Instrukcja obs³ugi. Spis treœci DSG 573 ZMYWARKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Instrukcja obs³ugi. Spis treœci DSG 573 ZMYWARKA"

Átírás

1 Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL Polski, 1 RU Ðóññêèé, 37 CS HU Èesky, 13 Magyar, 25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrze enia dotycz¹ce pierwszego mycia Dane techniczne Opis urz¹dzenia, 4 Widok ogólny Panel sterowania Nape³nianie koszy, 5 Kosz dolny Kosz na sztuæce Kosz górny DSG 573 Uruchomienie i u ytkowanie, 6-7 Uruchomienie zmywarki Dozowanie œrodka myj¹cego Opcje mycia Programy, 8 Tabela programów Nab³yszczacz i sól regeneracyjna, 9 Dozowanie œrodka nab³yszczaj¹cego Dozowanie soli regeneracyjnej Konserwacja i utrzymanie, 10 Wy³¹czanie wody i pr¹du elektrycznego Czyszczenie zmywarki Unikanie powstawania brzydkich zapachów Czyszczenie spryskiwaczy Czyszczenie filtra dop³ywu wody Czyszczenie filtrów W przypadku d³u szej nieobecnoœci Œrodki ostro noœci i zalecenia, 11 Ogólne zasady bezpieczeñstwa Usuwanie odpadów Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Anomalie i œrodki zaradcze, 12

2 Instalacja PL Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê, aby móc z niej korzystaæ w ka dej chwili. W przypadku sprzeda y, odst¹pienia lub przeniesienia zmywarki, upewniæ siê, e instrukcja obs³ugi pozosta³a razem z urz¹dzeniem. Nale y uwa nie przeczytaæ instrukcjê: zawiera ona wa ne informacje dotycz¹ce instalacji, obs³ugi i bezpieczeñstwa. W przypadku przenoszenia nale y trzymaæ urz¹dzenie w pozycji pionowej; w razie koniecznoœci przechyliæ je do ty³u. Ustawianie i poziomowanie 1. Rozpakowaæ urz¹dzenie i sprawdziæ czy nie uleg³o uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeñ nie pod³¹czaæ go i powiadomiæ sprzedawcê. 2. Ustawiæ zmywarkê tak, aby jej boki lub ty³ przylega³y do s¹siaduj¹cych z ni¹ mebli lub do œciany. Urz¹dzenie mo e te zostaæ zabudowane pod jednolitym blatem kuchennym* (patrz karta monta owa). 3. Ustawiæ zmywarkê na równym i twardym pod³o u. Skompensowaæ nierównoœci odkrêcaj¹c lub dokrêcaj¹c przednie nó ki a urz¹dzenie znajdzie siê w pozycji poziomej. Dok³adne wypoziomowanie nadaje stabilnoœæ i pozwala unikn¹æ wibracji, ha³asu oraz przesuwania siê zmywarki. 4*. Aby wyregulowaæ wysokoœæ tylnej nó ki, nale y przekrêciæ szeœciok¹tn¹ tulejê w kolorze czerwonym, znajduj¹c¹ siê w dolnej, przedniej, œrodkowej czêœci zmywarki za pomoc¹ klucza szeœciok¹tnego 8 mm, obracaj¹c j¹ w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiêkszyæ wysokoœæ i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby j¹ zmniejszyæ (patrz karta instrukcji zabudowy za³¹czona do dokumentacji). Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Przystosowanie instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej powinno byæ dokonywane wy³¹cznie przez wykwalifikowany personel. Zmywarka nie powinna byæ ustawiona na przewodach rurowych ani na kablu zasilania elektrycznego. Urz¹dzenie powinno byæ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej przy zastosowaniu nowych przewodów rurowych. Nie nale y ponownie wykorzystywaæ starych przewodów. Przewody doprowadzaj¹ce (A) i odprowadzaj¹ce (B) wodê oraz przewód zasilania elektrycznego mog¹ byæ skierowane w prawo lub w lewo, aby umo liwiæ jak najlepsz¹ instalacjê (patrz rysunek). Pod³¹czenie przewodu doprowadzaj¹cego wodê Do króæca zimnej wody: dobrze przykrêciæ przewód doprowadzaj¹cy do kurka z koñcówk¹ gwintowan¹ 3/4 gaz; przed dokrêceniem spuœciæ wodê a stanie siê przejrzysta, aby ewentualne zanieczyszczenia nie zatka³y urz¹dzenia. Do króæca ciep³ej wody: w przypadku instalacji centralnego ogrzewania zmywarka mo e byæ zasilana ciep³¹ wod¹ z sieci, o ile jej temperatura nie przekracza 60 C. Przykrêciæ przewód do kurka zgodnie z opisem dla króæca zimnej wody. Jeœli d³ugoœæ przewodu doprowadzaj¹cego jest niewystarczaj¹ca, nale y zwróciæ siê do specjalistycznego sklepu lub do autoryzowanego technika (patrz Serwis Techniczny). Ciœnienie wody powinno mieœciæ siê w zakresie wartoœci podanych w tabeli danych technicznych (patrz obok). Nale y zwróciæ uwagê, aby na przewodzie nie by³o zgiêæ ani zwê eñ. Zabezpieczenie przed zalaniem Aby zagwarantowaæ, e nie dojdzie do zalania, zmywarka: - wyposa ona jest w system przerywaj¹cy dop³yw wody w przypadku pojawienia siê nieprawid³owoœci w dzia³aniu lub wewnêtrznych wycieków. Niektóre modele wyposa one s¹ w dodatkowe urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce New Acqua Stop*, które gwarantuje ochronê przed zalaniem równie w przypadku pêkniêcia przewodu doprowadzaj¹cego wodê. UWAGA: NIEBEZPIECZNE NAPIÊCIE! Przewód doprowadzaj¹cy wodê nie mo e byæ w adnym wypadku ciêty, gdy zawiera on elementy znajduj¹ce siê pod napiêciem. * Tylko w niektórych modelach. 2

3 Pod³¹czenie przewodu odprowadzaj¹cego wodê Pod³¹czyæ przewód odprowadzaj¹cy, nie zginaj¹c go, do przewodu kanalizacyjnego o œrednicy minimum 4 cm. Ewentualnie oprzeæ go o krawêdÿ umywalki lub wanny, wolny koniec przewodu odprowadzaj¹cego nie powinien byæ zanurzony w wodzie. A Specjalne plastikowe kolanko* u³atwia optymalne u³o enie przewodu: dok³adnie przymocowaæ kolanko do œciany, aby unikn¹æ przesuwania siê przewodu i wylewania wody poza odp³yw kanalizacyjny. Czêœæ rury oznaczona liter¹ A powinna znajdowaæ siê na wysokoœci miêdzy 40 a 100 cm od ziemi (patrz rysunek). Nie zaleca siê stosowania przewodów przed³u aj¹cych. Pasek antykondensacyjny* Po zabudowaniu zmywarki otworzyæ drzwi i przykleiæ przezroczysty pasek samoprzylepny pod drewnianym blatem, aby zabezpieczyæ go przed ewentualnymi skroplinami. Ostrze enia dotycz¹ce pierwszego mycia Po zainstalowaniu, tu przed pierwszym zmywaniem, nape³niæ do koñca wod¹ pojemnik na sól, a nastêpnie dodaæ oko³o 1 kg soli (patrz rozdzia³ Œrodek nab³yszczaj¹cy i sól regeneracyjna): to normalne, e woda przelewa siê. Wybraæ stopieñ twardoœci wody (patrz rozdzia³ Œrodek nab³yszczaj¹cy i sól regeneracyjna). - Po wsypaniu lampka kontr. BRAK SOLI* zgaœnie. Nie nape³nienie pojemnika na sól mo e spowodowaæ uszkodzenie zmiêkczacza wody i elementu grzewczego. PL Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Przed w³o eniem wtyczki do gniazdka nale y siê upewniæ, czy: gniazdko ma odpowiednie uziemienie i odpowiada obowi¹zuj¹cym przepisom; gniazdko jest w stanie wytrzymaæ maksymalne obci¹ enie mocy urz¹dzenia, wskazane na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnêtrznej obudowie drzwi (patrz rozdzia³ Opis zmywarki); napiêcie zasilania odpowiada wartoœciom podanym na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnêtrznej obudowie drzwi; gniazdko jest kompatybilne z wtyczk¹ urz¹dzenia. W przeciwnym wypadku nale y zleciæ wymianê wtyczki autoryzowanemu technikowi (patrz Serwis Techniczny); nie stosowaæ przed³u aczy ani rozga³êÿników. Po zainstalowaniu urz¹dzenia przewód zasilana elektrycznego oraz gniazdko elektryczne powinny byæ ³atwo dostêpne. Przewód nie powinien byæ powyginany ani zgnieciony. Przewód powinien byæ okresowo sprawdzany i wymieniany wy³¹cznie przez autoryzowanych techników (patrz Serwis Techniczny). Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoœci w przypadku nieprzestrzegania tych zasad. Dane Techniczne Wymiary Pojemność Ciśnienie wody zasilania Napięcie zasilania elek trycznego Całkowita moc pochłaniana Bezpiecznik topikowy AIO77 - szerokość cm 45 wysokość cm 85 głębokość cm nakryć standardowych 0,05 1MPa (0,5 10 bar) 7,25 psi 145 psi Patrz tabliczka danych technicznych Patrz tabliczka danych technicznych Patrz tabliczka danych technicznych Niniejsze urządzenie zostało wy produkowane zgodnie z następ ującymi dyrektywami unijnymi: -2006/95/CEE z dn.16/01/2007 (o Niskim Napięciu) wraz z póź niejszymi zmianami - 89/336/CEE z 03/05/89 (o Zgodności Elektromagnetycz nej) wraz z późniejszymi zmian ami. - 97/17 CE (Nakładanie etykietek) /96/ CE * Tylko w niektórych modelach. 3

4 Opis urz¹dzenia PL Widok ogólny 1. Kosz górny 2. Spryskiwacz górny 3. Pó³eczki 4. Regulacja wysokoœci kosza 5. Kosz dolny 6. Spryskiwacz dolny 7. Kosz na sztuæce 8. Filtr zmywania 9. Pojemnik na sól 10. Pojemniki na œrodek myj¹cy i nab³yszczaj¹cy 11. Tabliczka znamionowa 12. Panel sterowania*** Panel sterowania Przycisk Wybór programu Przycisk ON-OFF/RESET Display Przycisk i kontrolka Start/Pauza Przycisk Po³owa wsadu Przycisk Start z opóÿnieniem Przycisk Tabletki wielofunkcyjne Display Kontrolka Mycie Lampka kontrolna Brak œrodka nab³yszczaj¹cego Kontrolka Suszenie WskaŸnik œwietlny pozosta³ego czasu WskaŸnik œwietlny numeru programu Kontrolka Start z opóÿnieniem Lampka kontrolna Brak soli Kontrolka Tabletki wielofunkcyjne Kontrolka Po³owa wsadu ***Tylko dla modeli do ca³kowitej zabudowy. * Tylko w niektórych modelach. Numery i rodzaje programów zmieniaj¹ siê w zale noœci od modelu zmywarki. 4

5 Nape³nianie koszy Przed nape³nieniem koszy usun¹æ z naczyñ resztki ywnoœci i opró niæ szklanki oraz kieliszki z pozosta³ych w nich p³ynów.ustawiæ naczynia w taki sposób, aby nie porusza³y siê i i nie przewraca³y siê. Po nape³nieniu koszy sprawdziæ czy spryskiwacze obracaj¹ siê swobodnie. Kosz dolny W dolnym koszu mo na umieszczaæ garnki, pokrywki, talerze, salaterki, sztuæce itp.wed³ug Przyk³adów nape³niania. Du e garnki oraz pokrywki najlepiej ustawiaæ po bokach kosza, uwa aj¹c, aby nie zablokowaæ obrotów górnego spryskiwacza. Niektóre modele zmywarek wyposa one s¹ w pochylne pó³ki*, mo na je ustawiaæ w pozycji pionowej do wk³adania talerzy lub w pozycji poziomej do wk³adania garnków i salaterek. Kosz na sztuæce Kosz na sztuæce mo e byæ ró nego rodzaju w zale noœci od modelu zmywarki. Kosz na sztuæce ma byæ ustawiony w pozycji przedniej w dolnym koszu, wsuniêty pomiêdzy sta³e prowadnice, lub w koszu górnym w przypadku, kiedy wykonuje siê mycie z po³ow¹ ³adunku ( w sposób przewidziany dla takiej opcji). - Wyposa ony jest w przesuwne pa³eczki, które umo liwiaj¹ optymalne u³o enie sztuæców. No e i ostro zakoñczone narzêdzia nale y uk³adaæ w koszu na sztuæce tak, aby ich ostre koñce by³y skierowane w dó³, lub te umieszczaæ je na wysuwanych pó³eczkach górnego kosza w pozycji poziomej. Przyk³ady rozmieszczenia kosza na sztuæce Nachylenie A Nachylenie B Nachylenie C - Podnieœæ pó³eczkê, przesun¹æ lekko i ustawiæ w dowolnym nachyleniu. Regulowanie wysokoœci górnego kosza Aby u³atwiæ uk³adanie naczyñ, górny kosz mo na ustawiæ na górze albo na dole. Lepiej wyregulowaæ wysokoœæ górnego kosza gdy KOSZ JEST PUSTY. Nigdy nie podnosiæ ani nie opuszczaæ kosza tylko z jednej strony. otworzyæ blokady prowadnic kosza po prawej i lewej stornie i wyj¹æ kosz; umieœciæ go wy ej lub ni ej, przesun¹æ go po prowadnicach a do zaskoczenia przednich kó³eczek i zamkn¹æ blokady (patrz rysunek). Jeœli kosz wyposa ony jest w uchwyty Dual Space* (patrz rysunek), wysun¹æ górny kosz a do ogranicznika, po czym przesun¹æ w górê lub w dó³ uchwyty znajduj¹ce siê po bokach kosza; podczas opuszczania kosza nale y go przytrzymaæ. Przyklady napelniania górnego kosza PL Przyklady napelniania dolnego kosza Kosz górny Umieszczaæ w nim naczynia delikatne i lekkie: szklanki, fili anki do herbaty i kawy, talerzyki, p³askie salaterki, patelnie, niskie lekko zabrudzone garnki, wed³ug Przyk³adów nape³niania. Fili anki i kubeczki, D³ugie i ostre no e, sztuæce codzienne: uk³adaæ je na pó³eczkach**. Pó³eczki o ró nym nachyleniu - Nachylenie pozwala na uzyskanie jak najwiêkszej przestrzenia w koszu górnym, aby ustawiæ lamki o rónej d³ugoœci nó ek i aby polepszyæ wyniki suszenia. * Tylko w niektórych modelach. ** Zmienne co do iloœci i po³o enia. Sztuce nieodpowiednie do mycia w zmywarce Przedmioty drewniane, z uchwytami drewnianymi lub rogowymi albo z czêœciami klejonymi. Przedmioty z aluminium, miedzi, mosi¹dzu, cyny lub stopów cyny. Naczynia z tworzyw sztucznych nieodporne na dzia³anie temperatury. Porcelana antyczna lub rêcznie malowana. Srebra antyczne. Natomiast srebra nieantyczne mo na myæ przy pomocy programu delikatnego, upewniwszy siê wczeœniej, e nie stykaj¹ siê one z innymi metalami. Zaleca siê u ywanie naczyñ nadaj¹cych siê do mycia w zmywarce. 5

6 Uruchomienie i u ytkowanie PL Uruchomienie zmywarki 1. Otworzyæ zawór dop³ywu wody. 2. Nacisn¹æ przycisk ON-OFF: wszystkie kontrolki znajduj¹ce siê na panelu sterowania zaœwiec¹ siê na kilka sekund. 3. Otworzyæ drzwiczki i umieœciæ w pojemniku odpowiedni¹ iloœæ œrodka myj¹cego (patrz poni ej). 4. Nape³niæ kosze (patrz Nape³nianie koszy) i zamkn¹æ drzwiczki. 5. Wybraæ program, w zale noœci od rodzaju naczyñ oraz od stopnia ich zabrudzenia (patrz tabela programów), naciskaj¹c przycisk P. 6. Wybraæ opcje zmywania* (patrz obok). 7. Uruchomiæ zmywarkê, naciskaj¹c przycisk Start/Pauza (œwiat³o sta³e): d³ugi sygna³ dÿwiêkowy informuje o rozpoczêciu programu, kontrolka zmywania w³¹cza siê a na wyœwietlaczu wskazywany jest numer programu oraz czas pozostaj¹cy do zakoñczenia cyklu. 8. O zakoñczeniu programu informuj¹ dwa krótkie sygna³y dÿwiêkowe i jeden d³ugi, kontrolka przycisku Start/Pauza gaœnie, a na wyœwietlaczu pojawia siê s³owo END. Wy³¹czyæ urz¹dzenie naciskaj¹c przycisk ON-OFF, zamkn¹æ zawór wody i wyj¹æ wtyczkê z gniazdka. 9. Przed wyjêciem naczyñ odczekaæ kilka minut, aby unikn¹æ poparzenia siê. Roz³adowaæ kosze, zaczynaj¹c od dolnego. Zmiana programu w trakcie jego trwania W przypadku wyboru niew³aœciwego programu mo liwa jest jego zmiana, pod warunkiem, e zosta³ on uruchomiony przed chwil¹: aby po w³¹czeniu zmywania zmieniæ wybrany cykl, nale y wy³¹czyæ urz¹dzenie naciskaj¹c d³u ej przycisk ON/ OFF/Reset, ponownie je w³¹czyæ tym samym przyciskiem i dokonaæ wyboru nowego programu oraz opcji. Dok³adanie dodatkowych naczyñ Nacisn¹æ przycisk Start/Pauza, (œwiat³o przycisku pulsuje). Otworzyæ drzwi, uwa aj¹c na wydobywaj¹c¹ siê parê, i w³o yæ naczynia. Zamkn¹æ drzwi i nacisn¹æ przycisk Start/ Pauza (œwiat³o sta³e): cykl zostanie wznowiony. Po naciœniêciu przycisku Start/Stop w celu zatrzymania urz¹dzenia nastêpuje przerwanie zarówno programu, jak i opóÿnionego Startu*, jeœli jest on ustawiony. W tej fazie zmiana programu nie jest mo liwa. Dozowanie œrodka myj¹cego Dobry rezultat mycia zale y równie od w³aœciwego dozowania œrodka myj¹cego, jego nadmierna iloœæ nie zwiêksza skutecznoœci mycia, powoduje natomiast zanieczyszczenie œrodowiska. Nale y u ywaæ wy³¹cznie œrodka myj¹cego do zmywarek. NIE U YWAÆ œrodków do mycia rêcznego. Nadmiar œrodka myj¹cego mo e byæ powodem pozostania piany po zakoñczeniu cyklu. U ywanie tabletek dozwolone jest tylko w tych maszynach gdzie jest opcja TABLETKI WIELOFUNKCYJNE. Najlepsze efekty mycia i suszenia mo na osi¹gn¹æ u ywaj¹c œrodków myj¹cych w proszku, œrodków nab³yszczaj¹cych w p³ynie oraz soli. pojemnik A: Œrodek do mycia pojemnik B: Œrodek do mycia wstêpnego 1. Otworzyæ pokrywê C, naciskaj¹c przycisk D. 2. Dodaæ odpowiedni¹ iloœæ œrodka myj¹cego podan¹ w Tabeli programów: w proszku: pojemniki A i B. tabletki: kiedy program wymaga 1 tabletki, umieœciæ j¹ w pojemniku A i zamkn¹æ pokrywê; kiedy wymaga 2, umieœciæ drug¹ na dnie komory. 3. Usun¹æ pozosta³oœci œrodka myj¹cego z krawêdzi pojemnika i zamkn¹æ pokrywê tak, aby siê zatrzasnê³a. Przypadkowe zatrzymanie Jeœli podczas zmywania drzwi zostan¹ otwarte lub wyst¹pi przerwa w dop³ywie pr¹du, program zostanie przerwany. Z chwil¹ zamkniêcia drzwi lub przywrócenia dop³ywu pr¹du program jest kontynuowany od momentu, w którym zosta³ przerwany. * Tylko w niektórych modelach. 6

7 Opcje zmywania OPCJE mog¹ byæ ustawiane, zmieniane lub kasowane dopiero po dokonaniu wyboru programu zmywania i przed naciœniêciem przycisku Start/Pauza. Mo liwy jest wybór tylko tych opcji, które s¹ zgodne z rodzajem wybranego programu. Jeœli jakaœ opcja nie jest zgodna z wybranym programem, (patrz tabela programów) jej czerwona dioda pulsuje szybko 3 razy. Jeœli wybrana zostanie opcja niezgodna z wczeœniej ustawion¹ opcj¹ lub programem, dioda niezgodnej opcji pulsuje 3 razy i gaœnie, natomiast dioda ostatnio wybranego ustawienia pozostaje w³¹czona. Aby anulowaæ b³êdnie wybran¹ opcjê, nale y ponownie nacisn¹æ jej przycisk. Start z opóÿnieniem Mo liwe jest opóÿnienie uruchomienia programu w zakresie od 1 do 24 godzin: 1. Po wybraniu ¹danego programu zmywania i ewentualnych opcji nacisn¹æ przycisk START Z OPÓ NIENIEM: zaœwieci siê jego kontrolka. Za pomoc¹ tego samego przycisku wybraæ ¹dany czas rozpoczêcia cyklu zmywania (od 1 do 24 godzin). 2. Potwierdziæ wybór naciskaj¹c przycisk Start/Pauza, rozpocznie siê odliczanie wsteczne, wybrane opóÿnienie bêdzie wskazane na wyœwietlaczu, a przycisk Start/Pauza przestanie pulsowaæ (sta³e œwiat³o). 3. Po up³ywie ustawionego czasu s³ychaæ d³ugi sygna³ dÿwiêkowy, gaœnie kontrolka STARTU Z OPÓ NIENIEM i program zostaje uruchomiony. W celu anulowania STARTU Z OPÓ NIENIEM naciskaæ przycisk START Z OPÓ NIENIEM a wyœwietli siê OFF. Nie mo na ustawiæ Startu z opóÿnieniem, jeœli cykl jest w toku. Po³owa wsadu Jeœli naczyñ jest niewiele, mo na wykonaæ mycie z po³ow¹ wsadu, oszczêdzaj¹c wodê, energiê i œrodek myj¹cy. Wybraæ program, nacisn¹æ przycisk PO OWA WSADU: zaœwieci siê kontrolka. Nale y pamiêtaæ, aby zmniejszyæ o po³owê iloœæ œrodka myj¹cego. Najlepiej stosowaæ œrodek myj¹cy w proszku. Ta opcja nie jest dostêpna z programem: Szybki. Tabletki wielofunkcyjne Dziêki tej opcji optymalizowany jest efekt mycia i suszenia. W przypadku stosowania tabletek wielofunkcyjnych nacisn¹æ przycisk TABLETKI WIELOFUNKCYJNE., zaœwieci siê wtedy odpowiednia kontrolka. W³¹czenie opcji Tabletki wielofunkcyjne powoduje wyd³u enie czasu trwania programu. Opcja TABLETKI WIELOFUNKCYJNE pozostaje nastawiona przy nastêpnych w³¹czeniach maszyny, jeœli nie dokona siê jej dezaktywacji. Stosowanie tabletek jest zalecane tylko w urz¹dzeniach z opcj¹ TABLETKI WIELOFUNKCYJNE. Opcja ta nie jest zalecana w przypadku programów, które nie przewiduj¹ zastosowania tabletek wielofunkcyjnych (patrz tabela opcji). PL A B C Tabela opcji Start z opóźnieniem Połowa wsadu Tabletki wie lofunkcyjne 1. Intensywny Tak Tak Tak 2. Normalny Tak Tak Tak 3. Codzienny Tak Tak Tak 4. Namaczanie Tak Tak Nie 5. Eko Tak Tak Tak 6. Szybki Tak Nie Tak 7. Kryształy Tak Tak Tak 7

8 Programy PL Jeœli naczynia s¹ ma³o zabrudzone lub zosta³y uprzednio sp³ukane wod¹, nale y znacznie zmniejszyæ iloœæ œrodka myj¹cego. Numery i rodzaje programów zmieniaj¹ siê w zale noœci od modelu zmywarki. Wskazówki ułatwiające wybór programu Program Środek myjący (A) = pojemnik A (B) = pojemnik B proszek płyn tabletki Programy z suszeniem Opcje Czas trwania programu (tolerancja ±10%) Godz. Min. Bardzo brudne naczynia i garnki (nie stosować do mycia delikatnych naczyń). 1. Intensywny 25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) Tak A-B-C 2:25 Normalnie zabrudzone naczynia i garnki. Program standardowy codzienny. 2. Normalny 21 g (A) 4 g (B) 21 ml (A) 4 ml (B) 1 (A) Tak A-B-C 1:50 Zwykłe codzienne zabrudzenia w niewielkiej ilości. (4 nakrycia + 1 garnek + 1 patelnia) Mycie wstępne w oczekiwaniu na uzupełnienie wsadu zmywarki po następnym posiłku. Mycie ekologiczne przy niskim zużyciu energii, odpowiednie dla naczyń i garnków. Szybki i oszczędny cykl do mycia mało zabrudzonych naczyń, zaraz po ich użyciu. (2 talerze + 2 szklan ki + 4 sztućce + 1garnek + 1 mała patelnia) Szybki i oszczędny cykl do mycia d elikatnych naczyń, mniej odpornych na wysokie temperatury, zaraz po ich użyciu. (kieliszków Kosz górny + delikatne talerze Kosz dolny). 3. Codzienny 25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) Nie A-B-C 1:00 4. Namaczanie Nie Nie Nie Nie A-B 0:08 5. Eco* 25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) Tak A-B-C 2:35 6. Szybki 21 g (A) 21 ml (A) 1 (A) Nie A-C 0:25 25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) Tak A-B-C 1:35 7. Kryształy Uwaga: Aby u³atwiæ dozowanie œrodka myj¹cego, warto wiedzieæ, e: 1 ³y ka kuchenna = 15 gramów proszku = oko³o 15 ml p³ynu - 1 ³y eczka kuchenna = 5 gramów proszku = oko³o 5 ml p³ynu Najlepsza skutecznoœæ zmywania i suszenia programu Codzienny - B³yskawiczny otrzymuje siê zwykle jeœli wk³ada siê w³aœciw¹ iloœæ naczyñ. * Program Eko, zgodny z norm¹ EN-50242, trwa d³u ej ni inne programy, jednak to on zapewnia najmniejsze zu ycie energii, a ponadto jest przyjazny dla œrodowiska. Uwaga dla Laboratoriów Testowych: ¹dania o szczegó³owe informacje dotycz¹c warunków testów komparacyjnych EN nale y kierowaæ na adres: 8

9 Œrodek nab³yszczaj¹cy i sól regeneracyjna Stosowaæ wy³¹cznie produkty przeznaczone do zmywarek. Nie u ywaæ soli spo ywczej lub przemys³owej ani œrodków do mycia rêcznego. Nale y przestrzegaæ wskazówek znajduj¹cych siê na opakowaniu. W przypadku stosowania produktu wielofunkcyjnego nie jest konieczne dodawanie œrodka nab³yszczaj¹cego, zaleca siê natomiast dodaæ sól, zw³aszcza gdy woda jest twarda lub bardzo twarda. Nale y przestrzegaæ wskazówek znajduj¹cych siê na opakowaniu. Gdy nie dodaje siê ani soli, ani œrodka nab³yszczaj¹cego jest rzecz¹ normaln¹, e lampki kontrolne BRAK SOLI* i BRAK SRODKA NAB YSZCZAJACEGO* bêd¹ nadal œwieci³y siê. Dozowanie œrodka nab³yszczaj¹cego Œrodek nab³yszczaj¹cy u³atwia suszenie naczyñ, usuwaj¹c wodê z ich powierzchni, dziêki czemu nie powstaj¹ na nich zacieki ani plamy. Zbiornik na œrodek nab³yszczaj¹cy powinien byæ nape³niony: gdy na panelu kontrolnym pulsuje lampka kontrolna BRAK ŒRODKA NAB YSZCZAJ CEGO*; 1. Otworzyæ pojemnik obracaj¹c korek (G) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 2. Wlaæ œrodek nab³yszczaj¹cy F uwa aj¹c, aby siê nie przela³. Jeœli jednak tak siê zdarzy, G szybko wytrzeæ plamê such¹ szmatk¹. 3. Zakrêciæ korek. Nie nale y NIGDY wlewaæ œrodka nab³yszczaj¹cego bezpoœrednio do wnêtrza komory zmywania. Regulacja dozowania œrodka nab³yszczaj¹cego W przypadku niezadowalaj¹cych wyników zmywania lub suszenia mo na wyregulowaæ dozowanie œrodka nab³yszczaj¹cego. Przy pomocy œrubokrêta obracaæ regulatorem (F), wybieraj¹c jedno spoœród 6 po³o eñ (regulacja fabryczna to 4): jeœli na naczyniach pozostaj¹ smugi, nale y ustawiæ regulator na ni sz¹ wartoœæ (1-3). jeœli pozostaj¹ krople wody lub plamy wapiennego osadu, nale y ustawiæ regulator na wy sz¹ wartoœæ (4-6). Ustawianie twardoœci wody Ka da zmywarka wyposa ona jest w zmiêkczacz wody, który, dziêki wykorzystaniu soli regeneracyjnej w³aœciwej dla danego rodzaju zmywarki, zapewnia odwapnion¹ wodê do mycia naczyñ. Ta zmywarka posiada regulacjê twardoœci wody, dziêki której mo na ograniczyæ zanieczyszczenie œrodowiska i zoptymalizowaæ wyniki zmywania. Dane dotycz¹ce twardoœci wody mo na uzyskaæ we w³aœciwym przedsiêbiorstwie wodoci¹gowym. - W³¹czyæ urz¹dzenie naciskaj¹c przycisk ON/OFF. - Przytrzymaæ naciœniêty przycisk P przez oko³o 5 sekund; po up³ywie tego czasu s³ychaæ dwa krótkie sygna³y dÿwiêkowe, na wyœwietlaczu pojawia siê symbol H2O i pulsuje cyfra wskazuj¹ca ustawiony poziom twardoœci (odwapniacz jest ustawiony fabrycznie na nr 3). Naciskaæ kilkakrotnie przycisk P a do uzyskania ¹danej twardoœci ( * Patrz tabela twardoœci wody), w przedziale od jednego do piêciu. - Aby wyjœæ z funkcji, nale y odczekaæ oko³o 30 sekund lub wy³¹czyæ urz¹dzenie za pomoc¹ przycisku ON/OFF. Równie w przypadku stosowania tabletek wielofunkcyjnych pojemnik z sol¹ musi byæ nape³niony. Tabelka Twardości Wody dh fh mmol/l poziom , , , ,1 9 5* Od 0 f do 10 f nie należy stosować soli. * tym ustawieniem czas trwania cyklów może lekko przedłużyć się. ( dh = twardoœæ w stopniach niemieckich - fh = twardoœæ w stopniach francuskich - mmol/l = millimol/litr) Dozowanie soli regeneracyjnej W celu uzyskania dobrych wyników zmywania nale y dbaæ o to, aby pojemnik na sól nigdy nie by³ pusty. Sól regeneruj¹ca eliminuje wapñ z wody, nie dopuszczaj¹c do powstawania osadów na naczyniach. Pojemnik na sól znajduje siê w dolnej czêœci zmywarki (patrz Opis) i powinien byæ nape³niany: gdy zielony p³ywak* jest niewidoczny podczas obserwacji korka soli; gdy na panelu kontrolnym pulsuje lampka kontrolna BRAK ŒRODKA NAB YSZCZAJ CEGO*; 1. Wyj¹æ dolny i odkrêciæ korek zbiornika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 2. Tylko za pierwszym razem: Nape³niæ do pe³na zbiornik wod¹. 3. Ustawiæ lejek* (patrz rysunek) i nape³niæ zbiornik sol¹ po sam¹ krawêdÿ (oko³o 1 kg); wyciek wody jest normalnym zjawiskiem. 4. Wyci¹gn¹æ lejek*, usun¹æ sól z zewnêtrznej czêœci otworu zbiornika; przed zakrêceniem nale y korek wyp³ukaæ pod bie ¹c¹ wod¹, ustawiæ g³ówk¹ w dó³ po to, aby wyciek³a woda z czterech szpar znajduj¹cych siê w formie gwiazdy pod korkiem. Zaleca siê wykonania tej czynnoœci po ka dorazowym dosypywaniu soli. Zamkn¹æ dok³adnie korek tak, aby podczas mycia detergent nie dosta³ siê do zbiornika ( mog³oby to zniszczyæ nieodwracalnie odwapniacz). W razie koniecznoœci wsypaæ sól przed cyklem mycia, aby usun¹æ roztwór soli, który wyp³yn¹³ z pojemnika. PL * Tylko w niektórych modelach. 9

10 Konserwacja i utrzymanie PL Wy³¹czanie wody i pr¹du elektrycznego Zakrêcaæ zawór wody po ka dym zmywaniu, aby unikn¹æ niebezpieczeñstwa wycieków. Wyjmowaæ wtyczkê z kontaktu przed przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹dzenia oraz podczas czynnoœci konserwacyjnych. Czyszczenie zmywarki Obudowa zewnêtrzna i panel sterowania mog¹ byæ czyszczone miêkk¹ œciereczk¹ zwil on¹ wod¹. Nie nale y stosowaæ rozpuszczalników ani œrodków œciernych. Ewentualne plamy w komorze wewnêtrznej mo na czyœciæ przy pomocy szmatki zmoczonej w roztworze wody i niewielkiej iloœci octu. Unikanie powstawania brzydkich zapachów Pozostawiaæ drzwi zmywarki zawsze przymkniête, aby unikn¹æ osadzania siê wilgoci. Regularnie czyœciæ obwodowe uszczelki drzwi oraz pojemniki na œrodek myj¹cy przy pomocy wilgotnej g¹bki. Pozwoli to unikn¹æ osadzania siê resztek ywnoœci, które s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ powstawania przykrych zapachów. Czyszczenie spryskiwaczy Mo e siê zdarzyæ, e resztki ywnoœci pozostan¹ na spryskiwaczach, zatykaj¹c otwory, przez które wydostaje siê woda: od czasu do czasu dobrze jest je sprawdzaæ i czyœciæ przy pomocy niemetalowej szczoteczki. Obydwa spryskiwacze s¹ demontowalne. Aby zdemontowaæ górny spryskiwacz, nale y odkrêciæ plastikowy pierœcieñ, obracaj¹c go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Górny zraszacz nale y zamontowaæ z otworami skierowanymi do góry. Dolny zraszacz wyci¹ga siê poci¹gaj¹c go w kierunku do góry. Od czasu do czasu czyœciæ filtr dop³ywu wody znajduj¹cy siê na wyjœciu zaworu. - Zamkn¹æ zawór wody. - Po zamkniêciu zaworu nale y odkrêciæ koñcówkê przewodu doprowadzaj¹cego wodê do zmywarki, wyj¹æ filtr i delikatnie umyæ go pod bie ¹c¹ wod¹. - Nastêpnie ponownie w³o yæ filtr i zakrêciæ przewód. Czyszczenie filtrów Zespó³ filtruj¹cy sk³ada siê z trzech filtrów, które oczyszczaj¹ wodê wykorzystywan¹ do mycia z resztek ywnoœci i ponownie wprowadzaj¹ j¹ do obiegu: w celu zapewnienia dobrych rezultatów mycia konieczne jest ich czyszczenie. Czyœciæ filtry regularnie. Nie nale y u ywaæ zmywarki bez filtrów lub z od³¹czonym filtrem. Po kilku zmywaniach sprawdziæ zespó³ filtruj¹cy i, w razie koniecznoœci, dok³adnie go wyczyœciæ pod bie ¹c¹ wod¹, wykorzystuj¹c w tym celu niemetalow¹ szczoteczkê, zgodnie z poni szymi instrukcjami: 1. obróciæ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara filtr cylindryczny C i wyj¹æ go (rys. 1). 2. Wyj¹æ obsadê filtra B lekko naciskaj¹c na boczne skrzyde³ka (Rys. 2); 3. Wysun¹æ p³ytê filtra ze stali nierdzewnej A. (rys. 3). 4. Skontrolowaæ studzienkê i usun¹æ ewentualne resztki potraw. NIGDY NIE USUWAC ochrony pompy mycia (szczegó³ w kolorze czarnym) (rys.4). 1 A C 2 C B 3 4 Czyszczenie filtra dop³ywu wody* Jeœli rury sieci wodoci¹gowej s¹ nowe lub nie by³y u ywane przez d³u szy czas, przed pod³¹czeniem zmywarki nale y odkrêciæ wodê i odczekaæ, a bêdzie ona przejrzysta i wolna od zanieczyszczeñ. Jeœli rury sieci wodoci¹gowej s¹ nowe lub nie by³y u ywane przez d³u szy czas, przed pod³¹czeniem zmywarki nale y odkrêciæ wodê i odczekaæ, a bêdzie ona przejrzysta i wolna od zanieczyszczeñ. Po wyczyszczeniu filtrów nale y ponownie zamontowaæ zespó³ filtruj¹cy i prawid³owo go umiejscowiæ; ma to zasadnicze znaczenie dla prawid³owego dzia³ania zmywarki. W przypadku d³u szej nieobecnoœci Od³¹czyæ po³¹czenia elektryczne i zamkn¹æ zawór wody. Pozostawiæ drzwi uchylone. Po powrocie wykonaæ jedno zmywanie bez wsadu. * Tylko w niektórych modelach. 10

11 Œrodki ostro noœci i zalecenia Urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z miêdzynarodowymi normami bezpieczeñstwa. Poni sze ostrze enia podane zosta³y ze wzglêdów bezpieczeñstwa i nale y je uwa nie przeczytaæ. Ogólne zasady bezpieczeñstwa Niniejsze urz¹dzenie gospodarstwa domowego nie mo e byæ u ywane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych mo liwoœciach fizycznych, czuciowych i umys³owych lub nie posiadaj¹cych doœwiadczenia ani umiejêtnoœci, chyba, e znajduj¹ siê pod kontrol¹ lub otrzymuj¹ instrukcje dotycz¹ce u ycia urz¹dzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeñstwo. Niezbêdna jest obecnoœæ osoby doros³ej równie po to, aby dzieci nie bawi³o siê danym urz¹dzeniem. Urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane do u ytku domowego o charakterze nieprofesjonalnym. Urz¹dzenie powinno byæ u ywane do zmywania naczyñ w warunkach domowych, tylko przez osoby doros³e i zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej ksi¹ eczce. Nie nale y instalowaæ urz¹dzenia na otwartym powietrzu, nawet jeœli miejsce to pozostaje os³oniête, gdy wystawianie zmywarki na dzia³anie deszczu i burz jest bardzo niebezpieczne. Nie dotykaæ zmywarki stoj¹c przy niej boso. Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka ci¹gn¹c za kabel, lecz trzymaj¹c za wtyczkê. Przed przyst¹pieniem do czyszczenia i czynnoœci konserwacyjnych konieczne jest zakrêcanie zaworu wody i wyjêcie wtyczki z gniazdka elektrycznego. W razie awarii nie nale y w adnym wypadku próbowaæ dostaæ siê do wewnêtrznych mechanizmów zmywarki, usi³uj¹c samemu j¹ naprawiæ. Nigdy nie dotykaæ oporników. Nie opieraæ siê o otwarte drzwi ani nie siadaæ na nich: urz¹dzenie mog³oby siê przewróciæ. Nie nale y pozostawiaæ otwartych drzwi, poniewa mo e powstaæ niebezpieczeñstwo potkniêcia siê o nie. Przechowywaæ œrodki myj¹ce i nab³yszczaj¹ce poza zasiêgiem dzieci. Opakowania nie s¹ zabawkami dla dzieci. Usuwanie odpadów Usuwanie materia³ów opakowania: stosowaæ siê do lokalnych przepisów; w ten sposób opakowanie bêdzie mog³o zostaæ ponownie wykorzystane. Dyrektywa europejska 2002/96/WE w sprawie zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje, e elektryczne urz¹dzenia gospodarstwa domowego nie mog¹ byæ usuwane w ramach zwyk³ego zagospodarowywania sta³ych odpadów miejskich. Z³omowane urz¹dzenia nale y sk³adowaæ oddzielnie, aby zwiêkszyæ stopieñ odzysku i recyklingu materia³ów, z których s¹ one skonstruowane, oraz aby zapobiec potencjalnym zagro eniom dla zdrowia i dla œrodowiska. Symbol przekreœlonego kosza, umieszczony na wszystkich produktach, ma przypominaæ o obowi¹zku ich selektywnej zbiórki. W celu uzyskania bli szych informacji na temat prawid³owego z³omowania urz¹dzeñ gospodarstwa domowego ich w³aœciciele mog¹ siê zwróciæ do w³aœciwych s³u b publicznych lub do sprzedawców tych urz¹dzeñ. Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Oszczêdzanie wody i energii Uruchamiaæ zmywarkê tylko z pe³nym wsadem. W oczekiwaniu na nape³nienie maszyny zapobiegaæ powstawaniu przykrych zapachów, wykorzystuj¹c cykl Moczenia (patrz Programy). Wybieraæ program odpowiedni dla danego rodzaju naczyñ oraz dla stopnia ich zabrudzenia, pos³uguj¹c siê Tabel¹ programów: - dla naczyñ normalnie zabrudzonych stosowaæ program Eko, który zapewnia niskie zu ycie energii i wody. - jeœli wsad jest niepe³ny, uruchamiaæ opcjê Po³owa wsadu* (patrz Uruchamianie i u ytkowanie). Jeœli zawarta umowa na dostawê energii elektrycznej przewiduje strefy czasowe oszczêdnoœci energetycznej, uruchamiaæ zmywarkê w godzinach obowi¹zywania ni szej taryfy. Opcja Start z opóÿnieniem* (patrz Uruchamianie i u ytkowanie) mo e pomóc w organizacji zmywania pod tym wzglêdem. Œrodki myj¹ce bez fosforanów, bez chloru i zawieraj¹ce enzymy Zdecydowanie zaleca siê stosowanie œrodków myj¹cych niezawieraj¹cych fosforanów ani chloru, które s¹ najbardziej przyjazne dla œrodowiska. Enzymy wykazuj¹ szczególn¹ skutecznoœæ w temperaturach zbli onych do 50 C, dlatego enzymatyczne œrodki myj¹ce umo liwiaj¹ mycie w ni szych temperaturach i uzyskanie takich samych rezultatów, jakie bez ich zastosowania wymaga³yby temperatury 65 C. Nale y dobrze dozowaæ œrodki myj¹ce w oparciu o wskazówki producenta, twardoœæ wody, stopieñ zabrudzenia oraz iloœæ naczyñ, aby unikaæ niepotrzebnych strat. Choæ œrodki myj¹ce s¹ biodegradalne, zawsze zawieraj¹ one sk³adniki zak³ócaj¹ce równowagê œrodowiska. * Tylko w niektórych modelach. PL 11

12 Anomalie i œrodki zaradcze PL Jeœli w pracy urz¹dzenia pojawiaj¹ siê anomalie w pracy, nale y skontrolowaæ nastêpuj¹ce punkty przed zwróceniem siê do Obs³ugi technicznej (patrz Obs³uga techniczna). Niektóre z usterek s¹ sygnalizowane za pomoc¹ lampek zapalaj¹cych siê na panelu sterowania. Przed wezwaniem pomocy technicznej nale y zanotowaæ, które z lampek œwiec¹. Nieprawidłowości: Możliwe przyczyny / Rozwiązanie: Zmywarka nie uruchamia się. Wtyczka jest niewłaściwie włożona do gniazdka elektrycznego lub w mieszkaniu nie ma prądu. Drzwi zmywarki nie są dokładnie zamknięte. Została ustawiona funkcja Start z opóźnieniem (patrz Uruchamianie i użytkowanie). Zmywarka nie odprowadza wody. Program jeszcze się nie zakończył. Przewód odprowadzający wodę jest zgięty (patrz Instalacja). Odpływ zlewu jest zatkany. Filtr jest zatkany resztkami żywności. Zmywarka pracuje głośno. Naczynia uderzają o siebie lub o spryskiwacze. Zbyt dużo piany: środek myjący jest niewłaściwie dozowany lub nie nadaje się do mycia w zmywarkach. (patrz Uruchomienie i użytkowanie). Na naczyniach i szklankach pozostaj e wapienny osad lub białawy nalot. Na naczyniach i szklankach pozostaj ą smugi lub niebieskawe zacieki. Brak soli regeneracyjnej lub jej ilość nie jest odpowiednia dla stopnia twardości w ody (patrz Środek nabłyszczający i sól). Korek pojemnika na sól nie jest dobrze zamknięty. Środek nabłyszczający skończył się lub jego ilość jest niewystarczająca. Naczynia wykonane są z tworzywa zapobiegającego przywieraniu. Ilość środka nabłyszczającego jest zbyt duża. Naczynia nie są dobrze osuszone. Wybrany został program bez suszenia. Środek nabłyszczający skończył się lub jego ilość jest niewystarczająca (patrz Środek nabłyszczający i sól). Ilość środka nabłyszczającego jest nieodpowiednia. Naczynia nie są czyste. Kosze są przeładowane (patrz Napełnianie koszy). Naczynia nie są właściwie ułożone. Spryskiwacze nie mogą się swobodnie obracać. Program zmywania jest za słaby (patrz Programy). Zbyt dużo piany: środek myjący jest niewłaściwie dozowany lub nie nadaje się do mycia w zmywarkach. (patrz Uruchomienie i użytkowanie). Korek zbiornika na środek nabłyszczający nie został prawidłowo zamknięty. Filtr jest brudny lub zatkany (patrz Konserwacja i utrzymanie). Brak soli regeneracyjnej (patrz Środek nabłyszczający i sól). Zmywarka nie pobiera wody Alarm zamknięty zawór (słychać krótkie sygnały dźwiękowe) (Na wyświetlaczu szybko pulsuje A:6) Alarm uszkodzony elektrozawór pobierania wody. (na wyświetlaczu szybko pulsujea:2) Alarm na przewodzie doprowadzając ym wodę / Zatkany filtr dopływu wody. (na wyświetlaczu szybko pulsuje A:7) Brak wody w sieci wodociągowej. Przewód odprowadzający wodę jest zgięty (patrz Instalacja). Otworzyć zawór: po kilku minutach urządzenie uruchomi się samoczynnie. Urządzenie zostało zablokowane z powodu braku reakcji na sygnały dźwiękowe. Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF, otworzyć zawór i po 20 sek undach ponownie włączyć zmywarkę, naciskając ten sam przycisk. Ponownie za programować i uruchomić zmywarkę. Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF i uruchomić je ponownie po upływie jednej minuty. Jeśli alarm trwa nadal, zakręcić zawór doprowadzający wodę, aby uniknąć zalania, wyjąć wtyczkę z gniazdka i wezwać Serwis Techniczny. Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF. Zamknąć zawór wody, aby uni knąć zalania, wyjąć wtyczkę z gniazdka. Sprawdzić czy filtr dopływu wody nie jest zatkany przez zanieczyszczenia. (patrz rozdział Konserwacja i utrzymanie ) 12

13 Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ CS Èesky, 13 DSG 573 Obsah Instalace, Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis zaøízení, 16 Celkový pohled Ovládací panel Plnìní košù, 17 Spodní koš Košík na pøíbory Horní koš Spuštìní a použití, Uvedení myèky do èinnosti Dávkování mycího prostøedku Volitelné funkce mytí Programy, 20 Tabulka programù Leštidlo a regeneraèní sùl, 21 Dávkování leštidla Dávkování regeneraèní soli Údržba a péèe, 22 Uzavøení pøívodu vody a vypnutí elektrického napájení Èištìní myèky nádobí Zabránìní vzniku nepøíjemných zápachù Èištìní ostøikovacích ramen Èištìní filtru pøívodu vody Èištìní filtrù Opatøení v pøípadì dlouhodobé neèinnosti Opatøení a rady, 23 Základní bezpeènostní pokyny Likvidace Jak ušetøit a brát ohled na životní prostøedí Poruchy a zpùsob jejich odstranìní, 24 CS 13

14 Instalace CS Je velmi dùležité tento návod uschovat, aby jej bylo možné kdykoli dle potøeby konzultovat. V pøípadì prodeje, darování nebo pøestìhování zaøízení se ujistìte, že návod zùstane uložen v jeho blízkosti. Pozornì si pøeètìte uvedené pokyny: Obsahují dùležité informace týkající se instalace, použití a bezpeènosti pøi práci. Pøi stìhování udržujte zaøízení dle možností ve svislé poloze; dle potøeby je mùžete naklonit na zadní stranu. Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy 1. Po rozbalení zaøízení zkontroluje, zda bìhem pøepravy nedošlo k jeho poškození. V pøípadì, že je poškozeno, je nezapojujte a obra te se na prodejce. 2. Umístìte myèku tak, aby se boèními stìnami nebo zadní stìnou dotýkala pøilehlého nábytku nebo stìny. Tento model myèky lze rovnìž vestavìt pod dlouhou pracovní plochu* (viz montážní pokyny). 3. Umístìte myèku na rovnou a pevnou podlahu. Vykompenzujte nerovnosti odšroubováním nebo zašroubováním pøedních nožièek až do dosažení vodorovné polohy zaøízení. Dokonalé vyrovnání do vodorovné polohy zabezpeèí stabilitu zaøízení a zamezí vzniku vibrací, hluku a posunù bìhem èinnosti. 4*. Seøízení výšky zadní nožièky se provádí prostøednictvím hexagonálního pouzdra èervené barvy, nacházejícího se ve spodní, èelní, centrální èásti myèky, klíèem na hexagonální šrouby o velikosti 8 mm; otáèením ve smìru hodinových ruèièek dosáhneme zvìtšení výšky a otáèením proti smìru hodinových ruèièek jejího snížení. (viz montážní pokyny pro vestavìní, pøiložené k dokumentaci). Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Pøizpùsobení elektrického rozvodu a rozvodu vody pro instalaci musí být provedeno kvalifikovaným personálem. Myèka nádobí nesmí být opøena o potrubí ani o kabel elektrického napájení. Zaøízení musí být pøipojeno k rozvodu vody s použitím nových hadic. Nepoužívejte staré hadice. Pøívodní hadice (A) a vypouštìcí hadice (B) vody a kabel elektrického napájení musí být nasmìrovány smìrem doprava nebo doleva s cílem umožnit co nejlepší instalaci (viz obrázek). Pøipojení hadice pro pøívod vody K rozvodu studené vody: Øádnì zašroubujte pøívodní hadici ke kohoutku s hrdlem se závitem 3/4 plyn; pøed zašroubováním nechte vodu odtékat, dokud nebude prùzraèná, aby pøípadné neèistoty neucpaly zaøízení. K rozvodu teplé vody: V pøípadì centrálního topení mùže být myèka pøipojena k rozvodu teplé vody za pøedpokladu, že teplota vody nepøesahuje 60 C. Zašroubujte hadici ke kohoutku zpùsobem popsaným pro pøívod studené vody. V pøípadì, že délka pøívodní hadice nebude dostateèná, se obra te na specializovanou prodejnu nebo na autorizovaný technický personál (viz Servisní služba). Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot uvedených v tabulce Technických údajù (viz vedle). Dbejte na to, aby hadice nebyla pøíliš ohnutá ani stlaèená. Bezpeènostní opatøení proti vytopení Aby bylo zaruèeno, že nedojde k vytopení, je myèka: - Vybavena systémem, který pøeruší pøívod vody v pøípadì poruch nebo jejího úniku dovnitø myèky. Nìkteré modely jsou vybaveny pøídavným bezpeènostním zaøízení New Acqua Stop*, které zaruèuje ochranu proti vytopení i v pøípadì pøetržení pøívodní hadice. UPOZORNÌNÍ: NEBEZPEÈNÉ NAPÌTÍ! Pøívodní hadice vody nesmí být v žádném pøípadì pøeøezána, protože obsahuje souèásti pod napìtím. * Pouze u nìkterých modelù. 14

15 Pøipojení hadice vypouštìní vody Pøipojte vypouštìcí hadici do odpadového potrubí s minimálním prùmìrem 4 cm, aniž byste ji ohýbali. Nebo ji upevnìte k okraji umývadla èi vany; volný konec vypouštìcí hadice nesmí zùstat ponoøený ve vodì. Optimální umístìní je A usnadnìno použitím speciálního plastového kolena*: Upevnìte speciální plastové koleno ke stìnì, aby se zabránilo pohybùm hadice spojeným s vyléváním vody mimo odpadové potrubí. Koncová èást hadice, oznaèená písmenem A, musí být umístìna v poloze od 40 do 100 cm nad zemí (viz obrázek). Nedoporuèuje se používat žádné nastavovací hadice. Pás proti tvorbì kondenzátu* Po vestavìní myèky otevøete dvíøka a pøilepte pod døevìnou polici prùsvitný samolepicí pás, který bude polici chránit pøed pøípadným kondenzátem. Upozornìní pro první mytí Po instalaci a bezprostøednì pøed prvním mytím zcela naplòte vodou nádržku na sùl a pøidejte pøibližnì 1 kg soli (viz kapitola Leštidlo a regeneraèní sùl): Je zcela bìžným jevem, že voda pøeteèe. Zvolte stupeò tvrdosti vody (viz Leštidlo a regeneraèní sùl). - Po doplnìní soli zhasne kontrolka NEDOSTATKU SOLI*. Nenaplnìní zásobníku soli mùže zpùsobit poškození dekalcifikátoru vody a topného èlánku. CS Pøipojení k elektrickému rozvodu Pøed zasunutím zástrèky do zásuvky elektrického rozvodu se ujistìte, že: Je zásuvka uzemnìna a že vyhovuje normám; je zásuvka schopna snést maximální zátìž odpovídající jmenovitému pøíkonu zaøízení, uvedenému na štítku s jmenovitými údaji, umístìném na vnitøní stranì dvíøek (viz kapitola Popis myèky); napájecí napìtí odpovídá hodnotám uvedeným na štítku s jmenovitými údaji, umístìném na vnitøní stranì dvíøek; zásuvka je kompatibilní se zástrèkou zaøízení. V opaèném pøípadì požádejte o výmìnu zástrèky autorizovaného technika (viz Servisní služba); nepoužívejte prodlužovací šòùry ani rozvodky. Po instalaci zaøízení musí kabel elektrického napájení a zásuvka elektrického rozvodu zùstat snadno pøístupné. Kabel nesmí být ohnutý ani stlaèený. V pøípadì poškození musí být napájecí kabel vymìnìn výrobcem nebo jeho støediskem Servisní služby, aby se pøedešlo jakémukoli riziku. (Viz Servisní služba) Firma neponese žádnou odpovìdnost za následky nerespektování uvedených pokynù. Technické údaje Rozměry Kapacita Tlak vody v pŕívo dním potrubí Napájecí napětí Celkový pŕíkon Pojistka AIO77 - Šířka 45 cm Výška 85 cm Hloubka 60 cm 10 standardních souprav nádobí 0,05 1 MPa (0,5 10 bar) 7,25 psi 145 psi Viz štítek s jmenovitými údaji Viz štítek s jmenovitými údaji Viz štítek s jmenovitými údaji Toto zařízení je ve shodě s násle dujícími směrnicemi Evropské unie: /95/CE ze dne 16/01/2007 (Nízké napětí) ve smyslu dalších úprav; - 89/336/EHS ze dne (Elektromagnetická kompatibilita) ve smyslu dalších úprav. - 97/17/ES (Energetické štítkován í myček nádobí) /96/ES * Pouze u nìkterých modelù. 15

16 Popis zaøízení CS Celkový pohled 1. Horní koš 2. Horní ostøikovací rameno 3. Sklopné držáky 4. Mechanismus nastavení výšky koše 5. Spodní koš 6. Spodní ostøikovací rameno 7. Košík na pøíbory 8. Mycí filtr 9. Nádržka na sùl 10. Pøihrádky na mycí prostøedek a nádržka na leštidlo 11. Štítek s jmenovitými údaji 12. Ovládací panel*** Ovládací panel Tlaèítko Volba programu Tlaèítko On-Off (Zapnutí-Vypnutí)/ Reset (Vynulování) Displej Kontrolka a tlaèítko Start/Pauza Displej Tlaèítko Polovièní náplnì Tlaèítko Odloženého startu Tlaèítko Multifunkcních tablet Kontrolka Mytí Kontrolka Chybìjícího leštidla Kontrolka Sušení Svetelný indikátorzbývající doby Svìtelný indikátor èísla programu Kontrolka Odloženého startu Kontrolka Chybìjící soli Kontrolka Multifunkcních tablet Kontrolka Polovièní náplnì *** Pouze u modelù urèených pro úplné vestavìní. * Pouze u nìkterých modelù. Poèet a druh programù a volitelných funkcí se mìní v závislosti na modelu myèky. 16

17 Plnìní košù Pøed plnìním odstraòte z nádobí zbytky jídla, namoète zaschlé hrnce a pánve, vylijte ze sklenic a pohárù tekutiny, které v nich zùstaly. Nádobí uložte tak, aby se nacházelo ve stabilní poloze a nepøevrátilo se. Po naplnìní zkontrolujte, zda se ostøikovací ramena mohou volnì otáèet. Spodní koš Spodní koš mùže obsahovat hrnce, poklièky, talíøe, salátové mísy, pøíbory atd.,podle pøíkladù naplnìní. Široké talíøe a velké poklice je vhodnìjší umístit na okraje koše, avšak tak, aby nebránily otáèení horního ostøikovacího ramena. Nìkteré modely myèek nádobí disponují sklopnými èástmi*, které lze použít ve svislé poloze na uložení talíøù nebo ve vodorovné poloze na uložení hrncù a salátových mís. Košík na pøíbory Košík na pøíbory mùže být odlišného typu, podle modelu myèky: rozkladatelný, nerozkladatelný, posuvný. Košík na pøíbory musí být umístìn èelnì na spodní košík, a to tak, že jej zasunete mezi pevné vložky, nebo na horní košík, což se doporuèuje pøi provádìní mytí s polovièní náplní (u modelù vybavených touto volitelnou funkcí). - Je vybaven posuvnými držáky, které umožòují lepší uložení pøíborù. Nože a nástroje s ostrými hroty musí být uloženy do košíku na pøíbory hroty obrácenými smìrem dolù nebo musí být uloženy do vodorovné polohy na sklopné držáky horního koše. Pøíklady uložení košíku na pøíbory Sklon A Sklon B Sklon C - Nadzvednìte sklopný držák, mírnì jej posuòte a umístìte do požadovaného sklonu. Nastavení výšky horního koše Horní koš mùže být nastaven do spodní nebo do horní polohy s cílem usnadnit ukládání nádobí: Je vhodnìjší nastavovat výšku horního koše s PRÁZDNÝM KOŠEM. Nikdy nezvedejte nebo nespouštìjte košík pouze z jedné strany. Otevøete pojistky vodicích drážek koše na pravé i na levé stranì a vytáhnìte koš; umístìte jej do horní nebo spodní polohy a zasunujte jej podél vodicích drážek, dokud se do drážky nedostanou i pøední koleèka, a poté zajistìte pojistky (viz obrázek). Když je koš vybaven rukoje mi Dual Space* (viz obrázek), vytáhnìte horní koš až na doraz, uchopte za rukojeti nacházející se po stranách a posuòte jej smìrem nahoru nebo dolù; poté jej nechte spustit dolù a provázejte jej pøitom. Pøíklady naplnìní horního/spodního koše CS Horní koš Do horního koše ukládejte choulostivé a lehké nádobí: sklenice, šálky na èaj a na kávu, talíøky, nízké salátové mísy, pánve, nízké rendlíky a hrnce, které nejsou pøíliš zneèištìné, v souladu s Pøíklady plnìní. Šálky a šáleèky, Dlouhé a zahrocené nože, servírovací pøíbory: umístìte je na sklopné držáky**. Sklopné držáky s promìnlivým sklonem - Sklon umožòuje získat vìtší prostor v horním koši, umístit sklenice se stopkami odlišné délky a zlepšit výsledky sušení. * Pouze u nìkterých modelù. ** Mìní se v závislosti na poètu a poloze. Nádobí nevhodné na mytí v myèce nádobí Døevìné pøedmìty, pøedmìty s døevìnou rukojetí nebo s rukojetí z rohoviny nebo pøedmìty s lepenými souèástmi. Pøedmìty z hliníku, mìdi, mosazi, plsti nebo cínu. Plastové nebo tepelnì neodolné nádobí. Starožitný nebo ruènì malovaný porcelán. Starožitné støíbro. Støíbro, které není starožitné, se mùže mýt s použitím jemného programu, pøièemž je tøeba se ujistit, že nepøichází do styku s jinými kovy. Doporuèuje se zakoupení nádobí vhodného pro mytí v myèce nádobí. 17

18 Spuštìní a použití CS Uvedení myèky do èinnosti 1. Otevøete kohoutek pøívodu vody. 2. Stisknìte tlaèítko ON-OFF (ZAPNOUT-VYPNOUT): Všechny kontrolky pøítomné na ovládacím panelu se rozsvítí na nìkolik sekund. 3. Otevøete dvíøka a nadávkujte mycí prostøedek (viz níže). 4. Naplòte koše (viz Naplnìní košù) a zavøete dvíøka. 5. Zvolte program podle druhu nádobí a stupnì jeho zneèištìní (viz tabulka programù) stisknutím tlaèítka P. 6. Zvolte volitelné funkce mytí* (viz vedle). 7. Stisknìte tlaèítko Start/Pauza (stálé svìtlo): Dlouhé pípnutí oznámí zahájení programu, dojde k rozsvícení kontrolky mytí a na displeji se zobrazí èíslo programu a doba zbývající do konce cyklu. 8. Na konci vám dvì krátká a jedno dlouhé pípnutí oznámí ukonèení programu, dojde ke zhasnutí tlaèítka Start/Pauza a zobrazení slova END na displeji. Vypnìte zaøízení stisknutím tlaèítka ON-OFF (ZAPNOUT-VYPNOUT), zavøete kohoutek pøívodu vody a odpojte zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu. 9. Pøed vyjmutím nádobí vyèkejte nìkolik minut, abyste se vyhnuli popálení. Vyložte koše poèínaje spodním košem. Zmìna probíhajícího programu Když byl zvolen nesprávný program, je možné jej bezprostøednì po startu zmìnit: Pøi zahájeném mytí je pro zmìnu mycího cyklu potøebné vypnout zaøízení delším stisknutím tlaèítka ON/OFF/Reset (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ/ Vynulování), znovu jej zapnout stejným tlaèítkem a znovu zvolit program a požadované volitelné funkce. Pøidání nádobí Stisknìte tlaèítko Start/Pauza, (podsvìtlení tlaèítka bude blikat). Otevøete dvíøka; dávejte pøitom pozor na unikající páru. Poté vložte nádobí. Stisknìte tlaèítko Start/Pauza (èervené svìtlo): Dojde k obnovení cyklu. Stisknutím tlaèítka Start/Pauza pro uvedení zaøízení do režimu pauzy se jednak pøeruší program, jednak nastavený odložený start je-li nastaven. V této fázi není možné provádìt zmìnu programu. Náhodné pøerušení Když se bìhem mytí otevøou dvíøka nebo když dojde k pøerušení dodávky elektrické energie, program bude pøerušen. Pøi zavøení dvíøek nebo po obnovení dodávky elektrické energie bude mytí pokraèovat z bodu, ve kterém bylo pøerušeno. Dávkování mycího prostøedku Dobrý výsledek mytí závisí také na správném dávkování mycího prostøedku, pøièemž platí, že pøi pøekroèení doporuèeného množství nedojde ke zvýšení úèinnosti mytí, ale pouze k vyššímu zneèištìní životního prostøedí. Používejte výhradnì mycí prostøedky pro myèky nádobí. NEPOUŽÍVEJTE mycí prostøedky pro mytí v rukou. Nadmìrné použití mycích prostøedkù mùže zpùsobit pøítomnost pìny na konci cyklu. Použití tablet se doporuèuje pouze u modelù, které mají k dispozici volitelnou funkci MULTIFUNKÈNÍ TABLETY. Nejúèinnìjšího mytí a sušení je možné dosáhnout s použitím mycího prášku, tekutého leštidla a soli. nádobka A: Mycí prostøedek pro mytí nádobka B: Mycí prostøedek pro pøedmytí D 1. Stisknutím tlaèítka D otevøete kryt A B C. 2. Nadávkujte mycí prostøedek; konzultujte Tabulku programù: práškový: nádobky A a B. ve formì tablet: Když program vyžaduje použití 1 tablety, vložte ji C do nádobky A a zavøete kryt; když vyžaduje použití 2 tablet, položte druhou na dno mycího prostoru. 3. Odstraòte zbytky mycího prostøedku z okrajù nádobky a zavøete kryt až po zacvaknutí. * Pouze u nìkterých modelù. 18

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFTA+ 2164 ZMYWARKA

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFTA+ 2164 ZMYWARKA Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL CS HU Polski, 1 Èesky, 13 Magyar, 25 RU Ðóññêèé, 37 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrze enia dotycz¹ce

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFT 2294 ZMYWARKA

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFT 2294 ZMYWARKA Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL CS HU Polski, 1 Èesky, 13 Magyar, 25 RU Ðóññêèé, 37 LFT 2294 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrze enia

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç IDL 40 Zmywarka Instalownaia i uzytcowania Ìèÿëíà ìàøèíà Èíñòðóêöèè çà èíñòàëèðàíå è óïîòðåáà Mosogatógép Beszerelés és használat ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ ÍÀß ÌÀØÈÍÀ Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 HU Magyar, 13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane techniczne,

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie

instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie Pralka Mosógép Pračka Práčka EWB 95205 W EWB 105205 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej

Részletesebben

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI PL HU Polski, 1 Magyar, 9 R 24 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny Uruchomienie

Részletesebben

instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató

instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató Zmywarka do naczyń Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép ESF 66720 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129 Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 CZ Èesky,13 HU Magyar,25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne PL GR NL Opis maszyny,

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129 H

Instrukcja obs³ugi PRALKA. Spis treœci AQXXF 129 H Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 CZ Èeský,13 HU Magyar,25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Dane techniczne PL Opis maszyny, 4-5

Részletesebben

instrukcja obsługi használati útmutató

instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató Iron AidTM Iron AidTM EDI97170W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com

Részletesebben

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents IWDE 7105

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents IWDE 7105 Instructions for use WASHER-DRYER GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Részletesebben

RU - UCR ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÀß ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ INSTRUKCJA TECHNICZNA DLA INSTALATORA. MÛSZAKI UTASÍTÁSOK B11 bs TÍPUSÚ

RU - UCR ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÀß ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ INSTRUKCJA TECHNICZNA DLA INSTALATORA. MÛSZAKI UTASÍTÁSOK B11 bs TÍPUSÚ PL INSTRUKCJA TECHNICZNA DLA INSTALATORA Kocio³ gazowy typu BBS HU MÛSZAKI UTASÍTÁSOK B bs TÍPUSÚ RU - UCR ÒÅÕÍÈ ÅÑÊÀß ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ ÊÎÒËÛ ÒÈÏÀ B microgenus PLUS MI microgenus PLUS 8 MI E C I

Részletesebben

WP 80. Pralka Instrukcja instalacji i obs³ugi Praèka Návod k instalaci a použití. Használati útmutató

WP 80. Pralka Instrukcja instalacji i obs³ugi Praèka Návod k instalaci a použití. Használati útmutató WP 80 Pralka Instrukcja instalacji i obs³ugi Praèka Návod k instalaci a použití Mosógép Használati útmutató ÐëõíôÞñéï ñïý ùí Ïäçãßåò åãêáôüóôáóçò êáé ñþóçò PL CZ HU Pralka 1 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Részletesebben

Instalacja PL! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzen

Instalacja PL! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzen Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI PL Polski, 1 RO Românã, 31 HU Magyar, 11 CZ Èesky, 21 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia,

Részletesebben

Notice FTD - Tefal 20 langues 24/01/06 14:48 Page 1 ULTRAGLISS LEASYCORD D FR NL E P I DK S N FIN GR PL CZ SK SLO HR RO BG H SR

Notice FTD - Tefal 20 langues 24/01/06 14:48 Page 1 ULTRAGLISS LEASYCORD D FR NL E P I DK S N FIN GR PL CZ SK SLO HR RO BG H SR Notice FTD - Tefal 20 langues 24/01/06 14:48 Page 1 ULTRAGLISS LEASYCORD D FR NL E P I DK S N FIN GR PL CZ SK SLO HR RO BG H SR Notice FTD - Tefal 20 langues 24/01/06 14:48 Page 2 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10

Részletesebben

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX EUX2243AOX...... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 SZUFLADOWA LV VERTIKĀLI NOVIETOJAMA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 40 SALDĒTAVA SK SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Részletesebben

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. Do wszystkich części egzaminu dołączone są instrukcje. Przeczytaj

Részletesebben

Návod k použití. Obsah WIUL 103 PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WIUL 103 PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA CZ Èeský,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody První prací cyklus Technické údaje

Részletesebben

FAVORIT 44010 VI. Návod k použití Instrukcja obsługi Használati útmutató. Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Mosogatógép

FAVORIT 44010 VI. Návod k použití Instrukcja obsługi Használati útmutató. Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Mosogatógép FAVORIT 44010 VI Návod k použití Instrukcja obsługi Használati útmutató Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

Használati útmutató. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Zmywarka do naczyń. Umývačka riadu Mosogatógép. Myčka nádobí ZDT111

Használati útmutató. Instrukcja obsługi. Návod na používanie. Návod k použití. Zmywarka do naczyń. Umývačka riadu Mosogatógép. Myčka nádobí ZDT111 Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Zmywarka do naczyń Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép ZDT111 Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia Życzymy Państwu dużo

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD

Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD Instrukcja instalacji i obs ugi pralki z wys wietlaczem LCD Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD Használati és beszerelési útmutató LCD kijelzős mosógépekhez TURBO TIME PLUS Niniejsza instrukcja

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató Zmywarka do naczyń Umývačka riadu Myčka nádobí Mosogatógép ESF 66710 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć

Részletesebben

ZANUSSI CH ODZIARKA ZT 1541 (TT 150****) INSTRUKCJA OBS UGI PL HU.

ZANUSSI CH ODZIARKA ZT 1541 (TT 150****) INSTRUKCJA OBS UGI PL HU. ZANUSSI CH ODZIARKA HÛTÕSZEKRÉNY ZT 1541 (TT 150****) INSTRUKCJA OBS UGI KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ PL HU 200363880 KE/Za/81-1. (02.) PL Przed instalacj¹ i uruchomieniem urz¹dzenia nale y zapoznaæ siê z niniejsz¹

Részletesebben

d=nq cloj=klk=tsvjmpsrt`

d=nq cloj=klk=tsvjmpsrt` d=nq cloj=klk=tsvjmpsrt` 3 English................................ (Original operating instructions) Français............................... (Notice d'instructions d'origine) Deutsch................................

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi

használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa ECN21109W 2 electrolux Tartalomjegyzék Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÿ INSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVOD MONTÁŽE, MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ,

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41

PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41 ESI4500LOX HU MOSOGATÓGÉP PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4

Részletesebben

FM136.3 AA / KS 15423 W

FM136.3 AA / KS 15423 W PL CZ SK DE HU KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LI ÝROBKU INFORMAČNÍ LI PRODUKTDATENBLATT TERMÉK ADATLAP KARTA PRODUKTU PL Nazwa dostawcy Identyfikator modelu (Model) Kategoria modelu urządzenia chłodniczego

Részletesebben

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42 ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka RO Manual de utilizare 40 Maşină de spălat vase F65412IM0P. preciz.

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka RO Manual de utilizare 40 Maşină de spălat vase F65412IM0P. preciz. HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka RO Manual de utilizare 40 Maşină de spălat vase F65412IM0P 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178

BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178 BK313.3 AA / EKGC 16177 BK313.3 FA / EKGC 16178 PL CZ SK DE HU KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST PRODUKTDATENBLATT TERMÉK ADATLAP KARTA PRODUKTU PL Nazwa dostawcy Amica Wronki S.A.

Részletesebben

25193 TOURING CUP 取 扱 説 明 書 取 扱 説 明 書 の 内 容 は 予 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明

25193 TOURING CUP 取 扱 説 明 書 取 扱 説 明 書 の 内 容 は 予 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明 59 TOURIN CUP Montage- und etriebsanleitung Assembly and operating instructions Instructions de montage et d utilisation Instrucciones de uso y montaje Instruções de montagem e modo de utilização Istruzioni

Részletesebben

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÿ INSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVOD MONTÁŽE, MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ,

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ hűtőszekrény - fagyasztószekrény / chłodziarka - zamrażarka / chladnička - mraznička KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ ERN 29850 HU PL CS 2223 335-71 FIGYELMEZTETÉSEK Nagyon fontos,

Részletesebben

HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D HW50-1202D

HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D HW50-1202D HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D HW50-1202D 03-09 10-15 16-20 TABLE OF CONTENTS BEFORE USE > COMPONENTS... 03 > PREPARATION... 04 > SAFETY INSTRUCTIONS... 05 > INSTALLATION... 06 > CONTROL PANEL... 08

Részletesebben

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SH1000 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu DENVER CR-612 Návod pro obsluhu 1. ON/OFF/AUTO (zapnout / vypnout / automatické nastavení) 2. LCD displej 3. Přihrádka pro baterie 4. SNOOZE/SLEEP OFF (odložení buzení / deaktivace režimu sleep 5. ALARM

Részletesebben

noir vert consulter la notice

noir vert consulter la notice Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA PL Polski, 1 HU Magyar, 31 RO Românã, 11 SK Slovensky, 41 CZ Èesky, 21 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis

Részletesebben

IAN 89301 DEHUMIDIFIER SLE 420 A1. DEHUMIDIFIER Operating instructions. POCHŁANIACZ WILGOCI Instrukcja obsługi. PÁRÁTLANÍTÓ Kezelési útmutató

IAN 89301 DEHUMIDIFIER SLE 420 A1. DEHUMIDIFIER Operating instructions. POCHŁANIACZ WILGOCI Instrukcja obsługi. PÁRÁTLANÍTÓ Kezelési útmutató DEHUMIDIFIER SLE 420 A1 DEHUMIDIFIER Operating instructions PÁRÁTLANÍTÓ Kezelési útmutató VYSOUŠEČ VZDUCHU Návod k obsluze POCHŁANIACZ WILGOCI Instrukcja obsługi SUŠILEC ZRAKA Navodilo za uporabo ODVLHČOVAČ

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARSL 105

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents ARSL 105 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES ESF 6710ROW ESF 6710ROX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 52 2 www.electrolux.com

Részletesebben

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES ESF 6710ROW ESF 6710ROX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 52 2 www.electrolux.com

Részletesebben

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÿ NSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVOD MONTÁŽE, MONTAGEANLETUNG, NSTRUCTONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, NSTRUKCJA MONTAŽE, SZERELÉS UTASTÁS, NSTRUCÞUN DE MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ, SK NÁVOD

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 BF7. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 BF7. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 GB English,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

Vaše uživatelský manuál BOSCH KDN30V03

Vaše uživatelský manuál BOSCH KDN30V03 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Részletesebben

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ - COMBINA FRIGORIFICA NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 21 Mosogatógép SK Návod na používanie 42 Umývačka FAVORIT 88712 VI0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 21 Mosogatógép SK Návod na používanie 42 Umývačka FAVORIT 88712 VI0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 21 Mosogatógép SK Návod na používanie 42 Umývačka FAVORIT 88712 VI0P 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 67050 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Részletesebben

AV-29BH11EES COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-29BH11EES COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-29BH11EES ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

FAVORIT 44410 I Návod k použití Myčka nádobí Használati útmutató Mosogatógép Manual de instrucciones Lavavajillas

FAVORIT 44410 I Návod k použití Myčka nádobí Használati útmutató Mosogatógép Manual de instrucciones Lavavajillas FAVORIT 44410 I Návod k použití Használati útmutató Manual de instrucciones Myčka nádobí Mosogatógép Lavavajillas 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

ESF4520LOX ESF4520LOW. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 25 PT Máquina de lavar loiça Manual de instruções 48

ESF4520LOX ESF4520LOW. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 25 PT Máquina de lavar loiça Manual de instruções 48 ESF4520LOX ESF4520LOW HU Mosogatógép Használati útmutató 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 25 PT Máquina de lavar loiça Manual de instruções 48 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3

Részletesebben

noir vert consulter la notice

noir vert consulter la notice Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA PL Polski, 1 HU Magyar, 31 RO Românã, 11 CZ Èesky, 21 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok

Részletesebben

FAVORIT VI. naczyń

FAVORIT VI. naczyń FAVORIT 60010 VI Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Myèka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50

FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50 FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUF 27391 W5 Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta

Részletesebben

NZ 190 NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA NÁVOD K OBSLUZE NAPAROVACIA ŽEHLIČKA NÁVOD NA OBSLUHU ŻELAZKO NA PARĘ INSTRUKCJA OBSŁUGI GŐZÖLŐS VASALÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NZ 190 NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA NÁVOD K OBSLUZE NAPAROVACIA ŽEHLIČKA NÁVOD NA OBSLUHU ŻELAZKO NA PARĘ INSTRUKCJA OBSŁUGI GŐZÖLŐS VASALÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NZ 190 NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA NÁVOD K OBSLUZE NAPAROVACIA ŽEHLIČKA NÁVOD NA OBSLUHU ŻELAZKO NA PARĘ INSTRUKCJA OBSŁUGI GŐZÖLŐS VASALÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DAMPFBÜGELEISEN BEDIENUNGSANLEITUNG STEAM IRON INSTRUCTION

Részletesebben

Natalia III Nadstawka 100

Natalia III Nadstawka 100 PL NSTRUKCJA MONTAÝU, BG ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, CZ NÁVOD MONTÁŽE, D MONTAGEANLETUNG, F NSTRUCTONS DE MONTAGE, GB THE ASSEMBLY MANUAL, HR NSTRUKCJA MONTAŽE, H SZERELÉS UTASTÁS, RO NSTRUCÞUN DE MONTAJ, RUS

Részletesebben

FAVORIT 55410 W0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 16 SK Návod na používanie 31

FAVORIT 55410 W0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 16 SK Návod na používanie 31 FAVORIT 55410 W0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 16 SK Návod na používanie 31 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

FAVORIT ÖKOPLUS W0P FAVORIT ÖKOPLUS M0P. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 17 IT Istruzioni per l uso 33

FAVORIT ÖKOPLUS W0P FAVORIT ÖKOPLUS M0P. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 17 IT Istruzioni per l uso 33 FAVORIT ÖKOPLUS W0P FAVORIT ÖKOPLUS M0P CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 17 IT Istruzioni per l uso 33 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

ESF4520LOX ESF4520LOW. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 25 PT Máquina de lavar loiça Manual de instruções 48

ESF4520LOX ESF4520LOW. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 25 PT Máquina de lavar loiça Manual de instruções 48 ESF4520LOX ESF4520LOW HU Mosogatógép Használati útmutató 2 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 25 PT Máquina de lavar loiça Manual de instruções 48 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

ESF 8555ROX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESF 8555ROX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESF 8555ROX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

KKIP45, KKIP60, KKIP80, KKIP45E, KKIP60E, KKIP80E

KKIP45, KKIP60, KKIP80, KKIP45E, KKIP60E, KKIP80E KKIP45, KKIP60, KKIP80, KKIP45E, KKIP60E, KKIP80E HU Utasítások az elektromos szaunakályha beszereléséhez és használatához Instrukcja obs³ugi i monta u elektrycznego grzejnika do sauny A családi szaunákban

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 46 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 46 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 46 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL GENUS PREMIUM EVO FS 18/25/35 ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM SOLARNYM KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

Návod k použití. Obsah WIXE 127 PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WIXE 127 PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA CZ Èeský,1 SK Slovenský, 13 HR Hrvatska, 25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 2 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 2-3 První prací cyklus,

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 45 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P. preciz.

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 45 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P. preciz. CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 23 Mosogatógép SK Návod na používanie 45 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Chladnička - mraznička ENB 43691 S Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük,

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44

FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky

Részletesebben

www.markabolt.hu FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso

www.markabolt.hu FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso 2 17 33 2 www.aeg.com OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie

használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Chladnička - mraznička Chladnička s mrazničkou ENN28600 2 electrolux

Részletesebben

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGN36X10

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGN36X10 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents XWSE 61253

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents XWSE 61253 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,15 HU Magyar,29 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Részletesebben

-INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I PRZEGLĄDOW

-INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I PRZEGLĄDOW Szanowny Kliencie, Pragniemy podziękować,że dokonaliście Państwo zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni on Wasze oczekiwania i przez wiele lat będzie funkcjonował bez

Részletesebben

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available.

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. VR-5580 Instraction Manual For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. 1. POWER OFF 1. Long press the power on button to start it up,power on page

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás. Instrukcja obsługi, wbudowania i podłączenia

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás. Instrukcja obsługi, wbudowania i podłączenia HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás PL Instrukcja obsługi, wbudowania i podłączenia Beépíthető üvegkerámia főzőlap Witroceramiczna płyta grzejna do zabudowy Beépíthető üvegkerámia főzőlap

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych City1 Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych programowanie za pomocą 3 przycisków i wyświetlacza zasilanie 120V lub 230V do 2 silników 1 fazowych test działania

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

Undersink Cabinet Assembly instruction. Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu. Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás

Undersink Cabinet Assembly instruction. Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu. Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás GB Undersink Cabinet Assembly instruction PL Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu HU Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás SI Spodnja omarica umivalnika Navodilo za monta o CZ Skøínka pod umyvadlo

Részletesebben