Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU"

Átírás

1 Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI PL HU Polski, 1 Magyar, 9 R 24 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny Uruchomienie i u ytkowanie, 4 W³¹czenie urz¹dzenia Regulacja temperatury Najlepszy sposób u ytkowania lodówki Najlepszy sposób u ytkowania zamra arki Konserwacja i utrzymanie, 5 Od³¹czenie pr¹du elektrycznego Mycie urz¹dzenia Unikanie pleœni i nieprzyjemnych zapachów Usuwanie oblodzenia w lodówko-zamra arce Wymiana arówki Zalecenia i œrodki ostro noœci, 6 Ogólne zasady bezpieczeñstwa Usuwanie odpadów Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Anomalie i ich usuwanie, 7 Serwis, 8 PL

2 Instalacja PL! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzenia w inne miejsce nale y upewniæ siê, by przekazane zosta³a ono razem z instrukcj¹, aby nowy w³aœciciel zapoznaæ siê móg³ z dzia³aniem urz¹dzenia i z odnoœnymi informacjami.! Nale y uwa nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi gdy zawiera ona wa ne informacje dotycz¹ce instalacji oraz w³aœciwego i bezpiecznego u ytkowania urz¹dzenia. Ustawienie i pod³¹czenie Ustawienie 1. Ustawiæ lodówko-zamra arkê w pomieszczeniu przewiewnym i nie wilgotnym. 2. Nie zas³aniaæ kratek wentylacyjnych: sprê arka i skraplacz wytwarzaj¹ ciep³o i wymagaj¹ dobrego przewiewu powietrza w celu w³aœciwego funkcjonowania i oszczêdnoœci energii elektrycznej. 3. Pomiêdzy górn¹ czêœci¹ urz¹dzenia i ewentualnymi meblami pozostawiæ co najmniej 10 cm, a co najmniej 5 cm pomiêdzy œciankami bocznymi i meblami. 4. Lodówko-zamra arkê ustawiaæ daleko od Ÿróde³ ciep³a (promieni s³onecznych, kuchenki elektrycznej). Wypoziomowanie 1. Ustawiæ lodówko-zamra arkê na pod³odze p³askiej i sztywnej. 2. Jeœli pod³oga nie jest idealnie pozioma, dokonaæ kompensacji poprzez dokrêcenie lub odkrêcenie przednich nó ek. Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Po transporcie ustawiæ lodówko-zamra arkê w pozycji pionowej, a pod³¹czyæ do sieci elektrycznej dopiero po 3 godzinach. Przed w³o eniem wtyczki do gniazdka sprawdziæ, czy: gniazdko posiada odpowiednie uziemienie i zgadza siê z obowi¹zuj¹cymi przepisami; wtyczka jest w stanie wytrzymaæ maksymalne obci¹ enie mocy lodówko-zamra arki, jaka jest wskazana na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê po lewej stronie u do³u w komorze lodówki (na przyk³ad 150W); napiêcie zasilania musi zawieraæ siê w wartoœciach podanych na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê u do³u, po lewej stronie (na przyk³ad V); gniazdko musi byæ kompatybilne z wtyczk¹ urz¹dzenia. W przeciwnym wypadku za ¹daæ od autoryzowanego technika wymiany wtyczki (I> patrz Serwis); nie u ywaæ przed³u aczy lub rozga³êÿników.! Tak ustawiæ lodówko-zamra arkê, aby przewód elektryczny i gniazdko pr¹du by³y ³atwo dostêpne.! Kabla nie wolno zginaæ i uwa aæ, aby nie zosta³ zgnieciony.! Przewód elektryczny musi byæ okresowo sprawdzany i wymieniany jedynie przez autoryzowanych techników (patrz Serwis).! W przypadku braku przestrzegania powy szych warunków producent zwolniony zostanie z wszelkiej odpowiedzialnoœci. Zmiana kierunku otwierania drzwi 2mm 2

3 Opis urz¹dzenia Widok ogólny Instrukcje dotycz¹ce u ytkowania s¹ takie same dla ró nych modeli, dlatego te rysunki mog¹ przedstawiaæ inne szczegó³y ni w zakupionym urz¹dzeniu. Opis bardziej skomplikowanych elementów znajduje siê na nastêpnych stronach. PL Komora ZAMRAZANIE i PRZECHOWYWANIE Pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY Wyjmowana pó³eczka z pokrywk¹, z wk³adk¹ na JAJKA PÓLKI Wyjmowalna pó³eczka NA RO NE PRZEDMIOTY Szfladka OWOCE i WARZYWA Specjalna pó³ka na BUTELKI NÓ KA regulacyjna Zmienne ze wzglêdu na iloœæ i/lub pozycjê. 3

4 Uruchomienie i u ytkowanie PL W³¹czenie lodówko-zamra arki! Przed w³¹czeniem urz¹dzenia, nale y post¹piæ zgodnie z instrukcj¹ instalowania (patrz Instalowanie).! Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia do sieci dok³adnie wyczyœciæ jego wnêki i akcesoria letni¹ wod¹ i sod¹ oczyszczon¹. 1. W³o yæ wtyczkê do gniazda i sprawdziæ, czy zaœwieci siê lampka wewn¹trz lodówki. 2. Przekrêciæ i ustawiæ pokrêt³o REGULACJA TEMPERATURY na poœredniej wartoœci. Dopiero po kilku godzinach mo na w³o yæ artyku³y spo ywcze do lodówki. Regulacja temperatury Temperatura wewn¹trz lodówki reguluje siê automatycznie w zale noœci od pozycji pokrêt³a termostatu. 1 = mniej zimno 5 =bardziej zimno Zaleca siê, w ka dym razie, pozycjê œredni¹. W celu zwiêkszenia miejsca do dyspozycji i ze wzglêdu na lepsz¹ estetykê, lodówko-zamra arka ma system ch³odz¹cy umieszczony wewn¹trz tylniej œciany lodówki. Œciana ta, w trakcie funkcjonowania, pokrywa siê szronem lub sp³ywaj¹ po niej krople wody w zale noœci od tego, czy kompresor pracuje, czy te znajduje siê w stanie spoczynku. Nie przejmujcie siê tym! Lodówko-zamra arka pracuje normalnie. Jeœli ustawi siê pokrêt³o REGULACJA TEMPERATURY na wysokich wartoœciach, przy du ych iloœciach artyku³ów spo ywczych oraz z wysok¹ temperatura otoczenia urz¹dzenie to bêdzie pracowa³o bez przerwy, bêdzie powodowa³o tworzenie siê szronu i nadmierne zu ycie energii elektrycznej: nale y wtedy przestawiæ pokrêt³o na ni sze wartoœci (wykonane zostanie automatyczne usuwanie oblodzenia). W urz¹dzeniach statycznych powietrze kr¹ y w sposób naturalny: Powietrze zimniejsze opada do do³u poniewa jest ciê sze. Oto jak uk³adaæ artyku³y spo ywcze. \ZQR ü 0L VRÃLà wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU Ugotowane potrawy.lháedv\ãfkoheã puszkowany, czekolada Owoce i warzywa jajka 0DVáRÃLÃPDUJDU\QD Butelki, napoje, mleko 5R]PLHV]F]HQLHÃZÃORGyZFH Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH W szufladkach na owoce i warzywa 1DÃZáD FLZHMÃSyáHF]FH 1DÃZáD FLZHMÃSyáHF]FH 1DÃZáD FLZHMÃSyáHF]FH Najlepszy sposób wykorzystania lodówki Do wyregulowania temperatury zastosowaæ pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY (patrz Opis). Wk³adaæ artyku³y spo ywcze jedynie zimne lub letnie, ale nie ciep³e (patrz Uwagi i zalecenia). Pamiêtaæ nale y, e ugotowane artyku³y spo ywcze nie mog¹ byæ przechowywane d³u ej od surowych. Nie przechowywaæ p³ynów w otwartych pojemnikach: zwiêksza³yby wilgotnoœæ z konsekwencj¹ formowania siê skroplin. PÓ KI: pe³ne lub kratki. Mo na je wyci¹gn¹æ, a prowadnice 1 s³u ¹ do wyregulowania wysokoœci ich umieszczenia (patrz rysunek) tak, aby umo liwiæ ustawienie na 2 nich pojemników lub produktów ywnoœciowych nawet o znacznych wymiarach. Aby wyregulowaæ wysokoœæ nie ma koniecznoœci ca³kowitego wyjêcia pó³ki. Najlepszy sposób u ytkowania zamra arki Nie zamra aæ ponownie artyku³ów spo ywczych, które s¹ ca³kowicie lub w czêœci rozmro one; takie artyku³y nale y ugotowaæ lub zjeœæ (w przeci¹gu do 24 godzin). œwie e artyku³y, które maj¹ byæ zamro one, nie mog¹ stykaæ siê z ju zamro onymi artyku³ami; nale y je u³o yæ na górnym poziomie przy œciankach (bocznych lub tylnich), gdzie temperatura jest ni sza od -18 C i zapewnia szybkie zamra anie. Nie wk³adaæ do zamra arki szklanych butelek z p³ynami zamkniêtych hermetycznie lub korkiem poniewa mog¹ popêkaæ. Maksymalna iloœæ artyku³ów spo ywczych jakie mog¹ byæ zamro one w danym dniu wskazana jest na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê we wnêce lodówki u do³u po lewej stronie (przyk³ad: kg/24godz 4).! Podczas fazy zamra ania nie otwieraæ drzwi.! W przypadku przerwy w dop³ywie pr¹du lub w przypadku usterki, nie otwieraæ drzwi zamra arki: w ten sposób w ci¹gu do 9-14 godzin artyku³y zamro one i mro onki nie ulegn¹ zniszczeniu.! Jeœli przez d³u szy czas temperatura otoczenia jest ni sza ni 14 C, zamra arka mo e mieæ trudnoœci z osi¹gniêciem i utrzymaniem temperatur niezbêdnych do przechowywania w niej pokarmów przez d³u szy czas. Z tego powodu okres przechowywania pokarmów w zamra arce mo e byæ krótszy. 4

5 Konserwacja i utrzymanie Od³¹czenie pr¹du elektrycznego Podczas czyszczenia i konserwacji nale y od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci elektrycznej poprzez wyci¹gniêcie wtyczki z gniazda: Nie wystarczy ustawiæ pokrêt³o do regulacji temperatury na pozycji (urz¹dzenie wy³¹czone), aby wyeliminowaæ ka dy kontakt z energi¹ elektryczn¹. Mycie urz¹dzenia Czêœci zewnêtrzne, czêœci wewnêtrzne i gumowe uszczelki myæ g¹bki zmoczon¹ letni¹ wod¹ i sod¹ oczyszczan¹ lub neutralnym myd³em. Nie u ywaæ rozpuszczalników, œrodków r¹cych, wybielaczy lub amoniaku. Czêœci, które mo na wyj¹æ, mog¹ byæ myte w ciep³ej wodzie z myd³em lub p³ynem do mycia talerzy. Ostro nie wyp³ukaæ i dok³adnie wysuszyæ. Ty³ urz¹dzenia pokrywa siê kurzem, który mo e byæ usuniêty delikatnie odkurzaczem ustawionym na œredni¹ moc, stosuj¹c do tego celu d³ugi przewód giêtki z koñcówk¹ w formie dziobu i po od³¹czeniu lodówko- zamra arki od pr¹du. Unikanie pleœni i nieprzyjemnych zapachów Urz¹dzenie zosta³o zbudowane z higienicznych surowców, które nie wytwarzaj¹ zapachów. Aby utrzymaæ t¹ w³aœciwoœæ, potrawy musz¹ byæ zawsze zabezpieczone i dobrze zamkniête. W ten sposób unika siê tak e tworzenia plam. W przypadku, gdy urz¹dzenie zostanie wy³¹czone na d³u szy czas nale y go umyæ, a drzwi pozostawiæ otwarte. Usuwanie oblodzenia w lodówkozamra arce! Dostosowaæ siê do poni szych instrukcji. Do rozmra ania urz¹dzenia nie u ywaæ ostrych im spiczastych przedmiotów, gdy mog³yby one bezpowrotnie uszkodziæ system ch³odniczy. Usuwanie oblodzenia z lodówki Lodówka jest wyposa ona w funkcjê automatycznego usuwania oblodzenia: woda odprowadzana jest za lodówkê za pomoc¹ odpowiedniego otworu (patrz rysunek), gdzie ciep³o wytworzone przez sprê arkê powoduje jej odparowanie. Jedyn¹ czynnoœci¹ jak¹ nale y wykonaæ co jakiœ czas, to wyczyszczenie otworu odp³ywowego tak, aby woda mog³a swobodnie wyciekaæ. Usuwanie oblodzenia z zamra arki Jeœli warstwa oblodzenia jest grubsza od 5 mm nale y usun¹æ oblodzenie z zamra arki rêcznie: 1. Ustawiæ pokrêt³o REGULACJI TEMPERATURY na pozycjê. 2. Owin¹æ mro onki i zamro on¹ ywnoœæ w papier i od³o yæ w ch³odne miejsce. 3. Pozostawiæ otwarte drzwi a do momentu, kiedy oblodzenie rozpuœci siê ca³kowicie; mo na u³atwiæ sobie pracê poprzez umieszczenie w zamra arce pojemników z letni¹ wod¹. 4. Przed w³¹czeniem lodówko-zamra ki wyczyœciæ i wysuszyæ dok³adnie komorê zamra arki. 5. Przed w³oœeniem produktu ywnoœciowego do zamra arki zaczekaæ co najmniej 2 godziny do mpmentu przywrócenia optymalnych warunków przechowywania. Wymiana arówki Aby wymieniæ arówkê lodówki, nale y najpierw wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka pr¹du. Postêpowaæ zgodnie z instrukcjami podanymi poni ej. 1 2 Odmontowaæ zabezpieczenie, aby dojœæ do arówki i tak jak wskazano na rysunku. Wymieniæ na arówkê o mocy takiej, jaka jest wskazana na zabezpieczeniu (15 W lub 25 W). PL 5

6 Zalecenia i œrodki ostro noœci PL! Urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z miêdzynarodowymi przepisami bezpieczeñstwa. Maj¹c na wzglêdzie Wasze bezpieczeñstwo podajemy Wam poni sze zalecenia, które nale y uwa nie przeczytaæ. Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyprodukowane zgodnie z nastêpuj¹cymi przepisami EWG: -73/23/CEE z dn. 19/02/73 (o Niskim Napiêciu) wraz z kolejnymi zmianami; - 89/336/CEE z 03/05/89 (o Zgodnoœci Elektromagnetycznej) wraz z kolejnymi zmianami. Ogólne zasady bezpieczeñstwa Niniejsze urz¹dzenie przeznaczone jest do zastosowañ domowych oraz nieprofesjonalnych. Urz¹dzenie jest przeznaczone do przechowywania i zamra ania ywnoœci, mo e byæ obs³ugiwane jedynie przez osoby doros³e oraz wed³ug instrukcji podanych w niniejszej ksi¹ eczce. Nie nale y instalowaæ urz¹dzenia poza domem, nawet jeœli miejsce to jest chronione daszkiem, gdy wystawienie urz¹dzenia na dzia³anie deszczu i burz jest bardzo niebezpieczne. Nie dotykaæ urz¹dzenia, stoj¹c przy nim boso lub maj¹c rêce czy stopy mokre lub wilgotne. Nie dotykaæ wewnêtrznych czêœci ch³odz¹cych: istnieje mo liwoœæ poparzenia lub zranienia. Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka, ci¹gn¹c za kabel, lecz trzymaj¹c za wtyczkê. Przed przyst¹pieniem do operacji czyszczenia lub konserwacji wyj¹æ wtyczkê z gniazdka. Nie wystarczy ustawiæ pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY na pozycjê (urz¹dzenie wy³¹czone), aby wyeliminowaæ ka dy kontakt z energi¹ elektryczn¹. W razie usterek nie nale y w adnym wypadku próbowaæ dostaæ siê do wewnêtrznych czêœci urz¹dzenia, próbuj¹c samemu je naprawiaæ. Nie u ywaæ w sektorach lodówki/zamra arki przeznaczonych do przechowywania zamro onej ywnoœci, ostrych i spiczastych narzêdzi oraz urz¹dzeñ elektrycznych, które nie s¹ dozwolone przez producenta.. Nie wk³adaæ do jamy ustnej kubków lodowych dopiero co wyjêtych z zamra arki. Nie wolno dzieciom bawiæ siê urz¹dzeniem. W adnym wypadku nie wolno im siadaæ na szufladkach lub wieszaæ siê drzwi. Czêœci opakowania nie nadaj¹ siê do zabawy dla dzieci! Usuwanie odpadów Pozbycie siê materia³ów opakowania: stosowaæ siê do lokalnych przepisów; w ten sposób opakowanie bêdzie mog³o zostaæ ponownie wykorzystane. Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycz¹ca Zu ytych Elektrycznych i Elektronicznych Urz¹dzeñ (WEEE) zak³ada zakaz pozbywania siê starych urz¹dzeñ domowego u ytku jako nieposortowanych œmieci komunalnych. Zu yte urz¹dzenia musz¹ byæ osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów i materia³ów. Pozwala to ograniczyæ zanieczyszczenie œrodowiska i pozytywnie wp³ywa na ludzkie zdrowie. Przekreœlony symbol kosza umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowi¹zku specjalnego sortowania. Konsumenci powinni kontaktowaæ siê z w³adzami lokalnymi lub sprzedawc¹ w celu uzyskania informacji dotycz¹cych postêpowania z ich zu ytymi urz¹dzeniami gospodarstwa domowego. Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Zainstalowaæ urz¹dzenie w pomieszczeniu ch³odnym i przewiewnym, zabezpieczyæ przed bezpoœrednim wp³ywem promieni s³onecznych daleko od Ÿróde³ ciep³a. Podczas wk³adania lub wyjmowania produktów drzwi otwieraæ na jak najkrótszy okres czasu. Ka de otwarcie drzwi powoduje znaczn¹ stratê energii. Nie wk³adaæ do lodówko-zamra arki zbyt du o ywnoœci: dla dobrej konserwacji zimne powietrze musi kr¹ yæ bez przeszkód. Jeœli cyrkulacja zostanie utrudniona lub uniemo liwiona, to sprê arka bêdzie pracowaæ w ci¹g³ym rytmie. Nie wk³adaæ ciep³ej ywnoœci: podnios³aby siê temperatura wewnêtrzna, zmuszaj¹c sprê arkê do wysilonej pracy i z du ¹ strat¹ energii elektrycznej. Usun¹æ oblodzenie z lodówki (patrz Konserwacja); du a warstwa lodu utrudnia dojœcie zimna do artyku³ów spo ywczych i zwiêksza zu ycie energii. Uszczelki maj¹ byæ zawsze czyste i w dobrym stanie i takie, aby dok³adnie przylega³y do drzwi i aby hamowa³y ucieczkê zimna (patrz Konserwacja). 6

7 Anomalie i œrodki zaradcze W przypadku, gdy lodówko-zamra arka nie bêdzie dzia³a³a. Zanim wezwie siê Serwis Techniczny (patrz Serwis) nale y sprawdziæ, czy nie mo na rozwi¹zaæ problem samemu i pomagaj¹c sobie poni szymi wskazówkami. PL Nieprawid³owoœci w dzia³aniu: Lampka wewn¹trz urz¹dzenia nie zapala siê. Lodówka i zamra arka s³abo ch³odz¹. Potrawy w lodówce zamra aj¹ siê. Silnik pracuje bez przerwy. Urz¹dzenie pracuje bardzo g³oœno. Temperatura niektórych czêœci zewnêtrzynch lodówki jest wysoka. Na tylnej œciance komory komory lodówki tworzy siê szron lub skroliny wody. Na dnie lodówki zbiera siê woda. Mo liwe przyczyny/porady: Wtyczka nie jest wsadzona do gniazdka z pr¹dem, albo jest w³o ona niewystarczaj¹co, tak, e niema styku, albo w sieci domowej nie ma pr¹du. Drzwi nie zamykaj¹ siê prawid³owo lub uszczelki s¹ zniszczone. Drzwi za czêsto s¹ otwierane. Pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY nie jest ustawione na prawid³owej pozycji; Lodówka lub zamra arka s¹ przepe³nione. Temperatura œrodowiskowa obróbki produktu jest ni sza od 14 C. Pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY nie jest ustawione na prawid³owej pozycji; ywnoœæ styka siê z tyln¹ œciank¹. Drzwi nie s¹ prawid³owo zamkniête lub s¹ ci¹gle otwierane. Zbyt wysoka temperatura pomieszczenia. Gruboœæ szronu przekracza 2-3 mm.(patrz Konserwacja). Urz¹dzenie nie zosta³o zainstalowane w poziomie (brak wypoziomowania) (patrz Instalowanie). Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane pomiêdzy meblami lub przedmiotami, które drgaj¹ i wytwarzaj¹ ha³as. Gaz ch³odz¹cy, znajduj¹cy siê wewn¹trz powoduje lekki ha³as równie, kiedy sprê arka nie pracuje: to nie usterka lecz stan normalny. Wysoka temperatura zapobiega tworzenia siê skroplin w w szczególnych strefach produktu. Jest to normalne funkcjonowanie systemu. Otwór do ujœcia wody jest zatkany (patrz Konserwacja). 7

8 Serwis Techniczny / Xerox Business Services PL Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego: Sprawdziæ, czy anomalia nie mo e byæ usuniêta samodzielnie (patrz Anomalie i ich usuwanie). Jeœli, pomimo wszystkich kontroli, urz¹dzenie nie dzia³a a usterka nie zosta³a wykryta i dalej wystêpuje, wezwijcie najbli szy serwis Techniczny. model numer seryjny Nale y podaæ: rodzaj anomalii model urz¹dzenia (Mod.); numer seryjny (S/N); Te dane znajduj¹ siê na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê w komorze lodówki u do³u po lewej stronie. Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Compr. Syst. Kompr. 340 Gross Bruto Brut R 134 a kg 0,090 Made in Italy Net Util Utile Test Pressure HIGH-235 P.S-I. LOW 140 Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe Zwracajcie siê wy³¹cznie do upowa nionego Serwisu Technicznego i domagajcie siê zainstalowania wy³¹cznie oryginalnych czêœci zamiennych: 8

9 Használati útmutató KÉTAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY PL HU Polski, 1 Magyar, 9 R 24 Tartalom Beszerelés, 10 Elhelyezés és csatlakoztatás Ajtónyitás-irány változtatás A készülék leírása, 11 Áttekintés Üzembe helyezés és használat, 12 A készülék üzembe helyezése Hõmérséklet szabályzás A hûtõszekrény legjobb kihasználása A fagyasztószekrény legjobb kihasználása Karbantartás és védelem, 13 A készülék kikapcsolása A készülék tisztítása A penész és a kellemetlen szagok kialakulásának megelõzése A készülék dértelenítése A lámpa cseréje Óvintézkedések és tanácsok, 14 Általános biztonság Leselejtezés Takarékoskodás és környezetvédelem Hibaelhárítás, 15 Szervizszolgálat, 16 HU

10 Beszerelés HU! Hogy bármikor utána nézhessen a készülékkel kapcsolatos kérdéseinek, fontos, hogy megõrizze a kézikönyvet. Abban az esetben, ha eladja, elajándékozza, vagy áthelyezi a készüléket, gyõzõdjön meg róla, hogy a készülékkel együtt továbbadja a használati útmutatót is, hogy az új tulajdonos tájékozódhasson a készülék üzemeltetésérõl és a mûködésére vonatkozó figyelmeztetésekrõl.! Olvassa el figyelmesen az utasításokat: fontos információkat talál benne az üzembe helyezésrõl, a használatról és a biztonságról. Elhelyezés és csatlakoztatás Elhelyezés 1. A készüléket jól szellõzõ, száraz környezetben helyezze el. 2. Ne takarja el a hátsó hûtõrácsokat: a kompresszor és a kondenzátor hõt bocsátanak ki és a megfelelõ mûködéshez és az áramfogyasztás mérsékléséhez jó szellõzésre van szükségük. 3. Hagyjon legalább 10 cm távolságot a készülék teteje és a fölötte esetleg elhelyezett bútorok között, valamint legalább 5 cm helyet az oldalak és a bútorok/oldalfalak között. 4. Ne tegye a készüléket hõforrás közelébe (közvetlen napsugárzás, elektromos tûzhely). Vízszintezés 1. A készüléket sima, szilárd padlózatra helyezze. 2. Ha a padlózat nem lenne tökéletesen vízszintes, az elsõ lábak ki-, illetve becsavarásával állítsa be a készüléket. Elektromos csatlakoztatás Leszállítás után helyezze a készüléket függõleges helyzetbe és várjon legalább 3 órát, mielõtt bedugná a konnektorba. Mielõtt a villásdugót bedugja a csatlakozóaljzatba, gyõzõdjön meg róla, hogy: a konnektor földelve van és a törvényi elõírásoknak megfelel; a konnektornak bírnia kell a készülék maximális terhelési teljesítményét, mely a készülék tulajdonságait tartalmazó, a hûtõrészben balra lent elhelyezett kis fémlapon van feltüntetve (pl. 150 W); a tápfeszültségnek a készülék tulajdonságait tartalmazó, balra lent elhelyezett kis fémlapon feltüntetett értéktartományon belül kell lennie (pl V); a konnektornak és a készülék villásdugójának összeillõnek kell lennie. Ellenkezõ esetben kérje a villásdugó kicserélését engedéllyel rendelkezõ szerelõtõl (lásd Szervizszolgálat); ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.! A beszerelt készüléknél az elektromos vezetéknek és a konnektornak könnyen hozzáférhetõnek kell lennie.! A vezeték nem hajolhat meg és nem lehet összenyomódva.! A vezetéket rendszeresen ellenõrizni kell, cseréjét csak engedéllyel rendelkezõ szerelõ végezheti el (lásd Szervizszolgálat).! Amennyiben a fenti elõírásokat nem tartják be, a gyártó elhárít minden felelõsséget. Ajtónyitás-irány változtatás 2mm 10

11 A készülék leírása Áttekintés A használati útmutató különbözõ modellekre érvényes, ezért elõfordulhat, hogy az ábra bizonyos részletekben eltér az Ön által megvásárolt készüléktõl. Az összetettebb részek leírását a következõ oldalakon találja meg. HU Fagyasztó rész FAGYASZTÁS és TÁROLÁS HÖMÉRSÉKLET szabályzó Kivehetõ TÁROLÓ polc és TOJÁSTARTÓVAL POLC Kivehetõ TÁROLÓ polc GYÜMÖLCS és ZÖLDSÉG tároló ÜVEGTÁROLÓ polc Állítható LÁB A szám és/vagy elhelyezkedés eltérõ lehet. 11

12 Üzembe helyezés és használat HU A készülék üzembe helyezése! Mielõtt a készüléket üzembe helyezi, kövesse a beszerelési utasításokat (lásd Beszerelés).! Mielõtt csatlakoztatja a készüléket, tisztítsa meg jól a rekeszeket és a tartozékokat langyos vízzel és bikarbonáttal. 1. Dugja a villásdugót a konnektorba és gyõzõdjön meg róla, hogy a belsõ lámpa felkapcsolódik. 2. Tekerje a HÕMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ tekerõgombot középsõ állásba. Néhány óra elteltével beteheti az élelmiszereket a hûtõszekrénybe. Hõmérséklet szabályzás A hûtõrész belsejének hõmérséklete automatikusan szabályozódik a termosztát gombjával beállított állásnak megfelelõen. 1 = melegebb 5 = hidegebb A középsõ állást javasoljuk A hely és az elhelyezés megnövelése érdekében és esztétikai szempontok miatt, a készülék rendelkezik a hûtõrész hátulsó oldalának belsejében elhelyezett hûtõ rekesszel. A készüléknek ezt a falát mûködés közben dér, vagy vízcseppek borítják aszerint, hogy a kompresszor üzemel vagy sem. Emiatt nem kell aggódnia. A hûtõszekrény megfelelõen mûködik. Ha a HÕMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ tekerõgombot magasabb értékekre állítja és nagy mennyiségû élelmiszert helyezett be, valamint a környezet hõmérséklete magas, lehet, hogy a készülék folyamatosan mûködni fog, ezzel túlzott dérképzõdést és áramfogyasztást okoz: ezt megelõzheti, ha a tekerõgombot alacsonyabb értékre állítja (a dérmentesítés automatikusan megtörténik). A statikus készülékeknél a levegõ természetes módon kering: a nehezebb hidegebb levegõ lefelé áramlik. Az élelmiszereket az alábbiaknak megfelelõen helyezze el: ewho (OKHO\H]pVHÃDÃ K W V]HNUpQ\EHQ Tisztított hús és hal A zöldség és gyümölcs tároló rekesz fölött Friss sajtok A zöldség és gyümölcs tároló rekesz fölött ) WWÃpWHOHN Bármelyik polcon Felvágott, csomagolt kenyér, Bármelyik polcon csokoládé Zöldség és gyümölcs Zöldség-, gyümölcstartóban Tojás $ÃPHJIHOHO ÃSROFRQ Vaj és margarin $ÃPHJIHOHO ÃSROFRQ A hûtõszekrény legjobb kihasználása A hõmérséklet beállításához használja a HÕMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ tekerõgombot (lásd Leírás). Ne tegyen meleg ételt a készülékbe, csak hideget vagy éppen langyosat (lásd Óvintézkedések és tanácsok). Ne feledje, hogy a fõtt ételek nem állnak el tovább, mint a nyersek. Ne tegyen be folyadékot fedetlen edényben, mert azzal megemelné a készülékben a nedvességtartamot, ami kondenzvíz kiválásához vezet. 1 2 POLCOK: sima vagy rácsos. A speciális síneknek köszönhetõen kivehetõek és magasságuk állítható (lásd ábra), így nagyméretû edényeket vagy élelmiszereket is betehet. A fagyasztószekrény legjobb kihasználása Ne fagyasszon újra kiolvadó vagy kiolvadt élelmiszereket; azokat az elfogyasztáshoz meg kell fõzni (24 órán belül). A friss fagyasztandó élelmiszereket úgy helyezze el, hogy ne érjenek a már lefagyasztottakhoz; helyezze azokat a fagyasztó rész rácsa fölé, lehetõleg közvetlenül a (oldalsó és hátsó) fal mellé, ahol a hõmérséklet -18 C alatt van és megfelelõ gyorsaságú lefagyasztást garantál. Ne tegyen a fagyasztóba folyadékot tartalmazó, bedugaszolt, vagy hermetikusan lezárt üvegeket, mert azok eltörhetnek. A naponta lefagyasztható maximális élelmiszer mennyiség fel van tüntetve a hûtõrészben balra alul elhelyezett, a készülék tulajdonságait tartalmazó kis fémtáblán (például: Kg/24h 4).! A fagyasztás ideje alatt kerülje a fagyasztó ajtajának kinyitását.! Áramszünet vagy meghibásodás esetén ne nyissa ki a fagyasztó ajtaját: így a mélyhûtött és fagyasztott élelmiszerek körülbelül 9-14 órán keresztül változatlanok maradnak.! Ha a környezet hõmérséklete hosszú idõn keresztül 14 C alatt marad, a fagyasztórészben nem alakul ki a hosszabb tároláshoz szükséges hõmérséklet és az ételek eltarthatósági ideje csökken. hyhjhnã GtW NÃWHM $ÃPHJIHOHO ÃSROFRQ 12

13 Karbantartás és védelem A készülék kikapcsolása Takarítás és karbantartás elõtt a készüléket ki kell húzni a konnektorból. A készülék teljes áramtalanításához nem elegendõ a hõmérséklet szabályzó gombot (készülék kikapcsolva) állásra tekerni. A készülék tisztítása A külsõ részek, a belsõ részek és a gumitömítések langyos vízzel és szódabikarbónával vagy semleges szappannal átitatott szivaccsal tisztíthatóak. Ne használjon oldószert, súrolószert, fehérítõt vagy szalmiákszeszt. A kivehetõ részek meleg, szappanos, vagy mosogatószeres vízbe tehetõek. Óvatosan mossa le és szárítsa meg õket. A készülék hátoldalán por rakódhat le, amit óvatosan, a készülék kikapcsolása és kihúzása után, a porszívó hosszú csövével, a porszívót közepes erõre állítva, letisztíthat. A penész és a kellemetlen szagok kialakulásának megelõzése A készülék olyan higiénikus anyagokból készült, melyek nem engedik át a szagokat. A tulajdonság megtartásához az szükséges, hogy az élelmiszereket mindig lefedje és jól lezárja. Ezzel elkerülheti a foltok kialakulását is. Abban az esetben, ha hosszabb idõre szeretné lekapcsolni a készüléket, tisztítsa ki a belsejét és hagyja nyitva az ajtókat. A készülék dértelenítése! Tartsa be az alábbi utasításokat. A készülék dértelenítéséhez ne használjon olyan vágóés szúróeszközöket, melyek helyrehozhatatlanul tönkretehetik a hûtõkört! ahol a kompresszor által termelt hõ elpárologtatja. Az egyetlen beavatkozás, amit rendszeresen el kell végeznie, a vízelvezetõ nyílás tisztítása, hogy a víz akadálytalanul el tudjon folyni. A fagyasztórész dértelenítése Ha a dérréteg meghaladja az 5 mm-es vastagságot, kézzel kell eltávolítani: 1. Tekerje a HÕMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gombot állásba. 2. Tekerje a fagyasztott és mélyhûtött élelmiszereket papírba és tegye hûvös helyre. 3. Hagyja nyitva az ajtót addig, amíg a dér teljesen le nem olvad; ezt elõsegítheti, ha a fagyasztórészbe langyos vizet tartalmazó edényt helyez. 4. Mielõtt újból bekapcsolja a készüléket, óvatosan tisztítsa ki és törölje szárazra a fagyasztórészt. 5. Mielõtt beteszi az ételeket a fagyasztórekeszbe, várjon körülbelül 2 órát az ideális konzerválási hõmérséklet helyreállása érdekében. A lámpa cseréje A hûtõrész lámpájának cseréjéhez húzza ki a villásdugót a konnektorból. Kövesse az alábbi utasításokat. 1 2 A lámpához úgy fér hozzá, ha az ábrának megfelelõ módon leveszi a burkolatot. Cserélje ki a védõburkolaton feltüntetett teljesítményû lámpára (15 W vagy 25 W). HU A hûtõrész dértelenítése A hûtõszekrény automatikus dértelenítõ rendszerrel van ellátva: a víz egy arra alkalmas levezetõ nyíláson keresztül a hátsó részek felé vezetõdik (lásd ábra), 13

14 Óvintézkedések és tanácsok HU! A készüléket a nemzetközi biztonsági szabványoknak megfelelõen tervezték és gyártották. Az alábbi figyelmeztetések a biztonságra vonatkoznak, olvassa el figyelmesen! A készülék megfelel az alábbi uniós irányelveknek: - 73/02/19-as 73/23/CEE (Alacsonyfeszültségi Direktíva) és az azt követõ módosítások; -89/05/03-es 89/336/CEE (Elektromágneses kompatibilitás Direktíva) és az azt követõ módosítások; /96/CE. Általános biztonság A készüléket lakáson belüli, nem kereskedelmi, illetve ipari használatra szánták. A készüléket csak felnõttek használhatják a jelen kézikönyvben leírtaknak megfelelõen élelmiszerek tárolására és fagyasztására. A készülék nem helyezhetõ üzembe nyitott helyen, még abban az esetben sem, ha a helyiséget tetõvel fedték. A készüléket rendkívül veszélyes esõnek és viharnak kitenni. Ne érjen a készülékhez mezítláb vagy nedves kézzel, illetve lábbal. Ne érjen a belsõ hûtõrészekhez: megsérülhet vagy égési sérülést szenvedhet. Ha a készüléket kihúzza, mindig a villásdugónál fogja meg és ne a vezetéket rángassa. A készülék takarításakor vagy karbantartáskor a villásdugót ki kell húzni a konnektorból. A készülék teljes áramtalanításához nem elegendõ a HÕMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gombot (készülék kikapcsolva) állásra tekerni. Meghibásodás esetén semmilyen körülmények között ne próbálja megjavítani a készülék belsõ szerkezetét. A fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló rekeszekben ne használjon olyan vágó- és szúróeszközöket, illetve elektromos készülékeket, melyeket a gyártó nem ajánl! Ne vegyen a szájába közvetlenül a fagyasztóból kivett jégkockát. Ne engedje, hogy a készülékkel a gyerekek játszanak. Semmilyen körülmények között ne engedje, hogy ráüljenek a fiókokra vagy az ajtón hintázzanak. A csomagolóanyag nem játékszer. Leselejtezés A csomagolóanyag kidobása: tartsa be a helyi elírásokat, így a csomagolóanyagot újra lehet hasznosítani. Az elektromos készülékek megsemmisítésérõl szóló európai direktíva 2002/96/EC elõírja, hogy a régi háztartási gépeket nem szabad a normál nem szelektív hulladékgyûjtési folyamat során összegyûjteni. A régi gépeket szelektíven kell összegyûjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévõ anyagok újrahasznosítását és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. Az áthúzott szemeteskuka jele emlékezteti Önt arra, hogy kötelessége ezeket a termékeket szelektíven összegyûjteni. A fogyasztóknak a helyi hatóságot vagy kereskedõt kell felkeresniük a régi háztartási gépek helyes elhelyezését illetõen. Takarékoskodás és környezetvédelem A készüléket hûvös, jól szellõzõ helyen állítsa fel, védje a közvetlen napsugárzástól és ne tegye hõforrás közelébe. Az élelmiszerek behelyezéséhez és kivételéhez a lehetõ legrövidebb idõre nyissa ki a készülék ajtajait. Minden egyes ajtónyitás jelentõs mennyiségû energiát fogyaszt el. Ne tegyen a készülékbe túl nagy mennyiségû élelmiszert: a megfelelõ tartósításhoz a levegõnek szabadon kell áramolnia. Ha gátolja a levegõ keringését, a kompresszor folyamatosan mûködni fog. Ne tegyen be meleg ételeket: megemelik a belsõ hõmérsékletet és a kompresszort nagy teljesítményre kényszerítik, ami nagy elektromos energia pazarlással jár. Mindig dértelenítse a készüléket, ha jég alakulna ki (lásd Karbantartás); a vastag jégréteg megnehezíti a hideg átadását az élelmiszereknek és megnöveli az energiafogyasztást. A tömítéseket ellenõrizze és tartsa tisztán úgy, hogy jól illeszkedjenek az ajtókhoz és ne engedjék ki a hideget (lásd Karbantartás). 14

15 Hibaelhárítás Elõfordulhat, hogy a készülék nem mûködik. Mielõtt szerelõt hívna (lásd Szervizszolgálat), ellenõrizze az alábbi lista segítségével, hogy nem könnyen megszüntethetõ hibáról van-e szó. HU Hiba: A belsõ lámpa nem kapcsolódik fel. A hûtõszekrény és a fagyasztó nem hût eléggé. A hûtõszekrényben az élelmiszerek megfagynak. A motor állandóan megy. A készülék túlságosan zajos. A hûtõszekrény néhány külsõ alkatrészének hõmérséklete magas. A hûtõszekrény fagyasztórészének alsó oldalán dér vagy vízcseppek. vannak. A hûtõszekrény aljában áll a víz. Lehetséges ok / Megoldás: A villásdugó nincs bedugva, vagy nincs eléggé benyomva a konnektorba, esetleg nincs áram a lakásban. Az ajtók nem csukódnak jól vagy a tömítések megsérültek. Az ajtókat túl gyakran nyitják ki. A HÕMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gomb nincs megfelelõ helyzetben A hûtõszekrényt, vagy a fagyasztót túlzottan telepakolta. A készülék környezetének hõmérséklete 14 C alatt van. A HÕMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gomb nem megfelelõ helyzetben van. Az élelmiszerek hozzáérnek a hátsó falhoz. Az ajtó nincs jól becsukva, vagy gyakran nyitogatják. A külsõ hõmérséklet túl magas. A dérréteg vastagsága meghaladja a 2-3 mm-t (lásd Karbantartás). A készülék nem vízszintesen lett elhelyezve (lásd Beszerelés). A készülék vibráló, zajkeltõ bútorok vagy tárgyak közé lett helyezve. A belsõ fagyasztógáz halk hangot ad akkor is, ha a kompresszor áll: ez normális jelenség, nem hiba. A magasabb hõmérséklet ahhoz szükséges, hogy a készülék bizonyos részein a kondenzvíz kialakulása elkerülhetõ legyen. Ez hozzátartozik a készülék normál mûködéséhez. A vízlevezetõ nyílás el van tömõdve (lásd Karbantartás). 15

16 Szervizszolgálat / Xerox Business Services HU Mielõtt szerelõhöz fordulna: Ellenõrizze, hogy a hibát nem tudja-e elhárítani (lásd Hibaelhárítás). Ha, minden ellenõrzés ellenére, a készülék nem mûködik és a hiba továbbra is fennáll, hívja a legközelebbi Márkaszervizet. modell sorozatszám Adja meg az alábbiakat: a hiba típusa a készülék modellje (Mod.) sorozatszám (S/N) Ezeket az információkat a hûtõrészben alul balra elhelyezett, a készülék tulajdonságait tartalmazó kis fémtáblán találja meg. Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Compr. Syst. Kompr. 340 Gross Bruto Brut R 134 a kg 0,090 Made in Italy Net Util Utile Test Pressure HIGH-235 P.S-I. LOW 140 Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe Ne forduljon nem hivatalos szerelõhöz és utasítsa vissza a nem eredeti alkatrészek beszerelését. 16

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç IDL 40 Zmywarka Instalownaia i uzytcowania Ìèÿëíà ìàøèíà Èíñòðóêöèè çà èíñòàëèðàíå è óïîòðåáà Mosogatógép Beszerelés és használat ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ ÍÀß ÌÀØÈÍÀ Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 HU Magyar, 13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane techniczne,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( ) Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Azonosító jel: TKI 145 D TGI 120 D Hûtõszekrény kategória Alacsony hõmérsékletû tér nélkül Fagyasztó szekrény ( ) Energiahatékonysági osztály

Részletesebben

60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 60802031H.fm Page 34 Wednesday, November 15, 2006 2:56 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELÕTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA KEZELÕSZERVEK

Részletesebben

60202007H.fm Page 155 Monday, December 4, 2006 1:14 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

60202007H.fm Page 155 Monday, December 4, 2006 1:14 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 60202007H.fm Page 155 Monday, December 4, 2006 1:14 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELÕTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A FAGYASZTÓ ÜZEMELTETÉSE A FAGYASZTÓ

Részletesebben

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3 Használati útmutató TRTLOM iztonsági előírások... 3 1/ ÜZEME HELYEZÉS Elektromos csatlakoztatás... 4 ekötés előtt... 4 Környezetvédelem... 4 Újrahasznosítás... 4 készülék leírása... 5 z ajtó nyitási irányának

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon FIGYELMEZTETÉS A sérülések, balesetveszély elkerülése és helytelen használat elkerülése érdekében olvassa el az alábbi tájékoztatót, majd őrizze meg. A gép további használóihoz is juttassa el a tájékoztatót.

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VIGYÁZAT! Az instabilitásból származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni. VIGYÁZAT! Hagyja

Részletesebben

63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS

63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS 63602029H.fm Page 156 Wednesday, October 24, 2007 5:37 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK A HŰTŐTÉR ÜZEMELTETÉSE A FAGYASZTÓTÉR

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFTA+ 2164 ZMYWARKA

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFTA+ 2164 ZMYWARKA Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL CS HU Polski, 1 Èesky, 13 Magyar, 25 RU Ðóññêèé, 37 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrze enia dotycz¹ce

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK20/11R http://hu.yourpdfguides.com/dref/656870 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve WHIRLPOOL ARC5752 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2443164

Az Ön kézikönyve WHIRLPOOL ARC5752 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2443164 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 TÁRGYMUTATÓ 1. fejezet 1: ÜZEMBE HELYEZÉS...4 1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE...4 1.3. AJTÓK BEÁLLÍTÁSA (ha lehetséges)...4 1. fejezet 2: FUNKCIÓK...5 2.1.

Részletesebben

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3

TARTALOM. Biztonsági előírások... 3 Használati útmutató TARTALOM Biztonsági előírások... 3 1/ ÜZEMBE HELYEZÉS Elektromos csatlakoztatás... 4 Bekötés előtt... 4 Környezetvédelem... 4 Újrahasznosítás... 4 A készülék leírása... 5 Az ajtó nyitási

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA HU Használati útmutató Hűtőszekrény ZBA22421SA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Működés 4 Napi használat 5 Hasznos tanácsok és javaslatok 6 Biztonsági információk Ápolás és tisztítás

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Gondoskodás 2 Figyelmeztetések és fontos útmutatások A készülék bemutatása 4 Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés 5 Hőfokszabályzás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LIEBHERR TX 1021 COMFORT. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

ZANUSSI ZD 19/5 BO (CT 235)

ZANUSSI ZD 19/5 BO (CT 235) ZANUSSI HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ ZD 19/5 BO (CT 235) KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HU 200364282 KE/Za/104. (02.) A készülék üzembehelyezése és használatbavétele elõtt kérjük, hogy gondosan olvassa el a kezelési

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 GYORSMKÖDÉSIÚTMUTATÓ Amködésimódokrészletesismertetéseahasználatiutasításmegfelelfejezetésbentalálhatóal. Akészülék bekapcsolása A készülék bekapcsolásához nyissa ki az ajtót

Részletesebben

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény

Használati utasítás Asztali hűtőszekrény Használati utasítás Asztali hűtőszekrény 150113 7082802-01 T/TP/TP(esf)14../15../17../18..... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Hűtő-/fagyasztó-kombináció KI..L.. / KF..L..

Hűtő-/fagyasztó-kombináció KI..L.. / KF..L.. Hűtő-/fagyasztó-kombináció KI..L.. / KF..L.. hu Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések... 3 Hulladék-ártalmatlanítási útmutatások... 5 Csomagolás tartalma... 6 Szobahőmérséklet,

Részletesebben

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT Az Ön által vásárolt készülék egy borpince - vagyis egy kizárólag borok tartására használható profi készülék. A készülék hatékony használatához figyelmesen olvassa el ezt az

Részletesebben

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. Fagyasztószekrény Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A fagyasztószekrény háztartási célokra készült.

Részletesebben

2FC-47 CXS. Fagor hûtõszerkrény FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

2FC-47 CXS. Fagor hûtõszerkrény FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. 2FC-47 CXS Fagor hûtõszerkrény H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. A 2/1984 (III. 10.) számú BkM-IpM rendelet alapján, mint gyártó tanúsítjuk, hogy

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény:

Részletesebben

LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Importálja: ASSUR Kft 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99 e-mail:assur@assur.hu web-site:www.assur.hu

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT HU Használati utasítás A KÉSZÜLÉK RAJZA (1. ábra) A. Fogantyú. B. Biztonsági zár (ha van). C. Tömítés. D. Elválasztó (ha van). E. A leolvasztási vizet elvezető cső záródugója. F. Kezelőlap. G. A motor

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA 60802046H.fm Page 32 Monday, November 12, 2007 9:44 AM A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A) Hűtőtér (friss élelmiszerek tárolásához) 1. Polcok (részben szabályozható magassággal) 2. Zöldség- és gyümölcsfiók 3. A hűtőszekrény

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató Üveg tolótetős fagyasztó láda Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót. Olvassa el,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu

Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu HU PL CZ SK Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Mrazicí box Mraznička Fagyasztóláda HU Köszönjük a bizalmat, amit a készülék megvásárlásával

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A HŰTŐSZEKRÉNY BIZTONSÁGA Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. Az útmutatóban a készülék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW6 55 FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI HASZNÁLAT... 8 6.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MW 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MW 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MW 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MW 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: MW 32 BIS Teljesítményfelvétel: 3300 W Grill teljesítmény: 1500 W Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: 1000

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ INDESIT Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: IF 89 K. GP A IX Kivitel: beépíthető Energiahatékonysági osztály: A A hatékonyabb, G kevésbé hatékony

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP Méretek magasság 850 mm mélység 600 mm szélesség 397 mm Névleges feszültség, frekvencia 230 V / 50 Hz Maximális teljesítmény-felvétel 2300

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 22 EGL / MWL 22 EGR TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 22 EGR.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 22 EGL / MWL 22 EGR TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 22 EGR. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Névleges teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú frekvencia:

Részletesebben

Hûtõ-fagyasztó kombináció

Hûtõ-fagyasztó kombináció Hûtõ-fagyasztó kombináció HU Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hûtõ-fagyasztó kombináció háztartási használatra

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS JAVASLATOK ÜZEMBE HELYEZÉS A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE RENDSZERES KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁSI

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi

használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa ECN21109W 2 electrolux Tartalomjegyzék Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

Részletesebben

ENN2800ACW. preciz.hu

ENN2800ACW. preciz.hu ENN2800ACW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. MŰKÖDÉS...6 4. NAPI HASZNÁLAT... 6 5. HASZNOS TANÁCSOK ÉS

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

ABSZORPCIÓS HÜTÖSZEKRÉNY KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A 552 E A 552 EM A 552 EBP 207.5017.02 1 Ajtó 2 Mélyhûtõtér 3 Normáltéri hûtõbordák 4 Hõfokszabályzó gomb 5 Szenzor 6 Polc Az A 552EBP hûtõszekrény bezárt

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 20 BIT TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 20 BIT. A készülék típusazonosítója:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 20 BIT TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 20 BIT. A készülék típusazonosítója: Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú frekvencia: Szükséges

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC. Használati utasítás

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC. Használati utasítás HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC Használati utasítás Olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használat céljából 54 MŰSZAKI ADATOK Típus Hűtési teljesítmény Energia/Amper fogyasztás hűtésnél*

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-37.130K Borhűtő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-37.130K Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 45 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI JELZÉSEK... 47 2 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 48 3 A BORHŰTŐ RÉSZEI...

Részletesebben

LIEBHERR UNIVERZÁLIS STATIKUS MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK GG 5210, GG 5260 TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LIEBHERR UNIVERZÁLIS STATIKUS MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK GG 5210, GG 5260 TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS LIEBHERR UNIVERZÁLIS STATIKUS MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK GG 5210, GG 5260 TÍPUSOK BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Importálja: ASSUR Kft 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99 e-mail:assur@assur.hu

Részletesebben

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS. APK-10A, APK-12A Használati utasítás

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS. APK-10A, APK-12A Használati utasítás HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-10A, APK-12A Használati utasítás Az eszköz használata előtt olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használathoz. 58 MŰSZAKI ADATOK Típusszám APK-10A APK-12A

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. e l e c t r o n i c. Természetes hideg párásító EH-70. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. e l e c t r o n i c. Természetes hideg párásító EH-70. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c Természetes hideg párásító EH-70 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK21/10 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/656928

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK21/10 B http://hu.yourpdfguides.com/dref/656928 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Hűtőszekrény. Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

Hűtőszekrény. Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. Hűtőszekrény HU Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtőszekrény háztartási használatra készült, amely a háztartásban

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az üzembe helyezœnek. A felhasználónak

Tartalomjegyzék. Az üzembe helyezœnek. A felhasználónak Tartalomjegyzék A felhasználónak Biztonsági tudnivalók 3 - Elhelyezés és szerviz - Gyermekbiztonság - Használat közben - Selejtezés A készülék bemutatása 4-5 A készülék használata 6 - A szárítógép elsœ

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. ERN 34800 Hűtőszekrény. http://www.markabolt.hu/ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ERN 34800 Hűtőszekrény FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS ÚTMUTATÁSOK Nagyon fontos, hogy a Használati útmutatót gondosan őrizze meg és ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza - kérjük,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER GR-780 GRILLSÜTÔ. Tisztelt Vásárló!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER GR-780 GRILLSÜTÔ. Tisztelt Vásárló! HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c GR-780 GRILLSÜTÔ Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb mûszaki fejlesz tés eredménye,

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TSR-50 A készülék üvegházhatású gázt tartalmaz: R-600a/12g, GWP: 3, 0,036kg CO2 kifejezve. Hermetikusan zárt. Kedves Vásárló! Kérjük olvassa el figyelmesen a használati

Részletesebben

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató

Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató Egészségvédelmi és biztonsági, használati és kezelési, valamint üzembe helyezési útmutató www.whirlpool.eu/register MAGYAR...3. oldal 2 MAGYAR EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI, HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI, valamint

Részletesebben

ENN2800COW... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ENN2800COW... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ENN2800COW...... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. MŰKÖDÉS...........................................................................

Részletesebben

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Általános leírás Otthonunk megfelelő páratartalmának biztosítása egészségünk

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK. Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK. Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót 1 Tartalomjegyzék Leírás... 2 Tulajdonságok...2 Műszaki adatok... 3 Funkciókalapelvei...4 Párátlanító

Részletesebben

EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI HASZNÁLAT... 7 6.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

6hu33039.fm Page 31 Thursday, September 23, 2004 5:59 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS KEZELŐSZERVEK

6hu33039.fm Page 31 Thursday, September 23, 2004 5:59 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS KEZELŐSZERVEK 6hu33039.fm Page 31 Thursday, September 23, 2004 5:59 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA KEZELŐSZERVEK A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK ÁLTALÁNOS TANÁCSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebben

CFV-85 FAGYASZTÓSZEKRÉNY

CFV-85 FAGYASZTÓSZEKRÉNY H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó CFV-85 FAGYASZTÓSZEKRÉNY FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: IR/IB 64 A készülék kialakítása: beépíthetõ Fõzõmezõk teljesítménye: (kw) 7,1 1. Fõzõmezõ: jobb elsõ 1,4

Részletesebben

AMW 494 AMW 496 MW 4100 INSTALLATION, QUICK START

AMW 494 AMW 496 MW 4100 INSTALLATION, QUICK START AMW 494 AMW 496 MW 4100 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 info@bonair-bg.hu

Részletesebben

Használati útmutató. Borhűtő ERC38800WS. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Borhűtő ERC38800WS. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Borhűtő ERC38800WS 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az Electrolux

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC1005 Laica Baby Line elektromos gőz sterilizátor Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Magyar, 1 Ðóññêèé, 13 Tartalom Üzembe helyezés, 2-3 Elhelyezés és vízszintezés Vízbekötés és elektromos csatlakoztatás Tanácsok az elsõ mosáshoz Mûszaki adatok Készülékleírás,

Részletesebben

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató ERT1502FOW3 HU Hűtőszekrény Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. MŰKÖDÉS...6 4. ELSŐ HASZNÁLAT... 6 5. NAPI HASZNÁLAT... 6 6.

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EU6240T. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...7 6.

Részletesebben

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény 070313 7082813-00 CTP(sl)21../25../29..... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX A2674GS6 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2624131 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX A2674GS6. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

AQUADIST Vízdesztilláló készülék

AQUADIST Vízdesztilláló készülék AQUADIST Vízdesztilláló készülék Használati utasítás ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ SZÁLLÍTÁS A készülék átvételekor ellenőrizze a csomag épségét és tegye el későbbi szállítások esetére. Nyissa ki a csomagot és

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX EUX2243AOX...... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 SZUFLADOWA LV VERTIKĀLI NOVIETOJAMA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 40 SALDĒTAVA SK SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Részletesebben

Ultrahangos Hideg Párásító GYVH11 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ultrahangos Hideg Párásító GYVH11 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ultrahangos Hideg Párásító GYVH11 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! A készülék részei: 1. Gőz nyílás 2. Víztartály 3. Víztartály fedél 4. Porlasztófej

Részletesebben