðàò èç åëåêòðè íå ìðåæå. 5.Äåöó òðåáà äðæàòè äàšå îä äåòåðÿåíàòà è ìàøèíå êàäà ¼å îòâîðåíà. 6.Ìàøèíà ñå íå ñìå èíñòàëèðàòè íà îòâîðåíîì, àê íè êàäà ¼å ïðîñòîð íàòêðèâåí, è èçóçåòíî ¼å îïàñíî îñòàâèòè ¼å èçëîæåíó âðåìåíñêèì óñëîâèìà. 7.Íå äèðà¼òå îòïîð òîêîì è îäìàõ íàêîí öèêëóñà ïðàœà. 8. Âðàòà íå òðåáà îñòàâšàòè îòâîðåíà ¼åð òî ìîæå ìîãó äîâåñòè äî ñàïëèòàœà. 9.Íå íàñëàœà¼òå ¼å è íå îñòàâšà¼òå ¼å êð༠îòâîðåíîã ïðîçîðà. 10.Ó ñëó à¼ó íåèñïðàâíîñòè, çàòâîðèòå ñëàâèíó çà äîâîä âîäå è èçâàäèòå óòèêà èç ñòðó¼å. Ïîêóøà¼òå äà êîíñóëòó¼åòå ïîãëàâšå «Àêî èìà ïðîáëåìà» è àêî íå ïðîíà åòå ðåøåœå, îáðàòèòå ñå ñåðâèñó. 11. Àïàðàòè êî¼è ñå îñòàâšà¼ó íàïîšó ìîðà¼ó äà áóäó íåóïîòðåášèâè, ñà èçâó åíèì êàáëîì çà ñòðó¼ó è îøòåžåíèì áëîêàòîðîì âðàòà. Çà ãàðàíòîâàíó åôèêàñíîñò è ñèãóðíîñò îâîã êóžíîã àïàðàòà: l îáðàžà¼òå ñå èñêšó èâî îâëàøžåíèì ñåðâèñèìà çà ïîìîž l óâåê òðàæèòå äà áóäó óïîòðåášåíè îðèãèíàëíè ðåçåðâíè äåëîâè "D" Ïðîãðàìàòîð "B" Ñè¼àëèöà ON-OFF "G" Ñè¼àëèöå çà ïðàžåœå íàïðåòêà öèêëóñà "R" Äóãìå «Ïî åòàê/ Ïðîìåíà» "C" Ðó èöà çà îòâàðàœå âðàòà "A" Äóãìå ON-OFF Äóãìå ON OFF (ÓÊŠÓ ÅÍÎ ÈÑÊŠÓ ÅÍÎ) Ïðîãðàìàòîð Ñè¼àëèöà ON OFF (ÓÊŠÓ ÅÍÎ ÈÑÊŠÓ ÅÍÎ) Ðó èöà çà îòâàðàœå âðàòà Ñè¼àëèöå çà ïðàžåœå íàïðåòêà öèêëóñà Äóãìå «Ïî åòàê/ïðîìåíà» 11 SR

16 Ïîãëåä èçáëèçà (Óíóòðàøœîñò) Ãîðœà ôèîêà Äîœà ïðñêàëèöà Ãîðœà ïðñêàëèöà Çàòâàðà çà ïîñóäó çà ñî Ïîäåøàâàœå ãîðœå ôèîêå Ôèëòåð ïðàœà Äîœà ôèîêà Ïîñóäà çà äåòåðÿåíò è ñ¼à¼ Òåõíè êå êàðàêòåðèñòèêå Øèðèíà öì. 45 Äóáèíà öì. 60 Âèñèíà öì. 85 Êàïàöèòåò ñòàíäàðä 9 êîìïëåòà Ïðèòèñàê âîäå 4,3-145psi - 0,03 1 Mpa (0,3 10 bar) Ïðèòèñàê äîâîäà Âèäè íàëåïíèöó Óêóïíà àïñîðáîâàíà ñíàãà Âèäè íàëåïíèöó Îñèãóðà Âèäè íàëåïíèöó SR 12

17 Ñî... Ñî Òâðäîžà âîäå âàðèðà è çàâèñè îä ëîêàöè¼å. Óêîëèêî òâðäà âîäà ó å ó ìàøèíó íà ñóäîâèìà žå îñòà¼àòè êàìåíàö. Çàõâàšó¼óžè äåêàëöèôèêàòîðó êî¼è êîðèñòè ïîñåáíó ñî çà ìàøèíå çà ïðàœå ñóäîâà, êàìåíàö èç âîäå ñå åëèìèíèøå. Ñòàâšàœå ñîëè ó äåêàëöèôèêàòîð Óâåê óïîòðåášàâà¼òå ïîñåáíó ñî çà ìàøèíå çà ïðàœå ñóäîâà. Ðåçåðâîàð çà ñî ¼å èñïîä äîœå ôèîêå è ïóíè ñå íà ñëåäåžè íà èí: 1. Èçâóöèòå äîœó ôèîêó, îäâè¼òå è èçâóöèòå ïîêëîïàö ðåçåðâîàðà. 2. Óêîëèêî ïðâè ïóò ïóíèòå ðåçåðâîàð, íàïóíèòå ãà âîäîì. 3. Ñòàâèòå ïðèëîæåíè ëåâàê ó îòâîð è ñèïà¼òå îòïðèëèêå 2 êã ñîëè. Íîðìàëíî ¼å äà ìàëî âîäå èçà å èç ðåçåðâîàðà. 4. Ïàæšèâî âðàòèòå ïîêëîïàö. Ðåçåðâîàð çà ñî òðåáà ïóíèòè íà îòïðèëèêå 30 öèêëóñà ïðàœà. Ïàæœà: Êàêî áèñòå èçáåãëè ñòâàðàœå ð å ñàâåòó¼åìî äà ñî ñèïàòå ïðå çàïî èœàœà öèêëóñà ïðàœà. Ïðàâèëà çà óïîòðåáó ñîëè Ìàøèíà çà ñóäîâå ðåãóëèøå ïîòðîøœó ñîëè ó çàâèñíîñòè îä òâðäîžå âîäå êî¼ó êîðèñòè ðàäè îäðæàâàœà ïîòðîøœå ñîëè íà íà¼ìàœåì ìîãóžåì íèâîó. Ìîæåòå èñïèòàòè ñòåïåí òâðäîžå âîäå ó ãðàäñêîì âîäîâîäó îáëàñòè ó êî¼î¼ æèâèòå. Çà ïîäåøàâàœå ñëåäèòå óïóñòâà: 1. îäâè¼òå ïîêëîïàö ðåçåðâîàðà çà ñî 2. íà âðàòó ðåçåðâîàðà íàëàçè ñå ñòðåëèöà (âèäè ñë. ïîðåä) îêðåíèòå, àêî ¼å ïîòðåáíî, ñòðåëèöó îä çíàêà «-» ó ïðàâöó ñóïðîòíîì îä êðåòàœà êàçàšêè ïðåìà çíàêó «+» ó çàâèñíîñòè îä òâðäîžå âîäå êî¼à ñå êîðèñòè. Ñàâåòó¼åìî äà ïîäåøàâàœå èçâåäåòå ïðåìà ïðèëîæåíî¼ øåìè: Òâðäîžà âîäå dh fh mmol/l Ïîçèöè¼à ïðåêèäà à Ïîòðîøœà ñîëè (ãðàìà/ïî öèêëóñó) Ðàñïîí (öèêëóñ/2êã) / 0 / ÑÐÅÄ > 50 > 89 > SR

18 ÄåòåðŸåíò è ñ¼à¼... ÄåòåðŸåíò Êîðèñòèòå èñêšó èâî ïîñåáàí äåòåðÿåíò çà ìàøèíå çà ñóäîâå. ÄåòåðŸåíò òðåáà ñèïàòè ïðå ïî åòêà ñâàêîã öèêëóñà ïðàœà ïðåìà óïóòñòâèìà èç «Òàáåëå öèêëóñà ïðàœà» Äîçåð çà äåòåðÿåíò ñå íàëàçè ó óíóòðàøœîñòè âðàòà. Ñòàâšàœå äåòåðÿåíòà Çà îòâàðàœå ïîêëîïöà «À» ïðèòèñíèòå äóãìå «Â». ÄåòåðŸåíò òðåáà ñèïàòè ó 2 ïîñóäå «Ñ» è «D» äî èâèöå. Íàêîí øòî ñòå ñèïàëè äåòåðÿåíò çàòâîðèòå ïîêëîïàö è äîáðî ãà ïðèòèñíèòå. Ó ïðîäà¼è ñå ìîæå íàžè äåòåðÿåíò çà ìàøèíå çà ñóäîâå ó òàáëåòàìà, ó òîì ñëó à¼ó ñòàâèòå ¼åäíó òàáëåòó ó ïîñóäó «D» è çàòâîðèòå ïîêëîïàö. Ѽ༠Ѽ༠èíè ñóäîâå ñ¼à¼íè¼èì ¼åð èì îëàêøàâà ñóøåœå. Ðåçåðâîàð çà ñ¼à¼ ñå íàëàçè ó óíóòðàøœîñòè âðàòà. Òðåáà ãà äîïóíèòè êàäà ïðèìåòèòå äà ¼å ðåçåðâîàð ïðàçàí, ò¼. êàäà ñâåòëè ñè¼àëèöà «D». (Àêî âàøà ìàøèíà èìà «ñè¼àëèöó íåäîñòàòàê ñ¼à¼à», äîïóíèòå ãà êàäà ñè¼àëèöà ñâåòëè). Ñòàâšàœå ñ¼à¼à Çà îòâàðàœå ïîñóäå îêðåíèòå ó ñìåðó ñóïðîòíîì îä ñàòà ïîêëîïàö «Ñ» è êàäà ãà ñèïàòå èçáåãàâà¼òå äà ãà ïðîñèïàòå. Ìîãóžå ¼å ðåãóëèñàòè êîëè èíó óïîòðåášåíîã ïðîèçâîäà, çàâè¼àœåì ðåãóëàòîðà «F» ïîñòàâšåíîã èñïîä ïîêëîïöà «Ñ». Ïîñòî¼è 6 ìîãóžèõ ïîçèöè¼à, íîðìàëíî ñå êàëèáðèðà íà 4. F C B D C D Âàæíî: Ïîäåøàâàœå êîëè èíå ñ¼à¼à îìîãóžàâà áîšœ ñóøåœå. Àêî íà ñóäîâèìà îñòà¼ó êàïè âîäå èëè ïðšàâøòèíà, ïîòðåáíî ¼å ïîäåñèòè ðåãóëàòîð íà âèøå âðåäíîñòè. Àêî íà ñóäîâèìà îñòà¼ó áåëå ôëåêå, îêðåíèòå ðåãóëàòîð íà ìàœå âðåäíîñòè. A Ðàäè ëàêøåã çàòâàðàœà ïîêëîïöà, óêëîíèòå, ïðå çàòâàðàœà, ìîãóžå òðàãîâå äåòåðÿåíòà êî¼è ñå íàòàëîæèî íà èâèöàìà ïîñóäå. ÏÀÆŒÀ Íà òðæèøòó ñå ìîãó íàžè ïðîèçâîäè çà ïðàœå ñóäîâà êî¼è ñàäðæå äåòåðÿåíòå, ñî è ñ¼à¼ (3 ó 1). Àêî ¼å âîäà êî¼ó êîðèñòèòå òâðäà èëè âåîìà òâðäà ñàâåòó¼åìî ñàâåòó¼åìî äà ñî èïàê ñòàâšàòå ïîñåáíî, êàêî áèñòå èçáåãëè ñòâàðàœå áåëèõ òðàãîâà íà ñóäîâèìà è ó ïîñóäè. Àêî êîðèñòèòå ïðîèçâîäå 3 ó 1 íè¼å ïîòðåáíî ñòàâšàòè ñ¼à¼ ó ïîñåáíó ïîñóäó. Àêî æåëèòå ¼îø áîšå ñóøåœå ñóäîâà, ìîæåòå ñòàâèòè ñ¼à¼, ïàçåžè ïðèòîì äà îêðåíåòå ðåãóëàòîð íà n 2. Ó ñâàêîì ñëó à¼ó ñëåäèòå óïóòñòâà ïðîèçâî à à íà êóòè¼è ïðîèçâîäà. SR 14

19 Ñëàãàœå ñóäîâà Ïðå ñëàãàœà ñóäîâà ó ôèîêó, óêëîíèòå âåëèêå îñòàòêå õðàíå êàêî áèñòå èçáåãëè äà îñòàíó íà ôèëòåðèìà, øòî ìîæå óìàœèòè åôèêàñíîñò ìàøèíå. Ó ñëó à¼ó äà ïîñó å çà êóâàœå áóäå ¼àêî ïðšàâî, ñàâåòó¼åìî äà ãà ïîòîïèòå ó òîïëó âîäó ïðå ïðàœà. Òàêî èçáåãàâàòå äîäàòíà ïðàœà. Èçâóöèòå ôèîêå êàêî áèñòå îëàêøàëè ñëàãàœå ñóäîâà. Êàêî êîðèñòèòè äîœó ôèîêó Ñàâåòó¼åìî äà ó äîœó ôèîêó ñëàæåòå ñëåäåžå òåæå ñóäîâå: ëîíöå, ïîêëîïöå, ïëèòêå è äóáîêå òàœèðå, êàêî ¼å ïðèêàçàíî íà äîœî¼ ñëèöè. Ïîñëóæàâíèêå è âåëèêå ïîêëîïöå òðåáà ïî ìîãóžñòâó ñòàâšàòè íà ñòðàíó ôèîêå, êàêî íå áèñòå áëîêèðàëè îêðåòàœå ãîðœå ïðñêàëèöå. - ëîíöè, èíè¼å, èòä. òðåáà äà áóäó îêðåíóòè íàîïà êå - ¼àêî äóáîêè ñóäîâè òðåáà äà áóäó ïîëîæåíè íà ñòðàíó, êàêî áè âîäà èñòèöàëà èç œèõ. Ïðèìåðè ïóœåœà ãîðœå ôèîêå Ïðèìåðè ïóœåœà äîœå ôèîêå Íîæåâè è ïðèáîð ñà îøòðèì âðõîâèìà òðåáà ðàñïîðåäèòè ó ïîñóäó çà ïðèáîð ñà âðõîâèìà îêðåíóòèì íàäîëå èëè íà ðåøåòêå ãîðœå ôèîêå ó õîðèçîíòàëíîì ïîëîæà¼ó. (âèäè ñë. A). Ïîñåáíî âåëèêè ïëåõîâè òðåáà äà áóäó ïîñòàâšåíè õîðèíçîíòàëíî ïðåìà ïðåäœåì äåëó ãîðœå ôèîêå. Êàêî êîðèñòèòè ãîðœó ôèîêó Ãîðœà ôèîêà ¼å ïðèëàãî åíà çà îñåòšèâî ïîñó å ïîïóò àøà, òàöíè çà êàôó, òàœèðèžà, àëè è òàœèðà, ïëèòêèõ èíè¼à, ïëèòêèõ øåðïè è òèãàœà êî¼è íèñó ìíîãî ïðšàâè. - Ñëîæèòå ñóäîâå ïîëàêî íà íà èí íà êî¼è íåžå ñìåòàòè ïðîòîêó âîäå. Êàêî ïîäåøàâàòè ãîðœó ôèîêó. Ãîðœó ôèîêó ¼å ìîãóžå ñïóñòèòè íà íèæè íèâî. Äà áèñòå îâî óðàäèëè òðåáà îòâîðèòè êðèëöà íà øèíè è îñëîáîäèòè ôèîêó ïðè âðñòèòè ¼å çàäœèì òî êèžèìà íà íèæó ïîçèöè¼ó îäàêëå ¼å òðåáà ïóñòèòè äà ñêëèçíå äîê ñå íå ïðè âðñòè çà ïðåäœå òî êèžå íàêîí åãà òðåáà çàòâîðèòè êðèëöà (âèäè ñëèêó F). Ñë.A 1 2 Ñë. F SR

20 Êàêî óêšó èòè ìàøèíó Êàêî óêšó èòè ïðîãðàì çà ïðàœå... Äî êðà¼à îäâè¼òå ñëàâèíó çà âîäó è ïðèòèñíèòå äóãìå ON-OFF (ÓÊŠÓ È-ÈÑÊŠÓ È) A ñè¼àëèöà «Â» ñâåòëè. Ñàäà ¼å ìàøèíà óêšó åíà è ñïðåìíà çà ïðîãðàìèðàœå. Ïîêðåòàœå è îäàáèð ïðîãðàìà. Ïðîãðàìàòîð «D» îêðåíèòå ó ïðàâöó ñàòà äîê ñå íå ïîêëîïè ñà îçíàêîì öèêëóñà êî¼è æåëèòå äà îäàáåðåòå (ïðîâåðèòå ïðâè ïóò òàáåëó ïðîãðàìà íà ñòð.17). Àêî ñó âðàòà çàòâîðåíà, ïðèòèñêîì íà äóãìå çà ïî åòàê «R», êðîç íåêîëèêî ñåêóíäè ïðîãðàì žå íîðìàëíî çàïî åòè. Ñè¼àëèöà çà ïðàžåœå öèêëóñà Ìàøèíà ¼å îïðåìšåíà ñà 4 ñè¼àëèöå «G» êî¼å ñâåòëå ¼åäíà çà äðóãîì êàäà ìàøèíà ïðîëàçè êðîç ôàçå ïðîãðàìà. Îâå ôàçå ñó: Ó ñëó à¼ó äà ñòå çàáîðàâèëè äà ñëîæèòå ñóäîâå... Ìîãóžå ¼å ïðåêèíóòè öèêëóñ ïðàœà ïðèòèñêîì íà äóãìå ON- OFF, òàêî äà ñëàãàœå ïîñó à è ïîíîâî ïîêðåòàœå ìàøèíå çàïî èœå ó ôàçè ó êî¼î¼ ¼å ïðåêèíóòî. Íåñòàëî ¼å ñòðó¼å? åñòå ëè îòâîðèëè âðàòà ìàøèíå? Ïðîãðàì ñå ïðåêèäà è ïîíîâî çàïî èœå êàäà ñå ñòðó¼à âðàòè èëè êàäà çàòâîðèòå âðàòà. Íà êðà¼ó ïðàœà... Êð༠öèêëóñà ¼å îçíà åí òðåïåðåœåì ñè¼àëèöå êî¼à ñå îäíîñè íà ñóøåœå. Ïàæœà! Èñêšó èòå ìàøèíó ïðèòèñêîì íà äóãìå «À» è èçâóöèòå êàáàë èç äîâîäà åëåêòðè íå åíåðãè¼å; óòè íèöà òðåáà äà îñòàíå ëàêî äîñòóïíà. ïðåòïðàœå, ïðàœå, èñïèðàœå, ñóøåœå Ïîíèøòàâàœå èëè ïðîìåíà ïðîãðàìà ó òîêó... Íàïîìåíà: Ïðîãðàì ìîæåòå ïîíèøòèòè ñàìî àêî ¼å íåäàâíî çàïî åî. Çà ïðîìåíó ïðîãðàìà äðæèòå ïðèòèñíóòî îêî 5 ñåêóíäè äóãìå RESET «R»: ñè¼àëèöà «G» ñå óêšó ó¼å è ó îâîì òðåíóòêó ñâå ôóíêöè¼å ñó ïîíèøòåíå. Çà îäàáèð íîâîã ïðîãðàìà ïîíîâèòå ïðåòõîäíå îïåðàöè¼å èç ïàðàãðàôà «ïîêðåòàœå è îäàáèð ïðîãðàìà». Çàâðíèòå ñëàâèíó çà âîäó. Ñà åêà¼òå íåêîëèêî ìèíóòà ïðå íåãî øòî èçâó åòå ñóäîâå: àêî ìàëî ñà åêàòå, ïàðà žå èõ áîšå îñóøèòè. Ïðâî èñïðàçíèòå äîœó ôèîêó. Óïîçîðåœå: êàäà îòâîðèòå âðàòà ìàøèíå, àêî ¼å öèêëóñ ïðàœà ó òîêó èëè ¼å òåê çàâðøåí, ïàçèòå íà âðóžó ïàðó êî¼à èçëàçè, ïîøòî ìîæå äà âàñ îïå å. Ïàæœà: ïðîãðàìàòîð òðåáà îêðåòàòè ó ñìåðó ñàòà îä ïðîãðàìà 1 äî 4, èëè ñóïðîòíî, îä ïðîãðàìà 4 äî ïðîãðàìà 1. SR 16

21 Òàáåëà ïðîãðàìà Ïðàœåì ñóäîâà ó ìàøèíè ãàðàíòó¼åòå èñò àìáè¼åíò è äîáðó õèãè¼åíó. Ïðîãðàì Èíäèêàöè¼å çà îäàáèð ïðîãðàìà Îïèñ öèêëóñà ïðàœà ÄåòåðŸå íòè çà ï ðåòïðà œå + ïðàœå Ѽ༠Òðà¼àœå ïðîãðàìà (òîëåðàíöè ¼à ±10%) Hrs. Min. 1) Áðçî Ñâàê îäíåâíî Íîðìàëíî ïðšà âî ïîñó å Ñòàíä àðäíè äíåâíè öè êëóñ Ïðîäóæåíî ïðàœå íà 60 C. Èñïèðàœå õëàäíîì âîäîì Èñïèðàœå âðóžîì âîäîì íà 70 C Ñóøåœå. 27 ãð. * 1:33' 2) Åêî Ïðîãðàì çà åêîë îøêî ïðàœå, íà ïðèíöèïó óøòåä å åíåðãè¼à, ïðèë àãî åíî íîðìàë íî çàïðšàíîì ï îñó ó Õëàäíî ïðåòïðàœå Ïðîäóæåíî ïðàœå íà 48 C. Èñïèðàœå õëàäíîì âîäîì Èñïèðàœå âðóžîì âîäîì íà 60 C Ñóøåœå 3+24 ãð. * 2:25' 3) Áðçî ñà ñóøåœåì Åêîíîìè àí è á ðç öèêëóñ çà ìà ëî çàïðšàíî ïî ñó å è ïðàœå îä ìàõ íàêîí óïîòð åáå. Áðçî ïðàœå íà 48 C Èñïèðàœå íà 67 C. Ñóøåœå 20 ãð. * 0:44' 4) Ïîòàïàœå Ïðåëèìèíàðíî ï ðàœå ñóäîâà ïð å ïðàâîã ïðàœà Áðçî ïðàœå õëàäíîì âîäîì êàêî áè ñå èçáåãëî ñóøåœå îñòàòàêà õðàíå íà ñóäîâèìà. 0:12' 17 SR

22 Ñàâåòè çà óøòåäó - Âàæíî ¼å äà ìàøèíó êîðèñòèòå, àêî ¼å ìîãóžå, ïîä ïóíèì îïòåðåžåœåì ðàäè ðåãóëèñàœà ïîòðîøœå; çà ñïðå àâàœå ñòâàðàœà ìèðèñà è ôîðìèðàœà òðàãîâà ìîæåòå êîðèñòèòè öèêëóñ ïîòàïàœà. - Îäàáåðèòå îäãîâàðà¼óžè ïðîãðàì: îäàáèð ïðîãðàìà çàâèñè îä âðñòå ñóäîâà êî¼å ïåðåòå è îä òîãà êîëèêî ñó çàïðšàíè. - Äîçèðà¼òå ïðàâèëíó êîëè èíó äåòåðÿåíòà: àêî ¼å ïðåâàçè åòå íåžåòå áîšå îïðàòè ñóäîâå, íåãî žåòå íàøêîäèòè îêîëèíè. - Íè¼å ïîòðåáíî èñïèðàòè ñóäîâå ïðå ñëàãàœà ó ìàøèíó. Êàêî îäðæàâàòè ìàøèíó Íàêîí ñâàêîã ïðàœà Íàêîí ñâàêîã ïðàœà çàòâîðèòå ñëàâèíó çà âîäó à âðàòà îñòàâèòå ïîëóîòâîðåíà êàêî ñå íå áè ñàêóïšàëà âëàãà èëè ñòâàðàëè ìèðèñè. Èçâóöèòå êàáàë èç äîâîäà ñòðó¼å Ïðå èøžåœà èëè ïîïðàâêå ìàøèíå, óâåê èçâóöèòå êàáàë èç ñòðó¼å: òàêî žåòå èçáåžè áèëî êàêâó îïàñíîñò. Íå êîðèñòèòå àáðàçèâíå ðàñòâîðå Çà èøžåœå ñïîšàøœèõ äåëîâà îä ãóìå íåìî¼òå êîðèñòèòè íè ðàñòâîðå íè àáðàçèâå, âåž ñàìî êðïó íàêâàøåíó ìëàêîì âîäîì è ñàïóíèöîì. Çà óêëàœàœå ìîãóžå ïðšàâøòèíå ñà ïîâðøèíå àïàðàòà, êîðèñòèòå êðïó íàêâàøåíó âîäîì è ìàëî áåëîã ñèðžåòà èëè ïîñåáíîã ïðîèçâîäà çà èøžåœå ìàøèíà çà ñóäîâå. Óêîëèêî îäëàçèòå íà îäìîð Êàäà îäëàçèòå íà îäìîð ñàâåòó¼åìî äà îáàâèòå ¼åäíî ïðàœå íà ïðàçíî, íàêîí åãà žåòå èçâóžè óòèêà èç ñòðó¼å, çàòâîðèòè ñëàâèíó è îñòàâèòè îòâîðåíà âðàòà: àïàðàò žå äóæå òðà¼àòè à ó óíóòðàøœîñòè ñå íåžå ñòâàðàòè ìèðèñè. Ó ñëó à¼ó ïðåñåšåœà Ó ñëó à¼ó ìîãóžåã ïðåñåšåœà äðæèòå àïàðàò ó âåðòèêàëíîì ïîëîæà¼ó; àêî ¼å ïîòðåáíî, ìàëî ãà íàãíèòå íàçàä. Óíóòðàøœè äåëîâè åäàí îä ôàêòîðà îäãîâîðíèõ çà ñòâàðàœå ìèðèñà ó óíóòðàøœîñòè ìàøèíå ñó îñòàöè õðàíå íà óíóòðàøœèì äåëîâèìà. Äîâîšíî ¼å ïîâðåìåíî î èñòèòè èõ âëàæíèì ñóí åðîì. SR 18

23 èøžåœå è ïîñåáíî îäðæàâàœå Ôèëòåðè Çà íà¼áîšå ðåçóëòàòå ïðàœà, ïîòðåáíî ¼å èñòèòè ôèëòåðå. Âîäà çà ïðàœå žå áèòè î èøžåíà îä õðàíå è îñòàòè ó ñèñòåìó ñàâðøåíî ôèëòðèðàíà. Íàêîí ñâàêîã ïðàœà áîšå ¼å óêëîíèòè âåëèêå îñòàòêå õðàíå êî¼è îñòà¼ó ó ôèëòåðó èçìå ó «À» è ïîñóäå «Ñ»; êàêî áèñòå èõ óêëîíèëè ïîâóöèòå ðó èöó ïîñóäå íàâèøå. Äîâîšíî ¼å èñïðàòè ¼å òåêóžîì âîäîì. åäíîì ìåñå íî ¼å ïîòðåáíî î èñòèòè öåî ñèñòåì ôèëòåðà: ïîëóêðóæíè ôèëòåð À è ïîñóäó Ñ, öèëèíäðè àí ôèëòåð  è ìèêðîôèëòåð D. Ôèëòåð  ñå âàäè îêðåòàœåì ó ñìåðó ñóïðîòíîì îä êðåòàœà ñàòà. Çà èøžåœå óïîòðåáèòå åòêó êî¼à íåìà ìåòàëíèõ äåëîâà. Ñêëîïèòå ñâå äåëîâå (âèäè ñëèêó) è íàìåñòèòå ñèñòåì íàçàä ó ìàøèíó. Âðàòèòå ãà íà ìåñòî ïðèòèñêîì íàíèæå. Ìàøèíà ñå íå ñìå êîðèñòèòè áåç ôèëòåðà. Àêî ôèëòåðè íèñó ïðàâèëíî íàìåøòåíè ñìàœó¼å ñå åôèêàñíîñò ïðàœà, à ìîãóžå ¼å è îøòåòèòè ìàøèíó. B C 1 2 A èøžåœå ïðñêàëèöà Ìîæå ñå äîãîäèòè äà îñòàöè õðàíå îñòàíó çàêà åíè çà ïðñêàëèöå è áëîêèðà¼ó îòâîðå; ïîâðåìåíî èõ ïðåêîíòðîëèøèòå è î èñòèòå (ïîãëåäà¼òå Ïîãëåä èçáëèçà (óíóòðàøœîñò) êîä ñëîâà F-I). Èìàòå ëè ïðîáëåìà? Ìîæå ñå äîãîäèòè äà ìàøèíà íå ðàäè èëè íå ðàäè äîáðî. Ïðå íåãî øòî ïîçîâåòå ñåðâèñ, çà¼åäíî žåìî ïîãëåäàòè øòà ìîæå äà ñå óðàäè: ìîæäà ñòå çàáîðàâèëè äà ïðèòèñíåòå íåêî äóãìå èëè ñòå çàáîðàâèëè íåêó îä ôàçà ïîòðåáíèõ çà ôóíêöèîíèñàœå ìàøèíå. Ìàøèíà íå ðàäè åñòå ëè ïðîâåðèëè äà ëè: ¼å ñëàâèíà îäâðíóòà è äîáðî ïðè âðøžåíà çà öåâ, äà íè¼å íåñòàëî âîäå èëè äà ïðèòèñàê âîäå íè¼å äîâîšàí, äà öåâ íè¼å ïðåëîìšåíà, äà öåâ çà äîâîä âîäå íè¼å çàïóøåíà, äà âðàòà íèñó îòâîðåíà. Ñóäîâè íèñó èñòè åñòå ëè ïðîâåðèëè äà ëè: ñòå ñèïàëè ïðàâó äîçó äåòåðÿåíòà, ñòå îäàáðàëè îäãîâàðà¼óžè ïðîãðàì çà ïðàœå, ñó ôèëòåð è ìèêðîôèëòåð èñòè, ñó ïðñêàëèöå ñëîáîäíå. Ìàøèíà íå èñïóøòà âîäó åñòå ëè ïðîâåðèëè äà ëè: ¼å öåâ çà ïðàæœåœå ñàâè¼åíà. Íà ñóäîâèìà îñòà¼ó êàìåíàö èëè áåëè òðàãîâè åñòå ëè ïðîâåðèëè äà ëè: ¼å ïîêëîïàö ðåçåðâîàðà çà ñî äîáðî çàòâîðåí, ¼å äîçà ñ¼à¼à ïðàâèëíî îäìåðåíà. Àëàðì çà çàòâîðåíó ñëàâèíó Àêî ñòå çàáîðàâèëè äà çàâðíåòå ñëàâèíó çà âîäó, ìàøèíà žå ñå îãëàñèòè áðçèì òðåïåðåœåì ñè¼àëèöå 2 è 3 (ïðàœå è èñïèðàœå). Èñêšó èòå ¼å ïðèòèñêîì íà äóãìå On-Off, îäâðíèòå ñëàâèíó çà âîäó è íàêîí 20 ñåêóíäè ïîíîâî óêšó èòå ìàøèíó; ïîíîâî îäàáåðèòå ïðîãðàì êàî ó ïàðàãðàôó «Îäàáèð ïðîãðàìà» è ïðîâåðèòå äà ëè žå ìàøèíà ïî åòè äà ðàäè. Àëàðì çà áëîêèðàíè ôèëòåð Àêî ¼å ìàøèíà áëîêèðàíà è ñè¼àëèöå 1 (ïðåòïðàœå) è 3 (èñïèðàœå) áðçî òðåïåðå, òî çíà è äà ¼å ôèëòåð áëîêèðàí îñòàöèìà õðàíå. Èñêšó èòå ìàøèíó, ïàæšèâî î èñòèòå ôèëòåð è êàäà ãà âðàòèòå íà ìåñòî ïîíîâî óêšó èòå ìàøèíó. Ïîíîâî îäàáåðèòå ïðîãðàì è ñâå žå êðåíóòè ñâî¼èì òîêîì. Àêî, ìå óòèì, ïðèìåòèòå òðåïåðåœå äðóãèõ ñè¼àëèöà ñåì ãîðå íàâåäåíèõ, èñêšó èòå ìàøèíó è çîâèòå ñåðâèñ. Àêî óïðêîñ ñâèì êîíòðîëàìà ìàøèíà íå ðàäè è íå ìîæåòå äàšå äà ïðîâåðàâàòå ó åìó ¼å ïðîáëåì, çîâèòå íà¼áëèæè ñåðâèñ è äà¼òå èì ñëåäåžå ïîäàòêå. - âðñòó íåèñïðàâíîñòè - îçíàêó ìîäåëà (Ìîä....) è áðî¼ ñåðè¼å (S/N...) êî¼è ñå íàëàçå çà íàëåïíèöè ñà ñóïðîòíå ñòðàíå âðàòà. Íèêàäà ñå íå îáðàžà¼òå íåàóòîðèçîâàíèì òåõíè àðèìà è íå äîçâîšàâà¼òå èíñòàëàöè¼ó ðåçåðâíèõ äåëîâà êî¼è íèñó îðèãèíàëíè. Îáàâåøòåœà î ãðåøêàìà Ìàøèíà ¼å îïðåìšåíà ñèñòåìîì ñèãóðíîñòè êî¼è âàñ îáàâåøòàâà î åâåíòóàëíèì àíîìàëè¼àìà ó ôóíêöèîíèñàœó. Òàêâå ãðåøêå ñå ¼àâšà¼ó êàî îáàâåøòåœå íà äâå ñè¼àëèöå «G» êî¼å áðçî òðåïåðå. Êàäà ïðèìåòèòå äà îâå ñè¼àëèöå òðåïåðå èñêšó èòå ìàøèíó è çîâèòå ñåðâèñ. 19 SR

24 Èíñòàëàöè¼à Ïîñòàâšàœå Ïîñòàâèòå ìàøèíó íà îäðå åíî ìåñòî. Ìàøèíà ìîæå äà ñå ñòðàíàìà èëè çàäœèì äåëîì îñëàœà íà íàìåøò༠èëè çèä. Ìàøèíà ñàäðæè öåâè çà äîâîä è ïðàæœåœå âîäå êî¼å òðåáà îêðåíóòè íà äåñíî èëè ëåâî ðàäè ïðàâèëíå èíñòàëàöè¼å. Ïîñòàâšàœå Ïîñòàâèòå ìàøèíó íà íîæèöå êî¼å ìîæåòå îäâè¼àòè è çàâè¼àòè ïî ïîòðåáè, àëè íèêàäà ¼å íå ñìåòå íàãíóòè çà âèøå îä 2. Äîáðî ïîñòàâšàœå îáåçáå ó¼å ïðàâèëíî ôóíêöèîíèñàœå ìàøèíå. Îâ༠ìîäåë ìàøèíå çà ñóäîâå ìîæå äà áóäå ïîñòàâšåí èñïîä ðàäíå ïîâðøèíå (ïðî èòà¼òå îäãîâàðà¼óžå óïóòñòâî). Ïðèêšó èâàœå äîâîäà õëàäíå âîäå. Ïðèêšó èâàœå àïàðàòà íà âîäîâîäíó ìðåæó ìîæå ñå èçâðøèòè èñêšó èâî ïóòåì öåâè êî¼à ñå íàëàçè íà àïàðàòó, íå óïîòðåášàâà¼òå äðóãå öåâè. Ó ñëó à¼ó çàìåíå, êîðèñòèòå îðèãèíàëíè äåî. Ïðè âðñòèòå öåâ çà äîâîä âîäå íà äîâîä õëàäíå âîäå óç èçáåãàâàœå çàòåçàœà ñëàâèíå. Àêî ñó öåâè çà âîäó íîâå èëè ñó äóãî áèëå âàí óïîòðåáå, ïðå ïðàœà ïóñòèòå âîäó è ïðîâåðèòå äà ëè ¼å èñòà. Áåç îâå ïðåäîñòðîæíîñòè ðèçèêó¼åòå äà êðîç âîäó ó å ïðšàâøòèíà, øòî ìîæå îøòåòèòè ìàøèíó. -Óðå ༠òðåáà ïîâåçàòè ñà âîäîâîäíîì ìðåæîì ïîìîžó íîâèõ öåâè. - Íå êîðèñòèòå ñòàðå öåâè. Ïðèêšó èâàœå äîâîäà òîïëå âîäå Ìàøèíà ñå ìîæå íàïà¼àòè òîïëîì âîäîì ñà ìðåæå (öåíòðàëíî ãðå¼àœå, áî¼ëåð) êî¼à íå ïðåëàçè òåìïåðàòóðó îä 60 C. Ó òîì ñëó à¼ó âðåìå ïðàœà žå áèòè êðàžå çà 15 ìèíóòà à åôèêàñíîñò ïðàœà ìàëî ñìàœåíà. Ïðèêšó àê òðåáà îáàâèòè íà äîâîä òîïëå âîäå, íà èñòè íà èí îïèñàí êàî è êîä ïðèêšó êà íà äîâîä õëàäíå âîäå. Ñïðå àâàœå ïëàâšåœà Ìàøèíà ¼å îïðåìšåíà ñèñòåìîì êî¼è ïðåêèäà óëàç âîäå ó ñëó à¼ó öóðåœà èç óíóòðàøœîñòè ìàøèíå. Ïîäåøàâàœå öðåâà çà ïðàæœåœå Ïîñòàâèòå öåâ çà ïðàæœåœå íà îäâîä çà ïðàæœåœå êî¼è èìà ïðå íèê îä íà¼ìàœå öì. 4 èëè ãà ñïóñòèòå ó A ñëèâíèê. Èçáåãàâà¼òå äà ãà ñàâè¼àòå èëè ëîìèòå. Íà¼áîšå ¼å àêî ãà ïîñòàâèòå óç óïîòðåáó ïðèëîæåíå ãóìèðàíå ïëàñòèêå (âèäè ñë.). Äåî öåâè îçíà åí ñëîâîì À ìîðà äà áóäå íà âèñèíè èçìå ó 40 è 100 öì. Öåâ ñå íå ñìå óðàœàòè ó âîäó. Ïàæœà: ïîñåáíà ãóìèðàíà ïëàñòèêà òðåáà äà áóäå íàìåøòåíà ó çèä êàêî áè ñå èçáåãëî ïîìåðàœå ïðèëèêîì ïðàæœåœà èëè èñòèöàœå âîäå. Åëåêòðè íè ïðèêšó àê Ïðèêšó èòå óòèêà ó äîâîä åëåêòðè íå åíåðãè¼å êî¼å èìà ïðîïèñíî óçåìšåœå (ïðåäâè åíà çàêîíîì), íàêîí øòî ñòå ïðîâåðèëè äà ñå âðåäíîñòè íàïîíà è ¼à èíå ó ìðåæè ïîêëàïà¼ó ñà îíèìà êî¼å ñå íàëàçå íà íàëåïíèöè êî¼à ñå íàëàçè ñóïðîòíî îä âðàòà ìàøèíå è äà åëåêòðè íå èíñòàëàöè¼å îäãîâàðà¼ó ìàêñèìàëíî¼ ñòðó¼è íàâåäåíî¼ íà íàëåïíèöè. Àêî óòè íèöà íå îäãîâàðà óòèêà ó, çàìåíèòå ãà äðóãèì, àëè òàêâèì êî¼è íåžå èçàçèâàòè ïðåãðåâàœå è ïðåãîðåâàœå. ÏÀÆŒÀ! - Êàäà ¼å àïàðàò ïîñòàâšåí, êàáë çà íàïà¼àœå, ïðèêšó àê è äîâîä ñòðó¼å ìîðà¼ó äà áóäó ëàêî äîñòóïíè. -Àêî ¼å êàáë íàïà¼àœà îøòåžåí, òðåáà ãà çàìåíèòè ïðîèçâî à èëè âàøà ñëóæáà çà òåõíè êó ïîìîž, êàêî áè ñå ñïðå èî áèëî êàêàâ ðèçèê. (Ïîãëåäà¼òå îäåšàê Ïîìîž ) - Êàáë íå ñìå äà áóäå ïðèòèñíóò èëè ñàâè¼åí. - Ïðîèçâî à íå ñíîñè íèêàêâó îäãîâîðíîñò çà îíî äî åãà ìîæå äîžè íåïîøòîâàœåì îâèõ ïðîïèñà. SR 20

25 A biztonság, jó szokás FIGYELEM Olvassa el figyelmesen az útmutatóban található használati utasítást, mivel az a beszerelésre, használatra és karbantartásra vonatkozó fontos javaslatokat tartalmaz. A készülék megfelel az alábbi uniós irányelveknek: - 73/23/EK (Alacsony feszültség) és az azt követõ módosítások; -89/336/EK (Elektromágneses kompatibilitás) és az azt követõ módosítások. - 97/17 EK (Címkézés) -2002/96/EC A régi elektronikus termékek megsemmisítése 1. Óvatosan távolítsa el a csomagoló anyagot. 2. Miután eltávolította a csomagolást, ellenõrizze a készülék épségét. Ha az nem egyértelmû, forduljon képzett szakemberhez. 3. A mosogatógépet kizárólag felnõttek üzemeltethetik háztartási edények mosogatására. 4. Használat közben betartandó alapszabályok: - ne érjen a géphez csupasz lábbal, illetve nedves kézzel vagy lábbal, - nem javasoljuk hosszabbító és elosztó használatát, - a beszerelés közben a tápvezeték ne hajoljon meg, illetve ne nyomja azt túlságosan össsze, - hibás mûködés esetén vagy karbantartáskor áramtalanítsa a készüléket. 5. A gyermekeket tartsa távol a mosogatószerektõl és a nyitott mosogatógéptõl. 6. A készüléket soha ne helyezze szabadba, még akkor sem, ha a terület tetõvel fedett. A készüléket rendkívül veszélyes esõnek és viharnak kitenni. 7. Mosogatás közben és közvetlen utána ne nyúljon az ellenálláshoz. 8. Ne hagyja nyitva az ajtót, mert a készülék felbillenhet! 9. Ne támaszkodjon és ne üljön a nyitott ajtóra, mert felbillentheti a mosogatógépet. 10.Meghibásodás esetén zárja el a bevezetõ víz csapját és húzza ki a dugót a konnektorból. Ezután nézze meg a Hibaelhárítás fejezetet és ha nem talál megoldást a problémára, vegye fel a kapcsolatot a szervízzel. 11. A használaton kívüli készülékeket használhatatlanná kell tenni a tápkábel levágásával és az ajtózár szétszerelésével. A háztartási készülék hatékony és biztonságos üzemieltetésének garantálása érdekében: l csak hivatalos szakszervizhez forduljon l mindig ragaszkodjon az eredeti pótalkatrész használatához A készülék közelrõl (kapcsolótábla) "D" Programválasztó gomb "B" ON OFF ellenõrzõ lámpa "G" Mosogatási ciklusok haladását követõ lámpa "R" Start/ Reset nyomógomb "C" Ajtónyitó fogantyú "A" ON OFF nyomógomb ON OFF nyomógomb ON OFF ellenõrzõ lámpa Ajtónyitó fogantyú Programválasztó gomb Mosogatási ciklusok haladását követõ lámpa Start/Reset nyomógomb 21 HU

26 A készülék közelrõl (belsõ rész) Felsõ kosár Alsó permetezõ Felsõ permetezõ Sótartó dugója Kosár-magasság szabályozó Mosogató szûrõ Alsó kosár Mosogatószer és fényesítõszer tartó rekesz Mûszaki adatok Hosszúság cm. 45 Mélység cm. 60 Magasság cm. 85 Teljesítmény Mosogatóvíz nyomása Tápfeszültség Teljes felvett teljesítmény Olvadó biztosíték 9 normál teríték 4,3-145 psi 0,03 1MPa (0,3 10 bar) Lásd adatcím Lásd adatcím Lásd adatcím HU 22

27 Só... A só A vízkeménység terület szerint változik. Ha a mosogatógép kemény vizet kapna, az edényeken lerakódás keletkezne. A mosogatóképek számára kialakított speciális sót használó vízlágyítónak köszönhetõen, nem képzõdik vízkõ. A só betöltése a vízlágyítóba Mindig mosogatógépekhez használható sót használjon. A sótartó rekesz az alsó kosár alatt található és a következõképp tölthetõ fel: 1. Vegye ki az alsó kosarat, csavarja le és húzza ki a tartály dugóját. 2. Ha elsõ alkalommal tölti fel a tartályt, vizet töltsön bele. 3. Tegyen egy tölcsért a nyílásba és töltsön be körülbelül 2 Kg sót. Egy kevés víz kifolyhat a tartályból. 4. Óvatosan helyezze vissza a dugót. A sótartályt körülbelül minden 30. mosogatási ciklus után töltse fel. Figyelem: A rozsda kialakulásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a mosási ciklus megkezdése elõtt töltse be a sót. A só fogyasztás szabályozása A mosogatógép szabályozható só adagoló rendszerrel van ellátva, mely segítségével a víz keménységétõl függõen optimális és egyénre szabott módon állítható be a só felhasználás a lehetõ legalacsonyabb szintre. A vízkeménység mértékérõl tájékozódhat a helyi ivóvíz szolgáltató szervnél. A szabályozáshoz kövesse az alábbi utasításokat: 1. csavarja ki a sótartály dugóját 2. a tartály állítógyûrûjén található nyilat (lásd szélsõ ábra), amennyiben szükséges, fordítsa el a - jeltõl az óramutató járásával ellentétes irányba a + jel felé a víz keménységének megfelelõen. Javasoljuk, hogy a beállítást az alábbi ábrának megfelelõen végezze el: Vízkeménység dh fh mmol/l Választógomb helyzete Sófogyasztás (gramm/ciklus) dh Autonóm (ciklus/2kg) fh / közép > 50 > 89 > > 50 > HU

28 Mosogató- és fényesítõszer... A mosogatószer Kizárólag mosogatógépekhez megfelelõ mosogatószert használjon. A mosogatószert minden mosogatási ciklus megkezdése elõtt kell betölteni a Mosogatási ciklusok táblázatá -ban megadottak szerint. A mosogatószer adagoló az ajtó belsõ oldalán található. A mosogatószer betöltése Az A fedõ kinyitásához nyomja meg a B gombot. A mosogatószert a C és D jelû 2 rekeszbe kell betölteni a peremig. Miután betöltötte a mosogatószert, kattanásig nyomja le a fedõt. Kereskedelmi forgalomban kapható tablettás mosogatószer mosógépekhez, ennek használatakor tegyen egy tablettát a D rekeszbe és csukja le a fedõt. A fényesítõszer A fényesítõszer csillogóbbá varázsolja az edényeket, mivel fokozza a szárítást. A fényesítõszer tartálya az ajtó belsõ oldalán helyezkedik el. Akkor kell feltölteni a tartályt, ha a D lámpán keresztül látja, hogy üres. (Ha az Ön mosogatógépén van fényesítõszer-hiány jelzõ lámpa, akkor töltse fel a tartályt, ha a lámpa villog vagy felgyullad). A fényesítõszer betöltése A tartály kinyitásához fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba a C dugót. A fényesítõszer betöltésekor vigyázzon, hogy az ne folyjon ki. Egy csavarhúzóval a C fedõ alatti F szabályozó átállításával a fényesítõszer mennyiség adagolását beállíthatja. 6 lehetséges állás létezik, normál esetben a 4.-re van állítva. - A mosogatás és szárítás maximális hatásfokát csak úgy érheti el, ha por alakú mosogatószert, folyékony öblítõszert és sót használ. F C B D C D Fontos: A fényesítõszer adagolásának beállításával a szárítás javítható. Ha az edényeken vízcseppek vagy foltok maradnának, a szabályzót a magasabb értékek felé kell elforgatni. Ha az edényeken fehér csíkok keletkeznének, a szabályozót forgassa az alacsonyabb értékek felé. A A fedõ visszakattintásának megkönnyítése érdekében, becsukás elõtt, törölje le a tartály szélére hullott mosogatószer maradványokat. Figyelem Kereskedelmi forgalomban kaphatóak mosogatószert, sót és fényesítõszert tartalmazó mosogatószer készítményeket (3 az 1- ben). Ha az Ön által használt víz kemény vagy nagyon kemény, javasoljuk, hogy ilyenkor is tegyen sót a megfelelõ rekeszbe az edényeken, illetve az evõeszközökön kialakuló fehér csíkok elkerülése érdekében. Ha 3 az 1-ben terméket használ, nem szükséges fényesítõszert adagolni a megfelelõ rekeszbe. Ha még hatékonyabb szárítást szeretne, használhat fényesítõszert, azonban ügyeljen rá, hogy a szabályzógombot a 2. számra állítsa. Minden esetben olvassa el a csomagoláson a gyártói utasításokat. HU 24

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 HU Magyar, 13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane techniczne,

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFTA+ 2164 ZMYWARKA

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFTA+ 2164 ZMYWARKA Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL CS HU Polski, 1 Èesky, 13 Magyar, 25 RU Ðóññêèé, 37 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrze enia dotycz¹ce

Részletesebben

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI PL HU Polski, 1 Magyar, 9 R 24 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny Uruchomienie

Részletesebben

instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató

instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató Zmywarka do naczyń Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép ESF 66720 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć

Részletesebben

instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie

instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie Pralka Mosógép Pračka Práčka EWB 95205 W EWB 105205 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej

Részletesebben

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. Do wszystkich części egzaminu dołączone są instrukcje. Przeczytaj

Részletesebben

Notice FTD - Tefal 20 langues 24/01/06 14:48 Page 1 ULTRAGLISS LEASYCORD D FR NL E P I DK S N FIN GR PL CZ SK SLO HR RO BG H SR

Notice FTD - Tefal 20 langues 24/01/06 14:48 Page 1 ULTRAGLISS LEASYCORD D FR NL E P I DK S N FIN GR PL CZ SK SLO HR RO BG H SR Notice FTD - Tefal 20 langues 24/01/06 14:48 Page 1 ULTRAGLISS LEASYCORD D FR NL E P I DK S N FIN GR PL CZ SK SLO HR RO BG H SR Notice FTD - Tefal 20 langues 24/01/06 14:48 Page 2 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10

Részletesebben

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX EUX2243AOX...... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 SZUFLADOWA LV VERTIKĀLI NOVIETOJAMA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 40 SALDĒTAVA SK SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Részletesebben

25193 TOURING CUP 取 扱 説 明 書 取 扱 説 明 書 の 内 容 は 予 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明

25193 TOURING CUP 取 扱 説 明 書 取 扱 説 明 書 の 内 容 は 予 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明 59 TOURIN CUP Montage- und etriebsanleitung Assembly and operating instructions Instructions de montage et d utilisation Instrucciones de uso y montaje Instruções de montagem e modo de utilização Istruzioni

Részletesebben

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÿ INSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVOD MONTÁŽE, MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ,

Részletesebben

instrukcja obsługi használati útmutató

instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató Iron AidTM Iron AidTM EDI97170W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARSL 105

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARSL 105 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi

használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa ECN21109W 2 electrolux Tartalomjegyzék Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

Részletesebben

Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD

Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD Instrukcja instalacji i obs ugi pralki z wys wietlaczem LCD Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD Használati és beszerelési útmutató LCD kijelzős mosógépekhez TURBO TIME PLUS Niniejsza instrukcja

Részletesebben

OPIS OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 1. Antena 2. Przycisk PTT (Push-To-Talk) 3. Wyświetlacz LCD 4. Przycisk ON/OFF / MENU 5. Przycisk ZADZWOŃ 6. Przycisk ZWIĘKSZ AKUMULATORÓW 7. Przycisk ZMNIEJSZ 8.

Részletesebben

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÿ NSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVOD MONTÁŽE, MONTAGEANLETUNG, NSTRUCTONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, NSTRUKCJA MONTAŽE, SZERELÉS UTASTÁS, NSTRUCÞUN DE MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ, SK NÁVOD

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu DENVER CR-612 Návod pro obsluhu 1. ON/OFF/AUTO (zapnout / vypnout / automatické nastavení) 2. LCD displej 3. Přihrádka pro baterie 4. SNOOZE/SLEEP OFF (odložení buzení / deaktivace režimu sleep 5. ALARM

Részletesebben

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató Zmywarka do naczyń Umývačka riadu Myčka nádobí Mosogatógép ESF 66710 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć

Részletesebben

WP 80. Pralka Instrukcja instalacji i obs³ugi Praèka Návod k instalaci a použití. Használati útmutató

WP 80. Pralka Instrukcja instalacji i obs³ugi Praèka Návod k instalaci a použití. Használati útmutató WP 80 Pralka Instrukcja instalacji i obs³ugi Praèka Návod k instalaci a použití Mosógép Használati útmutató ÐëõíôÞñéï ñïý ùí Ïäçãßåò åãêáôüóôáóçò êáé ñþóçò PL CZ HU Pralka 1 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Részletesebben

Natalia III Nadstawka 100

Natalia III Nadstawka 100 PL NSTRUKCJA MONTAÝU, BG ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, CZ NÁVOD MONTÁŽE, D MONTAGEANLETUNG, F NSTRUCTONS DE MONTAGE, GB THE ASSEMBLY MANUAL, HR NSTRUKCJA MONTAŽE, H SZERELÉS UTASTÁS, RO NSTRUCÞUN DE MONTAJ, RUS

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ hűtőszekrény - fagyasztószekrény / chłodziarka - zamrażarka / chladnička - mraznička KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ ERN 29850 HU PL CS 2223 335-71 FIGYELMEZTETÉSEK Nagyon fontos,

Részletesebben

FM136.3 AA / KS 15423 W

FM136.3 AA / KS 15423 W PL CZ SK DE HU KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LI ÝROBKU INFORMAČNÍ LI PRODUKTDATENBLATT TERMÉK ADATLAP KARTA PRODUKTU PL Nazwa dostawcy Identyfikator modelu (Model) Kategoria modelu urządzenia chłodniczego

Részletesebben

RU - UCR ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÀß ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ INSTRUKCJA TECHNICZNA DLA INSTALATORA. MÛSZAKI UTASÍTÁSOK B11 bs TÍPUSÚ

RU - UCR ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÀß ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ INSTRUKCJA TECHNICZNA DLA INSTALATORA. MÛSZAKI UTASÍTÁSOK B11 bs TÍPUSÚ PL INSTRUKCJA TECHNICZNA DLA INSTALATORA Kocio³ gazowy typu BBS HU MÛSZAKI UTASÍTÁSOK B bs TÍPUSÚ RU - UCR ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÀß ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ ÊÎÒËÛ ÒÈÏÀ B microgenus PLUS MI microgenus PLUS 8 MI E C I

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci DSG 573 ZMYWARKA

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci DSG 573 ZMYWARKA Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL Polski, 1 RU Ðóññêèé, 37 CS HU Èesky, 13 Magyar, 25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrze enia dotycz¹ce

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX T96699IH http://pl.yourpdfguides.com/dref/4129348

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX T96699IH http://pl.yourpdfguides.com/dref/4129348 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX T96699IH. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 BF7. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 BF7. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 GB English,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SH1000 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178

BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178 BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178 PL CZ SK DE HU KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST PRODUKTDATENBLATT TERMÉK ADATLAP KARTA PRODUKTU PL Nazwa dostawcy Amica Wronki S.A.

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie

használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Chladnička - mraznička Chladnička s mrazničkou ENN28600 2 electrolux

Részletesebben

ESF4520LOX ESF4520LOW. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 25 PT Máquina de lavar loiça Manual de instruções 48

ESF4520LOX ESF4520LOW. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 25 PT Máquina de lavar loiça Manual de instruções 48 ESF4520LOX ESF4520LOW HU Mosogatógép Használati útmutató 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 25 PT Máquina de lavar loiça Manual de instruções 48 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AURATON 2100 TX RX VEZETÉK NÉLKÜLI PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT. Minden otthoni és irodai fűtő és hűtő berendezéshez

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AURATON 2100 TX RX VEZETÉK NÉLKÜLI PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT. Minden otthoni és irodai fűtő és hűtő berendezéshez VEZETÉK NÉLKÜLI PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT AURATON 2100 TX RX Minden otthoni és irodai fűtő és hűtő berendezéshez akár 30%-os energiamegtakarítás a termosztát ára már néhány hónap használat után megtérül

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás. Instrukcja obsługi, wbudowania i podłączenia

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás. Instrukcja obsługi, wbudowania i podłączenia HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás PL Instrukcja obsługi, wbudowania i podłączenia Beépíthető üvegkerámia főzőlap Witroceramiczna płyta grzejna do zabudowy Beépíthető üvegkerámia főzőlap

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL GENUS PREMIUM EVO FS 18/25/35 ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM SOLARNYM KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR

Részletesebben

HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D HW50-1202D

HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D HW50-1202D HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D HW50-1202D 03-09 10-15 16-20 TABLE OF CONTENTS BEFORE USE > COMPONENTS... 03 > PREPARATION... 04 > SAFETY INSTRUCTIONS... 05 > INSTALLATION... 06 > CONTROL PANEL... 08

Részletesebben

Undersink Cabinet Assembly instruction. Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu. Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás

Undersink Cabinet Assembly instruction. Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu. Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás GB Undersink Cabinet Assembly instruction PL Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu HU Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás SI Spodnja omarica umivalnika Navodilo za monta o CZ Skøínka pod umyvadlo

Részletesebben

ESF4520LOX ESF4520LOW. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 25 PT Máquina de lavar loiça Manual de instruções 48

ESF4520LOX ESF4520LOW. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 25 PT Máquina de lavar loiça Manual de instruções 48 ESF4520LOX ESF4520LOW HU Mosogatógép Használati útmutató 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 25 PT Máquina de lavar loiça Manual de instruções 48 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3

Részletesebben

IDL 76. Geschirrspuler Installations und Gebrauch Umývaèky riadu. Mosogatógép. Myèky nádobí

IDL 76. Geschirrspuler Installations und Gebrauch Umývaèky riadu. Mosogatógép. Myèky nádobí IDL 76 Geschirrspuler Installations und Gebrauch Umývaèky riadu Mosogatógép Myèky nádobí IDL 76 Geschirrspüler 1 Informationen für Installation und Gebrauch Mosogatógép 21 Myèky nádobí 31 21 C G A D R

Részletesebben

-INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I PRZEGLĄDOW

-INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I PRZEGLĄDOW Szanowny Kliencie, Pragniemy podziękować,że dokonaliście Państwo zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni on Wasze oczekiwania i przez wiele lat będzie funkcjonował bez

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Chladnička - mraznička ENB 43691 S Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük,

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka RO Manual de utilizare 40 Maşină de spălat vase F65412IM0P. preciz.

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka RO Manual de utilizare 40 Maşină de spălat vase F65412IM0P. preciz. HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka RO Manual de utilizare 40 Maşină de spălat vase F65412IM0P 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

Részletesebben

Használati útmutató. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Zmywarka do naczyń. Umývačka riadu Mosogatógép. Myčka nádobí ZDT111

Használati útmutató. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Zmywarka do naczyń. Umývačka riadu Mosogatógép. Myčka nádobí ZDT111 Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Zmywarka do naczyń Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép ZDT111 Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia Życzymy Państwu dużo

Részletesebben

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42 ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

Részletesebben

PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41

PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41 ESI4500LOX HU MOSOGATÓGÉP PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4

Részletesebben

Quick Instruction Guide Type HD8768 - HD8885

Quick Instruction Guide Type HD8768 - HD8885 Quick Instruction Guide Type HD8768 - HD8885 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMETE INSTRUCTIONS DOWNLOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Magyar Slovenščina Slovensky Čeština

Részletesebben

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych City1 Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych programowanie za pomocą 3 przycisków i wyświetlacza zasilanie 120V lub 230V do 2 silników 1 fazowych test działania

Részletesebben

CH-7515. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató

CH-7515. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató 4 5 3 1 2 3 User'sManual for.indd 1 2011.06.29. 18:30:32 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja obsługi PL Copyright 2009 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including logos,

Részletesebben

25205 DTM FINISH 取 扱 説 明 書 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明

25205 DTM FINISH 取 扱 説 明 書 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明 505 DTM INISH Montage- und etriebsanleitung ssembly and operating instructions Instructions de montage et d utilisation Instrucciones de uso y montaje Instruções de montagem e modo de utilização Istruzioni

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129 Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 CZ Èesky,13 HU Magyar,25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne PL GR NL Opis maszyny,

Részletesebben

Kezelési utasítás. Vákuumszivattyúk BH 232 2.2.2006. E és 300 m 3 /h. A szívóteljesítmény szívónyomástól való függését a D VC 200 VC 300

Kezelési utasítás. Vákuumszivattyúk BH 232 2.2.2006. E és 300 m 3 /h. A szívóteljesítmény szívónyomástól való függését a D VC 200 VC 300 Kezelési utasítás Vákuumszivattyúk VC Kivitelek z a kezelési utasítás a következő olajkenésű forgólapátos vákuumszivattyúkra O N M érvényes: VC 200, VC 300 B A névleges szállítási teljesítmény szabad beszívásnál

Részletesebben

EN3454NOX. HU Hűtő - fagyasztó Használati útmutató 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 15

EN3454NOX. HU Hűtő - fagyasztó Használati útmutató 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 15 EN3454NOX HU Hűtő - fagyasztó Használati útmutató 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 15 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. KEZELŐPANEL...6

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MINISÜT TO-910

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MINISÜT TO-910 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c MINISÜT TO-910 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb m szaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFT 2294 ZMYWARKA

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFT 2294 ZMYWARKA Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL CS HU Polski, 1 Èesky, 13 Magyar, 25 RU Ðóññêèé, 37 LFT 2294 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrze enia

Részletesebben

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 24 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 46

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 24 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 46 ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 24 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 46 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

Részletesebben

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents IWDE 7105

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents IWDE 7105 Instructions for use WASHER-DRYER GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Részletesebben

NZ 190 NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA NÁVOD K OBSLUZE NAPAROVACIA ŽEHLIČKA NÁVOD NA OBSLUHU ŻELAZKO NA PARĘ INSTRUKCJA OBSŁUGI GŐZÖLŐS VASALÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NZ 190 NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA NÁVOD K OBSLUZE NAPAROVACIA ŽEHLIČKA NÁVOD NA OBSLUHU ŻELAZKO NA PARĘ INSTRUKCJA OBSŁUGI GŐZÖLŐS VASALÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NZ 190 NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA NÁVOD K OBSLUZE NAPAROVACIA ŽEHLIČKA NÁVOD NA OBSLUHU ŻELAZKO NA PARĘ INSTRUKCJA OBSŁUGI GŐZÖLŐS VASALÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DAMPFBÜGELEISEN BEDIENUNGSANLEITUNG STEAM IRON INSTRUCTION

Részletesebben

Navod k pouziti Instrukcja obsługi Használati útmutató. chladnička chłodziarka hűtőszekrény ERN 16350

Navod k pouziti Instrukcja obsługi Használati útmutató. chladnička chłodziarka hűtőszekrény ERN 16350 Navod k pouziti Instrukcja obsługi Használati útmutató CZ PL HU chladnička chłodziarka hűtőszekrény ERN 16350 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve světě Electroluxu CZ electrolux

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUF 27391 W5 Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENN3153AOW http://pl.yourpdfguides.com/dref/4123000

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ENN3153AOW http://pl.yourpdfguides.com/dref/4123000 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ENN3153AOW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6

1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY 1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6. NASTAVIT ČAS 7. NASTAVIT AUTOMATICKÉ

Részletesebben

Navod k pouziti Instrukcja obsługi Használati útmutató. chladnička chłodziarka hűtőszekrény ERN 16350

Navod k pouziti Instrukcja obsługi Használati útmutató. chladnička chłodziarka hűtőszekrény ERN 16350 Navod k pouziti Instrukcja obsługi Használati útmutató CZ PL HU chladnička chłodziarka hűtőszekrény ERN 16350 We were thinking of you when we made this product CZ electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu

Részletesebben

KKIP45, KKIP60, KKIP80, KKIP45E, KKIP60E, KKIP80E

KKIP45, KKIP60, KKIP80, KKIP45E, KKIP60E, KKIP80E KKIP45, KKIP60, KKIP80, KKIP45E, KKIP60E, KKIP80E HU Utasítások az elektromos szaunakályha beszereléséhez és használatához Instrukcja obs³ugi i monta u elektrycznego grzejnika do sauny A családi szaunákban

Részletesebben

d=nq cloj=klk=tsvjmpsrt`

d=nq cloj=klk=tsvjmpsrt` d=nq cloj=klk=tsvjmpsrt` 3 English................................ (Original operating instructions) Français............................... (Notice d'instructions d'origine) Deutsch................................

Részletesebben

ZANUSSI CH ODZIARKA ZT 1541 (TT 150****) INSTRUKCJA OBS UGI PL HU.

ZANUSSI CH ODZIARKA ZT 1541 (TT 150****) INSTRUKCJA OBS UGI PL HU. ZANUSSI CH ODZIARKA HÛTÕSZEKRÉNY ZT 1541 (TT 150****) INSTRUKCJA OBS UGI KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ PL HU 200363880 KE/Za/81-1. (02.) PL Przed instalacj¹ i uruchomieniem urz¹dzenia nale y zapoznaæ siê z niniejsz¹

Részletesebben

Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv

Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv AKZM 6550 Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

Részletesebben

Welcome to Philips! Register on WWW.PHILIPS.COM/WELCOME and you will receive tips and

Welcome to Philips! Register on WWW.PHILIPS.COM/WELCOME and you will receive tips and Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8847 HD8848 English READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMETE INSTRUCTIONS DOWNLOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents XWSE 61253

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents XWSE 61253 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,15 HU Magyar,29 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Részletesebben

IAN 89301 DEHUMIDIFIER SLE 420 A1. DEHUMIDIFIER Operating instructions. POCHŁANIACZ WILGOCI Instrukcja obsługi. PÁRÁTLANÍTÓ Kezelési útmutató

IAN 89301 DEHUMIDIFIER SLE 420 A1. DEHUMIDIFIER Operating instructions. POCHŁANIACZ WILGOCI Instrukcja obsługi. PÁRÁTLANÍTÓ Kezelési útmutató DEHUMIDIFIER SLE 420 A1 DEHUMIDIFIER Operating instructions PÁRÁTLANÍTÓ Kezelési útmutató VYSOUŠEČ VZDUCHU Návod k obsluze POCHŁANIACZ WILGOCI Instrukcja obsługi SUŠILEC ZRAKA Navodilo za uporabo ODVLHČOVAČ

Részletesebben

Kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa mw73b Kuchenka mikrofalowa Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Zarejestruj swoje urządzenie na stronie www.samsung.com/register

Részletesebben

Kezelési utasítás. Vákuumszivattyúk BH 231 2.11.2005 VC 50 VC 75 VC 100 VC 150. Kivitelek. Ez a kezelési utasítás a. következő olajkenésű

Kezelési utasítás. Vákuumszivattyúk BH 231 2.11.2005 VC 50 VC 75 VC 100 VC 150. Kivitelek. Ez a kezelési utasítás a. következő olajkenésű Kezelési utasítás Vákuumszivattyúk VC Kivitelek O U Ez a kezelési utasítás a B következő olajkenésű forgólapátos vákuumszivattyúkra érvényes: VC 50, A VC 75, VC 100 és VC 150 A névleges szállítási teljesítmény

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Digital Video Camera Recorder Digitális videókamera Kezelési útmutató Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük szíveskedjen elolvasni a kezelési útmutatót a szakszerű használat érdekében. Cyfrowa

Részletesebben

DWSC-300. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató. Kullanıcı kılavuzu

DWSC-300. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató. Kullanıcı kılavuzu 6 5 7 3 4 1 9 8 2 10 11 3 User'sManual for.indd 1 2011.10.07. 17:20:10 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja obsługi PL Copyright 2011 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

HD8844. Quick Instruction Guide. www.philips.com/welcome. Super automatic espresso machine 4000 series. Register your product and get support at

HD8844. Quick Instruction Guide. www.philips.com/welcome. Super automatic espresso machine 4000 series. Register your product and get support at Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8844 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMETE INSTRUCTIONS DOWNLOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Részletesebben

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available.

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. VR-5580 Instraction Manual For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. 1. POWER OFF 1. Long press the power on button to start it up,power on page

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents XWSE 61253

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents XWSE 61253 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,15 HU Magyar,29 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Részletesebben

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 32-38 HASZNÁLATI UTASÍTÁS H 39-46 3-9. Sklokeramický indukční elektrický vařič NÁVOD K OBSLUZE 10-16

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 32-38 HASZNÁLATI UTASÍTÁS H 39-46 3-9. Sklokeramický indukční elektrický vařič NÁVOD K OBSLUZE 10-16 Sklokeramický indukční elektrický vařič NÁVOD K OBSLUZE Sklokeramický indukčný elektrický varič NÁVOD NA OBSLUHU Cmеклоkерамическая индукционная РУ КОВ ОДС ТВ О электрическая плита ПО Э КС ПЛУАТАЦИИI 3-9

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-271-344-42(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie PL CZ HU SK Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS PL - Instrukcje techniczne dotyczące instalacji i obsługi HU - Beszerelési kézikönyv STOJ CY POJEMNO CIOWY KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR KÖRI SZIVATTYÚVAL GENUS

Részletesebben

LAVATHERM 8DBG48S. HU Használati útmutató 2 Szárítógép PL Instrukcja obsługi 25 Suszarka USER MANUAL

LAVATHERM 8DBG48S. HU Használati útmutató 2 Szárítógép PL Instrukcja obsługi 25 Suszarka USER MANUAL LAVATHERM 8DBG48S HU Használati útmutató 2 Szárítógép PL Instrukcja obsługi 25 Suszarka USER MANUAL 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 6 3. TERMÉKLEÍRÁS...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD

Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD Instrukcja instalacji i obs ugi pralki z wys wietlaczem LCD Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD Használati és beszerelési útmutató LCD kijelzős mosógépekhez TURBO TIME PLUS Niniejsza instrukcja

Részletesebben

ÅÌ ¹ ÄÌ ÐÑ Ð Ø Þ Ì Ò Þ ÃÙØ Ø ÓÔÓÖØ Ì ÓÖØÙ ÓÑ ÒÝÓ ÑÙÒ Ø Ö Î Ñ Ö Ø ØÙ Ó Ú ÒØÙÑØ Ö ÐÑ Ð Ø Ò ÅÌ Ó ØÓÖ ÖØ Þ ÒÝ ØÚ ¾¼¼ º ÖÙ Ö ¾ Ã Þ Ò ØÒÝ ÐÚ Ò Ø ÀÓÖÚ ÞØÓ ØÓØØ Þ È ÐÐ Ä Þ ØÓÒ Þ Ò Ø ØÑÓÒ Ó Ñ Ò ÞÓ Ò Ò Ð Ð Þ ÑÙÒ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

LAVATHERM 8DBE48S. HU Használati útmutató 2 Szárítógép PL Instrukcja obsługi 26 Suszarka USER MANUAL

LAVATHERM 8DBE48S. HU Használati útmutató 2 Szárítógép PL Instrukcja obsługi 26 Suszarka USER MANUAL LAVATHERM 8DBE48S HU Használati útmutató 2 Szárítógép PL Instrukcja obsługi 26 Suszarka USER MANUAL 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 6 3. TERMÉKLEÍRÁS...

Részletesebben

LAVATHERM 8DBE48S. HU Használati útmutató 2 Szárítógép PL Instrukcja obsługi 26 Suszarka. preciz.hu USER MANUAL

LAVATHERM 8DBE48S. HU Használati útmutató 2 Szárítógép PL Instrukcja obsługi 26 Suszarka. preciz.hu USER MANUAL LAVATHERM 8DBE48S HU Használati útmutató 2 Szárítógép PL Instrukcja obsługi 26 Suszarka USER MANUAL 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 6 3. TERMÉKLEÍRÁS...

Részletesebben

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19 CYFROWA KAMERA WIDEO GR-D650E GR-D640E Wyposażenie: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARTXF 109

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARTXF 109 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 CIS PL Polski,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data GB

Részletesebben

COOL-ZONE DEEP FAT FRYER SEF 2300 B2

COOL-ZONE DEEP FAT FRYER SEF 2300 B2 COOL-ZONE DEEP FAT FRYER SEF 2300 B2 COOL-ZONE DEEP FAT FRYER Operating instructions HIDEGZÓNÁS OLAJSÜTŐ Kezelési útmutató FRITÉZA SE STUDENOU ZÓNOU Návod k obsluze FRYTKOWNICA ZA STREFĄ ZIMNA Instrukcja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-450-149-41(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie PL CZ HU SK Przydać się mogą również informacje na stronie: Další

Részletesebben

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co. Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie informacji i ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia, znajdujących się na

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-271-483-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití

Részletesebben

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku?

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Beszélsz angolul? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz / Beszél

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL GENUS PREMIUM EVO FS 18/25/35 ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM SOLARNYM KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben